Informačný list
www.inside.sem.sk
Marec-Apríl
2013
Pod von!
Toto zvolanie zaznelo z Ježišových úst
smerom k hrobu, v ktorom ležal už 4 dni
mŕtvy Lazar! Pán Ježiš kričal na mŕtvolu.
A ten mŕtvy vyšiel z hrobu a žil.
Príbeh Lazara bol témou dvoch jarných
INSIDE Víkendov, ktoré sme pripravili pre
konfirmandov a dorast vo veku od 11 do
15 rokov.
Niečo viac o týchto víkendovkách by som
vám rád priniesol aj v tomto informačnom
liste. Pán Boh je verný a priznáva sa k
našej práci, čo môžeme vidieť na mnohých
mladých ľuďoch, ktorým vstupuje do života
a dáva sa im poznať. Osobne. Vo vzťahu.
Za to všetko Mu patrí veľká chvála a
vďaka. A ja chcem opäť poďakovať aj
vám za modlitby, podporu a pomoc.
Jožko Grexa
Ing. Jozef Grexa
OC SEM Bratislava
Bratislavský seniorát ECAV
jozkogrexa.blogspot.com
Informačný list
Marec-Apríl 2013
Ing. Jozef Grexa
OC SEM Bratislava
Bratislavský seniorát ECAV
jozkogrexa.blogspot.com
Radostná správa - evanjelium
Na víkendovkách sme pre dorastencov pripravili kreslené videá, ktoré zaujímavým a názorným spôsobom podávajú zvesť
o Božom diele spásy. Pozrieť si ich môžete na mojom blogu. Tu je kratučký „zostrih“ toho najhlavnejšieho:
Boh nás z lásky stvoril do
vzťahu s Ním.
Naše rozhodnutia pre hriech
nás od Neho oddeľujú.
Obklopení bežnými vecami
žijeme, akoby Boh ani nebol.
Akoby sme žili v krabici, v ktorej je tma a nevidieť pravdu.
Boh-Ježiš sa vzdal slávy
a prišiel medzi nás...
... a priniesol svetlo, ktoré
odhaľuje náš hriech.
Odhaľuje pravdu, že hriech
nás zatvára do väzenia.
Ale Pán Ježiš prišiel, aby to
väzenie zobral na seba.
On sám sa stal hriechom
namiesto nás...
...aby sme my boli
spravodlivý pred Bohom.
Ježiš zomrel našu smrť, aby
sme my mohli mať život.
Ale nie je mŕtvy - porazil smrť
a vstal z mŕtvych a je Víťaz.
Informačný list
Marec-Apríl 2013
Víkend: Poď von!
A získal pre nás večný
život. Život vo vzťahu s
Ním. Taký život, pre aký
sme boli stvorení. Život
v pokoji a plnosti Božej
lásky. A taký život tu je pre
každého, kto verí tejto
radostnej zvesti, ktorá je
mocou Božou na spasenie
každému veriacemu.
Kvôli tejto radostnej zvesti robíme INSIDE Víkendy.
Veríme, že zasľúbenie z Jána 6,40: „Lebo to je vôľa môjho
Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný
život.“ platí 100% aj dnes. Veríme, že to, čo môžeme urobiť
my, je prinášať svetlo - pravdu do tmy a pomôcť tak mladým
ľuďom „vidieť“ Syna - Pána Ježiša Krista.
INSIDE Víkendu v marci sa zúčastnilo asi 60 ľudí,
v apríli približne 80. Približne tretina zúčastnených bola na
INSIDE Víkende po prvý krát - veľmi sa tešíme z nových
dorastencov, ktorých môžeme cez službu INSIDE osloviť.
Ako každý rok, aj tento rok sme pripravili ranné stíšenia,
diskusné skupinky, výrobu tímových vlajok, súťaže
v tímoch a tiež veľkú poobednú hru v lese. Popri hlavnom
programe sme sa snažili tráviť s dorastencami veľa času
a rozprávať sa s nimi o ich životoch, o tom, akú úlohu v nich
zohráva Pán Ježiš a tiež o téme víkendu.
Ing. Jozef Grexa
OC SEM Bratislava
Bratislavský seniorát ECAV
jozkogrexa.blogspot.com
Hanka, 13: Na INSIDE Víkende som
bola dv krát. Ale i napriek tomu že som
tam bola len tak málo, otvorili sa mi oči
dokorán. Na prvý víkend (jeseň, 2012)
som, pravdupovediac, nechcela ísť.
V sobotu nám Jožko rozprával o Pánu
Bohu, keď som to počúvala začala som
si to tak pomaly uvedomovať, že čo pre
mňa Pán Boh urobil. Verila som, že Pán
Boh existuje, ale nikdy pred tým som sa
nemodlila. No proste som nežila s Ním.
Po prvej víkendovke sa to obrátilo
k lepšiemu. Začala som sa modliť,
radšej som chodila na stretnutia
dorastu. Na druhú víkendovku (jar,
2013) som sa veľmi tešila. Rozprávali
sme sa viac o tom, ako žijeme s Pánom
Bohom. Že či žijeme vo svetle s Pánom
Bohom alebo v tme, bez Neho.
Uvedomila som si, že som žila v tme,
bez Pána Boha, bez Jeho lásky, ktorú
som nepúšťala k sebe. Ale už tak žiť
nechcem. Chcem byt s Pánom Bohom,
žiť s Ním a cítiť jeho lásku.
Dnes už aj sama viem, že Pán Boh je tu
so mnou, že je tu pri mne, že s Ním
žijem. A v tomto všetkom mi veľmi
pomohli INSIDE Víkendy.
Informačný list
Marec-Apríl 2013
Víkend: Poď von!
Príbeh o Lazarovi sme rozdelili na štyri časti.
V prvej sme hovorili o svetle a tme a otázke: „Kde si ty?“.
Lazar mal problém - bol chorý a dôsledkom jeho choroby
bola smrť. Rovnako je to aj s nami a našou duchovnou
chorobou - hriechom. V tme sa to snažíme ukryť, ale vo
svetle Pána Ježiša sme odhalení.
V druhej časti sme hovorili o tom, že Ježiš je vzkriesenie a
život. „Kým je pre teba?“ To bola otázka sobotného poobedia. Lazarova sestra Marta uverila, že je Syn Boží. A ty?
Tretia časť bola o Jeho láske. O tom, že neprišiel, aby nám
posvietil do nášho zlého života a vymenoval všetky hriechy.
Ale prišiel, aby ich zobral na seba a pribil na kríž. Z lásky.
V nedeľu na službách Božích sme sa pýtali - čo s tým ďalej?
Vzkriesený Lazar usporiadal hostinu, na ktorej je
vykreslený kontrast Márie a Judáša. Čo s Božou milosťou
urobíš ty? Budeš v Božom tíme - žiť pre Neho poslušnosťou, láskou k blížnym, službou? Alebo sa necháš oklamať
ako Judáš, že 30 strieborných je viac ako život s Kristom?
Ing. Jozef Grexa
OC SEM Bratislava
Bratislavský seniorát ECAV
jozkogrexa.blogspot.com
Kika, 13: Ako malá som chodievala s
babkou do kostola, no nezaujímalo ma
to. Pravdu povediac mi to bolo úplne
jedno. Nikdy som nepočúvala čo Pán
Farár rozpráva. No potom nastal čas,
kedy ma dali na konfirmačnú
prípravu.
Pozerala som na nich s otvorenými
ústami, že čo? Ja nechcem. Úplne ma
to tam nebavilo. Začala som ale chodiť
na dorast v Prievoze. Všetko som si
postupne začala uvedomovať. Začali
ma baviť aj hodiny konfirmačnej prípravy. Potom prišla
víkendovka 15-17.marca 2013, na ktorú som išla. Brala
som to ako zábavku, hry, noví ľudia. Všetko sa to obrátilo v
sobotu večer, keď Jožko rozprával. Teda nie on, Pán Boh
sa stal jeho hlasom. Plakala som, lebo som si uvedomila,
že aké strašné veci som robila a Pán Ježiš za mňa zomrel.
Pán Boh mi na tej víkendovke ukázal svoju lásku a seba
samého. Odvtedy moje srdce horí pre Boha a prekypuje
Božou láskou.
Dominika, 14: Raz sa ma kamaráti z
dorastu opýtali, či nepôjdem na INSIDE
víkendovku. Takže pôjdem. Prišla som
na INSIDE a spoznávala úžasných ľudí.
V sobotu nám Jožko rozprával o Pánu
Bohu. Bolo to niečo úžasné, cítila som
Jeho pri sebe, akoby ma objímal, a vravel
mi, že je tu so mnou, že ma neopustí, že
mi odpúšťa moje hriechy, že som v
bezpečí, a On ma ochraňuje, že je môj
Ocko. Boh mi zmenil život, naplnil mi
srdiečko láskou a Jeho svetlom života. Je
to niečo úžasné a krásne cítiť lásku Vášho
najdokonalejšieho Ocka. INSIDE
Víkend mi zmenil život k lepšiemu,
oveľa. Som veľmi šťastná.
Informačný list
Marec-Apríl 2013
Ing. Jozef Grexa
OC SEM Bratislava
Bratislavský seniorát ECAV
jozkogrexa.blogspot.com
Víkend: Poď von!
Vďaka Pánu Bohu za oba víkendy, na ktorých sme mohli
vidieť, ako Jeho slovo mocne koná - že evanjelium Pána
Ježiša je skutočne mocou Božou na spasenie. Verím, že
mnoho mladých ľudí počulo Ježišovo volanie: „poď von!“
Verím, že mnohí môžu dnes žiť vo svetle Jeho slova.
Oba víkendy sa uskutočnili aj vďaka obrovskej pomoci tímu
spolupracovníkov, bratov a sestier farárov a tiež vďaka
starším dorastencom z minulých víkendoviek, ktorí dnes
už žijú a slúžia svojimi životmi Pánovi Ježišovi Kristovi.
Veľká vďaka Pánu Bohu za všetkých týchto ľudí. Sú pre
mňa živým Božím kráľovstvom.
Samo, 13: Víkendovka
mala pre mňa veľký zmysel.
Bol to suprový víkend.
Chcem, aby tu môj život bol
pre Ježiša.
Download

Marec-Apríl 2013