Ak sa rozhodnete poukázať 2% pre Aktívny vozík, je potrebné:
A)
B)
Ak Daňové priznanie za Vás robí Váš zamestnávateľ /zamestnanci/
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. 2. 2011 o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov a zároveň o vystavenie potvrdenia o zaplatení
dane.
2. „POTVRDENIE o zaplatení dane“, z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum
zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí
byť minimálne 3,32 €.
3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo,
bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
4. Najneskôr do 30. apríla 2011 pošlite/doručte obidve tlačivá daňovému úradu v
mieste vášho bydliska.
Ak si Daňové priznanie /DP/ podávate sami /Právnické osoby a fyzické osoby/
1. V tlačive daňového priznania vyplňte oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane“ podľa priloženého vzoru. Do príslušných kolóniek uveďte:
Sumu 2% (PO 1,5%) z vašej dane v €
IČO:
360 901 91
Právna forma:
Občianske združenie
Názov:
Aktívny vozík
Sídlo:
Višňové 580, 013 23 Žilina
a) Fyzická osoba, ktorá vypĺňa DP – typ A, venujte pozornosť VIII. oddielu
b) Fyzická osoba, ktorá vypĺňa DP – typ B, venujte pozornosť XII. oddielu
c) Právnická osoba venujte pozornosť IV. Oddielu. Suma 2% resp. 1,5% však
musí byť minimálne 8,30 €.
2. Daňové priznanie s tlačivami odovzdajte a uhraďte daň na daňovom úrade podľa
svojho miesta bydliska do 31..marca 2011.
Daňové priznanie typ A k dani z príjmov FO:
VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa
§ 50 zákona
neuplatňujem postup podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)
2 % zo zaplatenej dane z r.56
(minimálne 3,32 eur)
70 ..............................
71 – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
IČO
Právna forma
360 901 91
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov)
AKTÍVNY VOZÍK
Sídlo
Ulica
VIŠŃOVÉ
PSČ
Obec
013 23 ŽILINA
Číslo
580
Daňové priznanie typ B k dani z príjmov FO:
XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa §
50 zákona
neuplatňujem postup podľa § 0 zákona (vyznačí sa x)
2 % zo zaplatenej dane z r.93
(minimálne 3,32 eur)
113 ..............................
114 – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
IČO
Právna forma
360 901 91
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov)
AKTÍVNY VOZÍK
Sídlo
Ulica
VIŠŃOVÉ
PSČ
Obec
013 23 ŽILINA
Číslo
580
Daňové priznanie k dani z príjmov PO:
IV. oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
1,5% zo zaplatenej dane z r. 800 zaokrúhlené
....................................
na dve desatinné miesta podľa § 47 ods. 2 (minimálne 8,30 eur)
Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane
(minimálne po 8,30 eur)
Údaje o prijímateľovi č. 1 (ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší prijímatelia sa uvádzajú na
osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania)
Suma v eurách
...................................
IČO/SID
Právna forma
360 901 91
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov)
AKTÍVNY VOZIK
Sídlo
Ulica
Číslo
VIŠŇOVÉ
580
PSČ
Obec
013 23
ŽILINA
Download

návod na vyplnenie tlačív