26.00/3398
T.C .
K Ü L T Ü R V E T U R İZ M B A K A N L IĞ I
E S K İŞ E H İR K Ü L T Ü R V A R L IK L A R IN I K O R U M A B Ö L G E K U R U L U
KARAR
T op lan tı T arih ve no : 1 7 .0 4 .2 0 1 4 - 119
K arar T arih ve no
: 1 7 .0 4 .2 0 1 4 - 2371
T op lantı Yeri
E S K İŞ E H İR
Eskişehir İli, Odunpazarı ilçesi, Kalkanlı M ahallesi ve Seyitgazi İlçesi, Aksaklı K öyü’nde tespit
edilen Toram an Mevkii Yamaç Y erleşim i’nin öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin
hazırlanan bilgi ve belgelerin 2863 sayılı Kanun kapsam ında değerlendirilm esinin istendiği Koruma
Bölge Kurulu uzm anlarının 03.01.2014 tarihli raporu, Eskişehir V aliliği’nin (K adastro M üdürlüğü)
II.0 3 .2 0 1 4 tarih, 8295371-160-18/3312
sayılı yazısı, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve
K uruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar ve Enerji ve Tabii K aynaklar B akanlığı’nın (M aden İşleri
G enel M üdürlüğü) söz konusu alanla ilgili ihalelik m aden sahasının bulunduğunun belirtildiği 21.01.2014
tarih, 20913469-101.29.02-250858 sayılı yazısı; 11.04.2014 tarih, 2698 sayılı dosya incelem e raporu
okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve
dosyası incelendi, yapılan görüşm eler sonucunda;
E skişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Kalkanlı M ahallesi ve Seyitgazi İlçesi, Aksaklı K öyü’nde tespit
edilen Toram an Mevkii Yamaç Y erleşim i’nin, yüzeyde seram ik buluntunun yoğun olm am ası sebebiyle
tashih edildiği şekliyle III. (Üç) Derece A rkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, 1/30.000
ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; sit
sınırları içerisinde yer alan taşınm azların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili şerhlerin konulm asına;
III.
(Uç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönem i korum a ve kullanm a koşullarına ilişkin
önerilerin hazırlanarak Kurulum uza iletilm esine, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını K orum a Yüksek
K urulu’nun Arkeolojik Sitler, Korum a ve K ullanm a K o şu llan ’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke
K ararı’nın ilgili hüküm lerinin geçerli olduğuna ve söz konusu alanda m adencilik faaliyetlerinin
yasaklanm asına ve Kurulum uzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai m üdahalede bulunulm am asına karar
verildi.
K Ü LT Ü R E L VARLIKLARI K O RUM A ENVANTERİ
AVRUPA KONSEYİ
T ÜRKİY E
İli: E s k iş e h ir
Adı:
K.V.K.E
E SK İŞ E H İR KÜ LTÜR VARLIKLARINI K O R U M A B Ö L G E K U RULU
İlçesi: O d u n p a z a r ı, S e y itg a z i
M a h a lle Veya K 8y ü : K a l k a n l ı , A k s a k lı
ENVANTER NO:
SİT
HARİTA NO:
P a fta : I25-C1,125-C4,
A da:
I25-D2,125-D3
P a rs e l:
| T o ra m a n M e v k ii Y am aç Y e rle şim i
G E N E L T A N IM : A k sa k lı K ö y ü m e rk e z in in 1200 m e tre k u z e y b a tıs ın d a , K a lk a n lı K ö y ü m e rk e z in in y a k la ş ık 1400 m e tre g ü n e y b a tıs ın d a T o r a m a n
M e v k ii’n d e , b ir y a m a ç y e rle ş im i te s p it e d ilm iş o lu p y e rle ş im y e rin in y ü z e y in d e R o m a v e B iz a n s d ö n e m le rin e a it g e ç d ö n e m g ü n lü k k u lla n ım
s e ra m ik k a p p a rç a la rı b u lu n m u ş tu r.
K oruma Şimdiki Tehlikeler: K o ru n m a s ız . K a ç a k k a z ı te h lik e s in e a çık .
‘Î I L C u ^ 'N
'' v f C l ' Î M t U . t
Ş im d ik i D u ru m : A rkeolojik alan çevresinde tarım sal faaliyetler devam etm ektedir.
K o ru m a D erecesi:/ k'fBir) Derece Arkeolojik Sil
S it P o tan siy eli:
H A ZIRLAY A N LAR:
Ş im d ik i K o ru m a :
Özlem ÇAKAR KILIÇ
Arkeolog
ri™
TARİH: 11.04.2014
\y
( h jJ / 1
Özlem GÖKPINAR
Harita Mühendisi
-
Ö n e rile n K o ru m a : K olluk k uvvetlerince gerekli güvenlik tedbirlerinin alınm ası.
K O N TR O L EDEN:
T A R İH : 11.04.2014
'
S
Sinan KOCA
'
M ü d ö ff
"
jJ
KURUL K ARARLARI:
/
1
REVİZYON:
GEEAYK ONAYI:
Yayın Dizisi: -
Gözlemler: tarımsal faaliyetler.
: Kurul ismi:
T. C.
KÜLTÜR VE T URİZM BAKANLIĞI
K Ü L T Ü R V A R L I K L A R I V E M Ü Z E L E R G E N E L IV
ESKİŞEHİR KÜ L TÜ R VARLIKLARIN I
K O R U M A B Ö L G E K U R U L U ’N U N
17. 04.2014 G Ü N , 2371 S A Y I L I K A R A R I
Kurul Karar Tarihi:
')
Kurul Karar No:
, -----
MEVKİİ YAM AÇ YERLE PİM
ARKEOLOJİK Si- SİHİR;
D ERECESİ
tK a lk a n iı
ä A V i
PR O JEKSİY O N :
tiTMfUnh-ersalTransvars l.lsrkatorS;
DATUV:
EUROPEAN 19E0
Dİ .İM NO:
ESKİŞEHİR
ODUNRAZA.RI. SEYİTGAZİ
E SK İŞE H İR İL İ O D U N P A Z A R I İLÇ ESİ K .\L K A N L I M Â H Â L L E S K
S E Y İT G A Z İ İLÇESİ A K S A K J İIK 0 Y Ü
X*
T O Z M A N M E V K İİ Y A M A Ç fpİR E E ŞİM İ \
\
wÛ i !
VAH.-KÖY:
KALKANLI, A K SA K LI
PAFTA:
525-C1, I25-C4,12E-D2. I2S-D2
ADA:
PARSE
% /
\\
OLÇcK:
1/30000
LEJANT:
.
î
. . . m .^ Ü Ç ) D E R E C E A R K İ p E O J İ K SİT SIN IR I
..
y jf İi
ff
Y2\ ' ~ ^ f / ___
KOORDİNATLAR
Ti-'JCZ'StZ-
c
2
i Ç a p a In k
i
(M vîcJ
4
■
5
7
S
a
10
•p
12
“ 2.
"4
T.C.
KULTUR V TURİZM lUK ANO İĞ I
KÜLTÜR VARLIKLARI E MÜZELER GENEL. İV
ESKİŞEHIRKULTİJRVARLIKLARINI
k q r u .\ i a î k ') l g e k u r u l u n u n
1 0 4 ^ 1 4 GON, 2371 SAYILI KARARI
! e k İö İ r .
r o jıt
Y
X
305058.422
3C6073.73S
ÎC61Ö2.2ÎS
3C€-.2S.54S
2Ö514S.550
308U1.S77
3CÖ104.7&2
306050.362
2CC-01S.422
305S86.32)
205-557. âe-305S55 376
205Se4.S34
2Ö5S75.SS4
2ceo;o.-iS's
433S0‘5.0T*
43â&3'S.M3
4Î3&C-4,‘ÎT
43SSS94.52-0
4îâSSe?.23S
428SS24.4':7
43SS556.4S5
4 ;S 8 K î.îiS
42SSS5Î-. î3rc
42S8S2Ç.S75
45SB.S5C.k S
42.SSSSS.4-'
43SÎSSS.444
42S»92‘î.Ç'.î'
RLÜĞÜ
HAZIRLAYAN
Harita
E S K İŞ E H İR İLİ O D U N P A Z A R I İL Ç E Sİ K A L K A N L I M A H A L L E S İ
SE Y İT G A Z İ İL Ç E Sİ A K SA K L I K Ö Y Ü
T O R A M A N M E V K İİ Y A M A Ç Y E R L E ŞİM İ
..................................III. (ÜÇ) D E R E C E A R K E O L O JİK SİT SIN IR I
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU’NUN
17.04.2014 GÜN, 2371 SAYILI KARARI
EKİDİR.
Download

Eskişehir - Odunpazarı - Kalkanlı Mahallesi Seyitgazi Aksaklı