Príloha č. 6 POH Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015
Zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, na zneškodňovanie odpadov alebo zariadení na
iné nakladanie s odpadmi
Okres
Komárno
Názov zariadenia
Názov investora
Výkup druhotných surovín Lipové
DAREC, a.s., Alžbetínske
nám. 328, Dunajská Streda
VAVAX, s.r.o.
Komárňanská 2, 947 01
Hurbanovo
Novamute - Peter Mentel,
Prievidzská 1648/14, 945
01 Komárno
Slovakian Metal, s.r.o.,
Eotvosova 43/13, 945 01
Komárno
Eurosphere spol. s r.o.
Clementisove sady 1616,
924 01 Galanta
Obec Imeľ, Nám. J.
Blaskovicsa 507/11, 946
52 Imeľ
Helena Öriová-ŽELKOV,
Ul. Mieru 36, 945 01
Komárno
KB Paper, s.r.o.,
Továrenská 1, 943 01
Štúrovo
CARPATHIAN-METAL
s.r.o., Jókaiho ulica 35/20,
945 01 Komárno
KMGroup, s.r.o.,
Bratislavská 26, 040 11
Košice 11
Zariadenie na zber odpadov
Hurbanovo
Výroba peliet z biomasy –
drevených pilín
Výkup druhotných surovín
Výkup druhotných surovín
Kompostáreň
Výkup druhotných surovín
Zber a úprava ostatných odpadov
pred ich ďalším spracovaním
Zber a úprava odpadov zo
železných a neželezných kovov
pred ich ďalším spracovaním
Zber kovových odpadov
Kapacita
Katastrálne územie
a lokalita
Druhy odpadov
Predpokladaný
termín
realizácie
2012
1700t/rok
Lipové
Železo, farebné kovy, papier
10000 t/rok
Hurbanovo
2012
288 t/rok
Komárno
Železné a neželezné kovy,
papier, plasty, opotrebované
pneumatiky
Odpady z dreva
100 t/mesiac
Komárno
Železné a neželezné kovy, sklo
2012
450 t/rok
Kolárovo
Železné a neželezné kovy, papier 2012
350 t
Imeľ
Biologicky rozložiteľné odpady
2012
200 t/mesiac
Komárno
Železné a neželezné kovy
2012
18000t/rok
Bajč
Papier, plasty, textil
2012
45000 t/rok
Okoličná na Ostrove
Železné a neželezné kovy
2012
5000 t/mesiac
Komárno
Železné kovy
2012
2012
1
Príloha č. 6 POH Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015
Okres
Názov zariadenia
Zariadenie na zber odpadov
Levice
Zariadenie na zber odpadov –
Komárno – rozšírenie existujúcej
prevádzky o nové druhy odpadov
Zariadenie na triedenie
komunálneho odpadu
Rozšírenie činnosti zariadenia na
zber odpadov Levice
Zariadenie na zber a úpravu
odpadov – Tlmače – rozšírenie
existujúceho
Rozšírenie činnosti zariadenia na
zber odpadov Šahy
Rozšírenie jestvujúcej prevádzky
ZELKOV Levice o sektor zberu
autobatérií
Recyklačná elektráreň Želiezovce
Názov investora
ŽP EKO QELET, a. s.,
Československej armády
1694, 036 01 Martin
Zberné suroviny, a.s.,
Kragujevská 3, 010 01
Žilina
Mikona plus s.r.o.,
Železničná 39, 937 01
Želiezovce
Zberné suroviny a.s.,
Kragujevská 3, 010 01
Žilina
Zberné suroviny a.s.
Kragujevská 3, 010 01
Žilina
Zberné suroviny a.s.,
Kragujevská 3, 010 01
Žilina
ZELKOV, spol. s r.o.,
Viničná 17, 940 01 Nové
Zámky
EKOFERMENT
Želiezovce, s.r.o
Kapacita
Katastrálne územie
a lokalita
Druhy odpadov
Predpokladaný
termín
realizácie
2012
1000 t/rok
Komárno
Kovy, papier
850 t/rok
Komárno
papier, plasty, sklo, kovový šrot,
farebné kovy, olovené batérie a
elektroodpad
Zmesový komunálny odpad
2012
Kovy, papier sklo, plasty,
elektroodpad, staré vozidlá,
batérie a akumulátory, oleje
Ostatné odpady,
elektrozariadenia, batérie, staré
vozidlá
2012
Sikenica
2250 t/rok
100 ks st. voz.
Levice
zber
ostatných Tlmače
odpadov
cca
30000 ton za rok;
elektrozariadenia
cca 100 ton za
rok; batérie cca
50 ton za rok;
obaly "N" cca 20
ton za rok; staré
vozidlá cca 100
ks
ročne;
zhodnocovanie
odpadov
cca
24000 ton za rok;
2012
2013
2012
Levice
Kovy, papier sklo, plasty,
elektroodpad, staré vozidlá,
batérie a akumulátory, oleje
Batérie,
Želiezovce
Odpady organického pôvodu
2014
2250 t/rok
100 ks st. voz.
Šahy
4000 t/rok
60 000 t/rok
2013
2
Príloha č. 6 POH Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015
Okres
Nitra
Nové
Zámky
Názov zariadenia
Názov investora
Likvidácia lomu Podlužany
rekultiváciou – skládka inertného
odpadu
Zariadenie na výkup kovového
odpadu a farebných kovov
Želiezovce
Zariadenie na zber a
zhodnocovanie ostatných odpadov
Ekoform s.r.o., Koháryho
46, Levice
Podlužany
Stavebné odpady
Predpokladaný
termín
realizácie
2013
BESTKOV s.r.o., Mierova 700 t/rok
73, 937 01 Želiezovce
Želiezovce
Železné a neželezné kovy
2013
Lužianky
Odpady kategórie O, kovy,
plasty, papier, sklo, textil
2012
Dolné Obdokovce
Čab
Biologicky rozložiteľné odpady
Biologicky rozložiteľné odpady
2012
2012
Nitra
Kovy, plasty, papier, sklo, staré
vozidlá, elektroodpady
2013
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Korytovská 20
951 41 Lužianky
Kompostáreň Dolné Obdokovce
Obec Dolé Obdokovce
Ponitrianske Sporiteľné
Zariadenie na získavanie
Družstvo Lužianky,
alternatívnych energií
Korytovská 20, 951 41
z biogénneho materiálu
Lužianky
Zberne suroviny a.s.,
Zariadenie na zber a
zhodnocovanie odpadov Nitra - ul. Kragujevska 3 010 10
Zilina
Sturova
Separovaný zber a zhodnocovanie Ponitrianske združenie
obcí pre separovaný zber
BRO a výstavba kompostárne vo
a nakladanie s odpadmi
Výčapoch-Opatovciach
Zhodnocovanie ostatných odpadov ECOMAT s.r.o.,
- Vráble
Moravská 10/7, 831 03
Bratislava
Zber opotrebovaných batérií,
Ing. Vladimír Járeb
akumulátorov a olova
Cabajská 34, Nitra
Bioplynová stanica Rastislavice
Green Energy Int. spol. s
r.o., Železničiarska 22,
811 04 Bratislava
Poľnohospodárska bioplynová
BPS Bánov, s.r.o., Štúrova
stanica Bánov
42, 941 01 Bánov
Bioplynová stanica Lipová
BPS Lipová 1 s.r.o., M.
Bercsényiho 316/28, 941
10 Tvrdošovce
Bioplynová stanica Dvory nad
GAMEX TRADING,
Žitavou
s.r.o., Hadovská 870,
Kapacita
100 t/rok
30000 t/rok
Katastrálne územie
a lokalita
Druhy odpadov
Výčapy - Opatovce
2013
15 000 t
Vráble
50 t/rok
Nitra
19600 t/rok
Rastislavice
2013
zhodnocovanie odpadov zo
železných a neželezných kovov a
obalov z dreva
opotrebované batérie
2013
akumulátory a olovo
Biologicky rozložiteľné odpady 2015
57 t/deň
Bánov
Hnoj hnojovica, kukuričná siláž
2013
20000t/rok
Lipová
Biologicky rozložiteľné odpady
2012
107 t/deň
Dvory nad Žitavou
Biologicky rozložiteľné odpady
2012
3
Príloha č. 6 POH Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015
Okres
Názov zariadenia
Zariadenie na zber
a zhodnocovanie odpadov Šurany
– rozšírenie činnosti
Zberný dvor Komjatice
Názov investora
Komárno
Zberné suroviny a.s.,
Kragujevská 3, 010 01
Žilina
Obec Komjatice
Kapacita
Katastrálne územie
a lokalita
21100 t/rok
Šurany
300 ks st. vozidiel
350 t/rok
Komjatice
Zber a výkup druhotných surovín,
prevádzka Nové Zámky
SCRAPMET, s.r.o.,
Robotnícka 10, 974 01
Banská Bystrica
38400 t/rok
Nové Zámky
Zber a výkup druhotných surovín,
prevádzka Šurany
SCRAPMET, s.r.o.,
Robotnícka 10, 974 01
Banská Bystrica
27700 t/rok
Šurany
Zariadenie na výkup železného
šrotu a farebných kovov, Maňa
Zber druhotných surovín rozšírenie prevádzky o zber
starých vozidiel
Zariadenie na zber odpadov Nové
Zámky (Zberný dvor)
Zariadenie na zber a
zhodnocovanie odpadov Šurany Cintorínska ulica
Rozšírenie jestvujúcej prevádzky
ZELKOV Nové Zámky o sektor
zberu autobatérií a odpadov z
eleltrických a elektronických
zariadení
Rozšírenie jestvujúcej prevádzky
Zelkov Gbelce o sektor zberu
Vladimír Tráč, Dolná
Gedra 386/4, Maňa
INNOVEX s.r.o., Baštová
2301/16, Komárno
1000 t/rok
Veľká Maňa
1100 t/rok
Nové Zámky
KOVOD, a.s., Partizánska 1300 t/rok
cesta 91, Banská Bystrica
Zberné suroviny a.s.,
40 000 t/rok
Kragujevská 3, Žilina
Druhy odpadov
Kovy, papier sklo, plasty,
elektroodpad, staré vozidlá,
batérie a akumulátory, oleje
Papier, sklo, textil, batérie
a akumulátory, elektroodpady,
plasty, kovy, drevo, biologicky
rozložiteľné odpady
kovy, farebné kovy, papier,
lepenka, plasty, zber autobatérií,
starých vozidiel a odpadov z
elektrických a elektronických
zariadení
kovy, farebné kovy, papier,
lepenka, plasty, zber autobatérií,
starých vozidiel a odpadov z
elektrických a elektronických
zariadení
výkup železného šrotu
a farebných kovov
kovový odpad
staré vozidlá
Nové Zámky
Kovové odpady, staré vozidlá
Šurany
Predpokladaný
termín
realizácie
2012
2013
2012
2012
2011
2013
2013
ZELKOV, spol. s r.o.,
Viničná 17, 940 01 Nové
Zámky
4000 t/rok
Nové Zámky
Kovy, plasty, papier, sklo, batérie 2013
a akumulátory, oleje, staré
vozidlá, elektroodpady
Batérie, elektroodpady
2013
ZELKOV, spol. s r.o.,
Viničná 17, 940 01 Nové
3000 t/rok
Gbelce
Batérie, elektroodpady
2013
4
Príloha č. 6 POH Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015
Okres
Názov zariadenia
autobatérií, odpadov z elektrických
a elektronických zariadení a
úpravu kovových odpadov
drvením
Podnikanie v oblasti nakladania s
iným ako nebezpečným odpadom,
Nána
Zariadenie na zber odpadov
Štúrovo – rozšírenie činnosti
Zariadenie na zber odpadov Nové
Zámky – rozšírenie činnosti
Šaľa
Topoľčany
Zariadenie na zber a výkup
kovového šrotu a farebných kovov
Šurany
Zariadenie na nakladanie s
kovovými odpadmi
Názov investora
Kapacita
Katastrálne územie
a lokalita
Druhy odpadov
Predpokladaný
termín
realizácie
Zámky
30 000 t/rok
Nána
Zberné suroviny a.s.,
Kragujevská 3, 010 01
Žilina
Ján Solár - SOLKOV,
Husova 17, 940 01 Nové
Zámky
LIQUID RECYCLING
s.r.o., Mlynská 1014/1B,
951 93 Topolčianky
EISEN
RECYKLING,
s.r.o., Diakovská 1233/16,
927 01 Šaľa
SITA Slovensko, a.s.,
Kukuričná 8, 831 03
Bratislava
1200 t/rok
B/A 15 t/rok
Elektro 30 t/rok
1000 t/rok
Elektro 10 t/rok
Bat. 1t/rok
20 000 t/rok
Štúrovo
Šurany
10000 t/rok
Močenok
Odpady
zo
a neželezných kovov
Šaľa
nebezpečné odpady a odpady z 2013
elektrozariadení
Horný Jatov
Odpady zo živočíšnej výroby
2013
Močenok
železné a neželezné kovy
2012
Solčany
Železo, farebné kovy, papier, 2012
elektroodpad, autobatérie
Preseľany
Železné a neželezné kovy
220 t/rok
Zberový dvor pre občanov mesta
Šaľa - Rozšírenie o nebezpečné
odpady
a
odpady
z
elektrozariadení
Poľnohospodárska
bioplynová A.I. Farma, s.r.o., Pod
stanica Horný Jatov
Vinohradmi 1231/1, 951
15 Mojmírovce
Zariadenie na zber odpadov
Juraj Šimko, bytom ul. 5000 t/rok
Dekana
Dúbravického
1824/34, 951 31 Močenok
Výkup druhotných surovín a zber Mgr. Tomáš Schwarz- 122 t
odpadu
KENVIS, Slobody 10,
Topoľčany
Výkup farebných kovov Preseľany Nadežda
ŠkorňákováSTELLA STYLE, P. O.
Hviezdoslava
2328,/38,
Nové Zámky
odpady zo železných a
neželezných kovov, plasty,
papier
Kovy, papier sklo, plasty,
elektroodpad, , batérie
a akumulátory,
Kovy,
elektroodpady,
batérie a akumulátory
Železné a neželezné kovy
2013
Vor, s.r.o., Balassiho
702/40, 943 01 Štúrovo
2013
2013
2013
železných 2012
2012
5
Príloha č. 6 POH Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015
Okres
Zlaté
Moravce
Nitriansky
kraj
Názov zariadenia
Názov investora
955 01 Topoľčany
Zariadenie na zber druhotných Andrej
Bartošeksurovín Radošina
ENVIMETAL, 956 05
Nitrianska Blatnica č. 372
Zariadenie
na
zber
a Zberné suroviny a.s.,
zhodnocovanie
odpadov Kragujevská 3, 010 01
Žilina
Topoľčany
Zariadenie na zber odpadov Zberné suroviny a.s.,
Krušovce – rozšírenie činnosti o Kragujevská 3, 010 01
zber nebezpečných odpadov a Žilina
elektroodpadu
Výkup farebných kovov
Mgr. Tomáš SchwarzKENVIS, Slobody 10,
Topoľčany
Regionálny zberný dvor pre Mesto Zlaté Moravce, ul.
mikroregión Tribečsko
1.mája 2, 953 01 Zlaté
Moravce
Kapacita
Katastrálne územie
a lokalita
Druhy odpadov
Predpokladaný
termín
realizácie
Radošina
Kovy, plasty, papier
25 600 t/rok
Topoľčany
1000 t/rok
B/A 25 t/rok
Elektro 40 t/rok
Krušovce
Papier, sklo, plasty, kovy, 2013
elektroodpad,
batérie,
staré
vozidlá
2013
Papier, sklo, plasty, kovy,
Batérie a akumulátory
elektroodpad
5t
Topoľčany
kovy
300 t/rok
Zlaté Moravce
Papier, sklo, plasty, kovy, 2013
bioodpad,
objemný
odpad,
elektroodpad, žiarivky, batérie
a akumulátory,
oleje,
DSO
opotrebované pneumatiky, VKM,
Papier, plasty, kovy, sklo, drevo,
textil
Batérie a akumulátory
elektroodpady
Papier, plasty, kovy, sklo
Zariadenie na zber odpadov
Sľažany
Zberné suroviny a.s.,
Kragujevská 3, 010 01
Žilina
1500 t/rok
B/A 30 t/rok
Elektro 40 t/rok
Slažany
Zberňa druhotných surovín a
kovošrotu
Zariadenia na energetické
zhodnocovanie odpadov
Zariadenia na materiálové
zhodnocovanie odpadov
Určené parkoviská
Ing. Karol Kováč KaIKo,
Hlavná 263, Topoľčianky
neurčené
200 t/rok
Topoľčianky
2013
2013
2013
2012
neurčené
neurčené
6
Download

Príloha č. 6 - zámery na nové zariadenia