T ÉMA 6: D ÔVERNÝ VZŤAH S B OHOM :
D ISCIPLÍNA V ČÍTANÍ P ÍSMA
Prehľad témy
Náš uponáhľaný svet sa rúti dopredu ako divoká rieka. Ľahko môžeme uviaznuť
v jeho rozptyľujúcich zábavkách alebo ťažkostiach. Uprostred toho všetkého Božie
slovo zakotvuje naše životy, aby sme mohli byť zbožnými a bezúhonnými mužmi
a ženami. Božie Slovo je najvýznamnejším Božím nástrojom komunikácie s jeho
deťmi a najistejším prostriedkom pre rozvoj dôverného vzťahu s Ním.
V tejto téme:
• Budeme diskutovať o význame Božieho Slova pre náš život.
• Získame zručnosti, ako viac vyťažiť zo štúdia Biblie.
• Vypracujeme plán na vernejšie osobné štúdium Božieho Slova.
Pochopenie témy
„Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne
i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta
a budeš si počínať rozumne.“ Jozua 1:8
Ako by ste opísali Bibliu? Ľudia popisujú vernosť a autoritu Biblie rôznymi
spôsobmi. Ako by ste to charakterizovali vy? Akú úlohu zohráva Biblia v našom
duchovnom raste? Ako prakticky môžeme byť pohltení Božím Slovom? Ako si
môžeme vypestovať dobré študijné návyky? Ako pristupujete k starovekým knihám
ako je Biblia?
Výroky
(Výroky sú úryvky a citáty, ktoré vás majú priviesť k uvažovaniu o téme. Môžu a nemusia
odrážať biblickú múdrosť.)
„ Biblia je inšpirované, neomylné Božie Slovo s autoritou nad každou oblasťou
nášho života.“
„Biblia je napísaná ľuďmi ako vy a ja, niektorí z nich mali úžasné skúsenosti
s Bohom. Je to ohromná náboženská kniha, avšak nebola nadiktovaná priamo
Bohom“
„Biblia je ako príručka pre život. Príručku používam pri oprave auta alebo
elektronickú príručku k softvérovému programu. Ak chcem návod pre život,
pozriem sa do Biblie.
„Všetko, čokoľvek budem potrebovať, sa nachádza v Biblii. Nepotrebujeme kopu
ďalších kníh, ktoré napísali ľudia a ktoré sa nám snažia povedať, čo v nej je.“
Tvrdenie: „Biblia: Boh to povedal, verím tomu a je to tak.“
Opačné tvrdenie: „Biblia: Boh to povedal a je to tak – či tomu veríme alebo nie.“
KURZY OBJAVOVANIA: KNIHA PRVÁ - Objavovanie kresťanského života
Copyright © 1996, 2002 by The Center for Church Based Training
Slovenské vydanie © 2013 Rada Cirkvi bratskej
2 ........................................................................................... Príručka pre študenta, Téma 6: Disciplína v čítaní Písma
„Snažil som sa študovať Bibliu, ale nerozumiem jej. Možno ani nemám očakávať,
že jej porozumiem, keďže aj ľudia, ktorí ju študovali celý svoj život, sa
nezhodujú v tom, čo znamená.“
Príklady zo života
Kate
Vaša neter Kate práve začala druhý ročník na štátnej univerzite. Keď ste ju
stretli v lete, bola veľmi nadšená literárnym biblickým kurzom, ktorý plánovala
navštevovať v tomto semestri. Vyrastala v kresťanskej rodine a stala sa kresťankou
už ako malé dievča. Myslela si, že taký kurz je dobrou príležitosťou, aby viac
porozumela Biblii. Avšak len čo profesor začal prednášať, zažila Kate najväčší šok
vo svojom živote.
Profesor uznával, že Biblia je ohromné náboženské dielo, ale potom začal
diskutovať o jej mnohých omyloch v histórii, o obvyklých protikladoch medzi
veršami a hlúposťami z vedeckého hľadiska. Potom to bolo ešte horšie. Učiteľ
poukázal na morálne problémy v niektorých žalmoch, v ktorých sa píše, že Boh
zabíjal ľudí. Povedal, že mnohé starozmluvné príbehy pochádzajú z mýtov iných
dávnych národov ako sú Akkadčania a Sumeri. Dokonca tvrdil, že väčšina
z Desiatich prikázaní boli prebrané z iných starodávnych zákonov a v skutočnosti
nepochádzajú od Boha! Robil si posmech z príbehu Noacha a potopy a trval na tom,
že Ježišove zázraky vymysleli náboženskí fanatici.
Bez debaty, Kate je riadne otrasená. Zavolala vám z internátu, lebo vie, že by ste
jej mohli pomôcť správne uvažovať v tejto situácii. Čo by ste jej odpovedali? Môžeme
dôverovať Biblii a postaviť na nej svoj život?
Ben
Ben je kresťanom niekoľko rokov a zdá sa, že je verným nasledovníkom Krista.
Rád chodí do zboru a zúčastňuje sa vašej malej skupinky. Je vedúcim uvítacieho
tímu a dokonca niekedy dobrovoľne pracuje aj s deťmi. Jeho vzťah k jeho manželke
a deťom je lepší ako kedykoľvek predtým. Cez deň sa veľa modlí a tak myslí si, že
skutočne duchovne rastie.
Avšak skoro nikdy neotvorí Bibliu. Ben miluje ľudí, ale nikdy nebol dobrým
čitateľom. Už v detskom veku čítanie bolo pre neho trápením. Nejako dokončil
školu, ale nikdy ju nemal rád. Rád by vedel, čo má povedať svojej manželke
Barbare. Tá mu totiž neustále opakuje, aby čítal a študoval Bibliu.
„Ale“, myslí si, „nech mi dá pokoj! Pre ňu je to ľahké, má viac času ako ja.
A okrem toho má aj svoju ženskú skupinku. Nemám nič proti jej biblickému štúdiu
– ale to nie je nič pre mňa. Mimochodom, z Biblie veľa získam, keď počúvam
nedeľné kázanie a pri šoférovaní si každú chvíľu naladím nejakého kazateľa.“
Ben a Barbara vám porozprávali svoj príbeh u vás pri večeri. Čo by ste im na to
povedali?
Aká hlavná otázka alebo téma stojí pred nami?
KURZY OBJAVOVANIA: KNIHA PRVÁ - Objavovanie kresťanského života
Príručka pre študenta, Téma 6: Disciplína v čítaní Písma ............................................................................................. 3
Štúdium Písma
2Timoteovi 3:14 – 4:4
Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti je zverené, veď vieš, od koho
si sa to naučil, a pretože od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ti môžu dať
múdrosť na spásu a to vierou v Ježiša Krista. Celé Písmo je Bohom vnuknuté
a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží
človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.
Pred Bohom a Ježišom Kristom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, ťa
zaprisahávam v mene jeho zjavenia a jeho kráľovstva: Hlásaj slovo, naliehaj
v priaznivý i nepriaznivý čas, presviedčaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou
trpezlivosťou a ponaučením. Príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku,
ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši,
odvrátia sluch od pravdy a priklonia sa k bájam.
Pavol, tesne pred koncom svojej služby, píše Timotejovi, svojmu nástupcovi. Vo
svojom liste ho vyzýva, aby bol verný v rôznych ťažkostiach, ktorým bude čeliť.
Vyzýva ho, aby bol verný Slovu Božiemu aj napriek tlaku ku kompromisu zo
všetkých strán. Keďže Timotej od detstva poznal Písmo a to ho priviedlo ku Kristovi,
Písmo bolo teraz základom a stredobodom jeho služby. Pavol hovorí Timotejovi, že
Písmo je „Bohom vdýchnuté“ – pochádza zo samotných Božích úst, ktoré mu dávajú
božskú autoritu. Ako také, je užitočné pre akúkoľvek službu. Pavol vyzýva Timoteja
spôsobom, ktorý ťažko môže byť vážnejší: vyzýva ho v prítomnosti Boha a Ježiša
Krista a pred Jeho budúcim súdom, Jeho príchodom a ustanovením Jeho
budúceho kráľovstva na zemi. Jeho výzva kázať Slovo napriek predpovedanej dobe,
kedy ľudia nebudú chcieť počúvať, platí aj pre dnešnú dobu tak, ako platila za čias
Timoteja.
Ako popisuje Pavol Božie Slovo v 2Timotejovi 3:15-16?
Prečo si myslíte, že jeho výzva Timotejovi je taká mocná v 4:1-2?
Ako Pavol v posledných veršoch charakterizuje postoj ľudí k Božiemu Slovu?
Ako sa tento postoj odráža v dnešných dňoch? Je nejaký náznak toho aj vo
vašom vlastnom živote?
KURZY OBJAVOVANIA: KNIHA PRVÁ - Objavovanie kresťanského života
4 ........................................................................................... Príručka pre študenta, Téma 6: Disciplína v čítaní Písma
Prečítajte nasledujúce verše. Pri čítané každého oddielu si položte otázku, čo
získate, ak jasne odpoviete na Božie Slovo. Zapíšte si svoje myšlienky.
Žalm 1
1Tesaloničanom 2:13
Hebrejom 4:12
Jakub 1:22-25
Nahliadnutie do iných zdrojov
„Prečo študovať Bibliu?“, Howard a William Hendricks.
Druhá kapitola z knihy „Living by the Book“. Copyright © 1991. V origináli
použité s dovolením Moody Press, Chicago, Illinois. Všetky práva vyhradené.
„Radosť a hodnota induktívneho štúdia Biblie“, Kay Arthur.
Úvod z knihy „How to Study Your Bible.“ Copyright © 2001 by Precept
Ministries. Published by Harvest House Publishers, Eugene, OR. V origináli
použité s dovolením. Všetky práva vyhradené.
KURZY OBJAVOVANIA: KNIHA PRVÁ - Objavovanie kresťanského života
Príručka pre študenta, Téma 6: Disciplína v čítaní Písma ............................................................................................. 5
Prečo študovať Bibliu?
Z knihy „Living by the Book“, Howard a William Hendricks
==============================
poslednej kapitole sme videli šesť
V bežných
dôvodov, prečo sa ľudia
Aby som bol úprimný, táto chuť je
vypestovaná. Občas mi ľudia povedia:
sami neponoria do Písma. Dovoľte mi pridať
„Viete, profesor Hendricks, ja z čítania
siedmy dôvod: Nikto im nikdy nepovedal, čo
Biblie nemám veľký úžitok.“ Ale toto hovorí
tým získajú. Aké sú výhody čítania Biblie?
viac o človeku než o Knihe.
Čo je v nej pre mňa osobne? Ak do tejto
Žalm 19:10 hovorí, že Písmo je sladšie
činnosti investujem svoj čas, čo za to
ako med. Avšak nikdy by ste tomu
dostanem? Akú zmenu to spôsobí v mojom
neuverili, keby ste to len počuli od nejakého
živote?
veriaceho. Viete, existujú tri základné druhy
Mám na mysli tri výhody, ktoré môžete
študentov Biblie. Postoj prvých k Písmu je
od štúdia Biblie očakávať, a ktoré nikde
„ricínový olej“. Pre nich je Božie Slovo horké
inde nenájdete. Úprimne povedané, nie sú
– Fuj! – ale je dobré na ich ťažkosti. Pre
to žiadne luxusné výhody, ale tie
druhých je Písmo niečo ako „mletá pšenica“
najpotrebnejšie. Pozrime sa na tri oddiely,
- výživné, ale suché. Ako by jedli balík sena.
ktoré vytvárajú
A pre tretí typ ľudí je
presvedčivý dôkaz, prečo
Biblia ako „jahody so
musíme študovať Bibliu.
šľahačkou“. Jednoducho
Dieťa musí mať
Nie je to dobrovoľné – je to
sa nemôžu tej dobroty
podstatné.
nasýtiť. Ako túto chuť
mlieko, aby ho živilo
získali? Tak, že sa Božím
fyzicky. Vy musíte mať
Slovom sýtili. Vypestovali
Štúdium Biblie je
Písmo, aby vás živilo
si to, čo tu Peter nazýva
základom pre rast
nenásytným apetítom po
duchovne.
duchovnej pravde. Ku
ktorým ľuďom patríte vy?
Prvý oddiel Písma
To nás privádza
nachádzame v 1Petra 2:2:
k tretiemu slovu – cieľ. Aký je cieľ Biblie?
Text hovorí, aby ste mohli rásť. Všimnite si,
„Ako práve teraz narodené deti túžte po
nie aby ste mali poznanie. Iste nemôžete
čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho
rásť bez vedomostí. Ale môžete veľa vedieť
rástli na spásu.“
a pritom nerásť. Biblia nebola napísaná na
to, aby utíšila vašu zvedavosť, ale aby vám
Poviem vám tri slová, ktoré odkrývajú
pomohla viac sa podobať Kristovi. Nie, aby
pravdu tu obsiahnutú. Napíšte si ich na
ste boli múdrejším hriešnikom, ale aby ste
okraj svojej Biblie vedľa tohto verša. Prvé
boli ako Spasiteľ. Nie, aby naplnila vašu
slovo je postoj. Peter popisuje postoj práve
hlavu zbierkou biblických faktov, ale aby
narodeného dieťaťa. Práve tak ako dieťa
premenila váš život.
siaha po fľaši s mliekom, vy tak siahate po
Keď boli naše deti malé, na dvere sme
Knihe. Dieťa musí mať mlieko, aby ho živilo
nalepili meter. Keď rástli, stále chceli, aby
fyzicky. Vy musíte mať Písmo, aby vás živilo
sme zmerali, koľko vyrástli a aby sme to
duchovne.
zaznačili na dvere. A hoci odstupy značiek
Mám štyri deti a dávno som pochopil, že
boli len malé, oni poskakovali od radosti, že
každé tri – štyri hodiny sa vnútri dieťaťa
vidia pokrok.
spustí alarm, ktorý nesmiete ignorovať.
Raz, keď som odmeral svoju dcéru,
Radšej rýchlo doneste fľašu s mliekom. Len
opýtala
sa ma: „Ocko, a prečo veľkí ľudia už
čo ju prinesiete, dieťa sa uspokojí. Peter
nerastú?“
používa toto prirovnanie, aby povedal, že
Ako som jej mal vysvetliť, že veľkí ľudia
taký má byť váš postoj k Písmu.
tiež rastú – lenže my rastieme iným
Ale tiež je tu jeho slovo o vašom apetíte,
smerom? Už si nepamätám, čo som jej
o vašej chuti k Písmu. Máte po ňom „túžiť“.
odpovedal, ale až do dnešného dňa sa ma
Máte sa ho dožadovať a dychtiť po Božom
Slove.
KURZY OBJAVOVANIA: KNIHA PRVÁ - Objavovanie kresťanského života
6 ........................................................................................... Príručka pre študenta, Téma 6: Disciplína v čítaní Písma
Pán stále pýta: „Hendricks, starneš alebo
rastieš?“
A čo vy? Koľko rokov ste už kresťanom?
Deväť mesiacov? Sedem alebo osem rokov?
Tridsať deväť rokov? V skutočnosti ide o to,
koľko ste vyrástli. Postavte sa k Božiemu
metru a zmerajte svoj progres. O tomto
vyučuje tento oddiel.
Takže prvým dôvodom pre štúdium
Písma je, že to je prostriedok pre duchovný
rast. Božie slovo nemá žiadnu náhradu. Je
to primárny Boží nástroj pre náš osobný
rozvoj.
v teologických pretekoch? Alebo tí, ktorí
ovládajú najviac biblických veršov?
Nie, autor hovorí, že zrelí ste vtedy, keď
ste sa vytrénovali v neustálom používaní
Písma pre rozlišovanie dobrého od zlého.
Znakom duchovnej zrelosti nie je to, koľko
rozumiete, ale koľko používate. V duchovnej
oblasti opakom nevedomosti nie je
vedomosť ale poslušnosť.
Toto je teda druhým dôvodom, prečo je
štúdium Biblie podstatné. Biblia je Božím
prostriedkom pre rozvoj duchovnej zrelosti.
Iný spôsob neexistuje.
Štúdium Biblie je základom pre
duchovnú zrelosť
Štúdium Biblie je základom pre
duchovnú efektívnosť
Druhý oddiel, na ktorý sa pozrieme, je
v liste Hebrejom 5:11-14:
Tretí text je z 2Timotejovi 3:16-17,
o ktorom sa George zmieňuje v kapitole 1:
„O tom by sme mohli veľa hovoriť, ale je to
„Celé Písmo je Bohom vnuknuté
ťažké vysvetliť, pretože ste
a užitočné na učenie,
leniví počúvať. Veď hoci by
karhanie, nápravu
ste už po toľkom čase sami
a výchovu v spravodlivosti,
Znakom duchovnej
mali byť učiteľmi, znova
aby Boží človek bol
potrebujete, aby vás niekto
dokonalý a pripravený na
zrelosti nie je to,
učil základné pravidlá
každé dobré dielo.“
koľko rozumiete, ale
Božích slov. Stali ste sa
koľko používate.
takými, čo potrebujú
„Celé Písmo.“ Zahrňuje
mlieko, a nie tuhý pokrm.
to aj Druhú Knihu Kroník.
Lebo ten, kto ešte potrebuje
Raz som to povedal
mlieko, nechápe slová
poslucháčom a jeden
spravodlivosti, keďže je
z nich povedal: „Ani som
ešte dieťa. Tuhý pokrm je pre dokonalých,
nevedel, že existuje aj Prvá Kniha kroník.“
pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly
A čo Deuteronómium (Piata Mojžišova)?
na rozlišovanie dobrého a zlého.“
Viete ju vôbec vyhľadať? Už ste si z nej
niekedy čítali pri svojom stíšení? Keď bol
Ježiš pokúšaný na púšti (Matúš 4:1-11),
Toto je poučná pasáž ohľadom štúdia
trikrát porazil diabla slovami: „Je napísané“
Písma. Autor hovorí, že má veľa čo povedať,
Všetky tri citáty boli z Deuteronómium.
ale je to „ťažké vysvetliť“. Prečo? Je to ťažké
Často som si myslel: „Keby môj život závisel
zjavenie? Nie, ale je to príliš tuhé na
od poznania Deuteronómium, ako by som to
vnímanie. Existuje neschopnosť učenia sa:
zvládal?
„Ste leniví počúvať“, to znamená „ste pomalí
do učenia.“
Pavol hovorí, že všetko Písmo je užitočné.
Kľúčové slovo v tomto texte je čas.
Ale užitočné na čo? Zmieňuje štyri veci.
Podčiarknite si ho vo svojej Biblii. Autor
Prvou je učenie. To znamená, že formuje
hovorí svojim čitateľom, že v ich živote už
vaše myslenie. Je to kľúčové, pretože ak
bol čas, aby nastúpili na vysokú školu, ale
nerozmýšľate správne, potom ani nežijete
oni sa vrátili do materskej škôlky a znova sa
správne. To, čo mu veríte, určuje ako sa
učia abecedu. Keď majú hovoriť jeden
správate.
druhému pravdu, potrebujú niekoho iného,
Ďalej hovorí, že Biblia je užitočná na
aby povedal pravdu im.
napomínanie. To znamená, že vám
V skutočnosti, hovorí, ešte stále
pripomenie, kde ste sa dostali mimo. Je ako
potrebujete mlieko, nie pevný pokrm. Tvrdý
rozhodca, ktorý kričí „Zásah!“ alebo „Mimo!“
pokrm je pre dospelých. Kto sú dospelí? Sú
Povie vám, čo je hriech. Povie vám, čo Boh
to ľudia, ktorí chodia do teologického
chce pre váš život. Poskytuje vám
seminára? Tí, ktorí hocikoho porazia
štandardy.
KURZY OBJAVOVANIA: KNIHA PRVÁ - Objavovanie kresťanského života
Príručka pre študenta, Téma 6: Disciplína v čítaní Písma ............................................................................................. 7
otázku: „Čo je problémom moderného
Po tretie, Biblia je užitočná na nápravu.
sveta?“
Máte doma komoru, kam odkladáte rôzne
Bez váhania odpovedala: „Nikdy predtým
nepotrebné veci, ktoré sa vám inde
svet tak zúfalo nepotreboval odpovede na
nevojdú? Strčíte ich tam a potom jedného
deň otvoríte dvere a šup! - všetko vypadne
kľúčové otázky a nikdy predtým nebol svet
tak hlboko presvedčený o tom, že odpovede
von. „No zbohom!“ poviete si, „Radšej by
neexistujú. Aby som parafrázovala Bibliu,
som to mal upratať“. Biblia je niečo také.
moderný postoj je: ‘Otče, odpusť nám,
Otvorí dvere do vášho života a dá vám
pretože nevieme, čo robíme – ale nehovor
očisťujúcu silu, aby ste mohli odstrániť
nám to, prosíme.‘ “
hriech a učiť sa poddávať Božej vôli.
Toto je veľmi bystré od uznávaného
Štvrtá výhoda Biblie je tá, že je užitočná
agnostika. Mnohí z nás chceme slovo od
na výcvik v spravodlivom živote. Boh ju
Boha, ale nechceme práve to Slovo Božie.
používa, aby vám ukázal, ako máte žiť. Keď
pri vás napravil zlé veci, dá vám pozitívne
Vieme dosť o tom ako vlastniť Bibliu, ale nie
pokyny, ktoré máte v živote nasledovať.
dosť na to, aby Biblia vlastnila nás. Slúžime
Čo je jej celkový úžitok? Aby ste boli
Biblii ústami, ale neslúžime jej životom. Vo
pripravení na každý dobrý skutok. Už ste si
svete, kde jediným absolútnom je to, že
niekedy povedali: „Chcem, aby môj život bol
neexistuje nič absolútne, je len málo
viac užitočný pre Ježiša Krista?“ Ak áno, čo
priestoru pre autoritatívne Slovo Božie,
ste pre to urobili, aby ste sa na to
zjavené v Biblii.
pripravili? Štúdium Biblie je základným
Otázka znie: Môžeme Biblii veriť? Je
prostriedkom, aby sme sa stali užitočnými
dôveryhodná? Je spoľahlivá? Je určujúca
sluhami Ježiša Krista.
pre život v našich časoch?
Raz som sa opýtal
Zamyslite sa, čo Písmo
skupiny podnikateľov:
hovorí o sebe samom.
Štúdium Biblie je
„Keby ste po celých tých
základným
rokoch nevedeli o svojom
Biblia je celok
prostriedkom k tomu,
biznise alebo profesii o nič
viac než po rovnakom
Keď ste niekedy do
aby sme sa stali
počte rokov viete
hĺbky
študovali nejaký
užitočnými sluhami
o kresťanstve, čo by sa
zložitý alebo kontroverzný
Ježiša Krista.
stalo?
problém, viete, akí ste
Jeden muž bez váhania
frustrovaní, keď hľadáte
povedal: „Prepustili by ma“
dve alebo tri autority,
Nuž, mal pravdu. Dôvodom, prečo vás
ktoré by navzájom vo všetkom súhlasili.
Boh nemôže viacej použiť je možno v tom,
Vlastne sa to ani nestáva.
že nie ste pripravení. Možno navštevujete
Biblia stojí v ostrom protiklade. Je
cirkev päť, desať, alebo dvadsať rokov, ale
jedinečná v tom, že jej jednotlivé časti tvoria
nikdy ste neotvorili Bibliu, aby ste sa
jednotný celok. Viete, Biblia nie je len jedna
pripravili na to, aby ste sa stali Jeho
kniha, je to zbierka 66 kníh v jednom
užitočným nástrojom. Ste pod vplyvom
zväzku. Týchto šesťdesiat šesť jednotlivých
Slova, ale nie v ňom osobne.
dokumentov bolo napísaných počas viac
Teraz je loptička na vašej strane ihriska.
než šesť storočí, viac než štyridsiatimi
Boh chce s vami komunikovať aj
autormi, ktorí pochádzali z rôzneho
v dvadsiatom prvom storočí. Svoje posolstvo
pozadia.
zapísal do Knihy. Volá vás, aby ste tú to
A predsa je Biblia samostatnou
Knihu študovali z troch pádnych dôvodov:
jednotkou, spojenou Božou témou a Jeho
Je to podstatné pre rast. Je to podstatné
zjavením ľudstvu. Každá kniha, časť, odsek
pre zrelosť. Je podstatné pre vystrojenie
a verš spolupracujú s ostatnými, aby tak
a výcvik, aby ste boli čistou a pripravenou
odhaľovali Božiu pravdu. Preto jej najlepšie
nádobou v Jeho rukách a pre jeho ciele.
rozumieme, keď jednotlivé časti dávame do
Takže je pred vami táto otázka: Ako si
súvislosti s celkovým obsahom.
môžete dovoliť byť mimo tohto?
Biblia je Božím zjavením
Môžeme Biblii dôverovať?
Po prednáške na univerzite v Yale, na
ktorej spisovateľka Ayn Rand nadchla
svojich poslucháčov, jej položili reportéri
Biblia seba predstavuje ako pravdu
zjavenú od Boha. Slovo, ktoré používa pre
„zjavenie“ vlastne znamená „odhaľovanie“ niečo ako odhrnutie závesu, aby sa ukázalo,
KURZY OBJAVOVANIA: KNIHA PRVÁ - Objavovanie kresťanského života
8 ........................................................................................... Príručka pre študenta, Téma 6: Disciplína v čítaní Písma
čo je za ním. Boh v Písme odkryl veci, ktoré
by inak vôbec neboli známe. On odhalil to,
čo je absolútna pravda – nie špekulácie,
dohady alebo hypotézy. Je to pravda, ktorá
je úplne konzistentná - nie je popieraná,
kompromitovaná alebo v protirečení s inými
časťami zjavenia.
Ježišovom výroku, či ho Ježiš skutočne
povedal, alebo či to dali do Jeho úst
pisatelia Novej zmluvy.
Hlasovanie môže prebiehať štyrmi
spôsobmi: Skupina môže rozhodnúť, že
Ježišove slová sú napísané „červenou“, čo
značí, že Ježiš ich určite povedal. Na druhej
strane, ak veria, že On ich určite nepovedal,
označia ich „čiernou“. Uprostred je „ružové“
Biblia je inšpirovaná Bohom
značenie (Ježiš ich možno povedal, ale sú
určité pochybnosti) a „šedé“ označenie
Veľký teológ B. B. Warfield povedal:
(Ježiš ich pravdepodobne nepovedal, ale je
„Biblia je Slovo Božie a to tak, že keď Biblia
možné, že áno).
hovorí, Boh hovorí.“ Toto je dobrý popis pre
Čo je cieľom tohto cvičenia? Ich hovorca
inšpiráciu. Dôvod, prečo Bibliu nazývame
sa vyjadril, že táto skupina chce posilniť
Božím Slovom je ten, že je naozaj práve tými
vieru ľudí tým, že im oznámi, čo je
slovami, ktoré Boh chcel komunikovať.
spoľahlivé a čo nie.
Samozrejme, niektorí majú problém
Neviem, nakoľko sa vás taký projekt
prijať tento pohľad, keďže autormi Biblie
dotkol,
ale mne sa to zdá absurdné –
boli ľudia. Ak aj boli „inšpirovaní“, bolo to
nehovoriac
o tom, že aj nebezpečné. Ako je
ako pri „inšpirácii“ veľkých umelcov, ktorí
možné,
že
výbor
pochybovačov žijúcich
tvoria veľké umenie.
o dve tisícročia po udalostiach, sa cíti byť
Ale nie toto Biblia myslí pod inšpiráciou.
kvalifikovaný posudzovať
Pamätáte si 2Timotejovi
autoritu Biblie? Myslím, že
3:16-17? „Celé Písmo je
sa držia „inšpirácie
Dôvod, prečo Bibliu
Bohom vnuknuté.“ Slovo
konsenzom.“
preložené ako „vnuknuté“
nazývame Slovom
Ja dávam prednosť
znamená „vydýchnuté
Božím je ten, že je
inšpirácii Svätým
Bohom“. Je to myšlienka,
Duchom. Text Biblie nie je
naozaj práve tými
že Boh „vydýchol“ Písmo.
ľudským rojčením, ale
A pretože slovo pre „dych“
slovami, ktoré Boh
nadprirodzeným
môže byť tiež preložené
chcel komunikovať.
výsledkom, samotné Slovo
„duch“, môžeme vidieť
Boha.
prácu Svätého Ducha ako
On riadil písanie Biblie.
Biblia je neomylná
Takže aká bola úloha ľudských autorov?
Boh ich nadprirodzene použil, aby napísali
Aby Biblia bola autoritatívna, musí byť
bez toho, aby ohrozili dokonalosť, integritu
pravdivá, to znamená bez omylu. Niekto
alebo čistotu konečného produktu. Je to
poznamenal: „Buď je Biblia úplne bez
prípad duálneho autorstva. Charles Ryrie
chyby, alebo nie je vôbec bez chyby.“
píše: „Boh dozeral na ľudských pisateľov,
Skutočne neexistuje nič medzi tým.
aby ako individuálne osobnosti vytvorili
„Čiastočne neomylná“ Biblia je omylná
a zaznamenali bez chyby Jeho zjavenie
Biblia.
človeku slovami originálnych rukopisov.“
„Neomylnosť“ znamená bez chyby –
Peter použil brilantný slovný obraz, že
neobsahujúca žiadnu chybu alebo omyl
„ľudia nesení Bohom hovorili z vnuknutia
v pôvodných rukopisoch ani žiadnu chybu
Ducha Svätého“ (2Petra 1:21, Roháčkov
v žiadnej inej oblasti. Pre našu generáciu je
preklad, pozn. prekl.). Slovo „nesení“ je to
to ťažké pochopiť. Často sme relativisti, pre
isté slovo, ktoré popisuje, že loď je unášaná
ktorých nič nemôže byť pravdou
prúdom vetra. Biblickí autori boli vedení pri
v absolútnom význame.
písaní tam, kam ich Boh viedol a napísali
Naša kultúra by chcela, aby sme verili,
to, čo Boh chcel, aby napísali. V ich slovách
že moderná veda sa veľmi vzdialila od
sa odráža ich osobnosť, literárny štýl,
Biblie. Skutočnosť je taká, že Písmo odolalo
pohľad a chápanie. Ale ich záznamy sú viac
skúškam čistej vedy. Vlastne mnohí
než ľudské slová – sú to Božie slová.
najuznávanejší, vzdelaní vedci v dnešnej
Už ste počuli o Projekte Ježiš? Určití
dobe „tretí raz“ skúmajú Písmo vo svetle
učenci pochybujú o spoľahlivosti Ježišových
posledného vývoja a objavov.
slov, zapísaných v štyroch evanjeliách.
Viera v neomylnosť Biblie neznamená, že
Každoročne sa stretávajú a diskutujú
berieme každý výrok doslovne. Ako uvidíme,
o týchto textoch. Hlasujú o každom
KURZY OBJAVOVANIA: KNIHA PRVÁ - Objavovanie kresťanského života
Príručka pre študenta, Téma 6: Disciplína v čítaní Písma ............................................................................................. 9
Písmo často hovorí obrazne. Tiež musíme
prijať, že v priebehu rokov sa vyskytli chyby
v prepisoch Biblie z kópie na kópiu (ku
podivu len veľmi málo).
V každom prípade Biblia nesie svedectvo
svojej vlastnej neomylnosti. Najsilnejším
svedectvom je sám Pán Ježiš. V Matúšovi
4:1-11 zdôrazňuje, že sa dá veriť skutočným
slovám Písma, nie len myšlienke, ktorú
obsahujú. V Matúšovi 5:17-18 rozširuje
absolútnu spoľahlivosť textu všetkými
smermi až k jednotlivým písmenám
a dokonca až k častiam písmen.
V evanjeliách sa Ježiš odvoláva na časti
Písma, o ktorých dnes niektoré „autority“
pochybujú. Nie je tu ani náznak toho, že by
ich považoval za niečo iné ako za presné,
spoľahlivé a pravdivé. (U Matúša viď 8:4;
10:15; 12:17, 40; 19:3-5 a 24:38-39).
Neomylnosť znamená, že máme Bibliu,
ktorá je úplne dôveryhodná, spoľahlivá
a bez chyby v jej originálnej podobe. Keď ju
študujeme, môžeme dychtivo očakávať
odpovede na zásadné otázky.
*
KURZY OBJAVOVANIA: KNIHA PRVÁ - Objavovanie kresťanského života
10 ......................................................................................... Príručka pre študenta, Téma 6: Disciplína v čítaní Písma
Radosť a hodnota induktívneho štúdia Biblie
Z knihy „How to Study Your Bible“, Kay Arthur
==============================
B
iblia bola napísaná tak, aby ju
bráni, aby sme boli tým, kým nás Boh chce
mohol čítať každý, kto chce spoznať
mať?
Induktívne štúdium Biblie používa Bibliu
Boha a vedieť ako žiť život, ktorý prináša
samotnú ako primárny zdroj informácií
Bohu radosť.
o Biblii. Pri induktívnom spôsobe osobne
Boh nás chce uviesť do dôverného
vzťahu s Ním samým. Chce byť našim
skúmate Písmo a nehľadíte na závery, ktoré
Otcom. Aby sme mohli mať takýto vzťah,
urobili znalci Biblie alebo iní ľudia. Hoci ich
Boh s nami potrebuje hovoriť. Chce nám
práca je dôležitá, výskumy ukázali, že ľudia
vysvetliť, kým On je a ako sa môžeme dostať
si lepšie pamätajú, keď sa sami zapoja do
do blízkeho nádherného vzťahu s Ním.
procesu skúmania. Pri induktívnom štúdiu
Taktiež chce, aby sme pochopili, aké
sa môžete pozrieť do komentárov, kníh,
požehnanie prináša život v poslušnosti Jeho
nahrávok či iných zdrojov informácií
Slovu a aké dôsledky nás čakajú, keď Ho
o Biblii, ale až potom, čo ste sami dôkladne
nebudeme poslúchať. Chce, aby sme
preštudovali Písmo. Tieto vám potom môžu
poznali pravdu o živote
poslúžiť ako dobrí
a o tom, čo nás čaká
poradcovia pre vaše
v budúcnosti.
vlastné pozorovania
Hlavnou požiadavkou
Biblia nám hovorí
a závery.
všetko, čo potrebujeme
Možno už poznáte
... je ochota spomaliť
vedieť o živote. A preto,
niektoré princípy
a dôkladne sa pozrieť,
milý priateľ, musíš Bibliu
induktívneho štúdia.
čo Písmo hovorí.
študovať sám pre seba.
Napríklad, keď ste niekedy
Je mnoho spôsobov,
absolvovali kurz biológie
ako študovať Bibliu
a študovali žaby,
a existuje veľa
pravdepodobne ste to
vynikajúcich študijných
robili prostredníctvom
materiálov, ktoré môžu pomôcť pri čítaní
pozorovania.
konkrétnych kníh Biblie. Ale tá
Aby sme dôkladne preštudovali žabu,
najdôležitejšia vec, ktorú si máte zapamätať
musíme najprv zájsť k rieke alebo k zátoke,
je, že ak chcete zistiť, čo sa v Biblii píše,
kde žaby žijú. Pozorujete ako kladú vajíčka,
musíte ju sami čítať a to takým spôsobom,
z ktorých sa vyvíjajú malé žubrienky. Vidíte,
ktorý vám pomôže pochopiť, čo hovorí, čo
ako sa im vyvíjajú a rastú zadné a predné
znamená a ako to máte uviesť do života.
nohy, až kým nevyzerajú ako žaby a opustia
A najlepší spôsob, ako to dosiahnuť je
zátoku. Potom pozorujete, ako žaby reagujú
pomocou postupu, ktorý sa nazýva
na život na suchu. Až potom si môžete
induktívne štúdium. Induktívne štúdium
jednu odchytiť a pozorovať ju oveľa bližšie.
nehovorí, čo Biblia znamená alebo čomu by
Dokonca ju môžete zobrať do biologického
ste mali veriť. Namiesto toho vás učí
laboratória a rozpitvať ju, aby ste videli, ako
metódu štúdia Božieho Slova, ktorá sa dá
vyzerá vo vnútri. Potom si prečítate, čo iní
aplikovať na ktorúkoľvek časť Písma
biológovia zistili o žabách a zistíte, či sa
kedykoľvek v priebehu vášho života.
vaše pozorovanie zhoduje s ich
Hlavnou požiadavkou pri tom ako sa
pozorovaním.
učíme čítať Bibliu induktívne je ochota
Induktívne štúdium Biblie predstavuje
spomaliť a dôkladne sa pozrieť, čo dané
rovnaký proces. Začínate s Bibliou,
Písmo hovorí.
pozorujete ju v jej prostredí, potom ju
Možno sa to nezdá príliš náročné, ale
rozoberiete na kúsky, aby ste mali
v dobe, v ktorej žijeme, je to možno
informácie z prvej ruky. Potom, keď ste
najťažšia časť celého procesu. A aby som
videli alebo zistili všetko, čo bolo vo vašich
bola úprimná, milí priatelia, neuvažujete
silách, porovnáte svoj objav so zbožnými
niekedy nad tým, či naša zaneprázdnenosť –
mužmi a ženami, ktorí o Biblii písali po celé
dokonca pre Boha – nie je práve to, čo nám
storočia.
KURZY OBJAVOVANIA: KNIHA PRVÁ - Objavovanie kresťanského života
Príručka pre študenta, Téma 6: Disciplína v čítaní Písma ........................................................................................... 11
Zrejme by bolo oveľa jednoduchšie
sadnúť si a najprv si prečítať knihu
o žabách a zabudnúť na vláčenia sa po
močiaroch, že? Ale takto by ste dostali len
informáciu z druhej ruky. Dozvedeli by ste
sa to, čo iní napísali o žabách a dúfali by
ste, že je to pravda. Ale nikdy by ste nezažili
osobné stretnutie so žabou.
Induktívne štúdium Biblie vás vedie
k osobnému stretnutiu s Písmom, a teda
s Bohom Písma, takže vaša viera
a presvedčenie je založené na zbožnom
chápaní a patričnom vykladaní Písma – na
pravde, ktorá vás premieňa, keď podľa nej
žijete.
Ak budete induktívne študovať, získate
oveľa viac než ste kedykoľvek dúfali, že sa
osobne z Božieho Slova dozviete. Výsledkom
používania princípov induktívneho
biblického štúdia, ktoré prezentujeme
v tejto knihe, bude, že:
• buď si myslíme, že Božie Slovo
nejako magicky urobí na nás dojem
bez žiadnej snahy z našej strany,
• buď skutočne neveríme, že môžeme
porozumieť tomu, čo čítame, alebo
• čakáme na kazateľa, aby na túto
časť Písma kázal, a tak budeme
vedieť, čomu máme veriť.
Často však zabúdame, čo sme čítali
jednoducho preto, že nevieme, čo máme
v danom texte hľadať. Preto sa v prvej časti
tejto knihy naučíte, čo treba pri čítaní Biblie
hľadať.
Pretože pozorovanie je objavovanie toho,
čo text hovorí, vyžaduje to čas
a precvičovanie. Zistíte, že čím viac čítate
a dozvedáte sa o nejakej knihe z Biblie, jej
pravdy sa vám stavajú zrejmejšie. Budete
udivení jej bohatstvom, ktoré ukrýva
dokonca aj v najkratšej biblickej knihe –
a vy sami to objavíte!
Budete vedieť, že viete!
• budete pripravení
sami študovať Božie
Slovo
Induktívne štúdium
• nebudete závislí na
VÝKLAD – Zisti, čo to
výkladoch druhých
Biblie sa skladá z ...
znamená!
ľudí
pozorovania, výkladu
• sa dozviete viac
Výklad odpovedá na
a aplikácie.
o Bohu a Jeho
otázku: Čo daný oddiel
cestách
znamená? Základom
• sa výrazne posilníte
dobrého výkladu je vždy
v osobnej viere
dôsledné pozorovanie.
Výklad je proces objavovania toho, čo text
• spoznáte autoritu neomylného
znamená. Pri dôkladnom pozorovaní Písma
Božieho Slova v každodennom živote
vám bude jasný jeho výklad. Avšak keď sa
• si budete viac a viac uvedomovať
pustíte do výkladu bez položenia dôležitých
všetko to, čo to znamená byť
základov dôsledného pozorovania, vaše
v Kristovi.
chápanie bude podfarbené vlastnými
domnienkami – čo si vy myslíte, čo vy cítite,
Začíname so základmi
alebo čo povedali iní ľudia namiesto toho, čo
hovorí Božie Slovo.
Výklad nemusí byť nevyhnutne oddelený
Induktívne biblické štúdium pozostáva
od pozorovania, lebo často už v momente
skladá z troch častí, na ktoré sa pozrieme
dôkladného pozorovania textu začínate
zvlášť, ale ktoré sa v praxi často prelínajú.
vidieť, čo znamená. Preto výklad vychádza
Sú to: pozorovanie, výklad a aplikácia.
z pozorovania.
Výklad však môže zahŕňať aj oddelené
POZOROVANIE - Zisti, čo text hovorí!
činnosti a kroky, ktoré siahajú ďalej je
obyčajné pozorovanie bezprostredného
Pozorovanie odpovedá na otázku: Čo
textu. Jedným z týchto cvičení je
daný oddiel hovorí? Je to základ, ktorý sa
preskúmanie krížových odkazov. Raz
musí položiť, ak chcete presne vyložiť
a navždy nech Písmo vykladá Písmo.
a dôkladne aplikovať Božie Slovo. Už ste
Môžete používať aj iné pomôcky ako sú
niekedy čítali knihu, kapitolu alebo verš
výkladové slovníky alebo komentáre
z Biblie a po piatich minútach ste si
a biblické slovníky na kontrolu vašich
nepamätali nič z toho, čo ste prečítali?
záverov a na doplnenie vášho poznania
Často čítame Bibliu svojimi očami, ale nie
historického a kultúrneho pozadia textu.
mysľou. A to z niekoľkých dôvodov.
KURZY OBJAVOVANIA: KNIHA PRVÁ - Objavovanie kresťanského života
12 ......................................................................................... Príručka pre študenta, Téma 6: Disciplína v čítaní Písma
My vám chceme dať princípy výkladu
a ponúknuť zvláštne časti, ktoré vás naučia
zaobchádzať s rôznymi literárnymi štýlmi,
vrátane obraznej reči, podobenstiev
a alegórie. Tiež vám ukážeme, ako urobiť
rozbor slov a ako pri štúdiu používať
biblické študijné nástroje, ktoré veľmi
obohatia vaše učenie. Bude to vzrušujúce a aj objasňujúce!
APLIKÁCIA – Zisti, ako funguje
v praxi!
tieto študijné princípy. Mohli by sme uviesť
stovky príbehov o tom, čo Boh urobil keď
ľudia boli disciplinovaní v poznávaní Jeho
Slova týmto spôsobom. Nadchlo by to vaše
srdce! Ale momentálne nám nejde
o príbehy; našim cieľom je dostať vás do
Slova induktívneho spôsobom jeho čítania.
Potom, priatelia, budete hovoriť svoje
vlastné príbehy! Radi by sme ich počuli!
Ako navzájom súvisí pozorovanie,
výklad a aplikácia
Presný výklad a správna aplikácia
Aplikácia odpovedá na otázku: Ako sa
spočívajú na presnosti vášho pozorovania.
význam textu týka mňa? Toto je obvykle
Preto je veľmi dôležité rozvinúť pozorovacie
zručnosti, aj keď sa na začiatku zdá, že sú
prvá vec, ktorú chceme pri čítaní Biblie
vedieť. Ale korektná aplikácia vlastne začína
časovo náročné a vôbec sa vám to nechce
poznaním, ktoré sa potom prejaví
robiť.
praktickým spôsobom. Keď už raz vieme, čo
Induktívne štúdium je proces učenia,
biblický text znamená, sme zodpovední nie
ktorý sa nestane za jednu noc. Prebieha
len za to, že ho uvedieme do praxe vo
tak, že ho stále dookola praktikujete, až
pokiaľ sa vám zvykom a
vlastnom živote, ale
zodpovedáme aj za to, ak
krásnym zvykom.
to nespravíme! Koniec
V priebehu
Keď viete, čo Boh
koncov, cieľom osobného
induktívneho procesu
štúdia Biblie je premenený
niekedy uvidíte, že
hovorí, čo tým myslí
život a hlboký a trvalý
pozorovanie, výklad
a ako uviesť Jeho
vzťah s Ježišom Kristom.
a aplikácia prebiehajú
pravdy do praxe,
Aplikácia nie je tretím
súčasne. Boh vám môže
krokom v induktívnom
dať porozumenie
budete pripravení...
procese. Ona vlastne
v ktoromkoľvek momente
prebieha vtedy, keď ste
počas vášho čítania, preto
buďte vnímaví na Jeho
konfrontovaní s pravdou
a rozhodnete sa na ňu reagovať svojou
vedenie. Keď vás slová alebo oddiely oslovia,
poslušnosťou. Základom pre aplikáciu je
na chvíľu sa zastavte a rozmýšľajte o tom,
2Timotejovi 3:16-17:
čo vám Boh ukázal. Postavte olovnicu
pravdy k tomu, v čo veríte a ako žijete.
Celé Písmo je Bohom vnuknuté
Keď viete, čo Boh hovorí, čo to znamená
a užitočné na učenie, karhanie, nápravu
a ako to dať do praxe, budete vystrojení do
a výchovu v spravodlivosti, aby Boží
každej životnej situácie.
človek bol dokonalý a pripravený na
Prostredníctvom svedomitého štúdia
každé dobré dielo.
Božieho Slova, pod vedením Jeho Ducha
spustíte pevnú kotvu, ktorá bude držať
v búrkach života. Budete poznať svojho
Keď viete, čo Boh hovorí, čo tým myslí,
a ako uviesť Jeho pravdy do praxe, budete
Boha. A keď budete poznať svojho Boha,
pripravení na každú životnú okolnosť. Byť
budete nie len silní, ale urobíte pre Neho
pripravený na každé dobré dielo – úplne
veľké hrdinské činy (Daniel 11:32).
pripravený zvládnuť každú situáciu
spôsobom, ktorý ctí Boha - toto nie je iba
*
možné, ale to je Božia vôľa. A ako to robiť to sa naučíte vtedy, keď budete aplikovať
KURZY OBJAVOVANIA: KNIHA PRVÁ - Objavovanie kresťanského života
Príručka pre študenta, Téma 6: Disciplína v čítaní Písma ............................................................................................ 13
Príprava vlastnej odpovede
1. Popíšte autoritu Biblie. Ako sa Biblia líši od ostatných kníh?
2. Štúdium Božieho slova a život podľa neho sú dve odlišné veci, zvlášť keď
žijeme v prostredí, ktoré nepovzbudzuje k zbožnému životu. V ktorých
oblastiach svojho života zápasíte s podriadením sa Jeho Slovu?
3. Väčšina z nás vie, že potrebujeme čítať Božie Slovo. Len málokto z nás je
spokojný so svojou vlastnou disciplínou v tejto oblasti. Vypracujte si plán,
ktorý by ste mali nasledovať. premýšľajte o tom kedy, kde, ako, ako dlho, čo,
atď. by sa mohlo vzťahovať k pravidelnému štúdiu Božieho Slova. Niekomu
môžu pomôcť tieto návrhy:
- Viesť si denník
- Vyhradiť si určitý čas a miesto
- Používať nahrávky Biblie
- Používať Bibliu v počítači
- Pridržať sa študijného plánu
- Používať spevník
- Používať pomôcku pre každodenné čítanie
Diskusia o téme
1. Ako môžeme rozvíjať dôverný vzťah s Bohom, ktorého nevidíme ani sa
nedotýkame?
2. Ako nás kresťanov posilňuje čas strávený nad Božím Slovom a ako pomáha
nášmu duchovnému rastu?
3. Prečo je také dôležité zaobchádzať s Písmom dôsledne? Ako ľudia bežne
zneužívajú alebo nesprávne aplikujú Písmo?
4. Aké princípy, ktoré vám môžu pomôcť čo najviac vyťažiť zo štúdia Biblie ste
sa dozvedeli pri vypracovaní tejto témy?
KURZY OBJAVOVANIA: KNIHA PRVÁ - Objavovanie kresťanského života
14 .......................................................................................... Príručka pre študenta, Téma 6: Disciplína v čítaní Písma
5. V našej kľúčovej pasáži 2Timotejovi 3:14 - 4:4 Pavol vyzýva Timoteja, aby
založil svoj život a učenie na pravdách Božieho Slova napriek opozícii iných
ľudí. Už ste aj vy niekedy zažili podobný tlak? V ktorých oblastiach je pre vás
ťažké poslúchať Božie Slovo?
6. Všetci sme niekedy nespokojní so svojou vlastnou disciplínou s čítaním
Božieho Slova. Čo vám bráni vo vernom štúdiu Božieho Slova? Ako chcete
zmeniť svoje priority a životný štýl, aby vám dovolili viac čítať a meditovať
nad Božím Slovom?
Praktické činy poslušnosti
1. Ako diskusia zmenila váš pôvodný pohľad a presvedčenie o tejto téme?
Zhrňte svoje myšlienky.
2. Ako to plánujete uviesť do praxe (kde, kto, kedy, atď.)?
3. Urobte záväzok: Určite si ciele viery, ktoré sa vzťahujú k téme a povedzte
o nich svojej skupine a/alebo vedúcemu.
S Božou pomocou budem:
Tento študijný materiál a jeho kópie poskytuje slovenský vydavateľ užívateľom bezplatne.
Jeho vydávanie však má svoje náklady. Pomôžete nám, ak ako vďačný používateľ tejto
lekcie svojim príspevkom podporíte prípravu a vydanie ďalších kurzov. Ďakujeme Vám.
Podrobnejšie informácie o podpore na: www.cb.sk/index.php/kniznica/zborova-kola
KURZY OBJAVOVANIA: KNIHA PRVÁ - Objavovanie kresťanského života
Download

stiahnuť dokument