İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞLER İLE DİKEY GEÇİŞLERDE UYGULANACAK
MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, diğer yükseköğretim diploma programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerin, aynı
düzeydeki İzmir Üniversitesi eşdeğer diploma programlarına geçiş, intibak ve muafiyet esasları ile Dikey Geçiş Sınavıyla
İzmir Üniversitesine yerleştirilen öğrencilerin intibak ve muafiyet işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İzmir Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi dışında kalan Fakülte ve Yüksekokullara kurumlararası
yatay veya dikey geçiş yapan önlisans ve lisans öğrencilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik; Meslek Yüksekokulları ve
Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik; İzmir Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Yönergede geçen;
a) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen yeterliliklerini
sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenleyen yükseköğretim programlarını,
b) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,
c) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından
içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
ç) Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği yarıyıl kadar
almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
d) Hazırlık Sınıfı: İzmir Üniversitesi Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfını,
e) İlgili yönetim kurulu: Yükseköğretim kurumlarındaki fakültelerde fakülte yönetim
kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar
yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
f) İngilizce Yeterlik Sınavı: İzmir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunca Yapılan yeterlik sınavını,
g) İntibak komisyonu: İlgili yönetim kurulunca oluşturulan komisyonu,
ğ) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen sayıyı,
h) Not Belgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının
topluca yazıldığı belgeyi,
ı) Senato: İzmir Üniversitesi Senatosunu,
i) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı
öğrencinin giriş puanını,
j) Üniversite: İzmir Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
KONTENJANLAR VE BAŞVURU KOŞULLARI
Yatay geçiş kontenjanları
MADDE 5- (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi 7. fıkrası gereğince
ayrılacak kontenjanlara ilave olarak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı
diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen
veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak
biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Mayıs ayı sonuna kadar
Rektörlüğe bildirilir. Önlisans diploma programları için bahar döneminde açılması istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise
ilgili yönetim kurul tarafından belirlenerek, en geç Kasım ayı sonuna kadar Rektörlüğe bildirilir.
(2) Her bir program için Senato tarafından yurtdışı yatay geçiş kontenjanı belirlenebilir. Yurtdışı yatay geçiş kontenjanları;
yükseköğretim Kurulu tarafından her bir program için ayrılacak olan kontenjanın yarısını aşmayacak şekilde belirlenir.
(3) Belirlenen kontenjanlar ilan edilmek üzere Rektörlük tarafından Yükseköğretim Kuruluna
gönderilir.
(4) Yatay geçiş başvuruları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen tarihlerde ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul
Müdürlüklerine şahsen veya posta yolu ile yapılır.
Yatay Geçişler İçin Başvuru Koşulları
MADDE 6- (1) Önlisans programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılında, lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki
yarıyılında öğrenim görmekte olan öğrenciler geçiş için başvuruda bulunamaz.
(2) Adayların kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,29 veya
100 üzerinden en az 60 olması şarttır. Genel not ortalaması şartını sağlamayan ancak kayıtlı olduğu yıldaki merkezi
yerleştirme puanın, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler, genel not
ortalaması ile yerleştirme tamamlandıktan sonra boş kontenjan olması halinde değerlendirilir.
Sayfa 1 / 3
(3) Açık veya uzaktan öğretimden yatay geçiş yapacak adayların öğrenim görmekte olduğu programda en az 4.00 üzerinden
3.15 (100 üzerinden 80) genel not ortalamasına sahip olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek
istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
(4) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma
programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim
diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
(5) Uyarı ve kınama cezaları dışında her hangi bir disiplin cezası alan öğrenciler yatay geçiş yapamaz.
(6) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
(7) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak
Üniversite tarafından yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmaları gerekir.
(8) Yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans veya lisans diploma
vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve geçmek istenilen diploma programının ilgili
yönetim kurulu tarafından eşdeğerliliğinin kabul edilmesi gerekir.
(9) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim
kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında
yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran
öğrencilerin başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
Özel Durumlardan Dolayı Yatay Geçiş Yapacaklar İçin Başvuru Koşulları
MADDE 7- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir
başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının,
son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay
içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, başvurulan diploma programının
yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.
(2) Anne/babaları devlet hizmetinde görevli olarak yurt dışında çalışan ve görevleri sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönen
veya anne/babaları yurt dışında işçi olarak çalıştıktan sonra kesin dönüş yapan öğrenciler, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl
okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması halinde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Bu öğrencilerin
yatay geçiş başvurusu ilgili yönetim kurulu tarafından yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
(3) Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası ortak diploma programına devam eden öğrencilerden, yurt
dışındaki yükseköğretim kurumundan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenler, yurt içinde gördüğü
yükseköğrenimdeki başarı notu esas alınarak, Yükseköğretim Kurumları Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arası
Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin bu Yönergedeki geçiş şartları
çerçevesinde eşdeğer bir diploma programına yatay geçiş yapabilirler.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8- (1) Üniversiteye yapılan yatay geçiş başvuruları ile ilgili ön değerlendirme, ilgili yönetim kurulları tarafından
oluşturulan intibak komisyonları tarafından yapılır. Yatay geçişlerde yerleştirme işlemi, genel not ortalaması dikkate alınarak
büyükten küçüğe doğru tercih sırasına bağlı olarak kontenjan sayısınca yapılır. Elde edilen puanın eşit olması halinde ÖSYS
taban puanı yüksek olana öncelik verilir. Yine eşitlik söz konusu ise varsa geçmek istenilen programın ortak derslerindeki
başarısı yüksek olan yerleştirilir.
(2) Geçiş yapan öğrencinin, kayıtlı bulunduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait öğretim programında belirtilen tüm
dersleri almış ve başarmış olması (kredili derslerde İzmir Üniversitesi Değişim Programları Kapsamındaki Öğrencilere
Uygulanacak Not Dönüşüm Esaslarına İlişkin Yönerge hükümleri uyarınca dönüştürülen harf notunun en az DD veya
kredisiz derslerde başarılı olması) zorunludur.
Sonuçların ilanı
MADDE 9 – (1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Rektörlük
tarafından ilan edilen tarihlerde Üniversitemizin web sayfasında duyurulur.
(2) Yeterli başvuru olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan
başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNTİBAK VE MUAFİYET ESASLARI
Muafiyet için başvuru
MADDE 10 – (1) Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı olan programlara yatay veya dikey geçiş yapmak isteyen öğrenciler İzmir
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak İngilizce yeterlik sınavına girmek zorundadır. Sınava girmeyen veya
girip de başarısız olan öğrenciler Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmek zorundadır. Ancak, İngilizcenin anadil
olarak konuşulduğu bir ülkedeki yüksek öğretim kurumlarında eğitim görmüş olanlar ile daha önce yurtiçinde bir yüksek
öğretim kurumunun İngilizce Hazırlık Okulundan başarı belgesi almış olanların İngilizce yeterlikleri İzmir Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından kararlaştırılır.
(2) Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfında veya İngilizce yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin muafiyet başvurularını
İngilizce Yeterlilik Sınav sonucunun ilan edilmesinden sonraki ilk beş iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul
müdürlüğüne dilekçeyle yapmaları gerekir.
(3) Öğretim dili Türkçe olan programlara kurumlar arası yatay geçiş veya dikey geçiş yapan öğrencilerin muafiyet
başvurularını eğitim-öğretime başlayacakları dönemin başlangıcından en az bir hafta önce ilgili fakülte
dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne dilekçeyle yapmaları gerekir.
(4) Birinci, ikinci veya üçüncü fıkra kapsamındaki öğrencilerin, sonraki dönemlerde yapacakları muafiyet talepleri ya da
yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekleri dikkate alınmaz.
(5) Öğrenci, muafiyet başvuru dilekçesinde, daha önce almış ve başarmış olduğu ders/derslerin hangilerinden muaf olmak
istediğini belirtmek zorundadır.
Sayfa 2 / 3
(6) Öğrenci daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan alacağı, önceki programındaki derslerin içeriklerini ve
kredilerini belirten onaylı (mühürlü, kaşeli ve imzalı) belgeler ile birlikte bu derslerden aldığı notları gösterir onaylı Not
Belgesi’ni de dilekçesine eklemek zorundadır. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik olması
durumunda muafiyet başvurusu işleme alınmaz.
Muafiyetin değerlendirilmesi ve intibak
MADDE 11 – (1) Muafiyet başvuruları ilgili yönetim kurullarınca oluşturulan intibak komisyonları tarafından değerlendirilir
ve ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır.
(2) Açık Öğretim Fakültesi’nde veya uzaktan öğretim programlarında alınan dersler için muafiyet ve intibak işlemleri ilgili
yönetim kurullarınca kararlaştırılır.
(3) İçerikleri üniversitelere göre değişmeyen Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin kredili olup
olmadığına bakılmaksızın dersleri almış ve yeterli başarıyı göstermiş öğrenci bu derslerden muaf tutulur.
(4) İntibak komisyonu, öğrencinin alması gereken ilave dersler ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Muafiyet istenilen
dersin zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaz; başarılı not alınmış olması kaydıyla, ders içeriği uyumu/yeterliliği
incelenir.
(5) Başka bir üniversite tarafından yapılan muafiyet işlemi değerlendirmeye alınmaz.
(6) Muafiyet ve intibak işlemlerinde birden fazla tekrarlanan dersler için en son alınan başarı notu dikkate alınır
(7) Öğrencinin, daha önce almış olduğu derslerden eşdeğer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak
geçiş yaptığı programda alması gereken dersler ilgili yönetim kurulunca belirlenir ve Rektörlüğe iletilir.
(8) Muaf tutulan derse/derslere ilişkin notlar, İzmir Üniversitesi Değişim Programları veya Kurumlararası Yatay Geçiş
Kapsamındaki Öğrencilere Uygulanacak Not Dönüşüm Esaslarına İlişkin Yönerge hükümlerine göre Not Belgesine işlenir.
Bu ders/derslerin AKTS kredisi, intibak ettirilen programdaki dersin/derslerin AKTS kredisi olarak işlenir. Bu dersler,
mezuniyet için gerekli AKTS kredisine sayılır ve not ortalama hesaplarında dikkate alınır. Dikey geçiş ile lisans
programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde, lisans not ortalamaları,
önlisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden
hesaplanır.
(9) Muafiyet/intibak işlemlerinin sonuçlarına yönelik itirazlar, işlemlerin kesinleşip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en
geç bir hafta içinde ilgili Dekanlığa/Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.
(10) Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenci, muafiyet talebinde bulunduğu
ders/derslere devam etmekle yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 12-- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla karar
almaya Üniversite Senatosu yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu yönerge İzmir Üniversitesi Kurumlar arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge ile 21.08.2013 tarih
ve 11 sayılı Senato kararıyla yürürlüğe giren İzmir Üniversitesi Muafiyet İşlemleri Yönergesini yürürlükten kaldırmış ve
Senatonun 14.08.2014 tarih ve 11 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu yönergeyi İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.
Sayfa 3 / 3
Download

Sayfa 1 / 3 İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞLER