DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
1
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Laboratuvar İçi Metot:
16.20.06.V01 (Eurofins
DNA Extraction Kit Gıda Maddeleri,
Real Time PCR ile GDO Kalitatif Pro., Eurofins GMO
Gıda Katkı
(Var/Yok) Analizi
Maddeleri
Screen RT
35S/NOS/FMV IPC
Screening Kit Pro., ISO
24276 - ISO 21569 –
ISO 21571)
Laboratuvar İçi Metot:
16.20.06.V01
Yem
(Eurofins DNA
Hammaddeleri,
Real Time PCR ile GDO Kalitatif Extraction Kit Pro.,
Yem Katkı
Eurofins GMO Screen
(Var/Yok) Analizi
Maddeleri
RT 35S/NOS/FMV IPC
Screening Kit Pro., ISO
24276)
2
3
Laboratuvar İçi Metot:
16.20.06.V02
(Eurofins DNA
Et ve Et Mamülleri – Kullanılan
Extraction Kit Pro.,
Eurofins DNAnimal Et ve Et Ürünleri
Etin Türlerinin Tespiti – Real
Ident Kit Meat-PoultryTime PCR ile
Beef-Chicken-PorkDuck-Turkey, Eurofins
SpeciesIdent RT IPC
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
Doküman No
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
Açıklama (Deneyin Yapıldığı
Bölüm)
0
No
Akreditasyon
*
2 gün
1 birim
-
Biyogenetik Bölümü
-
2 gün
1 birim
Biyogenetik Bölümü
*
-
Biyogenetik Bölümü
*
2 gün
Sayfa 1 / 43
1 birim
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
4
5
6
7
8
9
10
Deney Adı
Standart No
Laboratuvar İçi Metot:
16.20.06.V03 (Eurofins
Jelatin Domuz DNA’sı Aranması- DNA Extraction Kit
Real Time PCR ile
Pro., Eurofins
DNAnimal Ident Kit
Beef-Pork
RT IPC (LR/HR+)
Ürün Grubu
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Açıklama (Deneyin Yapıldığı
Bölüm)
0
No
Akreditasyon
-
Gıda Madde –
Mamülleri ve
İşlenmemiş
Jelatin
Mikroorganizmaların Sayımı İçin TS 7703 EN ISO 4833 Gıda ve Hayvan
EN ISO 4833
Yemleri
Yatay Yöntem-30°C’ta Koloni
Sayım Tekniği
TS ISO 4831
Gıda ve Hayvan
Koliformların Tespiti ve Sayımı
ISO 4831
Yemleri
İçin Yatay Yöntem – En
Muhtemel Sayı
Koagulaz-Pozitif stafilokokların
TS 6582-1 EN ISO
Gıda ve Hayvan
(staphyloccus aureus ve diğer
6888-1
Yemleri
türler) sayımı için yatay metotEN ISO 6888-1
Bölüm 1: Baird-Parker agar
ISO 6888-1
besiyeri kullanarak
Küf ve Mayaların Koloni
TS ISO 6611
Süt ve Süt
Oluşturan Birimlerinin SayımıISO 6611
Ürünleri
25°C’da Koloni Sayım Tekniği
TS ISO 10560
Listeria Monocytogenes Aranması
Süt ve Süt
ISO 10560
Ürünleri
Tavuk Yumurtası-Kabuklu
Haugh Birimi
Ücret
Doküman No
TS 1068 Madde 5.2.3.2 Tavuk Yumurtası
*
*
*
2 gün
1 birim
Biyogenetik
Bölümü
-
5’li ekim : 100 g.
5 gün Tek Ekim : 20 g.
Mikrobiyoloji Bölümü
5’li ekim : 100 g.
3 gün Tek Ekim : 20 g.
Mikrobiyoloji Bölümü
-
*
*
5’li ekim : 100 g.
3 gün Tek Ekim : 20 g.
Mikrobiyoloji Bölümü
5’li ekim : 100 g.
Tek Ekim : 20 g.
Mikrobiyoloji Bölümü
5’li ekim : 250 g.
Tek Ekim : 50 g.
Mikrobiyoloji Bölümü
5-7
gün
*
4 gün
*
1 gün
Sayfa 2 / 43
Her tip için 1
viol (min)
-
Mikrobiyoloji-Seroloji- Histoloji
Bölümü
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
11
12
13
14
15
Deney Adı
Tavuk Yumurtası-Kabuklu
Hava Boşluğu
Su Aktivitesi Tayini
Standart No
TS 1068 Madde
5.2.3.1.
Ürün Grubu
Tavuk
YumurtasıKabuklu
Hava Boşluğu
TS 7474 Madde 2.3.4. Gıda Madde ve
Mamülleri
Kafein Muhtevası Tayini-Yüksek
Performanslı Sıvı Kromatografi
Metodu
TS ISO 10727
ISO 10727
Su Kalitesi - Eser Elementlerin
Tayini - Farklı Matrikslerde
Basınç Altında Parçalama
İşleminden Sonra İndüktif Çift
Plazma Kütle Spektrometri
Uygulaması (ICP-MS)
TS EN 15763, TS EN
15765
EN 15763
EN 15765
Ücret
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
Açıklama (Deneyin Yapıldığı
Bölüm)
1 gün
Her tip için 1
viol (min)
Mikrobiyoloji-Seroloji- Histoloji
Bölümü
3 saat
1 birim
Gıda Analiz Bölümü
1 birim
Enstrumantal Bölümü
0
No
Akreditasyon
-
-
-
*
Gıda Madde ve
Mamülleri,
İçme ve
Kullanma
Suları
Su kalitesi-Çözünmüş iyonların TS EN ISO 10304-1
sıvı iyon kromatografisi ile tayini (ISO 10304-1:2007/Cor
İçme ve
-Bölüm 1: Bromür, klorür, florür,
Kullanma Suları
1:2010)
nitrat, nitrit, fosfat ve sülfat tayini
Yayın Tarihi
Numune
Miktarı
4 saat
Gıda Madde ve
Mamülleri
LAB-D-8-LS-006
Deney
Süresi
*
*
Doküman No
*
Gıda
için 4
saat,
su için
1 saat
1 birim
Enstrumantal Bölümü
*
1 saat
Sayfa 3 / 43
1 birim
Enstrumantal Bölümü
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
16
17
18
Deney Adı
Su Kalitesi Su Ve Atık Sularda
TS EN ISO
Çözünmüş Li+, Na+, NH4, Mn2+,
14911
Ca2+, Mg2+, Sr2+ ve Ba2+'nin
EN ISO 14911
tayini- İyon Kromatografisi Metodu
ISO 14911
Su Kalitesi-Çözünmüş Bromat
Tayini-İyonların Sıvı Kromatografi
Yöntemi İle Tayini
TS EN ISO
15061
ISO 15061
EN ISO 15061
Ürün Grubu
İçme ve
Kullanma Suları
İçme ve
Kullanma
Suları
Ücret
*
*
İçme ve
Kullanma
Suları
TS EN ISO 78992
EN ISO 7899-2
ISO 7899-2
İçme ve
Kullanma
Suları
*
Ürün Grubu
Ücret
Su Kalitesi-Bağırsak
Enterokoklarının Tespiti ve
Sayımı-Bölüm : 2 Membran
Süzme Yöntemi
*
Standart No
1 saat
1 saat
Numune
Miktarı
1 birim 1 birim Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı
15.08.2014
No
Akreditasyon
-
Enstrumantal Bölümü -
Enstrumantal Bölümü 4 gün
2 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
4 gün
Sıra No
Deney Adı
Deney
Süresi
LAB-D-8-LS-006
-
Su Kalitesi- Kültürü Yapılabilen TS EN ISO 6222
EN ISO 6222
Mikroorganizmaların Sayımı-Agar
ISO 6222
Besiyerinde Aşılama İle Koloni
Sayımı
19
Standart No
Doküman No
Sayfa 4 / 43
Deney
Süresi
2 birim
Numune
Miktarı
Mikrobiyoloji Bölümü
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı
Bölüm)
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
20
21
22
23
24
Su Kalitesi-Pseudomonas
aeruginosa Tespiti ve SayımıMembran Süzme Yöntemi
TS EN ISO
16266
EN ISO 16266
Su Kalitesi-Escherichia ve Koliform TS EN ISO 9308Bakterilerin Tespiti ve Sayımı1
Bölüm : 1 Membran Süzme
EN ISO 9308-1
Yöntemi
Bal-Serbest Asit Muhtevası Tayini
Su Muhtevası TayiniRefraktometrik Metot
Balda Hidroksimetilfurfural
Muhtevasının Tayini-Yüksek
Performanslı Sıvı Kromatografisi
(HPLC) Metodu
Sıra No
25
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
No
-
İçme ve
Kullanma
Suları
*
4 gün
2 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
-
İçme ve
Kullanma
Suları
*
3 gün
2 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
-
TS 13360
TS 13365
*
Bal
Bal
3 saat
1 birim
Gıda Analiz Bölümü 1 saat
1 birim
Gıda Analiz Bölümü *
-
TS 13356
Bal
*
2 gün
Ücret
Deney
Süresi
*
1 gün
Standart No
Deney Adı
Farklı Matrikslerde (su kalitesi İndüktif çift plazma kütle
spektometri uygulaması (ICP-MS)
Doküman No
Ürün Grubu
TS EN ISO
17294-1,TS EN
ISO 17294-2
İçme ve
Kullanma
Suları
Sayfa 5 / 43
1 birim
Numune
Miktarı
1 birim
Enstrumantal Bölümü
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı
Bölüm)
Akreditasyon
Enstrumantal Bölümü
-
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
26
27
28
Balda bitki şekerleri (C4) tayini –
sürekli akış metodu
Klorür
İyon Kromatografi Metodu EPA
9056 A
Toplam Halojenler
İyon Kromatografi Metodu EPA
9056 A
Doküman No
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
No
TS 13262
Bal
*
1 gün
1 birim
Enstrumantal Bölümü
-
Klorür
İyon
Kromatografi
Metodu EPA
9056 A
Toplam
Halojenler
İyon
Kromatografi
Metodu EPA
9056 A
Atık Yağ
*
1 gün
1 birim
Enstrumantal Bölümü
-
Atık Yağ
*
1 gün
1 birim
Enstrumantal Bölümü
-
Sayfa 6 / 43
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
29
Deney Adı
Balda Bitki Şekerleri (C4)
Tayini - Sürekli Akış Metodu
ve Protein ve Ham Bal Delta
δ13C Değerlerinin Tayini
Standart No
Ürün Grubu
Ücret
Deney
Süresi
Numune Miktarı
Doküman No
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Açıklama (Deneyin
Yapıldığı Bölüm)
15.08.2014
Akreditasyon
-
TS 13262
Bal
*
1 gün
1 birim
Enstrumantal Analiz Bölümü
Gıda Analiz Bölümü
-
Kuru Fasulye
TS 141
Standard
kapsamında
*
2 gün
5 birim
31
Nohut TS 142
Standard
kapsamında
*
2 gün
5 birim
Mercimek (Kabuklu ve İç)
TS 143
Standard
kapsamında
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
33 Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç)
TS 310
Standard
kapsamında
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
34
Pamuk Tohumu (Çiğit)
Küspesi
Standard
kapsamında
*
5 gün
6 birim
Gıda Analiz Bölümü
Enstrumantal Analiz Bölümü
-
TS 315
Yemeklik Zeytinyağı
TS 341
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Enstrumantal Analiz Bölümü
-
30
32
35
Sayfa 7 / 43
-
No
-
-
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
36
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
Ücret
Deney
Süresi
Numune Miktarı
Açıklama (Deneyin Yapıldığı Bölüm)
21 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü, Enstrumantal
Analiz Bölümü
TS 353
Standard
kapsamında
*
Bezelye Konservesi
TS 382
Standard
kapsamında
*
21 gün
8 birim
Gıda Analiz Bölümü Mikrobiyoloji
Bölümü Enstrumantal Analiz Bölümü
Kuru Kayısı
TS 485
Standard
kapsamında
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
Şaraplar
TS 521
Standard
kapsamında
40
Kuru İncir
TS 541
41
İncir Ezmesi
TS 542
42
Beyaz Peynir
TS 591
37
38
39
43
Balık KonserveleriKutulanmış
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
3 gün
6 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
10 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
*
6 gün
Koyun - Gövde
Etleri (Karkas)
TS 666
Standard
kapsamında
Sayfa 8 / 43
Toplam en az 300g
olacak şekilde 6 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
No
Akreditasyon
-
-
-
-
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
44
Deney Adı
Standart
No
Kuzu - Gövde Etleri (Karkas)
TS 667
Sığır - Gövde Etleri (Karkas)
TS 668
49
50
Revizyon Tarihi
Standard
kapsamında
6 gün
Toplam en az 300g
olacak şekilde 6
birim
Mikrobiyoloji Bölümü
Standard
kapsamında
*
6 gün
Toplam en az 300g
olacak şekilde 6
birim
Mikrobiyoloji Bölümü
Kasaplık Dana - Gövde Etleri
(Karkas)
TS 669
Standard
kapsamında
*
6 gün
Toplam en az 300g
olacak şekilde 6
birim
Mikrobiyoloji Bölümü
Sofralık Zeytin
TS 774
Standard
kapsamında
*
18 gün
Yemeklik Ayçiçek Yağı
TS 886
Standard
kapsamında
*
14 gün
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
Yemeklik Pamuk Yağı
TS 887
Standard
kapsamında
*
14 gün
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
Yemeklik Mısır Yağı
TS 888
Standard
kapsamında
*
14 gün
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
47
48
15.08.2014
*
46
Yayın Tarihi
Deney
Süresi
45
LAB-D-8-LS-006
Ücret
Ürün Grubu
Numune Miktarı
Doküman No
5 birim
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı
Gıda Analiz Bölümü
Mikrobiyoloji Bölümü
15.08.2014
Akreditasyon
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Sayfa 10 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
51
52
53
54
Deney
Adı
Yemeklik Susam
Yağı
Yemeklik Soya
Yağı
Yemeklik kanola
yağı
Formun Altı
Standart No
Ürün Grubu
Ücret
Deney Süresi
TS 889
TS 890
TS 892
Formun Altı
14 gün
Bitkisel Yemeklik
Yağlar (Özel
Standardı Olmayan)
Yemeklik Tuz
TS 933
55
56
Kavurma
57
Salam
58
Sosis
TS 978
TS 979
TS 980
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Açıklama (Deneyin
Yapıldığı Bölüm)
Standard kapsamında
Standard kapsamında
*
Standard kapsamında
*
Standard kapsamında
*
10 gün
*
8 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü
Mikrobiyoloji Bölümü
*
6 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
*
10 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
*
10 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
14 gün
14 gün
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Standard kapsamında
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
15.08.2014
Enstrumantal Analiz Bölümü
Enstrumantal Analiz Bölümü
Enstrumantal Analiz Bölümü
Enstrumantal Analiz Bölümü
Sayfa 10 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
Akreditasyon
*
TS 893
Numune
Miktarı
Doküman No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney
Adı
59
Çiğ Süt
60
Pastörize Süt
61
TS 1018
TS 1019
Standart No
TS 1070
Türk Sucuğu
Pastırma
63
Uzun Ömürlü Süt
TS 1192
64
Kuru Erik
TS 1204
65
Kabuklu Ceviz
66
Ceviz İçi
67
Kabuklu Tatlı
Badem
Badem İçi Tatlı
69
70
Standard kapsamında
Standard kapsamında
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Kabuklu Antep
Fıstığı
İç Antep Fıstığı
TS 1071
TS 1275
TS 1276
TS 1277
TS 1278
TS 1279
TS 1280
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Standard kapsamında
15.08.2014
No
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
*
8 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
*
21 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
62
68
Ürün Grubu
Doküman No
Sayfa 10 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
71
Deney Adı
Süt Tozu
Standart
No
TS 1329
Ürün Grubu
Ücret
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
Standard
kapsamında
*
10 gün
12 birim
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
15.08.2014
Akreditasyon
Yoğurt
TS 1330
Standard
kapsamında
*
5 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
Tereyağı
TS 1331
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
Domates Salçası
TS 1466
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Konserve-Taze Bamya
TS 1467
Standard
kapsamında
*
21 gün
Konserve-Taze Fasulye
TS 1468
Standard
kapsamında
*
21 gün
Enginar Konservesi
TS 1469
Standard
kapsamında
*
21 gün
Konserve-Türlü
TS 1470
Standard
kapsamında
*
21 gün
72
73
74
75
76
77
78
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
Sayfa 8 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
79
Deney
Adı
Standart No
Ürün Grubu
Ücret
TS 1535
Standard
kapsamında
*
Altıntop (Greyfurt) Suyu
TS 1536
Standard
kapsamında
*
Konsantre Portakal Suyu
TS 1537
Standard
kapsamında
*
Domates Suyu
TS 1595
Standard
kapsamında
*
Revizyon Tarihi
Açıklama (Deneyin
Yapıldığı Bölüm)
Şeftali Nektarı
TS 1596
Standard
kapsamında
*
10 gün
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz Bölümü
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz Bölümü
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz Bölümü
12 birim
10 gün
12 birim
10 gün
12 birim
83
15.08.2014
82
Yayın Tarihi
81
Numune
Miktarı
LAB-D-8-LS-006
Portakal Suyu
80
Deney
Süresi
Doküman No
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz Bölümü
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz Bölümü
Sayfa 9 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
15.08.2014
Akreditasyon
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Ücret
84
Kayısı Nektarı
TS 1597
Standard
kapsamında
*
10 gün
Şeftali Konservesi
TS 1598
Standard
kapsamında
*
5 gün
Standard
kapsamında
*
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Açıklama (Deneyin
Yapıldığı Bölüm)
12 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü, Enstrumantal Analiz
Bölümü
10 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü, Enstrumantal Analiz
Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
1 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
6 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
5 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü, Enstrumantal Analiz
Bölümü
87
Çam Fıstığı
TS 1771
88
Turp
TS 1815
89
Krema
TS 1864
90
Sirke
TS 1880 EN
13188
Standard
kapsamında
*
TS 1917
Standard
kapsamında
*
İşlenmiş İç Fındık
5 gün
Makarna
Akreditasyon
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
15.08.2014
10 birim
TS 1620
91
Numune
Miktarı
LAB-D-8-LS-006
85
86
Deney
Süresi
Doküman No
5 gün
Sayfa 10 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Ücret
Deney
Süresi
Numune Miktarı
Doküman No
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Açıklama (Deneyin
Yapıldığı Bölüm)
92
Gravyer Peyniri
TS 2174
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
93
Emmental Peyniri
TS 2175
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
94
Eritme Peyniri
TS 2176
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
95
Şişelenmiş ve Kutulanmış
Biralar
TS 2259
Standard
kapsamında
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
TS 2282
Standard
kapsamında
*
5 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
96
97
98
99
100
15.08.2014
Akreditasyon
TS 2283
Standard
kapsamında
*
3 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü, Enstrumantal Analiz Bölümü
TS 2284
Standard
kapsamında
*
6 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü, Enstrumantal Analiz Bölümü
Karabiber-Tane veya
Öğütülmüş
TS 2290
ISO 959
*
7 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
Tarçın (Kabuk ve
Öğütülmüş)
TS 2291
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
*
5 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
Tarhana
İrmik
Bulgur
Sayfa 11 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
101
102
104
105
106
107
108
109
110
TS 2383
TS 2408
Tavuk Gövde Eti
(Karkas)
Yemeklik Mantar
103
Standart
No
Bisküvi
Pirinç
101
Deney Adı
TS 2409
TS 2410
Kırmızı Biber
(Öğütülmüş) Toz
TS 2419
Dondurulmuş Hamsi
TS 2540
Çiçek Soğanları
TS 2547
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Tahin Helvası
TS 2590
Kimyon-Tane ve
Öğütülmüş (Toz)
Standard kapsamında
Standard kapsamında
TS 2589
Standard kapsamında
Tahin
Karanfil
Ürün Grubu
TS 2621
TS 2622
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Doküman No
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
Deney Süresi
Numune
Miktarı
*
5 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
6 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
6 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü, Enstrumantal Analiz
Bölümü
*
*
1 gün
5 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
*
1 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Bölümü, Enstrumantal Analiz
Bölümü
*
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Bölümü, Enstrumantal Analiz
Bölümü
*
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
5 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü, Enstrumantal Analiz
Bölümü
*
Ücret
Açıklama (Deneyin Yapıldığı
Bölüm)
No
Sayfa 12 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney
Adı
Standart No
Ürün Grubu
Ücret
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
15.08.2014
Akreditasyon
TS 2623
Standard
kapsamında
*
5 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Zencefil (Tütün ve Parça)
Yenibahar
TS 2624
Standard
kapsamında
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
113
TS 2639
Standard
kapsamında
*
5 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Pirinç Unu
114
Bitkisel Sıvı Yağlı Barbunya
Pilaki Konservesi
Standard
kapsamında
*
115
Konserve - Bitkisel sıvı
yağlı fasulye pilaki Hazır yemek Formun Altı
Standard kapsamında
*
Standard
kapsamında
*
111
112
TS 2664
TS 2665
Formun Altı
116
Bitkisel Sıvı Yağlı Biber
Kızartma Konservesi
21 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
TS 2666
21 gün
21 gün
Sayfa 13 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Standart No
Deney Adı
Ürün Grubu
Ücret
117
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Bitkisel Sıvı Yağlı Biber Dolma
Konservesi
TS 2667
Standard kapsamında
*
*
21 gün
118
Konserve-Bitkisel sıvı yağlı
yaprak sarma-Hazır yemek
TS 2669
Formun Altı
Standard kapsamında
21 gün
119
Konserve-Bitkisel Sıvı Yağlı Taze
Fasulye-Hazır Yemek
TS 2670
Standard kapsamında
*
120
Bitkisel Sıvı Yağlı Patlıcan
Kızartma Konservesi
TS 2671
Standard kapsamında
*
Konserve-Etli Taze Fasulye- Hazır
Yemek
TS 2698
Standard kapsamında
*
21 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Konserve-Etli Kuru FasulyeHazır Yemek
TS 2699
*
21 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
18 gün
21 gün
121
122
Standard kapsamında
Sayfa 14 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
15.08.2014
Akreditasyon
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Konserve-Etli Türlü-Hazır Yemek
123
Standart No
TS 2700
125
Bitkisel Margarin
Yenilebilir Nişasta
TS 2970
Buğday
TS 2974
Tulum Peyniri
TS 3001
128
Dil Peyniri
TS 3002
130
131
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
Standard
kapsamında
*
21 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
Standard
kapsamında
*
TS 2812
127
129
LAB-D-8-LS-006
Ücret
Ürün Grubu
124 Doküman No
Bal
Kabuklu Fındık
İç Fındık
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
*
6 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
10 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
Standard
kapsamında
*
Toplam en az
600g olacak
10 gün
şekilde 12
birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
TS 3036
TS 3074
Standard
kapsamında
Toplam en az
400g olacak
10 gün
şekilde 8
birim
TS 3075
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
15.08.2014
Akreditasyon
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
Sayfa 15 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Ürün Grubu
Öğütülmüş Kakao
TS 3076-1
Standard
kapsamında
133
Çekirdek Kakao
TS 3076-2
ISO 2451
134
Kahve (Çiğ Çekirdek)
TS 3117
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Hazır Kuru Çorbalık
TS 3190
136
Ihlamur TS 3223
137
Kuru Börülce
TS 3268
138
Kaşar Peyniri
TS 3272
139
Çekirdekli Kuru Üzüm
TS 3410
140
Çekirdeksiz Kuru Üzüm
TS 3411
141
Mısır
132
135
142
Standart
No
Kuru Nane
TS 3415
TS 3498
ISO 2256
Kuru Nane
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Numune Miktarı
Doküman No
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
Ücret
Deney
Süresi
*
6 gün
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
6 gün
8 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
*
1 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
10 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
Toplam en az 400g
olacak şekilde 5 birim
Açıklama (Deneyin
Yapıldığı Bölüm)
No
Gıda Analiz Bölümü, Enstrumantal
Analiz Bölümü
Sayfa 16 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Standart
No
142
143
144
145
146
147
148
149
Ekmek Mayası
TS 3522
Kabuklu Çam Fıstığı
TS 3588
Ürün Grubu
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Doküman No
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
Açıklama (Deneyin
Yapıldığı Bölüm)
*
7 gün
4 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
12 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü, Enstrumantal Analiz
Bölümü
10 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
İşlenmiş Patates ÜrünleriKurutulmuş
TS 3627
Patates Cipsi
TS 3628
Vişne Suyu
TS 3631
Üzüm Suyu
TS 3632
Elma Suyu
TS 3633
Vişne Suyu Konsantresi
TS 3684
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Standard kapsamında
*
7 gün
*
10 gün
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü, Enstrumantal
Analiz Bölümü
Standard kapsamında
Standard kapsamında
Standard kapsamında
*
14 gün
*
10 gün
*
6 gün
12 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü, Enstrumantal Analiz
Bölümü
15.08.2014
Akreditasyon
Gıda Analiz Bölümü, Enstrumantal
Analiz Bölümü
10 birim
Gıda Analiz Bölümü, Enstrumantal
Analiz Bölümü
10 birim
Sayfa 17 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
150
151
152
153 Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Standard
kapsamında
Ücret
Deney
Süresi
*
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
2 gün
6 birim
Gıda Analiz Bölümü
12 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Kayısı Çekirdeği
TS 3690
Kırmızı Acı Biber (Acı-Pul- Yaprak)
TS 3706
Standard
kapsamında
*
6 gün
TS 3713
Standard
kapsamında
*
4 gün
TS 3726
Standard
kapsamında
*
21 gün
TS 3734
Standard
kapsamında
*
10 gün
TS 3786
Standard
kapsamında
*
5 gün
Vişne Konservesi
156
157
Marmelat
5 birim
Gıda Analiz Bölümü, ,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
Kekik
15.08.2014
Gıda Analiz Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
TS 3687
ISO 7703
Revizyon Tarihi
10 birim
Şeftali Kurusu
Hindistan Cevizi (Rendelenmiş)
15.08.2014
8 gün
155
Yayın Tarihi
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
TS 3686
154
LAB-D-8-LS-006
Numune
Miktarı
Elma Suyu Konsantresi
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Doküman No
12 birim
5 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Gıda Analiz Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Sayfa 18 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
Akreditasyon
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Standart
No
Ürün Grubu
Üzüm Pekmezi
TS 3792
Standard
kapsamında
*
Peynir Mayası
TS 3844
Standard
kapsamında
*
5 gün
Sumak - Öğütülmüş
TS 3880
Standard
kapsamında
*
Çörek Otu
TS 3881
Deney Adı
160
161
162
163
164
Revizyon Tarihi
TS 3892
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
15.08.2014
12 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
5 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
3 gün
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
5 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
10 gün
Vanilin
15.08.2014
159 Yayın Tarihi
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
158 LAB-D-8-LS-006
Numune
Miktarı
Ücret
Deney
Süresi
Doküman No
Akreditasyon
TS 3893
Standard
kapsamında
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Karaman Kimyonu-Tane
Kurutulmuş Bezelye
TS 3924
Standard
kapsamında
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
12 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
165 Vişne Reçeli
TS 3958
Standard
kapsamında
*
5 gün
Sayfa 19 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
164
Deney Adı
Çilek Nektarı
TS 3984
TS 4018
166
Hindi
Eti
Vanila 167
Kuş Üzümü
TS 4062
168
Vanilya(Şekerli)
TS 4107
169
170
Çilek Reçeli
TS 4186
Kayısı Reçeli
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Açıklama (Deneyin
Yapıldığı Bölüm)
15.08.2014
*
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz Bölümü
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
Standard
kapsamında
*
5 gün
Standard
kapsamında
*
5 gün
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
TS 4187
Yayın Tarihi
Deney
Süresi
TS 4028
Numune Miktarı
LAB-D-8-LS-006
Ücret
Ürün Grubu
165
Standart No
Doküman No
12 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz Bölümü
12 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz Bölümü
Sayfa 20 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
Akreditasyon
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Standart
No
Ürün Grubu
171 Ayva Reçeli
TS 4188
Standard
kapsamında
172
Biber Turşusu
TS 4199
173
Lahana Turşusu
TS 4200
174
Sarı Mercimek
TS 4201
175
Patlıcan Turşusu
TS 4213
176
Karışık Turşu
TS 4214
177
Dondurma-Süt Esaslı
TS 4265
178
Adaçayı TS 4281
Numune
Miktarı
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Açıklama (Deneyin
Yapıldığı Bölüm)
Deney
Süresi
*
5 gün
12 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü, Enstrumantal Analiz
Bölümü
*
10 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
10 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
1 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
10 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
10 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
5 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
6 gün
12 birim
5 gün
Toplam en az
500g olacak
şekilde 5
birim
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
TS 4500
Standard
kapsamında
*
TS 4600
ISO 3720
Standard
kapsamında
*
180 Siyah Çay
15.08.2014
Ücret
179 Buğday Unu
Deney Adı
Doküman No
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü, Enstrumantal Analiz
Bölümü
Gıda Analiz Bölümü
Sayfa 21 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
Akreditasyon
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı Standart No
Ürün Grubu
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Doküman No
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Deney Süresi
Numune
Miktarı
*
10 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
3 sa.
5 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
Ücret
Açıklama (Deneyin
Yapıldığı Bölüm)
181
Mısır İrmiği
TS 4681
182
Alabalık
TS 4869
Ekmek
TS 5000
Standard
kapsamında
*
5 gün
7 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
Aromalı Süt
TS 5004
Standard
kapsamında
*
21 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
Standard
kapsamında
*
10 gün
12 birim
Mikrobiyoloji Bölümü, Enstrumantal
Analiz Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
Standard
kapsamında
*
6 gün
12 birim
İncir Reçeli
TS 5136
Standard
kapsamında
*
6 gün
12 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü, Enstrumantal Analiz Bölümü
Badem Şekeri
TS 5230
Standard
kapsamında
*
10 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
183
184
185
TS 5083
186
Kabak
Çekirdeği
Beyaz BiberTane veya
Ö
187
188
189
190
Hayvansal
Margarin
Gül Reçeli
TS 5086
TS 5103
ISO 959-2
TS 5135
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
Sayfa 22 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
15.08.2014
Akreditasyon
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
191
192
193
194
195
196
Deney Adı
Standart No
Yemeklik Rafine Prina
Yağı
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
Standard
kapsamında
*
14 gün
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
Standard
kapsamında
*
21 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
Ürün Grubu
TS 5269
Doküman No
Açıklama (Deneyin
Yapıldığı Bölüm)
TS 5282
Mantar Konservesi
TS 5312
Çözünebilir Kahve
TS 5389
Standard
kapsamında
*
5 gün
12 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
Derin Dondurulmuş
Vişne
TS 5392
Standard
kapsamında
*
6 gün
7 birim
Gıda Analiz Bölümü
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
*
10 gün
6 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
3 saat
4 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
Gül
Suyu
TS 5555
197
Domates Turşusu
TS 5983
198
Karides
199
Çipura Balığı
TS 6079
Standard
kapsamında
*
3 saat
4 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
200
Uskumru Balığı
TS 6129
Standard
kapsamında
*
3 saat
4 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
TS 6015
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Akreditasyon
Enstrumantal Analiz Bölümü
Ketçap
15.08.2014
Sayfa 23 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
201
Hamsi
202
Levrek Balığı
203
210
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
Revizyon Tarihi
Açıklama (Deneyin Yapıldığı
Bölüm)
TS 6400
Standard
kapsamında
*
3 saat
4 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
TS 6419
Standard
kapsamında
*
3 saat
4 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
15.08.2014
Akreditasyon
TS 6581
Standard
kapsamında
*
14 gün
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
TS 6800
Standard
kapsamında
*
5 gün
10 birim
Standard
kapsamında
*
10 gün
8 birim
*
18 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
Rafine Fındık Yağı
Ayran
209
Ücret
15.08.2014
207
Ürün Grubu
Yayın Tarihi
206
208
Standart No
LAB-D-8-LS-006
204
205
Deney Adı
Doküman No
Toz Meşrubat
TS 7058
Et Konservesi
(Kutulanmış)
Hurma TS 7359
Salata Sosu
TS 7437
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Et Suyu Ürünleri
TS 7440
Standard
kapsamında
*
10 gün
12 birim
Standard
kapsamında
*
8 gün
Gofret
TS 7420
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
TS 7474
Enstrumantal Analiz Bölümü
Mikrobiyoloji Bölümü
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji Bölümü
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji Bölümü
Mikrobiyoloji Bölümü
12 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz Bölümü
Sayfa 24 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
211
212
213
217
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
Zeytin Ezmesi
TS 7630
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Akide Şekeri
TS 7780
Standard
kapsamında
*
10 gün
Toplam en az
500g olacak
şekilde 10
birim
Koyulaştırılmış Süt
TS 7790
Standard
kapsamında
*
21 gün
TS 7800
Standard
kapsamında
*
7 gün
Toplam en az
500g olacak
şekilde 8
birim
Biber Salçası
TS 7896
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Toz Puding
TS 7998
Standard
kapsamında
*
5 gün
5 birim
TS 8000
Standard
kapsamında
*
5 gün
Çikolata
216
Ürün Grubu
214
215
Standart
No
Sakız
Deney Adı
8 birim
Toplam en az
200g olacak
şekilde 7
birim
Doküman No
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Açıklama (Deneyin
Yapıldığı Bölüm)
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
Gıda Analiz Bölümü, Enstrumantal
Analiz Bölümü
Mikrobiyoloji Bölümü
Gıda Analiz Bölümü, Enstrumantal
Analiz Bölümü
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
15.08.2014
Akreditasyon
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
Sayfa 25 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
218
219
Deney Adı
TS 8371
Fındık Ezmesi
Standart
No
Ürün Grubu
Ücret
Deney
Süresi
Lokum
Toplam en az
1000g olacak
10 gün
şekilde 10
birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
Standard
kapsamında
TS 8474
Standard
kapsamında
*
1 gün
4 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
7 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
7 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
*
7 gün
Patates-Dondurulmuş
TS 8642
Standard
kapsamında
*
6 gün
Bezelye-Dondurulmuş
TS 8644
Standard
kapsamında
*
5 gün
Standard
kapsamında
*
224
Konserve-Bitkisel Sıvı Yağlı Nohut
Pilaki-Hazır Yemek
TS 8761
14 gün
10 birim
15.08.2014
Akreditasyon
*
TS 8444
Standard
kapsamında
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
TS 8606
Revizyon Tarihi
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
Hayvan yemleri- Kalsiyum karbonat
bileşikleri
223
15.08.2014
Toplam en az
500g olacak
şekilde 10
birim
5 gün
221
Yayın Tarihi
Standard
kapsamında
Etlik Piliç
LAB-D-8-LS-006
*
220
222
Numune
Miktarı
Doküman No
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Sayfa 26 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
225
226
227
228
229
230
231
Deney Adı
Pişmaniye
Standart
No
Ürün Grubu
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
TS 8787
Standard
kapsamında
*
10 gün
8 birim
Standard
kapsamında
*
8 gün
12 birim
8 birim
Peksimet
TS 9052
Kabartma Tozu-Hamur İçin
TS 9053
Standard
kapsamında
*
5 gün
Cezerye
TS 9131
Standard
kapsamında
*
8 gün
Karnabahar- Dondurulmuş
TS 9133
Standard
kapsamında
*
5 gün
Kestane Şekeri
TS 9400
Standard
kapsamında
*
5 gün
TS 9401
ISO 2253
Standard
kapsamında
*
7 gün
Köri-Toz Baharat
Toplam en az
500g olacak
şekilde 10
birim
7 birim
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
Doküman No
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
15.08.2014
Akreditasyon
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
Toplam en az
3kg olacak
şekilde 10
birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Toplam en az
400g olacak
şekilde 10
birim
Gıda Analiz Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Sayfa 27 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
234
237
238
Yer Fıstığı Ezmesi
TS 9494
Standard
kapsamında
*
Taze Fasulye-Dondurulmuş
TS 9496
Standard
kapsamında
*
Antep Fıstığı Ezmesi
TS 9775
Standard
kapsamında
*
Toplam en az
500g olacak
10 gün
şekilde 12
birim
TS 9777
Standard
kapsamında
*
10 gün
Toplam en az
500g olacak
şekilde 10
birim
TS 9999
Standard
kapsamında
*
7 gün
10 birim
Polen
TS 10255
Standard
kapsamında
*
1 gün
Toplam en az
200g olacak
şekilde 4
birim
Bitkisel Minarin
TS 10275
Standard
kapsamında
*
5 gün
235
236
Ürün Grubu
Deney Adı
Ücret
Deney
Süresi
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
Açıklama (Deneyin Yapıldığı
Bölüm)
Toplam en az
500g olacak
10 gün
şekilde 10
birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü, Enstrumantal Analiz Bölümü
232
233
Standart
No
Doküman No
Mayon
ez
Saray Helvası
5 gün
7 birim
8 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü, Enstrumantal Analiz Bölümü
15.08.2014
Akreditasyon
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
Gıda Analiz Bölümü
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
Sayfa 28 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Ücret
Deney
Süresi
*
5 gün
Standard
kapsamında
*
7 gün
TS 10443
Standard
kapsamında
*
5 gün
Yassı Kadayıf
TS 10444
Standard
kapsamında
*
5 gün
243
Ekmek Kadayıfı
TS 10445
Standard
kapsamında
*
244
Köfte-Hamburger KöftePişmemiş
TS 10580
Standard
kapsamında
TS 10582
Standard
kapsamında
TS 10626
Standard
kapsamında
*
5 gün
TS 10752
Standard
kapsamında
*
5 gün
239
240
241
242
245
246
247
Standart
No
Ürün Grubu
Tel Kadayıf
TS 10344
Standard
kapsamında
Jöle İşkembe
TS 10346
Yufka-Böreklik
Deney Adı
Güllaç
Simit
Glikoz Şurubu-Yenilebilir
Doküman No
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
8 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
8 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
8 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
8 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
5gün
8 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
8 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
8 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
Sayfa 29 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
15.08.2014
Akreditasyon
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Standart
No
Ürün Grubu
Ücret
Deney
Süresi
Helva-Yaz Helvası
TS 10913
249
Jöle Şekerleme
250
251
Standard
kapsamında
*
5 gün
TS 10929
Standard
kapsamında
*
Konserve-Salçalı Sulu KöfteHazır Yemek
TS 10930
Standard
kapsamında
Konserve-Etli Bezelye-Hazır
Yemek
TS 10931
252
Mısır-Dondurulmuş
253
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
5 gün
12 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
*
21 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
Standard
kapsamında
*
21 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
TS 10932
Standard
kapsamında
*
5 gün
12 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
Dondurulmuş Bamya
TS 10934
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
Fındık Unu
TS 10937
Standard
kapsamında
*
Fındık Püresi
TS 10938
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
8 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
15.08.2014
12 birim
255
Yayın Tarihi
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
254
LAB-D-8-LS-006
Numune
Miktarı
Deney Adı
248
Doküman No
5 gün
Sayfa 30 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
Akreditasyon
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Standart
No
Ürün Grubu
Standard
kapsamında
Fındık Krokanı
TS 10939
257
Hıyar Turşusu
TS 11112
258
Baharatlar-Biberiye
TS 11126
259
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
256
Ücret
Doküman No
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
*
1 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
12 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Toplam en az
400 g olacak
şekilde 10
birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Standard
kapsamında
*
10 gün
260
Barbunya FasulyesiDondurulmuş
TS 11166
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
261
Sardalya Balığı
TS 11211
Standard
kapsamında
*
3 saat
4 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
TS 11241
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
TS 11242
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
263
Türlü Dondurulmuş
Dondurulmuş Enginar
6 gün
TS 11149
262
Akreditasyon
*
Şalgam Suyu
15.08.2014
Sayfa 31 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
264
Deney Adı
Limon Suyu Konsantresi- Dondurulmuş
Standart
No
Ürün Grubu
TS 11322
Standard
kapsamında
*
10 gün
TS 11342
Standard
kapsamında
*
Revizyon Tarihi
12 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz Bölümü
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
*
5 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
*
3 saat
4 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
266
Yenilebilir Buzlu Ürünler
TS 11378
267
Mercan Balığı
TS 11539
268
Kırmızı Etler-Hazır Kıyma
TS 11566
Standard
kapsamında
*
6 gün
15.08.2014
Hazır Kuru Çorbalık-Çabuk Çorba
Yayın Tarihi
Açıklama (Deneyin
Yapıldığı Bölüm)
265
LAB-D-8-LS-006
Numune
Miktarı
Ücret
Deney
Süresi
Doküman No
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
15.08.2014
Akreditasyon
269
Hazır Kuru Çorbalık-Domates
TS 11728
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
270
Döner Eti Pişmemiş
TS 11859
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
271
Peynir Altı Suyu Tozu
TS 11860
Standard
kapsamında
*
6 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Enstrumantal Analiz Bölümü
TS 11914
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Enstrumantal Analiz Bölümü
TS 11915
272
273
Vişne Nektarı
Portakal Nektarı
Sayfa 32 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
274
277
278
279
280
Deney
Süresi
Standard
kapsamında
*
10 gün
Gevrek Çerez
TS 11999
Standard
kapsamında
*
10 gün
12 birim
Dut Pekmezi
TS 12001
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
İnvert Şeker Şurubu
TS 12067
Standard
kapsamında
*
10 gün
12 birim
Deney Adı
Standart
No
Ürün Grubu
TS 11998
Numune
Miktarı
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Açıklama (Deneyin
Yapıldığı Bölüm)
Şekillendirilmiş Cipsler-Mısır
Cipsi
275
276
Ücret
Doküman No
12 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü, Enstrumantal Analiz
Bölümü
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü, Enstrumantal Analiz
Bölümü
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
Galeta
TS 12117
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Yaprak Hamuru (Milföy
Hamuru)
TS 12230
Standard
kapsamında
*
6 gün
10 birim
Bebek Bisküvisi
TS 12299
Standard
kapsamında
*
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü, Enstrumantal Analiz
Bölümü
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
Gıda Analiz Bölümü, Mikrobiyoloji
Bölümü
Sayfa 33 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
15.08.2014
Akreditasyon
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
281
Deney Adı
Standart
No
Kokolin
TS 12300
282
Tavuk Parça Etleri-But
283
Ürün Grubu
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
Toplam en az
500g olacak
şekilde 10
birim
Doküman No
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
15.08.2014
Akreditasyon
Standard
kapsamında
*
10 gün
TS 12325
Standard
kapsamında
*
6 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
Tavuk Parça Etleri-Göğüs
TS 12326
Standard
kapsamında
*
6 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
284
Tavuk Parça Etleri-Kanat
TS 12327
Standard
kapsamında
*
6 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
285
Salamuralık Yeşil ve Rengi
Dönmüş Zeytin
TS 12343
*
2 gün
4 birim
Gıda Analiz Bölümü
286
Salamuralık Siyah Zeytin
TS 12352
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
Domates konservesi
TS 12383
Standard
kapsamında
*
14 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
Ananas Nektarı
TS 12395
Standard
kapsamında
*
TS 12396
Standard
kapsamında
*
287
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
288
289
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
Kuşburnu Nektarı
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
12 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
10 gün
Sayfa 34 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Standart
No
Ürün Grubu
Kahve Beyazlatıcısı (Krema)
TS 12423
Pekmez Sucuğu-Kuru Meyveli
292
293
291
Revizyon Tarihi
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
Standard
kapsamında
*
5 gün
7 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
TS 12477
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
Köpük Krema
TS 12505
Standard
kapsamında
*
21 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
Hellim Peyniri
TS 12513
Standard
kapsamında
*
10 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
Mesir Macunu
TS 12526
Standard
kapsamında
*
Bitkisel Sıvı Yağlar-Yemeklik
Karışım Sıvı Yağ
TS 12550
Standard
kapsamında
*
Yeşil Çay
TS 12691
Standard
kapsamında
*
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Ayçiçeği Çekirdeği-Çerezlik
TS 12714
Standard
kapsamında
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Bölümü
5 gün
295
297
15.08.2014
Numune
Miktarı
296
Yayın Tarihi
Deney
Süresi
Deney Adı
294
LAB-D-8-LS-006
Ücret
290
Doküman No
14 gün
Toplam en az
400 g olacak
şekilde 12
birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
Enstrumantal Analiz
Bölümü
15.08.2014
Akreditasyon
Sayfa 35 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
298
299
Standard
kapsamında
*
Deney
Süresi
Bitkisel Çaylar
TS 12933
Standard
kapsamında
*
Erişte
TS 12950
Standard
kapsamında
*
5 gün
Mantı-Dondurulmuş
TS 12980
Standard
kapsamında
*
5 gün
Çekme Helva
TS 13028
Standard
kapsamında
*
Hindi parça etleri - Kuşbaşı ve
kapama - Terbiye edilmiş
TS 13159
Standard
kapsamında
*
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
12 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
12 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
10 gün
303
Poşet Süzme Siyah Çay
TS 12929
Ücret
302
Ürün Grubu
Deney Adı
300
301
Standart
No
Doküman No
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
6 gün
12 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
6 gün
7 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
Sayfa 36 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
15.08.2014
Akreditasyon
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Standart
No
Ürün Grubu
Leblebi
TS 13194
Standard
kapsamında
*
305
Tas Kebabı Konservesi
TS 13208
Standard
kapsamında
306
Çoban Kebabı Konservesi
TS 13209
307
Rosto Konservesi
304
309
310
311
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
10 gün
15 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
*
18 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
Standard
kapsamında
*
18 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
TS 13210
Standard
kapsamında
*
18 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
TS 13269
Standard
kapsamında
*
6 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
TS 13297
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
TS 13375
Standard
kapsamında
*
6 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
TS 13384
Standard
kapsamında
*
6 gün
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
Ücret
Deney
Süresi
LAB-D-8-LS-006
Pişmeye Hazır Revani - Toz halinde
308
Deney Adı
Doküman No
Sucuk benzeri et ürünü - Isıl işlem
görmüş
Hazır Kekler-Sade,Çeşnili ve Dolgulu
Pişmeye Hazır Tatlılar
Sayfa 37 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
15.08.2014
Akreditasyon
No
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra No
312
313
314
315
316
317
318
Standart
No
Ürün Grubu
TS 13389
Standard
kapsamında
*
TS 13407
Standard
kapsamında
*
6 gün
TS 13423
Standard
kapsamında
*
6 gün
Lezzet Artırıcılar
TS 13424
Standard
kapsamında
*
5 gün
Hamur tatlıları - Şerbet
eklemeye hazır
TS 13470
Standard
kapsamında
*
10 gün
Salçalı tavuk konservesi Hazır yemek
TS 13552
Standard
kapsamında
*
21 gün
TS 13568
Standard
kapsamında
*
10 gün
Deney Adı
Ücret
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-8-LS-006
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
Pişmeye Hazır Aşure Karışımı
6 gün
Şekerpare Tatlısı
Kahve (Öğütülmüş)
Gazlı Alkolsüz İçecek-GazozMEŞRUBAT
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
8 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
7 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
15.08.2014
Akreditasyon
Sayfa 38 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
No
0
LİSTELER
DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ
BAŞKANLIĞI
Sıra No
319
320
321
BİYOGENETİK VE GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Standart
No
Ürün Grubu
TSE K 30
Standard
kapsamında
Pastörize sıvı tavuk yumurtası
TSE K 63
Pişmeye Hazır Toz Tatlı
Karışımı
TSE K 89
Deney Adı
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
Aromalı Siyah Çay
*
10 gün
Standard
kapsamında
*
10 gün
Standard
kapsamında
*
6 gün
10 birim
Doküman No
16.20.06.L.06
Yayın Tarihi
02.03.2014
Revizyon Tarihi
-
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü,
Enstrumantal Analiz
Bölümü
No
Akreditasyon
8 birim
Mikrobiyoloji Bölümü
10 birim
Gıda Analiz Bölümü,
Mikrobiyoloji Bölümü
Sayfa 39 / 43
“Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim sisteminden takip edilmelidir.”
Basım tarih ve saati: 18.08.2014 00:00:00
0
Download

Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı Hizmet Profili