W iadomości Przemkowskie
NATURALNIE PRZEMKÓW !
NR 6/2011 (CZERWIEC) ● NAKŁAD: 2000 egz. ● EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ● ISSN 1897-998X
Obecny skład zespołu.
28 maja 2011 r. w Przemkowskim Ośrodku Kultury odbył się uroczysty koncert z okazji jubileuszu 30-lecia działalności Zespołu Wokalno - Tanecznego MOZAIKA. Zespołu, który nierozerwalnie związany jest z Przemkowem,
jego historią, pokoleniami dzieci i młodzieży, które często na wiele lat związały
swoje losy z zespołem i jego opiekunami. MOZAIKA często dostarczała wzruszeń
i niezapomnianych wrażeń artystycznych na wielu imprezach i uroczystościach nie
tylko lokalnych, prezentując swój dorobek i program również poza granicami naszego kraju. Promowała i wciąż promuje naszą „lokalną” ojczyznę zdobywając wiele
nagród i wyróżnień.
Goście
Wśród zaproszonych gości pojawił się Starosta Polkowicki Marek
Tramś, który swoim przemówieniem dziękował za lata obecności
na wielu uroczystościach, których był uczestnikiem i jak stwierdził
–To szczęście dla Powiatu Polkowickiego, że przez te 30 lat udało
Wam się zachować w swoich występach całą przebogatą, niesłychaną naturalność i zadziwiającą oryginalność.
Zasłużeni dla kultury
Burmistrz Przemkowa Stanisław Pępkowski przekazując kwiaty opiekunom zespołu złożył serdecznie życzenia i gratulacje z
dumą wręczając odznakę honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” przyznaną Zespołowi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stwierdzając jednocześnie,
iż jest to wyróżnienie, na które zespół pracował przez te 30 lat, na
stałe wpisując się w życie Przemkowa i naszego regionu. Zwracając się do Państwa Krawczonków dziękował im za to, że dali
pokoleniom naszych dzieci możliwość rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań, możliwość realizowania swoich tanecznych
i wokalnych pasji. „Obok ciężkiej pracy, minione lata na długo pozostaną w pamięci wielu członków zespołu. To przecież niezapomniane
chwile radości towarzyszące sukcesom, wspólne poznawanie ciekawych miejsc i ludzi oraz zawarte przyjaźnie. Okazywane przez lata
serce i poświęcony czas wpłynął na życie niejednego członka zespołu, a w sercach wielu z nich zostaniecie Państwo na zawsze”
– dodał.
Absolwenci oraz aktualni uczestnicy zespołu.
Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście, rodzice i absolwenci zespołu. Były kwiaty, podziękowania, łzy wzruszenia… Łzy wzruszenia uczestników koncertu, ale również założycieli i wieloletnich instruktorów zespołu Państwa Mieczysławy i Zdzisława Krawczonków, którzy przez 30-lat dzielnie pielęgnują talenty swoich podopiecznych, okazując im serce
i nieustającą cierpliwość.
Występ Mozaiki.
Fot.(zespół)
(dokończenie – str. 12)
2 KALEJDOSKOP
Gmina Fair Play
– II etap konkursu
Mocą uchwały nr 2-2011 Komisji Ogólnopolskiej Gmina Przemków została
zakwalifikowana do udziału w II etapie
Konkursu „Gmina Fair Play”. Organizatorem konkursu jest Instytut Badań
nad Demokracją i Przedsiebiorstwem
Prywatnym, konkurs jest afiliowany przy
Krajowej Izbie Gospodarczej. Nasza
Gmina startuje w kategorii miasteczko
i małe miasto. Konkurs przebiega II
etapowo. W I etapie przygotowaliśmy
pisemną prezentację gminy w formie
przesłanej z biura konkursu ankiety.
W ramach II etapu konkursu przeprowadzona zostanie wizytacja Gminy Przemków przez audytora Konkursu oraz
badanie opinii losowo wybranych inwestorów. Podstawowym celem konkursu
jest popularyzowanie etyki w biznesie,
przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.
Według założeń konkursu „Gmina Fair
Play” to taka gmina, która dąży do wy-
pracowania jak najlepszych standardów
dla prowadzenia zarówno małych jak
i dużych inwestorów, pracownicy urzędu
są dobrze przygotowani merytorycznie,
a samorząd podejmuje prawidłowe i korzystne dla gminy decyzje, umiejętnie promuje zarówno samą gminę, jak i inwestycje podejmowane na jej terenie. Certyfikat
potwierdza wysokie standardy obsługi
inwestorów, promuje współpracę pomiędzy biznesem i gminami, zwiększa zainteresowanie inwestorów gminą i promuje
inwestycje przyjazne dla środowiska.
Przypomnijmy, iż Gmina Przemków stara
się o Certyfikat Gmina Fair Play już po
raz czwarty. Pierwszy tytuł otrzymaliśmy w 2005 roku, kolejne w latach 2009
i 2010.
(UM)
Interwencyjnie
Rozpoczął pracę Gminny Zespół Interwencyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W celu realizacji zadań wynikających
z uchwał Rady Miejskiej w Przemkowie, tj.:
Nr VI/28/11 w sprawie przyjęcia
„Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie
Gminy Przemków na lata 2011-2015”,
Nr VI/29/11 w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Burmistrz Przemkowa
powołał zarządzeniem z 16.05.2011 Nr
63/11 Gminny Zespół Interwencyjny
ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W skład zespołu weszli:
1. Pani Lidia Kulczyc
2. Pani Sylwia Bednarz
3. Pani Beata Śliwa
4. Pani Anna Kaczmarek
5. Pani Alicja Siódmak
6. Pan Walenty Frąckowiak
7. Pan Tomasz Kuncik
Przewodniczącą zespołu została Pani
Lidia Kulczyc. Zespół działa w ramach
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie. Cele i zadania zespołu to:
1. Pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów.
2. Efektywne podejmowanie działań
interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.
3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
4. Inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu.
5. Udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, a w zależności
od potrzeb poradnictwa socjalnego lub
prawnego osobom i rodzinom, które
mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich
problemów życiowych.
6. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej
powstrzymanie.
7. Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami
przemocy w rodzinie.
8. Podejmowanie wspólnych działań
w ramach procedury „Niebieska karta”.
Wszyskie osoby, które oczekują pomocy w ramach działania zespołu mogą
zgłaszać się do Pani Lidii Kulczyc –
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie, osobiście lub telefonicznie pod nr 76 8319 140.
(UM)
Złote Pióro Burmistrza
Po raz ósmy w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie odbył się Gminny Konkurs
Ortograficzny pn. „Złote Pióro Burmistrza”.
Wzięli w nim udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych, działających
na terenie gminy, wcześniej zostali laureatami etapu szkolnego.
Uczestnicy najpierw zmierzyli się z czterema zadaniami, w trakcie ich rozwiązywania musieli wykazać się znajomością
zasad ortograficznych w zakresie pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u, ch, h, -i, -ii, -ji,
wielką i małą literą, prawidłowym przeniesieniem wyrazów, następnie napisali
dyktando. Do zdobycia było 60 punktów.
Regulamin konkursu oraz zadania dla
wszystkich etapów (szkolny i gminny)
opracowała mgr Dorota Makowiec, również poprowadziła cały konkurs.
W jury zasiadali nauczyciele języka polskiego-koordynatorzy konkursu w swoich szkołach: Ewa Dworczyńska, Jolanta
Remiszewska, Dorota Guzikowska, Dorota Makowiec. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał pan dyrektor
- Jerzy Janas.
Mistrzem ortografii została Dorota Hanaczewska (SP nr 1) i odebrała „Złote Pióro” z rąk Sekretarza
Gminy - Pana Leszka Frąckowiaka,
który przybył w imieniu Burmistrza
Przemkowa - Pana Stanisława Pępkowskiego, II miejsce zajęła Dominika Majewicz (SP nr 1), a III miejsce
zdobyła Katarzyna Wolak (SP nr 2),
laureatom tych miejsc nagrody wręczył Dyrektor SP 2 - Pan Jerzy Janas.
Wszyscy uczestnicy konkursu dostali
dyplomy i upominki, natomiast organizatorzy i sponsorzy otrzymali podziękowania.
(D.Makowiec, SP2)
ZAPROSZENIE
Starosta Polkowicki oraz Burmistrz Przemkowa
zapraszają na spotkanie dotyczące utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej
na terenie gminy Przemków.
Spotkania odbędą się:
dnia 27 czerwca 2011 r. o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Krępie.
dnia 28 czerwca 2011 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie,
ul. Plac Wolności 25, pok. 24.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach i wypowiedzenia
się w sprawie.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 76 83 19 305
„Majówka Maryjna” w Wysokiej.
Majówka i biesiada
Ciekawą inicjatywą wykazała się Anna Łukawa - opiekun
dzieci Świetlic Środowiskowych w Wysokiej i Wilkocinie,
organizując „Majówkę Maryjną” 27 maja, pod Krzyżem w
Wysokiej. Pan Jan Boczniewicz przywiózł konnym powozem uczestników z Wilkocina i wspomagał śpiew pieśni
maryjnych razem ze zgromadzonymi paniami. Po majówce podopieczni śpiewając, odbyli przejażdżkę przez wieś.
Mieszkańcy, którzy nie wzięli udziału w majówce z zainteresowaniem podchodzili do bram.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.
Fot.(mw)
Inicjatorem spotkania z okazji podwójnego święta: Dnia
Mamy i Dnia Dziecka, które odbyło się 21 maja koło remizy OSP, był nowo wybrany sołtys pan Janusz Nowak.
Chęć współpracy w organizowaniu imprezy wyrazili wszyscy mieszkańcy. Panie ze Stowarzyszenia Dzieci Wojny
w Polsce przygotowały loterię fantową. Zgromadzeni chętnie kupowali ciasta, kiełbaski z grilla, bigos i inne produkty
przygotowane przez rodziców. Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej przygotowały wiersze i piosenki dla swoich
ukochanych mam. Milusińskim zapewniono wiele atrakcji.
Były tańce, konkursy i malowanie twarzy farbami. Każde
dziecko otrzymało poczęstunek i upominek. Czas umilali
biesiadnikom grajkowie pan Robert i pan Grzegorz z Polkowic.
Serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie rzeczowe
składamy: pani Elżbiecie Mendel „Sklep Wielobranżowy”
i pani Donacie Przychockiej sklep „MARATO”.
(MW)
Ekologicznie
W związku z obchodami Międzynarodowego Roku Lasów
pod hasłem „LAS DLA LUDZI” Nadleśnictwo Przemków
przy współpracy z firmą AGeko z Lubina zorganizowało
zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
W miejscowościach: Łężce, Wysoka, Szklarki, Piotrowice
27.05.2011r. od godziny 9.00 do 18.00 w wyznaczone miejsca można było przynosić zużyty sprzęt (pralki, lodówki,
żelazka, telewizory, odkurzacze, komputery, drukarki itp.).
Każdy z uczestników akcji dostał od pracownika Nadleśnictwa sadzonki świerka. Głównym celem akcji była ochrona lasów, przede wszystkim chcieliśmy zapobiec powstawaniu dzikich wysypisk
śmieci na które znaczna część zebranych elektroodpadów
trafiłaby. Drugim ważnym celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie prawidłowych postaw obywatelskich w kierunku właściwego postępowania
ze zużytym sprzętem.
W ciągu zaledwie kilku godziny Przemkowskim Leśnikom
udało się zebrać 2 tony „elektrośmieci”. Ze strony Nadleśnictwa bardzo dziękujemy Pani Anecie Gonera właścicielce firmy AGeko za współpracę. Zapraszamy do udziału
w kolejnej zbiórce we wrześniu br.
Nadleśnictwo Przemków
INICJATYWY
3
Encyklopedyczne prace
W Zespole Szkół przy ul. Leśna Góra w Przemkowie
odbyło się zebranie Redakcji Encyklopedii Przemkowa, na którym ustalono działania dotyczące dalszego
rozwoju i rozpowszechniania ww. przedsięwzięcia.
W spotkaniu uczestniczyli: Stefan Dudra, Dariusz Dźwigaj, Waldemar Łapkowski, Bogumiła Ornatowska – Cichoszewska, Robert Biały, Zbigniew Żybura, Adam Kearney i Anna Popiwczak.
Panowie A. Kearney i Z. Żybura, którzy dowiedzieli się
o projekcie z Wiadomości Przemkowskich chętnie przyłączyli się do współpracy przy dalszym tworzeniu Encyklopedii Przemkowa. Mają wiele pomysłów oraz chęci do
pracy, a co najważniejsze - są optymistycznie nastawieni
do idei wspólnego tworzenia Encyklopedii.
Cieszymy się, że inicjatywa spisania tak ogromnej bazy
z informacjami o zasłużonych osobach, zabytkach
i wydarzeniach dotyczących naszego miasta ma coraz
to większe zainteresowanie ze strony mieszkańców.
Redakcja jest otwarta na wszelkie sugestie ze strony Przemkowian, więc jeśli macie ciekawe pomysły, na nowe
hasła, cenną uwagę i chcecie nawiązać współpracę, nie
czekajcie tylko zgłoście się do nas! Pamiętajcie, że ideą
tego projektu jest by tworzyli go mieszkańcy Przemkowa.
PRZYKŁADOWE HASŁA:
Wiejski Dom Towarowy Wiejski Dom Towarowy, sklep wielobranżowy oddany do użytku przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc
Chłopska” 05.08.1951r. Składał się z trzech stoisk: artykuły spożywcze, konfekcja lekka i artykuły gospodarstwa
domowego. W 1960r. w ramach modernizacji utworzono
stoiska branżowe: obuwnicze, tekstylne, pasmanteryjne,
konfekcję damską i męską, artykuły gospodarstwa domowego i spożywcze. W 1977r. stoiska handlowe zostały
przeniesione do nowego domu handlowego „Merkury”.
[Stefan Dudra Paweł Kuźmiak]
Orłowska Irena Władysława Orłowska Irena Władysława (ur. w 1958r. w Jeleniej
Górze), Radna Rady Miejskiej w Przemkowie i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemkowie w kadencji
2002/2006. Ukończyła Liceum Medyczne w Jeleniej
Górze z tytułem pielęgniarki dyplomowanej (1978r.),
Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii z tytułem magistra matematyki (1982r.).
W Przemkowie zamieszkała w 1984r. W latach 19841989 pracowała na stanowisku nauczyciela matematyki
w Zbiorczej Szkole Gminnej w Przemkowie, następnie
(na tym samym stanowisku) w Szkole Podstawowej nr
2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie (1989-1999) i
w Publicznym Gimnazjum w Przemkowie (od 1999r.).
W latach 2000-2002 pełniła funkcję wicedyrektora w
Publicznym Gimnazjum w Przemkowie. Instruktor ZHP
i zastępca Komendanta Hufca ZHP w Przemkowie,
drużynowa 1DH im. J. Korczaka (1984-1988) i 1DH
„Gniazdo” (1995-1998). Od 1998r. członek Chóru Parafialnego „Aria” przy Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego.
W 1997r. została odznaczona Brązowym Krzyżem
Zasługi.
[Waldemar Łapkowski]
Maja Pasieka Pasieka Maja to pszczelarska pasja pana Stanisława Rekuta rozpoczęta od 1 pnia ula w 1977 roku. Pasieka Maja
jest pasieką wędrowną. Składa się z około 100 uli. Część
uli - 52 szt. znajdują się w na specjalnej platformie - pawilonie. Reszta uli pojedynczo na toczku. Pasieka oferuje
swoim klientom miód różnego gatunku: gryczany, rzepakowy, akacjowy, lipowy i wrzosowy, a także kremowany. W 2000 roku pasieka zdobyła 1 miejsce "Wzorowej
pasieki województwa dolnośląskiego". W 2006 roku pan
Stanisław Rekut założył Ekomuzeum, w którym można
wziąć udział w warsztatach odlewania świeczek z wosku
pszczelego i dowiedzieć się różnych ciekawostek z tym
związanych. Na miejscu działa również sklepik, w którym
można kupić różne miody gatunkowe, w tym jedynego
w swoim rodzaju miodu wrzosowego - specjalności zbieranej przez pszczoły na terenach leśnych okolic Przemkowa.
Jego syn Tomasz Rekut jest współwłaścicielem pasieki.
[Zawadzka Kamila, Paweł Kuźmiak]
(org)
Z okazji 100 jubileuszu marki NIVEA, firma NIVEA Polska postanowiła spełnić marzenia wielu polskich rodzin,
a w szczególności ich najmłodszych członków. W odpowiedzi
na potrzeby lokalnych społeczności, powstał projekt ufundowania i budowy 100 placów
zabaw na terenie całej Polski.
W głosowaniu może brać udział każdy, KTO ZAREJESTRUJE SIĘ NA STRONIE www.100latNIVEA.pl (trzeba będzie kliknąć na boks ze znaczkiem konkursu 100 placów zabaw na
100 lat NIVEA). Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają możliwość codziennego oddania głosu
na jedną, wybraną przez siebie lokalizację w specjalnie do tego utworzonym serwisie. Każdego dnia z jednego komputera będzie można oddać jeden głos.
Głosowanie odbędzie się w terminie od 6 czerwca do 31 lipca br. W wybranych lokalizacjach, które uzyskają największą liczbę głosów, rozpocznie się budowa placów zabaw.
Lokalizacja placu zabaw na terenie Gminy Przemków przewidziana będzie pomiędzy ul.
Jodłową i ul. Świerkową na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1160 w centrum
malowniczego Osiedla Głogowskiego.
Nowy plac zabaw dostarczy najmłodszym Dzieciom wiele radości, a Rodzicom spokoju i pewności, że ich Pociechy mają miejsce do wspólnych zabaw.
Rada Miejska w Przemkowie na sesji w dniu 7 czerwca 2011 r.
podjęła następujące uchwały:
1. Nr VIII/35/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na
2011 rok.
2. Nr VIII/36/11 w sprawie regulaminu i przepisów porządkowych dla korzystających z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków.
3. Nr VIII/37/11 w sprawie upoważnienia Burmistrza Przemkowa do podjęcia działań zmierzających do uzyskania prawa własności lub innego tytułu prawnego do władania częścią
nieruchomości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe Nadleśnictwa Przemków położonej w obrębie
Szklarki gmina Przemków.
4. Nr VIII/38/11 w sprawie upoważnienia Burmistrza Przemkowa do podjęcia działań zmierzających do uzyskania
prawa własności lub innego tytułu prawnego do władania
nieruchomościami Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu
Państwa położonymi w Przemkowie.
5. Nr VIII/39/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przemków, obręb
Przemków dla działek nr 1264, 1299, 1301, 1303,1305, 1307,
1309,1311, 1313, 1315, 1297, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287,
1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1282, 1266, 1267, 1268, 1269,
1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1263, 1278, 1279, 1275, 1276,
1277, 1288.
6. Nr VIII/40/11 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
Rady Powiatu w Lubinie w sprawie likwidacji Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Lubinie.
Pełna treść uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemków http://bip.przemkow.npc.pl/ w zakładce Prawo – Elektroniczny Zbiór Aktów Prawnych Gminy.
Ruszają kolejne termomodernizacje
Na pierwszy rzut idą obiekty szkolne, które doczekały się m.in.
wymiany okien i drzwi, docieplenia ścian i stropodachów, wymiany centralnego ogrzewania.
W wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który prace termomodernizacyjne zakończy na przełomie
III i IV kwartału br. Koszt kompleksowej termomodernizacji
trzech budynków szkolnych wynosi ponad 1,7 mln zł. Gmina na to
zadanie pozyskała środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Priorytet IX Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna).
Wartość dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.
Budynki szkolne w wyniku termomodernizacji zyskają niewątpliwie estetyczny wygląd. Również istotne jest to, że zostaną
ograniczone koszty ponoszone na ich eksploatację. Oprócz
obiektów oświatowych w bieżącym roku remont czeka również
Przedszkole Publiczne Nr 2 (wymiana dachu) oraz świetlica w
Krępie. Wszystkie obiekty modernizowane są w ramach projektu
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie
Przemków.
(UM)
4 KADRY
Nowi Dyrektorzy
W dwóch naszych jednostkach organizacyjnych, Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Szkole Podstawowej nr 1, nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych związane z odejściem poprzednich dyrektorów.
Aby przybliżyć Państwu sylwetki nowych dyrektorów zadaliśmy im kilka pytań, dzięki którym możemy poznać ich samych, jak i plany, jakie mają na przyszłość.
Pan Jerzy Szczupak.
Pan Jerzy Szczupak jest dyrektorem Miejskiego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie od
18.04.2011 roku. Pan Jerzy ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim o specjalizacji administracja publiczna oraz studia podyplomowe
z bankowości i finansów w Wyższej Szkole Bankowej
we Wrocławiu. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zarządzania nieruchomościami. Doświadczenie zdobył pracując min w.: Eurobanku, Raiffeisen Banku, Allianz Banku i w dwóch największych
firmach doradztwa finansowego w Polsce – Open Finance i Expander. Pełni funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu Aktywnej Młodzieży LCK Hałastra. Pan Jerzy
interesuje się finansami, polityką i nowymi technologiami. Wolny czas spędza z żoną i gronem przyjaciół.
Przemkowianinen jest od urodzenia; po ponad dziesięcioletnim pobycie we Wrocławiu niedawno wrócił do
rodzinnego miasta i zamierza pozostać tu na stałe.
- Co Pana skłoniło do wzięcia udziału w konkursie
Pani Ewa Skrypak jest Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 od 1 czerwca 2011 roku. Pani Dyrektor jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Zielonej Górze, na kierunkach: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne oraz wychowanie
fizyczne. Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Pani Ewa jest
także instruktorem piłki siatkowej, koszykówki, posiada uprawnienia do prowadzenia drużyny baseballowej
i softballowej oraz gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
Pasją pani Ewy jest aktywne spędzanie czasu wolnego.
Pomaga jej w tym otaczająca przyroda. Uważa, że jako
mieszkańcy Przemkowa, mamy wielkie szczęście, ponieważ możemy korzystać z uroków Przemkowskiego
Parku Krajobrazowego. Pani Skrypak od dawna jest
zauroczona różnorodnością przyrody oraz bogatą historią regionu.
Pani Ewa Skrypak.
na dyrektora MZGM?
-Od ilu lat związana jest Pani ze szkolnictwem? A ile ze Szkołą Podstawową nr 1?
- Decydującym czynnikiem była tutaj możliwość pracy na rzecz mieszkańców mojego rodzinnego miasta, a także wyzwanie jakim, bez wątpienia, jest zarządzanie zakładem budżetowym
w sektorze komunalnym. Od kilku lat moja droga zawodowa związana jest z branżą finansową
i nieruchomościami, a znajomość tych dwóch dziedzin wydaje mi się kluczowa dla sprawnego
funkcjonowania MZGM.
Jestem młodym człowiekiem, przyzwyczajonym do ciężkiej pracy i otwartym na innych, startowałem więc w konkursie z myślą, że będę miał szansę poprawić funkcjonowanie MZGM
i jego wizerunek wśród mieszkańców.
- W szkole jestem zatrudniona od 1996 roku. W pierwszym roku pracowałam w Szkole Filialnej
w Piotrowicach, na stanowisku nauczyciela nauczania początkowego. Od 1997 roku jako nauczyciel wychowania fizycznego, pracuję w Szkole Podstawowej nr 1 w Przemkowie. Chociaż
przez te 14 lat szkoła zmieniała swoją nazwę – ze Szkoły Podstawowej nr 1 przekształcona była
w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 i znów powrót do Szkoły Podstawowej – to zawsze miejscem mojej pracy była po prostu „jedynka”. Jest to szkoła bliska mojemu sercu. Przez wszystkie
lata mojej pracy uczestniczyłam w jej rozwoju i tworzeniu.
- Jakie są Pana pierwsze wrażenia po objęciu funkcji dyrektora MZGM?
- Pozytywne. Mam, wprawdzie, przed sobą wiele zadań do wykonania- zarówno jeżeli chodzi
o sprawy bieżące, jak i związane z przyszłością Zakładu, z drugiej jednak strony- mam też dużą
satysfakcję płynąca z rozwiązywania problemów ludzi i kontaktu z nimi.
Uciążliwy, natomiast, jest brak możliwości realizacji wszystkich postulatów zgłaszanych przez
najemców i właścicieli mieszkań zarządzanych przez MZGM.
Warto jednak podkreślić tutaj dobrą współpracę z władzami miasta, które mają spójną wizję
funkcjonowania MZGM, więc wiemy, w jakim miejscu jesteśmy i w którą stronę powinniśmy
zmierzać.
- Co skłoniło Panią do podjęcia decyzji o udziale w konkursie na dyrektora? Czy kiedy
rozpoczynała Pani pracę w szkole myślała o tym, by zostać dyrektorem?
- Nie, jeszcze do niedawna nie myślałam o tym, aby zostać dyrektorem. Bezpośrednia praca
z dziećmi, młodzieżą dawała i daje mi ogromną satysfakcję. Jednak oprócz pracy dydaktycznej,
od samego początku byłam nauczycielem aktywnym. Jestem współautorem projektów dotacyjnych, wpływających na zmianę najbliższego otoczenia szkoły, a także współautorem ścieżki
historyczno – przyrodniczej po Przemkowie. Pełniłam funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa. Te działania, między innymi, wpłynęły na decyzję pani Beaty Pazdej, która wybrała
mnie na wicedyrektora szkoły. Mogę powiedzieć, że tak to się zaczęło… .
- Jak układa się współpraca z nowymi współpracownikami?
- Jak układa się współpraca z gronem pedagogicznym? Jakie cechy szczególnie Pani ceni
w nauczycielach?
- Na dzień dzisiejszy dobrze. W MZGM pracują zarówno ludzie z długoletnim stażem, wnoszący cenne w każdej pracy doświadczenie, jak i młodzi, którzy wnoszą swój zapał i energię. Mam
nadzieję, że uda nam się wspólnie dobrze pracować na rzecz mieszkańców i przeprowadzić niezbędne zmiany, które zapewnią lepsze funkcjonowanie i doprowadzą do postrzegania Zakładu
jako sprawnego zarządcy nieruchomości.
- Gdyby nie wyjątkowe grono pedagogiczne, pracownicy, nie podjęłabym się takiego wyzwania, aby startować do konkursu. To dzięki nim, ich serdeczności, siły jaką mają i wielkiego
potencjału do robienia wielkich rzeczy, jestem w tym miejscu. Mam wielkie szczęście, że mogę
pracować z takimi ludźmi. Cenię w nich zapał, chęć podejmowania działań, bezinteresowność.
Wiem, że zawsze mogę na nich liczyć.
- Jakie główne wyzwania stawia Pan przed sobą?
- Jak ocenia Pani samą szkołę pod kątem jej silnych i słabych stron?
- Wyzwań jest kilka. Do najważniejszych zaliczyłbym uporządkowanie finansów zakładu,
przeprowadzenie takich zmian organizacyjnych, które pozwolą nam działać sprawniej, lepiej
wykorzystywać posiadane środki oraz zasoby i taniej dla mieszkańców dzięki racjonalizacji
kosztów. Kolejne wyzwanie to stworzenie przejrzystego systemu rozliczeń, w którym każdy
właściciel i najemca będzie wiedział, za co i ile powinien zapłacić, która część jego pieniędzy
jest przekazywana firmom zewnętrznym w ramach opłat np. za wodę, gaz, elektryczność, ubezpieczenia budynków, a która zostaje w MZGM i w jaki sposób jest przez nas wykorzystana.
Zależy mi bardzo na sprawnej i jasnej komunikacji z mieszkańcami, ponieważ jest to klucz
do zbudowania dobrych relacji i pozytywnego wizerunku Zakładu. Cele są ambitne, ale mam
nadzieję, że większość uda mi się zrealizować.
- Szkoła ma wiele mocnych stron. To, co nas wyróżnia, to oddziały integracyjne, szkoła otwarta
na mniejszości narodowe, wielokulturowość, nowoczesna pracownia przyrodnicza, językowa
oraz pracownia komputerowa, a także boisko wielofunkcyjne i realizowane projekty: „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”, „Romano drom pe
fedyr dzipen”. Słabe – nie ukrywam, istnieją, ale będziemy zamieniać je na mocne.
- Od czego Pan zacznie?
- Praktycznie już zacząłem. Od początku pracy staram się być na wszystkich spotkaniach
z mieszkańcami, słuchać ich uwag i poprawiać to, co jest możliwe do poprawienia. Dużo czasu
spędzam w terenie starając się dobrze poznać zasoby mieszkaniowe zarządzane przez MZGM.
Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się poprawić częstotliwość i przejrzystość rozliczeń
finansowych i innych informacji wysyłanych przez MZGM, usprawnić windykację należności
oraz stworzyć stronę internetową, na której każdy mieszkaniec znajdzie wszystkie potrzebne
informacje i dokumenty. Niektóre niezbędne zmiany organizacyjne w zakładzie zostały juz
wprowadzone, część będzie wprowadzona w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że wkrótce
część pozytywnych zmian będzie odczuwana przez mieszkańców, ale z drugiej strony zdaję
sobie sprawę, że na efekty trzeba czasami poczekać i, jak już wcześniej wspomniałem, jeszcze
dużo pracy przede mną.
- Czy planuje Pani jakieś zmiany w szkole? Jakie ma Pani plany na przyszłość?
- Oczywiście. Tego dotyczyła moja koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły. Stawiam na
rozwój uczniów, odkrywanie talentów. Każdy uczeń jest wyjątkowy, należy pomóc mu odkryć
i rozwijać jego zdolności. Nie zapominając przy tym o uczniu borykającym się z trudnościami.
Moim marzeniem jest, aby szkoła stała się centrum baseballowym i w ten sposób również promowała gminę. Obecnie współpracujemy z drużynami z Wołowa, Miejskiej Górki, Wrocławia,
Opola, a także z Polonijną Fundacją Baseballu Młodzieżowego PNYBF w Stanach Zjednoczonych. Chciałabym również pogłębić współpracę z rodzicami, bardziej zaangażować ich w pracę
na rzecz szkoły, aby aktywnie uczestniczyli w naszym codziennym życiu.
Z Panem Jerzym Szczupakiem
i Panią Ewą Skrypak rozmawiała
Redakcja Wiadomości Przemkowskich
Wakacje tuż, tuż
Przed nami wakacje, a za nami kolejny pracowity okres nauki, w którym
nasi uczniowie mieli wiele możliwości wykazania się wiedzą i umiejętnościami z różnych dziedzin.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej
NASZE SPRAWY
Przedszkolna „jedynka”
5
28 maja przy pięknej pogodzie na terenie Przedszkola nr 1 odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przy współudziale Rady Rodziców oraz przy wsparciu licznych
sponsorów.
Fot.(SP Wysoka)
Klasy I-III prezentowały swoje zdolności w Szkolnym Konkursie
Wiersza i Piosenki Angielskiej. Wygrał duet: Karolina Skalna i Mikołaj Rokosiewicz, natomiast nagrodę publiczności otrzymała Julia Rokosiewicz.
Umiejętności językowe i wokalne prezentowały również uczennice klasy IV
i V. W I Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie - III miejsce zdobyła uczennica klasy IV Jagoda
Dworczyńska.
W szkole gościli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Przemkowie. Wręczyli nagrody i złożyli gratulacje Natalii Białej z klasy V oraz Annie Kaweckiej z klasy III, których prace w konkursie „Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą” otrzymały wyróżnienia i zostały zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego.
Praca Natalii Białej na szczeblu województwa dolnośląskiego XIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego otrzymała III miejsce w grupie uczniów. Laureatka wraz z opiekunem Panią Ireną Stuchlak odebrały nagrody na uroczystej gali w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we
Wrocławiu. Wybrana praca została przesłana do Komendy Głównej PSP
w Warszawie do udziału w eliminacjach centralnych.
Tradycyjnie już po raz jedenasty szkoła zorganizowała Międzyszkolny Rajd Rowerowy pod patronatem Starosty Polkowickiego. 21 maja drużyny składające się z uczniów szkół podstawowych przybyły na plac Domu
Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie
rajdu przez dyrektor PSP w Wysokiej-Kornelię Dworczyńską i Burmistrza
Przemkowa Stanisława Pępkowskiego. Barbara Narogowicz – organizatorka
rajdu zapoznała uczestników z regulaminem bezpieczeństwa. Rajd był sprawdzianem umiejętności korzystania z mapy i orientacji w terenie. Na trasie
rajdu uczniowie zwiedzili obszar objęty programem Natura 2000 – Rezerwat
Buczyna Piotrowicka. Wszystkie drużyny dotarły pod pomnik przyrody - Dąb
Chrobrego, gdzie przy ognisku mogli porozmawiać o ekologii.
Uczniowie: Kamil Smolec (kl VI), Natalia Biała (kl V), Gabriela
Nicewicz (kl IV) i Marcelina Solan (kl IV) wraz z opiekunem Hanną Żmijewską zostali zaproszeni na VIII Galę Laureatów w Polkowicach, gdzie 23 maja
odebrali nagrody za zajęcie I miejsca w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Rachmistrz”. Rozpoczęcie gali uświetnił przemkowski, szkolny zespół
ludowy ‘Tęcza” prowadzony przez Marzenę Biała.
25 maja uczniowie klas II i III wzięli udział w Spartakiadzie Sportowo-Ekologicznej zorganizowanej przez Barbarę Narogowicz. Po wykonaniu
zadań na ścieżce przyrodniczej, drużyny z opiekunami dotarły do gospodarstwa sołtys Marioli Smolec w Wilkocinie, gdzie przy wspólnym stole dzieci
częstowały się wypiekami przygotowanymi przez rodziców. Dużą atrakcją
była również przejażdżka bryczką zorganizowana przez Jana Boczniewicza,
który pokazał dzieciom najpiękniejsze zakątki Wilkocina. Podczas zakończenia spartakiady pani dyrektor PSP w Wysokiej – Kornelia Dworczyńska podziękowała za patronat nad tym przedsięwzięciem Starostwu Powiatowemu w
Polkowicach, które ufundowało również dla uczestników piłki siatkowe.
W Dniu Dziecka najmłodsi z klasy „0” i I bawili się w Indian. Podczas
gry terenowej zorganizowanej na wydmie śródlądowej w Wilkocinie dzieci
wykonały wiele indiańskich zadań oraz piekły kiełbaski przy ognisku. Po pokonaniu długiej, leśnej trasy zdobyli tytuł „dzielnego Indianina”. Dzieci z klasy II
i III uczestniczyły w grach i zabawach edukacyjnych, natomiast uczniowie
klas IV-VI wyjechali na wycieczkę do parku wodnego „Tropical Islands” w
Niemczech.
Na początku czerwca Towarzystwo Matematyczne LIMES ogłosiło
wyniki konkursu matematycznego „Kangur”. W kategorii MALUCH (3 i 4
klasa), uczennica klasy IV Gabriela Nicewicz otrzymała wyróżnienie. W kategorii BENIAMIN (5 i 6 klasa) uczennica klasy V Natalia Biała otrzymała
wyróżnienie.
W życiu naszej szkoły nadszedł czas na podsumowanie całorocznej
pracy uczniów i nauczycieli. Już wkrótce wystawienie rocznych ocen, pożegnanie uczniów klasy VI oraz uroczystość zakończenia roku szkolnego, na
którą to chwilę z utęsknieniem czekają wszyscy uczniowie.
(SP Wysoka)
Impreza rozpoczęła się występem zespołu CYKADY. Następnie prezentowały się przedszkolaki przedstawiając krótki program artystyczny z Okazji Dnia
Mamy i Taty.
Dzieci mogły pobawić się na dmuchanych zjeżdżalniach, trampolinie. Można było także pomalować buzie. Dzięki niezawodnym rodzicom w sprzedaży były:
ciasto, lody, kawa, napoje, kiełbasa z grilla, grochówka oraz pajda chleba ze smalcem i ogórkiem. Wielkim
zainteresowaniem cieszył się pokaz tresury psa policyjnego, a także pokaz sprawności Ochotniczej Straży
Pożarnej z Przemkowa.
Główną atrakcją festynu była loteria fantowa. Tort
i deskorolkę wylosował Grzesiu Rydzanicz, zjeżdżalnię Fabian Jakubowski, hulajnogę Karolina Gliszczyńska, samochód Maja Krajewska, dmuchaną trampolinę Klaudia Przybył, wizytę u fryzjera Krystyna
Jachimowska.
Dyrektor, pracownicy, rodzice i dzieci dziękują
wszystkim osobom, które w różnej formie pomogły w
organizacji festynu. Zapraszamy za rok!
Wcześniej - 12 maja na placu przedszkolnym odbył
się „Przegląd małych form artystycznych” pod hasłem
„Żyjmy zdrowo i wesoło!”. Na przegląd przybyli liczni goście min.: dzieci z Przedszkola Publicznego nr
2 w Przemkowie, dzieci z oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Buczynie, dzieci z Przedszkola Publicznego nr 19
„Bajka” w Głogowie. Wszystkie przedszkolaki
otrzymały dyplomy za udział w konkursch oraz pamiątkowe medale z logo przedszkola, oraz paczki
z prezentami dla swoich przedszkoli. Również rodzice włączyli się w organizację przeglądu organizując
dzieciom piknik z pysznym poczęstunkiem, przy którym także odbywały się liczne dyskusje i debaty na
temat zdrowego trybu życia.
(PP1)
Akcję wsparli: Urząd Miejski w Przemkowie,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kananlizacji
w Przemkowie, Bank Spółdzielczy w Przemkowie COR-MED, GS Przemków, PHU „Adam”
z Żagania, NORMAT M. Kucharczyk, M.Hubica, Elżbieta i Waldemar Mendel, ZIB „MISIEK” Michał Kuncik, Osadkowski-Cybulski,
D. Hubica „PASJA”, Ireneusz i Mariola Bajcar,
Bożena Kozłowska, Wanda Kuzyszyn, Magdalena i Paweł Zdebscy, sklep „AZALIA” A.M. Danek,
Stefan Kuncik, Jadwiga Hertman, apteka „Nowa”
M. Malinowska, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku.
Na wesoło i sportowo
W Szkole Podstawowej nr 2 z okazji Dnia Dziecka przygotowano dla uczniów wiele
atrakcji.
Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 2.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla klas I-VI zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego - Tomasz
Dworczyński i Jolanta Grubecka-Rozkocha. Milusińscy z klas I-III radośnie spędzali święto podczas
zabawy i konkursów. Rozpoczęli na sportowo: chłopcy rozegrali turniej mini piłki nożnej, a dziewczynki
wykonały skoki na skakance, kręciły z gracją hula-hop. W trakcie przeglądu piosenki każda klasa zaprezentowała wybrany utwór. Następnie mali artyści
pochwalili się swoimi umiejętnościami plastycznymi
podczas rysowania klasowego graffiti na placu szkol-
Fot.(sp2)
nym. Starsi uczniowie, jak co roku, brali udział w różnych dyscyplinach sportowych
Niespodziankę przygotowała Rada Rodziców, która
zadbała o to, aby dzieciom nie zabrakło sił do dobrej
i aktywnej zabawy. RR zakupiła grilla i panie przygotowały pyszne kiełbaski, a także pieczywo i napoje.
Każde dziecko otrzymało talon na loda. Zakupiony
sprzęt podarowano szkole jako prezent. Będą mogli
z niego korzystać uczniowie wraz z wychowawcami.
D.Makowiec
6 TRZECI SEKTOR
Stowarzyszenie „Leśna Dolina”
Po stworzeniu planu odnowy wsi, mieszkańcy Jakubowa Lubińskiego doszli do wniosku, że następnym krokiem jest założenie stowarzyszenia. Przy dużej współpracy i pomocy LGD „Wrzosowej
Krainy” 10 grudnia 2008 roku powstało Stowarzyszenie „Leśna Dolina”.
Organem zarządzającym organizacji jest zarząd, który tworzą:
Edward Baczyński – Prezes, Andrzej Gabinet – Wiceprezes oraz
członkowie: Iwona Kosińska, Władysław Choma, Lucyna Oruba, Daniel Kurcewicz.
Wspierają rozwój
Stowarzyszenie "Leśna Dolina" stawia sobie wiele celów do
zrealizowania. Jednak do najważniejszych należą zadania, które
wspierają rozwój obszarów wiejskich, a także przyczyniają się
do poprawienia warunków życia oraz zmniejszenia obszarów
wykluczenia społecznego. Członkom stowarzyszenia zależy
również na tym, aby podnieść poziom wykształcenia społecznego, rozwijać wiedzę o regionie, a także zredukować różnice
regionalne. Do wiodących działań stowarzyszenia należy rozbudzanie u mieszkańców potrzeby aktywności sportowej i rekreacyjnej. Stowarzyszenie poprzez podejmowane działania stara
się prowadzić działalność oświatową i wychowawczą na rzecz
środowiska lokalnego oraz wpłynąć na rozwój infrastruktury
lokalnej. Członkowie stowarzyszenia pragną również chronić
wartości historyczne, kulturowe, urbanistyczne, przyrodnicze i
krajobrazowe, mogą również opiniować przedsięwzięcia, które
wpłyną na rozwój obszaru.
Analizują
Aby móc zrealizować swoje cele stowarzyszenie prowadzi
badania, analizy, gromadzi materiały dotyczące obszaru, jak
również organizuje spotkania, szkolenia, konkursy i inne formy życia kulturalnego. Współpraca i wymiana doświadczeń
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi
również przyczynia się do realizacji celów statutowych stowarzyszenia. Członkowie tej organizacji kładą nacisk na pro-
Świetlica przy której Stowarzyszenie wykonuje prace. Fot.(um)
wadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej oraz inspirowanie inicjatyw gospodarczych, kulturalnych
i oświatowych.
Aktywnie
Aby jak najlepiej wywiązywać się ze swoich zadań, członkowie
stowarzyszenia uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach ma-
jących na celu podniesienie ich umiejętności i wiedzy z zakresu
działania III sektora. Członkowie Stowarzyszenia brali aktywny
udział w pracach związanych z remontem i rozbudową świetlicy wiejskiej w Jakubowie Lubińskim. Obecnie Stowarzyszenie
wykonuje prace związane z remontem chodnika. W ramach prac
zostanie położona kostka brukowa betonowa.
Nowe projekty
W przyszłości członkowie stowarzyszenia chcieliby pozyskiwać
fundusze unijne na nowe projekty m.in. na boisko wielofunkcyjne na terenie wsi. Obiekt przyczyniłby się do podniesienia aktywnego trybu życia, organizowana różnego rodzaju zawodów
(w tym rodzinnych) czy weekendów sportowych. W planach
stowarzyszenia jest również otwarcie świetlicy środowiskowej
oraz utworzenie kafejki internetowej, gdzie mieszkańcy Jakubowa Lubińskie mogliby skorzystać z interenetu. Członkowie stowarzyszenia chcieliby również zaadoptować działkę przyległą
do świetlicy (obecnie własność Agencji Rynku Rolnego) oraz
doposażyć swietlicę. Zadanie polegałoby na urządzeniu kuchni,
której powstanie umożliwiłoby organizację imprez okolicznościowych, nie tylko dla mieszkańców wsi.
Dla społeczności
Wszystkie działania, jakie pragną zrealizować członkowie stowarzyszenia mają na celu organizowanie czasu wolnego dla
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Jakubowa Lubińskiego.
Do stowarzyszenia mogą wstąpić wszystkie osoby, które zainteresują się jego działalnością. Wystarczy wtedy skontaktować się
z przedstawicielami organizacji. Członkowie przyjmowani są na
podstawie pisemnej deklaracji. Decyzję o ich przyjęciu podejmuje Walne Zgromadzenie. Siedziba stowarzyszenia mieści się
w Jakubowie Lubińskim 52a.
(UM)
Cykady na rowerach
W sobotę 4. czerwca br. w Przemkowskim Ośrodku Kultury odbył się Dzień Dziecka zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Cykad. Zabawa rozpoczęła się wycieczką
rowerową na wydmy w Wilkocinie.
Wzięło w niej udział ponad trzydzieści osób.
Po ciekawych terenach naszych okolic oprowadzała nas pani Grażyna Purgał, której bardzo
dziękujemy za przybliżenie dzieciom ciekawostek przyrodniczych i poświęcony im wolny
czas. Na zakończenie wycieczki było ognisko
z kiełbaskami. Na tym nie skończył się ten wyjątkowy dzień, bowiem od godz. 13.00 w POK-u zaczęły się gry i zabawy z nagrodami przeplatane słodkim poczęstunkiem. Dzieci były
zadowolone, uśmiechnięte i bardzo chętne do
zabawy. Miło spędziły czas dzięki sponsorom,
którzy nie pozostali obojętni na prośbę Stowarzyszenia Przyjaciół Cykad o wsparcie w organizacji tego dnia.
Dziękujemy bardzo gorąco: Nadleśnictwu
Przemków, Bankowi Spółdzielczemu w Przemkowie, „Marato” PH Przychoccy D.R. oraz
pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w
Przemkowie za wypożyczenie sprzętu sportowego i pani dyrektor Przemkowskiego Ośrodka
Kultury za udostępnienie sali.
(SPC)
Na wydmach w Wilkocine.
Fot.(spc)
Nasze życie w naszych rękach
W przedszkolnej „dwójce”
1-13 Hufiec Pracy w Przemkowie w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego „Nasze zdrowie w naszych rękach” zorganizowała wyjazd do Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Głogowie.
21 maja w Publicznym Przedszkolu nr 2 już po raz kolejny odbył się festyn
rodzinny pod hasłem „Mama, tata, ja”.
Uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat zdrowego stylu życia, ochronie i
poprawie zdrowia oraz przeciwdziałania
chorobom i zjawiskom społecznie negatywnym. Wzięli również udział w warsztatach z terapeutami, gdzie dowiedzieli
się o konsekwencjach nadużywania alkoholu i innych używek. Dyskutowali
o tym, czy narkotyki można podzielić
na twarde i miękkie, jak również uczyli
się trudnej sztuki odmawiania. Na koniec
zajęć młodzież obejrzała film przedstawiający ich rówieśników, którzy pomimo
młodego wieku stali się alkoholikami a
teraz próbują dalej żyć w czystości ciała
i umysłu.
Punktem kulminacyjnym wycieczki było
zwiedzanie Izby Wytrzeźwień - okna
z kratami, małe pomieszczenia i łóżka z pasami wywarły duże wrażenia na
uczestnikach. Tutaj młodzież pozbyła
się już wielkich wątpliwości. Wszyscy
zgodnie stwierdzili, iż nie warto się tam
znaleźć. Po przeanalizowaniu punkt po
punkcie drogi, którą odbywa osoba tam
trafiająca, nikt nie miał ochoty na nadużywanie alkoholu. Można powiedzieć,
że wizyta w tak specyficznym miejscu
była udaną kampanią antyalkoholową.
Dodatkowym punktem wyjazdu była
wizyta na zamku, gdzie znajduje się
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Głogowie. Młodzież obejrzała eksponaty z czasów od neolitu po kolejne epoki, które zachowały się do dziś i wysłuchała krótkiej historii miasta i powstania
zamku.
Wyjazd zapisał się w naszych pamięciach, był dobrą lekcją przestrogi dla
młodzieży i wskazówką na przyszłość.
Małgorzata Basałyga
Festyn z okazji Dnia Mamy, Dziecka i Taty.
Festyn to okazja do świętowania Dnia Mamy,
Dziecka i Taty. Każda grupa przedstawiła program artystyczny. W Przedszkolu gościły także
dzieci z Punktu Przedszkolnego w Piotrowicach.
Wszystkie dzieci otrzymały ogromne brawa. Ich
występom towarzyszyły uśmiech i łzy wzruszenia. Następnie dzieci pięknie zaprezentowały się
w czasie pokazu mody. Sporym przeżyciem było
spotkanie z policją, komisarzem Rexem, straża-
kami. Można było wsiąść do
policyjnego radiowozu, na policyjny motocykl lub do strażackiego wozu. Wiele radości
sprawiły także dmuchane zabawki. Przez cały czas trwania
festynu przedszkolaki mogły
brać udział w wielu konkursach przygotowanych przez p.
nauczycielki, zrobić sobie makijaż, tatuaż i fryzurę.
Stoiska z przepysznym jedzeniem, o które zadbał personel
Fot (pp2) przedszkola oraz rodzice piekąc ciasto były oblegane. Impreza była bardzo udana. Do zobaczenia za rok!
Wszystkim sponsorom, przyjaciołom przedszkola, osobom. które pomogły przy organizacji
i przebiegu festynu bardzo, bardzo dziękujemy!
„ABY UŚMIECH DZIECKA TRWAŁ
WIECZNIE”
(PP2)
Tenis ziemny stał się ich pasją
SYLWETKI
7
Siostry, dziesięcioletnia Julia i ośmioletnia Wiktoria Tórz to młode mieszkanki Przemkowa, dla których tenis ziemny stał się pasją. Obie są zawodniczkami klubu GTT Głogów.
Wielokrotnie brały już udział w turniejach tenisowych i nierzadko wracały z nich z miejscami medalowymi. Najmłodszy w rodzinie adept tenisa to pięcioletni Konrad. Rodzeństwo to dzieci Joanny i Krzysztofa Tórz. Pani Joanna pochodzi z Namysłowa, a pan Krzysztof jest rodowitym Przemkowianinem. Dziewczyny są obecnie uczennicami Szkoły
Podstawowej nr 2, Julia w klasie 3B, Wiktoria w klasie1B. Brat Konrad uczęszcza do Przedszkola Publicznego nr 2 w Przemkowie do grupy 4-5 latków.
Początki i regularne treningi
Granie u Julii zaczęło się dość niewinnie, a mianowicie od zakupu rakiety tenisowej typowej do gry amatorskiej w jednym
z marketów. Pierwsze odbicia piłek w roku
2006 pięcioletnia wówczas Julka wykonywała ze swoim tatą na boisku asfaltowym,
w miejscu gdzie dziś budowana jest hala sportowa w Przemkowie. Najpierw była to jednak
nauka trafiania rakietą w piłkę. Po kilku miesiącach na zadane przez rodziców pytanie, czy
chce chodzić na systematyczne treningi tenisa
i ćwiczyć z trenerem, Julia odpowiedziała
twierdząco. Dziewczynka na pierwsze zajęcia
poszła mając 6 lat, w lutym 2007 roku. Od początku jej przygody z tenisem jest prowadzona
przez trenera Macieja Kulhawika (przyjaciela
i partnera w treningach najlepszego obecnie
polskiego tenisisty Michała Przysiężnego,
który również pierwsze swoje kroki w tenisie
stawiał w klubie z Głogowa). Julia zaczęła regularne treningi od dwóch godzin tygodniowo
z grupą dzieci niezaawansowanych, następnie
po około dwóch miesiącach trener widząc postępy, przesunął ją do grupy starszej. Obecnie
Julia trenuje cztery godziny w tygodniu. W jej
grupie treningi ma nawet 14-letnia dziewczynka, której Julia dotrzymuje kroku.
Z kolei Wiktoria na pierwsze zajęcia poszła mając 5 lat we wrześniu 2008
roku. Bardzo chciała grać i dorównać starszej
siostrze, która miała już swoje dwa pierwsze
puchary w kolekcji. Jednocześnie tak się stresowała tymi zajęciami, że pan Krzysztof cały
trening musiał spędzić na ławce przy korcie
i być w zasięgu jej wzroku. Wiktoria również
zaczynała przygodę z tenisem od dwóch godzin tygodniowo, dziś trenuje trzy godziny.
Treningi dziewczyn składają się
z zajęć ogólnorozwojowych, doskonalenia
techniki uderzeń, nauki odpowiedniego ustawiania oraz rozgrywania sparingów, wielokrotnie na zmniejszonej powierzchni kortu, co
ma powodować wyćwiczenie precyzji zagrań.
Najmłodszy z rodzeństwa, Konrad regularne treningi rozpoczął we wrześniu
2010, mając zaledwie 4,5 roku. Jego zajęcia
to głównie zabawa oraz nauka trafiania rakietą
w piłkę. Trenuje dwa razy w tygodniu.
Dodatkowe zajęcia
Wielokrotnie zdarza się, że dziewczyny trenują z innymi grupami, a gdy są
wolne miejsca to z jednej godziny treningu
dziennie robią się trzy. Wiktoria ma tak wielki
zapał, że potrafi odbijać piłkę rakietą o ścianę
w szatni zarówno przed swoim treningiem jak
i po nim, a także w czasie zajęć siostry.
W zimie gdy zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej, standardem dla niej jest również
odbijanie i gra na korytarzu szkolnym. Przy
spotkaniach rodzinnych wspomina się historię Wiktorii przyłapanej, gdy odbijała w domu
piłkę tenisową o ścianę pilotem do telewizora.
Tłumaczyła, że jej rakieta została w samochodzie. W sezonie na kortach otwartych bardzo
dużo czasu dziewczyny poświęcają na sparingi
ze swoim tatą i okazuje się, że przewaga fizyczna rodzica zaczyna przegrywać z techniką
regularnie ćwiczoną przez córki. Dziewczyny
dużo czasu poświęcają na odbijanie piłki o
ściankę tenisową, jest to również forma doskonalenia umiejętności. Czasami siostry grają na
korcie między sobą, ale wtedy zazwyczaj taka
gra kończy się wielką awanturą, gdyż rywalizacja pomiędzy nimi jest tak wielka, że żadna
nie chce być gorsza od tej drugiej i dochodzi
wtedy do kłótni. W takiej chwili potrzebują
kilku minut na ochłonięcie, aby ponownie stanąć do rywalizacji.
tach całego świata. Julia, która ma tylko 10 lat
jest już obecnie tak ukształtowana, że zdecydowała się postawić swoją przyszłość na uprawianie tenisa. Również Wiktoria coraz częściej
mówi o tym, że chciałaby uprawiać tą dyscyplinę w przyszłości.
Z kolei marzeniem państwa Tórz
jest, aby ich dzieci były zdrowe i kontynuowały swoje zainteresowanie, nie zabrakło
im samozaparcia w tym co lubią robić. Dla
rodziców dziewczynek ważną rzeczą jest to,
że nie muszą wywierać presji i zmuszać dzieci Puchary zdobyte przez Julię.
do grania w tenisa. Dziewczyny wiedzą, kiedy
mają trening, każde zajęcia sprawiają im satysfakcję i nawet dokuczliwość dojazdów nie jest
dla nich przeszkodą w realizacji swojej pasji.
Julia na treningu.
Wiktoria na treningu.
Sprzęt
Bardzo duże znaczenie dla trenujących dzieci ma sprzęt jakim się gra: rakieta,
obuwie, rodzaj piłek oraz wymiary kortu. Rakiety dla dzieci regularnie grających zmienia
się wraz z wagą, wzrostem oraz siłą uderzenia
piłki. Julia odkąd zaczęła grać ma już piątą
rakietę, jako dziesięciolatka gra i trenuje na
pełnym korcie. Gra piłkami o zmniejszonej
twardości.
Wiktoria natomiast ma prawo brać udział
w turniejach na kortach o zmniejszonych rozmiarach, ale i tak już trenuje na pełnowymiarowym boisku. Gra już trzecią swoją rakietą.
Marzenia i plany
Marzeniem Julii i Wiktorii jest obejrzenie na żywo meczu swojej idolki Karoliny
Woźniackiej, spotkanie z nią oraz wspólne
zdjęcie. Gdy tylko jest okazja obejrzenia pojedynku Karoliny w telewizji, zawsze kibicują
jej z całych sił i są bardzo zawiedzione, gdy ich
ulubionej zawodniczce przytrafi się porażka
i zejdzie z kortu pokonana. Na szczęście
zdarza się to bardzo rzadko. Obecnie Karolina Woźniacka jest numerem 1 w kobiecym
tenisie, a jej tata, w co wiele osób nie może
uwierzyć jest rodowitym Przemkowianinem.
Tak jak Julia i Wiktoria, również uczęszczał
do Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie.
Jego mama, a babcia Karoliny Pani Bożena
Woźniacka była nauczycielką w SP 2, uczyła
w-f i biologii, również tatę dziewczyn.
Plany na dzisiaj dziewczyn to regularne treningi, podnoszenie własnych umiejętności
i rywalizacja w turniejach dziecięcych,
a w przyszłości być może również gra na kor-
Szkoła, zainteresowania i brak wolnego
czasu
W szkole ulubionym przedmiotem
dziewczyn jest w-f. Zapisały się również do
sekcji koszykówki działającej w SP2. Obie wolą
odrabiać zadania z matematyki niż np. z języka
polskiego. Po lekcjach bardzo często jest tak,
że pozostaje tylko kilka minut na spakowanie Trofea Wiktorii.
i wyjazd na trening. Czasami prace domowe
dziewczyny odrabiają w samochodzie w trak- stwach Głogowa do lat 10,
cie dojazdu na korty lub w szatni, gdy jedna - 1 miejsce w Otwartych Mistrzostwach
z nich ma zajęcia, a druga czeka na swój tre- Głogowa do lat 10
ning. Do domu siostry wracają bardzo często - 1 miejsce w Otwartych Mistrzostwach
ok. godz 20. Zdarza się, że są bardzo zmęczo- Głogowa do lat 12,
ne, ale żadna z nich nie dopuszcza myśli o re- - 1 miejsce w Eliminacjach Wojewódzkich
Talentiady,
zygnacji z treningu.
Julia poza tenisem interesuje się - 1 miejsce w Turnieju Spiska Open 2011
tańcem, muzyką i modą, natomiast Wikto- Wrocław,
ria bardzo lubi oglądać w telewizji programy - 1 miejsce w I Memoriale J. Szmajdzińskiego
o zwierzętach, swoje kieszonkowe zazwy- Marszałka Sejmu RP do lat 10 - Złotoryja,
czaj przeznacza na zakup książek i albumów - 2 miejsce w Turnieju Tenisowe Asy na
o przyrodzie. Bardzo lubi również gry planszo- kortach KTA Wrocław do lat 10,
- 3 miejsce w Otwartych Mistrzostwach
we oraz puzzle.
Zawody dla tak młodych zawod- Wałbrzycha do lat 10,
niczek są organizowane w soboty i niedziele. - 4 miejsce w Turnieju Otwarcia Sezonu na
Obecnie w swoich kategoriach wiekowych kortach GTT Głogów do lat 12.
dziewczyny uczestniczą w turniejach na terenie województwa dolnośląskiego. Dopiero WIKTORIA:
przejście do grupy skrzatów (do lat 12) wiąże rok 2010
się z wyjazdami na zawody w różne regiony - 1 miejsce w Turnieju Mikołajkowym na korPolski, które trwają czasami 4-5 dni. Tur- tach KTA Wrocław do lat 8,
nieje niedzielne to jednocześnie okazja do - 2 miejsce w Otwartych Halowych Mistrzowyjazdu dla całej rodziny, wtedy wszyscy stwach Głogowa do lat 8,
kibicują zawodniczce, która akurat rozgry- - 2 miejsce w Otwartych Mistrzostwach Głowa swój mecz w zawodach. Zdarzało się, że gowa na kortach otwartych do lat 8,
w jednym czasie na dwóch różnych kortach - 3 miejsce w Turnieju na kortach KTA Wrograły obie siostry i wtedy rodzice dzielili się cław do lat 8, rok 2011
kibicowaniem swoim pociechom. Jeszcze - 1 miejsce w Otwartych Halowych Mistrzotylko ten rok, Wiktoria rywalizuje w katego- stwach Głogowa do lat 8,
rii do lat 8, ale również próbuje już sił w tur- - 1 miejsce w Otwartych Mistrzostwach Głoniejach wyższej kategorii, natomiast Julia gra gowa do lat 8
w grupie krasnali do lat 10, zaczyna także brać - 1 miejsce w V Edycji Promaster Cup do lat 9,
- 1 miejsce w Turnieju Tenisowe Asy na Korudział w zawodach w kategorii skrzatów.
tach KTA Wrocław do lat 8,
Do największych sukcesów Przemkowianek - 1 miejsce w Turnieju z okazji Dnia Dziecka
na kortach ERKA Kunice do lat 8,
możemy zaliczyć:
- 2 miejsce w Turnieju Tenisowe Asy na korJULIA:
rok 2007 - 3 miejsce w Mistrzostwach Głogo- tach KTA Wrocław do lat 8,
wa na kortach otwartych do lat 8 (po zaledwie - 3 miejsce w Otwartych Mistrzostwach
Głogowa do lat 10
3 miesiącach trenowania),
rok 2008 - 1 miejsce w Mistrzostwach - 3 miejsce w Halowym Turnieju na kortach
ERKA Kunice do lat 8,
Głogowa na kortach otwartych do lat 8,
rok 2009 - 3 miejsce w Akademii Disney - 4 miejsce w Halowych Mistrzostwach
Głogowa do lat 10,
Channel (eliminacje dolnośląskie),
- 4 miejsce w I Memoriale J. Szmajdzińskiego
rok 2010
- 4 miejsce w Turnieju Mikołajkowym do lat Marszałka Sejmu RP do lat 10 w Złotoryi.
Motto Julii i Wiktorii to „Uważaj
10 we Wrocławiu na kortach KTA,
- 5 miejsce w Turnieju Tenisowych Asów do o czym marzysz, bo pewnego dnia to się spełni”, życzmy im więc spełnienia marzeń jak
lat 10 we Wrocławiu na kortach KTA,
również wielu sukcesów i medali oraz aby terok 2011
- WICEMISTRZOSTWO DOLNEGO ŚLĄ- nis zawsze był ich wielką pasją.
SKA na rok 2011 na kortach otwartych
(UM)
Krasnali (do lat 10),
- 1 miejsce w Otwartych Halowych Mistrzo-
8 PODRÓŻE
Za ósmą górą
Przedstawienie „Za ósmą górą”.
Fot.(sp2)
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie, uczestniczący w zajęciach koła teatralnego
prowadzonego przez panią Dorotę Guzikowską,
przygotowali przedstawienie na podstawie scenariusza Liliany Bardijewskiej pt. „Za ósmą górą”.
Dzięki wytrwałej pracy i zaangażowaniu 3 czerwca dzieci z Przedszkola nr 2 w Przemkowie mogły
jako pierwsze obejrzeć bajkę. Następnie 5 czerwca
wszyscy mieszkańcy Przemkowa zostali zaproszeni na przedstawienie, a 6 czerwca oglądali spektakl
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. Wszystkim
widzom, zarówno młodym, średnim, jak i starszym, sztuka bardzo się podobała i została nagrodzona gromkimi brawami.
Oprawę muzyczną do bajki przygotował pan Paweł
Juchom, wykorzystując utwory Piotra Czajkowskiego z baletu „Dziadek do orzechów”. Pan Paweł
zatroszczył się również o efekty świetlne, które
w połączeniu z muzyką bardzo mocno podniosły
walory przedstawienia. Pomocą w przygotowaniu
scenografii i strojów służyła pani Katarzyna Odalska – mama występującego dziecka.
Organizatorzy tego wydarzenia gorąco dziękują
ks. kan. Mirosławowi Werłosowi, proboszczowi
parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie,
za udostępnienie auli Matki Boskiej Częstochowskiej, w której odbyły się występy.
(D.Guzikowska, SP2)
Zajazd „Swojskie Jadło”
zaprasza wszystkich młodych, zdolnych artystów na
Przegląd podziemnej sceny rapowej.
godzina 14.00 23 lipiec 2011 r. teren Zajazdu przy ul. Głogowskiej
w Przemkowie
Imprezę wspierają: Burmistrz Przemkowa, Przemkowski Ośrodek Kultury
oraz Stowarzyszenie Aktywnej Młodzieży LCK HAŁASTRA.
TRZEŹWI W CZĘSTOCHOWIE
Miesiąc temu Grażyna z AA poinformowała mnie, że organizuje wyjazd na Zjazd Grup
Trzeźwościowych do Częstochowy i prosiła mnie, abym zachęcił do wyjazdu ludzi z mojej grupy terapeutycznej. Oczywiście, że spełniłem jej prośbę, bo jestem sercem oddany takim wyjazdom, które
integrują ludzi, uczą odpowiedzialności wobec słabszych, dają wiedzę i nadzieję na lepsze i zdrowsze
życie.
Grażynę znam od dawna, podobnie jak Ryśka z Arki i wiem,
ze mogę na nich polegać w takich sytuacjach. Przecież realizujemy ten sam cel, ale idziemy do niego różnymi drogami. Osobiście cieszę się, że jest coraz większe zintegrowanie
w trzeźwościowym, przemkowskim środowisku, bo to było
i jest moim marzeniem. Róbmy wiec swoje, zachowując własne drogi i tożsamość.
Poranny wyjazd
Wyjazd do Częstochowy odbył 4 czerwca (w sobotę) o szóstej rano (powrót w niedzielę około siódmej rano).
Z Przemkowa pojechało 41 osób (z huty 30, a z miasta 11).
Grażyna stanęła na wysokości zadania i załatwiła super autokar z klimatyzacją z pewnej firmy w Głogowie. Wyjazd
w kwocie 1200 zł. dofinansowała GKRPA w Przemkowie, a
900 zł. sami uczestnicy zjazdu.
Ze śpiewem
Rolę pilotów pełnili – Grażyna z AA i Rysiu z Arki.
Inicjowali śpiewy piosenek trzeźwościowych i pieśni religijnych. Rysiek na szczęśliwą drogę odmówił wspólnie z grupą
dziesiątkę różańca. I tak w miłej atmosferze, nie wiadomo
kiedy dojechali do Częstochowy, a tam.... Każdy mógł skorzystać z mityngów otwartych dla AA, Alanon, Alaten, DDA
i dla innych uzależnień, których nie brakuje w naszym społeczeństwie. Każdy mógł wziąźć dla siebie to, co było bliskie
jego sercu i problemom.
Nowe przyjaźnie
Informacje zbierałem na gorąco i w parę godzin po
przyjeździe przemkowskiej grupy. Wszyscy byli zachwyceni
i pod dużym wrażeniem. Każdy ma swoje własne przeżycia
i doświadczenia. Grażyna poznała nową koleżankę z Warszawy – 77-letnią Ziutkę, która wiele złego w życiu doświadczyła. Grażyna z Ziutą przypadły sobie do serca i to zaowocowało nową przyjaźnią. W rolę przewodnika wcieliła się Gienia
S., która była już wcześniej na podobnych zjazdach i przy
okazji zaprowadziła na mityng DDA młodego uczestnika wyjazdu.
Wrażenia
Inni uczestnicy mówili podobnie:
Wanda – wyjazd super, wrażenia niesamowite, ale brak
mi słów na ich zapisanie. Sam udział w mszy pozostawił
w mej duszy ogromne wrażenie duchowe. Podobnie jak widok klasztoru i cudownego obrazu Matki Boskiej. Jeszcze
ciągle żyję Częstochową.
Grażyna – było super, razem z Ryśkiem robiliśmy
za pilotów i intonowaliśmy piosenki i pieśni, aby nam droga
szybko mijała. A sama Częstochowa... tego się nie da opisać, to trzeba było przeżyć. Msza, cudowny obraz, spotkania,
nowe znajomości... Było warto pojechać. Po drodze z Rysiem
omawialiśmy kolejny wyjazd w lipcu (30-31) do Lichenia na
podobny zjazd.
Paweł – była bardzo fajnie, wiele doświadczyłem,
a w mym sercu pozostało spotkanie z księdzem przed uroczysta mszą. W miarę swoich możliwości zwiedziłem klasztor, poznałem nowych znajomych... - A jak wrażenia mamy?
– Mama jeszcze śpi, ale jest bardzo zadowolona z wyjazdu.
Tylko tyle mogę powiedzieć, gdyż na miejscu się rozłączyliśmy i każdy chodził własną drogą...
Urszula (zaspana) – tego się nie da opowiedzieć w paru słowach. Było super, a wrażenia... Wspaniały był Apel Jasnogórski o 21.00 i nowe znajomości. Nie sposób było policzyć ilu
ludzi było z całej Polski na zjeździe. I ta wspaniała atmosfera,
której nie da się opisać w paru słowach.
Było warto
Jak widać warto było pojechać. Trochę żałuję,
że sam nie pojechałem, a zapraszało mnie wielu przyjaciół
z różnych grup. Musiałem się wywiązać z obietnicy danej żonie, która dostała wysokie odznaczenie działkowca,
a ja jej towarzyszyłem w tej uroczystości. Najbardziej cieszy
mnie, że trzy grupy trzeźwościowe w Przemkowie potrafią
się zintegrować w takich chwilach, a to owocuje fajnymi doświadczeniami i daje nadzieję na przyszłość. Cieszę się też,
że to Przemków był właśnie organizatorem tego wyjazdu.
Michał Cimek
DOCHODZI PÓŁMETEK
Niedługo minie pół roku, jak jest realizowany Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywani Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W tym roku doszły
również działania mające zapobiec przemocy w rodzinie.
Dobrze działa Punkt Konsultacyjny, GKRPA, grupy
terapeutyczne dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar
przemocy. Konsekwentnie realizuje się program „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, idą przygotowania do kolejnego Pikniku Rodzinnego pod hasłem „Znajdź czas dla swojego dziecka”, który
wspaniale integruje przemkowskie rodziny i stał się już trwałym
elementem integracyjno-rozrywkowym w Przemkowie. Dzieje się tak dzięki osobistemu zaangażowaniu członków GKRPA
w Przemkowie pod kierownictwem jej szefowej – Lidii Kulczyc.
Miłym akcentem działalności komisji jest fakt
współdziałania z władzami, instytucjami, szkołami, policją i
Radą Miejską, oraz burmistrzem Stanisławem Pępkowskim.
Ale byłbym niepoprawnym optymistą, gdybym nie widział,
że jeszcze jest wiele do zrobienia w sferze profilaktyki, ale wierzę, że współdziałania z ludźmi dobrej woli, będą coraz lepsze.
Faktem jest, że jeszcze trzeba się docierać w działaniu, uczyć się
na błędach, aby w przyszłości wszystko grało jak w zegarku...
szwajcarskim oczywiście. Jednak wiem, że póki Lidka Kulczyc
będzie miała ten sam „power”, to będzie coraz lepiej.
Nie ukrywam, że z pewną obawą przyjmowaliśmy
nowe zadanie związane z pomocą korekcyjno-terapeutyczną
dla sprawców przemocy domowej. Miałem świadomość, że nie
wszyscy zrozumieją sens tych działań, bo pomagać ofiarom przemocy, to jak najbardziej, ale żeby „cackać” się ze sprawcami,
których miejsce jest w więzieniu, to już pewna przesada. Jednak
warto było, gdyż klientów nam nie brakuje, przeprowadzono wiele rozmów ostrzegawczych, a pięciu sprawców uczęszcza regularnie na spotkania korekcyjno-terapeutyczne, gdzie się pracuje
z widocznymi efektami nad zmianą ich zachowania. Można mieć
oczywiście odmienny punkt widzenia w tej sprawie, ale ja osobiście wolę zmieniać człowieka, bo to taniej kosztuje, niż opłacać
ze swoich podatków jego pobyt w więzieniu. Wiem również, że
nie wszyscy się zmienią na lepsze, bo będą i tacy, co trafią do
więzienia, bo takie jest życie właśnie. Na szczęście przemkowska policja coraz bardziej rozumie nasze działania i woli zakładać „niebieskie karty” i kierować do Punktu Konsultacyjnego,
niż zamykać w tiurmie. Aczkolwiek najbardziej zatwardziałych
sprawców i tak zawiezie do paki.
Michał Cimek
Święto Rodziny
Jury konkursu.
Recytowali
Fot.(sp2)
18 maja odbył się w Przemkowskim Ośrodku Kultury VII
Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej, którego
organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 2 we współpracy
z Zespołem Szkół w Przemkowie. W konkursie wzięło udział 45
uczestników z 11 szkół, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI szkół podstawowych oraz
szkoły gimnazjalne.
Uczniowie doskonale poradzili sobie z doborem tekstów
i ich interpretacją, co wpłynęło na wysoki poziom recytacji, o czym
zapewniała Rada Artystyczna oceniająca prezentacje.
W pierwszej kategorii wiekowej zwyciężyła: Gabriela Gabryś ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie, II miejsce
uzyskała: Kinga Sobańska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach, III miejsce zdobyła: Aleksandra Pardoła ze Szkoły Podstawowej w Grębocicach. Wyróżniona została: Amelka Makowicz
ze Szkoły Podstawowej w Grębocicach.
W drugiej kategorii wiekowej zwyciężyła: Dorota Bień
ze Szkoły Podstawowej w Trzebnicach, II miejsce uzyskał: Daniel
Piekutowski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie, III miejsce zdobyła: Jana Szemeńko ze Szkoły Podstawowej w Trzebnicach. Wyróżnione zostały: Ewa Sadowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, Natalia Pietrzak ze Szkoły Podstawowej
w Grębocicach, Aleksandra Piskorz ze Szkoły Podstawowej
w Trzebnicach oraz Wiktoria Kowalska ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Przemkowie.
W grupie szkół gimnazjalnych zwyciężyła: Agnieszka
Łapkowska z Zespołu Szkół w Przemkowie, II miejsca uzyskała:
Patrycja Kostecka z Zespołu Szkół w Przemkowie, III miejsce zdobyła: Kamila Kosińska z Gimnazjum nr 2 w Polkowicach.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują sponsorom konkursu, którymi są:
- Powiat Polkowicki,
- Ks. Krzysztof Mrukowicz - proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia
NMP w Przemkowie,
- Bank Spółdzielczy w Przemkowie,
- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Przemkowie.
Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze
i dostarczyło występującym, ich opiekunom oraz organizatorom
wielu emocji i pięknych wrażeń.
(D.Guzikowska, SP2)
NASZE SPRAWY
9
Festyn zwany „Świętem Rodziny” odbył się w Szkole
Podstawowej nr 2 w Przemkowie. Pogoda dopisała, więc
wszystko przebiegło według wcześniejszych planów. Pan
Dyrektor – Jerzy Janas wraz z Radą Rodziców przywitał zebranych gości: rodziców, nauczycieli, dzieci. Wśród
zaproszonych gości byli: Danuta Skalska z drużyną strażaków, Stanisława Więckowska – Dyrektor Oratorium,
Władysław Drabik – radny miejski i troszkę spóźniona
Elżbieta Mendel również radna miejska.
Organizatorem festynu była Rada Rodziców w osobach: Eliza Jasic, Beata Tkaczyk, Mariola Rekut, Edyta Gniedziejko,
Natalia Adachowska, Jolanta Skrzyńska, Julita Witkowska,
Agnieszka Rosa i Adam Dziełakowski oraz rodzice, którzy
w tym dniu zaoferowali swoją pomoc: A. Wojteczek, K. Jaśkiewicz, K. Wociak, A. Dziełakowska, E. Pierzchnica, S. Kowalski, J. Malinowska, G. Piotrowska, G. Rybus.
Muzycznie
Oprawę muzyczną przygotował Paweł Juchom wraz z uczniem
z gimnazjum – Szymonem Lewandowskim. Swoją pomocą
służyły także dziewczęta z gimnazjum, które pięknie malowały dzieciom twarze: Agata Fijałkowska, Angelika Bilińska,
Paulina Jarowicz, Karolina Bałabuch, Anna Grzybczyk.
Smaczne ciasta
Rodzice stanęli na wysokości zadania, upiekli pyszne ciasta,
które wszystkim smakowały, a także aktywnie uczestniczyli
w samym festynie. Dołożyli od siebie cegiełkę dla szkoły, korzystając z przygotowanych
stanowisk z różnymi atrakcjami, smakując
zupę grochową, przygotowaną przez Panie
Kucharki ze szkoły.
Konkursy i zabawy dla dzieci.
Ciężkie maszyny
W trakcie festynu odbył się pokaz Straży Pożarnej, co zawsze robi duże wrażenie oraz
pokaz karate. Niezwykłą niespodzianką –
atrakcją - był przyjazd Bractwa Motocyklowego z Przemkowa, Legnicy, Chocianowa,
Polkowic i Radwanic. Ryk silników sprawiał
ogromne wrażenie. Dzieci i dorośli podziwiali okazałe maszyny, a także korzystali
z przejażdżki na nich. Odbyło się także pokazowe „palenie gumy”.
Mierzenie ciśnienia.
Fot.(rr)
Dziękujemy
Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie i wsparcie, sponsorom za otwarte serca, za zrozumienie potrzeby chwili. Oto nasi Sponsorzy: Z. Kulik, W. Drabik, W. Kulesza, T. Kowalski, Straż Pożarna, A. Danek, M. Bajcar, Piekarnia Henryków, Nadleśnictwo Przemków, Pizzeria „Serek”
Przemków, Döner Kebab Przemków, B. Drzazga, M. Sierak, sklep „Niespodzianka”, U. Sęk, E. Płocka, D. Hołowko,
J. Hertman, A. Gruszczyńska, D. Golonko, W. Maluszycki, E. Mendel, D. Winkler, Bractwo Motocyklowe, E. Lichtańska
i Rodzice.
Myślę, że nikt nie został pominięty, jeszcze raz wszystkim dziękuję i zachęcam do dalszej współpracy, bez Waszej pomocy
nie byłoby tak ciekawie.
Ceramiczne warsztaty
Eliza Jasic (RR)
W środę, 8 czerwca w Przemkowskim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty ceramiczne. Ta odbywająca się co roku impreza cieszy się dużym zainteresowaniem.
Tym razem było około czterdziestu uczestników - głównie dzieci oraz towarzyszące im mamy, które po pokonaniu początkowej nieśmiałości także zabrały się do pracy. Tematem warsztatów była biżuteria ceramiczna: bransolety,
kolczyki, wisiorki, korale itp. Ulepione z gliny ozdobne elementy można było
łączyć za pomocą rzemieni, metalowych oczek, drucików, zawieszek czy sztyftów. Do dyspozycji były różne specjalistyczne, ułatwiające pracę narzędzia
Ozdoby swoją formą najczęściej nawiązywały do prostych form geometrycznych, kół czy kwadratów ale też roślinnych: listków, kwiatów itp. Wykonane własnoręcznie dzieła należało tylko wysuszyć i można było je zabrać
do domu. Sponsorem warsztatów ceramicznych w Przemkowie był Związek
Gmin Zagłębia Miedziowego.
(POK)
Sukces Julii
W Auli Forum Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy
w Polkowicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród Laureatom Konkursów Powiatowych za rok szkolny 2010/2011 - Gala Laureatów. Julia Świerczyńska z grupy 4-5-latków (p. H. Kostecka, przedszkole nr 2
w Przemkowie) otrzymała dyplom oraz zbiór bajek. Julia to laureatka
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Potrafię pięknie mówić",
w którym zajęła pierwsze miejsce.
Gratulujemy sukcesu!
(PP2)
10 CZAS WOLNY
Szansa dla
pierniczków
przemkowskie wyroby bednarskie i wyroby z piernika („Historia
miasta i ewangelickiej gminy kościelnej Przemkowa opisana w
skrócie na pamiątkę jubileuszu stu pięćdziesięciolecia kościoła
ewangelickiego dnia 7.06.1891 roku przez pastora P. Jentscha”,
w przekładzie Eugeniusza Cipury, Przemków 1997, s.103).”
Miodowe pierniczki z Przemkowa mają dużą szansę
na to, aby znaleźć się na Liście Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gdyby tak się
stało, to byłby to już trzeci produkt z Przemkowa, który zostałby
umieszczony na Liście.
Dwa pierwsze produkty mają swoje korzenie w łemkowskiej
kuchni. Są nimi: juha (kompot z suszonych owoców) oraz keselica (żur). W przygotowanie wszystkich wniosków spory wkład
wniosła Fundacja Wrzosowa Kraina.
Już we wrześniu?
Wniosek o wpis miodowych pierniczków z Przemkowa na
Listę Produktów Tradycyjnych został złożony przez Fundację
w ostatnich dniach kwietnia br. Dlatego też najprawdopodobniej
już na wrześniowym XII Święcie Miodu i Wina będziemy mogli
pochwalić się kolejnym przemkowskim produktem, który będzie
mógł poszczycić się mianem produktu tradycyjnego.
Jaki produkt może zostać uznany za tradycyjny? We
wniosku należy przedstawić m.in. informacje dotyczące tradycji,
pochodzenia oraz historii wytwarzania produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego, w tym historyczne, spotykane w literaturze lub innych materiałach źródłowych
wzmianki dotyczące produktu rolnego, środka spożywczego lub
Miodowe pierniczki.
napoju spirytusowego (np. stare przepisy, receptury, oznaczenia,
w tym etykiety, cytaty z książek i z artykułów prasowych itp.)
potwierdzające wykorzystywanie metody produkcji co najmniej
od dwudziestu pięciu lat.
Stare dzieje
Wzmianka o tym, że Przemków słynął z wypieku
pierników pojawiła się np. w informacji turystycznej na temat
Przemkowa, którą przygotowała Dolnośląska Organizacja Turystyczna (aktualizacja 2005 rok). Na stronie 34 tej publikacji
napisano: „Przemków w XVII w. znany z wypieku pierników.”
Ponadto fakt ten potwierdza pastor Paul Jentsch, który w „Historii miasta i ewangelickiej gminy kościelnej Przemkowa” z 1891
roku pisze: Szczególną zaletą cieszą się sprzedawane na rynkach
Plener malarski
Ręczna robota
Wszystkie przepisy i proporcje ma w głowie. Każda czynność
związana z wypiekiem pierników, począwszy od przygotowania
ciasta, poprzez wykrawanie nożem wzorów, lukrowanie (dekorowanie) a skończywszy na pakowaniu pierników, wykonywana
jest ręcznie. Jeżeli wytwórczyni korzysta z form piernikarskich,
to tylko takich, które wykonał własnoręcznie jej mąż.
Miejmy nadzieję, że złożony wniosek o wpis miodowych pierniczków na Listę Produktów Tradycyjnych zakończy
się pozytywną weryfikacją i już niedługo będziemy się cieszyć
kolejnym produktem tradycyjnym pochodzącym z Przemkowa.
(UM)
W krainie muzyki
28 maja uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie brali udział w plenerze malarskim w
Buczynie.
Z naszej szkoły brało udział dziewięcioro uczniów. Celem pleneru było odkrywanie otaczającej nas
przyrody oraz architektury i uwiecznianie ich na rysunkach bądź obrazach.
Uczniowie w trakcie zajęć plenerowych byli bardzo zaangażowani w działalność plastyczną.
Samodzielnie ustalali, jakimi technikami będą pracować. Wiernie odzwierciedlali obserwowaną
rzeczywistość, a ich prace były ciekawe. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, świadczyła o tym duża frekwencja uczestników Po plenerze uczniowie otrzymali nagrody i zostali ugoszczeni pysznym ciastem oraz kiełbaskami z grilla. Organizatorem był Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach oraz Samorządowe Centrum Edukacji w Radwanicach.
O miłości
Fot.(A.Smoląg)
Mniam, mniam
Miodowe pierniczki swą wyjątkowość zawdzięczają
głównie przemkowskim miodom, które nadają im jedyny i wyjątkowy smak, a sposób ich wytwarzania jest tradycją rodzinną kultywowaną od lat, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. W samym tylko Przemkowie wypiekane są od 1986 roku
przez Wandę Kuzyszyn, pochodzącą z Małomic, która korzysta
z tradycyjnych metod i receptury przekazanej jej przez matkę.
Wypiek pierników oparty jest na przekazie ustnym, gdyż wytwórczyni nie posiada żadnych spisanych receptur czy przepisów
należących do jej matki.
(G.Cudajewicz, SP2)
W Zespole Szkół w Przemkowie odbył się wieczór literacki pt. „ Rozmowy literatury na
temat Miłości”.
Mottem były słowa z wiersza K. I. Gałczyńskiego „ Rozmowa liryczna”:
- Powiedz mi, jak mnie kochasz.
- Powiem.
- Więc?
- Kocham cię w słońcu. I przy blasku świec.
Kocham...
Organizatorkami wieczoru były: G. Smalec, L. Pawłowska i A. Wójcik. Wiersze, piosenki, tańce
i prezentacje multimedialne prezentowane podczas wieczoru wykonane zostały przez wybranych
uczniów z klas IIA, IIE, IIID i IIIC.
Zaproszonymi gośćmi byli m.in.: Burmistrz Stanisław Pępkowski, nauczyciele języka polskiego
– emeryci, pracownicy ośrodków kultury (dom kultury, biblioteka), grono pedagogiczne, administracja i obsługa ZS.
Wieczór rozpoczął się od recytacji utworów lirycznych i piosenek. Publiczność w nastrojowym
wnętrzu pośród świec, czerwonych dekoracji i serduszek z amorkami przeżywała niezwykle wymowne strofy o miłości. Młodzi artyści recytując wiersze Mickiewicza, Gałczyńskiego, Asnyka,
Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Puszkina i wielu innych znanych poetów zabrali widzów w podróż do wzruszeń. Mimo młodego wieku, artyści doskonale oddali urok miłości, uczucia od wieków
bliskiego każdemu człowiekowi. Dobór tekstów zmuszał do zastanowienia się czym jest miłość.
Pokazał różne jej oblicza od tragicznej do wzniosłej, spełnionej. Przypomniał wielkich kochanków
literatury, takich jak Romeo i Julia czy Laura i Filon. Postawione przed uczniami zadania zostały
przez nich zrealizowane. Program wieczornicy spełnił oczekiwania uczestników. Ale czym byłaby
poezja bez muzyki? Nie wyobrażamy sobie przecież miłości bez piosenek o niej. W repertuarze
znalazły się utwory Grechuty, Ani Wyszkoni, Meca, Majewskiej, które zostały wykonane m.in.
przez Dajanę Sipa, Renatę Choma, Paulę Janas i Damiana Turijewa. Niezwykłego czaru i doznań
estetycznych dostarczyli Łukasz Kuźmiak i Alicja Denuszek wykonując taniec z filmu „Dirty Dancing”. Gościnnie wystąpiła absolwentka szkoły Paulina Polegaj, która zaczarowała wszystkich
barwą swego głosu i dojrzałą recytacją.. Całości dopełniły przygotowane prezentacje multimedialne, które pogłębiały nastrój. Po zakończeniu uroczystości publiczność nie chciała opuścić widowni.
Oklaskom nie było końca.
Kolejnym punktem programu było zaproszenie wszystkich gości i wykonawców do „kawiarenki
literackiej” na kawę, herbatę i słodki poczęstunek. Wieczornica dostarczyła romantycznych uniesień, ogromu wzruszeń, bo temat miłości jest bliski każdemu bez względu na wiek.
Była to sympatyczna chwila i wyjątkowy wieczór, oby więcej takich imprez odbyło się w naszej
szkole.
L. Pawłowska
Już po raz ostatni uczniowie SP nr 2 mieli możliwość uczestniczenia w audycji muzycznej.
Przez cały rok szkolny muzycy Lubuskiego Biura Koncertowego poprzez muzykę, taniec
i słowo stwarzali możliwość uczestniczenia w spotkaniach z muzyką wykonywaną na żywo.
W imieniu swoim i pozostałych nauczycieli dziękuję rodzicom za współudział w organizacji
tego przedsięwzięcia.
(P. Juchom, SP2 )
Kącik szachowy
III rundę G.P Legnicy w szachach juniorów do lat 16 rozgrywano
14.05 roku w D.K. „ATRIUM” w obsadzie 47 osobowej. Jak donosiła redakcja
„Wiadomości Przemkowskie” w poprzednim numerze wysoką czwartą lokatę
zdobył Szymon Dryja z Przemkowa z dorobkiem 4,5 punktu z siedmiu gier.
Wyprzedzili go tylko trzej gracze z Legnicy:
I. G.Krawiec - 6,0 pkt.
II. P.Terochin - 6,0 pkt.
III. K.Łukasiewicz - 5,5 pkt.
Miejsca pozostałych naszych zawodników:
XV. Kamil Włodarski - 4,0 pkt
XX. Przemek Mendel - 4,0 pkt.
XXVII. Kasia Kubera - 3,0 pkt.
XXX. Ewa Włodarska - 3,0 pkt.
Mocno obsadzony otwarty turniej szachowy „OPEN” rozegrany został w Głogowie w Miejskim Ośrodku Kultury. W zawodach wzięło udział 38
zawodników grano tempem po 30 minut do namysłu na stronę, toczono walkę
przez siedem rund. Zawody wygrał mistrz międzynarodowy Piotr Brodowski
z Kożuchowa - 6,5 pkt.
II.Piotr Gołuch - Lubin - 6,0 pkt.
III.Piotr Zachorski - Głogów -5,5 pkt.
IV.Michał Tomczak - Poznań - 5,0 pkt.
Miejsca zawodników z Przemkowa - Gościeszowic:
VII. Stanisław Stępiński - Przemków - 4,5 pkt.
X. Przemek Mydłowski - Przemków - 4,5 pkt.
XI. Paweł Zazula - Gościeszowice - 4,5 pkt.
XVII. Szymon Dryja – Przemków - 3,5 pkt.
XX. Andrzej Barański – Gościeszowice - 3,5 pkt.
XXII. Stanisław Barański – Gościeszowice - 3,5 pkt.
XXXIV. Grzegorz Wencel – Gościeszowice - 2,0 pkt.
21-22.05. w Żarowie odbywały się mistrzostwa Dolnego Śląska juniorów w szachach od 8 do 18 lat w 12 grupach wiekowych z podziałem na
dziewczęta i chłopców. W mistrzostwach brało udział 150 uczestników, grano
tempem 30 minut na zawodnika do namysłu nad posunięciem. Nasza ekipa
(Przemków-Chocianów) reprezentowana była przez dwie dziewczynki i trzech
chłopców). Jest sukces i mamy „ZŁOTO”. Ewa Włodarska z Chocianowa
została mistrzynią województwa dziewcząt do lat 8 (po raz drugi). Wygrała
wszystkie grane partie i wyprzedziła następną zawodniczkę o 2,5 punktu, osiągając wynik rankingowy 1555 punktów. W innych grupach:
Dziewczęta do lat 14: VI miejsce Kasia Kubera - 2,0 pkt z Chocianowa
Chłopcy do lat 10: XI miejsce Kamil Włodarski - 2,0 pkt z Chocianowa z wynikiem rankingowym 1480.
Chłopcy do lat 12: Dwaj zawodnicy z Przemkowa:
XI miejsce Szymon Dryja - 4,5 pkt-ranking 1580
XIV miejsce Przemek Mendel - 4,0 pkt-ranking 1540
Przed nami jesień i takie same zawody w Książu koło Wałbrzycha, ale w nieco
słabszym tempie t.j.15 minutowym.
Z okazji 50-lecia KGHM oraz 40-lecia założenia Huty Miedzi w Głogowie 22.05. roku na terenie Huty w Żukowicach odbywał się otwarty turniej
szachowy, w bardzo mocnej obsadzie z zawodnikami z całej Polski (w tym pięciu arcymistrzów). W szranki do walki o liczne i wysokie nagrody stanęło 70
uczestników w tym trzech „naszych” z Gościeszowic. W klasyfikacji „OPEN”
zwyciężył arcymistrz Bartłomiej Heberla, trzeci był mistrz międzynarodowy
z Głogowa Piotr Brodowski, a dopiero piąty był arcymistrz - wielokrotny
mistrz Polski Tomasz Markowski, obecnie z Warszawy (rodowity głogowianin). Były legniczanin Łukasz Cyborowski po za „piątką”. Nasi młodzi mniej
utytułowani zawodnicy Andrzej Barański i Grzegorz Wancel w trzeciej dziesiątce - po 3 pkt. Natomiast w klasyfikacji pracowników kombinatu bardzo
wysokie trzecie miejsce z dorobkiem 4,5 pkt zdobył Stanisław Barański z Gościeszowic.
SPORT I REKREACJA
Obroniliśmy tytuł i puchar
11
Po raz drugi odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. W tym roku
impreza odbyła się w sobotę 4 czerwca w Grębocicach na boiskach tamtejszego gimnazjum.
Drużyna z Przemkowa.
Rano o Puchar rywalizację rozpoczęli gimnazjaliści
z siedmiu gmin (Gaworzyce, Radwanice, Grębocice,
Polkowice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków), którzy
reprezentowali swoje gimnazja i gminy. Drużyny grały
w 11-osobowych składach systemem pucharowym.
Gorąco
Pogoda organizatorom i uczestnikom dopisała, chociaż
było za gorąco co dość utrudniało grę. Drużyna Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Przemkowie
w rundzie ćwierćfinałowej otrzymała wolny los. W innych meczach Gimnazjum z Gaworzyc uległo gimnazjalistom z Radwanic, Grębocice rozbiły Polkowice 4:0,
zaś Jerzmanowa nie sprostała Gimnazjum z Pęcławia
dopiero w rzutach karnych. I to właśnie drużyna z Pęcławia zagrała w półfinale z Publicznym Gimnazjum z
Przemkowa. Nasi zawodnicy przystępowali do rywalizacji pełni optymizmu, ale z trudnym zadaniem – obronić zdobyty przed rokiem tytuł i Puchar.
Emocje
Mecz półfinałowy okazał się dość trudny – strzały,
szybkie akcje, obrona, rzadkie faule i ... dwie bramki
strzelona przez Piotra Basałygę i Krzysztofa Drzazgę.
No i mogliśmy myśleć już o finale. Jednak przerwa
pomiędzy półfinałem a finałem była krótka. W finale
mieliśmy się zmierzyć z Gimnazjum z Grębocic, które
w drugim półfinale pokonało Radwanice 4:0, i to gimnazjaliści z Grębocic byli zdecydowanymi faworytami.
Finał rozpoczął się kilka minut po godzinie dwunastej...
i w pierwszej minucie padła pierwsza bramka finału. Jej
strzelcem był Krzysiek Drzazga. Przemków prowadził
1:0. Jeszcze drużyna z Grębocic nie zdążyła otrząsnąć
się po stracie pierwszej bramki, a już było 2:0 dla naszego gimnazjum. Autorem bramki był Marcin Matwiejów.
Stanisław Stępiński
odpowiedzialna była obrona i nasz bramkarz – Paweł
Gbiorczyk.
Rewelacja
Druga połowa rozpoczęła się od próby ataków Grębocic, ale skończyły się one niepowodzeniem. Za to nasi
zawodnicy strzelili jeszcze dwie bramki, których autorem był Krzysztof Drzazga. Finał zakończył się bezapalacyjnym zwycięstwem Publicznego Gimnazjum w
Przemkowie 6:0. Ten triumf jest zasługą całej drużyny,
która zagrała zdycyplinowanie, drużynowo, dobrze taktycznie i z wiarą w zwycięstwo.
Nagrody
Po finale nastąpiło wręczanie nagród przez Przewodniczącego Zarządu ZGZM, pana Emiliana Stańczyszyna
w towarzystwie burmistrzów i wójtów gmin Związku.
Naszym gimnazjalistom okazały puchar i dyplom wręczył obecny na imprezie, Burmistrz Przemkowa – Stanisław Pępkowski. Pogratulował uczniom przemkowskiego gimnazjum sukcesu i obrony tytułu. Dodatkowo
Krzysztof Drzazga otrzymał tytuł króla strzelców i pamiątkową statuetkę, zaś Paweł Gbiorczyk tytuł najlepszego bramkarza Turnieju i także pamiątkową statuetkę.
Na koniec serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Przemkowa, Stanisławowi Pępkowskiemu za zapewnienie
dojazdu na turniej, zaś Zarządowi ZAMET Przemków
za udostępnienie strojów piłkarskich i wyrozumiałość.
(ZSP)
Drużyna Publicznego Gimnazjum w Przemkowie
zagrała w składzie: Patryk Tkaczyk, Paweł Sanecki, Patryk Stempkowski, Marcin Gbiorczyk, Adrian
Muszyński, Wojciech Maluszycki, Aleksander Bezrąk, Piotr Basałyga, Kamil Chrapek, Paweł Gbiorczyk, Marcin Matwiejów, Piotr Matwiejów, Piotr
Weryszko i Krzysztof Drzazga – kapitan drużyny.
Na pytanie z ostatniego numeru gazety „Wiadomości Przemkowskie”
nie było odpowiedzi w konkursie na rozwiązanie zadania.
ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY!
Następne pytanie brzmi:
W którym roku został zarejestrowany klub szachowy Z.D.K.
Przemków i kto był głównym promotorem - inicjatorem?
ODPOWIEDŹ - tel. 76 8310-894
Redakcja „Wiadomości Przemkowskie”
Marek Szpyra - redaktor prowadzący
e-mail: [email protected]
Przemkowski Ośrodek Kultury, ul. Głogowska 17,
59-170 Przemków
tel. 76 83 19 493, Współpraca: .............................
Krzysztof Drzazga i Paweł Gbiorczyk zostali
dodatkowo nagrodzeni. Fot.(zsp)
Trener Grębocic zaczął dokonywać szybkich zmian,
ale jego zawodnicy zaczęli się coraz bardziej denerwować, kłócić, ale i też faulować. Na przerwę uczniowie
Publicznego Gimnazjum z Przemkowa schodzili z przewagą czterech bramek. Trzecią strzelił Krzysiek Drzazga, a czwartą Piotrek Basałyga. Bez straty gola – za co
Uwaga! Zapraszamy wszystkich chętnych,
zainteresowanych współpracą z Wiadomościami Przemkowskimi! Interesujesz się kulturą, sportem, lokalną społecznością, motoryzacją? Masz inne hobby? Jesteś nastolatkiem,
straszą młodzieżą lub dojrzałym człowiekiem
po pięćdziesiątce?
Świetnie!
Takich współpracowników potrzebujemy.
Nieważna płeć, liczą się chęci.
Dzwoń: 602 49 84 25
Mailuj: [email protected]
12
DOBRY CZAS
Jubileusz 30-lecia Mozaiki
dokończenie ze str. 1
Dowodem tych słów jest na pewno uczestnictwo w koncercie wielu absolwentów zespołu, którzy
z rozrzewnieniem wspominali czasy kiedy tańczyli i śpiewali w MOZAICE. W ich imieniu życzenia Państwu Krawczonkom złożyła Barbara Kearney, która pomimo łamiącego się ze wzruszenia
głosu, potwierdziła fakt, iż jest to ważna część życia każdego z członków zespołu, niezapomniany
czas, który zbudował radosne wspomnienia z czasów dzieciństwa.
Sam koncert przygotowany został przez Katarzynę
Krawczonek, która wraz z dziećmi ciężko pracowała,
aby poruszyć serca wszystkich obecnych na koncercie
gości, ale przede wszystkim dać poczuć się prawdziwymi jubilatami Mieczysławie i Zdzisławowi Krawczonkom. Wśród muzyków zasiadł Paweł Krawczonek,
któremu dzielnie towarzyszył podczas prób i samego
koncertu 5-letni wnuk Państwa Krawczonków – Kubuś.
Radośnie
Prezentowane podczas koncertu filmy wywoływały
liczne uśmiechy i oklaski, a wykonywane wspólnie piosenki harcerskie przypomniały wielu absolwentom zespołu czasy kiedy sami byli artystami na scenie. Już po
koncercie, w swoim gronie zasiedli, aby przy gitarze, na
której grał pan Zdzisław, wspólnie przypomnieć sobie
i jeszcze raz zaśpiewać znane im doskonale z dawnych
lat piosenki.
Jeszcze raz życzymy Zespołowi MOZAIKA wielu sukcesów i nagród, nowych pomysłów, a przede wszystkim
kolejnych jubileuszy. Wszystkim członkom i absolwentom zespołu życzymy, aby muzyka zawsze była obecna
w ich życiu i sprawiała, że będzie ono bardziej kolorowe i radosne.
Państwu Krawczonkom życzymy samych słonecznych
chwil w życiu, aby starczyło sił na realizację wszystkich niespełnionych marzeń i cierpliwości w opiece na
kolejnymi pokoleniami naszych dzieci.
Dziękujemy
Dziękujemy wszystkim sponsorom, których pomoc
i wsparcie finansowe przyczyniły się do sprawnej organizacji jubileuszowego koncertu. Serdecznie dzięku-
jemy:
- Zarządowi Banku Spółdzielczego w Przemkowie,
- panu Tadeuszowi Kowalskiemu – Prezesowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie,
- panu Tadeuszowi Ceglarkowi – Prezesowi HÖRMANN Serwis Polska Sp. z o.o. w Polkowicach.
- panu Bogusławowi Stankiewiczowi – Nadleśniczemu
Nadleśnictwa Przemków,
- pani Kornelii Dworczyńskiej – Radnej Powiatu
Polkowickiego,
- państwu Irenie i Mirosławowi Andrzejczakom,
- panu Dariuszowi Brzeźniakowi właścicielowi firmy
ARDEG Zakład Elektromechaniki w Niegosławicach.
Dziękujemy panu Burmistrzowi Stanisławowi Pępkowskiemu za czek przekazany na ręce instruktorów Mozaiki opiewający na kwotę 3000 złotych z przeznaczeniem na działaność zespołu. Podziękowania kierujemy
również dla Radnych Rady Miejskiej w Przemkowie,
którzy dla wszystkich członków zespołu ufundowali
koszulki z logo Przemkowa i oczywiście z wyróżnieniem MOZAIKA.
Występ wokalny zespołu.
Występ starszej grupy zespołu.
Pychota
Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem
przez obecnych i byłych członków zespołu utworu
„To co było minęło”, a na wszystkich gości koncertu
czekał kawałek pysznego, jubileuszowego tortu.
Za upieczenie tak ogromnego i pysznego ciasta składamy serdeczne podziękowania pracownikom Piekarni
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Przemkowie.
(zespół)
Podziękowania od Starosty Powiatu Polkowickiego.
Fot.(zespół)
Download

W iadomości Przemkowskie