VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Účastnícke poplatky:
Ubytovanie
Od 15. 3. 2014
Typ účastníka
Do 15. 3. 2014
do 31. 3. 2014
Na mieste
Členovia SOS a ČOS
70,- EUR
90,- EUR
110,- EUR
Ostatní lekári
90,- EUR
110,- EUR
130,- EUR
Nepracujúci
dôchodcovia
10,- EUR
15,- EUR
20,- EUR
Uvedené ceny sú vrátane DPH a je v nich zahrnutý vstup do konferenčných a výstavných priestorov, konferenčné materiály, primerané občerstvenie počas odborného programu (prestávky). Účastnícky poplatok v prípade neúčasti nebude
vrátený. Doklad o jeho úhrade si starostlivo uschovajte a v prípade potreby
predložte pri registrácii na mieste.
Spôsob platby:
Úhradu účastníckeho poplatku je možné uskutočniť bankovým prevodom (do
31. marca 2014) alebo priamo na mieste. Súčasťou bankového prevodu musí
byť meno a priezvisko účastníka (v časti Doplňujúce údaje) a súbežné prihlásenie sa online alebo zaslaním vyplnenej prihlášky poštou, s uvedením všetkých
požadovaných údajov.
Bankové spojenie:
TAJPAN s.r.o.
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
STRAVOVANIE:
Číslo účtu: 662 443 5018/1111
IBAN: SK 52 1111 0000 0066 2443 5018
SWIFT: UNCRSKBX
Variabilný symbol: 1012042014
Doplňujúci údaj: Meno a priezvisko
V piatok 11. apríla 2014 si účastníci môžu objednať obed v cene 10 EUR.
Objednávku a úhradu vopred je možné uskutočniť v rámci prihlášky alebo
priamo na mieste, najneskôr však v piatok 11. apríla do 10:00 hod.
Cena izby
obsadená
1 osobou
Cena izby
obsadená
2 osobami
Cena izby deluxe/apartmán
Parkovanie
89 EUR
99 EUR
109 EUR
v cene
ubytovania
0 min
Barbakan****67 EUR
86 EUR
X
v cene
ubytovania
5 min
Empire****
63 EUR
70 EUR
89 EUR
v cene
ubytovania
15 min
Premier***
42 EUR
52 EUR
X
v cene
ubytovania
7 min
Dream***
55 EUR
57 EUR
v cene
ubytovania
10 min
Holiday Inn****
50 EUR
Vzdialenosť od
hotela
Holiday Inn
Uvedené ceny sú vrátane raňajok, miestneho poplatku a DPH.
Uvedené ubytovacie kapacity boli zarezervované agentúrou,
preto objednať si ubytovanie je možné len prostredníctvom prihlášky.
Sprievodné aktivity pri príležitosti odborného podujatia
Jozef Valovic
Vo štvrtok 10. apríla 2014 sa bude konať organový koncert.
Vstupné 5 EUR/osobu. Vstupenky bude možné zakúpiť priamo na mieste.
V piatok 11. apríla 2014 sa uskutoční spoločensko-diskusný večer.
Vstupné 20 EUR/osobu. Vstupenky bude možné zakúpiť si priamo na mieste.
Slovenská oftalmologická spoločnosť
Očné oddelenie Fakultnej nemocnice Trnava
Vás pozývajú na
Vedecké pracovné dni
Slovenskej oftalmologickej spoločnosti
10. - 12. 4. 2014, Hotel Holiday Inn, Trnava
www.vpd2014.com
PRÍHOVOR
Vážení priatelia, kolegyne a kolegovia,
dovoľujem si Vás v mene Slovenskej oftalmologickej spoločnosti
a kolektívu Očného oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava
čo najsrdečnejšie pozvať na Vedecké pracovné dni Slovenskej
oftalmologickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnia v dňoch
10. – 12. 4. 2014 v kongresovom centre hotela Holiday Inn v Trnave.
Oftalmologický kongres bol naposledy organizovaný naším
oddelením pred dlhými 13 rokmi, čo bolo spôsobené predovšetkým
absenciou vhodných priestorov.
Pre úspech tohto odborného podujatia sa organizačný výbor bude
snažiť urobiť maximum a dúfam, že konferencia v našom krásnom
meste splní Vaše očakávania po odbornej i spoločenskej stránke.
Za kolektív Očného oddelenia FN Trnava
MUDr. Roman Ondreička
Primár očného oddelenia
VÝBOR KONGRESU • TÉMY • PREZENTÁCIE
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Organizátor
Dátum:
Miesto konania:
Rokovacie jazyky:
Slovenská oftalmologická spoločnosť
Očné oddelenie Fakultnej nemocnice Trnava
10. – 12. 4. 2014
Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava
slovenčina, čeština, angličtina
Hlavná téma
Výbor
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. / prezident kongresu
doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD. / vedecký sekretár kongresu
MUDr. Roman Ondreička / predseda organizačného výboru
MUDr. Marta Rapantová
MUDr. Anton Hanáček
MUDr. Verata Maková
MUDr. Kristína Jurdáková
MUDr. Alena Adamkovičová
Varia
Prezentácia
Formou prednášky alebo posteru
Prednáška – dĺžka trvania maximálne 7 minút (počas prezentácie bude
zapnutá elektronická časomiera, ktorá po uplynutí časového limitu
automaticky vypne obraz a zvuk !!! ), formou data-projekcie vo formáte
Microsoft Office Pover Point na CD, DVD, USB nosičoch.
Poster: veľkosť 80 cm (šírka) x 120 cm (výška).
Abstrakty
Sekretariát kongresu, registrácia, ubytovanie,
organizačné a technické zabezpečenie,
kontakt pre vystavujúce spoločnosti:
TAJPAN s.r.o.
Kazanská 30
821 06 Bratislava
e-mail: [email protected]
mobil: + 421 918 655 121
web: www.vpd2014.com
Konečný termín pre prihlásenie aktívnej účasti je 28. február 2014.
Podmienkou je odoslanie abstraktu na všetky nasledujúce adresy:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Registrácia:
Prihlasovanie k účasti je možné online prostredníctvom webovej stránky
www.vpd2014.com alebo zaslaním vyplnenej prihlášky, ktorá je súčasťou
prvej informácie.
Prihlasovanie online bude ukončené 31. marca 2014.
Po tomto termíne bude registrácia možná priamo na mieste.
Dôležité termíny:
Prihlásenie aktívnej účasti – zaslanie abstraktu
do 28. 2. 2014
Skorá online registrácia
do 15. 3. 2014
Rezervácia ubytovania
do 15. 3. 2014
Prihláška k účasti na podujatí online
do 31. 3. 2014
Download

Jozef Valovic