T.C. ORDU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Yapımı devam eden Ordu-Giresun Havaalanı İnşaatı inşaat sahası tesis
etmek amacıyla, Ordu İli, Gülyalı İlçesi, Hoşköy Mahallesi, Çınar Keşeği Mevkii,
493 parsel sayılı, prefabrik ev ve tarla niteliğindeki, kayıt maliki Mehmet kızı
Fatma Kesik olan, 700,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 319,76 m2’lik kısmının
kamulaştırılmasına karar verilmiş, hissedar ile idarenin anlaşamaması üzerine
davacı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 sayılı kanunla değişik 10. maddesi gereğince
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış ve dava dosyası
mahkememizin 2014/122 Esas sırasma kayıt edilmiştir. 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde, ilan tarihinden itibaren
kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı
düzeltim davası açılabileceği, öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine
karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin
durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma
işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli
üzerinden taşınmaz malın tescil işleminin yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın
değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde
mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin
davalı adına T.C. Vakıflar Bankası Ordu Şubesine yatırılacağı, kamulaştırılan
taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin, mahkememizin 2014/122 Esas
sayılı dava dosyasma müracaat ederek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri, 2942
Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ilan olunur.
B.: 25291 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
KÖYCEĞİZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Davacılar Mehmet Sabri Başoğlu, Ayşe Billur Başoğlu, Nilgün Çehreli vekili
Av. Fatih Ölemez tarafından davalılar Gülsüm Gürkaynak, Ayşe Dağlı, Ahmet
Türk, Oya Mesrülüye Önder, Mehmet Dağlı, Mürüvvet Türk, Deniz Mutlu,
Süleyman Mutlu,Nurten Erndoğan, Mehmet Özdemir, Şule Çallı, Orhan Ede,
İbrahim Adnan Ede, Ayşe Mutlu, Halise Mutlu, Erol Ede, Meltem Şen, Müşerref
Özyaman,Yıldırım Mutlu, Yılmaz Mutlu, Derya Erçelik, Ertuğrul Ede, Ella Mutlu,
İsmail Özdemir, Ramazan Özdemir, Ergun Ede, Fatma Sarıhan, Zühra Künkcü,
Durkadın Dalgıç, Ayşe Mutlu ve Aysun Mutlu aleyhine açılan Ortaklığın
Giderilmesi konulu dava dilekçesinde; Köyceğiz ilçesi, Gülpınar mahallesi, 10
ada 11 parsel sayılı taşınmazdaki paydaşlığın aynen taksim yolu ile, aynen
taksimi mümkün olmaz ise satılarak giderilmesini talep ettikleri anlaşılmıştır.
Mahkememiz dava dosyasında, dava dilekçesinde, Köyceğiz ilçesi, Gelişim
mahallesi Turizm caddesi no 29’da ikamet ettiği bildirilen Eduard ve Tetyana kızı
28.02.1981 doğumlu Ella Mutlu adına çıkartılan tebligat parçası muhatabın
adresinden ayrılıp, yeni adresinin bilinmediğinden, tebliğ edilemeden
mahkememize iade edilmiş, yapılan araştırmalara rağmen davalının adresi tespit
edilemediğinden mahkemece adı geçen davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar
verilmiş olmakla davalı Ella Mutlu’nun duruşma günü olan 06.05.2014 günü
saat 09.15’de mahkememiz adliye salonunda hazır bulunması veya kendisini
bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde davanın yokluğunda devamına
karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
Adres
: KÖYCEĞİZ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Ayrıntılı Bilgi İçin : SEDEF KİRAZ SERTKAYA Zabıt Katibi
B.: 20256 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ÇEŞME SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2008/346 Esas
Konu:
İLAN
Davacı Semih Kıymaz vekili Av. Selma Tuluğ Onur-Av. Akgün Onur tarafından davalı
Hayriye Değirmenci vs. aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasında davalılardan
Ekrem ve Ayşe Sevgi’den olma, 07/08/1971 doğumlu (15329357308 T.C. Nolu) FERHAT
ALİ YARAR’ın adresi bütün aramalara rağmen bulunamamış ve kendilerine tebligat
yapılamamıştır.
Yukarıda adları yazılı davalının 09/07/2014 günü saat 11:30’da hakimliğimizde hazır
bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri aksi halde duruşmanın
gıyaplarında yapılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.
Adres
: ÇEŞME SULH HUKUK MAHKEMESİ
Ayrıntılı Bilgi İçin : SONGÜL BAHCIVAN Zabıt Katibi
B.: 25519 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ZONGULDAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2014/230 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Zonguldak Kozlu İlçe Saka Köyü
MEVKİİ
:
PAFTA NO :
ADA NO
: 122
PARSEL NO : 4
VASFI
:
YÜZÖLÇÜMÜ : 972,23 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Tekin, Bilal Tekin, Hatice Efe, Hani Şen,
Emin Tekin, Dilber Tekin, Hava Tekin ve Mustafa Tekin
KAMULAŞTIRMAYI
YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 19/09/2008 gün ve 23-268 sayılı
kararı ile, Zonguldak Eren Tes TM-Erelğli II TM Enerji iletim Hattı Tesisi kapsamında
Zonguldak, Kozlu Saka Köyü 122 ada, 4 no’lu parselde mülkiyet hakkının Maliye
Hazinesine 972,23 m2 irtifak hakkı Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait
olmak üzere, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma
bedelinin teshili ve tescili davası açılmış olup, konuya ve taşınmaz mallarının değerine
ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde
mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 günlük süre içerisinde
Türkiye Elektrik iletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü aleyhine İdare Mahkemesi’ne dava
açılabileceği, bu davayı açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı
aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece
tespit olunacak bedel üzerinden taşınmazın 972,23 m2’lik daimi irtifak hakkının 4646
Sayılı Kanunun 12/a maddesi uyarınca kullanma hakkının davacı Türkiye Elektrik İletişim
A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait olmak üzere hazine adına tapuya tescil edileceği,
Mahkemece belirlenen bedelin Zonguldak Vakıflar Bankası Şubesi Müdürlüğü’ne
yatırılacağı, duruşmanın 12/05 2014 günü saat:09.55’e da yapılacağı ilan olunur.
B.: 25617 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE
HUKUK MAHKEMESİNDEN/BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO
: 2013/217 Esas
DAVALI
: METİN KURTMAN - Hüseyin ile Gülser oğlu, 25/03/1978
doğumlu Bayram Konfeksiyon Özgörkem Tekstil Kazım Karabekir Mah. 865 Sok.
Küçükköy/İstanbul
Davacı Yasemin Kurtman tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin
Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan
yargılamasında;
Davacı dava dilekçesinde özetle; Davalının kendisi ve müşterek çocuklarının
geçimleri ile ilgilenmediğini, müşterek haneden ayrıldığını, davalının maddi ve
manevi hiçbir destek sağlamadığını ileri sürerek boşanmalarına, müşterek
çocukların velayetinin davacıya bırakılmasını, davacının almakta olduğu 150,00 TL
tedbir nafakasının arttırılılarak 300,00 TL’ye, müşterek çocuklar için ayrı ayrı alınan
75,00’er TL tedbir nafasının arttırılarak 150,00’şer TL olmak üzere toplam 750,00
TL yoksulluk iştirak nafakası olarak devamına, 10.000,00 TL maddi ve 10.000,00
TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir
davetiye çıkarılmış olup, adresinizin yetersiz olduğu gerekçesiyle tebligat
yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava
dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İş bu ilanın tebliğindin itibaren 30 gün içerisinde 6100 sayılı H.M.K.’nun 122,
317, 318. maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap
dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi
2 haftalık süre içinde mahkememize vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz
aksi taktirde H.M.K.’nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda
devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ
olunur.
B.: 25253 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
MENEMEN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne izafeten İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü için
kamulaştırılan aşağıdaki ekli listede ili, ilçesi, ada ve parsel nosu, yüzölçümü,
malikleri, mahkemesi ve dava dosya numarası yazılı bulunan taşınmaz hakkında
kamulaştırma kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ve
tescili davası açılmış olup,
* Kamulaştırma yapan idarenin adı: Vakıflar Genel Müdürlüğüne izafeten izmir
Vakıflar Bölge Müdürlüğü olduğu,
* Kamulaştırma kanununun 10. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren
30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, maddi
hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
Tespit edilecek Kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Menemen Şubesine
yatırılacağı,
* Açılacak bu tür davalarda husumetin Vakıflar Genel Müdürlüğü aleyhine
yöneltileceği ve adresin İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü/İZMİR olduğu,
2942 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
İLİ
: İZMİR İLÇESİ : MENEMEN MAHALLESİ/KASIMPAŞA
S.N.
1
Parselin
Yüzölçümü (m2)
90 m2
Adres
Ayrıntılı Bilgi İçin
Ada Parsel
5180
1
Malikin
Adı-Soyadı
Mahkeme
Mustafa Sabri 1. Asliye Hukuk
Burgazlı vs.
Mahkemesi
Dosya No
2014/35 E
: MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
: DENİZ ATALAY Zabıt Katib
B.: 25525 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN T.C. İZMİR
5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
: 2009/572
DAVACI
: PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DAVALILAR
: GALİP ERBAŞ 2032 Sok. No:4/4 Bostanlı Karşıyaka/ İZMİR
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak davasının yapılan
yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma
gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle
tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından
dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma günü 29/05/2014 günü saat: 10:45’da duruşmada bizzat hazır
bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.’nun
3156 sayılı yasa ile değişik 2013/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda
devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşması günü yerine geçerli
olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 25213 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

KÖYCEĞİZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN T.C.