ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
PEDAGOJİK FORMASYON
EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMI
AÇIKLAMALAR

Programın normal eğitim süresi iki
yarıyıldır. Dersler, iki yarıyıla bölünerek bir
öğretim yılında tamamlanabilecek şekilde
yürütülür.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programı, 10 ders ve toplam 25 krediden
oluşan programdır.
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER
Kredi / Saat
Dersin Adı
Zorunlu/
Seçmeli
Kuramsal
Uygulama
Kredi
Eğitim Bilimine Giriş
Z
2
0
2
Sınıf Yönetimi
Z
2
0
2
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Z
2
0
2
Rehberlik
Z
2
0
2
Ölçme ve Değerlendirme
Z
2
0
2
Seçmeli Ders -1
S
2
0
2
Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Z
2
2
3
Özel Öğretim Yöntemleri
Z
2
2
3
Öğretmenlik Uygulaması
Z
2
6
5
Seçmeli Ders -2
S
2
0
2
20
10
25
Tasarımı
GENEL TOPLAM
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMINDA YER ALAN SEÇİMLİK DERSLER
Seçimlik Dersler
Ders

Öğretim Üyesi
I. donem (yazilacak)
Doç. Dr. Müge ARTAR
Arş. Gör. Dr. Eylem Gökçe TÜRK
Gelişim Psikolojisi
Prof. Dr. Emine Gül KAPÇI
Yrd. Doç. Dr. Tülin ŞENER KILINÇ
Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Eğitim Sosyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SEVER
Yaşam Boyu Öğrenme
Prof. Dr. Meral UYSAL
Müze Eğitimi
Doç. Dr. Ayşe OKVURAN
Eğitim Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr. Tarık SOYDAN
Eğitimde Araştırma
Doç. Dr. Ömay ÇOKLUK
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Derslere Devam, Sınavlar, Disiplin,
Programı Bitirme
MADDE- 10: (1) Programdaki dersler, sınavlar, eğitim-öğretimle
ilgili işler ve disiplin konularında, Kurumun Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır.
MADDE- 10: (2) Bir dönemde en az bir dersten devam şartını
sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki
dönemde ders kredisi başına öğrenim ücretini yatırarak
programa devam eder. Bu durumdakiler, izleyen öğretim yılında
devam alamadıkları dersler için o döneme ait Kurumca
belirlenen ücreti öderler
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Derslere Devam, Sınavlar, Disiplin, Programı
Bitirme
MADDE- 10: (3) Programa başlayanlar, ilk hafta içinde,
yükseköğretim kurumlarında pedagojik formasyon eğitimi
kapsamındaki bazı derslerden muaf tutulmak için başvuruda
bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret
iadesi yapılmaz.
MADDE- 10: (4) Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı
bir yıldan az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını
belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur.
Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı
dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel
öğretim kurumlarında öğretmenlik veya Kur’an Kursu
Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması
dersinden muaf tutulur.
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Derslere Devam, Sınavlar, Disiplin, Programı
Bitirme
MADDE- 10: (5) Programda aldığı dersleri, öngörülen öğrenim
süresinde başaramamış olan öğrencilere, ilgili yükseköğretim
kurumlarının Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
MADDE- 10: (6) Programa kayıtlı olmak, askerlik tecil işlemleri
için bir gerekçe oluşturmaz. Programı tamamlamadan askere
alınan öğrenciler, askerlik hizmetinden terhislerini izleyen ilk iki
yıl içinde başvurmaları durumunda programın açık bulunduğu
bir yükseköğretim kurumunda programa kaldıkları yerden
devam edebilirler.
MADDE- 10: (7) Programda yer alan dersler, derslerin kredileri
ve notları, lisans programından ayrı bir transkriptte gösterilir.
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Derslere Devam, Sınavlar, Disiplin, Programı
Bitirme
MADDE- 10: (8) Programa devam edenler, sınav hakları
dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
MADDE- 10: (9) Programdan herhangi bir nedenle ilişiği
kesilenlere ve ayrılanlara, istemeleri halinde o güne kadar almış
oldukları derslere ilişkin transkript verilir.
MADDE- 10: (10) İlgili kurumun öğretim ve sınav yönetmeliği
hükümlerine göre, programda yer alan derslerin tümünden
başarılı olanlar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası almaya
hak kazanır.
MADDE- 10: (11) Aynı pedagojik formasyon eğitimine dayalı
olarak birden fazla alanda sertifika belgesi düzenlenemez.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE
LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
MADDE- 15(3):Derslerin yarıyıl sonu / yıl
sonu sınavına girebilmek için;
1) Kuramsal derslerin en az % 70’ine devam etmek,
2) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların en az % 80’ine katılmak,
3)Uygulamalarda başarılı olmak gerekmektedir.
Devam Durumu
MADDE- 25(5): Sağlık raporu ilgili yönetim kurulunca kabul
edilse bile, öğrencinin raporlu olduğu süre öğrencinin devamsızlık
süresinden sayılır.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE
LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
MADDE- 15 (6): Mazeret sınavı:
a) Ara sınav için mazeret kabul edilir.
b)Yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret kabul
edilmez.
c) Yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavının her ikisine de
giremeyen öğrencilerden, ilgili birime dilekçe ile başvurmaları
koşuluyla, haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim
kurullarınca kabul edilenler, sınav haklarını mazeretlerinin
bitimini izleyen açılacak ilk yarıyıl sonu/yıl sonu sınav
döneminde kullanırlar.
ç) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren
öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
GÜZ
BAHAR
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMI
Yarıyıl
AKADEMİK TAKVİM
Başlangıç
15 Eylül 2014
15 Eylül 2014
10 Kasım 2014
05 Ocak 2015
Bitiş
26 Aralık 2014
19 Eylül 2014
14 Kasım 2014
09 Ocak 2015
06 Ocak 2015
14 Ocak 2015
19 Ocak 2015
23 Ocak 2015
20 Ocak 2015
28 Ocak 2015
24 Ocak 2015
09 Şubat 2015
30 Mart 2015
25 Mayıs 2015
26 Mayıs 2015
08 Şubat 2015
15 Mayıs 2015
03 Nisan 2015
29 Mayıs 2015
04 Haziran 2015
08 Haziran 2015
12 Haziran 2015
09 Haziran 2015
13 Haziran 2015
Bütünleme Not Giriş Başlama ve Bitiş
Tarihleri
09 Haziran 2015
15 Haziran 2015
Ek Sınav Başvuru Tarihleri
17 Temmuz 2015
18 Haziran 2015
Etkinlikler
Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihleri
Muafiyet Başvuruları
Ara Sınav Tarihleri
Yarıyıl Sonu Sınav Tarihleri
Yarıyıl Sonu Not Giriş Başlama ve Bitiş
Tarihleri
Bütünleme Sınav Tarihleri
Bütünleme Not Giriş Başlama ve Bitiş
Tarihleri
Yarıyıl Tatili
Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihleri
Ara Sınav Tarihleri
Yarıyıl Sonu Sınav Tarihleri
Yarıyıl Sonu Not Giriş Başlama ve Bitiş
Tarihleri
Bütünleme Sınav Tarihleri
Tek Ders Sınav Tarihleri
19 Haziran 2015
Tek Ders Sınav Not Giriş Başlama ve
Bitiş Tarihleri
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMI
SEÇMELİ DERSLERİN YÜRÜTÜLECEĞİ
DERSLİKLER
DERSİN ADI
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
DERSLİK
Araştırma Yöntemleri
Doç . Dr. Ömay ÇOKLUK
1
Eğitim Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr. Tarık SOYDAN
3
Prof. Dr. İsmail DOĞAN
4
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SEVER
6
Prof. Dr. Emine Gül KAPÇI
7
Doç. Dr. Müge ARTAR
9
Yrd. Doç. Dr. Tülin ŞENER KILINÇ
12
Arş. Gör. Dr. Eylem Gökçe TÜRK
14
Müze Eğitimi
Doç. Dr. Ayşe OKVURAN
15
Yetişkin Eğitimi
Prof. Dr. Meral UYSAL
17
Eğitim Sosyolojisi
Gelişim Psikolojisi
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMI
GÜZ YARIYILINDA DERS VERECEK ÖĞRETİM
ELEMANLARI

















Prof. Dr. Mehmet Ali Kısakürek
Prof. Dr. İsmail Doğan,
Prof. Dr. İsmail Güven
Prof. Dr. Nükhet Çıkrıkçı
Prof. Dr. Hasan Ünder
Prof. Dr. Emine G. Kapçı
Prof. Dr. Fatma Bıkmaz
Prof. Dr. Meral Uysal
Doç. Dr. Müge Artar
Doç. Dr. Erten Gökçe
Doç. Dr. Fatma Mızıkacı
Doç. Dr. Ayşe Okvuran
Yrd. Doç. Dr. Cem Babadoğan
Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu
Yrd. Doç. Dr. Tülin Şener Kılınç
Yrd. Doç. Dr. Deniz Gülleroğlu
Yrd. Doç. Dr. Canay D. İşcan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yrd. Doç. Dr. Berna Aslan
Yrd. Doç. Dr. İlhan Yalçın
Yrd. Doç. Dr. C. Deha Doğan
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Bayraktar
Yrd. Doç. Dr. Sevgi Sezer
Yrd. Doç. Dr. Tarık Soydan
Yrd. Doç. Dr. Ömay Çokluk
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sever
Öğr. Gör. Dr. Pınar Kızılhan
Öğr. Gör. Dr. Ergül Demir
Dr. Eylem Türk
Dr. Gökhan Atik
Dr. Tuğçe Özmen
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMI
Detaylı bilgi için;
http://www.education.ankara.edu.tr/
Ankara Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği
Ankara Üniversitesi Haklı ve Geçerli
Mazeretler
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programına İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMI
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BRANŞLARA GÖRE DAĞILIMI
BRANŞ ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Almanca
Arapça
Coğrafya
Çince
DKAB
Eğlence Hizmetleri
Felsefe
Fizik
Fransızca
Gıda Teknolojileri
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
İngilizce
İspanyolca
İtalyanca
Japonca
Matematik
Radyo-Televizyon
Rusça
Tarım Teknolojileri
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı.
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMI
GRUPLARI OLUŞTURAN BRANŞLAR
GRUBU
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
ALAN ADI
Tarih
DKAB
Coğrafya
Matematik I
Türk Dili ve Edebiyatı. I
Rusça
Türk Dili ve Edebiyatı. II
Matematik II
Felsefe
Fizik
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Almanca
Arapça
Çince
Fransızca
İtalyanca
Japonca
Eğlence Hizmetleri
Gıda Teknolojileri
İngilizce
İspanyolca
Radyo-Televizyon
Tarım Teknolojileri
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMI
KOORDİNATÖRLER VE SORUMLU
OLDUKLARI GRUPLAR
Unvanı
Adı Soyadı
Arş. Gör. Ercan Çoban
Sorumlu
Mail adresi
Olduğu Grup
A
[email protected]
Arş. Gör. Tuğra Karademir
B
[email protected]
Arş. Gör. Meryem Hamsi
C
[email protected]
Arş. Gör. Kenan Demirel
D
[email protected]
Arş. Gör. Serdar Malkoç
E
[email protected]
Arş. Gör. Zeki Özen
F
[email protected]
Arş. Gör. Burcu Çıldır
G
[email protected]
Arş. Gör. Tuğçe Şimşek
H
[email protected]
Arş. Gör. İlkay Doğan
I
[email protected]
Arş. Gör. Emrah Gül
J
[email protected]
Başarılar Dileriz.
Download

ankara üniversitesi eğitim bilimleri fakültesi öğretmenlik sertifika