RADA GMINY LIPNICA WIELKA NA ORAWIE
PARAFIA ŚW. ŁUKASZA • PARAFIA ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
10 czerwca 2012 • NR 12(763)
DODATEK BEZPŁATNY DO TYGODNIKA RODZIN KATOLICKICH „ŹRÓDŁO”
ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE I PRYMICJE
KS. ADAMA PASTORCZYKA
Szczęściem jest - własnym światłem więcej
już nie świecić,
tylko Boga pokochać. Światłem Boga płonąć.
ks. Jan Twardowski
W sobotę 19.05.2012 o godz. 11.00 w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Stadnikach z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Adama Musiała SCJ
diakon Adam Pastorczyk wraz z innymi 9 diakonami przyjął święcenia kapłańskie.
Na tej podniosłej uroczystości była obecna najbliższa rodzina, ks. Proboszcz Erwin
Kliś i ks. Grzegorz Pastorczyk. Po wspólnym
poczęstunku udaliśmy się do Lipnicy Wielkiej
razem z ks. Neoprezbiterem.
W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego
20 maja 2012 o godz. 11.00 w kościele parafialnym p.w. Św. Jadwigi Królowej w Lipnicy
Wielkiej – Murowanicy ks. Neoprezbiter Adam
Pastorczyk odprawił swoją Prymicyjną Mszę
Świętą dziękując Bogu za dar Chrystusowego
Kapłaństwa. Używany w starożytnym Kościele grecki termin „prezbiter” oznacza starszego wspólnoty. Do tradycji należy, że świeżo
wyświęcony
neoprezbiter sprawuje
w swojej rodzinnej
parafii pierwszą Eucharystię, czyli Mszę
Świętą Prymicyjną.
Prymicje są więc
dziękczynieniem
wspólnoty Kościoła lokalnego za dar nowego
kapłana.
Do kościoła przyszliśmy procesyjnie, ks.
Prymicjant prowadzony w wieńcu niesionym
przez dziewczynki w strojach orawskich i przy
dźwiękach muzyki orawskiej. Przed kościołem
powitanie przez ks. Proboszcza, potem rozpoczyna się Eucharystia. Na początku różne
delegacje witają ks. Prymicjanta wierszami
i życzeniami. Najpierw zabierają głos uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, którzy wyrażają
swoją radość i dumę, że Pan wybrał pracownika z naszej wioski, składają
życzenia aby Serce Jezusa
swe promienie hojnie słało
na ręce nowego kapłana. Następnie w imieniu nauczycieli
Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Św. Królowej Jadwigi zabrała głos pani Dyrektor Danuta
Pastorczyk (prywatnie ciocia
ks. Neoprezbitera), która podkreśliła, że ogromną radością
i nagrodą dla nauczyciela jest
fakt, kiedy wychowankowie
obierają właściwe drogi i z pasją, ale i z pokorą realizują
swoje życiowe powołanie. ►
Dzis w
„Gminnych Nowinach”
przeczytacie:
• Święcenia
Kapłańskie
i Prymicje
Ks. Adama
Pastorczyka
• Nagroda
Małopolskiego
Kuratora Oświaty
• Sprawozdanie
z wykonania
budżetu
• Spotkania
młodzieży
partnerskich szkół
• Wnioski
o „Dopłatę
do materiału
siewnego”
• Konkurs wiedzy
z okazji 80
rocznicy śmierci
Piotra Borowego
• Orawski Dzień
Dziecka i Orawa
Dzieciom Afryki
10 czerwca 2012
GMINNE NOWINY
► „Jesteśmy dumni, że oto z grona naszych uczniów Bóg po-
wołał kolejnego kapłana – drugiego z rodziny Pastorczyków”.
Pani Dyrektor życzyła ks. Adamowi, aby Jego kapłaństwo było
zawsze czyste, święte, wypełnione miłością i ofiarą, aby Bóg
nieustannie darzył Go łaską dzielenia się tym słowem, które
karmi i oświeca dusze ludzkie, żeby wszyscy, do których będzie posłany czuli w nim pasterza, wychowawcę i przyjaciela.
Na koniec padły słowa: „Niech Duch Święty nieustannie Cię
prowadzi i umacnia, a Święta Królowa Jadwiga – Patronka naszej Parafii i Szkoły, której jesteś absolwentem, ma Cię w swojej opiece. Niech Bóg patrzy zawsze na Twoje serce z upodobaniem, a ludzie idą za Tobą z ufnością, radością i chęcią, aby
praca w Winnicy Pana wydała obfite owoce.
Potem były jeszcze wiersze w wykonaniu kuzynek i kuzynów ks. Adama, lektora, przedstawicielki Rady Parafialnej oraz
pana Sołtysa.
Rozpoczyna się Msza Św., homilię wygłosił ojciec Tadeusz
Janowiak, który przedstawił blaski i cienie bycia Kapłanem.
Podkreślił, że jest to ogromny dar, ale też wielkie wyzwanie
i podkreślił rolę modlitwy za kapłanów, nie tylko najbliższej rodziny, ale całej parafii.
Komunia Święta pod dwoma postaciami dla najbliższej rodziny, a potem podziękowania
Ks. Prymicjanta Panu Bogu i ludziom, najpierw rodzicom,
przełożonym, księżom i całej rodzinie. Dziękował za życie, za
przykład wiary, za wszelkie wsparcie, za przygotowanie prymicji, za modlitwę.
NR 12(763)/
Na zakończenie Mszy Świętej nowo wyświęcony kapłan
udzielił uczestnikom liturgii indywidualnego błogosławieństwa
prymicyjnego, dzięki któremu wierni będący w stanie łaski
uświęcającej mogli zyskać odpust zupełny. Błogosławieństwo
było w następującej kolejności: księża, siostry zakonne, rodzice, najbliższa rodzina i pozostali wierni.
Po Mszy Św. udaliśmy się na dalszy ciąg uroczystości do
Domu Weselnego w Jabłonce.
Tam każdy uczestnik uroczystości mógł złożyć życzenia ks.
Neoprezbiterowi.
Życzymy Tobie Księże Adamie, byś przez całe swoje życie
podążał z ufnością i nadzieją za Panem. Wszystko, co robisz,
czyń z młodzieńczą pasją. Ciesz się światem i spotykanymi
ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość, którą podzielisz
się z potrzebującymi. Pielęgnuj w sobie uśmiech, nie zatrać
nigdy poczucia humoru. Staraj się słuchać bardziej Boga niż
ludzi, a On pokaże Tobie Prawdę i obdarzy swoim błogosławieństwem.
Powtarzaj zawsze słowa:
„ Dziękuję Ci Boże, że mnie wybrałeś,
Pokazałeś drogę, po której mam iść.
A ja obiecuję stawać zawsze przy Tobie
Kochać Cię i dla Ciebie żyć”.
Szczęść Boże!
Z najlepszymi życzeniami
Danuta Pastorczyk
NAGRODA MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
15 maja 2012 r. odbyło się w Krakowie, w siedzibie Kuratorium,
uroczyste spotkanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 17681864 od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego” i ich
opiekunów z Małopolskim Kuratorem Oświaty.
Na uroczystość zostali zaproszeni wyróżnieni uczniowie, którzy
w etapie wojewódzkim tego konkursu zajęli 1 i 2 miejsce. W gronie
zwycięzców znalazł się Michał Wziątek – uczeń klasy piątej Szkoły
Podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej, który zajął w tym konkursie
drugie miejsce.
Z maksymalnej liczby punktów stracił tylko jeden. Za swój sukces otrzymał nagrodę książkową z rąk Kuratora, również wyróżnieni zostali nauczyciele przygotowujący uczniów do tego konkursu .
Warto wspomnieć, że Michał uzyskał tytuł laureata po raz drugi.
Laureatkami tego konkursu zostały również uczennice klasy
trzeciej lipnickiego Gimnazjum im. Piotra Borowego- Bernadetta
Warzeszak i Agnieszka Wziątek
Uczniowie zostali przygotowani przez mgr Krzysztofa Wziątka.
Krzysztof Wziątek.
NR 12(763)/
GMINNE NOWINY
10 czerwca 2012
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPNICA WIELKA ZA 2011 ROK
Lp
1
2
3
4
5
6
Wyszczególnienie
DOCHODY w tym:
a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe
WYDATKI w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
DEFICYT (1-2)
FINANSOWANIE (5-6)
PRZYCHODY w tym:
a) kredyty
b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu
ROZCHODY w tym:
a) spłaty pożyczek
Dochody budżetu za 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 97,70 % planu rocznego. Nominalne wpływy do budżetu są wyższe o 2.962.812 zł, niż w tym samym okresie roku
ubiegłego, przy dynamice planu 118,7%.
Wskaźnik realizacji wydatków za dwanaście miesięcy
Plan po zmianach
20 165 449,00
16 546 071,00
3 619 378,00
21 541 373,00
15 494 786,00
6 046 587,00
- 1 375 924,00
1 375 924,00
2 813 674,00
2 653 674,00
Wykonanie
19 701 435,01
16 477 474,01
3 223 961,00
21 028 123,24
15 113 549,30
5 914 573,94
-1 326 688,23
1 402 128,78
2 839 878,78
2 653 674,00
Wyk. w %
97,70%
99,59%
89,08%
97,62%
97,54%
97,82%
160 000,00
186 204,78
116,38%
1 437 750,00
1 437 750,00
1 437 750,00
1 437 750,00
100,00%
100,00%
100,93%
100,00%
2011 roku wyniósł 97,62% i jest wyższy o 0,22% punktu procentowego w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres
roku ubiegłego. W 2011 roku wydano z budżetu 3.706.376
zł więcej, niż w 2010 r. przy dynamice planu wydatków
121,1 %.
WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) GMINY LIPNICA WIELKA ZA 2011 ROK
Dz
01010
600
60014
60078
754
75412
900
90001
926
Kwota
%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
3 106 712,00
3 052 924,40
98,27
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
3 106 712,00
3 052 924,40
98,27
1. inwestycje w tym:
1.1. budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Wielka etap II oraz
kanalizacji i oczyszczalni ścieków we wsi Kiczory w tym:
3 106 712,00
3 052 924,40
98,27
3 106 712,00
3 052 924,40
98,27
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
897 000,00
881 132,83
98,23
Drogi publiczne powiatowe
400 000,00
400 000,00
100,00
1. inwestycje w tym:
1.1. pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem
na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr K1676 Lipnica
Wielka– Przywarówka
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
a) wydatki majątkowe w tym:
1. inwestycje w tym:
1.1. Remont dróg we wsi Kiczory (Do Młynarczyka i na Polanę)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
400 000,00
400 000,00
100,00
400 000,00
400 000,00
100,00
497 000,00
497 000,00
497 000,00
497 000,00
481 132,83
481 132,83
481 132,83
481 132,83
96,81
96,81
96,81
96,81
65 400,00
60 120,07
91,93
Ochotnicze straże pożarne
65 400,00
60 120,07
91,93
1. inwestycje w tym:
65 400,00
60 120,07
91,93
1.1. Remont remizy OSP Lipnica Wielka - Przywarówka
65 400,00
60 120,07
91,93
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
137 500,00
137 049,66
99,67
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
137 500,00
137 049,66
99,67
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
137 500,00
137 049,66
99,67
1.1. 1.1.kanalizacja sanitarna – przyłącza
137 500,00
137 049,66
99,67
1 839 975,00
1 783 346,98
96,92
Rozdziałł
010
Wykonanie
Plan na
31.12.2011
Nazwa - opis
KULTURA FIZYCZNA
10 czerwca 2012
92601
92605
92695
GMINNE NOWINY
Obiekty sportowe
NR 12(763)/
562 691,00
556 949,72
98,98
1. inwestycje
562 691,00
1.1. budowa zaplecza socjalno-technicznego przy boisku sportowym
w miejscowości Lipnica Wielka w tym zakup nieruchomości gruntowej
562 691,00
w tym:
Zadania w zakresie kultury fizycznej
229 330,00
1. inwestycje
229 330,00
1.1. Budowa placów zabaw „Kraina marzeń”
229 330,00
Pozostała działalność
1 047 954,00
1. inwestycje
1 047 954 ,00
1.1. budowa kompleksu zewnętrznych boisk sportowych – ORLIK
1 047 954,00
2012
556 949,72
98,98
556 949,72
98,98
179 894,08
179 894,08
179 894,08
1 046 503,18
1 046 503,18
78,44
78,44
78,44
99,86
99,86
1 046 503,18
99,86
SPOTKANIA MŁODZIEŻY PARTNERSKICH SZKÓŁ
W związku z realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących
projektu współpracy ze szkołą w Namestovie, młodzież lipnickich
szkół w dniu 25 maja 2012 roku uczestniczyła w Muzeum Orawski
Park Etnograficzny Zubrzycy Górnej w dwóch warsztatach (ścieżkach dydaktycznych): „Jak to ze lnem było” oraz „Mistrz i uczeń”
czyli malarstwo na szkle. Warsztaty prowadzone były dla wspólnych grup uczniowskich z Lipnicy Wielkiej oraz uczniów z Gymnazjum im. Bernolaka z Namestova.
W warsztatach „Jak to ze lnem było” uczestnicy poznali etapy
obróbki lnu oraz produkcję płótna i oleju lnianego. Samodzielnie
próbowali także len rafać, czesać, miądlić i ze słomy lnianej uzyskać gotową nić – tak, jak przed laty czynili to mieszkańcy Orawy.
Zabawa przy tym była przednia.
Warsztaty „Mistrz i uczeń” czyli malarstwo na szkle prowadzone były przez malarza Stanisława Wyrtla. W czasie warsztatów uczestnicy poznali historię malarstwa na szkle, jego tradycję,
a także praktyczne próbowali tajników samej techniki malowania.
W końcowej części warsztatów wszystkich uczestników ugoszczo-
no obiadem w Orawskim Dworze.
W dniu 30 maja b.r. dzieci i młodzież z Lipnicy
Wielkiej gościły w Gymnazjum w Namestovie, gdzie
w czasie warsztatów muzyczno-tanecznych prezentowano znane melodie orawskie i przyśpiewki, charakterystyczne
zarówno dla polskiej, jak i słowackiej części Orawy. Uczniowie
z Lipnicy Wielkiej prezentowali także typowe tańce orawskie: jelynioska, polke, wrone, tyrcipolke, ciardasia. Nie zabrakło także
wspólnego zaśpiewania znanej melodii „Orawa, Orawa, na Orawie
ława”. Warsztaty poprowadzili znani orawscy muzycy regionalni: p.
Eugeniusz Karkoszka i p. Ludwik Młynarczyk.
Realizacja projektu pozwala na kontynuację współpracę w dziedzinie kultury i edukacji oraz zacieśnianie partnerstwa i kontaktów
pomiędzy szkołami, nauczycielami i uczniami.
Realizowany mikroprojekt „Współpraca nas zbliża, Orawa łączy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007-2013.
Informację przygotował:
Jan Kuliga – dyrektor ZSO
WNIOSKI O „DOPŁATĘ DO MATERIAŁU SIEWNEGO”
W AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Jeszcze tylko do 25 czerwca 2012 r. można ubiegać
się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwa-
lifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
►
Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych
NR 12(763)/
►
GMINNE NOWINY
obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2011r. do 15
czerwca 2012r., z zachowaniem minimalnych norm wysiewu dla każdego gatunku rośliny uprawnej.
Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii
elitarny lub kwalifikowany określa Rozporządzenie Rady
Ministrów.
O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni (w rozumieniu ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności), którzy
zużyją do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii
elitarny lub kwalifikowany.
Producent rolny, aby ubiegać się o dopłatę powinien
posiadać, działki rolne, na których uprawiane są gatunki
roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, a powierzchnia działki rolnej obsianej/obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany nie może być mniejsza niż 0,10 ha.
10 czerwca 2012
Na fakturze zakupu winny znaleźć się informacje
o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji, numer partii materiału siewnego oraz data sprzedaży.
Szczegółowe „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de
minimis w rolnictwie” oraz aktualny wzór wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie - obowiązujące w 20112 r. – są opublikowane na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.
Wszelkie informacji informacje dotyczące ww. mechanizmu można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji
Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31546 Kraków lub pod numerami telefonów: 012/424-0951,012/424-09-62.
Serdecznie zapraszamy Producentów Rolnych do
skorzystania z tej formy dofinansowania!!!
żródło:www.lipnicawielka.pl
KONKURS WIEDZY Z OKAZJI 80 ROCZNICY ŚMIERCI
PIOTRA BOROWEGO
W dniu 25-go maja w budynku Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej
przeprowadzono gminny konkurs wiedzy z okazji 80 rocznicy
śmierci Piotra Borowego. Do konkursu przystąpiło 46 uczestników szkół podstawowych, gimnazjum i liceum. Inicjatorem konkursu był Krzysztof Wziątek, a testy o zróżnicowanym poziomie
trudności zostały przygotowane przez członka komisji Karolinę
Kowalczyk.
Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Lipnica Wielka, ZSO-Gimnazjum im. Piotra Borowego w Lipnicy Wielkiej,
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej i Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, a nagrody ufundowali: Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury.
Komisja dziękuje serdecznie za duże zainteresowanie
wśród uczniów konkursem oraz pogłębianiem wiedzy o lokalnych bohaterach. Dziękuje również nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.
Protokół konkursu wiedzy z okazji 80 rocznicy śmierci
Piotra Borowego - patrona Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej
w dniu 25.05.2012 r.
Komisja w składzie:
1. mgr Krzysztof Wziątek - Przewodniczący
2. mgr Karolina Kowalczyk
3. mgr Stanisława Kucek
4. mgr Halina Matera
5. mgr Łukasz Klozyk
dokonała oceny testów
Test Szkół Podstawowych zawierał 28 pytań z maksymalną ilością punktów: 48, natomiast test Gimnazjum – Liceum zawierał 30 pytań z maksymalną ilością punktów 58.
Czas na rozwiązanie konkursu wynosił 30 minut
Komisja przyznała następujące miejsca w konkursie:
SZKOŁY PODSTAWOWE
Michał Wziątek – Szkoła Podstawowa Nr 3; klasa V;
34 punkty
Mikołaj Kwak - Szkoła Podstawowa Nr 2; klasa VI;
34 punkty
Magdalena Brzana - Szkoła Podstawowa Nr 2; klasa V;
33,5 punktów
Magdalena Mucha - Szkoła Podstawowa Nr 3; klasa V:
32 punkty
Anna Flaszczyńska - Szkoła Podstawowa w Kiczorach;
klasa VI; 31,5 punktów
Gabriela Gombarczyk - Szkoła Podstawowa Nr 1; klasa VI;
31 punktów
Paweł Adamczyk - Szkoła Podstawowa Nr 2;
klasa VI; 30 punktów
Szymon Haniaczyk - Szkoła Podstawowa Nr 4;
klasa V; 28,5 punktów
Anna Wojtyczek - Szkoła Podstawowa w Kiczorach;
klasa VI; 28,5 punktów
Andżelika Stopiak - Szkoła Podstawowa Nr 4;
klasa VI; 28 punktów
Weronika Janowiak - Szkoła Podstawowa Nr 1;
klasa VI; 27 punktów
Katarzyna Smoleń - Szkoła Podstawowa Nr 3;
klasa V; 25 punktów
Dorota Stechura - Szkoła Podstawowa w Kiczorach;
klasa VI; 22 punkty
Aleksandra Bandyk - Szkoła Podstawowa Nr 4;
klasa VI; 18 punktów
Krzysztof Spyrka - Szkoła Podstawowa Nr 1;
klasa V; 18 punkty
Nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursu:
SP nr 1 – mgr Łukasz Klozyk
SP nr 2 – mgr Halina Matera
SP nr 3 – mgr Krzysztof Wziątek
SP nr 4 – mgr Anna Zachora
SP w Kiczorach – mgr Wioletta Machaj
►
10 czerwca 2012
►
GMINNE NOWINY
GIMNAZJUM
Klaudia Janowiak – kl. III A; 46 punktów
Karol Skoczyk - kl. II; 44,5 punktów
Agnieszka Wziątek - kl. III D; 43 punkty
Justyna Warzeszak - kl. II B; 42 punkty
Łucja Warzeszak - kl. I D; 41 punktów
Katarzyna Omylak - kl. II; 39,5 punktów
Ewelina Karkoszka - kl. III A; 38,5 punktów
Aldona Wójciak - kl. III D; 36,5 punktów
Sebastian Kwak - kl. II B; 35 punktów
Weronika Karkoszka - kl. III D; 30,5 punktów
Agata Karkoszka - kl. II C; 29,5 punktów
Natalia Stępień - kl. II C; 29,5 punktów
Ewelina Plaszczak - kl. III A; 25 punktów
Ewelina Lichosyt - kl. III A; 24,5 punktów
Kinga Pakos - kl. I D; 23 punkty
Patrycja Florczak - kl. II B; 22,5 punktów
Dominik Janowiak - kl. III D; 21 punktów
Weronika Pastwa - kl. II B; 20,5 punktów
Piotr Matera - kl. III; 19,5 punktów
Aneta Skoczyk - kl. I D; 15,5 punktów
Mariola Bandyk - kl. II C; 14 punktów
Nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursu:
mgr Halina Matera
mgr Krzysztof Wziątek
mgr Łukasz Klozyk
LICEUM / TECHNIKUM
1. Edyta Kucek – kl. I A Liceum; 49,5 pkt
2. Renata Mikłusiak – kl. II A Liceum; 44 pkt
3. Anna Brenkus – kl. I A Liceum; 39,5 pkt
4. Gabriela Białoń – kl. II A Liceum; 37 pkt
5. Mariola Małkusiak – kl. II A Liceum; 31 pkt
6. Tomasz Warzeszak – kl. I A Liceum -19 pkt
7. Andrzej Janowiak – kl. I C Technikum; 15 pkt
8. Kamil Bodzioch – kl. I A Liceum; 14 pkt
9. Dawid Jasiura – kl. I C Technikum; 10,5 pkt
10. Mateusz Polaczek – kl. I C Technikum; 5,5 pkt
Nauczyciel przygotowujący młodzież do konkursu:
mgr Krzysztof Wziątek
foto: Karolina Kowalczyk
ORAWSKI DZIEŃ DZIECKA
I ORAWA DZIECIOM AFRYKI 2012
Koncerty znakomitych artystów, aukcje oryginalnych
eksponatów z Afryki, przysmaki z kuchni orawskiej i afrykańskiej, teatrzyk dla dzieci, konkursy, gry i zabawy oraz
symboliczny „balonik do Afryki” tak 3 czerwca bawiły się
dzieci z całej Orawy. Orawski Dzień Dziecka już od lat
połączony jest z charytatywną akcją Orawa Dzieciom
Afryki. Współorganizatorami wydarzenia są Wójt Gminy i Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, Wójt Gminy
i Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Lipnicy
Wielkiej oraz Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi
Światu”.
Imprezę już tradycyjnie rozpoczęły trombity Haniaczyków. Imprezę oficjalnie otworzył Wójt Gminy Jabłonka
Antoni Karlak wraz z Wójtem Lipnicy Wielkiej Bogusławem Jazowskim i duszpasterzem Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu” księdzem Adamem
Parszywką . Przybyłych licznie Orawian i gości przywitali Jadwiga Karlak, rodowita Orawianka, wolontariuszka
SWM i pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia, oraz
ks. Andrzej Gołębiowski. Później tańczyły i śpiewały
dzieci z Małego Podhala. Wójt Gminy Jabłonka oraz pani
NR 12(763)/
dyrektor ZEAS-u Maria Staszkiewicz wręczyli dzieciom
i młodzieży z orawskich szkół nagrody za osiągnięcie
w nauce i konkursach. Wszystkie dzieci otrzymały również róże, aby wręczyć je swoim mamom.
Na scenie przez całe niedzielne popołudnie odbywały się występy zespołów. Zagrała Siklawa z Nowego
Targu, bawiąc publiczność swoimi przebojami, Kongijczyk Ricky Lion który po raz kolejny porwał publiczność
w rytm afrykańskich dźwięków za przyczyną najnowszego show pt. „Dotyk Afryki”. Gwiazdą wieczoru była
Ania Dudek, jabłonczanka, finalistka IV edycji programu
“Mam Talent”, wraz z zespołem GreenStreet Project. Licytowanie dzieł sztuki afrykańskiej, przywiezionych do
Polski przez wolontariuszy i misjonarzy to już tradycja,
bez której nie mogłaby odbyć się „Orawa Dzieciom Afryki”. Pod młotek poszły oryginalne eksponaty z dalekich
krajów misyjnych. Środki zebrane podczas tegorocznej
czerwcowej akcji „Orawa Dzieciom Afryki” zostaną przekazane na Dom dla Dzieci Ulicy we Freetown, w Sierra
Leone.
źródło: www.jablonka.pl/
Download

nr12 z 10.06 - Lipnica Wielka