Súťažný poriadok reklamnej a propagačnej súťaže
„
Zima plná prekvapení“
(ďalej len „Súťažný poriadok“)
Termín konania súťaže :
od 24.11.2014 do 28.2.2015
Organizátor súťaže :
MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o.
Dúbravská cesta 2, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO 31 374 093
zap. v OR OS Bratislava I, v odd. Sro vo vložke č. 7143/B
Objednávateľ súťaže a
zmluvný partner
organizátora súťaže :
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO 35 906 294
zap. v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3456/B
1.
Spoločnosť MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 05 Bratislava, IČO
31 374 093, zap. v OR OS BA I, odd. Sro, vložka č. 7143/B ako organizátor súťaže uvádza
a organizuje v spolupráci so spoločnosťou POLUS, a.s., Vajnorská 100, 831 04 Bratislava,
Slovenská republika, IČO 35 906 294, zap. v OR OS BA I, odd. Sa, vložka č. 3456/B ako
objednávateľom súťaže a zmluvným partnerom organizátora súťaže reklamnú a propagačnú
súťaž „Zima plná prekvapení“ podľa tohto súťažného poriadku (ďalej v texte len ako
„súťaž“) ako súčasť reklamnej a propagačnej kampane spoločnosti POLUS, a.s. a to s cieľom
zvýšiť záujem spotrebiteľov o nákupy tovarov a služieb v prevádzkach (predajniach)
nachádzajúcich sa v obchodnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave.
2.
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území
Slovenskej republiky, ktorá najneskôr dňa 23.11.2014 (deň pred začiatkom konania súťaže)
dovŕšila 18 rokov.
Súťaž sa bude podľa tohto súťažného poriadku konať v termíne od 24.11.2014 do 28.2.2015
a to v štyroch (4) súťažných kolách : 1. Súťažné kolo - od 24.11.2014 do 16.12.2014,
2. Súťažné kolo - od 17.12.2014 do 12.01.2015, 3. Súťažné kolo – od 13.01.2015 do 02.02.2015
a 4. Súťažné kolo – od 03.02.2015 do 28.02.2015.
3.
Z účasti v súťaži sú vylúčené právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia.
4.
Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom
pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, objednávateľovi súťaže a k ich zmluvným
partnerom, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich
s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov
pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže -, alebo im blízke osoby v zmysle Občianskeho
zákonníka.
Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, tak nárok tejto osoby
(výhercu) na výhru nevzniká. Výhra sa tejto osobe (výhercovi) neodovzdá, táto osoba
(výherca) bude zo súťaže vylúčená a predmetná výhra bude následne odovzdaná ďalšiemu
účastníkovi súťaže (náhradníkovi) v poradí určenom podľa tohto súťažného poriadku.
1
5.
Súťaže sa zúčastní fyzická osoba podľa bodu 2 až 4 tohto súťažného poriadku (ďalej len
účastník súťaže), ktorá v termíne konania príslušného súťažného kola súťaže splní súčasne
všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži :
a) navštívi obchodné centrum POLUS CITY CENTER v Bratislave a uskutoční jeden (1)
nákup tovaru a/alebo služby v hodnote 50,- EUR a viac a to v ktorejkoľvek prevádzke
(predajni) nachádzajúcej sa v obchodnom centre POLUS CITY CENTER
b) vyplní riadne a úplne stanoveným spôsobom, po predchádzajúcom oboznámení sa s týmto
súťažným poriadkom, Súťažnú kartu (v rozsahu jeho osobných údajov : meno
a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a tel. číslo), ktorá mu bude na jeho žiadosť
vydaná pracovníkom INFOPULTU v obchodnom centre POLUS CITY CENTER a to po
predložení pracovníkovi INFOPULTU originálu pokladničného dokladu o nákupe tovaru
a/alebo služby podľa písm. a) tohto bodu, ktorý tento predložený pokladničný doklad, po
overení jeho pravosti, označí na účely tejto súťaže a vráti účastníkovi súťaže (na účely jeho
predloženia pri odovzdaní výhry v prípade výhry účastníka súťaže v tejto súťaži)
účastník súťaže riadnym a úplným vyplnením Súťažnej karty podľa tohto písm. b) udelí
súhlas spoločnosti POLUS, a.s. ako objednávateľovi súťaže a jeho zmluvnému partnerovi –
spoločnosti MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. ako organizátorovi súťaže
i/s jeho účasťou, prípadnou výhrou v tejto reklamnej a propagačnej súťaži za podmienok
stanovených v tomto súťažnom poriadku
ii/so spracovaním a použitím jeho osobných údajov a to výlučne len v rozsahu : meno
a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a tel. číslo na účely jeho účasti v
tejto reklamnej a propagačnej súťaži, na účely prípadnej výhry v tejto súťaži a na na účely
prijatia výhry
c)
vhodí ním vyplnenú Súťažnú kartu podľa písm. b) tohto bodu do Žrebovacieho boxu
umiestneného v priestoroch INFOPULTU v obchodnom centre POLUS CITY CENTER
Každý účastník súťaže môže splniť podmienky účastí v súťaži podľa tohto bodu aj
opakovane, a to tak v jednom súťažnom kole ako aj v ostatných súťažných kolách súťaže
podľa tohto súťažného poriadku, čím zvýši jeho šancu na výhru v tejto súťaži.
6.
Každý účastník súťaže, ktorý v termíne konania príslušného súťažného kola súťaže splnil (a
to aj opakovane) všetky podmienky účasti v súťaži podľa bodu 5 tohto súťažného poriadku
bude zaradený do súťaže v príslušnom súťažnom kole a to v 1. Súťažnom kole o štyri (4)
výhry v poradí 1. výhra až 4. výhra, v 2. Súťažnom kole o ďalšie dve (2) výhry v poradí 1.
výhra a 2. výhra, v 3. Súťažnom kole o ďalšie tri (3) výhry v poradí 1. výhra až 3. výhra
a o jednu (1) hlavnú výhru podľa tohto súťažného poriadku a v 4. Súťažnom kole o ďalšie tri
(3) výhry v poradí 1. výhra až 3. výhra a to prostredníctvom všetkých ním vyplnených a do
Žrebovacieho boxu vhodených Súťažných kariet na základe všetkých ním v termíne konania
príslušného súťažného kola uskutočnených nákupov tovarov a/alebo služieb v prevádzkach
(predajniach) nachádzajúcich sa v obchodnom centre POLUS CITY CENTER podľa bodu 5
tohto súťažného poriadku.
Každý účastník súťaže môže prostredníctvom všetkých jeho Súťažných kariet zaradených
do súťaže vyhrať v tejto súťaži podľa tohto súťažného poriadku len jeden (1) raz a to jednu
(1) výhru. Možnosť účastníka súťaže vyhrať ďaľšiu výhru v tom istom alebo ďalšom
súťažnom kole súťaže je vylúčená.
Každý účastník súťaže, ktorý nesplnil všetky podmienky účasti v súťaži alebo ktorý konal
v rozpore s týmto súťažným poriadkom bude zo súťaže vylúčený. Ak sa preukáže, že takýto
účastník súťaže sa i napriek uvedenému stal výhercom v súťaži, zanikne mu nárok na výhru.
2
V prípade podozrenia na podvodné správanie zo strany účastníka súťaže, si organizátor
súťaže vyhradzuje právo takéhoto účastníka súťaže zo súťaže vylúčiť a v prípade výhercu
hlavnej výhru v súťaži následne túto odovzdať ďalšiemu účastníkovi súťaže (náhradníkovi)
v poradí určenom podľa tohto súťažného poriadku pre príslušné súťažné kolo.
Uzávierka 1. Súťažného kola súťaže pre určenie výhercov výhier v 1. Súťažnom kole súťaže
podľa tohto súťažného poriadku bude dňa 16.12.2014, o 23:59:59 hod./min./sek.
Uzávierka 2. Súťažného kola súťaže pre určenie výhercov výhier v 2. Súťažnom kole súťaže
podľa tohto súťažného poriadku bude dňa 12.01.2015, o 23:59:59 hod./min./sek.
Uzávierka 3. Súťažného kola súťaže pre určenie výhercov výhier v 3. Súťažnom kole súťaže
podľa tohto súťažného poriadku bude dňa 02.02.2015, o 23:59:59 hod./min./sek.
Uzávierka 4. Súťažného kola súťaže pre určenie výhercov výhier v 4. Súťažnom kole súťaže
podľa tohto súťažného poriadku bude dňa 28.02.2015, o 23:59:59 hod./min./sek.
Do súťaže budú zaradení len tí účastníci súťaže, ktorí splnili všetky podmienky účasti
v súťaži v termíne konania príslušného súťažného kola tejto súťaže podľa tohto súťažného
poriadku.
7.
Najneskôr do 30 kalendárnych dní od uzávierky 1. Súťažného kola súťaže organizátor
súťaže spolu s jeho zmluvným partnerom (objednávateľom súťaže) určia náhodným
výberom (t.j. žrebovaním Súťažných kariet so Žrebovacieho boxu) spomedzi všetkých
účastníkov súťaže, ktorí v termíne konania 1. Súťažného kola súťaže splnili podmienky účasti
v súťaži, štyroch (4) výhercov a to 1. výhry až 4. výhry a príslušný počet náhradníkov týchto
výhercov podľa poradia ich vyžrebovania (žrebovanie výhercov 1. Súťažného kola).
Štyrmi (4) výhrami v 1. Súťažnom kole súťaže sú :
Prvou (1.) a druhou (2.) výhrou je ročná permanentka do fitnescentra Fit Inn, v hodnote
238,- EUR
Treťou (3.) až štvrtou (4.) výhrou je televízor Philips, v hodnote 400,- EUR
Najneskôr do 30 kalendárnych dní od uzávierky 2. Súťažného kola súťaže organizátor
súťaže spolu s jeho zmluvným partnerom (objednávateľom súťaže) určia náhodným
výberom (t.j. žrebovaním Súťažných kariet so Žrebovacieho boxu) spomedzi všetkých
účastníkov súťaže, ktorí v termíne konania 2. Súťažného kola súťaže splnili podmienky účasti
v súťaži, dvoch (2) výhercov a to 1. výhry a 2. výhry a príslušný počet náhradníkov týchto
výhercov podľa poradia ich vyžrebovania (žrebovanie výhercov 2. Súťažného kola).
Dvomi (2) výhrami v 2. Súťažnom kole súťaže sú :
Prvou (1.) výhrou je ročná permanentka do fitnescentra Fit Inn, v hodnote 238,- EUR
Druhou (2.) výhrou je televízor Philips, v hodnote 400,- EUR
Najneskôr do 30 kalendárnych dní od uzávierky 3. Súťažného kola súťaže organizátor
súťaže spolu s jeho zmluvným partnerom (objednávateľom súťaže) určia ďalším náhodným
výberom (t.j. žrebovaním Súťažných kariet so Žrebovacieho boxu) spomedzi všetkých
účastníkov súťaže, ktorí v termíne konania 3. Súťažného kola súťaže splnili podmienky účasti
v súťaži, troch (3) výhercov a to 1. výhry až 3. výhry a tiež jedného (1) výhercu jednej (1)
hlavnej výhry a príslušný počet náhradníkov týchto výhercov podľa poradia ich
vyžrebovania (žrebovanie výhercov 3. Súťažného kola).
3
Tromi (3) výhrami v 3. Súťažnom kole súťaže sú :
Prvou (1.) až treťou (3.) výhrou je Wellness pobyt v Bešeňovej pre dve (2) osoby na tri noci
s raňajkami v apartmánoch Lúka + SKIPASS pre dve (2) osoby, v celkovej hodnote 495,EUR
Jednou (1) hlavnou výhrou v súťaži je :
Lyžovačka v Alpách – pobyt v lyžiarskom stredisku podľa vlastného výberu pre dve (2)
osoby s ubytovaním + SKIPASS (celodenný) pre dve (2) osoby v celkovej hodnote 1.000,EUR
Najneskôr do 30 kalendárnych dní od uzávierky 4. Súťažného kola súťaže organizátor
súťaže spolu s jeho zmluvným partnerom (objednávateľom súťaže) určia ďalším náhodným
výberom (t.j. žrebovaním Súťažných kariet so Žrebovacieho boxu) spomedzi všetkých
účastníkov súťaže, ktorí v termíne konania 4. Súťažného kola súťaže splnili podmienky účasti
v súťaži, troch (3) výhercov a to 1. výhry až 3. výhry a príslušný počet náhradníkov týchto
výhercov podľa poradia ich vyžrebovania (žrebovanie výhercov 4. Súťažného kola).
Prvou (1.) až treťou (3.) výhrou je darčeková poukážka Sportisimo, v hodnote 200,- EUR
Žiadnu výhru v tejto súťaži nie je možné zameniť za peňažnú hotovosť resp. požadovať namiesto nich
akékoľvek iné plnenie. Výhry v súťaži sú určené výlučne len pre výhercov, t.j. všetky výhry sú
neprenosné a výherca nemôže tieto výhry z akýchkoľvek dôvodov preniesť na tretiu osobu.
V prípade hlavnej výhry (Lyžovačka v Alpách) a v prípade výhry Wellness pobytu v
Bešeňovej podľa tohto súťažného poriadku si cestu z trvalého bydliska výhercu a ním
určenej jednej osoby do miesta pobytu a cestu z miesta pobytu do trvalého bydliska výhercu
a ním určenej jednej osoby zabezpečujú a hradia z vlastných prostriedkov výherca a ním
určená jedná osoba ! Výherca a ním určená jedna osoba absolvujú pobyt na vlastnú
zodpovednosť, pričom sú povinní riadiť sa a dodržiavať pokyny zástupcov zmluvnej
cestovnej kancelárie poskytujúcej v danom prípade služby cestovného ruchu a
tiež pracovníkov ubytovacieho zaradienia a lyžiarskeho strediska.
Podmienky pobytu (jednotlivých služieb cestovného ruchu) stanoví zmluvná cestovná
kancelária a tieto budú záväzné pre výhercu a ním určenú jednu osobu.
Organizátor súťaže a jeho zmluvní partneri nezodpovedajú za žiadnu škodu na majetku
a zdraví výhercu a ním určenej jednej osoby, ktorá im prípadne vznikne počas cesty
z trvalého bydliska do miesta pobytu a cesty z miesta pobytu do trvalého bydliska a tiež
počas samotného pobytu a lyžovačky. Rovnako nezodpovedajú za žiadnu škodu na majetku
a zdraví tretích osôb, ktorú prípadne spôsobí výherca a ním určená jedna osoba počas cesty
z trvalého bydliska do miesta pobytu a cesty z miesta pobytu do trvalého bydliska a tiež
počas samotného pobytu a lyžovačky.
8.
Každý výherca v príslušnom súťažnom kole súťaže bude o svojej výhre informovaný
prostredníctvom zverejnenia výsledkov priamo na internetovej stránke www.polus.sk.
v záložke „Výhercovia“ (výlučne len s uvedením krstného mena a adresy bydliska výhercu
v časti obec/mesto) a súčasne doručením SMS správy o výhre v príslušnom súťažnom kole
súťaže („Oznámenia o výhre“) zo strany organizátora súťaže a to na telefónne číslo výhercu
(ktoré výherca uviedol pri vyplnení jeho Súťažnej karty) a to vždy najneskôr do desiatych
(10) pracovných dní od žrebovania výhercov príslušného súťažného kola súťaže podľa tohto
súťažného poriadku.
4
Nesprávne a nekorektné kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová
adresa, telefónne číslo) účastníkov súťaže uvedené v Súťažných kartách nebudú brané do
úvahy a takýto účastník súťaže určený ako výherca v tejto súťaži stratí nárok na výhru.
Organizátor súťaže takéhoto účastníka súťaže (výhercu) následne zo súťaže vylúči a
predmetnú výhru v súťaži následne odovzdá ďalšiemu účastníkovi súťaže (náhradníkovi)
v poradí určenom podľa tohto súťažného poriadku.
Každému výhercovi bude jeho výhra v súťaži odovzdaná len za podmienky, ak výherca
potvrdí jeho súhlas s výhrou v súťaži a to prostredníctvom jeho potvrdenia (odpoveďou)
prostredníctvom SMS správy na telefónne číslo organizátora súťaže uvedené v SMS správe
o výhre v súťaži doručenej mu zo strany organizátora súťaže podľa tohto bodu najneskôr do
48 hodín od doručenia SMS správy o výhre v príslušnom súťažnom kole súťaže. V prípade
márneho uplynutia lehoty 48 hodín na potvrdenie súhlasu s výhrou v príslušnom súťažnom
kole súťaže podľa predchádzajúcej vety bude tento výherca zo súťaže vylúčený a predmetná
výhra bude následne odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže (náhradníkovi) v poradí
určenom podľa tohto súťažného poriadku pre príslušné súťažného kolo súťaže.
9.
Všetky výhry v príslušných súťažných kolách súťaže budú odovzdané určeným výhercom
osobne zo strany zástupcov organizátora súťaže a objednávateľa súťaže v priestoroch
obchodného centra POLUS CITY CENTER najneskôr do tridsaťpäť (35) kalendárnych dní od
uzávierky príslušného súťažného kola súťaže, a to vždy v konkrétnom termíne a čase vopred
určenom organizátorom súťaže a oznámenom jednotlivým výhercom.
Podmienkou odovzdania výhry každému jednému výhercovi je predloženie na účely tejto
súťaže označeného pokladničného dokladu o nákupe v obchodnom centre POLUS CITY
CENTER (na základe, ktorého sa výherca zúčastnil súťaže a vyhral) podľa bodu 5 tohto
článku.
V prípade, ak výhra nebude v určenom termíne a čase odovzdania výhier podľa tohto bodu
výhercom osobne prevzatá z akýchkoľvek dôvodov, tak táto výhra bude následne
odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže (náhradníkovi) v poradí určenom podľa tohto
súťažného poriadku pre príslušné súťažné kolo súťaže.
Organizátor súťaže a jeho zmluvný partneri podľa tohto súťažného poriadku nezodpovedajú
za stratu, poškodenie, zničenie, či nedoručenie SMS správy o výhre výhercovi a to z dôvodov
spočívajúcich na strane výhercu (účastníka súťaže) alebo poskytovateľa služieb
elektronických komunikácií.
10. Vyplnením Súťažnej karty a splnením ostatných podmienok účasti v súťaži podľa bodu 5
tohto súťažného poriadku vyjadruje a potvrdzuje účastník súťaže výslovný súhlas s jeho
účasťou v súťaži, s prípadnou výhrou v súťaži a s jej prijatím a to všetko podľa pravidiel
uvedených v tomto súťažnom poriadku.
Vyplnením Súťažnej karty a splnením ostatných podmienok účasti v súťaži podľa bodu 5
tohto súťažného poriadku dáva účastník súťaže ako dotknutá osoba výslovný súhlas
spoločnosti POLUS, a.s., Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO
35 906 294, zap. v OR OS BA I, odd. Sa, vložka č. 3456/B ako prevádzkovateľovi
(objednávateľ súťaže) a spoločnosti MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o., Dúbravská cesta
2, 841 05 Bratislava, IČO 31 374 093, zap. v OR OS BA I, odd. Sro, vložka č. 7143/B ako
sprostredkovateľovi (organizátor súťaže) podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov na spracúvanie ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko,
adresa bydliska, e-mailová adresa a číslo telefónu (uvedených v jeho Súťažnej karte), a to aj v
elektronickej podobe, na účely realizácie a organizácie súťaže, jej prezentácie a vyhodnotenia,
preverenia platnosti účasti v súťaži, odovzdania výhry v súťaži ako aj prezentácie a
propagácie objednávateľa súťaže a jeho podnikateľských a nepodnikateľských aktivít, na
organizovanie ďalších obchodných a marketingových akcií objednávateľa súťaže a zasielanie
5
uvedeného sa týkajúcich informácií a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií
(priamy marketing) podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
Účastník súťaže súčasne vyššie uvedeným spôsobom udeľuje (dáva) súhlas s tým, aby tieto
jeho osobné údaje boli vo vyššie uvedenom rozsahu a na vyššie uvedené účely spracovávané
aj prostredníctvom objednávateľom súťaže ako prevádzkovateľom určených a poverených
tretích osôb ako ďalších sprostredkovateľov (zmluvných partnerov objednávateľa súťaže)
a to na základe osobitnej písomnej zmluvy uzavretej s objednávateľom súťaže ako
prevádzkovateľom podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
V prípade, že sa účastník súťaže stane výhercom v súťaži udeľuje tento účastník súťaže
(dáva) vyššie uvedeným spôsobom tiež výslovný súhlas objednávateľovi súťaže a
organizátorovi súťaže na zverejnenie jeho osobných údajov výlučne len v rozsahu krstné
meno a neúplná adresa bydliska (len obec) výhercu a to na facebookových stránkach
a internetových stránkach objednávateľa súťaže a organizátora súťaže a v ďalších
hromadných oznamovacích prostriedkoch.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov účastníka súťaže vrátane ich zverejnenia v určenom
rozsahu udeľuje účastník súťaže ako dotknutá osoba dobrovoľne a bezodplatne na určenú
dobu 24 kalendárnych mesiacov, pričom je možné ho kedykoľvek písomne odvolať
s účinnosťou ku dňu doručenia odvolania objednávateľovi súťaže alebo organizátorovi
súťaže. Osobné údaje sa smú spracúvať len počas určenej doby resp. kým súhlas nebude
odvolaný. Účastník súťaže má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva
stanovené v ust. § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to
predovšetkým (nie však výlučne) právo na informácie o stave spracúvania jeho osobných
údajov, právo na informácie o zdroji jeho osobných údajov, právo na odpis spracúvaných
údajov, právo na opravu, likvidáciu a blokovanie jeho osobných údajov.
11. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou ich účasťou v súťaži podľa tohto
súťažného poriadku. Výhry z tejto súťaže nemožno, podľa ust. § 845 Občianskeho zákonníka,
vymáhať súdnou cestou.
Účastník súťaže, ktorý neuviedol v jeho Súťažnej karte podľa bodu 5 tohto súťažného
poriadku (vyplnenej na účely účasti v tejto súťaži) jeho skutočné (správne) meno
a priezvisko, adresu bydliska, e-mailovú adresu a telefónne číslo, stráca nárok na výhru
a bude z účasti v súťaži vylúčený.
12. Ak účastník súťaže nesplní riadne a včas všetky podmienky účasti v súťaži a riadne a včas
všetky podmienky na odovzdanie a prevzatie výhry podľa tohto súťažného poriadku, stráca
nárok na výhru a bude z účasti v súťaži vylúčený.
13. Tento súťažný poriadok je prístupný v priestoroch INFOPULTU v obchodnom centre
POLUS CITY CENTER a na internetovej stránke www.polus.sk
14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas termínu konania súťaže zmeniť
tento súťažný poriadok a všetky podmienky súťaže v ňom obsiahnuté a to vrátane práva
ukončiť súťaž bez náhrady a to s účinnosťou ku dňu zverejnenia týchto zmien. Všetky zmeny
súťažného poriadku podľa tohto bodu organizátor súťaže zverejní a sprístupní verejnosti
spôsobom podľa bodu 13 tohto súťažného poriadku.
15. Výhry do súťaže poskytla spoločnosť POLUS, a.s. ako objednávateľ súťaže v spolupráci so
spoločnosťou MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. ako organizátorom súťaže.
6
16. Počas termínu konania súťaže je zo strany organizátora súťaže, objednávateľa súťaže
a ďalších ich zmluvných partnerov (podieľajúcich sa na organizovaní súťaže) podľa tohto
súťažného poriadku zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže.
17. Účasť účastníka súťaže v súťaži nie je zo strany organizátora súťaže spoplatnená.
18. Ustanovenia tohto súťažného poriadku, prevádzkovanie, samotný priebeh, ukončenie a
vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, pokiaľ v tomto súťažnom poriadku nie je výslovne uvedené inak.
19. Každá výhra v tejto súťaži v hodnote neprevyšujúcej sumu 350,- EUR podľa tohto súťažného
poriadku je príjmom oslobodeným od dane z príjmov podľa ust. § 9 ods. 2 písm. m) zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
Každá výhra v tejto súťaži v hodnote prevyšujúcej sumu 350,- EUR je príjmom, ktorý
podlieha dani z príjmov v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov
v platnom znení. Daň z tejto výhry je povinný vysporiadať výherca.
V Bratislave, dňa 20.11.2014
7
Download

Pravidlá súťaže - Polus City Center