Seraya kenevir
operasyonu
Savcý "ihaleye fesat
karýþtýrma" perasyonunda
hapis istedi
Çorum'da ihaleye fesat karýþtýrma iddiasýyla
yapýlan operasyonda tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlan 33 kiþi hakkýnda, 7 yýl ile 84
yýl arasýnda deðiþen hapis cezasý istemiyle dava açýldý.
Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü (KOM) ekipleri Çorum baþta olmak üzere Ankara, Kayseri,
Niðde, Karabük, Balýkesir ve...
Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðüekipleri düzenledikleri operasyonda çok
miktarda hint keneviri ele geçirdi. Polis ekipleri kenevirlerini bir
sera içinde ekilmiþ halde ele buldu. Ýl Merkezinde bir serada izinsiz SAYFA
kenevir bitkisi yetiþtirildiðini tespit eden polis ekipleri seraya yaptýk- 5’TE
larý operasyonda 1 ila 2 metre boylarýnda 941kök kenevir bitkisi ele geçirdiler.
A
SAYF
6’DA
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
02 TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA
40 KURUÞ
Sýklýk villalarýnýn
Baðcý ve
Baþaranhýncal'dan
Kaymakcan'a ziyaret
yýkýmýna Danýþtay onayý
Nadir Yücel
Sýklýk villalarýyla ilgili yýkým kararý onaylandý. Çorum Ýdare Mahkemesi'ne açýlan davada imar planý
deðiþikliðinin iptaline karar verilmiþti. Villa sahiplerinin mahkeme
kararýna yaptýklarý itiraz Danýþtay tarafýndan reddedildi. Yargýnýn verdiði
nihai karar neticesinde, kaçak yapý
durumuna gelen villalarýn Belediye
tarafýndan yýkýlmasý gerekiyor. ÇoVali Sabri
rum Belediye Meclisi, 13.10.2004 taBaþköy, 2014 Lirihli imar tadilatý kararýyla, Sýklýk
sans Yerleþtirme SýnaMevkiinde 1'er dönümlük 15 adet
výnda (LYS) dereceye gibað parseli oluþturmuþ, Belediye
ren Güner Dilþad Er'i Hitit
Encümeni'nin 10.12.2004 tarihli karaAltýný ile ödüllendirdi.
rýyla da söz konusu alanda ifraz iþ- S6A’YDFAA
Vali Sabri Baþköy, Ýl Milli
Eðitim Müdürü Seyit Ali Bü- lemi yapýlarak 15 adet inþaat ruhsayük, Fen Lisesi Müdürü Süley- tý verilmiþti.
man Atcýoðlu ve Güner Dilþad
Er'den oluþan heyeti makamýnda kabul etti.
Vali
Baþköy'den
LYS birincisi
Er'e Hitit Altýný
Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal ile birlikte Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel Müdürü hemþerimiz Prof. Dr.
Recep Kaymakcan'ý makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette Kredi ve Yurtlar Kurumunun barýnma noktasýnda geleceðe yönelik planlarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
SAYFA 3’TE
Demer Anadolu'nun
LYS baþarýsý
Fatih Baþak MEB'de daire baþkaný oldu
SAYFA
3’TE
A
SAYF
2’DE
AK Parti'nin, Cumhurbaþkaný
Demer Anadolu Lisesi Müdürü Serkan
Kýrýþ, Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) Demer Anadolu Lisesi'nin 2014 YGS'de ki baþarý
çizgisini LYS'de de gösterdiðini söyledi.
2014 LYS'de 9 puan türünde 10 derece ile
büyük bir baþarýya imza attýklarýný kaydeden
Serkan Kýrýþ, açýklanan LYS sonuçlarýna gö- SAYFEA
3’T
re LYS'de Çorum il 3, il 4 ve il 5. si gibi derecelerle baþarýlarýný tescillediklerini kaydetti.
adayý Tayyip Erdoðan
AK Parti'nin, Cumhurbaþkaný
adayýnýn Baþbakan Recep Tayyip
Erdoðan olduðu açýklandý. Erdoðan'ýn adaylýðý AK Parti Genel Baþkan
Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin tarafýndan
ilan edildi. Hayat hikayesinin anlatýldýðý belgeselin gösterilmesinin ardýndan kürsüye gelen Erdoðan'ýn AYFA
S
bunun bir veda buluþmasý olma- 5’TE
dýðý söyledi ve þöyle devam etti:
YEDAÞ kýrsala el atýyor
Türkiye Ýstatistik
Kurumu, iþsizlik oranlarýný açýkladý. Türkiye
genelinde iþsizlik oraný 2013
yýlýnda %9,7 olarak
tahmin edilirken
YFA
Çorum ise 2013 yý- SA3’TE
lýnda %5,9 ile iþsizlik
oraný en düþük 9. il
oldu.
Kýrsalda 25-30 yýldýr enerji taþýyan ve ömrünü doldurmuþ þebekelerin iyileþtirme projelerini masaya yatýran YEDAÞ, sorunlara neþter vuracak. Genel Müdür Türkoðlu,
"Kýrsalda harekete geçiyoruz. Büyük bir bütçe hamlesi ile kýrsalý þantiyeye çevireceðiz" dedi .Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop Ýl ve Ýlçelerinde ger- AYFA
S
çekleþtirdiði yatýrýmlarla müþterilerine kaliteli ve 5’TE
kesintisiz elektrik enerjisi hizmeti sunmayý amaçlayan Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ)...
6 ayda 1253 kiþiye eðitim
SAYFA 3’TE
Ýþsizlik
oraný en
düþük 9.
Ýl Çorum
2 Temmuzlar bir daha yaþanmasýn
SAYFA 3’TE
TEK
YILDIZ
2
HABER
02 TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak
üzere gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
ÖMSAN TIREYLER
Tel: 0364 234 84 22
Adres: K.S.S. 17. Cd. No:17
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Müracaat: 0532 371 56 09
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
"Her türlü vesayetle
mücadeleyi sürdürecek bir
cumhurbaþkaný istiyoruz"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve
Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný
Ahmet Saatçi, þube baþkanlarý ve
il temsilcilerinin katýlýmýyla düzenlediði basýn toplantýsýnda Memur-Sen olarak nasýl bir cumhurbaþkaný istediklerini açýkladý.
"Eðer AK Parti, Ekmeleddin
Ýnsanoðlu'nu aday gösterseydi
büyük bir ihtimalle CHP, laiklik
elden gidiyor diyecekti" diyerek
sözlerine baþlayan Ahmet Saatçi,
"2007 yýlýndaki cumhurbaþkanlýðý seçiminde yapýlan tartýþmalarda dindar cumhurbaþkaný ile eþi
baþörtülü cumhurbaþkaný istemiyoruz gibi tartýþmalar vardý. Bu açýdan baktýðýmýzda, ezaný Türkçeleþtiren, baþörtülüleri ve muhafazakârlarý görünce morali bozulan CHP'de müthiþ bir geliþme
var. Çatý aday Ekmeleddin Ýhasanoðlu, CHP ve
MHP açýsýndan çok akýllý bir seçim olduðunu da
düþünüyorum. Çünkü CHP'de, cumhurbaþkanlýðý adaylýðý için Deniz Baykal'ýn ismi geçiyordu.
Sayýn Baykal, aday gösterilseydi çatý aday olacaðý
için Sayýn Kýlýçdaroðlu'ndan fazla oy alacaktý. Bu
sefer Kýlýçdaroðlu'nun genel baþkanlýk koltuðunda oturmasý zorlaþacaktý. MHP'de ise Meral Akþener'in ismi geçiyordu. Ayný durum ile Sayýn
Bahçeli karþý karþýya kalacaktý. CHP ve MHP liderlerini tebrik ediyorum. Çünkü 2015 seçim sonuçlarýnýn açýklanacaðý saate kadar partilerinde
iktidar olmayý garantilediler" dedi.
Ahmet Saatçi, Memur Sen olarak istedikleri
cumhurbaþkanýnýn profilini ise þöyle çizdi:
"Her türlü vesayetle mücadeleyi sürdürecek,
siyasi vizyonunun merkezinde demokratikleþme
ve eþit vatandaþlýk olacak birisi. Ulusal ve küresel
vesayetin deþifresinde yok edilmesinde cesur
davranacak, meydan okuyabilecek birisi.
Hukukçularýn, yargýçlarýn ve kanunlarýn hukukun üstünlüðünü, kanunlarýn deðil hukukun
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
:
:
:
:
:
:
03:07
05:07
12:51
16:48
20:24
22:12
02.07.2014
7. Ay, 31 Gün,
27. Hafta
Ýnsana az bir mal yetiþir.
Çok mal ise kâfi gelmez.
Günün Þiiri
BURSA'DA ZAMAN
üstünlüðünü savunacak birisi. Demokratikleþme
adýmlarýnýn hýzlanmasýna katký yapmak açýsýndan
demokrasinin ekonomiyle baðlantýsýný kuracak ve
istikrarý saðlayacak. Çözüm sürecini kararlýlýkla
devam ettirecek ülkenin ve milletin birliðine dair
hassasiyeti koruyarak, ekonomik istikrarý ayný þekilde kadim medeniyetimizin deðerlerinin yeniden inþasýnda liderlik yapacak, dünya mazlumlarýna öncülük edecek, insan onuru, insan onuruna
yakýþýr iþ ve ücret konusunda çaba sarf edecek birisi.
Ar-Ge eksenli çalýþmalara öncülük edecek,
kültür, gençlik, eðitim ve eðitim ahlaký konularýnda eðitim sistemi baþta olmak üzere sivilleþmeyi
destekleyecek ve sivil toplum kuruluþlarýyla istiþareli olacak. Toplumu kutuplaþtýrma ve ötekileþtirme zemini yerine, bütünleþtirme zemini üzerinde çalýþacak birisi. Çoðulcu anlayýþýn toplumsal
barýþa garantör olmasýný saðlayarak Sivil Anayasa
talebinin hayata geçmesine öncülük edecek birisi.
Yürütme, yargý ve yasamanýn çatýþmadan uyum
içinde çalýþmasýna dönüþtü öncülük edecek birisi.
Kamu görevlilerinin talep ve beklentilerine cevap
vererek din, mezhep, ideolojik ve kimlik esaslý
anlayýþ yerine, insan haklarý anlayýþý esas alacak
birisi. Bölgesel ve küresel risklere karþý inisiyatif
alacak, dünya mazlumlarýnýn sözcüsü olacak vizyonda bir cumhurbaþkaný istiyoruz."
Fatih AKBAÞ
Bursa'da bir eski cami avlusu,
Küçük þadýrvanda þakýrdýyan su;
Orhan zamanýndan kalma bir duvar...
Onunla bir yaþta ihtiyar çýnar
Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanýn hüznü
Ýçinde gülüyor bana derinden.
Yüzlerce çeþmenin serinliðinden
Ovanýn yeþili göðün mavisi
Ve mimarîlerin en ilâhisi.
Bir zafer müjdesi burda her isim:
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
Yaþýyor sihrini geçmiþ zamanýn
Hâlâ bu taþlarda gülen rüyanýn.
Güvercin bakýþlý sessizlik bile
Çýnlýyor bir sonsuz devam vehmiyle.
Gümüþlü bir fecrin zafer aynasý,
Muradiye, sabrýn acý meyvasý,
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,
Türbeler, camiler, eski bahçeler,
Þanlý hikâyesi binlerce erin
Sesi nabzým olmuþ hengâmelerin
Nakleder yâdýný gelen geçene.
Bu hayâle uyur Bursa her gece,
Her þafak onunla uyanýr, güler
Gümüþ aydýnlýkta serviler, güller
Serin hülyasýyla çeþmelerinin.
Baþýndayým sanki bir mucizenin,
Su sesi ve kanat þakýrtýlarýndan
Billûr bir âvize Bursa'da zaman.
Ahmet Hamdi TANPINAR
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
zenli olarak çalýþmasýna borçlu olduðunu belirten
Güner Dilþad Er, bilgileri zamanýnda öðrenip çalýþtýðýný, stresin en yoðun olduðu son yýla çalýþacak bir þey býrakmadýðýný ancak çalýþmaya da devam ettiðini söyledi.
Hangi makam ve mevkide olursa olsun, baþarýlý olmak için çok çalýþmanýn þart olduðunu vurgulayan Vali Sabri Baþköy, öðrenciyi sýnava hazýrlayan öðretmenlerine ve ailesine
de teþekkür ederek, Er'e darphane tarafýndan özel olarak bastýrýlan Hitit Altýný hediye etti. Haber Servisi
YÝTÝK
SRC 2 ve SRC 4 belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür.
Erkan Þimþek
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2824 02 TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
USD
EUR
2,120
2,893
STERLiN 3,612
JPY YENi 0,207
2,121
2,896
3,615
0,208
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
YAÞAM ECZANESÝ
TEL:221 33 83
BAHABEY CAD. NO: 23/A
DERMAN ECZANESÝ
TEL: 227 11 31
FATÝH CD. NO: 32/C - ADLÝYE SARAYI KARÞISI
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
YILDIZ AJANDA
Ahmed bin Hanbel "Rahmetullahi aleyh"
Vali Baþköy'den LYS
birincisi Er'e Hitit Altýný
Vali Sabri Baþköy, 2014 Lisans Yerleþtirme Sýnavýnda (LYS) dereceye giren Güner Dilþad Er'i
Hitit Altýný ile ödüllendirdi.
Vali Sabri Baþköy, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit
Ali Büyük, Fen Lisesi Müdürü Süleyman Atcýoðlu
ve Güner Dilþad Er'den oluþan heyeti makamýnda kabul etti.
Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezinin
(ÖSYM) 14-15 ve 21-22 Haziran 2014 tarihlerinde yaptýðý 2014 yýlý Lisans Yerleþtirme Sýnavlarýnda (LYS) Çorum Fen Lisesi öðrencilerinden Güner Dilþad Er, 5 puan türünde Çorum 1. si, Y-MF1
puan türünde de Türkiye 9. su olarak büyük bir
baþarýya imza attý. Ayný zamanda okulunu da birincilikle bitiren Er'in ÖSYM sonuç belgesine göre ilk 100'de 16, ilk 1000'de 32 ayrý derecesi bulunuyor. Er bu baþarýsý ile ailesi, öðretmenleri ve
Çorum'un gurur kaynaðý oldu.
Baþarýsýný, okula baþladýðý andan itibaren dü-
2
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
2
YILDIZ
02 TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA
HABER
Ýþsizlik oraný en
düþük 9. Ýl Çorum
Türkiye Ýstatistik Kurumu, iþsizlik
oranlarýný açýkladý. Türkiye genelinde iþsizlik oraný 2013 yýlýnda %9,7 olarak tahmin edilirken Çorum ise 2013 yýlýnda
%5,9 ile iþsizlik oraný en düþük 9. il oldu.
2013 yýlýnda, iþsizlik oranýnýn en yüksek olduðu iller sýrasýyla, Batman (% 23,4),
Mardin (%20,6) ve Siirt (%20,5) olarak
tahmin edildi. Ýþsizlik oranýnýn en düþük
olduðu iller ise sýrasýyla, Karaman (%4,2),
Konya (%4,7) ve Manisa (%5,1) olarak
tahmin edildi. Haber Serivisi
3
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Model
2012
2012
2011
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
Marka
Km.
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
69.000 ( LPG li Orijinal )
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
286.000
200.000
175.000
Fiat
56.500
67.000
36.500
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
Hamdi Ünal
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Fatih Baþak MEB'de
daire baþkaný oldu
Baðcý ve Baþaranhýncal'dan
Kaymakcan'a ziyaret
Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile birlikte Kredi
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü hemþerimiz Prof. Dr.
Recep Kaymakcan'ý makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette Kredi ve Yurtlar Kurumunun barýnma noktasýnda geleceðe yönelik planlarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
Çorum'da gerek Kuzey, gerekse Güney Kampüslerinin
baþlamasýyla birlikte yurt ihtiyacýnýn arttýðý, Çorum'da özel
sektörün KYK'nýn ihtiyaçlarý karþýlamasý hususunda katký
verebileceði ifade edildi. Baðcý ziyarette ayrýca Sungurlu'nun Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdunun hýzlandýrýlmasýný talep etti.
Prof. Dr. Kaymakcan ise ziyaretten dolayý Milletvekili
Cahit Baðcý ve TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a teþekkür
etti. Bahadýr YÜCEL
2 Temmuzlar bir
daha yaþanmasýn
Cumhuriyet
Halk
Partisi
(CHP) eski Merkez Ýlçe Baþkaný
Saim Topgül, Sivas'ta Madýmak
katliamýnýn üzerinden 21 yýl geçmesine raðmen olayý unutmadýk-
larýný, olayýn en ince ayrýntýlarýna kadar aydýnlatýlmasýný
beklediklerini bildirdi.
2 Temmuz 1993 tarihinde
33 insanýn can verdiði Madýmak katliamýnýn yýldönümü
nedeniyle açýklama yapan Saim Topgül, 2 Temmuz'larýn
bir daha yaþanmamasý için
Sivas olaylarýnýn üzerine kararlýlýkla gidilmesi gerektiðini
kaydetti.
Topgül, "Ýnsanlýk tarihine
bu olayla utanç sayfalarýndan birini ekleyen Türkiye, ne yazýk ki
Madýmak katliamýyla yüzleþmedi" ifadelerini kullandý.
Saim Topgül, açýklamasýný
þöyle sürdürdü:
"2 Temmuz 1993'te çýkan
olaylarda yaþamýný yitirenleri
saygýyla anýyorum. Bundan tam
21 yýl önce 2 Temmuz'da Sivas'ta, onlarca yazar, ozan ve aydýnýmýz yaþamýný yitirdi. Sivas
olaylarýyla ilgili dava zaman aþýmýna uðradý. Türkiye halkýnýn bilincinde ve vicdanlarýnda ise bu
dava zaman aþýmýna uðramayacak. Bu insanlýk suçuna dün de
sessiz kalmadýk, bugün de sessiz
kalmayacaðýz. Sivas katliamýnda
hayatýný kaybedenleri saygýyla
anýyor, katilleri ve arkasýndaki
karanlýk güçleri lanetliyorum."
Haber Servisi
Demer Anadolu'nun LYS baþarýsý
Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürü olarak görev yaparken Kocaeli Ýl Milli Eðitim Müdürü
olarak atanan hemþehrimiz
Fatih Baþak, Milli Bakanlýðýna
daire baþkaný olarak atandý.
Fatih Baþak'ýn, Milli Eðitim Bakanlýðý Temel Eðitim
Genel Müdürlüðü'nde Eðitim
Politikalarý Daire Baþkaný
olarak göreve baþladýðý öðrenildi. Fatih AKBAÞ
6 ayda 1253 kiþiye eðitim
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Aile ve
Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan 'saðlýklý, mutlu, müreffeh ve güçlü aileler'
oluþturulmasý amacýyla hazýrlanan "Aile
Eðitim Programý" kapsamýnda organize edilen
seminerler devam ediyor.
Demer Anadolu Lisesi Müdürü Serkan Kýrýþ, Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) Demer Anadolu Lisesi'nin 2014 YGS'de ki baþarý çizgisini
LYS'de de gösterdiðini söyledi.
2014 LYS'de 9 puan türünde 10 derece ile büyük bir baþarýya imza
attýklarýný kaydeden Serkan Kýrýþ, açýklanan LYS sonuçlarýna göre LYS'de Çorum il 3, il 4 ve il 5. si gibi derecelerle baþarýlarýný tescillediklerini kaydetti.
Kýrýþ, "Demer Anadolu Lisesi farklý ve etkili okulculuk anlayýþý ile Çorum'da eðitim alanýnda yeni bir
bakýþ acýsý getirdik. Öðrencilerin yoðunlaþtýrýlmýþ ders
ve etüt programlarý ile sýnava hazýrlanmalarýnda büyük
bir rehber konumuna ulaþmýþtýr" dedi.
Kýrýþ, "Önümüzde ki yýl 9, 10, 11 ve 12. sýnýf öðrencilerin hizmet alacaðý okulumuz gerek eðitim kadrosu
gerekse uygulamýþ olduðu etüt ve ek ders gibi çalýþmalarla büyük talep almaktadýr. 2014 LYS de büyük baþa-
Bu kapsamda çeþitli kurumlarla iþ birliði
içerisinde yürütülen seminerlerde haziran
ayýnda toplam 119 kiþiye eðitim verildi.
Haziran ayýnda yapýlan seminerler ile birlikte
2014 yýlýnda þimdiye kadar 1253 kiþiye eðitim
verildi. Yasin YÜCEL
rýya imza atan Oðuzhan Oðuz, Hikmetcan Çalýkuþu ve Hüseyin Kadan
gibi öðrencilerimizin yapmýþ olduklarý özverili çalýþmalardan dolayý
tebrik ederim. Bu baþarýlarýnýn devamýný dilerim" þeklinde konuþtu.
Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
02 TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA
Mahir ODABAÞI
SEL FELAKETÝ
(7)
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Annelerin- babalarýn, aile büyüklerinin sözleri
hiçbir zaman yabana atýlmamalýdýr. Onlar bizler gibi diploma sahibi olmasalar da ''yaþlýlarýn (tecrübelilerin) duvarda gördüðünü, gençler aynada göremez'' sýrrýnca gün gelir onlarýn bir cümlesi, bizim
tüm tahsil hayatýna bedel oluverir. Bunun örneklerini hepimiz zaman zaman çevremizde görürüz. Bunun için istifade noktasýnda cimri olmamak lazýmdýr
diye düþünüyorum. Konumunuz ne olursa olsun
annenizin - babanýzýn duasý arkanýzda bulunsun.
Sýrtýnýz yere gelmez…
Bu baðlamda ben, kimden olursa olsun imkânlar
dâhilinde duyduðum cümleleri unutmamak adýna
ajandama not almaya ve ihtiyaç halinde kullanmaya
çalýþýyorum. Rahmetli babam eski köy muhtarlarýndan olup; halk tabiriyle görmüþ geçirmiþ biriydi. 4050 yýl öncesinden köyde yakýlan kömürleri toplatýp,
Çorum'a getirip satarmýþ. O zamanýn þartlarýnda iyi
de para kazanýrmýþ. Özellikle sebze alanýnda köye
birçok yenilikler getirmiþ. Ayný zamanda su deðirmenimiz vardý. Dolaysýyla benim çocukluðum deðirmene un öðütmeye gelen genç - yaþlý köylülerin
sohbetlerini dinlemekle geçti. Belki de yazýlarýmý,
þiirlerimi o çocukluk dönemine borçluyum. O zaman rahmetli babamdan veya yaþlý amcalardan dinlediðim bir cümleden þimdi kolayca bir makale çýkýveriyor. Babacýðýmý rahmetle yâd ederken, kelimeleri cümlelere eklemeye çalýþtým. Rahmetli, memuriyete baþlarken epey nasihat çekmiþti. Þimdi ne kadar da arýyorum ama ayný nasihatleri çocuklarýma
anlatamýyorum. Neden mi? Zaman deðiþti. Ümit
ederim içerisinden ders alan okuyucularým çýkar.
(yazarla iletiþim: 536 568 11 41)
"
Ey oðul unutma;
Gemide yolcu koltuklarý farklý olsa da, su aldýðýnda tehlike herkes için aynýdýr. Onun için herkesin
ortak hedefi gemiye su aldýrmamak olmalýdýr.
"
Ey oðul unutma;
Hayat zýrtlýklarla doludur. Bazen bakarsýn makamda iken heykelini diktiklerinin, makamdan düþünce heykelini sökerler.
"
Ey oðul unutma;
Makamda iken ulaþýlmayan insanlar, emekli
olunca ulaþacak dostlar ararlar.
"
Ey oðul unutma;
Akýllý insan yazar. Daha akýllý insan hem yazar
hem okur. En akýllý insan ise; yazar, okur ve faydalý
olanlarý uygular.
"
Ey oðul unutma;
Gidene kimi sevdiði için üzülür kimi de kýrýk kalp
býraktýðý için. Sen sevdiði için üzülenleri çoðaltmaya
çalýþ.
"
Ey oðul unutma;
Her gün ayný kapýdan gir ama ayný merdivenden
inip çýkma. Unutma ki, sana hizmetliler de, memurlar da bir bardak çay ikram etmek isterler.
"
Ey oðul unutma;
Ayrýlýklar hep zordur. Çözüm mü? Ayrýlmamaktýr. Lakin oda zordur.
"
Ey oðul unutma;
Gün gelir, isimler unutulur. Gün gelir resimler
karýþtýrýlýr. Gün gelir oda biter.
"
Ey oðul,
Yaþlýsý olan ev, huzur-evi olmalý ama günümüzde huzursuzluk evi oluyor.
"
Ey oðul;
Ebeler - dedeler hep dua ederler ama torunlar
ayda yýlda bir telefon edemezler.
"
Ey oðul;
Önemli deðildir, göreve baþlarken gelecek çiçekler,
Lakin önemlidir, görevi býrakýrken GÜLE GÜLE
diyecekler.
Dodurga
Belediyesi'nden
örnek hizmet
Dodurga Belediyesi, sosyal belediyecilik adýna
örnek olabilecek bir hizmeti hayata geçirdi.
30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler seçimlerinde belediye baþkaný seçilen Mustafa Aydýn baþkanlýðýndaki Dodurga Belediyesi, belediyeciliðin asli görevlerinin yaný sýra ilçenin kalkýnmasý,
geliþmesi ve insanlarýn refah seviyelerinin yükseltilmesi, sosyal sorumluluk adýna bir takým hizmetlere ön ayak oluyor.
Dodurga Belediyesi, son olarak
da sosyal belediyecilik adýna son
derece önemli bir projeyi hayatý
geçirerek, yardýma muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan vatandaþlarýn her
HABER
T.C.
ÇORUM 3. ÝCRA DAÝRESÝ
2013/1756 ESAS
4
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli
özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 892 Ada No, 349 Parsel No, Gülabibey mahallesi - yaydiðin kýrý Mahalle/Mevkii, 4 Baðýmsýz Bölüm Taþýnmaz 4.724,20 m2 arsa üzerine inþa edilmiþ, 2 adet bloktan oluþmaktadýr.
A Blokta yer alan taþýnmazýn bulunduðu yapý zemin katta bulunmaktadýr. Yer döþemeleri þap beton, duvarlarý ince sývalý, kapýlarý demir
doðrama, yaklaþýk 33 m2 alanýndaki depo vasfýndaki taþýnmazýn alt yapý
hizmetleri mevcuttur.
Adresi
: Gülabibey Mahallesi,Tüpcüler Sitesi, A BlokNo:51/ B
Merkez / ÇORUM
Yüzölçümü
: 33-m2
Arsa Payý
: 1/40
Ýmar Durumu : Ýnþaat tarzý E:0.75,H=Serbest yapýlaþma þartlanma haiz
sanayi parselidir.
Kýymeti
: 22.000,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler
1. Satýþ Günü : 10/09/2014 günü 14:00 - 14:10 arasý
2. Satýþ Günü : 09/10/2014 günü 14:00- 14:10 arasý
Satýþ Yeri
: ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU 2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 892 Ada No, 349 Parsel No, gülabibey mah - yaydiðin kýrý mevkii Mahalle/Mevkii, 14 Baðýmsýz Bölüm
Taþýnmaz 4.724,20 m2 arsa üzerine inþa edilmiþ 2 adet bloktan oluþan sitede yer almaktadýr. A Blokta yer alan taþýnmazýn bulunduðu yapý zemin
kattan oluþmaktadýr. Yer Döþemeleri þap beton, duvarlarý ince sývalý, kapýlarý demir doðrama 33,00 m2 alanýnda depo vasfýndaki taþýnmazýn alt yapý hizmetleri mevcuttur.
Adresi
: Gülabibey Mahallesi, Tüpçüler Sitesi, A BlokNo:51/ B
Merkez/ ÇORUM
Yüzölçümü
: 33 m2
Arsa Payý
: 1/40
imar Durumu : Ýnþaat tarzý E:0.75,H-Serbest yapýlaþma þartlanma haiz
sanayi parselidir.
Kýymeti
: 22.000,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler
1. Satýþ Günü : 10/09/2014 günü 14:15- 14:25 arasý
2. Satýþ Günü : 09/10/2014 günü 14:15- 14:25 arasý
Satýþ Yeri
: ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU 3 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 892 Ada No, 349 Parsel No, Gülabibey mahallesi - Yaydiðin kýrý mevkii Mahalle/Mevkii, 15 Baðýmsýz Bölüm Taþýnmaz 4.724,20 m2 arsa üzerine inþa edilmiþ 2 adet bloktan oluþan
sitede yer almaktadýr. A blokta bulunan taþýnmazýn bulunduðu, yapý zemin kattan oluþmaktadýr.Yer döþemeleri þap beton, duvarlarý ince sývalý,
kapýlarý demir doðrama, yaklaþýk 33,00 m2 alanýna sahip depo vasfýnda-
ki taþýnmazýn alt yapý hizmetleri mevcuttur.
Adresi
: Gülabibey Mahallesi, Tüpçüler Sitesi, A Blok No:51 / B
Merkez / ÇORUM
Yüzölçümü
: 33 m2
Arsa Payý
: 1/40
imar Durumu : Ýnþaat tarzý E:0.75,H=Serbest yapýlaþma þartlanma haiz
sanayi parselidir.
Kýymeti
: 22.000,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler
1. Satýþ Günü : 10/09/2014. günü 14:30- 14:40 arasý
2. Satýþ Günü : 09/10/2014 günü 14:30- 14:40 arasý
Satýþ Yeri
: ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün
öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci
artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn
tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarýný özellikle fa-iz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp
daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet
kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/1756 Esas sayýlý
dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.26/06/2014
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Basýn: 690 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Emekli maaþlarý yükseltilmeli
Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam, siyaset
kurumunun vatandaþlaþýrýn milli ve manevi deðerleri ve duygusallýðýndan faydalanarak geçim
derdini, sorgulanmasýný unutturarak, ötekileþtirerek, cepheleþtirerek oy alma ve koltuðunu koruma sevdasýna kapýldýðýný iddia ederek, "Oysa
çalýþanlar yarýnlardan umutsuz ve gün geçtikçe
alým güçleri düþmektedir" dedi.
SGK kurumunun baðladýðý emekli maaþlarýnýn ne kadar düþük düzeyde olduðunu emekli
olan çalýþanlarýn maaþ bordosunu eline alýnca
gördüklerinde þok yaþadýðýný kaydeden Çam,
"Bunun yanýnda kamuda çalýþan devlet memurlarýnýn hali hazýrda durumlarý ortadýr.Tüm bu olgular ýþýðýnda Ülkemizde çalýþanlarýn OECD ülkeleri arasýnda yapýlan kýyaslamada daha net ne
durumda olduðumuz görebilmekteyiz.
Türkiye ,OCED ülkeleri arasýnda genel idari
hizmetleri yürüten memurlarýn maaþlarý konusunda son sýrada yer almaktadýr.Memur maaþlarý
Hollanda da 7 bin 83 dolar,ABD de 6 bin 80 dolar
,Fransa da 5 bin 750 dolar ,iken Türkiye de ortalama 1 bin 919 dolardýr. OECD ortalamasý 4 bin
250 dolar olduðu memur maaþý ,satýn alma gücü
paritesine göre eþitlendiðinde Türkiye de memurlarýn OECD ülkelerindeki meslektaþlarýna
göre 2,21 kat daha düþük maaþ aldýðý ve % 121,5
daha geride olduðu görünmektedir. Ülkemizde
yaþanan ekonomik geliþmeler üst düzey bürokratlar ve hükümet tarafýndan güllük gülistanlýk
gösterilse de sokaðýn ve vatandaþýn durumu hiç
de iç açýcý deðildir.Ýçerisinde bulunduðumuz bu
mübarek Ramazan ayýnda dar gelirliler evlerine
ekmek götürememenin derdindeler.
2014 yýlýn da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn açýklamýþ olduðu fitre miktarý 10 TL'dir.
Bu rakam oruç tutan bir kiþinin günlük asgari
düzeyde üç öðün aç karnýný doyurabileceði bir ra-
zaman olduðu gibi Ramazan ayýnda da yanlarýnda
olduðunu hissettirdi.
Belediye tarafýndan Ramazan ayý boyunca diðer
zamanlarda da ihtiyacý olan
yaþlý vatandaþlarýn evlerinin
temizliði yaptýrýlýyor.
Konuyla ilgili bilgi veren
Dodurga Belediye Baþkaný
Mustafa Aydýn, yaklaþýk iki
aydýr yaþlýlarýn evlerini temizleyerek, onlarýn daha saðlýklý
bir ortamda yaþamlarýný sürdürmelerine olanak saðladýklarýný söyledi.
Aydýn, "Bir gün gelecek
hepimiz yaþlanýp bakýma
kam olarak tespit edilmiþtir. Hal böyle iken Ülkemizde asgari ücret tespit edilirken 4 kiþilik bir ailenin baz alýndýðý düþünülürse dinen bir ailenin
40 TL ile sadece aç karný doyura bilmektedir. 30
gün üzerinden yapýlan hesapta bir aile sadece aç
karnýný 1.200 TL doyurmaktadýr.Yani Diyanet iþleri baþkanlýðýnýn verilerini baz alýnýrsa Ülkemizde en düþük emekli ve asgari ücretlinin maaþý
1.200 TL olmasý gerekmektedir. Siz bunun yanýna
giyim, kira, eðitim, doðalgaz, elektrik, su, telefon
Sami Çam
gibi zorunlu temel ihtiyaçlarý katarsanýz 3.200 TL
normal seviyede yaþam standardýna ulaþabilirsiniz. Oysa bugün kamu çalýþanlarý dahil bu ücreti
hiç kimse alamamaktadýr.SGK 680 TL emekli
maaþý baðlamakta, asgari ücret temmuz zammý
ile 890 TL, ortalama memur maþý 2.200 TL civarýndadýr" þeklinde kaydetti.
Çam, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Memurlarýn haklarýný masa baþý oyunlarla
daha 23 gün pazarlýk süresi varken memuru masada satan malum sendika, kapalý kapýlar ardýnda
7. günde asrýn toplu sözleþmesini yaptýk diyenler
muhtaç duruma düþebileceðiz. Yaþlýlarýmýzýn kadir
kýymetini bilmemiz ve onlarý hayatlarýnýn son baharlarýnda rahat ve temiz bir ortamda yaþayabilmeleri için elimizden geleni yapmamýz lazým"
dedi.
Ulaþamadýklarý hemþehrilerinin de bu hizmetlerden yararlanabileceklerini ve kendilerine bir telefon kadar uzaklýkta olduklarýný anlatan Baþkan
Mustafa Aydýn, ayrýca ihtiyaç sahibi yaþlýlarýn evlerinin boya-badasýnýn da belediye tarafýndan yaptýrýldýðýný kaydederek, "Ayrýca boya badana gibi ihtiyaçlarý var ise talepleri doðrultusunda evlerini boya veya badana yapýyoruz. Ýnþallah bayrama kadar
temizlenmemiþ ve badana boyasý yapýlmamýþ hiçbir yaþlýmýzýn evi kalmayacaktýr" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
bugün kamu çalýþanýn halini görmüyorlar mý? Bazý sorunlarýn Kamu Personeli Danýþma Kurulunda çözüleceðini söyleyenler, milyonlarca vatandaþa umut daðýtanlar ,aradan aylar geçti, yýllar
geçti hale bir arpa boyu yol alýnmadý.Yapýlan her
toplantý sonrasý karar altýna alýnan konular sanki
suya mý yazýldý? Neden unutuldu? Kamu personeli Danýþma Kurulunda umut daðýttýnýz umutla
kamu çalýþanlarýný yanýnýzda bekletiniz ama hale
bu alýnan kararlar gerçekleþmedi.Oysa basýn yayýn organlarýnda her gün memura müjde haberleri yaptýrdýnýz. Biz Türk Büro Sen olarak altýna
imza attýðýnýz ve söz verdiðiniz; enflasyon farkýný
zamlar altýnda ezilen memurlar için bir kez daha
istiyoruz. Mesailerimizi istiyoruz. 2005 yýlýndan
sonra iþe baþlayanlar için 1 derece verilmesini istiyoruz. Disiplin cezalarýnýn af edilmesini istiyoruz. Yardýmcý hizmetler sýnýfýndakiler ek gösterge
ve özel hizmet tazminatlarýný düzenlenmesini istiyoruz. Mübaþirlerin GÝH sýnýfýna geçirilmesini
istiyoruz. Memurun emekli ikramiyelerinin 30 yýl
sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasýný istiyoruz. Mahkeme
çalýþanlarýnýn fazla mesaini istiyoruz. 4/C li çalýþanlara kadro istiyoruz. Ýþ ve meslek danýþmanlarý düþen maaþlarýnýn eski seviyesine çýkmasýný
bekliyoruz. Þefler adalet bekliyor. Ölmeden mezara sokulan emeklilikte yaþa takýlanlar çözüm
bekliyoruz. Ýçiþleri ve nüfus çalýþanlarý haklarýný
istiyoruz. Maliye çalýþanlarýnýn kaybolan verilmeyen 700 TL'sini istiyoruz. SGK ,Ýþ-Kur'un ikramiyesini istiyoruz. Tüm kazançlarýmýzýn emekli keseneðine dahil edilmesini bekliyoruz. Türk Büro
Sen olarak bu konularýn her daim takipçisi olacaðýmýzý bilinmesini ve kamu çalýþanlarýnýn ,emeklimizin ,asgari ücretlinin dün olduðu gibi bugünde sesi olacaðýmýzýn bilinmesini ve takipçisi olacaðýmýzý ve biz muhakkak kazanacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz." Kubilay Kaan YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
HABER
02 TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA
5
AK Parti'nin, Cumhurbaþkaný
adayý Erdoðan
AK Parti'nin, Cumhurbaþkaný adayýnýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan
olduðu açýklandý. Erdoðan'ýn adaylýðý AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý
Mehmet Ali Þahin tarafýndan ilan edildi. Hayat hikayesinin anlatýldýðý belgeselin gösterilmesinin ardýndan kürsüye gelen Erdoðan'ýn bunun bir veda
buluþmasý olmadýðý söyledi ve þöyle devam etti:
"Bu bir kapanýþ, bitiþ deðildir. Bu, bu ifadeyi çok çok önemsiyorum.Ýnanýyorum ki bir Fatiha'dýr, bir açýlýþtýr. Bugünde birbirimizden ayrýlmýyoruz yeni
baþlangýcýnýn heyecanýný birlikte yaþýyoruz. Seçilirsek grup kürsülerinde sizinle bir araya gelemeyeceðiz, belki Ak Parti çatýsý altýnda bir araya gelemeyeceðiz ama birbirimizden kopmayacaðýz. Her aþamada birlikte olacaðýz. Ne
ben sizlerden ayrýlýyorum ne sizler geride kalýyorsunuz. Recep Tayyip
Erdoðan olmadýðýnda AK Parti'nin olmayacaðýný düþünen varsa o bu davayý
anlayamamýþtýr. Gözümüz arkada deðil. Arkada güçlü geleneðin olduðunu ve
bu davayý omuzlayacak kahramanlarýn olduðunu biliyorum. AK Parti'yi ileri
seviyeye götürecek güçlü kadrolarýn olduðuna inanýyorum." Haber Servisi
Cumhurbaþkaný aday
tanýtýmýnda milletvekilleri
tam kadro
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn,
Ankara Ticaret Odasý Kongre Merkezi
Salonu'nda düzenlenen AK Parti Cumhurbaþkaný aday tanýtým toplantýsýna
Çorum Milletvekilleri SalimUslu, Cahit
Seraya kenevir
operasyonu
Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla
Mücadele Þube Müdürlüðü
ekipleri düzenledikleri operasyonda çok miktarda hint
keneviri ele geçirdi. Polis ekipleri kenevirlerini bir sera içinde ekilmiþ halde ele buldu. Ýl Merkezinde bir serada izinsiz
kenevir bitkisi yetiþtirildiðini tespit eden polis ekipleri
seraya yaptýklarý operasyonda 1 ila 2 metre boylarýnda
941kök kenevir bitkisi ele geçirdiler. Kenevirler söküldükten
sonra sonra imha edildi. Olay hakkýnda üç þüpheli hakkýnda, 2313 sayýlý Kanuna muhalefet suçundan yasal iþlem yapýldý. Yasin YÜCEL
Baðcý ve Murat Yýldýrým'da katýldý.
Baþbakan Erdoðan'ýn adaylýðýný AK
Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet
Ali Þahin açýkladý.
Haber Servisi
YEDAÞ kýrsala el atýyor
Kýrsalda 25-30 yýldýr enerji taþýyan ve ömrünü doldurmuþ þebekelerin iyileþtirme projelerini
masaya yatýran YEDAÞ, sorunlara neþter vuracak. Genel Müdür Türkoðlu, "Kýrsalda harekete
geçiyoruz. Büyük bir bütçe hamlesi ile kýrsalý
þantiyeye çevireceðiz" dedi
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop Ýl
ve Ýlçelerinde gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla müþterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi
hizmeti sunmayý amaçlayan Yeþilýrmak Elektrik
Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ), sorumluluk alanýndaki
beþ ili adeta þantiyeye çevirerek, EPDK onaylý ve
programlý yatýrýmlarýný hýzla yürütürken, 2015
yýlýnda baþlayacak olan kýrsaldaki 'Enerji Ýyileþtirilmesi' projelerinin startýný verdi. Kýrsalýn
elektrik enerjisi sorunlarýna kýsa sürede, büyük
bir yatýrým bütçesiyle neþter vurmayý hedefleyen
YEDAÞ, yatýrýmlarýný 2014 yýlý sonuna kadar tamamlayacak.
Kýrsalda kullanýlan daðýtým merkezleri ve direklerin her birinin yaklaþýk 25-30 yýl önce tesis
edilmiþ, ömrünü doldurmuþ ekipmanlar olduðunun altýný çizen YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "1986 yýlý teknolojisi ile üretilmiþ halen kullanýlmaya devam edilen bu ekipmanlar, elektik arýzasý ve arýza sonrasý uzun kesinti süreleri oluþturuyor. Kýrsalda yaþayan vatandaþlarýmýzýn problemlerini biliyoruz. 2011 yýlýnda baþladýðýmýz Ýl merkezlerinde ve ilçelerde
yer alan daðýtým merkezlerindeki yenileme çalýþmalarýný hýzlý bir þekilde tamamlýyoruz. 3 yýlda 300 milyon TL deðerinde yatýrým gerçekleþtirdik. 2015 yýlýna kadar bu rakam 600 milyon TL
bulacak. Bu yatýrým programý dahilinde en büyük sýkýntýmýz olan kýrsalýnda enerji fotoðrafýný
çektik ve masaya yatýrdýk. 2015 yýlýnda baþlanýlmasý planlanan kýrsal enerji iyileþtirme projelerini 2014 yýlý sonuna kadar tamamlayacaðýz. Bir
anlamda kýrsalýn sorunlarýna kýsa sürede, büyük
bir yatýrým bütçesiyle neþter vuracaðýz" dedi.
KIRSALA BÜYÜK YATIRIM HAMLESÝ
2014 yýlýný kýrsalýn 'yatýrým yýlý' olarak gördüklerini belirten Genel Müdür Türkoðlu, kentlerde gerçekleþen yatýrýmlar sonrasýnda kaliteli
ve kesintisiz enerjiden yararlanan tüm müþteriler gibi kýrsaldaki vatandaþýn da yararlanmasý
için 'Kýrsalýn Enerji' yatýrýmlarýna baþladýk. Göreve baþladýðýmýz süre içerisinde ilk iki yýl yatýrýmlarýmýzý þehir merkezlerine yaptýk. Çünkü
þehir merkezlerimizin çok eksiði vardý. Kentleri
tamamladýkça, kýrsalýn sorunlarý için sahaya çýktýk. Ve gördük ki, þebeke yapýsý 1986 yýllarýna
dayanan ve çoðu þebekeyi de köy sahiplerinin
kendi imkanlarýyla yaptýrdýðýný þebekelerle karþýlaþtýk. 25-30 yýldýr çivi bile çakýlmamýþ þebekeler. Bu nedenle de sýk sýk arýzalar meydana geliyor. Oldukça eskimiþ ve yýpranmýþ bir durumdalar. Bu alandaki sorunlarýn farkýndayýz. Biz
harekete geçiyoruz ve kýrsal bakým ve yatýrýmýný,
'büyük bir bütçe hamlesi' ile baþlatýyoruz. 2015
yýlýnda elektrikle ilgili problem kalmayacak" diye konuþtu.
Haber Servisi
Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði'nin Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan kabul edilen "Gelin Gençler
Bir Olalým" projesinin faaliyetleri tamamlandý.
Konu ilgili bir açýklama yapan Dernek Baþkaný Genco Özcan, "Projemizin amacý farklý kültürlerde yetiþip toplumda ayný sosyal, iþ ve kültürel
ortamý paylaþmak durumunda olan alevi ve sunni gençlerin, düzenlenen sosyal ve sportif faaliyetlerle kaynaþmalarýnýn, eðitim ve panellerle
birbirlerinin ve kendi kültürlerini daha doðru þekilde öðrenmelerine katký saðlanmýþtýr. Sonuçta
derneðimiz vasýtasýyla, gençlerin öncülüðünde,
önyargýsýz ve daha hoþgörülü bir toplumun oluþmasýna destek olundu" dedi.
Özcan, "Projenin 10 ay sürdü ve gençlerle birlikte ailelerin de birbirlerini tanýyýp kaynaþmalarý
saðlandý. Proje derneðimizin bilinirliðine, proje
"Gelin Gençler
Bir Olalým Projesi"
tamamlandý
yürütme ve organizasyon yapma kapasitesinin artmasýna katký saðladý.Bu projeyi yürütürken olumlu kazanýmlardan dolayý oldukça keyif aldýk.Derneðimiz proje ekibi ,dernek kuruluþ amacýna uygun yeni projeler hazýrlamaktadýr" þeklinde kaydetti.
Projenin faaliyetleri arasýnda "Kültürler Arasý Kardeþlik Paneli" ve
Konya -Mevlana ve Hacý Bektaþ-ý Veli Ziyareti, Çanakkale Gezisi, halý
saha maçlarý ve yüzme gibi sportif etkinlikler, ebru kursu, kitap okuma
ve piknik faaliyeti gerçekleþtirildi. Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
02 TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA
HABER
Kimse Yok Mu Derneði'nin Ramazan
Kampanyasýna Destek Vermek Ýçin ;
1- Bankasya Çorum þubesindeki 3720757 - 1
no’lu hesap numaramýza baðýþ yapabilirsiniz.
2- Mimar Sinan Mahallesi Cemil Bey Caddesi 86/A adresindeki
þubemize gelerek baðýþýnýzý makbuz karþýlýðý elden
teslim edebilirsiniz.
3- Tüm GSM operatörlerinden (Turkcell , Avea , Vodafone )
ramazan yazýp 5777' ye SMS atarak ihtiyaç sahiplerine 5 TL
baðýþlayabilirsiniz.
6
Sýklýk villalarýnýn
yýkýmýna Danýþtay onayý
Sýklýk villalarýyla ilgili yýkým kararý
onaylandý. Çorum Ýdare Mahkemesi'ne
açýlan davada imar planý deðiþikliðinin
iptaline karar verilmiþti. Villa sahiplerinin
mahkeme kararýna yaptýklarý itiraz Danýþtay
tarafýndan reddedildi. Yargýnýn verdiði nihai
karar neticesinde, kaçak yapý durumuna gelen
villalarýn Belediye tarafýndan yýkýlmasý gerekiyor. Çorum Belediye Meclisi, 13.10.2004 tarihli imar tadilatý kararýyla, Sýklýk Mevkiinde 1'er
dönümlük 15 adet bað parseli oluþturmuþ, Belediye Encümeni'nin 10.12.2004 tarihli kararýyla da söz konusu alanda ifraz iþlemi yapýlarak
15 adet inþaat ruhsatý verilmiþti.
Bu yerde villa inþaatlarýnýn yükselmeye
baþlamasý üzerine, Çorum'da doða ve aðaçlandýrma mücadelesinin simgesi haline gelen
merhum Rüstem Eren, ölümünden önce Sýklýk'ta yapýlaþmanýn yolunu açan villa inþaatlarýný yargýya taþýmýþtý.
Rüstem Eren'in vefatýndan sonra ise dava
Selami Çakýr isimli bir vatandaþ tarafýndan devam ettirildi. Açýlan davada, Belediye Meclisinin imar planý deðiþikliði ve villa inþaatlarý hukuka aykýrý bulunarak inþaat ruhsatlarý iptal
edilmiþti. Çorum Ýdare Mahkemesi kararýnda
netice olarak, tapuda bað vasfý olan bölgenin
bað alaný iþaretlenmesi ile inþatlarýn güneyine
6 metre geniþlikte yol iþaretlenmesine iliþkin
Belediye Meclis kararýnýn hukuka aykýrý olmasý sebebiyle bu meclis kararýna göre verilen 15
adet inþaat ruhsatýnýn hukuka aykýrý olduðu
sonucuna varýldý. Bu karar doðrultusunda davalý kiþiler temyize gitme haklarýný kullandý.
Aradan yaklaþýk 3,5 yýl geçti ve Danýþtay 6. Dairesi nihai kararýný verdi. Danýþtay, temyiz istemini reddederek, Çorum Ýdare Mahkemesinin kararýný onayladý.
Bu karar üzerine Sýklýktaki Ýmar Planý Deðiþikliði iptal edilmiþ oldu. Böylece kaçak yapý
durumuna gelen villalarýn yýkýlmasý gerekiyor.
Nadir Yücel
Savcý "ihaleye fesat
karýþtýrma" operasyonunda
hapis istedi
ÖSYS tercih
kýlavuzu
yayýmlandý
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum
Gsm: 0533 381 08 85 - 0505 359 18 31 - 0544 686 66 60
Tel: 0364 224 20 00
2014-ÖSYS tercih iþlemleri, 7
Temmuz 2014 tarihinde baþlayacak
ve 17 Temmuz 2014 tarihinde sona
erecek.
2014-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu,
ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr
internet yayýmlandý. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre adaylara kýlavuz
satýþý yapýlmayacak.
Adaylar tercihlerini 7-17 Temmuz
2014 tarihleri arasýnda, kýlavuzda yer
alan kurallara göre, ÖSYM'nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaralarý ve þifrelerini kullanarak kendileri yapacak.
Baþvuru merkezlerinden tercih iþlemi
yapýlmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece
elektronik ortamda yapýlacak tercihler
iþleme alýnacak. Tercih iþlemleri, 17
Temmuz 2014 tarihinde saat 23.59'da
sona erecek.
Tercih süresi uzatýlmayacak. Tercih yapacak adaylarýn, Kýlavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kýlavuz bilgilerine göre yapmalarý gerekiyor.
ÖSYM'nin açýklamasýnda, "Kontenjanlarýn bulunduðu tablolarýn son
sütunlarýnda yer alan 2013-ÖSYS sonuçlarýna ait bilgilerin, bir programýn
ne ölçüde tercih edildiðini göstermekle birlikte 2013-ÖSYS sonucu ortaya çýkan deðerler olduðu unutmamalýdýr" denildi.
Çorum'da ihaleye fesat karýþtýrma iddiasýyla yapýlan operasyonda tutuksuz yargýlanmak
üzere serbest býrakýlan 33 kiþi hakkýnda, 7 yýl
ile 84 yýl arasýnda deðiþen hapis cezasý istemiyle dava açýldý.
Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü
(KOM) ekipleri Çorum baþta olmak üzere Ankara, Kayseri, Niðde, Karabük, Balýkesir ve Antalya illerinde faaliyet gösteren bazý þirketlerin
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðünde
ihaleye fesat karýþtýrdýðý iddiasý ile Çorum Emniyet Müdürlüðü'nün koordinesinde eþ za-
manlý operasyon düzenlemiþti.
Operasyonda 25?i kamu görevlisi 30?u þirket çalýþaný toplam 55 kiþi gözaltýna alýnmýþtý.
Gözaltýna alýnan 55 kiþi çýkarýldýklarý mahkemece tutuksuz yargýlanmak üzere serbest
býrakýlmýþtý.
Cumhuriyet Savcýsý dava ile ilgili iddianamesini sundu.
Savcý þüphelilerden 33'ü hakkýnda dava
açýlmasýný talep ederken 7 ile 84 yýla kadar hapis cezasý talep etti. Cumhuriyet Savcýsý, diðer
þüpheliler hakkýnda ise kovuþturmaya gerek
olmadýðýna karar verdi.
Madýmak katliamý
aydýnlatýlmalý
Eðitim Sen Çorum Þubesi Yürütme Kurulu, Madýmak katliamýnýn yýl dönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý.
"Sivas Madýmak otelinde 33 aydýn ve sanatçýnýn yanarak can vermesine neden olan
katliamýn üzerinden 21 yýl geçti. O
gün doðan bir bebek yürümeye baþladý, koþtu oynadý,
düþtü kalktý, kimi zaman
yaralandý, aðladý, güldü,
konuþtu, okula gitti,
þimdi 21 yaþýna girdi.
Ancak 21 yýl önce Sivas`ta katledilen insanlýk tekrar ayaða kalkamadý, utancýyla yüzleþmedi" diyerek baþlayan açýklamada, "Devlet
dersinde öðretilenler dýþýnda
hiçbir fikrin, umudun, inancýn yaþamasýna izin vermeyenler Sivas`ta yanarak
ölen canlarýn yanýna yenilerini eklemeyi görev bildiler. Alevileri Sivas`ta, Maraþ`ta, Çorum`da katledenler, daha sonra Gazi Mahallesi`nde, Roboski`de, Gezi`de ve Lice`de yeni
katliamlar yapmýþlardýr. Hiçbir katliamýn failleri bulunmadý, yargýlanmadý, hesap sorulmadý. Yuvarlak laflar edildi, seçim meydanlarýnda oy istemek için acýlar hatýrlatýldý ama
gerçekte hiçbir adým atýlmadý" denildi.
Açýklama da þu ifadeler yer aldý: "Bizler
canlarýmýzý yakanlarý unutmadýk, unuttur-
madýk. Her seferinde inkar ve imha politikalarý ile kimliðimizi hedef alanlara sessiz kalmadýk. Eþitlik ve özgürlük için alanlara çýktýk,
acýmýzý da öfkemizi de haykýrdýk. Dilimize,
inancýmýza, etnik kökenimize, kültürümüze,
hayatýmýza kast edenleri tanýyoruz.
Onlar 33 caný yakanlar, defalarca
yardým istenmesine raðmen
Madýmak Oteli`nde yaþananlarý görmezden gelenler, yýllardýr olayýn faillerini bulup yargýlamayanlar,
Madýmak`ýn utanç müzesi yapýlmasýný isteyenleri
dinlemeyenlerdir. Onlarýn karþýsýnda özgürlük ve
eþitlik mücadelesi her yerde
yükselmeye devam etmektedir. Sivas`ta katledilen aydýn ve
sanatçýlarýn fikirleri büyümekte, kardeþlik umudu filizlenmeye devam etmektedir. Kardeþlik adým adým büyümekte, barýþ,
emek ve demokrasi yolunda yürüyenlerin sayýlarý artmaktadýr. Bizler 2 Temmuz`da bir
kez daha katliamý lanetlemek, taleplerimizi
haykýrmak ama her þeyden önemlisi onurlu
bir geleceði kurmak için alanlarda olacaðýz. 3
Temmuz Çarþamba günü ise ilimizde yapýlacak Çorum olaylarý anmasýnda da bir kez daha alanlarda olacaðýz. Tüm duyarlý Çorum
halkýný yapýlacak anma yürüyüþüne davet
ediyoruz." Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
02 TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
7
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
ÝLAN
Tüm Bel-Sen, Gümüþhacýköy
belediyesiyle toplu sözleþme imzaladý
Tüm Bel-Sen Çorum Þubesi Amasya'nýn Gümüþhacýköy Belediyesi ile toplu sözleþme imzaladý.
Tüm Bel-Sen Çorum Þube Baþkaný Nevzat Veldet imzalanan toplu sözleþme ile memurlarýn 2014
yýlý için net 450 TL, 2015 yýlý için net 500 TL, ek gelir elde ettiklerini belirtti. Makam ve kadro farký gözetmeksizin tüm memurlarýn sözleþmeden ayný
oranda faydalanacaklarýný kaydeden Nevzat Veldet,
"Temmuz ayýndan itibaren her ay maaþ gününde
ödenecek olan sözleþme gelirleri ile hayat pahalýlýðýndan bunalan emekçi arkadaþlarýmýz bir nebze de
olsa rahatlayacak. Eski bir kamu emekçisi olan Belediye Baþkaný Zehra Özyol imkanlar ölçüsünde kamu
emekçisi arkadaþlarýmýzýn kazanýmlarýndan memnuniyet duyacaðýný belirtirken, Belediye imkanlarýnýn
iyileþmesi halinde sözleþme koþullarýnda iyileþtirmeye
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn maliki bulunduðu Yeni Yol Mahallesi,2329 Ada, 66
nolu parselde bulunan Gazi caddesi No: 18 adresindeki binasý aþaðýda açýklamasý yapýlan þekilde kapalý zarf, açýk artýrma usulü ile teklif toplanarak kiraya verilecektir.
1-KÝRAYA VERÝLECEK ALANLAR
Kiraya verilecek alanlar 4 (dört) ayrý þekilde belirlenmiþtir.
1.1.Gazi Caddesi No 18- A adresinde yer alan toplam alaný takriben 230,35 m2 olan
Dükkan Katý , (Ek Dükkan katý krokisi)
1.2. Gazi caddesi No 18-A adresinde yer alan dükkan katý (230,35m2) ile binanýn 1.
katýnda bulunan takriben 118,10 m2 alan ile birlikte toplam 348,45 m2 yer, (ek dükkan
katý krokisi ve 1. Kat krokisi)
1.3. Gazi Caddesi No.18-A adresindeki dükkan katý ( 230.35 m2), binanýn 1. Katýnda bulunan takribin 118,10 m2 ve binanýn 2. Katýnda bulunan takriben 152,92 m2 alan ile
birlikte toplam 501,37 m2 yer, (Ek, Dükkan Katý krokisi, 1. Kat krokisi ve 2. Kat krokisi)
1.4.Toplam binanýn komple (1.2 ve 3. Katlar dahil-1500 m2)otoparký ile birlikte kiraya
verilmesi.(otopark 200m2) Toplam Alan takriben 1500+200=1700 m2'dir.
Kiraya verilecek alanlara ait þartname teklif verecek gerçek veya tüzel kiþiler adýna
250.00-TL bedel ödenerek 07/07/2014 tarihine kadar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan temin edilebilecektir.
Teklif vereceklerin, tekliflerini 11/07/2014 tarih ve saat 16.00-'ya kadar Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý'na sunmalarý gerekmektedir.
ÇORUM TÝCARET VE SANAYÝ ODASI YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐI
Basýn: 694 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
gidilebileceðini, bundan da büyük memnuniyet duyacaðýný söylemiþtir. Kendisine duyarlýlýðýndan dolayý teþekkür ediyoruz" dedi. Bahadýr YÜCEL
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
"Emeklilere verilen zamlar
enflasyon karþýsýnda eriyor"
Emekli Sen Çorum Þube Baþkaný
Ömer Sözüdoru, "Ýktidarýn, Saðlýk ve
Sosyal Güvenlikte reform diye topluma yutturduðu 5510 sayýlý "Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý"
kanunun 55. maddesinin 2. fýkrasý
gereðince eski SSK ve Baðkur emeklilerinin maaþlarý, her yýlýn Ocak ve
Temmuz ödeme tarihlerinde bir önceki altý aylýk dönem için TÜÝK tarafýndan açýklanan tüketici fiyatlarý genel indeksindeki deðiþim oraný kadar
arttýrýlmaktadýr. Dolayýsýyla yukarýda
belirtilen sözde reform kanunun yürürlüðe girdiði 1 Ekim 2008 tarihinden bu yana SSK
ve Baðkur Emeklilerinin aylýklarý, yýlda iki defa, bir
önceki altý ay için TÜÝK tarafýndan açýklanmýþ olan
TÜFE artýþý kadar arttýrýlmaktadýr. Bu düzenlemeye
göre Ocak 2014 ödeme tarihinden geçerli olmak
üzere, 1 Temmuz 2013 - 31 Aralýk 2013 tarihleri arasýný kapsayan 6 aylýk dönem için TÜÝK tarafýndan
TÜFE artýþ oraný olarak açýklanan %3.27 oranýnda
arttýrýlmýþtý" dedi.
2010 yýlýnda yapýlan anayasa referandumunda
iktidarýn Kamu Çalýþanlarý ile emeklilerine Toplu
Sözleþme hakký saðlamakla övündüðünü ve halktan
destek istediðini kaydeden Sözüdoðru, "Referandumun kabulünden 1,5 yýl sonra TBMM'de kabul edilen 6289 sayýlý kanunla güya toplu sözleþme hakký
tanýndý. Bu kanunun 19. maddesi ile 5434 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandýðý Kanununa göre
aylýk ödenmekte olanlarýn aylýklarýnýn hesabýnda
toplu sözleþme hükümlerine göre belirlenen aylýk ve
taban aylýk katsayýlarý esas alýnýr düzenlemesi getirilmiþ ve emekli sandýðý emeklilerinin maaþlarýnýn
artýþý sözde toplu sözleþemeye baðlanmýþtý.
Belirtilen Kanun gereði, Kamu
görevlilerinin haklarýnýn düzenlendiði sözde Toplu Sözleþme, Kamu
iþveren Kurulu ile en büyük konfederasyon Genel baþkaný baþkanlýðýndaki heyet arasýnda imzalanmaktadýr. Buna göre 2014 ve 2015
yýllarýný kapsayan Toplu Sözleþme
geçen yýl Ramazan Bayramýnýn arifesinde, ayný anlayýþýn iki kafadarý
olan, Memur-Sen genel baþkaný ile
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný
arasýnda imzalanmýþtý. Kamu Çalýþanlarýndan, diðer
konfederasyonlardan, hatta Memur-Sen konfederasyonuna baðlý sendikalardan bile kaçýrýlarak, imzalanan bu sahte Toplu Sözleþmeye göre kamu çalýþanlarý ile onlarýn emeklilerinin aylýklarý 2014 yýlý
için, 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yýlda
bir defa 175 TL brüt arttýrýlmýþ ve baþka herhangi bir
artýþ verilmemiþti. Bütün bu haksýz uygulamalardan
dolayý 11 milyon emekli ile emekli dul yetim maðdur olmaktadýr. Mayýs ayý sonu itibariyle yýlýn ilk 5
aylýk dönemi için açýklanan TÜFE artýþ oraný, yýlýn
ilk altý için verilmiþ olan %3.27 oranýný aþarak %5.38
olmuþtur. Böylece SSK ve Baðkur emeklilerine verilen %3.27 oraný daha yýlýn 3 ayýnda erimiþ ve milyonlarca emekli olmayan paradan harcayarak yaþam
mücadelesi vermek zorunda kalmýþtýr. Ayný þekilde
aylýklarý 2014 yýlý sonuna kadar arttýrýlmayacak olan
emekli sandýðý emeklilerinin maaþlarý da, ekonomik
bozulmanýn yol açtýðý yüksek enflasyondan dolayý
gerilemektedir" ifadelerini kullandý.
Bahadýr YÜCEL
Ýskilip Zabýtasý denetimleri sýklaþtýrdý
Ýskilip Belediyesi Zabýta ekiplerinin denetimleri Ramazan ayýnýn girmesi ile birlikte
sýklaþtýrýldý. Denetimler, özellikle pide fýrýnlarýnda ve toplum saðlýðý ile ilgili üretim yapan iþyerlerinde devam ediyor.
Bu kapsamda yapýlan denetimlerde Ýskilip'te bulunan tüm fýrýnlar denetlendi. Fýrýnlarýn hamuraneleri, fýrýnýn ve çalýþanlarýn genel temizlik kurallarýna uyumlarý ile gramaj
ve fiyatlar denetlendi. Denetimlerde genel
olarak gramajý düþük ekmek ve pideye rastlanmadý. Temizlik kurallarýna uyulduðu
gözlenirken bu konuda eksikleri tespit edilen
iþyerleri yazýlý olarak uyarýldý.
Uður ÇINAR
TEK
2
YILDIZ
Maliyeciler
Ormana maliyecilerin geldiðini duyan kaplumbaða hýzlý adýmlarla kaçmaya çalýþýrken ayýyý
görmüþ, ayý niye kaçtýðýný sorunca kaplumbaða : - Nasýl kaçmam,
bende bir ev, hanýmda bir ev,
çocukta bir ev... Kesin bir
açýðýmýzý bulurlar, demiþ...
Bunu duyan ayý da kaçmaya
baþlamýþ... Ayýyý gören maymun
YAÞAM
02 TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA
niye kaçtýðýný sorduðunda ayi :
- Nasil kaçmam, bende bir
kürk, hanýmda bir kürk, çocukta
bir kürk... Bu maliyeciler kesin bi
açýk bulurlar, demiþ...Bunu duyan
maymun da kaçmaya baslamýþ...
Bir süre gitmiþ ve durup
düsündükten sonra :
- Ben niye kaçýyorum, benim
kýçým açýkta, hanýmýn kýçý açýkta,
çocugun kýçý açýkta!..
Kelime Avý
8
Türk bilimadamýndan týp
Dünyasýný umutlandýran buluþ
Gediz Üniversitesi Biyomedikal
Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Uður Türkan, týp dünyasýný
umutlandýran bir buluþ yaptý. Vücut içine
yerleþtirilen metal protezlerin ölüme
kadar varabilen enfeksiyon riskini
neredeyse tamamen ortadan kaldýrdý.
Genç bilimadamý, daha çok iskelet sistemine takýlan, diþte de sýkça kullanýlan
ve implant olarak adlandýrýlan metal
protezleri, nanoteknoloji yöntemiyle
ilaçla kaplayarak bakterilerden arýndýrmayý baþardý. Laboratuvardan sonra
hayvanlar üzerindeki deneyleri de
tamamlanan protezler, hastalarda deneme aþamasýna geldi.Yrd. Doç. Dr.
Türkan, iki yýldýr üzerinde çalýþtýðý
implantlarý, yine iki yýl sürecek uygulamalarýn ardýndan dünyanýn kullanýmýna
sunacaklarýný söyledi. Türkan, yaptýðý
açýklamada, "Metal protezlere, yaþam
kalitesini arttýrmak için günümüzde
sýkça ihtiyaç duyuluyor. Trafik kazasý,
düþme, darbe alma sonucu oluþan kemik
kýrýklarýnda ve iskelet sistemi rahatsýzlýklarýnda vücuda yerleþtirilerek, günlük
hayatýn sürmesi saðlanýyor. Ayrýca
implant diþler de giderek daha çok
takýlýyor. Tüm bu müdahaleler, protezlere yerleþen bakteriler yüzünden
enfeksiyon riski taþýyor, ölüme varan
komplikasyonlar oluþabiliyor. Diyabet
gibi yüksek risk grubundaki hastalarda
tehlike daha da büyük. Gediz Üniversitesi Nanoteknoloji Laboratuvarý'ndaki
çalýþmalarýmýz sonucunda implantlarý,
özel bir filtrelemeyle antibiyotik ve
gerekli diðer ilaçlarla kapladýk. Bu kaplamayý hastanýn diyabet gibi baþka rahatsýzlýklarýna göre de yapabilir, farklý ilaçlar
kullanarak kiþiye özel tedavi imkaný sunabiliriz. Dünyada örneði bulunmayan bu
uygulama sayesinde bakteriler protezde
tutunamýyor. Cerrahi iþlem sýrasýnda o
bölgeye bulaþan mikroplarýn hastalýða
yol açmasýna da kaplamadaki antibiyotik
engel oluyor." dedi.Uður Türkan, nanoteknolojik protezlerin tedavide baþarý
oranýný arttýrýrken iyileþme süresini hýzlandýrdýðýna, ayrýca antibiyotik kullanýmýna da son verdiðine dikkat çekti:
"Mevcut uygulamalarda, enfeksiyon
riski yüzünden hastalara antibiyotik
tedavisi uygulanýyor. Bir bölge enfeksiyondan korunurken baþta sindirim sistemi olmak üzere tüm vücut etkileniyor.
Tüm bunlara raðmen protezlerden kaynaklý enfeksiyonlar yine de geliþebiliyor,
cerrahi müdahaleler tekrarlanmak, protezler çýkarýlmak zorunda kalýnabiliyor.
Nanoteknolojiyle ilaç kaplanan implantlarla bu ve benzeri olumsuzluklarýn
önüne geçiyoruz."
(CÝHAN)
Hurma;
kalp
ve
damar
Günün Sudoku Bulmacasý
Rahatsýzlýklarýna karþý koruyucu
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Ramazan ayýnýn gelmesiyle hurma da
iftar sofralarýnda yerini aldý. Uzmanlar,
Ramazan'a özel yeri olan hurmanýn
düzenli bir þekilde tüketildiðinde kalpdamar rahatsýzlýklarý ve kansere karþý
koruyucu olduðunu söylüyor.
Hurmanýn içerisinde mineral, fenol ve
lifle birlikte potasyum, magnezyum,
kalsiyum, fosfat, demir ve sodyumun
oldukça fazla olduðunu söyleyen Fatih
Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmaný Hayrettin
Mutlu,
"Ramazan
sofralarýnýn
vazgeçilmez meyvesi olarak bilinen
hurma, Ramazan dýþýnda da sürekli
olarak tüketilmesi gereken, sayýsýz faydasý olan bir meyvedir." dedi. Þeker oraný
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü fazla olmasýna raðmen hurmanýn kilo
aldýrmadýðýný
belirten
Mutlu,
"Hurmanýn, sindirim sistemi rahatsýzlýklarýna yani kabýzlýk ve ishal gibi problemleri engellemeye ve önlemeye yardým
ettiði biliniyor. Gündelik yaþamýn insanda oluþturduðu stres ve yorgunluk duygusundan kurtulabilmek için hemen
hemen her gün hurma yemekte yarar
var." diye konuþtu. Mutlu, ayrýca þu bilgileri verdi:
* Ýçeriðinde yað, karbonhidrat ve protein olan tek meyve olma özelliðini taþýr.
* Saf hurma cildi besler, gebelik ve
güneþ lekelerini yok eder.
* Ýçermiþ olduðu demir oraný
sayesinde kansýzlýk problemine karþý etkilidir.
* B1 ve B2 vitaminlerinin beraber
olmasý
nedeniyle
karaciðerleri
güçlendirir.
* Öksürük ve boðaz aðrýsýna karþý etkilidir.
* Ýçermiþ olduðu bol miktardaki fosfor
ve kalsiyum sayesinde kemik rahatsýzlýklarýna karþý koruyucu bir özelliði vardýr.
* Orucun hurmayla açýlmasý durumunda, açlýðýn etkisiyle kiþide meydana
gelen halsizlik, hurmanýn içeriðindeki
þeker sayesinde hemen engellenebilmektedir.
(CÝHAN)
22:50
Baþlangýç
Sinema
Dom Cobb'un iþi, insanlarýn rüyalarýný ele geçirerek
zihinlerindeki deðerli sýrlarý çalmaktýr. Artýk kaçak
yaþamaktan kurtulup sevdiklerine kavuþmak isteyen
Cobb'un tek þansý vardýr: bir fikri en baþtan bilinçaltýna yerleþtirmek.
Saat : 22:50 - 01:40 (170 dakika)
Tür : Sinema (Bilimkurgu)
Oyuncular : Leonardo DiCaprio,Joseph GordonLevitt,Ellen Page
Yönetmen : Christopher Nolan
21:00
Dizi
Ankara'nýn Dikmeni
Dikmen, Ankara’da düðünlerde ve pavyonlarda
çalan, saf ve temiz bir türkücüdür. Bir dolandýrýcý
tarafýndan ünlü olacaðýna inandýrýlýp, varýný yoðunu
satar ve elinde sazýyla Ýstanbul’a gelir. Dikmen’in,
Ýstanbul’da babaannesinden miras kalan bir de evi
vardýr. Senelerdir bu evde oturan kuzeni Latif ve
karýsý Tilbe için Dikmen’in geliþiyle zor zamanlar
baþlayacaktýr. Dikmen geliþi sadece Tilbe ve Latif’i
deðil, evin küçük oðlu Sonat ve evin yardýmcýsý
Tahliye’yi de etkileyecektir.
21:00
Dizi
Adýný Kalbime Yazdým
Mardinli köklü bir aile olan Bozbeyler’in büyük
oðlu Ömer, çocuk denecek yaþta kan davasý
nedeniyle topraðýndan sürgün edilmiþtir. Ömer,
Ýstanbul’da kendine bambaþka bir hayat kurmuþtur. Tam da aþký bulduðu anda Ömer'in
karþýsýna yeniden sürüldüðü topraklarýn töresi
dikilir. Düþman aile Pehlivanlar'ýn yeni aðasý
Halil’in alevlendirdiði intikam ateþi, Ýstanbul’a
kadar sýçrar ve Ömer ile Leyla’nýn arasýna aþýlmasý güç duvarlar örülür.
CEVÝZLÝ LOKU
Osman Nuri Paþa
1832'de, Tokat'ta, Yaðcýoðullarý
ailesinin bir bireyi olarak dünyaya geldi.
Beþiktaþ’taki Askerî Rüþtiyede ve Kuleli
Askerî Ýdâdîsi'nde okudu. Harbiye’yi
yirmi yaþýnda ikincilikle bitirdi. Harp
Akademisine girdi. Kýrým Savaþý'nýn çýkmasý üzerine Tuna cephesine gönderildi.
Burada dört yýl kalarak, Teðmenliðe yükseldi. Savaþýn sonunda ise Yüzbaþý oldu.
Genelkurmay
Baþkanlýðý'nda
çalýþtýðý zamanlarda Osmanlý Devleti'nin
nüfus sayýmý ile kadastro usulünde haritasýnýn çizilmesi kararlaþtýrýldýgýndan,
Bursa ilinden baþlanmasý üzerine bu
göreve askeri temsilci olarak tayin edildi.
1861'da Teselya’da, Yeniþehir’de ve
Cebel-i Lübnan’da görev aldý. Girit
Ýsyanlarý'nýn baþlamasý üzerine Girit’e
tayin edildi. 1866’da Girit'teki çalýþmalarýndan dolayý Serdar-ý Ekrem Ömer
Paþa'nýn takdirini kazanarak Miralay
(Albay) oldu.
Yemen’e gönderildi. Arkasýndan
Paþa rütbesiyle 1875 yýlýnda Rumeli’de
bulunan 5. Ordu'ya baðlý Manastýr Fýrka
(tümen) Komutanlýðýna tayin edildi.
Buradaki çalýþmalarýndan dolayý Birinci
Ferik (Korgeneral) oldu. 27 Haziran 1876
yýlýnda Sýrbistan'ýn, Osmanlý Devleti'ne
ültimatom vermesi sebebiyle, Osman
Paþa Vidin komutanlýðýna getirildi. Sýrp
Ýsyanlarý baþlayýnca emrindeki birliklerle
Ýzver tepelerini ve Zayçar kasabasýný geri
aldý ve bu nedenle Sýrp ordusu çekilmek
zorunda kaldý. Osman Paþa'nýn hedefi
Belgrad'ý almaktý ancak Serasker'den
izin verilmedi, zira þartlar uygun deðildi.
1876'da bu savaþýn hemen ardýndan
Müþir (Mareþal) oldu. Osman Paþay'ý
tanýtan,
1877-1878
Osmanlý-Rus
Savaþý'ndaki Plevne Savunmasý'dýr.
Plevne Savunmasý'ndaki baþarýlarýndan
dolayý Sultan II. Abdülhamid tarafýndan
"Gazi" unvanýna layýk görülmüþtür.
93 Harbi'nde 145 günlük Plevne
Savunmasýný komuta ettikten sonra
kuþatmayý yararak þehirden çýkýþýnda
yaralanan, ancak müdafaa hattý stratejileriyle esir bulunduðu dönemde Rus
çarýndan bile saygý görmüþ, dönemin
tüm komutanlarý tarafýndan örnek alýnan Osmanlý Ordusu'nun komutanýdýr.
Ayrýca siper kazma yöntemini ilk bulan
kiþidir.
Malzemeler
1/2 Kibrit
Kutusu Kadar Maya
1 Yemek Kaþýgý
Toz Þeker
2 Su Bardaðý Ilýk Su
Aldýðý Kadar Un
Ýç malzemesi :
300 gr Ceviz Ýçi
(iri çekilmiþ)
150 gr Ýzmir
Üzümü (kuru)
4 Yemek Kaþýgý
Toz Þeker
Yemeðin Tarifi
Bir kapta maya ve þekeri bir bardak ýlýk su ilave
ederek ezin. Ýçerisine bir
bardak ýlýk su daha ilave
edin. Mayalandýrmadan
un ekleyip kulak memesi
yumuþaklýðýnda yoðurun.
Hamuru altý eþit
parçaya bölerek bezeler
yapýn. Bir parça hamuru
alýp hiç dinlendirmeden
üç milimetre inceliðinde
açýn. Açýlan her bezenin
üzerini sývý yaðla yaðlayýp
içerisine cevizli, üzümlü
ve þekerli içi bolca serpin.
Rulo þeklinde sarararak
yaðlanmýþ tepsiye dizin
veya kendi etrafýnda
sararak yerleþtirin.
Her bezeyi ayný þekilde açarak üzerine iç serpin. Rulo þeklinde tepsiye
yerleþtirin. Önceden
ýsýtýlmýþ 220 derecedeki
fýrýnda kýzarýncaya kadar
piþirin.Ýçin hazýrlanýþý: Bir
kapta iri çekilmiþ ceviz içi,
kuru izmir üzümü ve dört
yemek kaþýðý þekeri
karýþtýrýn.
Aklýn yoksa yandýn,
Ya kalbin yoksa o zaman sen zaten yoksun ki.
(Hz. Mevlana)
05.35 Hatýrla Sevgili
07.00 Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.40 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoðlu
ile Ýftar
21:15 Þoray Uzun’la
7 de 7
08:00 Cennet Mahallesi
08:30 Yeni Bir Gün
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Gülben
14:00 Lezzet Haritasý
15:00 Misafir Ol Bana
17:45 Pepee
18:15 Kukla Tipler
19:00 Ana Haber
19:45 Mustafa Karataþ
Ýle Ýftar
21:00 Adýný Kalbime
Yazdým
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
17:00 Yedi Güzel Adam
19:10 Ranazan Sevinci
20:55 Ana Haber
21:25 Fincan
22:50 Baþlangýç
05:45 Hayat Dersleri
06:30 Haber
08:00 Yasemince
09:45 Dr. Feridun
Kunak Show
12:00 Zor Sevda
14:00 Uður Arslan’la
Umut Var
15:50 Kalbin Dili
17:50 Ýftar Saati
20:45 Ana Haber
21:50 Kiracý
23:30 Türk Filmi
Yerli Sinema
05.00 Geniþ Aile
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
14:00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16:45 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
19:45 Çarkýfelek
21:00 Ankara’nýn Dikmeni
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18:50 Küçük Kýyamet
19:40 Ýftar Zamaný
20:35 Ramazan Naðmesi
20:49 Ýftar Ezaný
H
E
Þ
R
A
Ý
Y
R
A
N
Ý
M
D
A
L
Z
E
A
G
N
Þ
O
H
Günün Ayeti
ON BÝR
AYIN
SULTANI
"Herkesin yöneldiði bir yön vardýr. Haydi,
hep hayýrlara koþun, yarýþýn! Nerede
olsanýz Allah hepinizi bir araya getirir.
Þüphesiz, Allah'ýn gücü her þeye hakkýyla
yeter." (Bakara, 2/148)
Günün Hadisi
"Allah'ým! Hidayet ettiðin kimselerle birlikte bana
da hidayet et, âfiyet verdiðin kimselerle birlikte
bana da âfiyet ver, yüz çevirdiðin kimselerden
benim de yüz çevirmemi nasip et, bana verdiðin
nimetleri bereketli kýl." (Ýbn Hýbban, "Ed'ýye",
No: 945)
Ramazan Damlalarý
RAMAZAN VE ORUÇ -4Murat Albayrak
Bir baþka açýdan baktýðýmýz zaman; orucun günahlara kefaret olduðunu görmekteyiz…
Buhari ve Müslim'in rivayet ettiði Ebu Hüreyre hadisinde
Hz. Peygamber þöyle buyurur:
Kim imanla ve ecrini Allah'tan bekleyerek, O'nun rýzasýný
isteyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiþ bütün günahlarý
maðfiret olunur, baðýþlanýr."
Hadis-i þerifte iki husus bulunuyor: Oruç Ýmanen ve ihtisaben tutulacak. Yani orucun farziyetine, faydasýna tam bir
iman ederek ve diðer taraftan karþýlýðýný sadece Allah'tan ümit
ederek, bekleyerek tutulmasý kastediliyor. Bu durumda oruca
özen gösterilmesi onu tam bir dikkatle tutulmasý lazýmdýr.
Ýmam Nevevi rahmetullahi aleyh Riyazus-salihinde þöyle
bir baþlýk açar: "Ramazan Ayý'nda cömert olmak, iyi iþler yapmak ve hayýrlarý çoðaltmak ve bilhassa Ramazan'ýn son on gününde bunlarý daha da arttýrmak babý…"
Bu baþlýk altýnda þu 2 hadisi nakleder.
Abdullah b. Abbas þöyle der: Resulullah insanlarýn en cömertiydi. En fazla cömert
olduðu zaman ise Cibrille bir araya geldiði Ramazan Ayýydý. Ramazan'ýn bütün gecelerinde Cebraille buluþur ve Kur'an'ý müzakere ederlerdi. Rasulullah iþte bu zamanlarda yaðmur getiren rüzgarlardan daha çok cömert olurdu." Müttefaun aleyhi
Hz. Aiþe'den gelen hadiste Hz. Aiþe þunlarý nakleder:
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ýn son on günü girince geceleri
ihya ederdi. Ailesini uykudan uyandýrýrdý. Ýyi iþler için kollarýný sývardý… Ramazan'ýn
son on gününde Peygamberimizin itikaf yaptýðý da bilinmektedir. Çünkü son on günün içinde Kadir Gecesi gizlidir. Kadir Gecesi Kur'an'ýn nazil olduðu bereketi büyük
bir gecedir. Son on günün tek sayýlý geceleri yani 21.
23. 25. 27. ve 29. gecelerde gizlidir. O günü idrak etmek ve
deðerlendirmek için itikafta bulunmak önem arzetmektedir.
Hz. Peygamber vefat ettikleri sene ise yirmi gün itikafta kalmýþtýr.
Hz. Enes b. Malik'ten gelen hadiste Hz. Peygamber þöyle buyurmuþtur:
"Sahur yemeði yiyiniz; sahurda bereket vardýr."
Bu bereket seher vaktinde uyanmak, o vakitte dua ve zikirle meþgul olmaktýr. Çünkü seher vaktinde dua ve zikirle
meþgul olmak Kur'an'da da övülmüþtür. "O müminler seher vakitlerinde istiðfar ederler" þeklinde özellikle seher vakitlerinde uyanýk kalmaya iþaret vardýr… Yine sahur yemeði yemekle ehl-i kitaba muhalefet edilmiþ olur. Onlarýn
oruçlarýnda böyle bir hususiyet yoktur… Bundan baþka sahur yemeði ile gündüz yapýlacak ibadetler için vücut kuvvetlenir.
Ýmam Gazali orucun sünnetlerini þöyle sýralar:
1-Sahuru geciktirmek
2-Ýftarý acele yapmak
3-Ýftarý hurma veya su ile yapmak
4-Sadaka vermek
5-Oruçlulara iftar yemeði vermek
6-Çok Kur'an-ý Kerim okumak
7-Bilhassa Kadir gecesinin içinde bulunduðu Ramazan'ýn son on gününde itikafa girmek.
DEVAM EDECEK…
RAMAZAN YAZILARI
DUA
"Allah'ým! Seni anmak, sana
þükretmek, sana güzelce kulluk
etmekte bana yardým et."
Amin
MANÝ
Ahmet aða uyursun uyursun
Uykularda ne bulursun
Kalk al abdest, kýl namaz
Sabahleyin cenneti bulursun
RAMAZAN'IN ZAMAN VURDUÐU MÜHÜR
Zamanýn ne olduðu, zati deðerinin olup-olmadýðý pek
çok düþünürün ilgisini çekmiþ ve zaman üzerine pekçok
yorumlar yapmýþlardýr. Aslýnda zaman izafi bir hattýr.
Fizikçilere göre ise o , hareketlerin sayýmýndan ibarettir.
Zamana deðer veren, onu kýymetli hale getiren onun
Allah'a ait bir þey olmasý ve O'nun tarafýndan yaratýlmýþ
olmasýndandýr. Bundan dolayýdýr ki bir kudsi hadiste
Cenab-ý Hak "Zaman benim (bana ait bir varlýk) ona
sövmeyin " buyurmuþtur. Çoklarý dünyada ebedi yaþamanýn yollarýný aramýþ, fakat her arayan da gelip zaman
engeline takýlmýþtýr. Zamanýn acýmasýzlýðý, zalimliði,
onun her þeyi öðütüp bitiren bir deðirmen olduðu þeklinde pek çok çarpýk ifadeler insanlardan sadr olmuþ ve
bütün bu yanlýþ anlayýþlar Hz. Muhammed (sav) tarafýndan tadil edilmiþtir.
Zamana deðer veren Allah'týr. içerisinde Allah'ýn
(c.c),O'na imanýn, ibadetin olmadýðý zamanýn aslýnda
hiçbir deðeri yoktur. Yeryüzünün varlýk gayesi,yokluktan varlýk sahasýna çýkmasýnýn amacý Allah'ý(c.c) bilmek
ve bu bilginin bir gereði olarak Allah'a(c.c) kullukta bulunmaktýr. Varlýk aðacýnýn meyvesi insanoðludur. O
meyvenin en mükemmeli ise insanin efendisi, sultaný
Hz.Muhammed Mustafa'dýr. O (s.a.v.) en mükemmel
insanda zaman sanki sadece kulluktan ibarettir. Buyurur
ki; "Sizin baþka þeylere þehvet duyduðunuz gibi ben namaza karþý iþtiyak duyuyorum."Ýþte kulluðun sultaný,
kullukta varlýðýn nuru (s.a.v.), O yüce ruh zamanýn bütünüyle altýnlaþtýðý adeta inci mercan haline geldiði anýn
Ramazan Ayý olduðunu buyuruyor. O ayda kötülüklerin
temsilcisi olan þeytanlar zincire vurulur, iyiliklerin alkýþ-
çýsý olan melekler yeryüzüne iner ve her tarafa rahmet
daðýtýrlar. Ramazan'daki rahmet kalbi bütün bütün ölmemiþ herkese varlýðýný hissettirir ve herkesi bir anne
þefkatiyle kucaklar. Dertlilerin derdi o ayda þifaya boðulur, çaresizlik içerisinde çýrpýnýp duran gariplerin ahý bu
ayda doðrudan Allah'a (c.c.) yükselir. O yüzdendir ki
rahmet peygamberi olan Hz.Muhammed (s.a.v.) üç kiþiye lanet okumuþtur. O üç kiþiden birisi de Ramazan
Ayýnda kendisini affettiremeyen, rahmetin saðnak yaðmur gibi yeryüzüne indiði o altýn zaman diliminden istifade edemeyen kimsedir. Ömrünü Allah'tan (c.c.)
uzak geçiren kimseler hiç olmazsa bu ayda Allah'a yönelip, O'na tazarru ve niyazda bulunabilirlerse bir anda
affa, maðfirete mazhar olabilirler.
O mübarek vakit otuz gün boyunca evimize, sokaklarýmýza, semtimize rahmet incilerini bolaltýr durur. Bu ayda yapýlan bir amel bir mislisinden otuzbin misline kadar sevaba nail olur. Kiminin ihlas ve samimiyetine göre bu aydaki ibadetler aklýn almadýðý, hayalin ulaþamadýðý biçimde sürekli katlar büyür. Rahmet, maðfiret ve
cehennemden kurtuluþun adýdýr Ramazan."Ademoðlunun yaptýðý bütün ameller kendisinedir, fakat oruç benim içindir, onun ecrini melekler yazamaz, onun ecrini
ben vereceðim" buyurur Hz.Rahman.
içerisinde zamanýn bütünüyle tarifi imkansýz deðere
ulaþtýðý bin aydan daha hayýrlý yani bir insan ömrüne
bedel bir gece vardýr. O geceyi ihya eden sanki bütün bir
ömrü ihya etmiþ gibi sayýlýr. Ýþte izafi bir hat olan zamaný böylesine kýymetli hale getiren Ramazan zamana
kendi mührünü vurur. Recep Doðan
Ramazan
Yemeði
BADEMLÝ TAVUK ÇORBASI
HAZIRLANIÞI
Safraný sýcak suyun içinde 20-25
dakika dinlendirin. Tavuðu kaynatýn
ve didikleyin, tavuðu haþladýðýnýz
suyunu da kenara ayýrýn. Tavuk
suyunu kaynatýn, pirinci ilave edin.
Yaðsýz bir tavada bademleri renk
alýncaya kadar kavurun, ardýndan
tereyaðýný tavaya ekleyin ve bademlere eriterek yedirin. Pirinç piþince,
kavrulmuþ bademleri de tencereye
ilave edin. Bir kâsede yumurta, niþasta, limon suyu ve safranlý suyu çýrpýn.
Çorbadan bir kepçe bu karýþýma
alarak karýþýmý ýlýtýn ve hepsini
tencereye ilave edin, kývam alýncaya
kadar kýsýk ateþte piþirin.
Didiklediðiniz tavuklarý, tuz ve karabiberi çorbaya ilave edip 10-15 dakika daha kýsýk ateþte piþirin ve servis
edin.
Malzemeler
FÝTRE
MÝKTARI
Ýmsakiye
ÇORUM
Ýmsak
3:06
Ýftar
20:24
Yatsý
22:13
10.00 TL
NÝSAP MÝKTARI
80.18 Gr. ALTIN
561.2 Gr. GÜMÜÞ
NOT:
1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç
baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir.
2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri
Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir.
3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr.
1 Avuç File Badem
- Yarým Adet Limonun Suyu
- 1 Yemek kaþýðý Mýsýr Niþastasý
- 1 Avuç Pirinç
- 1 Tutam Safran
- Yarým Kahve Fincaný Su
- 1 Adet Tavuk Göðsü
- 750 ml Tavuk Suyu
- 1 Yemek kaþýðý Tereyaðý
- 1 Adet Yumurta Sarýsý
- Kararýnda Karabiber, Tuz
BAYRAM NAMAZI:
06: 17
TEK
YILDIZ
2
02 TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA
HABER
10
Kýlýçdaroðlu: Sizden bizden ayrýmý yapan Cumhurbaþkaný olmaz
CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaoðlu partisinin gurup toplantýsýnda
konuþtu. Baþbakan Erdoðan'ýn cumhurbaþkaný adayý olmasýný deðerlendiren Kýlýçdaroðlu, "Kuvvetler ayrýlýðý ilkesine inanmayan birisinden, vatandaþýna tokat atan, derdini anlatmak isteyen bir çiftçiye ananý
da al git diyen birisinden cumhurbaþkaný adayý olamaz rezil oluruz
dünyada. Sizden bizden ayrýmý yapan cumhurbaþkaný adayý olamaz"
dedi.MÝT YASASINDA OLDUÐU GÝBÝ ANAYASA MAHKEMESÝ'NE
TAÞIYACAÐIZ"
Çözüm sürecine deðinen Kýlýçdaroðlu, "Bu ülke ne çektiyse yasa dýþý
iþlemlerden çekti. Faili meçhul cinayetlerin bir ülkenin ne büyük ayýplarýndan bir olduðunu söyledik. Bu
konuyla ilgili 8 ayrý araþtýrma önergesi
verdik. Tamamý, AKP milletvekillerinin
oylarý ile reddedildi. Hükümet ne yaptý,
talimatý verdi gönderdi 34 kiþiyi bombaladý ve öldürdü. Þimdi bu kanun kapsamýnda, hükümetin verdiði bir görevi
yerine getirenlerin idari sorumluluðu,
hukuki sorumluluðu olmayacak. Çünkü
yeni faili meçhuller bununla her an olabilir. Hükümet diyebilir ki terörü
bitirmek istiyorum. Gidin Ali'yi vurun
temizleyin. Sizin zaten cezai sorumluluðunuz yok. Üstelik ömür boyu yok.
Bütün yurttaþlarýmýn bu konuda çok
dikkatli olmalý. Biz bu kadar dikkatliyiz.
Þimdi AKP çýkýyor bunu doðuda propaganda yapýyor. Hukukun üstünlüðüne
inanýyoruz. Faili meçhullere karþýyýz. Yeni faili meçhullerin olmasýný
istemeyiz sorun çözülecekse oturulur adam gibi çözülür. Yoksa biz bu
sorunun çözülmesinden yanayýz. Hiç kimsenin burnu kanamasýn istiyoruz. Yeni faili meçhulleri saklayabilecek mekanizmalarý yasanýn arasýna sýkýþtýrýyorsanýz kusura bakmayýn biz buna karþýyýz. Bu madde öyle
yasalaþýrsa MÝT yasasýnda olduðu gibi Anayasa Mahkemesi'ne taþýyacaðýz" diye konuþtu.
"KÝMLER CUMHURBAÞKANI ADAYI OLAMAZ?"
Baþbakan Erdoðan'ýn cumhurbaþkaný adayý olmasýný deðerlendiren
Kýlýçdaroðlu, "Bugün üçüncü cumhurbaþkaný adayý da belli oldu.
Büyük törenlerle alkýþlarla. Dualar edildi. Ben daha önce kimlerin
cumhurbaþkaný adayý olamayacaðýný açýklamýþtým. Yenilemem
gerekirse, bir kuvvetler ayrýlýðý ilkesine inanmayan birisinden, vatandaþýna tokat atan, derdini anlatmak isteyen bir çiftçiye ananý da al git
diyen birisinden cumhurbaþkaný adayý olamaz rezil oluruz dünyada.
Sizden bizden ayrýmý yapan cumhurbaþkaný adayý olamaz. Kin ve öfkeden medet uman, gençlere seslenirken kininizi unutmayýn diye
öðütlerde bulunan birisinden cumhurbaþkaný adayý olamaz olmamalýdýr. Hukukun üstünlüðüne
inanmayan. Bütün inançlarýn ortak
temelidir adalet. Ahlak üzerinde
yükselir adalet. Adaleti ayak baðý
olarak görüyorsanýz zaten siz
cumhurbaþkaný adayý olamazsýnýz.
Bunlar olduðu sürece sorun yaþanýr.
Kadýn erkek eþitliðine inanmayandan cumhurbaþkaný adayý olmaz.
Yalan söyleyen ahlaki deðerleri yüksek olmayan birisinden cumhurbaþkaný adayý olamaz. En temel
nitelik yalan söylememektir"
ifadelerine yer verdi.
BAÞBAKAN' ÝSTÝFA ETMELÝ
Öte yandan Kýlýçdaroðlu, Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan'ýn resmi
olarak cumhurbaþkaný adaylýðýnýn
kabul edilmesinin ardýndan istifa etmesi gerektiðini belirterek,
"Herhalde istifa etmesi lazým, bekliyoruz. Resmi adaylýðý kabul edildikten sonra istifa etmesi lazým" dedi.
CHP lideri, partisinin grup toplantýsýnýn ardýndan basýn mensuplarýnýn
sorularýný yanýtladý. Bir basýn mensubunun, "Baþbakan'ýn istifa etmesi
gerektiðini düþünüyor musunuz?" sorusuna Kýlýçdaroðlu, "Herhalde
istifa etmesi lazým, bekliyoruz. Resmi adaylýðý kabul edildikten sonra
istifa etmesi lazým" yanýtýný verdi.
Maliye Bakanlýðý'ndan
Taraf'a yalanlama
Maliye Bakanlýðý, Taraf Gazetesi'nde
"Çamur Atan Sensin, Bu da Belgesi"
sürmanþetiyle verilen habere iliþkin,
"Habere konu edilen olay da gerçeklikten saptýrýlarak, kendi kurgusuyla
kamuoyunda yanlýþ bir algý oluþturma
çabasýnýn da en güzel örneði sergilenmiþtir" açýklamasýnda bulundu.
Taraf Gazetesinde yer alan bir haber
hakkýnda yazýlý açýklama yapan Maliye
Bakanlýðý, Katma Deðer Vergisi
Kanununun 17/4-g maddesine göre
kaðýt atýklarýnýn teslimi KDV'den istisna
olduðunu, ayný Kanunun 32'nci maddesine göre bu teslimler dolayýsýyla yüklenilen KDV'lerin indirim konusu yapýlmasýnýn mümkün olmayacaðýný belirtti.
Kanunun 18'inci maddesi gereðince,
dileyen mükelleflerin bu istisnadan
vazgeçebileceði belirtilen açýklamada
þunlar kaydedildi:
"Ýstisnadan vazgeçen mükellefler bu
kapsamda yüklendiði vergileri indirim
konusu yapabilmektedirler. Buna göre,
istisnanýn uygulanmasý halinde KDV
hesaplanmamakta,
mükelleflerin tercihine
baðlý olarak istisnadan
vazgeçilmesi durumunda ise KDV hesaplanacaðýndan mükellefler yüklendikleri KDV'yi
indirim konusu yapabilmektedir. Bu
çerçevede, uygulamada
bazý mükellefler söz
konusu istisnadan faydalanmakta, istisna kapsamýndaki teslimlere
iliþkin yüklenilen
KDV'leri indirilecek
KDV'ler arasýndan çýkarmaktadýrlar. Bir kýsým
mükellefler ise söz
konusu istisnadan faydalanmak istemediklerini belirterek
istisnadan vazgeçmekte ve bu kapsamdaki teslimler nedeniyle yüklendiði
KDV'leri indirim konusu yapmaktadýrlar. Yasaya uygun olan bu uygulamalar,
doðal olarak eleþtiri konusu yapýlmamaktadýr."
Bazý mükelleflerin ise hem istisnadan
faydalandýðý hem de bu kapsamdaki
teslimler nedeniyle yüklenilen KDV'leri
indirim konusu yaptýðý vurgulanan açýklamada, "KDV Kanununun izin vermediði bu durum, verginin eksik ödenmesi ve dolayýsýyla vergi ziyana sebebiyet vermekte ve denetim elemanlarýnca da eleþtiri konusu yapýlmaktadýr.
Tüm bu deðerlendirmeler dikkate
alýndýðýnda, gazetenin ilk sayfadan
verdiði faturanýn salt bir anlam ifade
etmekten uzak olduðu, zira istisnadan
yararlanan tüm mükelleflerin bu þekilde
'Sýfýr KDV'li' belge düzenlemelerinin
yasa gereði zorunlu olduðu aþikardýr"
ifadeleri kullanýldý.
TEOG'da
yürütmeyi
durdurma
istemli
iptal davasý
Millî Eðitim Bakanlýðý (MEB), Temel
Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG)
uygulamasý çerçevesinde, 8. sýnýf öðrencileri için 28-29 Kasým 2013 tarihinde
yapýlan ve 20 Ocak 2014 tarihinde
sonuçlarý açýklanan ortak sýnavlara iliþkin
olarak, Ankara 13. Ýdare Mahkemesi'nde
yürütmenin durdurulmasý istemli iptal
davasý açýldýðýný duyurdu.Bakanlýktan
yapýlan açýklamada "Açýlan davada,
Ortak Sýnavlarýn Fen ve Teknoloji Testi A
kitapçýðý 9 (B kitapçýðý 6); Ýngilizce Testi
A kitapçýðý 4 ve 6 (B kitapçýðý 5 ve 7); Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi A
kitapçýðýnýn 7'nci (B kitapçýðý 1) sorularýnýn hatalý olduðu ve iptal edilmesi
gerektiði iddiasýna yer verilmiþtir. Ýlgili
Mahkeme, yukarýda belirtilen sorulara
iliþkin olarak yürütmeyi durdurma kararý
vermiþtir. Bakanlýðýmýz, karar aleyhine
Bölge Ýdare Mahkemesi'nde itiraz baþvurusunda bulunmuþtur. Üst mahkemenin
kararýna göre, sýnav sonuçlarý ilan edilecektir." denildi.
"Hiçbirimiz Recep Tayyip Erdoðan kadar baþarýlý olamadýk"
Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, AK Parti
Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý
öncesinde gazetecilerin sorularýný yanýtladý.
Baþbakan Erdoðan için "Bizim neslimizden
çok arkadaþ geldi ama hiçbirimiz Recep
Tayyip Erdoðan kadar baþarýlý olamadýk"
ifadelerini kullanan Arýnç, "Adaylýðý ve
cumhurbaþkanlýðýný yüzde yüz hak eden bir
insanla ülkemiz karþý karþýya" dedi.
Baþbakan Erdoðan'ýn adaylýðýndan duyduðu
memnuniyeti dile getiren Arýnç, "35 yýldýr
arkadaþlýk yaptýðým ve gerçekten hayatýnýn
her safhasýnda büyük baþarýlar kazanmýþ bir
kardeþimizi cumhurbaþkanlýðýna aday
olmasýndan, adaylýðýna imza koymaktan ve
cumhurbaþkaný seçilmesine kadar bu yolda
çalýþmaktan Allah'a þükrediyorum.
Cumhurbaþkanlýðýný ve bu
adaylýðýný yüzde 100 hak
eden çok önemli bir adayla
ülkemiz karþý karþýya. Ýnþallah baþarýlarýný göreceðiz ve
milletimize hayýrlý hizmetler
yapacak. .ok sevinçliyim
ancak bunu söyleyebilirim"
dedi.
Erdoðan'ýn adaylýðýnýn açýklandýðý esnada duygulanmasýnýn anýmsatýlmasý üzerine de Arýnç,
þunlarý kaydetti:
"Hem konuþmasý hem de tabi sinevizyonda
mücadele yýllarýmýzý birlikte izledik. Bunlarýn
her karesinde duygularýmýz, hatýralarýmýz
var. Ayný hayatý birlikte
yaþadýk. Kolay bir
mücadele deðildi. Bizim
neslimizden çok arkadaþ
geldi ama hiçbirimiz
Recep Tayyip Erdoðan
kadar baþarýlý olamadýk.
O bizim neslimizi en
güzel örneðidir. Allah
uzun ömürler versin. Çok daha büyük
hizmetlerini Allah nasip etsin."
VOA: Türkiye'de
gençler IÞÝD'in hedefinde
Amerika'nýn Sesi (VOA), "Türkiye'de gençler IÞÝD'in hedefinde" baþlýklý haberinde IÞÝD, internetten yayýnladýðý mesajlarla
gençleri cihatçý saflarýna katýlmaya çaðýrdýðýný söylerken
"IÞÝD'in ne zaman Türkiye'yi de adýna katýp savaþ hatlarýný derinleþtireceði, gözlemcilerin sýkça sormaya baþladýðý bir soru oldu" diyor. Sitesinde düzenlendiði bir ankette "IÞÝD Türkiye'ye
tehdit oluþturuyor mu?" sorusunu soran ve þimdiye kadar katýlanlardan yüzde 75'i "evet" yanýtýný alan Amerika'nýn Sesi'nin
(VOA) Türkiye muhabiri Dorian Jones imzasý ile yayýnladýðý Diyarbakýr mahreçli haberinde IÞÝD'in Irak'ta kazanýmlarýna dikkat çektikten sonra þu yorumu yapýyor: "IÞÝD'in bu ilerleyiþi
Türkiye'de de kaygýlara yol açýyor, özellikle de hem Irak'a, hem
de Suriye'ye komþu olan Türkiye'nin güneydoðusunda. Güneydoðu Anadolu nüfusunun çoðunluðunu oluþturan Kürtler'in
önemli bir kýsmý dindar bir toplum. Uzmanlara göre bu, gerek
yoksulluk çeken, gerek özerklik arayan Kürtler'le çatýþma yaþanan bölgeyi, IÞÝD gibi örgütlere militan kazandýrmada ideal bir
yer haline getiriyor" yorumunu yapýyor.Dorian Jones, Diyarbakýr Belediye Meclisi ve Adalet ve Kalkýnma Partisi üyesi Muammer Akar'a göre þimdiden bir düzinenin üzerinde Kürt gencinin
Suriye'de IÞÝD adýna savaþýrken öldüðünü anlattýðý haberinde
"Akar bölgenin, tüm Ortadoðu'da olduðu gibi Sünni Suudi
Arabistan ve Þii Ýran arasýndaki çekiþmenin kurbaný olduðunu
savunuyor. IÞÝD'in bölgede çok sayýda eleman topladýðýný, Suudi Arabistan'ýn Ýran'ýn nüfuzunu engellemek için Vahabilik
mezhebini yaymaya çok para döktüðünü belirten Akar, Kürt
gençlerinin gittikçe radikalleþtiðini ve þiddet olaylarýna karýþabileceklerini belirtiyor" diyor "Ýktidardaki Adalet ve Kalkýnma
Partisi hükümeti, Esat rejimine düþmanlýðýndan ve ayný zamanda Suriye'nin kuzeyindeki topraklarda özerklik ilan eden Kürtler'le savaþtýðý için, sýnýr bölgelerinde IÞÝD'in faaliyetlerine göz
yummakla suçlanýyor. Kendi Kürt nüfusunun da özerklik talebinde bulunmasýndan kaygý duyan Ankara, Suriye'nin kuzeyinde özerk yönetim kuran PYD'yi PKK ile iliþkili olmakla suçluyor" ifadeleri kullanýlýyor.
Ýhracat 79.9
milyar dolarý aþtý
Ýhracat, 2014 yýlý
Haziran ayýnda geçen
yýlýn ayný ayýna göre
yüzde 6.6 artýþla 12 milyar 544 milyon dolar
oldu. Ýhracat, 2014
yýlýnýn ilk 6 ayýnda
geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 7.3
artýþla 79 milyar 935
milyon dolar düzeyinde
gerçekleþti. Son 12 aylýk
ihracat ise yüzde 2.6
artýþla toplam 156 milyar 595 milyon dolara
yükseldi.
TÝM, 2014 yýlý Haziran
ayý ihracat verilerini
Kýrýkkale'de açýkladý. TÝM rakamlarýnda Ocak-Haziran dönemi için
ilk 5 aylýk verilerde TÜÝK, Haziran ayý verilerinde TÝM rakamlarý
kullanýldý. Son oniki aylýk verilerde ise ilk 11 ayda TÜÝK rakamý
tabloya dahil edildi. Buna göre 2014 yýlý Haziran ayýnda geçen yýlýn
ayný ayýna göre ihracat yüzde 6.6 oranýnda artýþla 11 milyar 763
milyon dolardan 12 milyar 544 milyon dolara yükseldi. 2014 yýlý
Haziran ayýnda tarým sektörü ihracatý yüzde 1.4 oranýnda artýþla 1
milyar 673 milyon dolara ulaþtý. Haziran ayý tarým ihracatý alt sektörler bazýnda deðerlendirildiðinde, bitkisel ürünler ihracatý yüzde
0.8 oranýnda azalýþla 1 milyar 130 milyon dolar düzeyinde gerçekleþti. Haziran ayýnda, hayvansal ürünler ihracatý yüzde 0.5 oranýnda
artýþla 158 milyon dolar, aðaç ve orman ürünleri ihracatý yüzde 8.6
oranýnda artýþla 384.7 milyon dolar oldu.
-SANAYÝ ÜRÜNLERÝ ÝHRACATI YÜZDE 8.1 ARTTIHaziran ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre sanayi ürünleri
ihracatý yüzde 8.1 oranýnda artýþla 9 milyar 682 milyon dolardan 10
milyar 467 milyon dolara yükseldi. Haziran ayýnda sanayi sektörü
alt grubunda yer alan tarýma dayalý iþlenmiþ sanayi ihracatý 2013
yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde 8.5 oranýnda artýþla 1 milyar 57 milyon
dolar, kimyevi maddeler ve mamuller ihracatý yüzde 14.8 oranýnda
artýþla 1 milyar 525 milyon dolar düzeyinde gerçekleþti. Sanayi
mamulleri ihracatý yüzde 6.9 oranýnda artarak 7 milyar 884 milyon
dolar oldu. 2014 yýlý Haziran ayýnda madencilik sektörü ihracatý ise
yüzde 6.2 oranýnda azalýþla 405 milyon dolara geriledi.
-HAZÝRAN'DA EN FAZLA ÝHRACATI OTOMOTÝV ENDÜSTRÝSÝ
YAPTI2014 yýlý Haziran ayýnda en fazla ihracatý, 2 milyar 32 milyon dolar
ile otomotiv endüstrisi yaptý. Otomotiv endüstrisi ihracatý Haziran
ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 12.8 oranýnda artýþ gösterdi. Otomotiv sektörünü 1 milyar 601 milyon dolar ihracat ile hazýr
giyim ve konfeksiyon sektörü, 1 milyar 525 milyon dolar ile kimyevi
maddeler ve mamulleri sektörü izledi. Hazýrgiyim ve konfeksiyon
sektörü ihracatý geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 11 oranýnda,
kimyevi maddeler ve mamuller sektörü ihracatý yüzde 14.8 oranýnda
artýþ gösterdi.
En çok ihracatýn yapýldýðý bu üç sektörü 1 milyar 71 milyon dolar
ihracatla çelik sektörü, 975 milyon dolar ihracatla elektrik-elektronik
ve hizmet sektörü izledi. Haziran ayýnda çelik sektörü ihracatý geçen
yýlýn ayný ayýna göre yüzde 3.7 oranýnda azalýrken, elektrik-elektronik ve hizmet sektörü ihracatý yüzde 5.9 oranýnda arttý.
TEK
YILDIZ
2
02 TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA
HABER
11
ÝBD 3. Lig için
baþvurusunu yaptý
Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor bayan voleybol takýmý bu yýl ilk kez mücadele
edeceði 3. lig için baþvurusunu yaptý. Ýki yýl
Bölgesel Lig'de mücadele eden Ýsmail Burak
Derinderespor geçtiðimiz sezon grup ve final
grubu maçlarýný namaglup tamamlayarak 3. lige yükselmeyi baþarmýþtý.
Osmancýk ÝBD Gençlikspor voleybol antrenörü Ümit Gökgöz, bu yýl ilk kez 3. ligde mücadele edeceklerini hedeflerinin bu ilk yýllarýnda üst sýralarda kendilerine yer bulmak ve tecrübe kazanmak olduðunu söyledi. Yeni sezonda lig kadrosunu oluþturmak için transfer çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirten Gökgöz,
bir çok oyuncu ile görüþmelerinin devam ettiðini söyledi.
3. ligde tecrübeli bir kadro oluþturmak için
4-5 oyuncu transfer etmek istediklerini belirten Gökgöz, Osmancýk halkýnýn takýmýna sahip çýktýðýný görmekten dolayý mutlu olduklarýný belirterek lig baþladýðýnda bu desteðin salona gelerek takýma destek vermesini istediklerini belirtti.
Kulüp Baþkaný Ýsmail Burak Derindere'de
3. lige katýlmak için gerekli baþvuruyu yaptýklarýný ardýndan da takým oluþturmak için çalýþmalarýn devam ettiðini belirterek 'Osmancýk'a
layýk herkesin gurur duyacaðý baþarýlý bir takým
oluþturmak için çalýþmalarýmýz devam ediyor.
Teknik ekibin isteði doðrultusunda gerekli
transferler yapýlarak lige güçlü bir kadro ile gireceðiz' dedi. SPOR SERVÝSÝ
E16 kategorisinde Kubilay Gökgöz ikinci, E45 kategorisinde Duran Torbacýoðlu üçüncü oldu
Oryantiringcilerimizden
uluslar arasý baþarý
Çorum'lu Oryantiring sporcularý
ilk kez uluslararasý bir organizede mücadele ettiler. Dört sporcunun mücadele ettiði Makedonya Strumica Open
yarýþmasýnda E 16 kategorisinde Kubilay Gökgöz ikinci olarak gümüþ madalya kazanýrken E45 kategorisinde
Duran Torbacýoðlu üçüncü olarak
bronz madalyanýn sahibi oldu.
25-29 Haziran tarihleri arasýnda
Makedonya'da yapýlan Strumica Avrupa Yýldýzlar Oryartiring ve Strumica
Open yarýþmalarýnda Türkiye'den 25'i
milli toplam 85 sporcu mücadele etti.
Kafilede Çorum'dan üç sporcu ve
bir antrenör görev yaptý. 25 Haziran'da
yapýlan Gece Sprint yarýþmasýnda E 45
kategorisinde Duran Torbacýoðlu
üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu.
26 Haziran Strumica Open WRE
turnuvasýnda E16 kategorisinde Kubilay Gökgöz ikinci olarak gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Uzun mesafe yarýþmasýnda E 16 kategorisinde Can
Baytürk altýncý oldu.
Oryantiring Ýl Temsilcisi ve milli takým antrenörü Duran Torbacýoðlu ilk
kez yurt dýþý organizesinde mücadele
eden sporcularýn performansýnýn son
derece memnun olduðunu söyledi.
Torbacýoðlu E 16 kategorisinde alýnan
derecelerin gelecek adýna umut verici
olduðunu belirten Torbacýoðlu çalýþmalarýnýn ara vermeden devam edeceðini söyledi.
Oryantiring milli takým kafilesi yarýþmalarýn ardýndan Türkiye'ye dönüþünde Yunanistan'a geçerek burada
Selanik'te Atatürk'ün doðdu evi ziyaret ettiler.
SPOR SERVÝSÝ
Oruçluyken spor yapýlýr mý?
Ramazan ayýnýn yaz dönemine geliþiyle açlýk süreleri
uzuyor, yüksek sýcaklýklar vücudumuzu orucun etkilerine
daha açýk hale getiriyor.
Sporu da bu sürece eklediðimiz zaman herhangi bir sorunla karþýlaþmamak için dikkat etmemiz gereken noktalar
artýyor. Anadolu Saðlýk Merkezi' nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Elçin Aykutoðlu, "Oruçlu olunan
dönemde yaþanan kayýplar hemen yerine konamýyor bu da
vücudu zayýf býrakýyor" dedi ve spor için günün serin saatlerini tercih edilmesini tavsiye etti.
Ramazan'da spor aktivitelerine devam etmek isteyen
ya da Ramazan'da kilo alma endiþesiyle spora yönelenlere
önerilerde bulunan Dr. Elçin Aykutoðlu, oruçlu kiþilere öncelikle spor esnasýnda hissedilenfiziksel ve ruhsal yorgunluðun nedenlerinin bulunmasýný önerdi.
ALIÞVERÝÞ MÝKROBU'NDA DAHA ETKÝLÝ
SPOR YAPMANIZ ÝÇÝN HER ÇEÞÝT ÜRÜN VAR!
Enerji depolarýnýn orucun ilerleyen saatlerinde zayýfladýðýný ve sýcak havalarda yapýlan aktiviteler sonucu aþýrý
terleme ile vücut sývý dengesinin bozulmasýnýn spor açýsýndan en önemli sorunlardan biri olduðunu söyleyen Dr. Aykutoðlu, buna deðiþen yemek ve uyku düzeninin de eklendiðini dile getirdi.
Ek saðlýk sorunlarý olmayan bireyler için Ramazan süresince yapýlan sporun bir sakýnca yaratmadýðýnýsöyleyen
Dr. Aykutoðlu bu dönemde hangi spor dalýyla uðraþýlýrsa
uðraþýlsýn ciddi mineral ve su kayýplarý yaþanacaðýný bildirdi. Oruç tutulan dönemle oruç tutulmayan dönem arasýndaki en önemli farkýn, oruçlu olunan dönemde yaþanan kayýplarýn hemen yerine konamamasý olduðunu dile getiren
Dr. Aykutoðlu, bunun vücudu güçsüz býrakabileceðine de-
ðindi ve oruç tutanlarýn spor için günün serin saatlerini tercih etmelerini önerdi.
ÝFTAR SONRASI YÜRÜYÜÞ EN ÝDEALÝ
Ramazan süresince saðlýklý kalmak adýný yapýlacak aktiviteleri seçerken bir o kadar da dikkatli olmak gerekiyor.
Bu dönemde tercih edilebilecek az risk taþýyan aktivitelerin
iftar öncesi ya da iftardan 1-2 saat sonra yapýlacak yürüyüþler olduðunu söyleyen Dr. Aykutoðlu, bu arada su içilebileceði için olumsuzluklarýn daha az hissedileceðini bildirdi.
Ýftarda fazla yaðlý ve zor sindirelecek besinler tercih
edilmemesini ve yemeðin üstünden 1-2 saat geçmeden harekete geçilmemesini öneren Dr. Aykutoðlu, iftar öðünün
ara öðün ile bölünmesinin sindirim sistemi için daha faydalý olacaðýný söyledi.
RAMAZAN YENÝ BÝR SPORA
BAÞLAMAK ÝÇÝN UYGUN MU?
Bireyin Ramazan ayý süresince daha önce hiç yapmamýþ olduðu bir spora baþlamasýnýn saðlýk açýsýndanolumsuz
sonuçlar doðurabileceðini söyleyen Dr. Elçin Aykutoðlu,
egzersizin hücresel anlamda birstres olduðuna dikkat çekti. Bu strese hiç maruz kalmamýþ kiþilerin baþlangýç döneminin sýkýntýlý olabileceðini ve bu dönemde bir de oruç tutarak ikinci bir hücresel stresin yükü daha da artýracaðýný
sözlerine ekleyen Dr. Aykutoðlu "Yeni bir spora baþlamak
isteyenler hekimleri ile bu konuyu tartýþmalýdýr" dedi. Böyle bir imkânlarý yok ise bu aktiviteleri Ramazan ayý sonrasýna ertelemelerinitavsiye eden Dr. Aykutoðlu, ancak düþük
þiddete yapýlacak bir egzersiz ve yürüyüþün kendilerini iyi
hissettikleri sürece yapýlmasýnda bir sakýnca olmayacaðýný
belirtti.
SPOR SERVÝSÝ
Ramazan'da kalbi
yoran 8 hatalý hareket
Ýftar sonrasýnda ardý ardýna sigara ve çay içmek… Çok hýzlý yemek
yemek… Ýftar sofrasýndan kalktýktan
sonra spor salonuna koþmak.. Sahura kalkmamak.. Saðlýklý kiþileri bile
olumsuz etkileyen bu hatalý alýþkanlýklar, kalp hastalarýnda çok ciddi
tablolara yol açabiliyor. Örneðin nefes darlýðý, ritimi bozukluklarý, hatta
kalp krizi gibi…
Ramazan ayý boyunca öðün sayýmýz ve yeme düzenimiz aniden deðiþiyor. Bu durum da vücut dengesinin bozulmasýna neden olabiliyor. Günlük alýnmasý gereken enerji, protein,
vitamin ve mineral oranlarý Ramazan ayýnda da
deðiþmemesine raðmen, bu ayda üç öðün olan
günlük beslenme iki öðüne düþüyor ve kýrmýzý et,
pide, hamur iþleri, tatlý tüketimi artýyor. Tüm bu
durumlar da saðlýklý insanlarda bile problemlere
neden olabilirken özellikle kalp ve tansiyon hastalýðý olanlarda ritim bozukluðu ve kalp krizi gibi
ciddi saðlýk problemlerine yol açabiliyor.vKardiyoloji Uzmaný Dr. Fatih Duhan Bayraktar, Ramazan
ayýnda kalbimizi yoran 8 hatalý alýþkanlýðýmýzý ve
bunlarýn yol açtýðý saðlýk sorunlarýný sýraladý.
1. HATA: DOKTORA
DANIÞMADAN ORUÇ TUTMAK
Kronik hastalýðý olan kiþiler ramazan ve oruç
öncesi mutlaka doktorlarýnýn kontrolünden geçmeli ve oruç tutmayý planlýyorlarsa onay almalý.
'Kronik hastalýðý olan herkes oruç tutamaz' demek
doðru deðil. Örneðin günde tek doz alýnan bir antihipertansif ilaçla tansiyonu kontrol altýna alýnan
bir hasta, Ramazan ayýnda ilaç saatini sabitlemek,
tuz tüketimini kýsýtlamak, yeteri kadar sývý tüketmek, aðýr ve aþýrý miktarda yemeklerden kaçýnmak
koþuluyla oruç tutabilir. Ancak bu durumda olan
kiþilerin oruç tuttuklarý dönemde hergün düzenli
tansiyon takibi yapmalarý ve tansiyonda düþme
yada yükselme eðilimi görmeleri durumunda
mutlaka doktorlarýna baþvurmalarý öneriliyor. Çok
sayýda ilaç kullanan yeni kalp krizi geçirmiþ hastalar, ciddi kalp yetersizliði olanlar ise oruç tutmamalý.
2. HATA: SU YERÝNE GAZLI, TUZLU
VEYA ÞEKERLÝ MEÞRUBAT ÝÇMEK
Ýftarda yemeðe baþlamadan önce 1 veya 2 bardak su içmek gerekiyor. Tüm gün kaybedilen sývýnýn yerine konulmasý ve doygunluk hissinin oluþmasý bakýmýndan bu çok önemli. Gazlý içecekler
ise diyaframýn kalbe basý yapmasýna, bunun sonucunda da ritim bozukluklarýna ve nefes darlýðýna
neden olabiliyor. Tuzlu içecekler de kan basýncýnda yükselmelere yol açabiliyor. Þekerli içecekler
kan þekerinde oynamalara neden olup, metabolizmasýnýn bozulmasýna yol açýyor.
3. HATA: BOLCA ÞARKÜTERÝ ÜRÜNLERÝ
VE HAMUR ÝÞÝ GIDALARA YER VERMEK
Ýftar sofrasýnda salam, sucuk ve pastýrma gibi
ürünleri tercih etmek, gereksiz yere tuz tüketmek,
özellikle hipertansiyon ve kalp yetmezliði hastalarýný olumsuz etkiliyor. Hipertansif krizi (kan basýncýnýn hayatý tehdit edici þekilde yükselmesi sonucu oluþan durum), kalp krizi, akciðer ödemi gibi ciddi tablolara neden olabiliyor.
4. HATA: TEK BÝR ÖÐÜN YÝYEREK ORUCU GEÇÝRMEK VE
SAHURA KALKMAMAK
Sahura kalkmamak için akþam
yatmadan önce yemek yemek ve
sahurda sadece su içerek tekrar
uyumak özellikle yaz aylarýnda 18
saat gibi uzun bir süre aç kalýnmasýna ve metabolizma hýzýnýn yavaþlamasýna sebep oluyor. Uzun
açlýklarda kan þekeri düþüyor, sývý
ile tuz kaybý oluyor ve tansiyon düþüyor.. Bütün
geceyi ve ertesi günü aç geçirmemek için mutlaka
sahura kalkýlmalý.
5. HATA: SAHURDA AÐIR YEMEK YEMEK
Sahurda yaðlý ve aðýr besinler yenildiðinde
metabolizma hýzý yavaþ olduðu için vücuda alýnan
besinlerin yaða dönüþümü daha fazla oluyor ve
ciddi reflü ile mide rahatsýzlýklarý görülebiliyor. Yine sahurda þeker içeriði yüksek gýdalar kan þekerini hýzla yükseltiyor ve hýzla düþürüyorlar ki bu da
ertesi gün çok çabuk acýkmamýza ve kan þekerinin
çok daha çabuk düþmesine yol açýyor. Kan þekerinin düþmesi sonrasý þekeri yükseltmek için vücudun verdiði yanýt, kalbin daha hýzlý atmasýna ve
damarlarda büzülmeye neden olarak kalp hastalarýnda çarpýntý, tansiyon yükselmesi, kalp damar
hastalarýnda göðüs aðrýsý, hatta kalp krizine kadar
ilerleyebilecek durumlarýn oluþmasýna sebep olabiliyor. Aðýr yemekler sonrasýnda kan akýmýnýn
mide ve baðýrsaklara yönelmesi kalp damar týkanýklýðý olanlarda kalpte beslenme bozukluðuna yol
açabiliyor ve yine ritim bozuklarýný tetikleyebiliyor.
6. HATA: KAN ÞEKERÝNÝ HIZLI YÜKSEL
TEN BESÝNLER TERCÝH ETMEK VE
HIZLI BÝR ÞEKÝLDE ÝFTAR YAPMAK
Ramazanda yapýlan en büyük hatalardan biri
de, çok hýzlý bir þekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmek. Ýftarda hýzlý yemek yemek kalp ile
beyne giden kan akýþýnýn azalmasýna, bunun sonucunda da göðüs aðrýsý, daha da kötüsü bayýlmalara neden olabiliyor. Ayrýca midenin kalbe baský
yapmasý sonucu ritim bozukluklarý geliþebiliyor.
7. HATA: ÝFTAR SONRASINDA ARDI
ARDINA SÝGARA VE ÇAY ÝÇMEK
Ýftar sonrasý çok sayýda ve peþ peþe sigara içmek, nikotinin etkisiyle tansiyon yükselmesine,
çarpýntý ve ritim bozukluklarýnýn ortaya çýkmasýna
yol açabiliyor. Ayrýca damarlarda büzüþmeye baðlý olarak göðüs aðrýsý ile kalp krizine kadar ilerleyen problemler oluþturabiliyor. Yine iftardan sonra fazla miktarda ve koyu çay tüketilmesi zararlý
olabiliyor. Çay besinlerden alýndan demirin emilmesini engelliyor, nabýz ve tansiyonda yükselmeye yol açabiliyor. En önemlisi idrar çýkartýcý etkisinden dolayý zaten oruç süresince sývý kaybeden
vücut daha fazla sývý kaybedebiliyor.
8. HATA: AÐIR SPOR YAPMAK
Ýftar sonrasýnda spor salonunda egzersiz veya
halý sahada maç yapmak, sakatlýk, ritim bozukluklarý ve kalp krizi oluþturabiliyor. Ramazanda özellikle yaz aylarýnda gün içinde aðýr egzersizden
uzak durmalý. Ýftar sonrasýnda hafif, yürüyüþ tarzýnda aktiviteler tercih etmeli. SPOR SERVÝSÝ
Arsin'de ibre Özen'e döndü
02 TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Arsinspor'da teknik direktör sorunu çözüme kavuþturuluyor.
Yönetim kurulunda da
büyük oranda ismi ön plana
çýkan Özen ile yapýlan ilk görüþmenin olumlu geçtiði ifade edildi. Özen ile anlaþma
Akif'te tatlýya baðlandý
Çorum Belediyespor'da devam
eden iç transfer görüþmelerinde
Mehmet Akif Tatlý'da da iþ tatlýya
baðlandý. Ücretinde indirimi kabul eden
Mehmet Akif Tatlý sözleþmesini bir yýl daha uzattý.
Kontenjan futbolculardan Nedim Köseoðlu ve Buðra Erdoðan daha önce yapýlan görüþmeler sonucunda aldýklarý ücreti
indirimi kabul ederek sözleþmelerini birer
yýl daha uzatmýþlardý.
Mehmet Akif Tatlý ile yapýlan ilk görüþmelerde kesin sonuç alýnmazken de-
neyimli futbolcu ile dün yapýlan görüþmeler sonunda anlaþma saðlandý. Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, yönetim olarak teknik heyetin
verdiði rapor doðrultusunda transfer çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyledi.
Mehmet Akif ile yapýlan son görüþmede geçen yýlki ücretinde indirim ve süre uzatma konusunda anlaþma saðladýklarýný belirten Özbayram, 'Diðer futbolcularýmýz gibi Mehmet
Akif'de fedakarlýk yaparak indirimi ve süre
uzatmayý kabul etti. Kendisine teþekkür ediyor
ve yeni sezonda kendisine baþarýlar diliyorum'
dedi. ADNAN YALÇIN
Ümraniyespor'dan
Akýn ile görüþme
baþladý
Çorum Belediyespor
yönetimi
Ümraniyespor'dan
Akýn Karaslan ile
görüþüyor. Futbolcu ile teknik direktör Yavuz Ýncedal'ýn
raporu doðrultusunda görüþme yapýlacak.
Geçtiðimiz sezon Spor Toto 3.
Lig 1. Grup'ta þampiyon olan Ümraniyespor'da forma giyen 1991
doðumlu Akýn Karaaslan Ýstanbul Baþakþehir'de
amatör olarak 2007'de baþladý. 2011 yýlýnda Ümraniyespor ile ilk profesyonel imzayý atan Karaaslan iki yýldýr bu takýmda forma giyiyor. Geçen sezon takýmýnýn 21 maçýnda forma giyen Karaaslan
sezonu beþ sarý bir kýrmýzý kartla tamamladý ve bir
gol attý.
Genel Kaptan Hamit Iþýk, Akýn'ýn kulübüyle
sözleþmesi olduðunu ve bunu çözmek için görüþme yaptýðýný belirterek, 'Kendisi bonservisini çözmesi halinde sözleþme imzalayacaðýz' dedi.
ADNAN YALÇIN
Ali Koçak
Emirhan
Ergün
Bandýrmaspor Ali
Koçak'ý býrakmýyor!
Çorum Belediyespor'un kiralýk olarak transfer etmek istediði Bandýrmaspor'un Çorumlu
futbolcusu Ali Koçak'ý kulübü býrakmýyor. Bandýrmaspor kaleci Emirhan'da ise olumlu cevap
verdi.
Belediyespor'un sözleþmesi devam eden Ali
Koçak ve ayný takýmdan kaleci Emirhan için
Bandýrmaspor ile yaptýðý görüþme olumsuz sonuçlandý. Ali Koçak'ý býrakmayacaðýný bildiren
Bandýrmaspor kulübü kaleci Emirhan'ý ise kiralamaya sýcak baktý.
Kaleci Emirhan ile temasa geçen Çorum Belediyespor genç kalecinin istediði yüksek rakam nedeniyle transferi askýya aldý. Ali Koçak'ý
yönetim tarafýndan býrakýlmak istenmediði teknik heyetin vereceði rapora göre önümüzdeki
günlerde bu transferle ilgili sürpriz geliþmeler
olabileceði öðrenildi. ADNAN YALÇIN
Kýlýçcýoðlu'nda çimler serildi
Çorum Belediyespor'un yeni sezonda lig karþýlaþmalarýný oynayacaðý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda geçtiðimiz sezonun sona ermesiyle baþlayan bakým çalýþmalarý çerçevesinde zeminde yapýlan çim serme çalýþmalarý tamamlanarak ve zeminin yeni sezona hazýrlanma süreci baþladý.
Saha zemini çalýþmalarýnda Sakarya'dan özel
olarak getirtilen çimlerle saha zeminin yýpranmýþ
bölümleri yenilendi. Çimlerin serilmesi ile baþlayan köklerin kuvvetlendirilmesi için düzenli sulama çalýþmalarý devam ediyor. Alýnan bilgilere göre
saha zemini yeni sezona yetiþtirilecek.
STAD TUVALETLERÝNDE
ÇALIÞMALAR SÜRÜYOR
Saha zeminin çim serilme iþlemlerinin yaný sýra statta tuvaletlerinde yeniden bakýmý ve onarým
çalýþmalarý sürüyor. Kapalý tribün ve açýk tribünde
bulunan tuvaletlerde taban ve duvarlarda tamamen yenileme çalýþmalarý devam ederken yerlerin
ve duvarlarýn fayans çalýþmalarýnýn ardýndan lavabo ve pisuvarlar yapým çalýþmalarý baþlayacak.
ADNAN YALÇIN
saðlanamamasý durumunda
ise diðer alternatif isimlerle
temasa geçileceði belirtildi.
Arsinspor'da Ahmet Özen
dýþýnda teknik direktörlük
için Fethi Türkoðlu, Ýsmail
Batur ve Osman Kastan'ýn
isimleri geçiyor.
13. Adam
Adnan Yalçýn
Risksiz rýzýk
olmaz
Belediyespor'dan bu sezon umutsuzum. Transfer
sezonu gelince ne hikmetse bir þeyler oluyor…
Transfer döneminde millet elini çabuk tutarken,
bizimkiler çok biliyor ya, bonservis fiyatlarý çok yüksek düþmesini bekliyoruz falan açýklamalarýný gönderiyorlar. Transferde bekleyince iyilerini býrakýrlar sanýyorlar. Efendiler pazara bile geç kalýnca istediðinizi
deðil, kalaný alýrsýnýz. Anlaþýlan sizde bu sezon ayný
taktiði uygulayýp milleti yine uyutacaksýnýz.
Ligler oynanýrken gelecek sezon için çalýþma yaptýðýnýzý söylüyordunuz ne oldu? Hani futbolcu izlemeye adam gönderiyordunuz, hani play oflarý izliyordunuz. Hakikaten bulamadýnýz mý aradýðýnýz futbolcularý? Buldunuz da bonservislerimi sorun oldu. Size
de 300 bin lira getiren alýr dediler.
Anlýyorum, bir dediði bir dediðini tutmayan, borçsuz bir takýmý þampiyonluktan üstün tutan bir baþkanla kolay kolay transfer yapýlmaz. Baþkan Gül'e
kendi sözlerini hatýrlatýrým 'Risksiz rýzýk olmaz' Para
harcamadan riske girmeden þampiyonluk nasýl gelecek. Hatýrlayýn, Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'ýn imza töreninde Baþkan Zeki Gül 'Çorum bu takýma sahip çýkarsa 1. Lige çýkarýz' diyor. Sonra Genel Kurulda 'bu takýmýn esas sahibi Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'dür' diyor. Anlayýn ne demek istediðimi. Eminim baþkan Gül, gelecek sezon baþarýsýzlýkta da kimse sahip çýkmadý. Ne yapalým bizden iyi yönetecek
varsa gelsin diye sýzlanýr. Baþkanýn bir konuþtuðu diðer gün konuþtuðunu tutmuyor ki. Hatýrlayýn, daha
birkaç gün önce futbolcu hakkýný helal etmeden gitti.
Artýk dýþarýda sanýldýðýnýz kadar iyi bir kulüp olarak
anýlmýyorsunuz beyler. Belki de transferleri de bu nedenle hala gerçekleþtiremiyorsunuz. Belki sizin anlaþmak istediðiniz futbolcular, size hakkýný helal etmeyen futbolcularý arayacak ve soracak 'Belediyespor
nasýl bir kulüp' sizce ne derler…
Yanlýþ anlamayýn, isterseniz anlayýn umurumda
deðil. Ben kýzmýyorum, kýzdýrýyorsunuz. Ben küsmüyorum, küstürüyorsunuz. Kýrýlmýyorum, kýrýyorsunuz. Usanmýyorum, usandýrýyorsunuz. Bazen daralýyorum.
Hatasýzým demiyorum ama hakkýnýzda yalanda
söylemiyorum. Yanlýþlarým yok diyemem ama size
sýrtýmý dönmüyorum. Birilerini tabi ki kýrýyorum fakat
ben kimseye de yokmuþ gibi de davranmýyorum. Tabi
ki sizin hoþlanmadýðýnýz gelgitler yaþýyorum ama kývýrmýyorum. Anlatabiliyor muyum?
BÖYLE KRALA, BÖYLE PRENS!
Diyorum ya baþkan Zeki Gül'ün bir dediði bir dediðini tutmaz. Peki baþkanýn prensi saydýðý genel
kaptaný Hamit Iþýk'ýn tutuyor mu? Maalesef onunda
tutmuyor. Kýratýn yanýnda kalan misali…
Sezon içinde futbolcu izlettiriyoruz diyor Hamit
Iþýk. Transfer baþlamadan konuþmuþtuk beyefendiyle
'Sizin var mý futbolcu çalýþmalarýnýz?' diye sormuþtum. Hamit Iþýk'ta bana 'var þuanda bile takým çýkarýrým' dedi. Fakat hala önerilen futbolcularý araþtýrýyor.
Kaptan býrak bu ayaklarý demek ki, hala baþladýðýn
yerdesin haberin yok. Geçtiðimiz sezon hadi acemilik
dönemindi çoðu þeye neyse dedik. Fakat geçtiðimiz
sezon herþey ortada yaptýklarýnýz ve yapamadýklarýnýz. Acaba elde edilen baþarýsýzlýkta hiç kendine pay
çýkardýn mý? Hala kendini kanýtlayacak bir baþarýn
yok.
Birilerini serinletmek için üfürmeyeceksin Hamitcim. Dün üfürdük diyorsun, bugün görüþüyorsun.
Geçtiðimiz günlerde bir futbolcuyu sorduk ne oluyor
görüþüyor musunuz? Diye. Aynen cevabýný aktarýyorum ' valla bende basýndan öðrendim' Hamitcim o
zaman býrak senin yerine bu iþi basýn yapsýn. Bak
kendi aðzýnla diyorsun basýndan öðrendim diye. Kusura bakma buraya kadar saf rolünü oynadýk. Býrak
bu uyanýk ayaklarýný senin þortunun dizkapaðýna geldiði günleri bilirim. O kadar uyanýksan sezon içinde
takýmda yaþanan kargaþalarý önleyebilseydin belki takým þuanda þampiyon olarak 2. Lig'e çýkardý. Þampiyonluðun kaçmasýnda 4 hocanýn suçu vardý peki senin hiç suçun yok muydu? Sezon sonunda hesap kestiðiniz Arif Ceylan'ýn arkasýnda durabildin mi? Ne
dersin Hamitcim.
TRANSFER KOMÝTESÝ= HAMÝT IÞIK
Birde unutmadan transfer komitesi diye bir þey
olur kulüplerde. Belediyespor'da transfer komitesi
kim belli deðil. Yada daha doðru deyim ile Hamit
Iþýk+ Mustafa Özbayram. Nerde hani istiþare nerde
hani görüþ birliði, diðer yöneticilerde bu iþin içinde
yok mu? O zaman sezon sonunda baþarýsýzlýða þimdiden kýlýf hazýrla Hamit Iþýk, bu sezon acemiliðin
çýktý. Artýk sende hesap vermek zorundasýn.
Tavsiyem artýk fazla saf yerine koyma Adnan Yalçýn'ý Hani derler ya; "Bir konuþursam derinden yer
oynar yerinden" Ben onlardan deðilim. Konuþursam
derinden, kimse kalkamaz yerinden! Kimse derken
sadece seni kastetmiyorum… Hoþçakalýn…
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN