Pedagogická prax
Účitel'stvo akademických, výchovných, umelecko-výchovných predmetov
v kombinácií
Semester
5. semester Bc.
Druh praxe
Úvodná náčuvová prax
(hospitačná)
1. semester Mgr.
Priebežná výstupová prax I
2. semester Mgr.
Priebežná výstupová prax II
3. semester Mgr.
Súvíslá výstupová prax
Rozsah
10 hodín
- 5 náčuvov
- 5 rozborov
- 5 dní praxe
(1 náčuv, 1 rozbor)
10 hodín
- 1 náčuv (učitel')
- 3 náčuvy (študenti)
- 1 výstup (študent)
- 5 rozborov
- 10 dní praxe
10 hodín
- 1 náčuv (učitel')
- 3 náčuvy (študenti)
- 1 výstup (študent)
- 5 rozborov
- 10 dní praxe
30 hodín
- 1 náčuv
- 19 výstupov
- 10 rozborov
- 15 dní praxe
Kredity
Max. počet
študentov v
skupine
1
6
1
3
1
3
2
1
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
Semester
Druh praxe
Úvodná náčuvová
4. semester Bc.
5. semester Bc.
6. semester Bc.
2. semester Mgr.
3. semester Mgr.
špeciálnopedagogická prax
Rozsah
Kredity
Počet
študentov v
skupine
2
6
2
3
5
1
2
3
4
1
15 hodín
- 10 hod. náčuv
- 0 výstupov
(hospitačná)
- 5 rozborov
15 hodín
Priebežná špeciálnopedagogická
- 2 hod. náčuv
prax I
- 8 výstupov
- 5 rozborov
20 hodín
Súvislá špeciálnopedagogická
- 1 hod. náčuv
prax I
- 9 výstupov
- 10 rozborov
15 hodín
Priebežná špeciálnopedagogická
- 2 hod. náčuv
prax II
- 8 výstupov
- 5 rozborov
20 hodín
Súvislá špeciálnopedagogická
- 1 hod. náčuv
prax II
- 19 výstupov
- 10 rozborov
Predškolská a elementárna pedagogika
Kredity
Počet
študentov v
skupine
1
6
1
6
2
3
2
3
5
1
5
1
Ozn.
Semester
3. semester
Druh praxe
Úvodná náčuvová prax 1
školy
MŠ
(hospitačná)
4. semester
Úvodná náčuvová prax 2
ŠK
(hospitačná)
4. semester
Priebežná prax 1
MŠ
5. semester
Priebežná prax 2
ŠK
5. semester
Súvislá prax 1
MŠ
6. semester
Súvislá prax 2
ŠK
Rozsah
3 dni
- 12 hod. náčuv
- 6 rozborov
2 dni
- 8 hod. náčuv
- 4 rozbory
5 dni
- 1 deň. náčuv / 3 hod.
- 4 dni. výstup / 3 hod.
- 6 rozborov
4 dni
- 1 deň. náčuv / 3 hod.
- 3 dni. výstup / 3 hod.
- 4 rozbory
5 dni
- 1 deň. náčuv / 4 hod.
- 16 hod. výstup
- 6 rozborov
4 dni
- 1 deň. náčuv / 3 hod.
- 9 hod. výstup
- 4 rozborov
Legenda: ŠK - školský klub MŠ materská škola
Download

Pedagogická prax, bližšie informácie