FIN 1 - 04
Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy
zostavený k
I Č O
Mesiac
0 0 3 1 4 9 6 0
1 2
12
. 2011
Kód okresu
Rok
2
0 1 1
5 0 3
Kód obce
5 1 0 1 6 5
Názov subjektu verejnej správy
O B E C
Č N Á
V E L I
Právna forma subjektu verejnej správy
O b e c
Sídlo subjektu verejnej správy
Ulica a číslo
č
.
1 6 4
PSČ
Názov obce
0 2 7 5 4
V e l
Smerové číslo telefónu
0 4 3
i
č n á
Číslo telefónu
5 8 8 2 2 3 4 0
Číslo telefónu
5 8 8 2 2 7 0
E - mailová adresa
o b e c @v e l i
Zostavený dňa:
c n a .
s k
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
finančného výkazu :
Podpisový záznam štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu
subjektu verejnej správy :
IČO:
00314960
Strana č.: 2
Časť I.Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy
Časť 1.1. Bežný rozpočet
1 - Príjmy
Pro
gram
Zdroj Od Sku Trie Pod Po Pod
diel pina da trie lož po
da ka ložka
Schválený
rozpočet
111
312001
Transfer zo štátneho rozpočtu
41
111003
Výnos dane z príjmov poukazaný územ. samosprá
41
121001
Daň z nehnuteľností, z pozemkov
41
121002
Daň z nehnuteľností, zo stavieb
41
133001
Daň za psa
41
133013
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
41
211003
Dividendy
41
212003
Z prenajatých budov,priestorov a objektov
41
221004
41
Upravený
rozpočet
Skutočnosť k
31 . 12 . 2011
3 951
122 289
122 323
204 300
181 000
167 977
9 300
9 300
5 858
17 378
17 378
17 251
1 000
1 051
1 051
17 200
17 200
17 109
66
66
17 428
41 815
43 925
Ostatné poplatky
1 600
5 250
5 107
223001
Poplatky za predaj výrobkov,tovarov a služieb
1 615
2 378
2 137
41
223002
Za jasle,materské školy a školské kluby detí
1 660
1 000
1 290
41
242
Úrok z vkladov
66
42
41
71
311
Tuzemské bežné granty
Úhrn
3 270
275 564
398 769
387 339
2 - Výdavky
Pro
gram
Zdroj Od Sku Trie Pod Po Pod
diel pina da trie lož po
da ka ložka
Schválený
rozpočet
111
01
1
1
6
611
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostn
111
01
1
1
6
625003
Na úrazové poistenie
111
01
1
1
6
632003
Poštové a telekomunikačné služby
111
01
1
1
6
633006
Všeobecný materiál
111
01
1
1
6
635002
Údržba výpočtovej techniky
111
01
1
1
6
637027
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
111
01
3
3
0
611
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostn
111
01
3
3
0
621
Poistné do VšZP
111
01
3
3
0
625001
SP - nemocenské poistenie
111
01
3
3
0
625002
SP - starobné poistenie
111
01
3
3
0
625003
Na úrazové poistenie
17
111
01
3
3
0
625004
Na invalidné poistenie
65
111
01
3
3
0
625005
Na poistenie v nezamestnanosti
22
111
01
3
3
0
625007
Na poistenie do rezervného fondu solidarity
104
111
01
3
3
0
632003
Poštové a telekomunikačné služby
111
01
3
3
0
633006
Všeobecný materiál
111
01
3
3
0
633009
Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompe
111
01
3
3
0
635002
Údržba výpočtovej techniky
111
02
2
0
0
637027
111
04
2
1
9
111
04
2
1
9
Upravený
rozpočet
Skutočnosť k
31 . 12 . 2011
161
161
8
8
50
50
204
204
66
66
1 020
1 020
2 400
2 820
2 820
240
261
261
30
40
40
302
469
469
180
144
145
120
31
31
13
13
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
138
138
611
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostn
968
968
621
Poistné do VšZP
49
49
130
IČO:
00314960
Strana č.: 3
111
04
2
1
9
623
Poistné do ostatných ZP
39
39
111
04
2
1
9
625001
SP - nemocenské poistenie
12
12
111
04
2
1
9
625002
SP - starobné poistenie
98
98
111
04
2
1
9
625003
Na úrazové poistenie
7
7
111
04
2
1
9
625004
Na invalidné poistenie
26
26
111
04
2
1
9
625005
Na poistenie v nezamestnanosti
9
9
111
04
2
1
9
625007
Na poistenie do rezervného fondu solidarity
42
42
111
04
2
1
9
637005
Špeciálne služby
90 000
90 000
111
04
2
1
9
637014
Stravovanie
1 450
1 450
111
09
1
1
1
633006
Všeobecný materiál
1 642
1 642
111
09
1
1
1
633009
Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompe
139
139
111
09
1
1
1
635002
Údržba výpočtovej techniky
70
70
1161 04
2
1
9
611
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostn
12 834
12 834
1161 04
2
1
9
621
Poistné do VšZP
841
841
1161 04
2
1
9
623
Poistné do ostatných ZP
606
607
1161 04
2
1
9
625001
SP - nemocenské poistenie
199
199
1161 04
2
1
9
625002
SP - starobné poistenie
1 703
1 703
1161 04
2
1
9
625003
Na úrazové poistenie
114
114
1161 04
2
1
9
625004
Na invalidné poistenie
426
426
1161 04
2
1
9
625005
Na poistenie v nezamestnanosti
142
142
1161 04
2
1
9
625007
Na poistenie do rezervného fondu solidarity
675
675
1162 04
2
1
9
611
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostn
2 285
2 285
1162 04
2
1
9
621
Poistné do VšZP
128
128
1162 04
2
1
9
623
Poistné do ostatných ZP
107
108
1162 04
2
1
9
625001
SP - nemocenské poistenie
35
35
1162 04
2
1
9
625002
SP - starobné poistenie
326
326
1162 04
2
1
9
625003
Na úrazové poistenie
20
20
1162 04
2
1
9
625004
Na invalidné poistenie
75
75
1162 04
2
1
9
625005
Na poistenie v nezamestnanosti
25
25
1162 04
2
1
9
625007
Na poistenie do rezervného fondu solidarity
119
119
41
01
1
1
6
611
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostn
57 199
37 000
35 711
41
01
1
1
6
612001
Osobný príplatok
8 000
8 000
6 122
41
01
1
1
6
614
Odmeny
41
01
1
1
6
621
Poistné do VšZP
3 842
2 358
2 582
41
01
1
1
6
623
Poistné do ostatných ZP
1 730
2 072
2 041
41
01
1
1
6
625001
SP - nemocenské poistenie
532
574
571
41
01
1
1
6
625002
SP - starobné poistenie
5 322
6 114
6 085
41
01
1
1
6
625003
Na úrazové poistenie
304
448
459
41
01
1
1
6
625004
Na invalidné poistenie
1 140
1 148
1 096
41
01
1
1
6
625005
Na poistenie v nezamestnanosti
380
319
347
41
01
1
1
6
625007
Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1 824
2 090
2 214
41
01
1
1
6
627
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťov
693
852
41
01
1
1
6
631001
Cestovné náhrady-tuzemské
1
1
41
01
1
1
6
632001
Energie
4 628
6 816
11 400
4 430
IČO:
00314960
Strana č.: 4
41
01
1
1
6
632002
Vodné,stočné
800
103
102
41
01
1
1
6
632003
Poštové a telekomunikačné služby
2 190
1 717
1 505
41
01
1
1
6
633004
Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,tech
600
1 090
1 090
41
01
1
1
6
633006
Všeobecný materiál
960
1 198
924
41
01
1
1
6
633016
Reprezentačné
1 320
720
666
41
01
1
1
6
634001
Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
500
723
723
41
01
1
1
6
634002
Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
690
896
896
41
01
1
1
6
634003
Poistenie
450
322
322
41
01
1
1
6
634005
Karty,známky,poplatky
66
66
41
01
1
1
6
635002
Údržba výpočtovej techniky
650
1 069
1 325
41
01
1
1
6
637001
Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sy
160
195
195
41
01
1
1
6
637003
Propagácia,reklama a inzercia
130
428
428
41
01
1
1
6
637004
Všeobecné služby
660
1 800
2 800
41
01
1
1
6
637005
Špeciálne služby
800
800
680
41
01
1
1
6
637009
Náhrada mzdy a platu
200
200
38
41
01
1
1
6
637012
Poplatky a odvody
76
76
41
01
1
1
6
637014
Stravovanie
3 200
5 904
5 904
41
01
1
1
6
637015
Poistné
800
645
645
41
01
1
1
6
637016
Prídel do sociálneho fondu
300
300
577
41
01
1
1
6
637026
Odmeny a príspevky
900
900
646
41
01
1
1
6
637027
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
2 772
2 272
1 683
41
01
1
1
6
641006
BT rozpočtovým organizáciam
1 440
1 440
1 018
41
01
1
2
0
611
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostn
2 820
1 249
1 179
41
01
1
2
0
623
Poistné do ostatných ZP
282
118
118
41
01
1
2
0
625001
SP - nemocenské poistenie
36
17
16
41
01
1
2
0
625002
SP - starobné poistenie
355
166
165
41
01
1
2
0
625003
Na úrazové poistenie
20
10
9
41
01
1
2
0
625004
Na invalidné poistenie
76
36
35
41
01
1
2
0
625005
Na poistenie v nezamestnanosti
25
12
12
41
01
1
2
0
625007
Na poistenie do rezervného fondu solidarity
122
56
56
41
01
1
2
0
637001
Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sy
121
121
41
01
1
2
0
637005
Špeciálne služby
700
400
400
41
01
1
2
0
637012
Poplatky a odvody
630
600
607
41
03
2
0
0
642002
BT nezisk.organizáciam,ktoré poskytujú všeobe
600
41
04
2
1
9
611
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostn
134
200
41
04
2
1
9
621
Poistné do VšZP
41
41
41
04
2
1
9
637006
Náhrady
37
37
41
04
2
1
9
637014
Stravovanie
41
04
5
1
0
635006
Údržba budov,priestorov a objektov
41
04
5
1
0
637004
41
04
5
1
0
41
05
1
0
41
06
2
41
06
2
911
7 150
2 650
220
Všeobecné služby
100
84
637015
Poistné
648
648
0
637004
Všeobecné služby
18 771
18 704
0
0
633006
Všeobecný materiál
68
68
0
0
635006
Údržba budov,priestorov a objektov
100
100
18 000
1 660
IČO:
00314960
Strana č.: 5
41
06
2
0
0
637027
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
660
278
278
41
06
4
0
0
632001
Energie
6 970
5 821
5 821
41
06
4
0
0
633006
Všeobecný materiál
300
386
505
41
06
4
0
0
635006
Údržba budov,priestorov a objektov
102
102
41
06
4
0
0
637027
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
430
768
768
41
06
6
0
0
632001
Energie
870
31 200
31 193
41
06
6
0
0
632002
Vodné,stočné
507
506
41
06
6
0
0
633006
Všeobecný materiál
3 340
3 248
3 366
41
06
6
0
0
633016
Reprezentačné
60
11
11
41
06
6
0
0
634001
Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
1 790
2 262
2 221
41
06
6
0
0
634002
Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
1 450
500
496
41
06
6
0
0
634003
Poistenie
41
06
6
0
0
634006
Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky
41
06
6
0
0
635006
Údržba budov,priestorov a objektov
41
06
6
0
0
637027
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41
08
1
0
0
632001
Energie
41
08
1
0
0
632002
Vodné,stočné
41
08
1
0
0
633006
Všeobecný materiál
690
690
240
41
08
1
0
0
635004
Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,tech
166
166
140
41
08
1
0
0
636005
Nájomné zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy
300
300
41
08
1
0
0
637027
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
60
505
492
41
08
1
0
0
641006
BT rozpočtovým organizáciam
5 209
2 000
1 909
41
08
1
0
0
642001
BT obč.združeniam a nadáciam
330
330
30
41
08
1
0
0
642002
BT nezisk.organizáciam,ktoré poskytujú všeobe
201
201
41
08
2
0
0
632001
Energie
3 360
3 517
41
08
2
0
0
632002
Vodné,stočné
330
325
41
08
2
0
0
633006
Všeobecný materiál
420
340
314
41
08
2
0
0
635006
Údržba budov,priestorov a objektov
500
41
08
2
0
0
637004
Všeobecné služby
3 300
2 252
41
08
2
0
0
637027
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
731
731
41
08
2
0
5
632001
Energie
30
41
08
2
0
5
633006
Všeobecný materiál
30
30
29
41
08
2
0
5
633009
Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompe
130
41
08
2
0
5
637027
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
133
242
242
41
08
2
0
9
633006
Všeobecný materiál
2 940
2 124
1 178
41
08
2
0
9
637002
Konkurzy a súťaže
760
760
739
41
08
2
0
9
637027
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
464
264
269
41
08
2
0
9
642001
BT obč.združeniam a nadáciam
1 200
4 004
3 876
41
08
2
0
9
642002
BT nezisk.organizáciam,ktoré poskytujú všeobe
250
250
41
08
3
0
0
633006
Všeobecný materiál
100
419
514
41
08
3
0
0
637012
Poplatky a odvody
100
134
134
41
08
4
0
0
632001
Energie
26
26
41
08
4
0
0
635006
Údržba budov,priestorov a objektov
45
45
41
08
4
0
0
642002
BT nezisk.organizáciam,ktoré poskytujú všeobe
500
60
32
60
52
19
19
1 460
2 719
2 767
240
685
877
116
4 960
320
2 320
10
IČO:
00314960
Strana č.: 6
41
08
4
0
0
642006
BT na členské príspevky
454
473
339
41
08
4
0
0
642014
BT jednotlivcom
700
1 062
1 062
41
09
1
1
1
611
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostn
22 000
21 200
20 049
41
09
1
1
1
612001
Osobný príplatok
2 330
1 280
921
41
09
1
1
1
614
Odmeny
1 050
41
09
1
1
1
621
Poistné do VšZP
2 433
2 100
2 245
41
09
1
1
1
625001
SP - nemocenské poistenie
307
290
287
41
09
1
1
1
625002
SP - starobné poistenie
3 066
2 700
2 871
41
09
1
1
1
625003
Na úrazové poistenie
175
175
164
41
09
1
1
1
625004
Na invalidné poistenie
657
657
615
41
09
1
1
1
625005
Na poistenie v nezamestnanosti
219
219
205
41
09
1
1
1
625007
Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1 051
1 051
974
41
09
1
1
1
627
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťov
260
335
41
09
1
1
1
631001
Cestovné náhrady-tuzemské
41
09
1
1
1
632001
Energie
41
09
1
1
1
632002
Vodné,stočné
41
09
1
1
1
632003
Poštové a telekomunikačné služby
500
410
374
41
09
1
1
1
633006
Všeobecný materiál
960
1 070
981
41
09
1
1
1
633009
Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompe
350
350
41
09
1
1
1
633010
Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
60
60
41
09
1
1
1
635002
Údržba výpočtovej techniky
100
100
41
09
1
1
1
637001
Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sy
50
50
41
09
1
1
1
637004
Všeobecné služby
60
60
250
41
09
1
1
1
637005
Špeciálne služby
200
900
795
41
09
1
1
1
637016
Prídel do sociálneho fondu
160
160
191
41
09
1
1
1
637027
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
3 386
5 000
4 685
41
10
2
0
2
611
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostn
2 520
41
10
2
0
2
621
Poistné do VšZP
41
10
2
0
2
625001
SP - nemocenské poistenie
41
10
2
0
2
625002
SP - starobné poistenie
41
10
2
0
2
625003
Na úrazové poistenie
20
41
10
2
0
2
625004
Na invalidné poistenie
76
41
10
2
0
2
625005
Na poistenie v nezamestnanosti
25
41
10
2
0
2
625007
Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41
10
2
0
2
637016
Prídel do sociálneho fondu
30
52
01
7
0
0
651002
Splácanie úrokov bankám
556
3 816
4 035
52
01
7
0
0
653001
Ďaľšie platby súvisiace s úverom ,manipulačné
300
300
352 219
345 257
Úhrn
30
30
3 400
5 050
5 185
116
59
280
35
353
121
238 667
Časť 1.2. Kapitálový rozpočet
1 - Príjmy
Pro
gram
Zdroj Od Sku Trie Pod Po Pod
diel pina da trie lož po
da ka ložka
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Skutočnosť k
31 . 12 . 2011
11GD
322001
Transfer zo štátneho rozpočtu
23 539
23 539
11K1
322001
Transfer zo štátneho rozpočtu
73 347
73 347
IČO:
00314960
Strana č.: 7
43
233001
Z predaja pozemkov,nehmotných aktív
Úhrn
53
53
96 939
96 939
2 - Výdavky
Pro
gram
Zdroj Od Sku Trie Pod Po Pod
diel pina da trie lož po
da ka ložka
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Skutočnosť k
31 . 12 . 2011
111
08
2
0
0
717002
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
439
439
41
01
1
1
6
713001
Nákup interiérového vybavenia
574
574
41
01
1
1
6
716
Prípravná a projektová dokumentácia
663
663
41
01
1
1
6
717001
Realizácia nových stavieb
2 084
2 104
41
01
1
1
6
717002
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
23 813
18 793
41
04
5
1
0
717002
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
2 000
2 000
41
04
6
0
0
717001
Realizácia nových stavieb
19 241
19 241
41
06
3
0
0
717001
Realizácia nových stavieb
315
315
41
06
6
0
0
713004
Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení,techn
1 851
1 851
41
08
2
0
5
713001
Nákup interiérového vybavenia
41
09
1
1
1
713001
Nákup interiérového vybavenia
1 150
1 150
41
09
1
1
1
717002
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
2 176
2 176
52
04
6
0
0
717001
Realizácia nových stavieb
100 000
100 000
154 306
149 306
Úhrn
500
500
Časť II. Finančné operácie
1 - Príjmy
Pro
gram
Zdroj Od Sku Trie Pod Po Pod
diel pina da trie lož po
da ka ložka
46
52
01
Schválený
rozpočet
454001
Prevod prostriedkov z RF obce a z RF vyššieho
514002
Ostatné úvery a FV dlhodobé
Úhrn
Upravený
rozpočet
Skutočnosť k
31 . 12 . 2011
13 178
13 178
100 000
100 000
113 178
113 178
2 - Výdavky
Pro
gram
Zdroj Od Sku Trie Pod Po Pod
diel pina da trie lož po
da ka ložka
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Skutočnosť k
31 . 12 . 2011
11K1 01
1
2
0
821004
Splácanie domácej istiny z bankových úverov k
54 982
54 982
11K2 01
1
2
0
821004
Splácanie domácej istiny z bankových úverov k
18 327
18 327
41
01
1
2
0
821005
Splácanie domácej istiny z bankových úverov d
2 148
1 902
1 902
52
01
1
2
0
821005
Splácanie domácej istiny z bankových úverov d
3 444
26 983
26 983
102 194
102 194
Úhrn
5 592
Download

FIN 1 - 04 Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu