BÜYÜK
SELÇUKLU DEVLETİ
Selçuklu Devleti’nin
Kuruluşu
Tuğrul ve
Çağrı Bey Dönemi
Sultan Alparslan
Dönemi
Malazgirt Zaferi
Fetret Dönemi
Anadolu’ya Yapılan
Akınlar
Sultan Melikşah
Dönemi
Sultan Sancar Dönemi
Ve Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılışı
SELÇUK BEY
ARSLAN BEY
TUĞRUL ve ÇAĞRI BEY
•Oğuzların Oğuzların Kınık Boyu’ndan,
Türklerin kurduğu bir devlettir.
•Oğuz Yabgu Devleti'nde Subaşı olan Selçuk
Bey'in Yabgu ile arasının açılması üzerine
Cent Şehri’ne gelen Selçuk Bey,burada
müslüman oldu.
•Ve birçok Türk Boyu ona itaat etti.Kendi
adıyla Selçuklu Devleti’ni kurdu.
• Selçuk Bey'in ölümünden sonra
Arslan Bey (Yabgu) geçti
•Ancak,Arslan Bey,Gazneliler’ce
öldürülmesinden sonra , Selçuk
Bey'in torunları Tuğrul ve Çağrı
Beyler başa geçti.
ANA SAYFA
TUĞRUL ve
ÇAĞRI BEY
•Gaznelileri , 1035 Nesa Savaşı ve 1037
Serah Savaşı’nda yenip Nişabur'a geldiler.
•Tuğrul Bey adına Hutbe Okutup, Para
bastırdı.Ve tüm bu olayların sonucunda
Selçuklular bağımsızlığını ilan ettiler.
•1040 yılında Gaznelileri ,
Dandanakan Savaşı'nda yenen
Selçuklular, Gaznelileri yıkılış
sürecine soktular.
•Böylece;Selçuklular kuruluşlarını
tamamladılar.
ANA SAYFA
ANADOLU’YA
YAPILAN AKINLAR
ve PASİNLER SAVAŞI
•Anadolu ‘ ya Tuğrul Bey
öncülüğünde akın akın giren
Selçuklular,1048 Yılında
Bizanslıları Pasinler Savaşı’nda
yendiler.
•Bu savaşın önemi, Selçukluların
Bizanslılar ile yaptıkları İlk Savaş
olmasıdır.
•Selçuklular,Tuğrul Bey Dönemi’nde
Anadolu’ya İlk Akınlar gerçekleştirildi.Bu
akınların amacı,Anadolu’nun Keşfi ve
Tanınması’dır.
•Pasinler Savaşı,ndan sonra,Anadolu’ya
yönelik Türk Göçleri yoğunlaşmıştır.
•Tuğrul Bey,1055 Yılında Abbasi Halifesi’ni
koruma altına aldı.
•Bunun sonucunda Tuğrul Bey , Abbasi
Halifesi tarafından “İSLAMA KATKILARIN-DAN
DOLAYI” Sultan Ünvanı verildi.
ANA SAYFA
ALPASLAN
DÖNEMİ
•Önce Çağrı Bey, ardından Tuğrul Bey'in
ölümüyle Sultan Alpaslan , 1064 Yılında
tahta geçti.
•Bu dönemde Anadolu'nun Fethi ‘ne büyük
bir önem verildi.
•Sultan Alpaslan,1064 yılında Kars ve Ani
Kaleleri ‘ni ele geçirdi.
ANA SAYFA
MALAZGİRT
ZAFERİ
•Sultan Alpaslan,1071 Yılında
Malazgirt Savaşı’nda Bizans
İmparatoru Romen Diyojen’i
yenerek tutsak aldı.
•Malazgirt Zaferi’nin asıl
önemi, Anadolu’nun Kapıları’
nın Türklere ilk kez açılmış
olmasıdır.
•Bu zafer sonrasında
Anadolu’ya akınlar gittikçe
artmış,ele geçirilen
topraklar üzerinde
Selçuklular’a bağlı Anadolu Türk Beylikleri
kurulmuştur.Bunlar;
** Erzurum ve Çevresi’nde SALTUKLAR,
** Erzincan ve Çevresi’nde MENGÜCEKLER,
** Sivas ve Çevresi’nde DANİŞMENTLİLER,
** Mardin ve Çevresi’nde ARTUKLAR, ANA SAYFA
MELİKŞAH
DÖNEMİ
•Sultan Alp Arslan , 1072′de ölünce Büyük
Selçuklu Devleti’nin başına oğlu
Sultan Melikşah geçti.
•1072-1092 arasında hüküm süren Melikşah
Dönemi, Büyük Selçuklu Devleti’nin en
parlak dönemi oldu.
•Bu dönemde , Selçuklu Ailesi’nden Süleyman Şah,Büyük Selçuklu
Hükümdarı Melikşah’tan aldığı
izinle Bizanslılar’dan İznik ve
Çevresi’ni aldı ve burada Büyük
Selçuklu Devleti’ne bağlı Anadolu
Selçuklu Devleti’ni kurdu.
ANA SAYFA
FETRET DEVRİ
•Melikşah Dönemi ‘nde Selçuklu
Devleti en parlak yıllarını yaşamıştır.Ancak Melikşah'ın ölümünden
sonra gelişen bazı olaylar devletin
gücünü zayıflatmıştır.
•2-Şii (Bâtiniler) Olan Fatimilerin Etkisi
Mısır'daki Şiî Fatımîler, Selçuklu Devleti'ni
zayıflatmak ve Şii’liği Yaymak için adamlar
yetiştiriyordu.Bu kişiler İslâmiyet'le tamamen
ters düşen inanışlar taşıdıklarından Selçukluları
içten yıkma girişimine giriştiler.
•Büyük Selçukluların dağılışını
hızlandıran gelişmeleri
şöyle sıralayabiliriz:
•1-Haçlı Seferleri
Türklerin Anadolu'yu
Fethi ve Bizans'ı tehdit etmesi ;
Hristiyanlarca önemli olan Kudüs'ün
Müslümanların eline geçmesi gibi
sebepler, Hristiyan dünyasını ortak
hareket etmeye yöneltmişti.
Melikşah'ın ölümüyle başlayan taht
mücadelelerini fırsat bilen
Hristiyanlar, Haçlı Seferleri’ni
başlattılar.(1096)
•3-Taht Kavgaları
Sultan Melikşah’ın ölümünden sonra oğulları
arasında Taht Kavgaları başlamıştır.Bu
durum,Selçuklu Devleti’ni zayıf düşürmüştür.
ANA SAYFA
SULTAN SANCAR
DÖNEMİ
•1092-1119 Yılları arasında hüküm
süren Fetret Devri sonrasında Sultan
Sancar,devletin başına geçti.
•Sultan Sancar, Büyük Selçuklu
Devleti'nin son büyük
hükümdarıdır.
•Onun zamanında devlet tekrar
eski gücünü toparlamaya
başlamıştır.
•Fakat,1141 yılında doğudan gelen
Karahitaylar 'a karşı yaptığı Katvan Savaşı'nda
yenilince itibarını kaybetti.
•Ve devlet yıkılma sürecine girdi.
ANA SAYFA
Download

büyük selçuklu devleti`nin kuruluşu