3500 yýllýk Hitit Barajý
arkeopark olacak
Çorumlu Milli
Güreþçilerimizden
Ercan Cengiz vefat etti
Çorum Mecitözü 1954 Vakýflar Köyü
doðumlu Milli Güreþçilerimizden Ercan
Cengiz Ýzmir'de tedavi görmekte iken vefat
etti. Uzun Yýllar Almanya da güreþen ve Güreþ
Antrenörlüðü yapan Ercan Cengiz Almanya da
hastalanmýþ önce Almanya sonra Ýzmir'de Tedavi
altýna alýnmýþtý. Evli ve 5 Çocuk babasý olan Ercan
Cengiz dün Öðle namazýna müteakip Ulu Camide
kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan doðduðu
Vakýflar köyünde vefat etti. Tek Yýldýz ailesi olarak
merhuma Allah ( C.C.) dan rahmet, kederli ailesi
ve sevenlerine Sabr-ý Cemil niyaz ederiz.
Alacahöyük'te bulunan Hitit Barajý restore edilecek. Çalýþmalar kapsamýnda bölge arkeopark haline getirilecek.
Vali Ahmet Kara, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere gittiði
Alaca'da Alacahöyük'te bulunan 3500 yýllýk Hitit Barajýný da gezdi.
Barajda Ýl Kültür Müdürlüðü, DSÝ ve Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan
birlikte yapýlacak olan restorasyon çalýþmalarý hakkýnda bilgi SAYFA
DA
veren Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekteri Ömer Arslan, bölgenin arkeop- 9’
ark yapýlarak turizme kazandýrýlacaðýný söyledi.
19 KASIM 2014
ÇARÞAMBA
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Merhum
Ercan
Cengiz
40 KURUÞ
Demiryolu 2015 Yatýrým Programýnda
Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan dün
2015 yýl bütçe sunumunda
önümüzdeki yýllarda
demiryollarýna aðýrlýk
vereceklerini söyledi.
AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Ulaþtýrma
Sýklýk Tabiat Parký
Türkiye'ye örnek
Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü
Mahmut Temel, Sýklýk Tabiat Parký'nýn Türkiye'ye örnek bir park olduðunu ifade ederek, 2015 yýlýnda parkýn alanýn geniþletileceðini söyledi.
Bakanlýðýnýn bütçe görüþmeleri
ile ilgili yaptýðý açýklamada,
Kýrýkkale-Çorum-Samsun
Demiryolu Uygulama Projesinin
2015 Yatýrým Programýna
alýndýðýný söyledi.
A
SAYF
A
10’D
Baðcý
açýklamasýnda...
MHP'den Çukuröz
köyüne ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi
Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir
Çetin ve Ýl Baþkan Vekili Ýhsan
Çýplak, Bayat Ýlçe Baþkaný Hüseyin
Gök ve bazý parti yöneticileri
geçtiðimiz günlerde
yangýn felaketi yaþayan
A
SAYF
Bayat'ýn Çukuröz köyüne 4’’DE
geçmiþ olsun ziyaretinde
bulundu.
Parkta ilk çalýþmalarýn 2009 yýlýnda
baþladýðýný kaydeden Mahmut Temel,
Çorum eski Valisi Mustafa Top- SAYFA
rak'ýn o dönemde büyük katkýlarý 5’DE
olduðunu ifade ederek teþekkür etti.
Giriþimci vatandaþtan
örnek yatýrým
Yalçýn Kýlýç
"Çýraklýk ve kalfalýk
sistemine geri
dönmeliyiz"
Son
zamanda artan iþ
kazalarýnda Ahilik
geleneðinden örnek
alýnmasý çýraklýk ve kalfalýk
sistemine geri dönülmesi
gerektiðini söyleyen ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Son
22 yýldýr yaþanan iþ
kazalarýndan artýk SAY’DFAA
10
toplum olarak ders
almamýz gerekir.
Bir dizi ziyaret ve
incelemelerde
bulunmak üzere
Alaca'ya giren Vali
Ahmet Kara Hýþýr Yolu
üzerinde bulunan kaz
çiftliðini de ziyaret etti.
Kaz çiftliði hakkýnda
bilgi veren iþletme
sahibi Sebahattin
Yýldýrým
çiftlikte 1100 tane YFA
SA
kazýn olduðunu
9’DA
ifade etti.
CHP umreye
gidiyor
"Gençlik Merkezleri
Tanýtým Günleri"ne
Çorum'dan katýlým
Yangýnzedeler için
yardým kampanyasý baþlatýldý
Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn düzenlediði
"Gençlik Merkezleri Tanýtým Günleri" Ankara'da
yapýldý.
81 ilin tüm Gençlik Merkezleri'nin katýldýðý
Congresium Kongre ve Gösteri Merkezi'ndeki organizasyona Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay
Kýlýç, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
AYFA
Amiri Salim Uslu, Milletvekilleri, Sanatçýlar S10’DA
ve 81 ilin gençlerin gençleri katýldý.
SAYFA 5’DE
Kadir Yýlmaz için
mevlit okutulacak
Almanya'da geçirdiði iþ kazasý sonucu hayatýný kaybeden
Kadir Yýlmaz için yarýn (20 Kasým Perþembe) akþam Mevlid-i
Þerif okutularak hayýr yemeði
verilecek...
SAYFA6’DA
Saðlýk Bilimleri Enstitü
Müdürlüðüne atama
Hitit Üniversitesi Saðlýk
Bilimleri Enstitüsü
Müdürlüðüne atama
yapýldý.
ýlmaz
Merhum Kadir Y
SAYFA 5’DE
"Çorum Ýçin Bir
Projem Var" baþvurularýna
28 Kasým son
Çorum'un problemlerinin çözümü, sosyal kültürel hayatýn geliþtirilmesi, ilde yaþayanlarýn hayat standartlarýnýn iyileþtirilmesi ve benzeri
amaçlarý yerine getirmek için...
SAYFA 2’DE
CHP'de genel merkez binasýnda mescit açýlýmýndan sonra
þimdi de kalabalýk bir
grup umreye gitmeye
hazýrlanýyor
Son günlerde genel merkezde açýlan mescitle
gündeme gelen CHP,
herkesi þaþýrtacak bir
organizsyona daha
imza atmaya ha- SAYFA
5’DE
zýrlanýyor...
TEK
YILDIZ
2
19 KASIM 2014
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile
Ehliyetli vasýfsýz
eleman aranýyor
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
HABER
ÇARÞAMBA
2
"Çorum Ýçin Bir Projem Var"
baþvurularýna 28 Kasým son
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
Ayak Sesleri
Çorum'un problemlerinin çözümü, sosyal
kültürel hayatýn geliþtirilmesi, ilde yaþayanlarýn
hayat standartlarýnýn iyileþtirilmesi ve benzeri
amaçlarý yerine getirmek için Çorum Belediyesi
tarafýndan hayata geçirilen "Çorum Ýçin Bir Projem Var" projesi kapsamýnda Üniversite-Belediye
iþbirliðinin saðlanarak, Araþtýrma Projeleri, Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin hazýrlanmasý ve
uygulamalarýnýn gerçekleþtirilmesi amaçlanýyor.
ELEMAN ARANIYOR
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Bu kapsamda proje desteðinden yararlanmak
isteyen öðretim elemanlarýnýn, 14 Ekim - 28 Kasým 2014 tarihleri arasýnda projem.corum.bel.tr
adresinde yer alan baþvuru formlarýný doldurarak, ekleri ile birlikte ýslak imzalý 2 nüshasýný (basýlý ve sayýsal ortamda) ilgili birime (Rektörlük/Dekanlýk/Müdürlük), BAP Birimine iletilmek
üzere teslim etmeleri gerekiyor.
Haber Servisi
Konteynýrlar
Çukuröz'e ulaþtý
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Van Valiliðinden talep edilen
konteynýrlar 48 saat dolmadan
Çukuröz'e ulaþtý. Geliþmeler üzerine
Milletvekili Cahit Baðcý bir açýklama yaparak
"AFAD ile gurur duyuyoruz" dedi.
Baðcý yangýn günü sabahýn ilk ýþýklarýnda
"Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz
Yüksek Lisans Programý"na onay
Hitit
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Anabilim Dalý
bünyesinde "Siyaset ve Sosyal
Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans
Programý"nýn açýlmasýna YÖK izin
verdi.
Farklý alanlarda uzmanlaþan
akademik personeli ile yapýlanmasýna hýzla devam eden Hitit
Üniversitesinde, 2010 yýlýnda 11
olan lisansüstü program (Yüksek
Lisans-Doktora) sayýsý, bugün
itibariyle %100'ün üzerinde bir
artýþla 24'e ulaþtý. Haber Servisi
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
18 KASIM 2014 SALI
USD
EUR
2,2287
2,7858
STERLiN 3,4863
JPY YENi 1,9170
2,2295
2,7872
3,4876
1,9178
DEVLET HASTANESÝ YANI
EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: 226 79 64 23 NÝSAN
ÝLKOKULU KARÞISI
-Önemli TelefonlarTEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
BÜYÜK ECZANESÝ TEL:2221 96 00 ÇORUM
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
HAVA DURUMU
NÖBETÇÝ ECZANELER
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Necip Fazýl Kýsakürek
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2935
Hep bu ayak sesleri, hep bu ayak sesleri,
Dolaþýyor dýþarýda, gün batýþýndan beri,
Bu sesler dokunuyor en aðrýyan yerime,
Bir eski çýban gibi iþliyor içerime,
Ey þimdi kara haber gibi bana yaklaþan,
Sonra saadet olup yanýmdan uzaklaþan,
Sesler, ayak sesleri kesilmez çýtýrdýlar!
Bana gelen müjdeyi galiba caydýrdýlar,
Böyle adým atarlar, ayrýlanlar eþinden,
Böyle yürür, gidenler, bir tabutun peþinden,
Kimsesiz gecelerim, bu kesik sesle doldu,
Artýk, atan kalbimde bir ayak sesi oldu
Bir gün, sönük göðsüme düþtüðü vakit baþým
Benden ayrýlýyormuþ gibi bir can yoldaþým,
Gittikçe uzaklaþan bu sesi duya duya,
Yavaþça dalacaðým, o kalkýlmaz uykuya
Van Valisi Aydýn
Nehiz Doðan'ý
aramýþ Van depreminde kullanýlan
ev tipi konteynýrlardan 30 tane
talep etmiþti. Ayný
gün Van Valiliði
tarafýndan týrlar
kiralanarak
konteynýrlar yola
çýkarýldý. Ýlk gurup
konteynýrlar
Çukuröz'e
ulaþtý ve kullanýlmak için kurulmaya baþlandý.
Kýzýlay'ýn çadýrlarý ve seyyar mutfak ekipmanlarý da yangýn bölgesine ulaþtý. YEDAÞ'ýn
bölgeye bir trafo kurmasý saðlandý. Baðcý
ayrýca AFAD Ýl Müdürü Elvan Kaya'yý baþarýlý
koordinasyonu nedeni ile kutladý. Haber
Servisi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Ýstanbul'da Avrupa Güvenlik
ve Ýþbirliði (AGÝT) Antlaþmasý
(1999) - Meriç ve Keþan'ýn
kurtuluþlarý (1922)
Günün Þiiri
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
ELEMAN
ARANIYOR
19.11.2014
Çalýþmasýný doðru ve güzel yapan iþçiyi
Allahü teâlâ sever. Hadîs-i þerîf
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel:
0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
15-17 yaþ erkek eleman
aranmaktadýr.Müracaatlarýn
þahsen olarak Yeniyol mahallesi
sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý
gerekmektedir. Tel: 0364 213 80 41
04:54
06:24
11:33
14:04
16:29
17:52
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
19 KASIM 2014
ÇARÞAMBA
HABER
3
BÝLSEM öðrencilerinin
Zeka Oyunlarý baþarýsý
Türk Zeka Vakfý tarafýndan organize edilen ve 19. düzenlenen "Oyun
2014" adlý yarýþmaya Çorum Bilim ve
Sanat Merkezi (BÝLSEM) Matematik biriminin yaptýðý
baþvuru sonucu 35 öðrenci verdiði cevaplarla 70 üzeri puan aldý ve yarý finale katýlmaya hak kazandý.Matematik öðretmeni
Mehmet Ziya Çetin ile geçtiðimiz hafta sonu Ortadoðu Teknik Üniversitesi yerleþkesinde yapýlan yarý final yarýþmalarýna katýlan öðrenciler, yarýþma sonrasý Akvaryum
gezisiyle yorgunluk atýp Çorum´a döndüler.
Konuyla ilgili bilgi veren BÝLSEM Müdürü Sadýk Efe, Türkiye Zeka Oyunlarý Yarýþmasýnýn amacýnýn, her yaþtaki insanýn
düþünme, mantýk yürütme ve problem çözme alýþkanlýklarýný ve yeteneklerini geliþtirmeye katkýda bulunmak olduðunu, ilk aþamasý yaþ, tahsil vb. sýnýrlamalar olmadan
herkese açýk olan yarýþmanýn deðerlendirmelerinin 14 yaþ altý, 14-21 yaþ arasý ve 21
yaþ üstü olmak üzere toplam üç kategoride
yapýldýðýný belirterek, "Öðrencilerimizin yarý finale çýkmalarý da ayrý bir baþarýdýr. Bu
konuda emeði olan baþta Matematik öðretmenimiz olmak üzere tüm öðretmen arkadaþlarým ile Okul Aile Birliði üyesi Þahin
Özcan 'a teþekkür, öðrencilerimizi de tebrik
ediyorum" dedi. Haber Servisi
Murat Karakaya,
görevinden alýndý
Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü hemþehrimiz
Murat Karakaya, görevinden alýndý.Karakaya'nýn yerine Kamu Diplomasisi Koordinatörü Cemalettin Haþimi, Baþbakanlýk Basýn
Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü ve
Baþbakanlýk Baþmüþaviri olarak atandý. Kamu diplomasisi faaliyetlerinin bundan böyle BYEGM çatýsý altýnda yürütüleceði bildirildi.Alýnan bilgiye göre, 4 yýldýr BYEGM
Genel Müdürü olan Murat Karakaya da
Baþbakanlýk Müþaviri olarak görevlendirildi.Eylül 2012 tarihinden beri Baþbakanlýk
Kamu Diplomasisi Koordinatörlüðünün
(KDK) baþýnda bulunan Cemalettin Haþimi'nin, Baþbakanlýk Baþmüþaviri ve BasýnYayýn ve Enformasyon Genel Müdürü olarak atamasý yapýlýrken, kamu diplomasisi
faaliyetlerinin de bundan böyle BYEGM çatýsý altýnda yürütüleceði öðrenildi.Bu atamayla, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan'a baðlý olan KDK ve BYEGM'nin iþlevlerinin birleþtirilmesi ve kamu diplomasisi
faaliyetlerinin BYEGM üzerinden yürütülmesi hedefleniyor. Türkiye'nin en köklü
kurumlarýndan biri olan BYEGM'nin yurt
içinde il müdürlükleri ve yurt dýþýnda basýn
müþavirlikleri bulunuyor. Haber Servisi
Rektör Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi
öðretim elemanlarýyla buluþtu
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarý ile bir araya geldi.
Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapýlan toplantýya, Fen Edebiyat Fakültesi akademik personelinin katýlýmý yüksek oldu.
Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda deðerlendirmelerde bulunarak gelecekte hedeflenen ve giriþimde bulunulan projeler hakkýnda da Fakülte öðretim elemanlarýný bilgilendirdi.
Yapýmý hýzla devam
eden MYO, Kuzey Kampüsü 1. Etap altyapý ve üst
yapý çalýþmalarý, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik
Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi
(HÜBTUAM),
TEKNOKENT, Alaca Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu inþaatlarý hakkýnda bilgi veren
ve en son teknoloji ile donatýlarak modern tasarýma sahip prestijli binalarýn en kýsa sürede baþarýyla tamamlanarak hizmete gireceðini belirten Rektör Alkan, üniversite mensuplarýnýn gayretli çalýþmalarý beraberinde paydaþlarýndan aldýðý desteklerle hýzlý bir geliþim gösterdiðini açýkladý.
Yurtdýþý bilimsel etkinlikleri destekleme programlarýna verilen desteklerin artarak devam ettiðini ve desteklerle, üniversitede araþtýrmaya yönelik proje kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý, nitelikli proje
üretilmesi ve bilimsel hareketliliðin arttýrýlmasý ile evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkýnmasýna katký saðlanmasýnýn hedeflendiðini dile getiren Rektör Alkan,
Bilimsel Araþtýrma Projeleri (BAP),Yurtdýþý Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programý ve öðrenci projelerine verilen desteklere iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunarak sözlerine
devam etti.
Konuþmasýnýn devamýnda öðrenci otomasyon sistemi, akademik web sayfasýnýn oluþturulmasý, Merkez
Kütüphane'nin kaynaklarýndaki artýþ ve elektronik kaynaklarýndan isteyen akademisyenlerin üniversite dýþýndan da yararlanabilmeleri ve yayýn teþviki gibi konulara
da yer veren Rektör Alkan, üniversitenin þehrin tüm dinamikleriyle kurduðu iletiþim beraberinde þehirle bütünleþtiðine dikkat
çekerek "Tüm paydaþlarýmýzýn desteðiyle, evrensel ölçüler göz önünde tutularak mensuplarýmýza daha iyi imkanlar
sunmanýn çabasý ve
gayreti içerisindeyiz"
dedi.Rektör Alkan, yakýn zamanda faaliyete geçecek
olan Merkez Laboratuvarýnýn ve Teknokentin üniversite için büyük bir þans olduðunu ve bu mekanlarý en iyi
þekilde deðerlendirip araþtýrmaya yönelik çalýþmalar yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu ifade ederek bu kapsamda Fen Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarýndan
çok þey beklediðini ifade etti. Haber Servisi
Saðlýk Bilimleri Enstitü
Müdürlüðüne atama
Hitit Üniversitesi
Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Müdürlüðüne
atama yapýldý.
Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri Bölümü öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr.
Taner Sarak'ýn, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Müdürlüðü görevine atandýðý belirtildi.
Haber Servisi
A K Pa r t i Ý l K a d ý n K o l l a r ý ' n d a n
Ç u k u r ö z ' e y a r d ý m ka m p a n y a s ý
AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Çukuröz
köyünde çýkan yangýn sonucu evlerini kaybeden vatandaþlara yönelik giyecek
yardýmý kampanyasý baþlattý.
AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melek
Pehlivan, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada,"Bu vesileyle yardýmda bulunmak
isteyen halkýmýzýn AK Parti Ýl Kadýn Kollarý
Baþkanlýðýmýzla irtibata geçmelerini rica
ediyoruz. Bayat Çukuröz köyündeki vatandaþlarýmýza geçmiþ olsun diyoruz" dedi.
Haber Servisi
Yangýnzedeler için
yardým kampanyasý
baþlatýldý
Çorum Valiliði Bayat Ýlçesi
Çukuröz Köyünde meydana gelen
ve 30 ailenin maðdur olduðu
yangýn felaketi nedeniyle yardým
kampanyasý baþlattý.
Yardýmlarýn yapýlacaðý banka
hesap numaralarý þöyle:
"Ziraat Bankasý Çorum Þubesi
IBAN:TR06 0001 0000 7830 9681 6550
04 HESAP NO: 30968165-5004, Bayat
Kaymakamlýðýnca Halkbank Çorum
Bayat Þubesi
IBAN:TR82 0001 2001 4210 0016
1000 17 HESAP NO:1421 16100017,
Ziraat Bankasý Çorum Bayat
Þubesi, IBAN:TR28 0001 000 570 703
60774 5001 HESAP NO:057070360774 500" Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
19 KASIM 2014
ÇARÞAMBA
HABER
4
MHP'den Çukuröz
köyüne ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi Merkez
Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin ve Ýl Baþkan
Vekili Ýhsan Çýplak, Bayat Ýlçe Baþkaný
Hüseyin Gök ve bazý parti yöneticileri
geçtiðimiz günlerde yangýn felaketi yaþayan
Bayat'ýn Çukuröz köyüne geçmiþ olsun
ziyaretinde bulundu.Köylülere geçmiþ olsun
dileklerini ileten MHP teþkilatý Yaðmur
Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði
aracýlýðýyla toplanan gýda ve kýyafet yardýmlarýný görevlilere teslim ettiler. Haber Servisi
Yaðmur Damlasý'ndan
yangýnzedelere yardým
Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Çukuröz köyünde evleri
yanan ailelere yardýmda bulundu.
Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma
ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, konu
hakkýnda yaptýðý açýklamada,
"Hafta sonu Bayat ilçemizin Çukuröz köyünde meydana gelen
yangýn felaketine daha yangýnýn dumaný
çekilmeden ulaþtýk ve maðdur olan ailelerimize bir nebzede olsun yardýmcý olamaya
çalýþtýk. Yaþanan felakette can kaybýnýn olmamasý en büyük tesellimiz olmuþtur. Kapýlarýný her hafta Çorumlu ihtiyaç sahiplerine açan Yaðmur Damlasý hayýr çarþýmýz
bugün Çukuröz köylüleri için çalýþtý. Hayýr
çarþýmýza hemþerilerimiz tarafýnda emanetler cinslerine göre tasnif edilerek ambalajlanýp, gýda paketleri ile takviye edilen
toplam 45 koliyi Çukuröz köyünde ki
yangýnda maðdur olan hemþerilerimize
Ýrfan Çaðlar 'Ocak
Sohbetleri'nde konuþacak
Türk Ocaklarý
Çorum
Þubesi
'Ocak Sohbetleri'ne devam ediyor.
Sohbetlerin bu Cuma
saat 20.30'da yapýlacak
olan bölümüne konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýþletme Bölümü Öðretim
üyesi Prof. Dr. Ýrfan
Çaðlar katýlacak. Haber
Servisi
Hattuþa ve Yazýlýkaya'da
Foto Safari
Çorum Eðitim Sen Fotoðraf
Topluluðu,
Hattuþa
ve
Yazýlýkaya'ya Foto Safari
düzenledi.
Çorum Eðitim Sen ve Halk
Eðitim Merkezi'nin ortaklaþa düzenlediði 4.dönem fotoðraf kursunun
yeni fotoðraf çekim yeri Hattuþa ve
Yazýlýkaya oldu. yüzlerce fotoðrafýn
çekildiði foto safari toplam 6 saat
sürdü.
Fotoðraf çekimi ile birlikte
fotoðrafýn özelliklerini belirleme ve fotoðraf iþleme
teknikleri konularý iþlendi.
Sanat eðitimcisi Altan
Özeskici önderliðinde yapýlan
foto safariye; Hakan Nergisli,
Bünyamin
Çevik,
Erdal
Baykara, Meftun Yerli, Ali Rýza
Nergisli, Mustafa Þahinkaya, Necla
Özlü, Kamile Tosun, Fatma Çakýr,
Ferhat Parlak, Þükrü Aðbal Zekiye
Çalýþkan, Onur Tataroðlu, Cafer
Þimþek, Mehmet Þimþek, Ayten
Þimþek, Nagihan Küçükoðlu, Ömer
Küçükoðlu, Ekin Özeskici, Özkan
Koyun, Hüseyin Eker, Gencay
Erdem Çelik, Necdet Karataþ,
Gürkan Zorlu, Gözde Çevik, Yýldýz
Özbey katýldýlar.Haber Servisi
"AKCÝÐER
KANSERÝ
GÜNÜ"
SAÐLIKLI BÝR GELECEK, TEMÝZ BÝR
NEFESLE BAÞLAR
Akciðer kanseri, normal akciðer hücrelerinin kontrol dýþý çoðalarak akciðer içinde tümör oluþturmasý durumudur.
Akciðer kanseri, 20. yüzyýlýn baþlarýnda
nadir görülen bir hastalýk iken, sigara içme
alýþkanlýðýndaki artýþa paralel olarak sýklýðý
giderek artmýþ ve dünyada en sýk görülen
kanser türü haline gelmiþtir.
Bu nedenle Kasým ayý "Akciðer Kanseri Farkýndalýk Ayý" olarak seçilmiþ ve çeþitli farkýndalýk etkinlikleri ile bu hastalýða
dikkat çekilmek istenmiþtir. Dünya genelinde yeni taný alan kanserlerin %13'ü akciðer kanseridir. Tütün kullanýmý; kansere
baðlý ölümlerin %22, Akciðer kanserlerine
baðlý ölümlerin %71 nedenini oluþturmaktadýr.
AKCÝÐER KANSERÝ RÝSKÝNÝ ARTIRAN FAKTÖRLER;
"
Sigara: Akciðer kanserlerinin
%90'ýndan sorumludur. Günde içilen sigara miktarý, içilen yýl sayýsý, sigaraya baþlama yaþý önemlidir. Sigaraya ne kadar erken yaþta baþlanýrsa, ne kadar uzun süre
içilirse ve içilen sigara miktarý ne kadar
fazlaysa risk o kadar artmaktadýr. Ayrýca
pipo, puro, nargile gibi tütün ürünlerini
içeren maddeler, light sigara kullananlar
da benzer þekilde risk altýndadýr.
"
Pasif içicilik: Kendisi sigara içmeyen ancak uzun süre sigara dumanýna maruz kalanlarda da akciðer kanseri riski artmaktadýr.
"
Hava kirliliði: Akciðer kanserine
sebep olabilir.
"
Asbest: Fren tamiri, izolasyon, gemi inþaatý gibi asbest maruziyeti olan bazý
iþ ortamlarýnda çalýþanlarda akciðer kanseri riski artmaktadýr.
"
Radon Gazý: Radon, kimyasal bir
gaz olup uranyumun parçalanma ürünüdür. Toprakta doðal olarak bulunur ve iyi
havalandýrýlmayan ev ve iþyerlerinin altýndaki topraktaki miktarýna baðlý olarak kapalý mekândaki havadaki radon miktarý
yüksek olabilir. Yýllardýr bilinen önemli bir
kanserojendir. Akciðer kanserlerinde sigaradan sonra en önemli etken olup, akciðer
kanserlerinin %3 ile 15'inden sorumludur.
"
Ailede akciðer kanseri öyküsü: Ailede erken yaþta (50 yaþýndan önce) akciðer kanseri olmuþ yakýnlarý olanlarda risk 2
katýna çýkmaktadýr.
"
Diðer hastalýklar: Kronik bronþit,
önceden geçirilmiþ tüberküloz ve bazý akciðer hastalýklarý olanlarda da bazen risk
artar.
"
HASTALIK NASIL BELÝRTÝ
VERÝR?
Hastalýðýn belirtileri; genellikle erken
dönemde ortaya çýkmaz. Bu nedenle, birçok durumda kontrol amacýyla veya baþka
bir nedenle çekilen akciðer filmleri ile taný
konulur. Akciðer kanserinin belirtileri; akciðer kanserinin kendisine, uzak organlara
yayýlýmýna veya kanser hücreleri tarafýndan salgýlanan hormon benzeri bazý maddelere baðlý olabilir.
Sýk görülen belirtiler:
o Uzun süre devam eden sýklýðý ve þekli deðiþen öksürük
o Kanlý balgam
o Nefes darlýðý
o Ses kýsýklýðý
o Hýrýltýlý solunum
o Yutma güçlüðü
o Kilo kaybý, iþtahsýzlýk veya halsizlik
o Sebebi açýklanamayan ateþ
o Tekrarlayan bronþit ve akciðer enfeksiyonlarý
o Göðüs, omuz, kol ve sýrt aðrýsý
o Yüzde ve boyunda þiþlik
KAÇ TÝP AKCÝÐER KANSERÝ
VARDIR?
Akciðer kanserinin pek çok tipi vardýr,
ancak tedavi yaklaþýmlarý ve davranýþ farkýna göre genel olarak akciðer kanserleri 2
ana gruba ayrýlmaktadýr.
o Küçük hücreli akciðer kanseri
o Küçük hücreli olmayan akciðer
kanseri
TANI KONULMASI ÝÇÝN NELER YA PILMASI GEREKÝR?
Hastanýn doktoru tarafýndan belirtileri
deðerlendirilerek fizik muayenesi yapýlýr
ve bir dizi inceleme yapýlýr. Bu incelemeler;
tümörün varlýðý, yerleþim yeri, komþu organlarla iliþkisi, yaygýnlýðý, tipi, operasyona
uygunluðunu deðerlendirmek için yapýlýr.
Taný için yapýlacak bu incelemeler:
Akciðer Grafisi:
Akciðer kanseri tanýsýnda en çok kullanýlan aþamadýr. X ýþýný kullanýlýr. Akciðerlerde tümör veya tümörün oluþturduðu
anormal görünümleri ortaya çýkarýr.
Bilgisayarlý akciðer tomografisi:
Akciðerde kansere baðlý olabilecek belirtilerin ortaya çýkarýlmasýnda akciðer grafisinden daha duyarlý bir görüntüleme
yöntemidir. Üç boyutlu deðerlendirilerek,
tümörün damarsal ve diðer yapýlar ile iliþkisi gösterilir.
Bilgisayarlý beyin tomografisi ise tümörün beyine yayýlýmýnýn olup olmadýðýnýn
deðerlendirilmesini saðlar.
Manyetik Rezonans Görüntüleme
Bilgisayarlý tomografiye benzer ancak
görüntülemede X ýþýný yerine manyetik
alan kullanýlýr. Tümörün yerleþimi ile ilgili
ulaþtýrdýk. Üzerinde üç gün geçmesine raðmen halen sýcaklýðý hissedilen ve yer yer
dumanlarýn tüttüðü köyde ayakta kalma
mücadelesi veren hemþerilerimizin zor
günlerinde onlara bir nebzede olsa yardýmcý olabilmenin mutluluðunu yaþarken,
hazýrladýðýmýz yardým kolilerinin Çukuröz
köyüne ulaþtýrýlmasýnda desteklerini esirgemeyen MHP Ýl ve ilçe teþkilatlarýna teþekkürlerimi sunarým. Allah(cc) milletimizi
ve tüm inananlarý her türlü afet ve beladan
muhafaza etsin, zor durumda kalanlarýn
yar ve yardýmcýlarý olsun" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
bazý özel bilgileri elde etmek için istenir.
Pozitron Emisyon Tomografisi (PET,
PET-CT)
Vücut hücrelerinin þekeri kullanmasý
esasýna dayanýr. Tüm vücutta radyoaktif
þekeri tutan tümör hücrelerinin görüntülenmesini saðlar.
Sintigrafik Yöntemler
En sýk uygulanan tüm vücut kemik sintigrafisidir. Kanserin kemiklere yayýlýmý
deðerlendirilir.
Balgam Sitolojisi
Bronþ salgýlarýnýn mikroskop altýnda
deðerlendirilerek, tümör hücrelerinin incelenmesidir.
Biyopsi
Mikroskop altýnda deðerlendirmek
üzere hastalýklý bölgeden örnek doku alýnmasýdýr. Biyopsi örneði, göðüs duvarýndan
akciðerlere ulaþýlarak, bronkoskop ile veya
küçük cerrahi bir kesi ile elde edilebilir.
Bronkoskopi
Bronkoskop olarak adlandýrýlan ince
bükülebilir, ýþýklý ve ucunda kamera taþýyan bir tüple akciðere ulaþýlmasýdýr. Anormal görünüm veya tümör saptanýrsa toplu
iðne baþý büyüklüðünde parçalar alýnýr. Bu
iþleme biyopsi adý verilir.
Mediastinoskopi
Ýki akciðer arasýndaki mediasten olarak
adlandýrýlan bölgenin gözlemlenerek, buradaki lenf bezlerinin alýnmasýdýr. Bu iþlemde amaç kanser hücrelerinin mediasten lenf bezlerine yayýlýp yayýlmadýðýný deðerlendirmektir.
Kanser tanýsý konduktan hastalýðýn
yaygýnlýðý yani hangi aþamada olduðu, bir
baþka deyiþle evresi saptanmalýdýr. Bu evreleme, uygulanacak tedavi yöntemlerine
ve sýralamasýna karar vermede gereklidir.
Akciðer kanseri 4 ana evrede olabilir.
AKCÝÐER KANSERÝ NASIL
TEDAVÝ EDÝLÝR?
Küçük hücreli dýþý akciðer kanseri ve
küçük hücreli akciðer kanserinin tedavileri
farklýdýr. Tedavi hastalýðýn evresine göre
de deðiþmektedir. Akciðer kanserinin tipi
ve evresine göre cerrahi, kemoterapi (ilaçla tedavi), radyoterapi (ýþýn tedavisi) seçeneklerinin bazýlarý ya da hepsi hastanýn ve
hastalýðýn özelliðine göre farklý sýralamalarla uygulanmaktadýr. Akciðer kanserinde
her hastanýn durumu birbirinden farklýdýr.
Hastalýðýn ve hastanýn durumuna göre
farklý tedavi seçeneklerinin tek baþýna veya
birlikte kullanýlmasý, farklý bölümlerden bu
konuda uzmanlaþmýþ çok sayýda doktorun
ortak çalýþmasý ve hasta için en doðru tedavinin ortak kararla belirlenmesinin gerektirir. Bu þekilde en doðru ve güncel tedaviler gecikmeksizin uygulanabilir.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
TEK
YILDIZ
2
19 KASIM 2014
ÇARÞAMBA
HABER
5
Sýklýk Tabiat Parký Türkiye'ye örnek
Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel, Sýklýk Tabiat Parký'nýn Türkiye'ye örnek bir park olduðunu ifade ederek,
2015 yýlýnda parkýn alanýn geniþletileceðini söyledi.
Parkta ilk çalýþmalarýn 2009 yýlýnda baþladýðýný kaydeden Mahmut
Temel, Çorum eski Valisi Mustafa Toprak'ýn o dönemde büyük katkýlarý olduðunu ifade ederek teþekkür
etti.
Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel Ýl Genel Meclisi'nin dün yapýlan oturumuna katýlarak Sýklýk Tabiat Parký hakkýnda
meclis üyelerine bilgi verdi.
Bakanlýk tarafýndan bu saha için
2010 yýlýnda 350 bin TL, 2011 yýlýnda 785 bin TL, 2012 yýlýnda 500 bin
TL, 2013 yýlýnda 1 milyon TL olmak
üzere, toplam 2 milyon 635 bin TL
ödeneðin Ýl Özel Ýdaresi bütçesine aktarýldýðýný ve bu ödeneðin ise 2
milyon 395 bin TL'sinin harcandýðýný dile getiren Temel, kalan 240 bin
TL ödeneðin kullanýlmaya devam edildiðini söyledi.
Parkta, fauna tanýtým alaný, yeraltý elektrik hattý döþenmesi ve saha
aydýnlatmasý,
su tesisatý ve çeþmeler ( 6 adet), 2 adet su deposu ( 1 adeti 200 m3
lük, diðeri 20 m3 lük), 2 adet wc ve 2 adet foseptik, 3 adet manzara seyir terasý, 1 adet seyir kulesi,
1 adet çay bahçesi, 92 adet kamelya yapýmý, 125 adet piknik masasý alýmý, yürüyüþ yollarý yapýmý, çocuk oyun alaný düzenleme, otopark
yapýmý, botanik bahçesi,
mescit, çocuk oyun alanýna tüplü kaykay, labirent, 100 adet piknik
masasý, 50 adet çöp konteynýrý, 2 adet çocuk oyun grubu, 1 adet engelli parkurunun yer aldýðýný ifade eden Temel, "Ülkemizde ilk kez yapýlan bir uygulama ile "Fauna Tanýtým Alaný" adý altýnda 50 dönümlük
bir alan 1 m'si duvar, 2 m'si panel tel örgü olmak üzere toplam 3
m yüksekliðinde çevrilmiþtir. Saha içerisine 3 adet ahþap hayvan
barýnaðý da inþa edilmiþ olup, soðuk ve karlý kýþ günlerinde hayvanlarýn sýðýnabilecekleri ve yemleme yapýlabilecek bir kapalý alan
oluþturulmuþtur. Yaban hayvanlarýný yaþam ortamlarýnda
gözlemlemek amacýyla düzenlenen bu alanda Karaca, Kýzýl
Geyik, Ceylan,
Yaban Keçisi, Yaban Koyunu, bulunuyor. Kanatlý yaban hayvanlarýndan kýnalý keklik, sülün ve beç tavuðu bu alana býrakýlmýþ olup
buradan Çomar vadisine yayýlmaktadýrlar. Burasý ayný zamanda yaralý hayvanlarýn tedavi ve rehabilite edildiði bir alan olarak kullanýlmaktadýr. Ziyaretçiler tarafýndan duvarýn dýþýnda bulunan 1050
metre yürüyüþ yolunda gezinirken bu hayvanlar gözlemlenebilmektedir.
Ayrýca sahanýn hemen yanýna 10 m yüksekliðinde bir gözlem kulesi yapýlmýþ olup, buradan da yaban hayvanlarý görülebilmektedir.
Tabiat Parkýnýn yüksek ve ufku geniþ olan 3 noktasýna manzara seyir
teraslarý yapýlmýþtýr. Tabiat Parký içerisinde, ilimizde yaþayabilen toplam 215 çeþit bitkinin bulunacaðý 85 dönüm büyüklüðünde bir "Botanik Bahçesi'' tesis edilmiþtir. Botanik Bahçesine teraslar yapýlmýþ ve
2012 -2013 yýlý fidan dikim sezonunda 145 türde 4500 adet fidanýn dikimi gerçekleþtirilmiþtir. Dikimler tamamlanýp bitkiler büyüdüðünde
halkýmýz tüm bitkileri canlý olarak tanýma fýrsatý bulacaktýr. Sýklýk Tabiat Parký iþletmeciliði iþi 2014 yýlýnda 5 yýl süre ile Çorum Belediyesine
verilmiþtir. Sahanýn henüz resmi açýlýþý ve yeterli tanýtýmý yapýlmamýþ
olmasýna raðmen 2014 yýlý içinde 17 bin 850 araç, 91 bin 245 kiþi ücretli olarak giriþ yapmýþtýr. Pazar günleri saha tamamen dolduðu için öðlen saatlerinde giriþler kapatýlmýþtýr" þeklinde konuþtu.
Temel parkta gerçekleþtirecekleri diðer yatýrýmlarý ise þöyle sýraladý:
"Doða eðitim ve bilim merkezi, spor sahalarý, tribün, piknik ünitelerinin artýrýlmasý,
wc ve çeþme sayýlarýnýn artýrýlmasý, oyun alaný sayýsýnýn artýrýlmasý
ve yeni oyuncaklarýn yaptýrýlmasý, özellikle yol kenarlarýna peyzaj düzenlemesi yapýlmasý."
Sýklýk Tabiat Parkýnýn þu an 640 hektarlýk bir alaný kapsadýðýný ifade eden Temel,
"Ancak parkýn alaný 3180 hektara çýkartýldý. Çomar Barajýna kadar
geniþletildi. Yeni yollar yapýldý. 2 km daha yol yapacaðýz. 2015 yýlýnýn
yaz aylarýnda yeni açýlan yerlerde hizmete girecek" dedi.
Temel, yeni alanýnda kullanýma açýlmasýyla Sýklýk Tabiat Parký'nýn
Türkiye'nin en büyük tabiat parklarýndan birisi olacaðýný ifade ederek
sözlerini tamamladý.
Fatih AKBAÞ
Vergi müfettiþlerinden
SMMMO'ya ziyaret
CHP umreye
gidiyor
CHP'de genel merkez
binasýnda mescit açýlýmýndan sonra þimdi de
kalabalýk bir grup umreye gitmeye hazýrlanýyor
Son günlerde genel merkezde açýlan mescitle gündeme
gelen CHP, herkesi þaþýrtacak
bir organizsyona daha imza atmaya hazýrlanýyor. Müftü kökenli CHP Ýstanbul milletvekili
Ýhsan Özkes, Meclis'te bütçe
görüþmeleri tamamlanýr tamamlanmaz, CHP'li milletvekili, belediye baþkaný, il baþkaný ve eþlerinin yer alacaðý kalabalýk bir heyetle umre yapmayý
planladýklarýný açýkladý.Özkes
Haberturk'ten Düzgün Kara-
daþ'a yaptýðý açýklamada, umreye gitme kararýný CHP'li milletvekillerinin yoðun talebi
üzerine aldýklarýnýn belirtti.
Kendisinin de eþiyle birkaç yýldýr umreye gitme planý yaptýðýný vurgulayan Özkes " Birkaç
yýldýr bazý arkadaþlar 'toplu
olarak umreye gidelim' talebini
dile getiriyorlardý. Bu ýsrarlý talepler üzerine, 'biz de artýk yapalým' dedik. Kýsmet olursa, bizim partimize mensup milletvekili, belediye baþkaný ve il
baþkaný arkadaþlarýmýzdan bir
grup oluþturacaðýz. Kaç kiþi gideceðimiz, ne zaman gideceðimiz önümüzdeki günlerde netleþecek" dedi.Haber Servisi
KKSM'de öfke
kontrolü eðitimi
Çorum Belediyesi Veli Paþa Konaðý Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde öfke kontrolü eðitimi verilmeye baþlandý.
10'ar
kiþiden
oluþan iki grup halinde verilen seminerde Sosyal Hizmet Uzmaný Aysun
Tonbul öfke ile baþetmenin yollarýný
ve yöntemlerini anlatýyor. Gönüllük
esasýna göre oluþtu-
rulan gruplara 7 oturum boyunca
kaynaðý ne olursa olsun öfkenin
kontrol edilebilir bir duygu olduðu
anlatýlacak. Haber Servisi
Maliye Bakanlýðý Vergi Denetim
Kurulu Baþkanlýðý Samsun Vergi
Müfettiþi Grup Baþkaný Halil Pak ve
beraberinde Çorum'da görev yapan Vergi
Müfettiþi Türksal Hanedan ve Fatma Dila
Osmanoðlu SMMMO Baþkaný Muzaffer
Yýldýrým'ý ziyaret ettiler.
SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým,
Çorum'da sahte belge düzenleyicisine rastlanýlmadýðýný, genelde vergi mükelleflerinin
vergi bilincine sahip olduklarýný ancak kayýt
ve belge düzeninde sistemden kaynaklanan
eksiklikler olabildiðini vurguladý.
Samsun Vergi Müfettiþi Grup Baþkaný
Halil Pak ise incelemelerde mükelleflerden
ve meslek mensuplarýndan gerekli ilgi ve
özeni gördüklerini belirterek, teþekkür etti.
SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým Samsun Vergi Müfettiþi
Grup Baþkaný Halil Pak'a ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek teþekkür etti. Haber Servisi
bu ve buna benzer felaketler yaþatmasýn diye temenni ederken, ''Yaþanmýþ felaketlerden ciddi
manada ders alýnabilirse
gelecekte afiyete tebdil
eder'' sözünü de altýný çizerek hatýrlatmak istiyorum.
Haberlerde ne zaman
Milli Eðitim
köy yangýný duysam heMüdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
men aklýma imamýn [email protected]
muhtarýn: ''Dikkat! Dikkat! Falanýn evi yanýyor
Yanmak, kelime olarak insaný rahatsýz eder.
herkes koþsun veya Erenli tepesinde yangýn var.
Bu kelimeyi duyunca direk ateþ aklýmýza gelir.
Kazmayý küreði kapan acil harmanda toplansýn''
Gayri ihtiyari olarak kendimizi ateþin karþýsýnda
diye camiden yaptýðý anons aklýma gelir. Ayný zahissederiz. Geçmiþ yýllarda Amerika'da, ''ölümmanda yediden yetmiþe kadýn erkek herkesin bir
lerden ölüm seçme yetkisi verilse hangi þekilde
anda harmanda toplandýðýný hiç unutmam. Benölmek isterdiniz?'' diye bir anket yapýlmýþ ve sede kendi köyümde ve görev yaptýðým diðer köyçeneklere; a) suda boðularak ölme b) yüksekten
lerde irili ufaklý olarak birçok yangýna þahit olatlayarak ölme c) iple boðularak ölme d) zehirledum. Kargý ilçesinin Çal köyünde (1986) 5-10 tanerek ölme e) elektrik verilerek ölme f) yanarak
ne, Hacýhamza - Güney köyünde (1987) 80-100
ölme tercihler g) iðne ile zehirlenerek ölme gibi
hane, yine Saraycýk köyünde (2005) 47 hane ev
þýklar konmuþtu. Anket neticesinde katýlýmcýlaryanmýþtý. Bu arada Saraycýk köyünde yangýndan
dan hiç kimsenin YANARAK ÖLMEYÝ istemediði
sonra kriz merkezinde bir hafta görev yapmýþ ve
ortaya çýkmýþtý. Bu da gösteriyor ki dünya da hiç
kendime göre birçok notlar tutmuþtum.
kimse yanarak ölmeyi istemiyor. Ama gelin görün
ki buna mukabil olarak gerekli güvenlik tedbirleÖZELLÝKLE ORMAN KÖYLERÝ ÝÇÝN
rini de tam olarak almýyor.14.11.2014 tarihi akþam
YANGIN RÝSKLERÝ:
saatlerinde ilimiz Bayat ilçesi Çukuröz köyünde
1.
Evler özlü (çýralý) aðaçlardan birbirine
henüz bilinmeyen nedenle bir evde baþlayan yangeçme
olarak
yapýlmýþtýr.
gýn kýsa sürede çevredeki evlere sýçrayarak büyük
2.
Evler birbirine çok yakýndýr.
bir felakete dönüþtü. 30 ev yanarak kullanýlamaz
3.
Ýki evin arasýndan çoðunlukla araç geçehale geldi. Köylülerin verdiði bilgiye göre 34 yýl
mez.
önceden köyde yine yangýn yaþandýðý ve 20 evin
4.
Elektrik tesisatlarý çoðunlukla ehil olmakül olduðunu öðreniyoruz. Öncelikle büyük bir
yan
kiþiler
tarafýndan çekilmiþtir.(kendi köyümfelaketi mal kaybýyla bertaraf eden afetzede karden
bilirim)
deþlerimize geçmiþ olsun diyorum. Allah bir daha
Mahir ODABAÞI
KÖY YANGINLARI
NASIL
ÖNLENEBÝLÝR?-1
5.
Evlerdeki elektrikli aletler plansýz olarak
çoðalmýþtýr. (Önceden tek aydýnlatma iken þimdi;
Tv, bulaþýk makinasý, çamaþýr makinasý, bilgisayar, elektrikli battaniye ve hatta misafir için elektrikli ýsýtýcý vb.)
6.
Elektrik tesisatlarýnýn kontrolü çoðunlukla hiç yaptýrýlmamýþtýr. Ancak arýza olduðunda
ihtiyaç duyulur veya köyde eli yakýþan birine baktýrýlýr.
7.
Çoðunlukla sigortalar otomatik deðildir.
Çok atarsa kalýn tel baðlanýr.
8.
Kablolar sýva veya ahþap üzerinden gider. Fare kemirmesi yaþanabilir.
9.
Vatandaþ bireysel olarak bilinçsizdir.
Kulaktan duyma bilgilerle iþ yapar.
10. Yangýn anýnda ilçeden ulaþým çok zaman alýr.
11. Yollardaki isim levhalarýnýn eksikliði,
yýpranmýþlýðý veya vatandaþýn levhalara zarar vermesiyle bilhassa grup köylerin bulunmasýnda zaman kaybý yaþanabilir.
12. Köylerde genelde yaþlý kesimin kalmasý
nedeniyle unutkanlýk vb. sebeplerden dolayý yangýnlara sebep olabilir.
13. Köylerin ormana yakýn olmasý nedeniyle baþlangýç yangýnlarý anýnda söndürülmezse ormana sýçrayabilir.
14. Özellikle kediler, fareler ocaktaki ateþi
samanlýk gibi hassas yerlere taþýyabilir.
15. Evleri altlarý yangýný tetikleyecek þekilde
odun, çýra veya ot vb. doludur.
16. Bahçede yakýlan ocakta iþ yaparken evin
telefonu çalarsa çoðunlukla ocak unutulur ve yangýna davetiye çýkarýr.
17. Çocuklarýn, gençlerin sigara izmaritini
rast gele atmasý yine yangýna davetiye çýkarýr.
18. Elektrik tellerinin kopmasý,
yýldýrým düþmesi ayrý bir risktir.
TEK
YILDIZ
2
19 KASIM 2014
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
ÇARÞAMBA
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Kadir Yýlmaz için
mevlit okutulacak
Almanya'da geçirdiði iþ kazasý sonucu hayatýný kaybeden
Kadir Yýlmaz için yarýn (20
Kasým Perþembe) akþam
Mevlid-i Þerif okutularak
hayýr yemeði verilecek.Kireçocaðý Köyü'nden Almanya'da yaþayan Süleyman Yýlmaz'ýn oðlu, Erol
Yýlmaz'ýn kardeþi, Kent
Haber Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet
Güley'in eniþtesi, Hüsniye
Yýlmaz'ýn eþi ve Sema, Seda, Eda Yýlmaz'ýn babalarý
Kadir Yýlmaz (55) geçtiði-
miz hafta Salý günü geçirdiði iþ kazasý sonucu Almanya'da vefat etmiþti.
Cumartesi günü topraða
verilen Kadir Yýlmaz için
bir mevlit programý düzenlenecek.Afra Düðün
Salonu'nda düzenlenecek
olan mevlid programý Yatsý Namazýndan sonra (saat 18.30) gerçekleþtirilecek. Yýlmaz'ýn aile fertleri,
mevlid programýna tüm
eþ, dost, akraba, tanýdýklar
ile Çorum halkýný davet
ettiler.
Haber Servisi
Recep Gür'den esnafa
yapýlandýrma çaðrýsý
Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý
Baþkaný Recep Gür, odaya aidat borcu olan
üyeleri uyardý. 6552 Sayýlý Torba Yasa ile oda
aidat borçlarýnýn yapýlandýrýldýðýný hatýrlatan Gür,
yapýlandýrmadan yararlanmak isteyen üyelerin
elini çabuk tutmasýný istedi.
Gecikmiþ yýllýk aidat borçlarýnýn yeniden yapýlandýrmasýna iliþkin olarak getirilen hükümlerden
yararlanmak isteyen oda üyelerinin 30 Kasým 2014
tarihine kadar Oda Genel Sekreterliði'ne baþvurmalarý gerektiðini kaydeden Oda Baþkaný Recep
Gür, aidat borçlarýný peþin ödeyen üyelerden
gecikme faizinin alýnmayacaðýný ifade etti.
Gür, "5362 Sayýlý Esnaf ve Sanatkarlar Meslek
Kuruluþlarý Kanunu'nun 61. maddesine istinaden,
süresi içinde ödenmeyen yýllýk aidat için esnaf ve
sanatkarlar ilam hükmünde olup icra dairelerince
yerine getirilmesi kanun gereði mecburi hale
gelmiþtir. Aidat borçlarýný peþin ödeyen üyelerden gecikme faizi
alýnmayacaktýr. Yasa gereði yýllýk aidatýný ödemeyen üyelere,
ödeme yapýlýncaya kadar Oda tarafýndan yapýlacak hizmetler ile
düzenlenecek belgeler verilememektedir" dedi. Haber Servisi
BÝLÝNÇLÝ ANTÝBÝYOTÝK
KULLANIMI
Antibiyotik Nedir?
Antibiyotikler, bazý bakterilerin
sebep olduðu enfeksiyonlarýn tedavisinde kullanýlan bakterileri öldüren
veya üremesini durduran ilaçlardýr.
Antibiyotik Ne Ýþe Yarar?
Enfeksiyon varlýðýnda kullanýlan
uygun antibiyotik tedavisi;
Hastalýðýn þifa ile düzelmesi,
Yaþam kalite ve süresinin artýrýlmasý,
Hastalýða baðlý geliþen istenmeyen durumlarýn önlenmesi,
Hastalýðýn müzminleþmesinin önlenmesi,
Hastalýk þiddet ve süresinin kýsaltýlmasý açýsýndan önemlidir.
Antibiyotikler yalnýzca bakteriler
için etkilidir, virüslere baðlý enfeksiyonlarý tedavi edemez.
Antibiyotik ateþ düþürmez, sadece
uygun doz ve þekillerde kullanýlan
antibiyotik, hastalýðýn kaynaðý olan
enfeksiyonu ortadan kaldýrdýðý için
ateþ düþer.
Soðuk algýnlýðý ve grip çoðunlukla
kendi kendine iyileþebilen hastalýklardýr ve antibiyotik alýmýný gerektirmez. Ýyi bir baðýþýklýk sistemi bu tür
hastalýklarý yenebilir.
Antibiyotik, sizin grip ve soðuk algýnlýðýný atlatmanýza yardýmcý olmaz.
Antibiyotik aðrýyý dindirmez, burun akýntýsýný ve öksürüðü hafifletmez.
Antibiyotik, grip ve soðuk algýnlýðýnýn baþkalarýna geçiþine engel olmaz.
Antibiyotik Direnci
Antibiyotiklerin yanlýþ nedenlerle
veya doðru olmayan biçimde kullanýlmasý, bakterilerin sonraki ilaç tedavilerine karþý direnç göstermesine
neden olabilir.
Antibiyotik direnci, bakterilerin
herhangi bir antibiyotiðin varlýðýna
raðmen üreyebilmesi ve enfeksiyon
yapabilmesidir.
Antibiyotiklere karþý direnç geliþtiðinde, bakterilerin neden olduðu
enfeksiyonlarýn tedavisinde bu antibiyotikler etkili olamaz.
Bu durum, yalnýzca antibiyotiði
uygun olmayan biçimde kullanan kiþi açýsýndan deðil, sonradan dirençli
bakteriye yakalanma riski olan herkes
için tehlike oluþturmaktadýr.
Bilgiçsizce Kullanýlan Antibiyotik
Saðlýðý Tehdit Ediyor.
Ne Yapmalýyýz?
Doz ve zaman talimatlarýna uyun.
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Hiçbir zaman ilacýnýzý almanýz gereken zamaný atlamayýn ve reçetelenen
doza sadýk kalýn.
Tedaviyi yarýda kesmeyin. Tedaviye baþladýktan birkaç gün sonra kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavi
sürecinin tamamýný devam ettirin.
Bakterilerin tamamen yok edilmesi
ancak bu þekilde mümkündür. Hasta
kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiði süreden önce sonlandýrmamalýdýr. Aksi halde antibiyotik
direnci geliþebilir.
Arta kalan ilacý saklamayýn. Asla
antibiyotiklerden kalanlarý kullanmayýn.
Antibiyotik kullanýmý için hekim
tarafýndan taný konmuþ bir enfeksiyon varlýðý gereklidir.
Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanýlmamalýdýr.
Daha önceki bir hastalýkta kullanýlan antibiyotiðin, tekrar benzer
hastalýða yakalanýlsa bile hekime danýþmadan kullanýlmamasý gerekir.
Antibiyotikleri ne zaman ve nasýl
kullanýlacaðý hakkýnda daima hekim
ve eczacý tavsiyeleri uygulanmalýdýr.
Ýlaçlar doðru yoldan, doðru zaman aralýklarýnda, doðru dozda ve
belirtilen süre boyunca kullanýlmalýdýr.
Özellikle nezle ya da grip gibi virüslere baðlý solunum yolu enfeksiyonlarýnda antibiyotiklerin tedavide
yerinin olmadýðý unutulmamalýdýr.
Virüslerin veya bakterilerin neden
olduðu enfeksiyonlar birbirlerine
benzediðinden kiþiyi yanýltabilir.
Hastalýðýnýzýn ne kaynaklý olduðunu ve ne yapýlmasý gerektiðini yalnýzca hekiminiz bilir!
Ýlaç; hekimin veya eczacýnýn önerisi dýþýnda farklý bir yolla (çiðnenerek, kýrýlarak, bölünerek veya suda
çözülerek) kullanýlmamalýdýr.
Hekime; gebelik, emzirme durumu, alerji, kronik hastalýklarýn varlýðý
ve baþka ilaçlarýn kullanýmý gibi özel
durumlar mutlaka bildirilmelidir.
Bakterilerin neden olduðu enfeksiyonlara karþý en önemli silahýmýz
olan antibiyotiklere direnç geliþimini
önlemek için antibiyotikleri doðru
kullanma konusunda toplum olarak
farkýndalýðýmýzý artýrmamýz gerekmektedir.
Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiði durumlarda, eczacýnýzýn danýþmanlýðýnda kullanýnýz.
Çocuklarýmýza saðlýklý bir gelecek
sunmak için Antibiyotik Kullanýmý
konusunda sorumlu davranmalýyýz.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü
TEK
YILDIZ
2
19 KASIM 2014
HABER
7
Baþkan Yardýmcýsý Gül,
enstrüman kursunu gezdi
"Çýraklýk ve kalfalýk
sistemine geri
dönmeliyiz"
Son zamanda artan iþ kazalarýnda Ahilik geleneðinden
örnek alýnmasý çýraklýk ve kalfalýk sistemine geri dönülmesi
gerektiðini söyleyen ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Son 22
yýldýr yaþanan iþ kazalarýndan artýk toplum olarak ders almamýz
gerekir. Özellikle son dönemde artan iþ kazalarý bize Ahilikten
kopmamamýz gerektiðini göstermiþtir. Yeni kazalar ve yeni can
kayýplarý yaþamak istemiyorsak 800 yýlý aþkýndýr uygulanan ve
baþarý ile yürütülen Ahilik geleneðinin yine tüm iþyerlerinde
uygulamaya konulmasý çalýþanlarýn, iþverenlerin ve ülkemizin
faydasýna olacaktýr" dedi.
Ýþ kazalarýnýn asýl nedeninin ustalýk ve çýraklýk sistemine
uyulmamasý olduðunun altýný çizen Kýlýç, "Ahilik geleneðinde
çýraklýk ve kalfalýk sistemi vardýr. Bu sistemde çýrak ve kalfaya
ustasý tarafýndan mesleði en iyi þekilde öðretilir. Her zaman
doðru olunmasý, yapýlan iþte en kaliteli malzemenin kullanýlmasý
ve en iyi iþçiliðin yapýlmasý öðretilir. Bununla birlikte mesleði
öðrenen çýrak ve kalfanýn iþ güvenliði ve saðlýðý hep ön plandadýr. Çýrak ve kalfa usta olmak için uygulamalý sýnava tabi tutulur. Heyet, yapýlan iþi ve ürünü en ince noktasýna inceledikten
sonra çýraðýn kalfa, kalfanýn usta olmasýna izin verir. Tabi bu izni
verirken de ustasýnýn kefaletini alýr. Yani her iþte geçmiþte
olduðu gibi eðitim ön planda olmalýdýr" diye konuþtu.
Eðitimden uzaklaþýldýkça iþ kazalarýnýn artýþ gösterdiðini
anlatan Yalçýn Kýlýç, "2014'ün ilk 8 ayýnda 1.270 iþçi yaþamýný
yitirdi. Yaþamýný yitiren iþçilerin 325'i maden, 227'si inþaat,
162'si tarým ve 92'si taþýmacýlýk iþ kolunda çalýþýyordu. Bu
rakamlar maalesef Türkiye'nin Avrupa'da iþ kazalarý ve iþçi
ölümlerinde 1. sýradaki yerini korumasýna neden oluyor.
Türkiye'de ölümle sonuçlanan iþ kazasý oranlarý 100 binde 20,5
iken bu oran Norveç, Ýsveç, Ýsviçre ve Danimarka gibi ülkelerde
100 binde 2 oranýnýn altýnda. Tabi bunlar resmi kayýtlara yansýyan rakamlar. En fazla ölüm ise 2011 yýlýnda yaþanmýþ ve tam
bin 700 kiþi hayatýný kaybetmiþ. Bu tür kazalarýn olmamasý, yeni
acýlarýn yaþanmamasý için her sektörde ahilik kültür ve
geleneðinin uygulanmasý, her türlü tedbirin alýnmasý gerekir"
þeklinde konuþtu. Haber Servisi
Ýl Genel
Meclisi'nden
Çukuröz'e ziyaret
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya ve Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Ömer Arslan,
yangýnzede Çukuröz köyünü
ziyaret ettiler ve köy halkýnýn
yanlarýnda olduklarýný belirtip
geçmiþ olsun dileklerini ilettiler.
ÇARÞAMBA
Yangýnzede köye ziyarette
Bayat Ýl Genel Meclis Üyeleri
Erdoðan Köroðlu ve Ýzzet Ünsal,
Dodurga Ýl Genel Meclis Üyesi
Mehmet Tatlýsu, Ortaköy Ýl
Genel Meclis Üyesi Mustafa
Çelik de yer aldý. Haber Servisi
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Necip Fazýl Kýsakürek
Gençlik Merkezi'nde TRT sanatçýlarý tarafýndan verilen kurslarý
ziyaret etti.
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ve Belediye TSM
Koro þefi Ömer Erdal Cerit ile birlikte NFK'da verilen ud, keman,
klarnet ve kanun kurslarýný inceleyen Baþkan Yardýmcýsý Gül, sýnýflarý
tek tek gezerek kursiyerlerle sohbet etti.
9 haftadan beri devam eden kurslar hakkýnda TRT sanatçýlarýndan bilgiler alan Zeki Gül, kursiyerlerden ud, keman, klarnet ve
kanun dinledi. Kursiyerlerin memnuniyetini ve heyecanýný görmekten mutlu olduðunu ifade eden Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül,
"Belediye olarak sosyal ve kültürel faaliyetleri önemsiyoruz. Kültür
bir toplumun temelidir. Kültürlü ve etkin insanlar yetiþtirmeliyiz.
Bunun için alanýnda uzman kiþilerle çalýþýyoruz. Bu kurslarý TRT
sanatçýlarý veriyor. Hem sanatçýlar hem de kursiyerler gelinen
sonuçtan oldukça memnun" dedi.
NFK'da ud, klarnet, kanun, keman ve ritim olmak üzere 5 kursun
verildiðini ve çalýþmalarýn eylül ayýndan bu yana devam ettiðine
dikkat çeken Gül, 29 kursiyerin mayýs ayýna kadar eðitim alacaðýna
vurgu yaptý.
Enstrüman kursuna gelen kursiyerler kýsa sürede çok büyük ilerleme kaydettiklerini ifade ederek, daha önce de benzer kurslara
katýldýklarýný ancak bu kadar hýzlý bir ilerleme saðlayamadýklarýný
belirttiler. Kursiyerler, burada konservatuar düzeyinde eðitim aldýklarýný, hocalarýnýn kendileriyle çok ilgilendiðini, kendilerine bu
imkaný saðlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve emeði geçen
herkese teþekkür ettiklerini söylediler. Haber Servisi
Belediye, 'Gazel'leri
haftada bir temizleyecek
Vatandaþlar yapraklar arasýnda
yürüsün diye, sokaklar haftada bir
süpürülecek.
Sonbaharýn gelmesiyle birlikte cadde
ve sokaklara dökülen aðaç yapraklarý
bambaþka bir görüntü oluþturuyor.
Belediye, insanlarda çok farklý duygular uyandýran kurumuþ aðaç yapraklarýný,
vatandaþlardan gelen yoðun talebi uygun
görerek haftada bir süpürme kararý aldý.
Konuyla ilgili açýklama yapan Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, kýþ
ayýnýn etkilerini giderek hissettirdiði bu
günlerde Çorum cadde ve sokaklarýndaki
kurumuþ ve sararmýþ aðaç yapraklarýnýn
çok güzel görüntüler ortaya çýkardýðýný
söyledi. Sonbahar dökülen aðaç yapraklarýnýn belirli bir süre süpürülmemesi için
vatandaþlardan zaman zaman kendilerine
istekler geldiðinin altýný çizen Baþkan
Yardýmcýsý Turhan Candan, "Avrupa'da ve
dünyanýn birçok yerinde sonbaharda
dökülen aðaç yapraklarý süpürülmüyor.
Rengârenk yapraklar belli bir süre sokaklarý
süslüyor. Ýnsanlar özellikle bu yapraklý yollarda yürümeyi tercih ediyor. Biz de Çorum
Belediyesi olarak cadde ve sokaklarýn
kenarlarýndaki aðaçlarýn dökülen yapraklarýný haftada bir süpüreceðiz" dedi. Haber
Servisi
Davutoðlu'dan çözüm
süreci açýklamasý
Baþbakan Ahmet Davutoðlu, dünkü kritik görüþme sonrasý,
çözüm süreciyle ilgili açýklamalarda bulundu: Ýnþallah güzel
geliþmeler olacak..Filipinler’de bulunan Baþbakan
Ahmet Davutoðlu, Türkiye’ye hareketi öncesi, çözüm
süreciyle ilgili konuþtu.
HDP’nin Ýmralý heyeti ile Baþbaklan Yardýmcýsý
Yalçýn Akdoðan arasýnda dün yapýlan görüþme sonrasý
gözler Davutoðlu’na çevrilmiþti
"Çözüm sürecindeki kararlýlýðýmýz kesindir.
Bundan sonra da süreç devam edecek" diyen
Davutoðlu, "Herkesi pozitif bir vizyonla geleceðe bakmaya çaðýrýyoruz, bunu arzu ediyoruz. Ýnþallah güzel
geliþmeler olacak" þeklinde konuþtu.
"Hükümetin tutumu net. Çözüm süreci ancak kamu düzeni
içerisinde baþarýya ulaþýr" diyen Davutoðlu, 6-7 ekim olaylarýna atýfta
bulunarak, "Çözüm süreci kaos süreci deðildir. Herkesin kendi kafasýna göre kendi hukukunu iþletmneye kalkýþtýðý bir süreç deðildir. 6-7
Ekim olaylarý bazý çevrelerin hükmete dönük hamlesi ve çözüm
sürecine yönelik porovokasyondur" dedi.
HDP’den gelen son açýklamalarýn bunun fark edildiðini gösterdiðini söyleyen Davutoðlu, özeleþtiri yapýldýnýn
görüldüðünü belirterek, HDP’ye yönelik çaðrýda
bulundu: "Bu açýklamalar çerçevesinde hareket
edilmesini bekliyoruz."
Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan ile HDP'nin
Ýmralý heyeti arasýnda dün yapýlan görüþmeye de
deðinen Baþbakan Davutoðlu, "Görüþmeler
önümüzdeki dönemde de devam edebilir. Ancak
kimse, çözüm sürecinden hareketle kamu düzenini
bozmaya kalkýþmasýn ve Kürt vatandaþlarý istismar
ederek süreci akamete uðratmasýn" dedi.
Türkiye’ye döndükten sonra, dünkü görüþme sonrasý oluþan
tabloya iliþkin bilgiler alýp gerekli talimatlarý vereceðini söyleyen
Davutoðlu, hafta sonu yapacaðý Tunceli, Tatvan ve Patnos ziyeretlerini hatýrlatarak, "Konuyu halkla yüz yüz müzakere edeceðiz. Temel
muhatabýmýz da vatandaþ olacak" þeklinde konuþtu.
TEK
2
YILDIZ
19 KASIM 2014
ÇARÞAMBA
YAÞAM
8
Uzun süren ses kýsýklýðý
Kanser habercisi olabilir
Kaçta Açýcaksýn?
Adamýn biri meyhaneciye telefon eder:
-Meyhaneyi ne zaman
açacaksýn. Meyhaneci
cevap verir:
-Yarin saat 9-10 arasý
der. 1.saat sonra adam
tekrar telefon eder.Yine
ayný þeyi sorar. Meyhaneci
kýzarak cevap verir:
-Sen laftan anlamýyor
musun der ve telefonu
tekrar kapatýr fakat telefon
tekrar çalar. Meyhaneci
telefonu hýþýmla açar ve
þöyle der:-Meyhaneyi yarýn
açtýðýmda seni içeriye almýcam. Adam der ki:
-Ben meyhaneye girmek
için deðil çýkmak için seni
arýyorum.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
20:00
Yerli Dizi
Üç haftadan daha uzun süren ses kýsýklýðý
ya da boyun aðrýsý þikayetleri baþ ve boyun
kanserinin habercisi olabilir.
Konuyla ilgili bilgi veren Medical Park
Antalya Hastanesi kulak, burun ve boðaz
hastalýklarý uzmaný Prof. Dr. Harun Doðru,
hastalýðýn dudak, aðýz, dil, tükürük bezi, tiroid
bezi, yutak, gýrtlak, üst yutak, burun boþluðu
gibi birçok bölgeyi kapsadýðýný söyledi. Üç
haftadan daha uzun süren ses kýsýklýðý ya da
boyun aðrýsý þikayetlerinin baþ ve boyun
kanserinin habercisi olabileceðini kaydeden
Doðru, hastalýðýn belirtilerini þöyle sýraladý:
"Yutma problemi, aðýzda uyuþma, yara ve
kanama, boyunda þiþlik, uzun süre devam
eden ses kýsýlmasý, kulak aðrýsý, iþitme kaybý ve
ciltte deðiþme."
Tümörlerin vücutta yayýlmasýnýn genellikle
lenf sistemiyle olduðunu belirten Doðru,
"Vücudun lenf sisteminin üçte birinden fazlasý
boyunda bulunuyor. Bundan dolayý bir akciðer
hatta böbrek tümörünün bile boyunda
yayýlýmý sonucu bir kitle tümör oluþabilir.
Ancak baþ ve boyun kanserinin nedeni diðer
kanser türlerinde de olduðu gibi tam olarak
belli deðildir. Tedavide de kanserli bölgeye
göre farklý yöntemler izlenmektedir." diye
konuþtu.Söz konusu hastalýðýn çeþitleri
hakkýnda da bilgi veren Doðru, gýrtlak
kanserinin toplumda en sýk görülen baþ ve
boyun kanseri türü olduðunu ifade etti. Dudak
kanserinde de, doðuda özellikle yaygýn olan
tütsülü et yemek gibi alýþkanlýklarýn etkili
olduðunu kaydeden Doðru, tedavi yöntemleriyle ilgili þunlarý söyledi: "Kan tahlillerinin
baþ ve boyun tümörlerinde teþhis koydurucu
özelliði bulunmuyor. Daha çok görüntüleme
yöntemleri ve belirginleþmiþ kitlelerden alýna
cerrahi materyallerin patolojik incelemesi
önemlidir. Baþ ve boyun kanserlerinde birincil
tedavi cerrahidir. Bazýlarýnda ise cerrahi yerine
radyoterapi ve kemoterapi uygulanýyor. Geniþ
alana yayýlan radikal bir cerrahiden kurtulabilmenin tek yolu ise erken taný." (CÝHAN)
Kavga ortamýnda büyüyen çocuðun
Stres hormonu daha yüksek
Nöropsikoloji alanýnda yapýlan çalýþmalara göre; çatýþma ortamýnda büyüyen
çocuklarýn beyin kimyasý, çatýþma
ortamýnda büyümeyen çocuklara göre
farklý geliþiyor. Ailede sürekli oluþan
çatýþmalar çocuklarda kaygý, korku ya da
depresif bir durum olarak ortaya çýkýyor.
Bu da stres hormonunun yükselmesine
neden oluyor.Aile içi bazý çatýþmalarýn,
gerginliklerin yaþanmasý normaldir.
Ancak çatýþmalarýn sýk tekrarlanmasý
özellikle çocuðun ruh dünyasýný ciddi
þekilde etkiliyor. Ebeveynlerin birbirlerine
karþý sözel, duygusal ya da fiziksel þiddet
içerikli tartýþmalarý çocukla ilgili olmasa
da araþtýrmalar gösteriyor ki bu durumdan en çok etkilenen çocuk oluyor.
Günümüzde nöropsikoloji alanýndaki
çalýþmalara göre; duygularýn oluþturduðu
biyolojik deðiþimlerde, çatýþma ortamýnda
büyüyen çocuklarýn beyin kimyasý, çatýþma ortamýnda büyümeyen çocuklara göre
farklý geliþiyor. Bu bilgileri uzman
psikolog Nesteren Gazioðlu veriyor.
Çocuklarý uzun süreli çatýþma ortamýndan
koruma yolunun sorumluluk almaktan
geçtiðini belirten Gazioðlu, sabit ve
sürekli çatýþmanýn birçok açýdan çocuk
geliþimini hatta yetiþkinleri bile olumsuz
yönde etkilediðini kaydediyor. Ýnsanlarýn
stresle karþýlaþtýklarýnda vücutlarýndaki
hormon seviyesinin yükseldiðine dikkat
çeken Gazioðlu, þöyle konuþuyor: “Uzun
süreli ve sýk sýk yüksek hormon seviyelerine maruz kalmasý beyin kimyasýný ve
geliþimini etkiliyor. Beyindeki stres yönetim merkezinde sürekli uyarýlmaya aþýrý
kaygý, korku gibi semptomlara, depresyona yol açabiliyor. Sürekli çatýþmaya
maruz kalan bir çocuk ise kaygý, korku,
duygu durumunda olumsuzluklar ya da
depresif bir tablo ile karþýlaþýyor. Maruz
kalýnan çatýþma ya da kavga ortamý ayný
zamanda
çocuðun
beklentilerini,
algýlarýný duygularýný da etkilemektedir.
Henüz
çatýþma
çözüm
becerileri
geliþmediðinden kendini çaresiz hisseden
çocuklardan tutun, çatýþmayý durdurmak
için kendini ortaya atýp en çok duygusal
ya da fiziksel zararý gören çocuklara kadar
geniþ bir yelpazeden bahsedebiliriz.
Çatýþma ortamlarýnýn çözümünü çocuða
öðretecek kiþi yine ebeveyni ya da ona
model olacak bir yetiþkindir.”
Hayat Yolunda
Alp’in boþanmak istemediðini söylemesiyle þoke
olan Þafak, her ne kadar inkar etse de kocasýnýn
verdiði karar aklýný karýþtýrmaya yeter. Selim, yýllar
sonra kavuþtuðu annesini yeniden kaybetmek
üzeredir. Yelda ise bu zor anlarýnda Selim’i bir an
olsun yalnýz býrakmaz. Bu durum ondan uzak durmaya çalýþan Selim’i oldukça zor duruma sokar.
Yakýþýklý doktor, Yelda’ya gönlünü istemese de
çoktan kaptýrmýþtýr. Alp, Melis’in yanýndan taþýnýp,
otele yerleþir. Bunu duyan Melis çýlgýna döner
ancak, bu sefer elinde çok saðlam bir kozu vardýr.
20:00
Yerli Dizi
Yýlanlarýn Öcü
Fatma ile Kamuran’ý birlikte gören Nesrin’in içine
büyük bir kuþku yerleþmiþtir. Kamuran’ýn,
üzerindeki þüpheleri daðýtmak için yapacaklarý
merak konusuyken Fatma da yaþanan olaydan
dolayý son derece rahatsýzdýr. Hüsnü, geçmiþten
gelen büyük sýrrýnýn Ömer tarafýndan sorgulanmaya baþlamasý yüzünden tedirgindir. Sýrrýn
ortaya çýkmamasý için göze almayacaðý þey yoktur.
Bir yandan da Kara Bayram ve Irazca ile uðraþmaya devam etmektedir. Fatma, Kamuran’ýn
tavrýndan ve yanlýþ anlaþýlmaktan rahatsýz olduðu
için bu duruma bir son vermeye kararlýdýr.
20:00
Yerli Dizi
Kara Para Aþk
Elif’in þikayetini kendisi için çektiðini öðrenen
Ömer, deliye döner. Üstelik Elif aþkýný ya da
davayý seçmesini istememektedir. Ömer’in ikisinden de vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Metin’i
sorgulamak konusunda kararlýdýr. Ömer
emniyete giderken Elif onu yalnýz býrakmaz,
arabada emniyete doðru giderlerken tartýþmaya
devam ederler ve kaza yaparlar. Ömer yaralý
omzundan yeniden darbe alýr. Hastaneye
kaldýrýlýr. Doktor Ömer’in durumunun ciddiyetini
Elif’e anlatýr. Ömer dikkat etmezse kolunu bir
daha hiç kullanamayacaktýr.
AVCI USULÜ KUZU BACAÐI
Þehzade Mustafa
1515 yýlýnda babasý Kanuni
Sultan Süleyman’ýn þehzadeliði
sýrasýnda Manisa’da dünyaya geldi.
Yavuz Sultan Selim’in 1520’de hayatýný kaybetmesi üzerine Osmanlý
tahtýna oturmak üzere Ýstanbul’a
giden babasýnýn yanýnda baþkente
gitti.Hürrem Sultan’ýn babasýnýn
sarayýna girmesinden sonra annesi
Mahidevran Sultan ile Kanuni’ye
dört þehzade daha doðuran Hürrem
Sultan arasýnda, Kanuni’den sonra
kendi oðullarýnýn tahta çýkmasýný
saðlamak için büyük bir mücadele
yaþandý. Þehzade Mustafa, 1533 1541 arasýnda Saruhan Sancakbeyi
(Aydýn sancaðý ilavesiyle) olarak
görev yaptý. Saruhan (Manisa),
padiþah adayýnýn görev yaptýðý yer
kabul edilirdi, dolayýsýyla Þehzade
Mustafa dönemin veliaht þehzadesiydi.
16 Mayýs 1541’de Amasya
Sancakbeyliðine atandý; Saruhan
Sancakbeyliðine ise kardeþi Þehzade
Mehmed getirildi. Halk ve askerler
bu duruma tepki gösterdi, bunun
üzerine I.Süleyman doðu topraklarýnýn güvenliði için þehzadenin
Amasya'ya gönderildiðini ve veliahtlýðýnýn sürdüðünü açýkladý[2].
Ardýndan, Mehmet’in beklenmedik
þekilde 1543’te ölümünden sonra
Saruhan Sancakbeyliðine Þehzade
Selim getirilirken; Þehzade Mustafa
ise
1549
yýlýnda
Konya
Sancakbeyliðine
atandý.Þehzade
Mustafa'nýn þahsýna dair önemli verilerden biri de Bernardo Navagero
adlý Ýtalyan elçinin yazdýðý bir mektupta hakkýnda verdiði bilgilerdir.
Diðer bir veri ise Guillaume
Postel'in Osmanlý gelenek-göreneklerini ve siyasi durumunu anlattýðý
kitapta bulunmaktadýr. 1536'da,
Fransýz kralý I. François, Kanuni
Sultan Süleyman'la bir sözleþme
imzaladý ve ardýndan resmî tercümaný ve tarihçisi Guillaume Postel'i
yardýmcý olarak Fransýz elçisi olan
Jean de La Forêt'in yanýna, Ýstanbul'a gönderdi.
Malzemeler
4 Adet Kuzu Ýncik
2 Çorba Kaþýðý Sývý Yað
1 Çorba Kaþýðý Un
1 Çorba Kaþýðý
Salça
12 Adet
Arpacýk
Soðaný
2 Adet
Çarliston
Biber
2 Adet
Domates
Tuz
Kýzartmak için Sývý Yað
Yemeðin Tarifi
öncelikle sývý yaðý tavaya
alýn. Kuzu incikleri sývý
yaðda kýzartýn. Tencereye 2
çorba kaþýðý sývý yaðý koyun.
Kýzdýktan sonra 1 çorba
kaþýðý unu ekleyin. Unun
rengi deðiþene kadar kavu-
run. 1 çorba kaþýðý salçayý
ilave edin. Yeterince suyu
ekleyin. Kuzu inciklerini
tencereye aktarýn. Et
yumuþayana dek piþirin.
Baþka bir tavaya
çok az sývý yað
koyun. Kabuklarý
soyulmuþ
arpacýk soðanlarýný, ikiye
kesilmiþ mantarlarý, iri parçalar
halinde kesilmiþ
çarliston biberlerini ve
domatesi ilave
edin.Mantarlarý býraktýklarý
suyu çekene dek kavurun.
Ayrý bir tencerede kaynayan kuzu inciklerin
piþmesine yakýn soðanlý ve
mantarlý karýþýmý ekleyin.
1-2 taþým kaynatýn. Sýcak
olarak servis yapýn.
Bizim Peygamberimizin yolu aþk yoludur.
Biz Aþktan doðmuþuz, annemiz aþktýr.
Hz.Mevlana
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Kara Para Aþk
23:40 Kim Milyoner
Olmak Ýster ?
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
20:00 Uzay Yolu
21:50 Devlet Kuþu
23:50 Haber Saati
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
Yerli Dizi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Yýlanlarýn Öcü
Yerli Dizi
23:14 Büyük Risk
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel Hareketler
Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Hayat Yolunda
23:00 Yalan Dünya
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Zengin Kýz Fakir Oðlan
23:00 Þimdi Onlar Düþünsün
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:00 Ýki Dünya Arasýnda
Yerli Dizi
21:00 Yetim Gönüller
23:00 Karder Çizgisi
TEK
YILDIZ
2
19 KASIM 2014
ÇARÞAMBA
HABER
9
Kavþak sorununun
çözülmesini bekliyorlar
Vali Ahmet Kara Alaca'da
incelemelerde bulundu
Vali Ahmet Kara ilçe ziyaretlerine hýz kesmeden
devam ediyor.
Dün Alaca Ýlçesinde giden Vali Ahmet Kara ilk
olarak Alacahöyük Müzesini ve daha sonra ise Alaca
Kaymakamý Ramazan Kurtyemez'i ziyaret
etti.
Alaca
Kaymakamý
Ramazan
Kurtyemez, Vali Ahmet Karaya Alaca
hakkýnda bilgi verdikten sonra ziyaret için
teþekkür etti. Vali Ahmet Kara sýrasýyla
Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý,
Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz'ý,
Alaca Tarým Müdür Vekili Cumhur Atalýk'ý,
Alaca Ýlçe Emniyet Müdürü Vekili Mustafa
Var'ý, Alaca Ýlçe Jandarma Üstteymen
Kurtuluþ Dönük'ü ve sonra olarak da Kaz
çiftliðini ziyaret etti.
Ziyaretlerde Ýl Emniyet Müdürü Salih
Erkan Tarancý, Ýl Jandarma ve Garnizon
Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet
Çelik, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer
Arslan, Alaca Kaymakamý Ramazan
Kurtyemez, Alaca Belediye Baþkaný
Muhammet Eyvaz, Alaca Ýlçe Emniyet
Müdürü Vekili Mustafa Var, Ýl Halk Saðlýðý
Müdürü Ahmet Barýþ, Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz
Ermiþ, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Çorum Müze Müdürü Önder Ýpek,
Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz,
bürokratlar, müdür yardýmcýlarý, baþkan
yardýmcýlarý ve belediye meclis üyeleri
katýldý.
Vali Ahmet Kara, "4 ilçemizdeyiz bu
ziyaretlerimiz hem iadeyi ziyaret hem de
ilçeleri denetim olarak düþüne biliriz. Kaymakamlýktan
sonra birkaç yerleri daha ziyaret edeceðiz" þeklinde
konuþtu. Yasin YÜCEL
Vali Ahmet Kara Ýlçe
ziyaretleri kapsamýnda gittiði
Alaca'da Belediye Baþkaný
Muhammet Eyvaz'ý ziyaret etti.
Alaca Belediye Baþkaný Muhammet
Eyvaz ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Vali Ahmet
Kara'ya teþekkür etti. Eyvaz daha
sonra Vali Kara'ya Alaca'nýn sýkýntýlarýndan bahsetti. Eyvaz, "Alaca
Devlet Hastanesinin önünde bir
kavþak sýkýntýmýz var. Bu hususta
sizin desteklerinizi bekliyoruz" dedi. Vali
Ahmet Kara ise Alaca'yý beðendim kavþak
Alaca Ziraat Odasýna teþekkür
Vali Ahmet Kara Alaca Ziraat Odasýný
ziyaret etti. Vali Ahmet Kara Ziraat Odasý
bünyesinde kurulan yoðurt üretim tesisini
inceledi. Gýda Mühendisi Hatice Gül'den
yoðurt üretimi hakkýnda bilgi aldýktan sonra
Toprak Tahlil Laboratuvarýný da inceledi.
3500 yýllýk Hitit Barajý
arkeopark olacak
Alacahöyük'te bulunan Hitit Barajý restore edilecek.
Çalýþmalar kapsamýnda bölge arkeopark haline getirilecek.
Vali Ahmet Kara, bir dizi ziyaret ve incelemede
bulunmak üzere gittiði Alaca'da Alacahöyük'te bulunan 3500 yýllýk Hitit Barajýný da gezdi.
Barajda Ýl Kültür Müdürlüðü, DSÝ ve Ýl
Özel Ýdaresi tarafýndan birlikte yapýlacak
olan restorasyon çalýþmalarý hakkýnda bilgi
veren Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekteri Ömer
Arslan, bölgenin arkeopark yapýlarak turizme kazandýrýlacaðýný söyledi.
Arslan,
"Hitit
imparatorluðuna
baþkentlik yapan Çorum'da bulunan Hitit
Barajý 3500 yýllýk tarihi ile korunmasý
gereken önemli bir kültür mirasýmýzdýr.
Burada yapýlan arkeolojik kazýlarýn yanýnda
söz
konusu
tarihi
barajýn
çevresinin rekreasyonel saha
olarak tanzim edilerek arkeopark
haline getirilmesi düþünülmektedir. Böylece alan, turizme
kazandýrýlarak ziyaretçi sayýsýnýn
arttýrýlmasý planlanmaktadýr. Proje
kapsamýnda:
Giriþ
kontrol
üniteleri, bilgilendirme ve kapalý
sergi merkezi, idari merkez ve
araþtýrma merkezi, restoran,
hediyelik eþya satýþ yeri, yerel
ürünleri satýþ alaný, otopark,
yürüyüþ yollarý, seyir teraslarý ve dinlenme alanlarý,
bitkisel peyzaj alanlarý, kazý çalýþmasý alaný yapýlmasý
planlanmaktadýr. Projenin yaklaþýk maliyeti ise 831 bin
277 TL'dir" dedi. Yasin YÜCEL
sýkýntýnýzý ilgili yerlere iletirim biz sizlerin
hizmetkarýnýzýz" dedi. Yasin YÜCEL
Ziraat Mühendisi Uður Þahin'den
toprak analizleri hakkýnda bildi alan Vali
Kara, daha sonra Alaca Ziraat Odasý
Baþkaný Ýlhan Yýlmaz'ý ziyaret etti.
Ziyarette konuþan Ziraat Odasý Baþkaný
Ýlhan Yýlmaz, Vali Ahmet Kara'ya Alaca
tarýmý hakkýnda bilgi verdikten sonra
teþekkür etti.
Vali Ahmet Kara ise Alaca Ziraat
Odasýný çok beðendiði ifade etti. Vali
Ahmet Kara, "Ziraat Odasýný böyle
görmek beni mutlu etti. Alaca'yý inþallah
hep böyle gider sizin sorunlarýnýz benim
sorunum sorunlarýnýzý hazýrlayýn bir dosya
þeklinde Tarým Bakaný geldiðinde sýkýntýlarýmýzý anlatalým. Allah baþarýlarýnýzý arttýrsýn" dedi. Yasin YÜCEL
Giriþimci vatandaþtan
örnek yatýrým
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde
bulunmak üzere Alaca'ya giren Vali
Ahmet Kara Hýþýr Yolu üzerinde
bulunan kaz çiftliðini de ziyaret etti.
Kaz çiftliði hakkýnda bilgi veren iþletme
sahibi Sebahattin Yýldýrým
çiftlikte 1100 tane kazýn olduðunu ifade
etti.
"Devletin bize hiç desteði yok burada
gördüðünüzün hepsini kendi çabalarýmla
yaptým" diyen Yýldýrým yardým istedi.
Vali Ahmet Kara ise, "Devletin destek
verdiðini sanýyordum. Destek vermemesi
beni þaþýrttý. Ýnþallah siz daha güzel yerlere
gelirsiniz" dedi.
Yasin YÜCEL
Bayat Anadolu Lisesi öðrencileri baþkanýný seçti
Bayat Anadolu Lisesinde öðrenci meclisi
baþkanlýðý heyecaný yaþandý.
Öðrenci meclisi baþkanlýðý için Eray
Gerçek, Hüseyin Yýlmaz, Zafer Kozan ve
Bekir Ekinci isimli öðrenciler aday oldular.
Seçim öncesi çalýþmalarda adaylar afiþler
ve görsel materyallerle propaganda çalýþmalarý yaptýlar.
Yapýlan seçim sonucunda Bayat Anadolu
Lisesi öðrencileri okul meclisi baþkanlýðýna
Bekir Ekinci'yi seçti. Bayat Anadolu Lisesi
Müdürü Tarýk Nakcý, Okul Meclisi Baþkaný
seçilen Bekir Ekinci'yi tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
19 KASIM 2014
ÇARÞAMBA
HABER
Demiryolu 2015
Yatýrým Programýnda
Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan dün 2015 yýl bütçe
sunumunda önümüzdeki yýllarda demiryollarýna aðýrlýk vereceklerini söyledi.
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Ulaþtýrma
Bakanlýðýnýn bütçe görüþmeleri ile ilgili yaptýðý açýklamada,
Kýrýkkale-Çorum-Samsun Demiryolu Uygulama
Projesinin 2015 Yatýrým Programýna alýndýðýný söyledi.
Baðcý açýklamasýnda, Ulaþtýrma Bakaný Lütfi
Elvan'ýn Bütçe görüþmelerinde yaptýðý konuþmada,
hýzlý trenlerle Orta ve Doðu Anadolu'yu limanlarla
buluþturacaklarýný, tüm OSB'leri lojistik merkezleri ve
limanlara baðlayacaklarýný ifade ederek önümüzdeki
yýllarda demiryollarýna aðýrlýk vereceklerini söylediðini
açýkladý. Haber Servisi
"Gençlik Merkezleri Tanýtým
Günleri"ne Çorum'dan katýlým
Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn düzenlediði
"Gençlik Merkezleri Tanýtým Günleri"
Ankara'da yapýldý.
81 ilin tüm Gençlik Merkezleri'nin katýldýðý
Congresium Kongre ve Gösteri Merkezi'ndeki organizasyona Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay
Kýlýç, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Milletvekilleri, Sanatçýlar ve 81 ilin gençlerin gençleri katýldý.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, Çorum Gençlik Merkezi standýný ziyaret
ederek Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer, Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdür Vekili
Ýsmail Þahan'dan bilgiler alarak gençleri yaptýklarý
çalýþmalardan dolayý tebrik etti.
Gençlik Merkezi üyelerinin konserleri, halk
oyunlarý ve tiyatro gösterilerinin de yapýlacaðý organizasyon 3 gün sürecek. Gençlik aktivitelerinin yaný
sýra ses sanatçýsý Murat Kekilli ve Uður Iþýlak, konser
verecek. Haber Servisi
Çorum Tabip Odasýndan
Uslu'ya ziyaret
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Osman Karakuþ,
Dr. Fatih Fiþenk, Dr. Selçuk Önce, Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu
makamýnda ziyaret ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler.
Azak ziyarette, mayýs ayýnda
yaptýklarý kongre ile Çorum Tabip
Odasý yeni yönetimini belirlediklerini ifade ederek, "Sizlerin engin bilgi
ve tecrübelerinizden yararlanarak,
destek ve görüþlerinizin bize önemli
bir yol göstereceðine inanýyoruz"
dedi.
Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu, "Sivil
Toplum Örgütü olmak
önemlidir.
Tabipler
Odasý olarak devletten
ve siyasetten baðýmsýz
davranýn.
Kamuyu
denetleyen ama çözüm
üreten sorunun parçasý
deðil, çözümün tarafý
olun. Emek nasýl bilgiye
dayalý hale geldi ise Sivil
Toplum Örgütleri de
öyle olmalý. Saygýnlýk ve
etkinlik
kazanmak
üzere
donanýmýnýzý,
kapasitenizi artýrmak
için iliþkileri geliþtirerek, iletiþimi iyi kullanmak gerekir.
Yeni yönetiminiz hayýrlý uðurlu olsun" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
10
HAFÝF TÝCARÝ ARAÇ KÝRALAMA
SAÐLIK KÜLTÜR VE SPOR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI
YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
Hafif Ticari Araç Kiralama hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale
Kayýt Numarasý
: 2014/153091
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Kuzey Kampüs Çevre Yolu Bulvarý Merkez/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642192120 - 3642192149
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:12 Ay Süreli 3 Adet Hafif Ticari Araç Kiralama Hizmeti
Kombi 1 Adet Kombi Van 1 Adet Panel Van 1 Adet Ayrýntýlý
bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:Hitit Üniversitesi Rektörlüðü
c) Süresi
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarý Merkez ÇORUM
b) Tarihi ve saati
:28.11.2014 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya
sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya
kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ
için özel
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya
sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya
kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Karayolu Taþýma Kanunu ve Yönetmeliði gereði "K1 Yetki Belgesi"
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare
tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare
tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi
Baþkanlýðý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da
gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan
istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en
avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Basýn No:1180
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Japonya'da zayýf ekonomi
erken seçim kararý aldýrdý
2012'de Baþbakanlýk koltuðuna oturan Abe, çok yavaþ büyüyen
ekonomiyi canlandýrmak
adýna aþýrý gevþek para politikasý
ve harcama programýyla yeni istihdam ve yatýrýmlar yaratmayý
vaadetmiþti.
Ancak aradan geçen iki yýl
içerisinde 'Abenomi' olarak da
adlandýrýlan önlemler ekonomide istenen ivmeyi yaratamadýðý gibi mali
disiplini de hedeften þaþýrttý ve Japonya'nýn
bütçe açýðý yatýrýmcýlarý rahatsýz eden
seviyelere ulaþtý. Ülkede bütçe açýðýnýn milli
gelire oraný yüzde 7,6
seviyesinde. Kamu borcunun milli gelire oraný
ise yüzde 200'ün üzerine
çýkmýþ durumda.
Abe'nin
bütçeyi
tekrar kontrol altýna
alma çabalarý kapsamýnda KDV benzeri bir satýþ
vergisini devreye sokmasý ise son iki çeyrekte
ekonomik daralma ile sonuçlanýnca erken
seçim kararý da geldi.
YEDAÞ'tan Kuþsaray'da
kesinti
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ bakým ve
onarým çalýþmalarý nedeniyle Kuþsaray köyünde
elektrik kesintisi yapacak.
Kesintiler 21-22-23.11.2014 tarihinde 07.0017. 00 saatleri gerçekleþtirilecek.
TEK
YILDIZ
2
19 KASIM 2014
ÇARÞAMBA
SPOR
11
Belediyespor alt yapýsýnda
güzel çalýþmalar
Sinan Özdilli
Çorum belediyespor alt yapý sorumlusu
Sinan Özdilli ve alt yapý hocalarý dün Dr
Turhan Kýlýcýoðlu stadyumunda yaptýklarý
basýn toplantýsýnda akademi liginin ilk
yarýsýný deðerlendirdiler.
Sinan Özdil yaptýðý açýklamada Akademi
liglerinde Belediyespor olarak
güzel iþler yapýyoruz. U
14,15,16,17
ve
19
da
katýldýðýmýz lig kategorilerinde Çorum'u ve belediyespor'u en iyi þekilde temsil
ediyoruz. Bizlere destek
veren
bata
belediye
baþkanýmýz belediye baþkan
yardýmcýmýz ayný zamanda
kulüp baþkanýmýz Zeki Gül,
beye çok teþekkür ediyoruz.
Akedemi
liglerinde
mücadele eden takýmlarýmýz temel gayeleri
Belediyespor'un pilot takýmý olrak profesyonel takýma oyuncu kazandýrmaktýr.
Çalýþmalarýmýz programlý bir þekilde
yürüyor. Futbolcularýmýzýn gerek saha içinde
gerek ise, okul ve aile hayatlarý yakýn mercek
altýna alýnarak, her futbolcu içinhocalarýmýz
rapor hazýrlýyor. Bu raporlar doðrultusunda
her hafta futbolcularýmýzýn performans
grafikleri kontrol altýnda tutuluyor.
U 19 liginde elit takýmlar ile mücadele
ediyoruz .U 19 liginde trabzon çaykur
Rizespor ve samsunspor2un U 19 takýmlarý
ile maçlar yapýyoruz. Bu maçlar futbolcularýn
geliþimlerini büyük oranda katký saðlamaktadýr. Bu kategorideki futbolcularýmýz gerek
seyahat gerekse otelde konaklamalr ile profesyonel futbolculuk ortamýna alýþýyor.
yýllar için bir hayli umutlandýrdý. Biz akademi
liglerine 110 sporcu ile baþladýk bu futbolcu
sayýmýzý
dahada
artýrmak
istiyoruz.
Takýmlarýmýzýn anorok dýþýnda bir eksiði
kalmadý. Bu eksikliðide önümüzdeki günlerde
gidereceðiz.
Akademi liglerinde mücadele eden futbolcularýmýzýn Hitit üniversitesi ile iþ birliði
yaparak, fiziksel geliþimlerinide mercek altýna
alacaðýz. Örneðin bir futbolcunun boy ortalamsý ne kadar olur, bunun dýþýnda futbolcularýmýza psikolog desteði ve beslenme uzamaný tarafýndan seminerler verilerek onlarýn sosyal ve aile
yaþantýlarýný kontrol altýna
alarak
hepsini
bilgisayar
ortamýnda bulundurmak istiyoruz. Bu yönde çalýþmalarýmýza
en kýsa sürede baþlayacaðýz"
dedi.Alt yapý hocalarý ise,
Akademi liglerine katýlmalarýnda büyük emekleri olan belediye
Alt yapý hocalarý ligin ilk baþkaný ve Belediyespor kulüp
baþkanýna teþekkür ettiler. Alt
yarýsýný deðerlendirdiler
yapý hocalarý Çorum da
belediyespor a takýmýna en
Bu sene oluþan akademi liglerinde ilk kez azýndan 2,3 futbolcu kazandýrmak için gece
katýlmamýza raðmen takýmlarýmýzýn göster- gündüz çalýþma yaptýklarýný akademi
diði performanlardan bir hayli memnunuz. liglerinde mücadele eden takýmlarýn perforBiz bu göreve 3 ay önce geldik ve 3 aylýk manslarýndan son derece mutlu olduklarýný
dönemde yaptýðýmýz çalýþmalar bizi gelecek açýkladýlar. (Yasin Yücel)
Batman ve
Sebatspor
disiplin kuruluna
sevk edildi
BATMAN PETROL SPOR
A.Þ. Kulübü'nün 16.11.2014 tarihinde
oynanan
BATMAN
PETROL SPOR A.Þ.-DARICA
GENÇLERBÝRLÝÐÝ Spor Toto
3.Lig 1. Grup müsabakasýndaki
"saha olaylarý" nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatýnýn 52. maddesi
uyarýnca ve "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle Futbol Disiplin
Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca
ayrýca, SEBAT PROJE TRABZON
AKÇAABATSPOR
Kulübü
teknik sorumlusu GÖKHAN
YILMAZ'ýn 17.11.2014 tarihinde
oynanan SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABATSPOR-NÝÐDE
BELEDÝYESPOR Spor Toto 3.Lig
1.
Grup
müsabakasýndaki
"sportmenliðe aykýrý hareketi"
nedeniyle
Futbol
Disiplin
Talimatýnýn 36. maddesi uyarýnca
18.11.2014 tarihinden itibaren
tedbirli olarak PFDK'ya sevkine
karar verildi.
(Spor servisi)
"Valimiz ile
aþamayacaðýmýz
engel yok"
Kastamonuspor
hazýrlýklarý baþladý
ZONGULDAK Kömürspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, Vali
Ali Kaban'ýn Adliyespor galibiyetinden dolayý takýmý adýna kendisini
kutladýðýný söyledi. Kaban'ýn geçen yýldan bu yana maddi-manevi
desteðini esirgemediðini kaydeden Baþkan, "Valimiz Zonguldak ve
Zonguldak Kömürspor için bir þans. Geçen yýldan bu yana bizim hep
yanýmýzda. Kendisi bize bu sezon için maddi kaynak konusunda
destek olacaðýný belirtti. Bu konuda umutlu bekleyiþlerimiz sürüyor.
Þehrimizin Valisi yanýmýzda olduktan sonra Zonguldak
Kömürspor'un aþamayacaðý bir engel yoktur. Kendisine teþekkür
ediyorum. Valimizin bu desteði, þehrin diðer önde gelen kiþilerine
örnek olmalý. Bu þehrin ve þehri temsil eden Kömürspor'un birlik
beraberliðe ihtiyacý var" dedi. (Spor servisi)
'Offshore zararýný vergi
veren ödememeli'
Bölgesele amatör ligde mücadele eden Ulukavakspor,
dün yaptýðý hazýlýk çalýþmalarý ile hafta sonu deplasmanda
oynayacaðý Kastamonuspor hazýrlýklarýna baþladý.Dün 1 nolu
sentetik çim sahada yapýlan çalýþmada futbolcular ýsýnma koþu-
larý ve 5,e 2 top çalýþmasý yaptý. Antrenmanýn son bölümünde
ise, kuvvet çalýþmasý yapan siyah beyazlý futbolcular haftanýn ilk
çalýþmasýný tamamladý. Bugün yapýlacak olan antrenman ile
kastamonuspor hazýrlýklarý devam edecek. (Spor servisi)
TMSF Baþkaný Þakir Ercan Gül,
son günlerde yüksek mahkeme
kararý nedeniyle tekrar gündeme
gelen offshore hesaplarýyla ilgili
görüþünü açýkladý. Gül'e göre tüm
offshorezedelerin parasý geri ödenmemeli. TMSF Baþkaný vergi ödememek için bu hesaplara bilinçli
olarak parasýný yatýranlarýn mevduatlarýnýn devlet garantisine alýnmamasý
gerektiðini
söyledi.
Eskiden TMSF dendiðinde bir aþinalýk vardý ama bu dönem öyle
deðil. Bunu iyiye mi kötüye mi yormak lazým. Fazla ekranlara çýkmýyorsunuz, son zamanlarda bu offshore’la ilgili haberler var, biz de
onu merak ediyoruz ama bu
durumla ilgili tespitiniz ne?
Þakir Ercan Gül: TMSF’nin ilk
zamanlarda gündemde olmasýnýn
nedeni, o dönemde ben de ikinci
baþkandým, Uzan grubunun asetlerinin ilk defa Türkiye gündeminde, böylesine banka çözümleme faaliyetinin bütün varlýklarý
da
içine
alacak
þekilde
geniþletilmesinden kaynaklanan
bir marakla TMSF Türkiye gündemine girdi
Emanet koltuðu geri verdi
19 KASIM 2014
ÇARÞAMBA
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Turgay'a 3 bin lira
ceza verildi !
toplantýda
Þekerspor
ve
Batman Petrolspor maçlarý ile
ligili yapacaðý yönetim kurulu
toplantýsýnda Turgay'ýn yaptýðý
hareket içinde bu futbolcuya
para cezasý verilmesi de yönetimin baþlýca gündeminde olacak. Yardýmcý antrenör Turgay'ý
ýsýnmasý için kale arkasýna gönderirken " Seni oyna alacaðýz
iyi ýsýn" sözlerine tepki olarak
Turgay'da
oyuna
dahil
edilmeyince sýrtýndaki yeleði
Turgay Çorum
yedek kulübüsene fýrlatarak
belediyespor
maç bitmeden soyunma odasýformasý altýnda
na gitmiþti.
geride kalan 12
Turgay, belediyespor da
hafta da penaltýdan yaklaþýk 10 hafta ilk onbirde
yalnýzca 1 gol attý forma giyer iken sadece rakip
kalelere 1 gol atma baþarýsýný
Geçtiðimiz hafta Tutap Þekerspor
gösterdi. Kulüp baþkaný Zeli Gül, bu tip davranýþlarýn her
maçýnda oyuna alýnmadýðý için
zaman karþýsýnda olduðu ve bu davranýþýnda cezasýsýz
kalmayacaðý bekleniyor. Geçtiðimiz hafta Belediyespor
sýrtýndaki yeleði çýkartarak yere atan ve
yardýmcý antrenör ile sözlü diyalog yaþayan yönetimi Çaðlar ve Murathan Buruþ'a takým içinde disiplinsiz davranýþlarýndan dolayý para cezasý vermiþti.
ve maç bitmeden de soyunma odasýna
Belediyespor kulübü tarafýndan akþam saatlerinde yapýlan
giden Turgay'a 3 bin lira ceza kesildi
açýklamada Turgay'a 3 bin lira para cezasý verildiði açýkBelediyespor yönetimi bu hafta içinde yapacaðý landý (Yasin Yücel)
1907 Gençlikspor ligden çekildi
1907 Gençlikspor Kulübü adýna Cumhur
SEVÝNÇ imzasý ile Futbol Ýl Temsilciliðine gönderdiði 17.11.2014 tarih 6 sayýlý dilekçesinde 20142015 Amatör Futbol Sezonunda oynanacak U14
Liginden "Kulüp olarak Yeniden Yapýlanma içerisine
girmeleri" nedeni ile katýlamayacaklarýný bildirdi.
Hatýrlanacaðý üzere U14 Ligi Sezon Öncesi yapýlan
Teknik toplantýda 9 takýmla oynatýlmasý planlanmýþ ve
Fubol il temsilciliðimizce fikstür ve statütüsü 9 takým
üzerinden
düzenlenerek
Türkiye
Futbol
Federasyonunun onayýna sunulmuþ, statü ve Fikstür
Futbol Federasyonuncada uygun bulunarak onaylanmýþtýr. U14 Ligi U15 Liginin sona ermesinden hemen
sonraki hafta 7 Aralýk 2014 Pazar günü oynanacak
müsabakalarla start alacak.
1907 Gençlikspor'un lige katýlmama kararýnda
sonra U14 Ligi Mimarsinan Gençlikspor, H.E.
Kültürspor, Çimentospor, Alaca Belediye Gençlikspor,
Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor, Osmancýk Gücüspor,
Osmancýkspor ve Gençlerlerbirliðispor Kulüpleri
olmak üzere toplam 8 takým arasýnda tek grupta tek
devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak, Burada ilk
ikiye giren 2 takýmýmýz Ýlimizi U14 Türkiye
Þampiyonasý müsabakalarýnda temsil etmeye hak
kazanacaktýr. 7 Aralýk 2014 Pazar Baþlayacak olan U14
Ligi 1. Hafta müsabakalarýnýn fikstürde belirtilen
proðramý ise þu þekilde oldu. (Sporservisi)
2 NOLU
11.30
H.E. KÜLTÜRSPOR /
ÇÝMENTOSPOR
1 NOLU
13.00 ALACA BLD.GENÇLÝKSPOR
/ ÝL ÖZEL ÝD. GENÇLÝKSPOR
OSMANCIK 11.00 OSMANCIK GÜCÜSPOR /
OSMANCIKSPOR
Tuncay'lý Milliler Almanya
ile 1-1 berabere kaldý
U18 Milli Takýmýmýz, Antalya'da düzenlenen
Uluslararasý Dörtlü Turnuva'daki üçüncü ve son maçýnda Almanya ile 1-1 berabere kaldý.Emirhan Spor
Kompleksi'nde
oynanan
maçta U18 Milli Takýmý ilk
yarýyý Sabit Hakan Yýlmaz'ýn
42.dakikada attýðý golle önde kapadý. Almanya 88.dakikada Enis Bunjaki'nin golü
ile eþitliði yakaladý ve karþýlaþma 1-1 sona erdi.U18
Milliler, turnuvadaki ilk maçýnda Çek Cumhuriyeti'ni 20 yenmiþ ardýndan Hollanda
ile 1-1 berabere kalmýþtý.Çorumlu futbolcu Tuncay Kýlýç Almanya karþýsýnda ilk
onbirde sahada görev aldý. Tuncay maçýn 46. Dakikasýn da
oyundan çýkarak yerini Mustafa erçetin'e býraktýk.
Stat: Emirhan Spor Kompleksi
Hakemler: Cihan Burgan, Abdullah Uður Sarý, Serdar
Soydan, Murat Yalçýn
Türkiye: 12-Tarýk Çetin, 2-Sabit Hakan Yýlmaz (Dk.46
9-Ahmethan Köse), 6-Ali Berkin Þenol (Dk.80 13-Bahadýr
Çiloðlu), 10-Muhammed Samed Karakoç (k) (Dk.89 3Alican Özfesli), 11-Savaþ Polat, 14-Gökhan Göksu (Dk.80
4-Fatih Aktay), 15-Tuncay
Kýlýç (Dk.46 18-Mustafa Erçetin), 17-Hayrullah Alýcý
(Dk.65 5-Cengiz Ünder),
19-Hasan Kuruçay, 20Gökhan Kardeþ, 21-Abdullah Balýkçý
Almanya: 1-Reimann
Domink, 2-Herrmann Kolja, 3-Horn Jannes Kilian, 5Gimber Benedikt (k), 9Owusu Prinec Osei, 11Ochs Philipp, 13-Wekesser Erik, 14-Ziegele Robin, 16Conde Amara, 18-Donkor Anton Leander, 20-Sauerland
David
Goller: Dk.42 Sabit Hakan Yýlmaz (Türkiye) ve Dk.88
Enis Bunjaki (Almanya)
Sarý Kartlar: Dk.85 Muhammed Samed Karakoç (Türkiye) ve Dk.25 Benedikt Gimber (Almanya)
Þampiyonluk hesaplarý yapan Darýca Gençlerbirliði, Batman da
ummadýðý bir puan kaybý yaþadý. Sarý yeþilliler, geçen hafta aldýðý
liderlik emanetini Zonguldak Kömürspor'a teslim etti. Darýca
Gençlerbirliði, lider gittiði Batman deplasmanýndan üçüncü sýrada
döndü. Batman deplasmanýnda ummadýðý bir puan kaybý yaþayan
sarý yeþilliler, ilk 45 dakika boyunca oynadýðý baskýlý oyunun
karþýlýðýný alamadý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda Ferhat'ýn sebep
olduðu penaltý ile 1-0 geriye düþen Darýca temsilcisi, son 10dakikayý
10 kiþi tamamlayan rakibi karþýsýnda tekkale oynadý.
87. dakikada Erhan skora denge getirse de kalan dakikalarda
baþka gol olmadý ve Darýca temsilcisi Batman deplasmanýndan liderliði býrakarak döndü. (Spor servisi)
Belediyespor
yarýn toplanyor
Çorum belediyespor geçtiðimiz
Pazar günü sahasýnda Tutap þekerspor'u 2-0 maðlup ettikten sonra bu
hafta maç yapmacaðýndan teknik ekib
tarafýndan futbolculara verilen 3 günlük
izin yarýn bitiyor.Bugün Çorum da toplanmasý beklenen kýrmýzý siyahlý futbolcular
ve teknik ekip saat 15:30 da yapacaðý
çalýþma ile hazýrlýklarýný sürdürecek.
Bilindiði üzere Çorum belediyespor bu
hafta sonu maç yapmadan haftayý dinlenerek geçirecek ve maç yapmadan 3
puaný hanesine yazdýracak. Bozüyük ligden çekildiði için 13. Hafta maçýnda
Çorum belediyepsor haftayý maç yapmadan geçirecek.Belediyespor 14. Hafta
maçý için batman petrolspor'u Çorum da
konuk edecek, Batman petrol maçý sonrasýn da yine belediyespor 15. Hafta
maçýnda yine çorum da gaziosmanpaþa
takýmýný konuk ederek 14 ve 15. Hafta
maçlarýný üst üstte çorum da oynayacak.
Bu maçlar çorum belediyepsor'un ilk yarýdaki puan cetvelindeki yerini de büyük
ölçüde belirleyecektir.Belediyespor yarýn
yapacðaý antrenman ile batman petrol
maçýnýn hazýrlýk startýný saat 15:30 da
verecek. (Yasin Yücel)
Cahit Terzi: Tarfatarýmýz
muhteþemdi
12'nci haftada Adliyespor'u 1-0
maðlup ederek yeniden liderliðe yükselen Zonguldak Kömürspor'da teknik
direktör Cahit Terzi, son 25 dakika kötü futbol
sergileseler de kazanmanýn önemli olduðuna
vurgu yaparak mutlu olduklarýný ifade etti.
Cahit Terzi, Adliyespor'la çok zor bir sýnav
verdiklerini, netice itibariyle 1-0'da olsa kazanarak liderliðe yükseldiklerini söyledi.
12'nci haftada Kenan'ýn attýðý tek golle
galip gelen Zonguldak Kömürspor'da teknik
direktör Cahit Terzi, galibiyeti deðerlendirdi.
Karþýlaþmaya Burak, Okan, Berkan, Serkan
gibi önemli oyuncularýndan yoksun çýktýðýný,
maç içerisinde bunun eksikliðini hissettiklerini ifade eden Terzi, "Banko oynayan 4 futbolcu, Adliyespor maçýnda yoktu. Bunlarýn
eksikliðini hissettik. Özellikle son 25 dakika
futbol anlamýnda kötüydü. Rakip bu anlarda
baskýsýný artýrdý. Buna raðmen skoru korumasýný bildik. Bu dakikalarda hakem de kötü
bir yönetim gösterdi. Adeta rakibin gol atmasý
için uðraþtý.
Mücadelemizle buna izin vermedik.
Önemli bir maçtý. 3 puanla ayrýlmamýz
gerekiyordu. 1-0'da olsa kazanarak 3 puan
kazandýk. Bu galibiyetle birlikte liderliðimizi
de geri aldýk. Haftayý hem galibiyet, hem de
liderliðe yükselmenin çifte mutluðuyla kapatýyoruz" dedi.
TARAFTARIMIZ MUHTEÞEMDÝ
CAHÝT Terzi, Adliyespor maçýna yoðun
ilgi gösteren taraftarýn ayný zamanda tüm
Türkiye'ye centilmenlik örneði verdiðini
söyledi. Övünülecek bir taraftara sahip olduklarýný kaydeden Kömürspor'un hocasý,
"Býrakýn 3. Lig'i, PTT 1. Lig'de hatta Süper
Lig'de bile bu kadar taraftarý bir arada görmek
mümkün deðil. 10 bin kiþi tek yumruk oldu,
takýmý destekledi. Muhteþemdiler. Galibiyeti
taraftarlarýmýza armaðan ediyorum. 3 puaný
fazlasýyla hak ettiler" dedi.
21 KERE MAÞALLAH
Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, tam 21 maçtýr yenilgi yüzü
görmüyor. Geçen sezon Bölgesel Amatör
Lig'in 20'nci haftasýnda oynanan Kozlu
Belediyespor maçýyla baþlayan yenilmezlik
serisini bu sezon Spor Toto 3. Lig'in 12'nci
haftasýna kadar taþýyan Terzi, bu süre içinde
oynadýðý 21 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik
aldý. (Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN