Alan EUKARYA
Alem ANIMALIA
Filum
Sınıf
“graptolitler”
grapto= yazmak, lite= taş
Füsun Alkaya
Filum
Sınıf
“graptolitler”
Ordo GRAPTOLOIDEA
A.Ordovisiyen-A.Devoniyen
“gerçek graptolitler”
Ordo DENDROIDEA
O.Kambriyen- Karbonifer
Füsun Alkaya
Graptolitler yalnız Paleozoyik yaşlı
kayaçlarda bulunurlar
Denizel, koloniyel, pelajik organizmalardır
Füsun Alkaya
Fosillerin şekilleri kurşun kalem ile taş
üzerine çizilmiş çizgilere benzer; düz,
kıvrık veya spiral şekilli olabilirler
GRAPTOLİT MORFOLOJİSİ
Füsun Alkaya
Graptolitler,
RAPDOSOM adı
verilen proteinli bir
iskelete sahiptir
İlk oluşan kısım
sikula dır.
Sikula’dan tek veya
çok sayıda kollar
çıkar, bu kollara
stip denir
GRAPTOLİT MORFOLOJİSİ
Füsun Alkaya
Her kol üzerinde
sıra halinde dizilmiş
kısa tüpler bulunur.
Teka adı verilen her
bir tüp içinde
koloninin bir üyesi
yaşar
Füsun Alkaya
Graptolitler , diğer fosillerin bulunmadığı
veya az bulunduğu koyu renkli şeyllerde
,karbonlaşmış izler olarak, bol miktarlarda
bulunurlar
Ordovisiyen ve Siluriyen’de büyük önem
taşırlar
Füsun Alkaya
Cins Monograptus Siluriyen
Füsun Alkaya
Cins Didymograptus Ordovisiyen
Füsun Alkaya
Cins Didymograptus Ordovisiyen
Füsun Alkaya
Cins Crytograptus Siluriyen
Füsun Alkaya
Cins Crytograptus Siluriyen
Füsun Alkaya
Cins Diplograptus Ordovisiyen-Alt Siluriyen
Füsun Alkaya
Cins Tetragraptus Alt Ordovisiyen
Füsun Alkaya
Cins Tetragraptus Alt Ordovisiyen
Füsun Alkaya
Cins Tetragraptus Alt Ordovisiyen
Füsun Alkaya
Graptolitler
- Planktik organizmalardır. Akıntılarla
sürüklenerek dünya çapında yayılmışlardır
- Ordovisiyen ve Siluriyen için stratigrafik
önemleri büyüktür
- Çoğunlukla koyu renkli şeyllerde karbonlaşmış
izler olarak bulunurlar.
- Çok ender olarak kireçtaşı ve çörtler içinde
bulunurlar
Füsun Alkaya
LAB.ÖRNEĞİ
Füsun Alkaya
LAB.ÖRNEĞİ
Füsun Alkaya
LAB.ÖRNEĞİ
Füsun Alkaya
LAB.ÖRNEĞİ
Füsun Alkaya
LAB.ÖRNEĞİ
Download

Graptolitler