r
i
,I
I,
it
IL
2 17 0 0031 3 5 05. 08 .2 0 1 4 lng . S t a n i s 1av Ca n i ga
2 1 70 003 13 4 ' 1 3 . 0 e . 2 01 4 IC ommu n i t y Pla nt Vari e t y Off i ce
17000 31 33 13 . 08 . 20 1 4 Co mmun i t y Pl a n t Va r i e t y Of f i ce
2 17 00 0 3 13 ? 11 . 08 . 2 01 4 Pro Ovo a . s .
217000 31 31 11 . 08.201 4 I Ag r o vYk rm Rybany s . r . o .
2 1 7 0 0 0 3 12 6 1 01. 0 8 . 2 0 14 S t ~ed o sl o vensk ~ ener ge tika , a .s .
21 70 003121 09.08.2014 PO VRBOvE
2 17 00 0 3 12 0 1 4 .08 . 201 4 VYSOKOSKOL. POLNOHOS . POD . SPU
217000 3 11 9 .I 01.08 . 20 1 4 St r e d o s l o v e n s k a energet • i k a , a . s .
2 17 0 0 03 1 18 0 1 . 08 . 20 1 4 St re d o s l o ve ns kA e nerg e ti ka , a . s .
2170003 11 7 Oi.08. 20 14 Stredoslovenska energetika , a . s .
2 17 00 0 3 1 1 6 01. 08 . 2 0 1 4 ; Kr a j s ke r i a d i t e I s t vG PZ
2170003115 i01 .08 .2014 ' Krajske riaditeIstvo PZ
2 1700 03 1 1 4 0 1 .08 . 20 14 S tredos1 o ve n ska e nerg e t ika , a . s .
2170003113 01.08.2014 Stredoslovenska energetika, a.s.
2 17 00 0 3 1 1 2 0 1 .08 . 2 0 1 4 i Slo va ki a e ne r g y , s .~ . o
2170003111 ;01.08.2014 Sl ov a k i a energy, s.r.o
2 170 0 03 1 10 ' 0 1 . 0 8 . 2 0 1 4 S l o va ki a ene rg y , s . r . o
2170003102 01 .08 .2014 Slovakia energy, s .r.o
2 17 0 003 0 9 7 0 1 . 0 e . 20 1 4 Slo va k i a e ne rg y , S .~ .O
2170003090 :01.08.2014 JG Autoelektro s.r.o.
2 170 0 03 0 8 9 05 . 08 .2 0 1 4 Mo r a v6i k Mi lan
2170003087 06.08.2014 Zvaz chovatelov oviec a koz
I •
2 17 0 003 08 4 08 . 0S . 2 014 ' Ce ska bio k1ima ti cka s po l e 6 no s
2170003083 06.08.2014 CENTRUM B, spol.s.r .o
2 17 00 0 30 82 1 0 1. 0 8. 2 0 1 4 s p p
2170003081 101.08.2014 SPP
2 17 0 0 03 0 80 0 1 . O S . 20 1~ J URI GA , s . r . o .
2170003078 04.08.2014 AGROS PA s.r.o.
2 17 0 00 3 0 77 , 08 . 08 . 2 0 1 4 E1e ktromon t Az Ma r t i n , s . r .o .
2170003076 '06.08.2014 Centralchem, s .r.o.
2 1 7 0 0 0 30 75 0 6 .08 . 2 01 4 jCe n t r a l c h em, s . r . o .
2170003073 07.08.2014 Osi DATA s .r.o .
217 0 0 03 07 2 08 . 08 . 201 4 Le Chequ e De j e une r s~ o
2170003071 06.08 .2014 Le Cheque Oejeuner sro
2 17 0 00 30 7 0 : 05 . 08 . 20 1 4 Le Cheque Dej euner s r o
2170003064 11.08.~014 IEdenred Slovakia,s.r.o.
2 17 0 0 03 063 31 . 08 . 2 0 1 4 Lomba r d s . r .c .
2170003025 01.08.2014 SPP
1 1 . 01 2 , 94
650, 0 0
650,00
3 0S.5 0 0 ,4 0
81. 975 ,4 0
1.0 54, 00
11. 1 93 ,00
3 . 198 , 0 0
34,00
329 , 0 0
948 ,00
18 , 2
3,98
1. 32 3 ,0 0
1.501,00
30 , 0 0
20,00
1 00 ,0 0
150,00
30, 00
186,10
99 , 70
605,88
100 , 0 0
136,80
15 , 0 0
684,00
50 , 40
957,68
18 7 , 4 6
27,48
1 5 5 , 81
13,01
1. 13 7 , 0 8
257,52
6 . 7 68 ,9
3.506 ,58
55 ,15
337,00
EUR
EUR
ETJR
EUR
?UR
EUR
EUR
l EUR
EUR
EUR
i
EUR
EUR
EUR
' EUR
EUR
EUR
lEUR
EU R
EUR
' EUR
EUR
EU R
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
l EUR
EUR
EUR
EUR
l EUR
EUR
EUR
EUR
' EUR
EUR
892014
*0 30B **vUZV,sudnozna l .pos udo k, Lu zi anky,637 011
*03 08 * ' VORV, p o p . za od r odu ? S Ka r ku 1 6 3 70 1 2
162 10
, * 03 08 **vURV, Vi g l a s p op . z a od r od u PS Lubi ca 637012 70 809
·0 3 0 8* · VO ~ V , z be r Dda jov p re v02v, 6 3 700 4
3 1 44~ 8 1
**0308**vUZV,zber udajov vUZV, 637004
: 1 4 012 7
, * 0 3 0 8 ~ * v 0 2 V - L . H r a d o k , e 1 e k t r i n a 2 - 1 2 /2 0 14 , 63 20 01
3 20 6 17 98 00
*0308**vUZV-vyhodn . udajov odstavcata ,pras. 637004 2 01 4 01 96
* 0 3 08·~ V OZ V -vyhodn . uda jov odstavc ata , p ra s . 63 7 00 4 : 2 0 1 47 20 112
32061 49800
*0 3 0S**vUZV- L . Hr a d ok ,elek t r i na 2- 12 / 201 4, 632001
' 03 08 " TSOP Ca d ca , e 1e kt r i na , 63 200 1
7 2 1 2170 600
*030 S**vUEPP-Rackova -energia 632001
' 32 06 8 775 00
1 · 0 3 Q 8 · * V O ~V - o c h r a na o b j e kt u GB 8/ 2014 , 63 700 5
92 0 0 58 1 41
*0308**vURV­ ochrana objektu GB 8/2014 , 637005
920058142
' 0 3 08 **VUTPHP- PC Divi a ky e ne r g i a 8/ 20 1 4 , 6 32 0 0 1 196 3 5 827 900
9100863800
' *03 08 **vUTPHP­ energia 8/2014, 632001
' 03 08 * *VOTPHP- Kr i vd energi a 8/ 2 0 14 , 63 20 0 1
, 72 0 1 88 82 65
*0308**vURV- Viglas energia 8/2014 , 632001
' 72 01 88 7385
' *03 08 * ' VORV- Vi g l a s ener gia 8 / 20 14 , 632 0 0 1
7 2 018 88 045
*030a**vURV- Viglas energia 8/2014 , 632001
720188 7605
*03 0 8 **VORV­ V i g I ~ s e n erg i a 8 / 201 4 , 6 320 0 1
' 7 20 1 8 8 78 25
1* 0308 **vURV- Bo r ov c e - op r a v a startera 634002
04 io ~4
18 2 0 1 4
*0308* *VOTPHP- op ra va a u ta 634 00 2
*0308**vUZV-vedenie plemennej knihy 637004
' 2 0 14 6 430
* 03 08 * *VOPOP- v l ozn e na kon f . Taka 6 6 370 0 1
8042 01 4
*0008**vUTPHP-~azne pruziny 633006
140848
* 0 3 0 8* * , VO P , z ~ l o h a p 1yn , S /2 0 1 4 , 63 2 00 1
172 1 3 1 61 32 3
*0308**,vUEPP,Kosice
zaloha plyn 8/2014,632001
172 13 1 6132 9
I
' OOO S* KVO? - t o ne r y 6 33 00 6
83 6
*0 008**vURV-Viglas, NO na PH stroje 633006
4124000466
* 0 3 0 8 '* V O T P H P - p~ - p ~ e v i n u [ i e mo t o r a 63 5 00 4
' 20 14 01
1* 00 08 **vUva V- c h l o r i d hlinity 633006
91422084
' 0 0 0S' *VURV- c h e mi ka 1 i e 63 3 00 6
9 1 42 2 13 7
*0308**vUTPHP-Kriva-internet 8/2014,632004
11 4 90 97 955
* 0 3 0 8 * * V U T P H P - s ~ r a vn e 1i s tky 637 0 1 1£
0 114 08 68 81
0114085916 '
1* 0308 * *vUTPHP- Kri v a - s t r a vne listky 637014
K0 30 S* *VURV- stra vn e l i s t ky 63 7 0 14
0 11 408 5 381
*0308**vUP-stravn ~ listky 637014
! 77 006 02 98
*0 3 08* *VORV, i n t erne t 8 /20 14 , 6 3 2 00 4
1114 1 1 4571
721 3161324
! * 03 08 * *TSUP Rovinka,zemny plyn za 8/2014,632001
Ci"astB"ru t
i:
e xt.
1 . 531 , 15
l EUR
*03 0S" VOP,Modra , zemn9
3 . 62 8 , 0 0
*0 30 a** vUPOP , z e mny p lyn z a 8/2 01 4,632001 .
2 17 0 003 022 01 .0S . 20 14 SPP
7 .3 19 , 00
2 1 7D 0 0 30~ 1
0 1 . 0 8 . 2 0 1 4 SPP
"17 000 3020 04.0 8. 20 1 4 No voc a s i ng Ni tr a s .r .o .
2 17 0 00 3 0 1 8 05 .08 . 2 01 4 Pl e me n a r s k e sluzby SR , s .p .
21700 02 998 , 04 . 08 . 2 01 4 2U sp ol s r .o .
2170002 994 j01 .08 . 20 1 4 : ZSE Energia , a .s .
2 170 002 993 : 01. 0S . 2 01 4 I ZSE Energia , a . s .
2170002 992 01 .08 .201 4 ZSE Energia , a .s .
217 0002 991 01 .08 . 2 014 ZSE Ener g i a , a . s .
21700 02 952 101.08.201 4 T - AgFo, s.r.o.
217 0002936 04 . 08. 20 14 QU IR I S s . r . o .
217000292
5 1,31.08 .201 4, ; Vy c h od o s l ov e n s k a energetika a.s.
.
2 1 7 0 0 0 2 9 0 5 1 3 i . 0 8 . 2 0 1 4 1· V 9 C h O d O S 1 0 v e n s k ~ e ne rge tika a . s .
2170002896 01.08.2014 RadioLAN spol .s .r.o .
!,
217 0002S79 01 . 08 . 2014 SWAN, a . s .
2170002876 101,08 .2014 Minet Slovakia s.r .o.
217 0002 871 04 . 08 . 2 014 ISlo ve n ske lieh ova r y a 1ike rky a . s .
~; : 2170002725 01. 08. 20-i4 ' Fondation europeenne de la science
217 0 002 610 01 . 08 . 20 1 4 Eu r o Dot a cie , a . s .
2170002581 i01 .08.2014 'Orange Slovensko,a.s.
EUR
za 8/201 4 , 63200 1
7 2 13161327
72 1 3 161 326
EU R ! *03 0S HVLrR V, z ernny p l yn za 8/ 2014 , 632001
72 ] 316 13 2 2
EUR
*0308**vUEPP Nitra , z e mny p l y n za 8 /2 01 4 , 632 0 01
7 2 1 3 161 328
11 ,40
EUR
*0008* *VOZV-?C,ra le x z l aty 61 3 , 6330 06
8 , 40
EUR
*0 0 0 8 ** vUZV, UH LuZlanky ,reg i str . HZ, 611, 63 7 004"
250 , 0 0
108 , 48
I E~R
8 / 2 0 14 , 632 0 0 1
90 , 0
EU R : *030S* *VOEPP- Ni t r a - e ne rgi a
S/ 201 4 , 632 0 01
68,79
EuR
36 , 52
EU R
84,00
EUR
252 ,3 6
EU R
10 008 98
*03 08 *' VUPOP-zho t ove ni e vla j ok 637 0 04
5 7 , 0 0
, EUR , *0 3 0 a * *vUE PP - Ni t r a - e n e r g i a
12 11 41090
- 4 2 7 9 671 11
74 27 967110
*0308 ** vURV-Borovce - energia
8/201 4, 632001
' 030 8**VORV- Bor ovce - e ne r gia
8/ 2 01 4 , 6320 01
*0008**v6zV-6v ~ ,jacmen ,633006 ,607 , R ajsky
*00 08 ** VORV- Vig I a s - ND na o pravu PH s t ro j a
022 5 0 0 074
7437908810
-,437908811
2 1 4 02 1
633 006
2 0 ] 4920 015
650,00
lEUR , *0 3 0 8 * *vU POP- e l e k t r i k a 1. 6 . - 31 . 8 . 1 4 , 632 0 01
2250239533
20 0 ,0 0
EUR ; *030 8 * *VU POP-P r e s ov e ne r a i a 6- 8/20 1 4, 632 00 1
, 2 2 20380699
816,57'
EUR
*0308**vUP-interne,t 8/2014, 632004
13 1 4 0 0 4 05 4
328 , 80
EUR
78 ,06
EUR
*0308** VUTPH P- i n te r ne t 632 0 04
*0308**vUA-internet, 8/2014, 632004
*OOOS* *VURV - l i e h 63300 6
239 , 11
, EUR
] 1(;080 21 87
2144217
1401 25 5
494,00
lEUR ! * 03 0 8 * *vUEg P - r e f u nd a c i a letenky Brada90va
22 , 48
17062014
EUR , *030S*<VUP- DOBROPI S ma na z e r mon i t o r i ngu 63 70 0 4
242 ,76
EUR
-1"--~
*
~ l yn
2170 0 03 02 4 , Ol . 08 .2 014 is pp
2 1 7 0 0 0 3 02 3 ' 01 . 0 8 . 2 01 4 ' SPP
2.301.471,45 !EUR
400 4
*0308**DOBROPIS ~ vUZV mobilne telef . 6/2014 632003
0241496926
*I
ext
i -
2 17 0 0032 74 0 7 . 0 8 . 2 0 14 Jan Vrestiak
I'
I
!!
I
- KOVOS
- KOVOS
2 17 0 0 0 3 2 7 3 07 . 0 8. 2 014 Jan Vr e s t ia k
217 00 0} 2 72 I0 7 . 08 . 2 0 14 ; SEVT a . S
2 1 7 000 3 2 7 1 0 6 .0 8 . 20 14 Refka , s . r . c .
217000327 0 1 9 . 0 8 . 2 0 14 Lambda Life a .s .
2 1 7 0 0 0 3 2 6 9 . 0 7. 0 8 . 2 0 1 4 LABO - SK, s .r. a .
217000326 S i 06 .0S.201 4 I LABO - SK, s.r.o.
2 17 0 003 2 6 7 14 . 08 . 2 0 14 ADC GmbH - Dr . Ber nd S t r a l ma n n
217 (f003 ~6 6 11 . 0 8 .2 0 1 4 tle rm e s LabSy s t e m, .s . r . o .
2 17 0 00 3265 11 3 .0 8 .20 1 4 jHe r me s La bSys tem , s . ~ . o .
217000326 4 13 .08 .20 14 Hermes LabSystem, s .r .o.
2 1 7 0 00 3 2 5 0 14 . 08 . 2014 PD VELKY DUR
2170003249 14.08 .2014 IPolnoh ~vYrob.a obch.druzstvo~ocin
2 17 0 0 0 3 2 29 ' 3 1 . 0 8.2 0 1 4 MET S l o v a k i a , a . s .
2170003228 31.08 .2014 MET Slovakia, a. s .
2 1 7 0 0 0 3 2 2 7 3 1 . 0 8 . 2 0 1 4 MET S l o va ki a, a . s .
2170003226,31.08.2014 IMET § l ov a k i a , a. s.
2 1 7 0 0 03 2 2 5 31. 0 8 . 2 0 1 4 MET S l o v a ki a, a . s .
2170003224 31.08.2014 MET Slovakia, a. s.
2 1 7000 322 3 3 1 .08 . 2 0 1 4 MET S lo va ki a , a . s.
2170003222 i31.08.2014 !MET Slovakia, a. s.
2 17 0 0 03 2 1 6 14 .0 8 .201 4 DEVT O
2170003215 15 .0].2014 ROLNICKE DRUZSTVO
2 17 00 0 3 21 4 1 4 . 0 8 . 2 01 4 MVDr. Ry b n i ka r Vl a dimi r SHR
2170003213 :11.08.2014 !PD KOVALOV
I
2 17 00 03 2 1 2 ' 1 2 . 0 S .2014 MEDZIC I LIZ I E
2170003211 111.08.2014 !~gromarkt - Ekel, s.r.o.
2 17 0 0 0 3 2 06 1 3 . 0 8 . 2 014 SHR Gu l An Pe t e r
21 ]0003205 ,11 ..08.20 1.4 ;AGRORENT
21 7000 32 0 4 11 .08 . 20 14 PD Vr a nov - He ncov ska
2170003203 14.08.2014 PO "BREZINA" - Pr a v o t i c e
2 17 0 00 32 0 2 11 .08 . 2 014 IAGROPODNI K SLAMOZ
2170003201 ,ll.0S.201 4 IPD sOko i~e
2 1 7 0 0 0 32 0 0 j 0 7 . 0 8 .2 0 1 4 'K I A Br atl s1 ava , s. r.o .
2170003199 06.08.2014 Data Image s.r.o.
2 1 7 0 0 0 3 1 98 1 1 . 0 8 . 2 0 14 Pol no ho s p o dAr s ke d r u ~ s t v o
2170003197 04 .08.2014 SLOVPAP Slovakia s.r.o.
2 1 700 03196 0 7 .08 . 20 14 ,B SP GROUP a .s .
2170003195 111.08.2014 ISPOL.POLNOH.DRUZS TvO VESELE
I
1. 66s . 0 0
9 00 , 0 0
2 0 3, 1 8
1 4 6 ,16
232 ,21
16 8, 0 0
292,14
25 , 00
54.000,0 0
513 , 50
1. 672,37
16 . 416, 40
34.645 ,00
12 0 , 0 1
319,46
3 ,6 8
2,93
3 ,6 8
991,04
2 ,3 5
756,00
28 .035 ,8 0
5.969,60
42 . 2 13 , 60
4.903,60
3 7 . 31 0 , 0 0
17.908,80
2 . 4 51 , 80
46.904,00
3 . 8 3 7 ,6 0
6.076,20
3 .62 4 , 4 0
80.802,SO
6 1 3 ,2 1
1.003,20
1 0 . 2 3 3 , 60
50,87
60 , 0 0
24.518,00
EUR ' *0 0 0 8 * *vURV- Vi g l a s - NO n a p o zb e r . Iinku 6330 0 6
2 0 1 4 0 82 8 2
EUR AOOOS * *vURV- Vig l a s - NO na s e j a c ku 6 3 30 06
2 0 1 4 0 82 8 1
EUR
*0
0
08
**vU
ZV
-tone
r
y
633006
2
1 4 2 0 10 628
i
EUrz ' * 0 00 8 * *VUZV - k i mne va p n i , VMZ rat i c o v a
63300 6
11 4 0 1 0 0 1 75
EUR * 0 0 0 8 **vU P - API Staph - 633 00 6
21411737
1 3 141 5 1 7
l EUR * OOO S **VUP- v yme n a Zi v ic e 6 3 3 0 06
EUR 1* 0 0 0 8 **vURV- f i l t r a c ny papier 633006
13141503
EUR ~ 0 3 0 8 * * VO RV - s o f t wa r e n a po ku sy 6 3 5 009
2 01 457
143055
:EUR *030S**vURV-velkokapac. autoklav 713004
::: UR i * 0 00 8* *VORV- l a bo r a t6 r n e p om6 c k y
6 3 3 0 0 6, APVV
' 1 4 1 266
14 7028
EUIi *0308 **vURV-udrzba pristroja 63 5 0 0 5 , APVV
EUR
*
0
30
S*'
VOz
v
,
z
b
e
r
6
da
j
ov
pr
e
VOZV,
6
3
70
0
4
,
OO
P
6
5
6 04 0 01 4
,
' EUR I *0308**vUZV, zber uda j ov pre vUZV ,6"37004,- UOP 65
. 214300295
EUR · 03 0 8~* V O Z V , z a l . f a za p lyn 8 / 2 0 1 4 , Ca s t a
2 0 13 9 3
EUR *0308**vUZV, z a l. fa za plyn 8/2014,T. Tepia
201393
~
' EUR . *03 0 S " VUZV, z a l . f a za p 1 yn 8 / 20 1 4 , kuc hyna
, 20 1393
EUR i *Q ~ 0 8 * * vUzv , z a l . fa za plyn S/2014,bit. kuchyna
12 0 1 3 93
l EUR
* 03 0 S** VOZV, z a l . f a z a p l yn 8 / 2 0 1 4 , v ~~ i va
2 0 1 39 3
; EUR *0 ~08**vUZv,zal. fa za plyn 8/2014,bitunok,kotolna 201393
EUR : * 0 3 0 8 * *VOZV, z A1 . f a z a p l yn 8 / 2 0 1 4 , u b yt o vna
12 0 13 93
EUR *0308**vUZV,zal. fa za plyn 8/2014 ,Hradok
201393
1 40 1 1 2
l EUR * 03 0 8 **VOZV, z b er 6 d a jov p r e vOZV, 6 37 0 0 4 , OO P 6 5
lEUR I *030S**~~V, zber Gd a j o v . pre ~~V, 63 7004, ?O~. 65
i 2014125
EUR ~ 0 3 0 8 '· VU Z V , z aer u d a j ov p re VUZV, 63 7 0 0 4 , UOP 6 5
2 0 14 4 3
EUR *0308**vUZV, zber udajov pre vUZV, 637004,UOP 65
14233
4402014
, EUR *030 8 ' *VOZV, z b e r uda j o v pr e v OZV, 6 3 7 0 0 4 , OO P 6 5
f
EUR *030S**vUZV, zber udajov pre vUZV, 637004,UOP 65 ,302 0 1 4
21 82 0 1 4
EUR 1* 0 3 0 S* *VOz v , ' z ae r uda j o v p r e v OZV, 6 3 7 0 04 ,D o p 65
lEUR *0308**vUZV, zber udajov pre vUZV, 6370 04,UOP 65
,20140197
, 8 3 2 01 4
l EUR * 0 3 0 S* *VU ZV, zber ud a jov p re VU ZV, 6 3 7 0 0 4 , OOP 65
lEUR I, * 03 0 8 * *v6z
v
,
zber
udajov
pre
vUZV,
637004,UOP
65
11
4 01 5 4
. _
• _
.•
EUR ' * 0 3 0 8 ~ * VU Z V , z b e r u d aj o v pre VUZV, 63 7 0 0 4 , UOP 65
2 0 1 41 1 1
lEUR *0308**VUZV, zber udajov pre vUZV, 637004,UOP 65
11 4 1 0 0 8 5 5
: 1 9 51 40 3 91 7
EUR ' 0 3 0 S * *VUPOP-op ra va a u t a 63 4 0 0 2
lEUR ! *03 0 a * *vU POP- r a s t r o v e udaje 637004
!201 40801
EUR i * 0 3 08 * *VOZV, za e r uda j ov pre vOZV, 63 7 0 0 4 , UO P 6 5
14 01 5 2
lEUR *0008**vUPOP-kanc. material 633006
120 1 4 3 7 6Q
2 0 1 43 1 0 3
EUR * 03 0 8 * * VO P -s e r v i~ . p r ace we b 8/ 201 4 6 3 70 04
, EUR *030S**vUZV, zber udajov pre vUZV, 637004,UOP 65 " 12 0 1 4 2 7 9
1
•
Ii
i
'r
i'
zov aoaava t e! a
- - T
.
21 70 00 31 94 0 7 .08 . 2014 ISSP GROUP a . s .
21 7000319.3 1 3 .08 .201 4 Ing . La d i s l a v S l a ny
2 17 00 0 3 192 14 .08 . 2014 Ice nr e r .s k , s . r . o.
1 7 0 0 0 31 91 11 .08 . 201 4 'D ONA
2 17 0 0 03 19 0 14 .08 . 2 0]4 c e nt er . s k , s . r . o .
217000318 9 i 14 . 08 . 201 4 c e nter. s k , s .r .o .
2 1 7 0 0 03 1 8 8 1 4 .0 8 . 2 01 4 c e nt e r .sk , s. r.o .
2 170003187 13 .0S .201 4 ; ProScience Tech . spol . s r . o .
2 17 00 03 1 8 6 13 . 0 8 . 2014P r o Science Te ch . s p o 1 . s r . o .
2170003185 15 .08 .2014 RI GHT POWER ENERGY , s .r . o .
2 1 7 00 03 1 84 1 15. 08. 2 0 1 4 RIGHT POWE R ENERGY , s . r. o .
2170003183 '11.08 .2014 BALSEED
2 17 0 00 3182 15 . 0 8 . 2 0 1 4 RIG HT POWER ENERG Y, s . r. o .
21 700031S1 15 .0S.201 4 !RIGHT POWER E~ERGY, s. r.o.
2 17 00 03 18 0 15 . 0 8 . 2 01 4 RI GHT POWER ENERGY, s . r . o .
2170003179 15.08.2014 IRIGHT POWE~ ENERGY, s .r .o.
I0
2 1700 03 17 8 7 . 0e . 2 0 1 4 I k- d e s i gn nitra s. :' .o .
21700031 16 111.08.2014 BSP Solutions, _a .s:
2 17 0 003 173 01 .0 S . 2014 I Le Cheque De j e u ne r s r o
2170003169 1OS. OS ..2014 !Vanek Emz i.oh
2 17 00 03 1 68 14 .08 . 2 01 4 Ag r okomp 1e x - Vy s tavn i ctvo Nitru , s .p .
2170003167 07 :08.2014 1Dartour, s .r "o.
21 700 03 16 6 : 0 7 . 08 . 2 0 1 4 Dart o u r , s. r . o .
2170003163 1l.08.2014,PD SENICA
i 17 0 003 162 1 1 .0 8 .20 14 1? D ZAVAR
2170003~61 14.0S ,2014 AGROPEK-TEAM, ' s p o l. s r.o.
217 00031 6 0 11 . 0 8 . 2 0 1 4 J ak o s ,a . s .
2170003159.11 :08.2014 ,Druzstvo Agrospol, druzstvo
2 170 0 03 158 1 1 ] . 08 . 2 01 4 DRUZ STVO POD1EL NI KOV VCELI NCE
2170003157 14 .08.2014,PD TRENCIANSKA TURNA
2 17 0 00 3 1 5 6 14 . 08 . 2014 RoLNI CKE DRUZ STVO
2170003155 ~1 .0S.2014 'PD HOLICE
2 17 0 003 153 1 4 . 08 . 2 01 4 PD KUKUC I NO\
217000 3152 14 .08.2014 Farma SPP s.r .o.
2 170 00 3 1 5 1 , 1 4 . 08 . 2 0 1 4 PO CHYNORANY
2170003150 114 .08.2014 iPD TRENCIN-SOBLAHOV
21700 03 1 49 11 . 0 8 . 201 4 'PD BATOROVE KOSI HY
2170003146 04 .0S.2014 S.O .K., spol. s r.o.
217 00 03 1 45 01 . 08 . 20 14 Po i s ~eni e ALLIANZ- Sl o v . po i s co vn a
C"iastBruf
31 8 , 6 6
2 0~ , 00
69,30
94 . 9 8 0 ,6 0
2 3 7, 84
4 7 , 62
7 5 ,0 0
12 .060 , 61
2. 952 , 22
2 3 9 ,00
5 . 97 5 ,00
13.325,00
4 63 , 0 0
, 12 9 , 00
67 9 , 00
574 ,00
2 . 0 48 , 4 0
129,7-2
1. 6 72 ,1 8
1.0S8,00
12 0 , 0 0
441,00
'141 , 0 0
17,695,60
26 .5 43 , 40
11. 726,00
4 . 05 0 , 8 0
1 05.427,40
3 6 . 670 , 40
7.462,00
1 9 . 188 , 0 0
10.660,00
2 . 87 8 , 2 0
62.361,00
4 9 .0 36 ,00
42.853,20
2 3. 665 , 20
226,50
10 8 , 9 0
'e x t
EU R *OJ 0 8'* VOP- p rod u kt. a te ch . po dp o ra 8/ 2 01 4 , 6 3 700 4 ! 2 0 1 43 1 0 4
EUR I* 0 30 a * *v6'Rv - s k o .le n i e vod i c ov 637 0 01
' S5 1 3 08 2 0 14
I 14108 93
i EUr<. *0008 · ~VORV -t onery 633006
EUR * 03 08 * *vUZV, zber udajov pre vUZV, 63 io0 4 ,UOP 65
61 14130
EUR II ~ 0 0 0 8 * * V U' RV - t o n e r. y 633 00 6
1 41 08 90
EUR * OOOS* *vURV- tonery 63 3 0·0 6
~_
1410892
EUR *0 0 08** VURV- c o ne ry 6 330 06
1 4108 91
j2 0 1 40 1 64
!EUR *o opa **v6'RV- lab o r . pom6cky 633006, APVV
l EUR , *0 008 * *VORV- s e t na ~ h em . ana1yzy 63 300 6, APVV
2 0 1 401 65
EUR ' · 0 30 8 * *vUA- Mi c h a l ovc e - z a l o ha energie 8/2014,632001 2014103673
2 0 1 41 0 40 4 6
lEUR * 030 8° ·VORV- PN - z ~ 1 o h a ene r g ie 8/ 2 014 ,6 32001
EUR * 03 0 8 * *vUZV , zber udajov pre vUZV , 637004,UOP 65 - 2 0 1 4 1 3 0
l EUR *0 3 0 8· ~ V O R V - M. ~ a r i§ - z ~ 1 o h a e nerg ie 8/ 2 014 , 632 001 2 0 14 10 3 67 6
EUR . *0 3 08 * *vUTPHP- Pop r a d -zaloha e nergie 8/2014,632001 2014103674
EU R ! ~03 08 ~ *VORV -B CE - za 1 o ha en e r g i e 8 / 2 01 4 , 63 20 0 1
12 0 1 4103 675
. EUR *0308**VUA-Milhostov - z a l o ha energi ~ 8/2014,632001 12014104045
EUR · O o 0 8** v 0~ V - Ag ro [ i l m p~ o pa gaen y mat eria l 63 7 0 03
1 4 01 00 05 1
iEUR *0008**vUPOP-tone.FY,633009
12 1 4 2 2 7
EUR * 0 3 0 8 * ' V O E P P - s t ~ a v n e li s t ky 6 37 0 1 4
10 1 ] 4083 8 4 .
EUR 1 * 0 3 0 S * * ~~ v-Agr O f i l m plastiky 637004
20140001
EU R * 03 0S*' VUZV- Ag r 0 komp l ex , Zl at y ko s a ~ - 63 7 003
142 33 7 402
EUR *0308**vUPOP-letenka Sv i c e k 631062
11 0 408 1 4
lE UR *0 30 8* *VOPOP- l e t e n ka Mozd i ko va 63 100 2
1 05 0 S1 4
lEUR , *0 3 0 8 * *vUZV , zber udajov .pre vUZV, 637004,UOP 65
144188
EUR I >0 30 8* *VOZV, zber ud a j ov pr e v OZV, 637 00 4 , OO P 65
14 65 5 3
113
lEUR *0308**VUZV, z b e r uda j oy pre vUZv,. 637004,UOP 65
EUR x03 0S * *VOz V, z be r uda j ov p r e v OZV , 63 7 0 04 , OOP 65
3 470 0 7
*03 ~8**vUZV, zber udajov pre vUZV, 637004,UOP 65
, 2 0 1 42 8 5
I' EUR
.
EUR 10 30 8 * *VO~V , zb e r udu jov pre vOZ V, 6J 7 00 4 , OOP 65 ; 2 0 114 60 11 3
EUR ! * 03 0 8 * *vUZV , zber ,udajov pre vUZV, 637004,UOP 65
214"08012
ElJR ' *030 S**VOz v , z b e r ~ d a j ov p r e vOZV, 63 7 00 4 , OOP 65
2 1 43 2
EUR *0308**vUZV, zber udajov pre vUZV, 637004,UOP 65
2014094
EUR k0 308 k ~VO ~V , z be r uda j o v p r e v OZV, 63 7 0 04 , OO P 65
20 1 40 9 4
lEUR *0308**vUZV, zber udajov pre vUZV, 637004 ,UOP 65
140S7
I
EU R *0 30 8 *>VOZV, zbe r ud a jov p r e vOZV , 6 3 7 00 4 , OOP 65
, 1 410 02 0 2
EUR i *0 3 0 8 * *vUZV , z b e r udajov pre vUZV, 637004
i 2 1 4 1 64
EUR ' 0 30 8* *VOZV, z b e r uda j o v pre v OZV , 63 700 4
14 0 665
EUR
*0008**vUZV-hovadzie maso 633006
2014348
EUR
*0 3 0 8 ** NPPC- po is t ne ZC 63701 5
66 9 00 5 08 74
I!; ~ ~
i
, , 217 0 003 3 63 22. 08.2 01 4 Societas pedo log i c a s l ovaca
2 17 0 003 3 622 2 . 08 . 201 4 , Soc i e t a s p edo l o g i c a sl o vac a
2170003361 22 . 08 . 2 01 4 'So c i e t a s p e d ologi ca sl ovac a
2 170 0 0336 0 12 2 .08 . 2014 Soc i e t a s pedol ogic a s lo va c a
2 1 7 0 0 0 3 3 ~9 11 .08 .201 4 , So cietas pedologica s10vaca
2 17 0003358 22 .0 8 .2 0 14 : SLOVo nt a c . 2 3
,I
2l70003357 122.08 . 2014 Ing.K~rnil Kartac
2 170 0033 56 18 .08 . 2014 Fish er Slova ki a s p o l . s r . o.
217000335 5 2 6 . 0 8 . 2 014: Ed e nr e d Slovakia, s . r .o.
2 1700 03 35 4 122
. 08 . 2 01 4 Publ j c a Fol d e s i Peter
I
2170003 35 3 2 0 . 0 8. 2014 ASANA DDD Ni t r a
,I
2 1700 03 352 1 9 . 08 . 20 14 , Lambda Li f e a . s .
2170003351 !15.08 ,:."2014 ' i<VI K s , r.o.
2 17000 33 50 04 . 08 . 2014 Nirod nA p olno hc spodir s ke
Ii 217Q003349
I Narodne polnohospodarske
2 1700 033 48 18 .08 . 201 4iN a r od n e p o lno h o s podar s ke
2170003347 118.08.2014 Narodne polnohospodarske
2 1 70 00 3 3 4 6 14 .0 8 . 20 1 4 POLNOH . DRU ZSTVO v LUDA NI CI ACH
1
2170003345 15.08.2014 I lng. Csaba Mozes Janiky
i·
2 1 7 0 ?? ~~ 4 ~ 1 1 5. 0 8 . 2 0 1 4 AlZ b eta Ba ginov i - Fa rma Bagi n
I
2170003343 25 .0§.2014 PROFINESA s .r.o.
2 17 0003 3 42 01 .08 . 20 1 4 RI GHT POWER ENE RGY, s. r. o.
217000334 1 I01 .08.2014 IRIGHT POWER ENERGY, s.r.o .
t
2 1 7 0 0 0 ~3 4 0 i O l . 0 8 . 2 0 1 4 ! R I G H T POWER ENERGY , s. r . o .
2170003339 01.08.2014 RIGHT POWER ENERGY, s .r.o .
2 17 00 03 338 I 0 1 . 08 . 2 0 1 4 IRI GHT POWER ENERGY, s . r . o .
2170003337 01.08.2014 ,RIGHT POWER ENERGY, s.r.o .
2 170 0 0333 6 j Ol . 08. 2 014 I RI GHT POWER ENERGY, s . r.o .
2170003335 01.08.2014 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
2 17 0003 3 3 4 01 .0 S . 20 14 RI GHT POWER ENERGY , s . r . o .
2170003333 101.08.2014 IRIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
2 17 00 03 332 , 01 . 0S .2 01 4 RI GHT POWE R ENERGY , s. ~.o .
2170003331 01 .08.2014 RIGHT POWER ENERGY , s.r.o .
2 17 0 003 33 0 01 . 0 8 . 2014 IR IGHT POWE R ENERGY, s .r . o .
2170003329 13 .08 .2014 Chovrnat F.U ., s.r.o .
2 170 0 03 32 8 2 1 . 08. 2 01 4 I LABO - SK, s .r .o .
2170003327 '14.08.~014 Ing.Supuk ~ Milos ,SHR
2 1 70 00332 6 ' 13 . 0 8.2 01 4 METRO Ca sh & Ca r r y SR s . r . o .
J 2170003325 13.08.2014 METRO Cash & Carry SR s.r~o.
112.08.2014
,:
T
70,00
70 ,00
70 , 00
0 ,00
160 ,00
39 3 ,00
250,00
719 , 60
3 .295,85
170 ,17
304,80
92 5 , 4 9
2 ~7,84
46 7 ,1j 8
33
j62
11 , I S
11,18
11 . 8 32 , 60
2.132,00
3 .3 01 , 60
18 0-: 00
4 39 , 00
23,00
1. 130 , 00
21,00
3 , 00
62,00
56 ,00
6.013,00
39 , 00
230,00
651 , 0 0
607, 2,0
12 0 ,00
45.305,00
674 , 37
3.198 ,00
13 , 58
44,81
.!B.eferencl. a
EUR , * 03 0 a * *vUp o P , ko nf e r e n c i a ,Kobza , 6 370 01
EUR ' *0308 "VOPOP, ko n f e r e nc i a , S t yk, 637 00 1
lEUR *030 S** vUPOP, ko n f e r e nc i a , Makovni ko va , 63 7001
' EUR 1 * 0 3 0 S ~ * V O PO p , k o n f e r e n c i a ,Si rafi, 63700 1
,
,
EUR * 03 08 ** VUEPP
, ko nf e r e nc i a Buda y ,Grausova , 63700 1
, EUR ' 030 8** VOZV- ser v is pri s tro jov , 60 5 , APVV ] - Ch r ene k
lEUR *000 8 **vUTPHP- t l a c i a r e n , APVVI - Ki z e kov a, 633002
.
EUR - OOOS* ' VOP- l a b or a t 6 r n y mate r . , APVV - Z e n i § o v~
lEUR *0308**vUPOP - stra vne li~tky,637014
EU R 1 * 0 3 0 8 ' * V O ~ V - t l a c Ea sopisu , 60 3 , 6370 04
EUR * 030 8 **vUZV-der a ti z a c i a , 606, 637004
EUR * 0 0 0 8 · · VO P - e nz Ymy , A PVV - V i. g ho v ~, 63 300 6
EUR **0308**vUZV-vYroba banneru,601,637004
EUR *03 0 8* * V O ~ V - 0s ip a n e , 6 1 3 , 6 3 3 0 0 6
lEUR *0308**vUZV-kraliky, 605 , 633006
EUR 1*0 3 08 * *VOZV- t 1a c po s t e r u , 60 4 , 637 00 4
lEUR *0308**vUZV-tlac posteru-Ai?VV 11,637004
IEUS­ * 03 08 ' * V O ~ V , z b e r uda j o v p re VOZV, 63700 4 , OOP 65
' EUR ' * 030 a * *vUZV, z b e r udajov pre vUZV,637004,UOP 65
ElIH *03 08 * - VOZ V,zber udaj o v p r e VO ZV, 637 0 04 ,O OP 65
.EuR *0308**vUZV,oprava notebooku ,APVV13 , 635002
EUR 1 · 0 3 0 8 · * V O P O P , z ~ l o h . e l e k r r i n a 8 / 2014 ,BA , Ro f ~a v s ka
EUR * Q308**vUPOP,zaloh.elektrina 8/2014,BA,Roznavska
EUR ' * 03 08 * *VOPOP, za l o h . e 1e k t r i n a S/ 2 014 , BA , Gagari nov a
,"
.
,~
.
lEUR j * 03 08** VUPOP , z a l o h . e l e k t r i na 8/2014,M~cov 632001
EUR ' *0 308 * *VO~V- z i lo h . ele kt r i na , 8 / 2 0 1 4 ,Tr e n c .Te pl a
lEUR *0308**vUZV-zaloh.elektrina,8/ i014,Cingov,632001
lEUR *0 3 0 s * * V0 2 V - z a loh .e le ~ t r ina , 8 / 20 1 4 , S 1 ani c k ~ Os ada
EuR
EUR
,EUR
lEUR
EUR
l EUR
EUR
lEUR
EUR
EUR
, EUR
I
2 0 1 41
' 20141
. 20 141
2 0 1 41
!
2 014 1
1 40 8 0 005
14
6019
I
4 14 2406
9000623920
120 1 4 099
712014
21 411 8 12
' 1 4 01 003 40
42 1700 1S5 2
4217001906
' 42 1 700 1 92 4
4217001923
1 400 94
2014009
2 0 14 017
1410372
! 2 0 141 03 54 5
2014103542
20 14 10354 3
l
2014103544
2 0 1 41 024 9 6
2 014102495
i 20 1 41 0 2 4 97
i * 0 3 0 8* * ~ZV- z a 19h . e l ek tr i na , 8 / 2 0 1 4 , Lu z ; Vi n ar s ka
2014102499
- 0 3 0 8** V O ~ V - z i l o h . e l e k t r i n a , 8/ 2 0 1 4 , P r a s i c e , 632 001 20 141 02 4 98
*0308**vUZV-zaloh.elektrina ,8/2014,Trenc. Tep1ice 120 14102 4 9 4
, · 0 30 S** v 0 2v - zi l o h . e l e kt r i n a , 8 / 2 0 14 , Lu z . , Ko r y t o v ska 20 1 410 24 92
*0308**vUZV-zaloh.elektrina,8!20)4,Trenc .Tepla
2014102491
·0308 * *V O ZV - z al o h .ele kt ri n a , 8 / 201 4 , C a st ~ , 6 3 2 0 01
,2 0 1 4 102 49 3
, , -­
,
*0308**VUZV,zber udajov pre VUZV ,637004,UOP 65
2014036
i *0 008 * *VO~V- l a borat6 r ny mate r ia l , APVV1 3- S1ame c ka
13 1 41 58 0
*0308**vUZV,zber udajov pre vUZV,637004,UOP 65
352014
* 0 0 0 8 ~ * V O Z V -p o c h u t i n y - AX - 63 30 0 6
006 02 45 72
*0008**vUZV-mikr.tasky,cesnak 633006
021005302
,
avateIa
-
i'
II,
I.
ext
CiastBrut
~feJ:'encJ.a
1­
2 1 7 0 0 0 3 32 4 : 1 4. 0 8 . 2 0 1 4 i l n r e r t e c , sp o l . s r . o.
2 1 70 0 03 3 2 3 07 . 08 . 20 1 4 IKo nica Mino.! ta Sl o v a kia
2 17 0 0 0 3 32 2 2 0 . 0 8 . 2 0 1 4 Agro kompl e x - Vy s La vn i c t v o Ni t r a , s . p .
21 7 0 0 0332 1 1 9 . 0 8 .2 01 4 VYFAKO spol . s . r . o .
2 17 0 0 0332 0 0 8 .0 8. 20 1 4 Zd ru zen i e p e s to va t e l o v co i l n i n
2 17 0 0 03 3 19 01 . 0 8 . 2 0 1 4 Me s s e r Ta t r a g a s, s p o l . s r .o .
2 1 7 0 00 3 31 8 1 6 . 08 . 201 4 Brati sla v s ka v o d a cen s ka spo locn o s t
2170003 317 1 5 . 08 . 2014 POLYMEA ,a .s .
2 17 0 00 3 3 1 6 14 .08 . 20 14 Sl o v a k Te le ko m, a . s .
2170003315 ,19 .08 .201 4 J u r a j Dvorsky - Ma S TECHNOLOGY
217 0 0 0 3 31 4 ' 18.0 8. 2 0 1 4 IMa Ba K s . c . o .
2170003313 11 .08.2014 jS1ovanet
2 1 7 0 0 03 3 1 2 0 7 .0 8 . 2 01 4 Sp e k t r um dr u z s t vo
2170003311 11.08.201 4 Interrnoto s.r.o.
2 1 7 0 0 03 3 10 08 .08.201 4 Ag eo slu z b a Mud r ak
2170003308 11.08.2014 Slovanet
2 1 7 0 0 0 3 3 0 6 11 . 08 . 20 14 Sl o v a ne t
I
2170003305 01.08.2014 Edenred Slovakia ,s .r.. o.
2 17 00 0 32 9 9 ' 0 6 . 0 8. 2 0 1 4 Na r c dn ~ p o l no hospod a rske
2170003298 111 . 08 · ~2014 1Narodne polnopospodarske
2 17 0 0 03 2 9 4 1 9 . 0 8. 2 0 1 4 : Na rod n e p o l n o h o s p odaes ke
2170003293 01.08.2014 Telef6nica Slovakia, s.r.o.
2 1 700 0329 1 12 . 08 .2 0 1 4 PD PORr ADTE
21 7 0 0 0 32 90 1 4 . 08 .2 0 1 4 POLNOH . SLACHTIT.DRUZSTVO
2 1 7000 32 89 1 4 .0 8 . 2 01 4 Ra VOD PATA
2170003288 15.08.2014 INSEMA RYBNICKY S.r.O.
2 17 0 003 2 87 11 .08 . 201 4 AGRO I NSEMAS
2170003286
PD podielnikov
2 1 7 0 00 3 2 8 5 15 . 0 8 . 2 0 1 4 PD ZLATNA
21 7"0003'284 14 . 0 8 .2014 . PD TRIBEC Ni trians)ta Streda
2 1 7 0 G032 83 ! 11 . 0 8 . 2 0 1 4 Os t a v n a vy ko n t re s t u
2170003282 ;11.08.2014 PD HLQHOVEC
2 1 7 00 03 2 S1 ' 1 4 . 08 . 2 0 1 4' PD J ELSOVCE
2170003280 14.0S.2014 Polnochov s.r.o .
2 1 7 00 0 32 7 9 1 1 . 08 .2 0 14 VARIA s p o l . s .r . o
2170003278 13.08.2014 ProScience Tech. spol. s r.o .
21 7 00 03 2 7 7 12 . 0 8 .2 0 1 4 Me s s er Tat r a g a s , s p a l . s r . o .
2170003276 12.08.2014 Messer T'a t r a g a s , spol. s r.o .
2 1 7 0 0 0 3 2 7 5 1 3 . 08 . 2 0 14 METRO Ca s h & Ca r r
SR s . r .o .
113.08.2014
I
2 89 ,2 0
5 9, I S
12 0 , 0 0
55 , 2
17 , 0 0
177, 0 7
49 , 7 6
2 0 , 05
0, 79
1 78 ,.00
2 1 2, 40
540,00
22. 41 7 ,9 8
243,36
23 , 0 4
360,00
199 , 20
805,00
3 6 , 40
632 ,20
3 .9 4 4 , 2 0
558,55
1 6 . 8 42 , 80
18.868,20
2 0 . 8 93 ,6 0
533 ,00
7 . 355 , 40
6 .715,80
43 .5 9 9 ,40
6 .609,20
13 . 5 3 8 , 20
28.035,8_0
2 5 . 051 , 0 0
. 3 . 83 7 , 60
2 1. 4 2 6 ,0 0
15 .520,89
2 44 , 8 0
70,56
3 4 , 09
Ell l'<­
EUR
EUR
EUR
iEUR
EUR
EUR
EUR
SUR
EUR
EUR
EUR
l EUR
EUR
EU R
EUR
EU R
EUR
_UR
!EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
' EUR
EUR
, EUR
i EUR
I
EUR
EUR
EU R
EUR
EU R
EUR
EUR
: EUR
lEUR
EUR
EUR
*0 30 S* *VOZV- o p ra v a o h e e vu vod y 63 5 00 4
* 0 3 0 8 * *TSUP -pri p ojen i e d o sie t e 63 5 0 1 0
* 03 0 8 * *VURV- Ag r o komp l e x , Zlaty ko s a k - 637003
*0 3 0 8 * *vURV- Bo r o v c e 7 odvo z odp adu 63 7 0 04
. *0 3 0 S* *VURV- c l e ns ky p r i spe vo k 637 0 12
i * 0 3 0 8 **vUA- n a j o rn p i y n . fl i a s 63 6 0 02
'* 0 30 8 * *VOP - Mod r a v eda
63 2 00 2
* 03 0 8 * *vU P -Priernyselna voda 63 2 0 0 2
~ 0 3 0 8 ~ · V O RV - t e l e k om . p e p 1a tk y 63 2 0 03
*0 0 0 8 **vUR~-zIab 633006
* 00 0 8** VORV-x e £ cx , t o3 1 e t . papie r 63 3 00 6
* 0 3 0 8 ~ * vUE PP - telekorn. poplatky
8/2014 632003
*0 3 0S* *VOPOP- Pre§ o v r e kon§ t e u kc ia bud o vy 63 5 0 0 6
: * 0 0 0 8 **vUZV- ND na a u t a 634002
*OOOa * *V0 2V- na p a j a c ka 6 3 3 0 0 6
*Ol08**vUE PP - internet 8/2014 632004
' OJ OS" VUPOP- i n t e r n e t
Pr e §ov 8 / 20 14 , 632 00 4
*0308**DOBROPIS-vUEPP-za vratene SL 637014
* OOOS* *VOZV, kr a l i k j a t o c ny , 63 30 0 6
j * 0 3 0 8 * *vU ZV , o s i p a ne , PC
*0 3 0S * *VOZV, z ber u da j o v pr e VOZV, 63700 4 , OOP 65
1* 03 0 8 *CvgV- rno b i l n e telef6ny 632003
x 03 0 8 * *VOZV, zb e r uda j o v pre V02V, 63700 4 , OOP 65
*0308**vUZV , zber u d ajov pre vUZV,637 b04, UOP 65
. *0 3 0 8 ** VOZV, zber uda j o v p r e v 0 2v , 6 37 0 0 4 , OOP 6 5
*0308*~vUZV , zber udajov pre vUZV,637004 , GoP 65
* 0 3 0 8 * *VOZV, zb e r 0d a jo v p r e VOZV , 63 7004 , OOP 65
, * 03 0 8 **vU ZV , zber uda j ov pre VUZ'V ,637004, Go P 65
; *0 3 0 S* *VOZV, z ber uda jov p r e VOZV, 63 7 004 , OOP 65
*030S.**vUZv , zber uda jov pre vUZV,637004 , GoP 65
*0 3 0 8 * *VOZV, zb e e 0da j ov pee VOZ V,6 3 700 4 , OOP 6 5
*0308**vUZV, zber udajov pre vUZV ,637004, GoP 65
7 03 0 8 **VOZV, zbe r u d a j o v pr e VOZV,6 3700 4 , OOP 65
*0308**vUZV, zber udajov pre vUZV,63700~ , GoP 65
*0 3 0 8* *VOZV, zber u da j ov p e e VOZV, 637 0 0 4 , OOP 6 5
*o o08**v0RV-labor. chernika1ie 633006 , APVV
*03 0 e * *VORV- pr e n a j om p lyn f 1 i a§ 63 60 02
! * 0 3 0 8 * *vUva V- p r e n a j o rn plyn £lias 636002
" 0 0 0 8 * *vOzv - ob c e r s t v e n i e 63 3 0 16
1
•
.6 1 40 5 11
21 422 0 982 3
4 23 3 7 4 02
1052165 i
0 40 2014
68 60 8 2 84 0 6
1 4 0 005 3 616
: 3 0 11 4 02 0 4
7 4 0 7840060
14056
1 0 1 4 05 5 2
6140459359
114 02 5
2014083
2 0 1 4 0 52
6140459360
16 14 0 45 9 3 5 8
001393087
42 17 00 18 8 '
4217001935
4217 0 01 90 1
11 0 8 0 5 2 2 8 1 6
2 111 97
110314160
,2 01 4 627 4
10 42 01 4
:?14 0 803
21400628
1 4 12 39
140273
8 61
2140093
1 414 6
14120
1° 1 2 0 1 4 00 2 4
20140166
·6 8 6 0 83 0 053
6860830200
00 9 1 27 349
....--:-------------------------.'==-.,.-,.--- - - ­
aoaiv a t eIa
§ I: e r e_nc~a
2 170 0034 60 1 3 .08 .20 1 4 ! ~ubo s Such
2 17 00 0 315 9 13 . 0 8 . 2 014 Lub a s Buc h
217 000 34 58 22 .0 8 . 201 4 Go Tr a v e l Sl ov a k i a , s . r . o .
21 70 003 457 i 2 8. 0 8. 2 014 , Ni Lr i an s ke komu na l ne s l u z b y , s . r . o.
I
217000345 5 31.08.201 4 ' SPAEZ plus spol . s r .o .
2 17 00 03 45 4 31 .08 . 201 4 Peter Maje r ni k St r a vo v. a o b c hod . S
2170003450 ., 27.08 .201 4 I Joz e f Mar
u s i n. e c
2 170 00 3 44 9 2 0 . 0 8 . 2 014 · Le Chequ e De j e une r s r o
p
21 7 0 0 0 3 4 4 8 28 . 08 . 2 01 4 Le Ch e q u e Dejeuner sro
2 1 7 0 0 03 4 ~ 7 . 1 3. 0 8.2 0 1 4 Sl o vn a f t , a . s.
.
i
­
2170003 44 6 27 . 08 .20 14 i MIND - Ing . Ivan Pob j ecky CSc.
r:
2 170 00 3 445 25 . 0 8 .2 0 14 La mbd a Li fe a . s .
!I
2170003444 19.08.2014 Lambd a Life a .s.
21 700 03 443 ' 07 . 0 8. 201 4 SEVT a . s
2170003442 113.08.2014 I Slov .vodar.spolocnos~, a .s .
I'
2 1700 03 441 2 6 . 08 . 20 1 4 EL s p o l . s r . o . Eko lo g i c ke l a b o rat 6
.
I
2170003440 08 .08.2014 I TEKRO Nitra, s.r .o .
2 1 7 0 0 0 34 3 9 ! 1 4 . 0 8 . ~ 0 1 4 I T EKRO Nit ra , s.r ~o .
2170003438 20.08.2014 TEKRO Nitra, s .r.o.
2 17 00 03 437 0 6 .0 8 .2 0 1 4 TEKRO Ni t r a , s . r . o .
- 1 2170003436
:TEKRO Nitra , s.r .o.
2 170 0 03 43 5 1 5 .0 8 . 2 014 ' TEKRO Nit ra , s . r .o .
2170003434 31.08 .2014 INSEMA RYBNfcKt s.r.o.
;1-. 2 17 0 003 432 2 6 . 08 . 201 4 Pr i b i Da W. spo l . s . r .o .
1.- 2170003431 22.08 .2014 ,Regionalny urad verej. zdravotnictv
2 1 700 03 43 0 12 7 . o 8 . 2 014 Ic o Tr avel Sl o va ki a , s . r .e .
2170003429 13.08.2014 Plemenarske sluzby SR, s.p.
2 17000 3 428 1 1 9 . 08 . 2 0 14 IPlerne n ar s~ke s Lu zb y SR , s .p .
217000342715.08.2014 .ABC
21 70 0034 2 6 1 19 .0 8 .2 0 14 SVpO VPO Br a t i slava
2170003425 127.08.2014 SVPU VPU Bratislava
2 170 0 03 42 4 14 . 0 8 . 2 014 Ora ng e Sl o ve n s ko , a . s .
2170003423 122.08.2014 Ik -design nitra s .r .o.
2 170 003 422 1 8 . 0 8 . 2 0 1 4 i s p r ~ va f i n a n ~ne j kon t r o ly
2170003421 i 20 '. 08.2014 Podtatranska vodar-ensk.a
2 17 00 03 42 0 1 12 . 0 8 . 2 01 4 IMe s s er Ta t r a ga s , s p o l . s r . o .
2170003419 25.08 .2014 Le Cheque Dejeuner sro
II 21 700 03 418 01 . 08 . 2 014 !TOPAGRO, S . ~ . o .
i: . 2170003417 31.08.2014 'KOMPLET s.r.o.
I04.08.2014
r
~
3 44 , 28
30 8 , 23
31 9 , 00
17 8 ,75
300 ,00
64 0 , 28
56 ,78
8 . 3 60 , 88
60 1 , 9-8
5 . 85 9 , 73
2 . 62 5 , 00
2 87 ,03
111,89
01 ,78
20,32
1 . 12 9 , 92
104,40
115 , 2
2.902,75
2 . 91 8 , 98
3.571,20
3 . 2 3 4 , 12
50,40
840 , 0 0
29,20
495 , 00
600,48
140 , 16
24,00
13 ,2 0
71 ,80
15 , 18
67,44
2 . 400 , 0 0
108,77
30 , 82
1.371,18
75 9 , 60
34,68
,' EUR
.­
*030 8**VUZV- opr ava au t a 63 4 002
' 14 2 1 85
14 2 18 4
EVE i ' 030 8 * *VOZV- o p r a va auta 63 40 02
lEUR *030 8 ** vUZV- l e t e nka Di mitrovs k i . · 63 10 02
20 14 29 70
· EUR *03 0S -* VOZ V- c d voz komu~ . od padu 8 / 2 014 , 637 004
3 62 S 141 60
EUR ' *0308**vUTPHP- p r e v adzka kotolne 8/ 2 014 , 637004
201456
l EUR k030 8** VORV-Boro vce s tra va 637 014
1 4 2003S0
EUR ,, * 030 8 **vUP- ko n t r o l a . . EPS Pr i e my s e l na 8/2014, 637005 ·912014
EU R ' ~ 0 3 0 8 ~ * VO Z V - stra vne l i s t ky 6370 1 4
01 14 08 967 8
' EUR *0308 **vUZV-L.Hradok stravne listky 637014
0114092474
~U R j *000 8 * *VORV- Bo r o vc e na f ca mot oro va 6310 01
11 1 4 05 1 80 8
I
•
_
.
••
EUR * 03 08 **VURV- l e t e n ky Cina 63100 2 ,APVV
75 820 14
! EUR *0308 **VOP- se kve no van ie 63 7 00 4 , APVV
2 1 41 1S64
EUR i * 000 8* *vUP - ky s . d us i c na 633006,APVV
! 21 4 11 85 3
EUR * 00 08 * ' VOZV - t o n e ~ y 63 3 00 6
2 14 2 011 53 2
!EUR *0308**vUZV-chata DU9honka voda 632002
8480056684
EU R I *0 30 S* - VOZV- a na l y za p o t r a vi n , ZDRAVI E, 6370 11
114 0 4 370
EUR *0008**vUZV, krmna zmes, 606, 633006
1410080?3
1410 08 11 2
l EUR * 00 08 **VOZV- v i t .-mi n . zme s p re d Ol O.60 7 , 633 00 6
EUR ' * 00 08 * *vUZV- k rmn a zmes , 611, 633006
11 4 1 008 1 81
EUR *000 8 ;- ' VUZV, kt mn a zme s 611 , 633 00 6
1 41 00 8 06 4
: EUR *0008**vUZV-kfmria zmes,606 , 6330 06
141008063
EUR ; * 0008 - *VOZV- kt mn a zme s , 611 , 633 0 0 6
·11 10 0815 6
2014080006
EUR *0008~*vUZV,inseminacne davky , 611, 633006
2 0 1 41 0 5
: EUR ' 03 0S " VOz V, odvo z a do voz zv i er a t , 60 6 , 634004
EUR i *0308**vUZV rozbor vo-dy, 612, 637011
.
12 01 4 000 67 7
EUR *030 8 ' *VOEPP- l e t e n ka Br a da c e va 63 7001
2 01 43 02 3
EUR. , I *0 ~08**vUZV,KU mlieka, .612 , 637004
•
308481309
· EUR i *0 30S**v 02v , KO o s lpa n9 c h , 61 1 , 6370 0 4
: 2 0 847740 3
, 604, 633006,Apvv ·
' :"5 4 4 14
EUR *0008**vUZV-kanc.pap:Ler
_
.
EUR * 030 8 z *V0 2V, r e f . v zor ky 60 4 , 63 70 11
20 1 43 6 4 7
lEUR i *0308**v(JZV
,lab.
vysetrEm.
kralikov
,604,
63701120143810
"
.>#
'
!
EUR · * 0 30 8 * *VU P02 , Bra t . mo b i 1 ne tel . , 632 00 3
101 2 6 6632 77
EUR * 0 30 8 **VUZV- p r op a ga c ny material 6 ~7004
140100054
EU R ' 030 8* *VOPOP pe na le 8 / 20 14 - 70 1 , 63 703 1
40 2 20 13
lEUR I*0 30 8* *vUTPHp - pop r a d , v od a 6-8/2014, 632002
; 51 41 5 42 68
EUR *03 0S**VOTPHP- nAj om p l. f l ia s 636 00 2
68 60 83026 7
EOR *0308**vUA-stravne listky637014 0114091061
EUR * 0 3 0 S ** V OA - vy~l a t o b i ln i n 637 0 0 4
1041 4
iEUR ; * 00 08 **vUPOP- mo n t a z pisoara 6 3500 4
11 3 3603
.
_----.L
__
..
exl:
II
i
,
!l
2 17 000 34 1 6 22 . 0S .2 01 4 V~ ch o d o sl . vod A ren s k A s p o l o6 . , a . s .
1 82 , 48 : EUR *0 0 08* *VU POP- voda 5- 8 / 2 014 ,6 32 0 02
2 1 1 89 55 23 4
,
•
I
I
2 17 0 0 0 3 4 15 1 9 . 08 . 201 4 CWS Sl oven s ko
67 , 5 8 lEUR ! *0 008 * *VUE PP- ko n c e n t r a t my dl . p eny 63300 6
: 1 4 22 01 610
I
: 63 201 4
2 17 0 00 3 4 14 ' 14. 0 8 . 2 0 14 LUKO - 51< S .r. o .
4 96 ,5 4 EUR '~ 0 3 0 8 *~ V U E P P - p re h l i a dk a v y ~ a h ov 637 00 4
1
19 6 , 60 EUR *0308**vUP-servis vY~ahov 8/20 1 4 , 637004
21 70 00 3 41 3 31. 08 . 2 01 4 OTIS Vy~ahy , s r . o.
1 5145 670
21 70 00 3412 ' 1 1 . 0 8 . 2 01 4 Wageni ngen Unive r s ity
500 ,00 EOR *0 30S**VUP- po p laL o k za kur z Gier t l ova ,63 7 00 1
14 7 01 117
2 17 00 03 4 11 21 . 08 . 2 01 4 Sl ova k Tel e k om, a . s .
2 0 4 , 99 EUR *0 308* *vUP - DOBROPIS -mob i l n e telef . 632 003
74 0478 7 92 8 8
41 42 407
2 17 00 03 41 0 18 .0 8 . 20 14 Fishe r Sl o va ki a s p o l. s r .o .
6 , 41 EUR ' · 0 0 08 " VUP- va t a bun i 6 ita 6330 06 , APVV
21700 034 0 9 31 .08 .2014 Se r v i s PO a BOZP
360 ,0 0 , EUR * 0 308 * * vUP- c i n n o s ~ poz iar . tec h n i ka 3/ 2 01 4 , 63700 5 1 38 2014
37 , 41 !EUR i* 03 0S** VUP Mad ra ko n t r o l a EPS 7/ 2 01 4 , 63 70 05
2 17 00 03 4 0 8 25 . 08. 2 0 1 4 : J o ze f Maru s ine c
892 01 4
2170003407 18 .08 .20 1 4 !Bratis l a v ska voda r e n s ka spolocnos~
2 . 7 90 , 71 EUR i *0 308 **vUP- Mod r a voda 8/ 201 4 , 632002
1 4 00 05 3 615
21 70 0 03 4 0 6 ! 01 . 0 8 . 2 01 4 Ma re k Homol a
.
! 14 0 37
65 , 00 EU R *0 30 8 H VURV- BoL'o vc e montaz po n o r ky 637 0 04
2170003405 28 .08.2014 Ma r i a n Vasek UNITEP
700 ,00 EUR *0308**vURV-upratovanie 8/2014 , 637004
: 4 02 014
2 17 0 00 3 4 0 4 18 .08 . 201 4 ZSE Ene r gia , a . s.
68, 91 EU R *030S** VURV -B o r ovc e - DOBROPI S ,ener gia vyu 6 t . 632001 71 S0 67 641 3
21 70003402 2 2 . 08 . 20 1 4 O. K. SERVIS BioPro, s.r.o.
1 , 00 EUR *0308**vURV-DOBROPISmedzilaboratorne skusky 63 7004 141515003
211 00 03 4 0 1 14 .08 . 2014 Sl o v a k Te le kom, a . s .
15 3 , 99 EUR *03 08* *VUPOP Bra t . 15 .7 . -1 4 . S ./ 20 14 ,6 3200 3
7407 S9 98 94
2170003400 03.08.2014 !Slovak Telekom, a .s.
106,36 , EUR ! *030 8* *vUPOP B.Bystrica ,. pevrie linky 7/14 , 632003 57648930 39
4 .364 , 52 ' EllH ; ~ 0 3 0 8 " v 0 P O p , s t r a vn e 1i st ky , 63701 4
2 17 0 0 033 9 9 , 0 1 . 0 8 .2 01 4 i Ed e n r e d Sl o vak i a , s .r.
770 05 904
2170003397 120.08.2014 Konica Minolta Slovakia ,
164 ,96 EUR *0008**TSUP Rovinka,vYstup zozariadenia,633006
2142415529
21 70 0 03 396 ' 20 . 08 .2 01 4 I<o n i c a Mi no l La Sl o va ki a
90 , 00 EUR * 03 0 8 **TSUP Ro v i n ka , p r e na j om za r. 8/ 2 0 14 , 63 60 02
:2 1 424 15 12 4
2170003395 20 .08.2014 Konica Minol~a Slovakia
EUR 1*0 308 * *TSUP , p r e na j om kopirky,8!2014, 636002
2142415015
10 ~,86
2 1 70 00 33 9 4 0 1 . 0 8 . 2 014 MET RO Ca s h & Ca r r y SR s . r .o .
30 , 82 EUR * 00 0S* *VOZV, r 6 z n y mate r ~ a l , P C , H OT OVO s t
01 510 958 7
2170003393 17 .08 .2014 Ing . Stanislav Caniga, znalec
64 ;70 i EUR . * 03 08 * *vUP Modra ,znalecke ukony ,637011
992014
2 17 00 0 33 92 01 . 0 8 .20 14 : J UR IGA, s . r . o .
2 15 , 57 ! EUR !* OOOS* ' VOP , t o n e ry do Lla c . , 63 3006 , A P\~ 2
83~
.
I
' 8 6 4 , 00 EUR 1*0 308 **vUPOP , s e r v i s n e sluzby,635002
217000 33 91 31 .08 .2014 BSP Solutions, a.s.
214248
2 170 0 03 3 90 31 . 0S .2 014 BSP So l u t i o n s , a .s .
2 1 42 49
1 .0 20 ,00 EUR * 0 30 8 **VOPOP, i n t e r ne t , 8 / 20 14 , 632 0 0 4
2.000 ,00 lEUR *0308**vUZV~skolne ,Ing .Strmenova ,637001,AP~
2170003389 127 .08 .2014 Slov. polnohosp. univerzita, FAPZ,
152014
2 4 3 . 79 4 , 2 0 EUR * 0 3 0 8 ~ * V OZ V , zbe r udajov p r e VOZV, 63700 4 , OOP 65
10 140 02 7
2 17 0 0 033 88 12 6 . 08 .2 01 4 PAVEX s .r . o .
2170003387 14 .08.2014 Kluknavska mliekaren
7.462,00 EUR *0308**vUZV, z be r udajov pre vUZV,637004, UOP 65
: 2 14 10 6
217 0 0 03 3 86 31 . 0 8 . 2 0 14 Mes s e r Ta tr a ga s , s po l . s r .o .
600 , 4 1 EllR * 03 0S **VUP- n &j om plyno v 9ch f 1ia s 63 6002
' 68 60827 1 9 4
2170003385 26.08.2014 SOME Slovakia s.r.o .
1.053 ,36 lEUR *0308**vURV-Borovce prena jom traktora 636002 ,
17140058
I
,
2 5 0 , 0 0 EUR I *0 30S k *VURV- po p l a t o k za od ro du P5 Suna n ka 637 012
21 700 03384 2 8 . 08 .2 0 14 : Commun ity Pl a n t Va r i e t y Off i ce
3 41 725 2
2170003383 11 .08.2014 'AQUACENTRUM SK, s.r.o .
31 ,16 EUR : *000 8 **vURV- ka b e l 633006
2314104718
2 17 0003382 04 . 08 . 20 1 4 ' STAVEBNA SPOLOCNOST RAVI NG, a . s .
113 , 51 EUR ' 0 30 S* *VORV- pr a c e ze r i a vu 637 0 04
0 930 814
2170003381 04.08.2014 Branislav Galo BSBA
20,00 EUR *0308**vURV-preklad 637004
902014
2 17 00 033 8 0 08 . 0S . 2 014 KOV ING OK , s . r . 8 .
140S1 1 80
2 0 4 , 00 EUR Y 0 0 0 8 * * V O R V - ex t e r i ~ r . s c hod y 633 006
2170003379 :26 .08.2014 UKSUP Bratislava
38 ,10 EUR * 0308 * *vURV- Vi g l a s vegetacne skusky 637004
0003102664
2 17 000 3 378 : 13 . 0 S .2 01 4 COY a . s .
326 , ~ 0
EUR *OOOS '* VURV- ve ge t s yp k9 633 0 0 6
i 021 401 69
2170003377 131 .08.2014 Ustav biochemie a genetiky Z1VOC .
12 .326,00 ;EUR *0308**vUZV-Zmluva 0 spoluriesiteI.-APVV2-Makarevi i42337402
12 01 41
8 0 , 0 0 l EUR *0 30 S *'VORV, kon f e r en ci a , Za k , 637 00 1
2 1700 03 3 6 4 2 8 . 0 8 . 201 4 ! SOc i e t as p e do log i c a s l a v a ca
_~
I
1
-
I
i'I.
e~erenc~a
-
1
.
,
-
.
I
erencJ.8
,
i
-
.
1.
2 1 70 0 0 3 5 5 4 ; 1 8 . 0 8 . 2 01 4 Green Wave Re c y c l i n g s .r .o.
I '
I
2 1 7 0 0 0 3 5 50 2 0 . 0 8 .2 0 1 4 JUDr . Pa vol Grac ik
2170003549 21 . 0 8 . 2 014 I TEKRO Ni t r a , ~ . r . o .
21 7 00035 4 8 . 2''7.08 . 20 1 4 TEKRO Nitra, s .r .o .
21700035 47 19 . 08 . 20 14 AGROFARMA , spo 1 . s r. o .
774,1 4
2170003 5 45 14 . 08 . 2014 Pa i s ten i e KOOPERAT1vlI. p o t s t'ovria
3 16 , 28
2 1 7 000 3 5 4 4 1 1 4 . 0 8 . 2 0 1 4 Po i s t e n i e KOOPERATI VA poi s t'oviia
59,79
132 ,70
21700035 41 14 . 08 . 2014 Po i s t e n i e KOOPERATIVII. oo Ls tiovri
107 , B6
14.08.2014
IPoi
stenie KOOPERATI VA
~oist'oviia
2170003 53 9 14 .08 . 201 4 iPoi s t en i e KOOPERATI VA pa i s tavn a
2170003538 14.08.2014Poistenie KOOPERATIVA poist'ovna
2170003537 1 14 . 08 . 2014 Po i ste n i e KOOPERATI VA pa i s c a vna
. 2170003536
118.08.2014
:Narodne polnohospodarske
217000 3535 2 8 .0 8 . 201 4 Navoca s ing Ni t r a s . r . o .
j .
108.08.2014
, 65 75319773
65 7 5 2 98 9 7 6
1.066,44
l EUR
108 , 60
ElJ R
* 0 3 0 8* * V O PO F - D O B RO P I S - z ~ n i k
poi s tne ho 634003
575320002
*b308**vUPOP-DOBROPIS ~zanik poistne ho 634 003
! 657531 9 853
5752 99 389
*0308**VOr O? - DOBROPI S- za n i k poi s t ne ha 63 4003
*0308**vUPOP-DOBROPIS-zanik poistneho 634003
*030 8'* VOPOP- DOBROPI S- zc'mik p o i s t ne ho 63 4003
*0008*vUZV,maso , k l o b a s a , 601
' 000 8**VOZV, b r a vco ve c r e va , ? C , 633006
*0008**vUZV, bravcove creva ,PC, 633006
2170003532 21. 08 .2014 Chum Milos ,MVDr .
95 ,40
EUR
217000353 1 21 . 08 . 2 014 I Full t i me , s . r
55 , 00
EUR 1*000S**VOZV, a u Lob a t e r i a , 612 T .T e p l a
2170003520 ;12.08.20 14 Narodne polnohospo2arske
2 170 00351 9 12 .0 8 . 2 014 Na r a d ne po l noha s poda r s ke
* 0308**vUZV, veter. cinno~t' za 8/14,606,637004
22 ,60 l EUR
i 31-410114
20 14360
10 0 0 01 7 0 22 0 6 3
11,18
EUR
*0308**VUZV,tiac posteru 603,637004
, 42 1 7 0 0 1 9 73
*0308**VUZ V,t 1ac pas t e r u 603 ,6 37004 , APVV
·4 217 00 197 4
22 , 36 l EUR
*0308**VUZV- v1o zne Si r a t ki n , ZDRAVI E 637001
2170003516 ,01 .08.2014 Life Technologies s.r.o.
536,45
Fi gu r a Sa &Tu c l ub BOWLING
3714
1410269
po s uda k , 637011
EUR
2 0 . 0 8 .2 0 1 4 I M a ~ t i n
36 1 4
* 0 308 x * VO T PH P , zna le c k ~
71 3 , 89
2170 003512
20141000917
EU R
217000 3517 28 . 08 .2 014 iOM1CS Gr o up I nc .
2170003511 25 .0S.201 4 BELT Slovakia s r .o.
4217002011
20 1 41 00099-1
215 , 00
*0308**vUZV ,osipa~e ,
17 000 351 4 :2 8 .0 8 . 2014 Le Che que Dej e une r s r o
165752 99573
*0008 h VOZV, c is t i ac e po t r e b y 60 6 , 63300 6, HOTOV. : 000017027 7 65
l EUR ! * 0 3 08 * *vU ZV , hodnot~nie prasnic, 637004
EUR
2170003513 28 .08 .2014 .EUROCONSULTING s.r.o .
657 5319917
, 11 40350
46,00 i EUR . * 03 08 * *NPPC , Ki s a c ov a , ubytovanie hosti , 601
EUR *0008** VOZV, ha vSd zi e
rna s e , 611 , 63 3006
6.,23 EUR I *0008**vUZV, kork. tabula ,602, 633006 , HOTOV().ST
135,72
I
Ir.
po i s t ne ho 63 4003
Ell R
55,44
65 75996 547
* 03 0 8* k V O P O P - DOBROP IS - z~ni k
69 ,_57 lEUR
' 2 17 0 0 03 5 2 6 113 . 0 8 . 2 0 1 4 Zvaz chovatelov osipanych na
5 7 65 8 0 8} 5 5
EUR ' * 0 3 0 8 * *vU POP- DOBROP I S - z a n i f poistneho 6 3 40 0 3
125 , 91
196 , 92
141008 228
1 41 008 2 39
165 75 2 9 9 7 6 8
EU R
77,46 lEUR
78 , 36 EllR
2170003 52 9 , 11 . 08 .2 014 !S .O . K. , spa l . s r . a .
2170003528 '31 .08.2014 METRO Cash & Carry SR s.r.o.
217 00 035 27 04 . 08 . 2 014 IMETRO Cas h..! Carr y SR s . r .a .
20 1 403 3
*0308**vUPOP-DOBROPIS-zanik poistneho 63 4003
EUR
EUR ' *0308**VOZV, ve t er . ci nno s t za 8/ 14 , 606 ,6 37004
-2 17 0 0 0 3 5 1 8 1 8 . 0 8 . 2 0 1 4 ,Na r o dne polnohospodarske
\:
EUR I W 0 3 0 8 * * VO POP - DOBR O P I S - z ~ n i ~ po i s t ne ho 63 4003
EUR
.0 .
20 14 0 8 7 6
111 4092 4405
1 41 05 027 4
614 , 58
2170003 522 2 1 . 08 . 201 4 IKa va c a va Dana , l ng .
I.
s yr id l a , T .Tepl a 6 12 , 633 006
134,28
Novocasing Ni t r a s.r .o .
2170003530 21.08 .2014 Agroinstitut , s.p.
I
' 0 00 8* V O ~ V ,
EqR 1· 0 3 0 8 * *vUZv , pevne linky 8/2014 , 632003
2170003 533:I 31
. 08 .2 014
Chum Mi l a s , MVDr .
.
' .
.
2170003534
1
I'i'­
EU E
74 , 61 j EUR
2170003542 ' 14.08 .2014 i Poi stenie KOOPE RATIVA poi s t'ov iia
217000 35 4j
I
16 , 80
21 7 0 0 0 3 5 4 6 31 .08 .2014 ISlovak Telekom, a .s.
21700035 43 14 . 08 . 2014 , Poi s te n ie KOOPERAT1vA po i s t Ovn2
'I
1,20 , EUR : * 0 3 0 S* *vU ZV- s k a r t a c i a d okumen tov 637 0 0 4
EIJ R :' 0 3 0 8k ~ vD T P H P - p e v n e l i nky 8 / 20 14 , 632 00 3
600 ,0 0 EUR * 0 3 0 S* *vUZV, p r avne sluzby za 7 / 2 0 1 4 , 6 3 7 0 0 5
3 . 000 , 53 ' EUR ,' 0008 h V(IZV, k r rnn a zrnes , 61 2, Ei 33006
1. 9 96,0 6 EUR *0008**vyZV ,krmna z me s ; 61 1 , 63 3 006
72 , 1 6
21 700 0355 1 31. 08. 2014 SWAN, a . s .
143 20 14
PC
4217001934
20 4486328
lEUR ' * Q0 0 8 * *vURV- l a b . material 633006, APVV
1,1 6 71
2 . 006 ,6 2 l EUR , *0308 **VUEPP- s t r a vne li s t ky 637 014
30 .000,00
EUR
577 ,4 4
EU R
*030 8* *VOVaV- a b ce r s tve ni e 63701 4
198,16
EUR
*0008**vUP-cistiace a hyg. prostriedky
2170003 510 2 8 . 08 . 2014 Lambd a Li f e a . s .
212 , 65 I' EUR
_
2170003509 128. 08.2014 Lambda Life a .s .
216,00
EUR
011 40924 2 6
*0308**vUEPP-porad. a konzultac. sluzby 637010
* 0 0 0 8 * ' VO P - c h em i k ~ l i e
I *oooa**vUP-tris,
j
­
,
500 G,
0062014
20 140003
633006
20144997
63 3006
2 1411 899
633006,APVV
21411898
dodavate.la
ext
ef'erencia
i
I"
I'
2 170 0 0350 8 : 2 6. 0 8. 2 01 4 ' Lind e Ga s k . s .
2 17 0 00 3507 3 1 . 08 . 2 01 4 ~ in de Ga s k. s .
2 1 70 003 504 3 1 . 0 8 . ~O I4 REKEN & PARTNERS La w Fi r m s . t . o .
2 1 7 00 03 503 31 .0 8 .2 01 4 ZSE Ener gia, a .s .
2 17000 3502 31 . 0 8 .2 01 4 ZSE Ene r g i a , a .s.
2 17 0003501 31 . 0 8 . 2 01 4 ZSE Ene r g ia, a .s .
2 1 7 0003 49 9 3 1 . 08 . 2014 Bonu l s . r .~.
2170003498 31 .08 .2014 DUPESPOL s .r .o .
217 0 0 03 49 7 12 6 . 0 8. 2 01 4 , SLOVPAP Sl o va ki a s . r . o .
2 17 0 003 4 96 12 6 . 0 8 . 2 01 4 i s LOVPAP Siova kia s.r .o.
2 170 0 03 4 95 31 . 0 8 . 2 01 4 RAVI ,s . r .0 .
2i7000349 4 31 .08 .201 4 RAVI,s .r.o.
21 7000 34 93 31 .08. 2014 HI .rne st. a SR Br a t i s l a va Da n
2 17 0 003 4 92 22.08.2014 Andr e j Sobocky
2 170 003 49 1 31. 0 8 . 2 0 1 4 Me t r on et , S . L . O .
2170003490 31.08.2014 ProCare, a .s.
2 17 0003 4 8 9 01 .08 . 2014 Dan i el Pa n c u r a k - BEZPA
2170003488 :28.08.2014
International BmbH
IVWR
2 1 7 ~~ ~3 4 8 7 1 2 8 . 0 8 .2 0 1 4 i H e r mes La b Sy s t e m, s . r . a .
2170003486 31.08.2014 Slovak Te1ekorn, a.s.
2 1 70 003 485 12 . 0 8 . 2 01 4 CHM S , s . r .a .
217000~484 31. 08.2014 FAXCOPY a s .
21 70 0034 83 ,2 0. 0 8 . 20 1 4 Le Che q ue Dej e une r sro
21 7000 3 482 31 .08 .2014 KOHAS s.r.o.
2 17 0 003 479 0 6 . 08 . 2 0 1 4 Le Che q ue De j eune r s r a
2170003477 01.08.2014 Jozef Zvara SHR
2 17 000 34 7 5 18 . 08 . 2 01 4 RVPS Ni t r a
2170003473 i27.08.2014 Vychodosl.vodarenska spoloc., a.s.
21 7 0003 47 1 31 .0 8 .2 0 1 4 Kob ra S. B. S . s p o l . s. r. o .
i
2170003470 21.08.2014 :S1ov. poInohosp. univerzita, FAPZ,
2 1 7 00 03 4 69 13 . 0 8 .20 14 3m s e c ur i t y s y s t e ms , I n g . Va v r c v i 6
2170003468 13.08.2014 Ing. Jana Janoskova
21700 03 4 67 08 . 0 8 . 2 014 HAKE R VO s .r. o .
2170003466 15.08.2014 Messer Tatragas, spo1 . 5 r.o.
2 1700 03 465 0 1 .0 8 . 2 014 P 6 d o h o s . p l at o b n ~ a g e nc ~ r a
2170003464 25.08.2014 Marconi, s.r.o .
21 70 003 4 63 2 1 . 08 .2 0 14 SANET
2170003462 11.08.2014 Agrokornplex-Vystavnictvo Nitra,s.p .
2 17 0003 46 1 1 8 . 08 . 2 01 4 Marian Li s ka Age n t ura Liob
i
1
•
1
"
17 4 , 2 6
1§ 2 , €2
60 0, 00
2 . 12 6 ,2 4
2 . 643 , 44
1. 7 43 , 50
8 7 , 64
,MOO
2
71 , 32
171 , 23
11 9 , 50
119,50
92 9 ,0 4
165,00
40 , 00
173 ,40
30 0 , 00
570,00
88 , 80
537,.86
174 , 1 7
389,46
1.3 71 , 1 8
420,00
2 00 ,6 6
540,00
48 , 00
131,64
5 .99 1 , 8 4
2.608,00
1. 2 07 , 2 0
63,90
5 6, 5 6
65,45
1. 04 2 , 21
173,20
99 5 , 82
2.597,52
5 ,50
.reo
I
, EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EU H
EUR
EUR
EUR
EU R
EUR
l EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
; EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
lEUR
EUR
;EUR
lEUR
I
'EUR
EUR
SUR
EUR
EUR
EUR
EUR
: *0 00 8 **VOP- a r g6 n 63 30 06
420 073 865 7
I*0 308 **vUP- na j orn p l . flias 636002
42007 8 1711
' 03 0 8 * * V O P -p r ~ v n e s luz b y 8/ 201 4 , 63700 5
i 2 0 1 411 4
*0308**vUP-Priernyselna energia 8 / 2 014 , 632 00 1
' 7 1 5 07 45 913
* 030 8 " VO P- Mod ra e n e r g i a 8/2 01 4 , 632 00 1
7 1 5074 59 1 4
*0 30 8 * *vUEPP-energ i a 8 / 20 14 , 632 001
7 1 5 07 45 91
14]0 2 72 4
* 0308 **VUEPP- ocnr a n a o b j ekt u 8/ 20 14 , 63 7 00 5
*0308**vUEPP-upratov . sl u z by 8/ 2014 , 63 7 00 4
2 0 1 4028
20 1 44 143
i * 0 008 * *VOPO? - ka n c . mat e r i al 63300 6
!* 0008 **vUPOP- c i s t i a c i a hyg . material 633006
20144142
* 03 08 * * V O POP -Ro ~ na v. o c hrana o b j e kt u 8/ 201 4 , 637 005 20 14 6380
*0308**vUPOP-Gagar . . ochrana objektu 8/2014 , 637005 :20146379
w03 0S* *VOPOP, VOEPP, VOP-k om. o d pad 8 / 2 014 , 63 7 0 35 13 4 141 37 99 6
*0308**vUPOP-sluzby inforrnatora 8/2014, 63700 4
1508201 4
2 0 1 43531
*0 30 S *' VOPOP-i n t e r ne t B. Byst ri c a 8 / 2 014 , 632 004
*0 308**vUPOP,prac . zdrav .s luzba za 8/2014, 637004011145494
! ~0 30 8 * ' V O R V - M . S a r i s s kc l e n i e VZV 637 0 01
14 122
*0008**vURV-n-hexan 6330 Q6
12 2 60 93 4 990
*00 0 8 **VORV- l ab. ma t er i a l 63300 6, APVV
141 3 09
*0308**~V- pe~ne linky 8/2014, 632003
18 7 658 6998 0
*03 08 * *VURV- M. Sa r i s - o p r a va s t e j a n a na f t y 63 5 00 4 0 95 20 1 4
*0008**vURV- tonery 633006
3201400389
*0 30 8 * *VOA- s c r a vne l i st ky 6370 14
011 40 8 97 47
1 * 0 3 0 8 * * ~ ZV - vYk o n pozia:neho technika BOZP 63 7005 20140819
*030 8 * ' VUTPHP- Di v i a ky PC- stra vn e li stky - 63 70 04 011 4 0 85 917
*0308**vUZV-strihanie oviec ,61!, 637004
202014
* 0 3 0 8·* V 0 2 v , v e t e r i ~. k o n t r o l a 6- 7 / 2 014 ,6 1 1
36 12 014
*0308**VUA-voda 8/2014 , 632002
! 21 18 9570 58
;2 0 1401 10
*030S* *VOZV,s t r az e n i e ob j e ktu 8 / 14 , 6370 04
*0308**vUZV-Zmluva 0 spolupraci I .pol.-APVV1-Chren 42337402
*03 0 S ** VO ZV- d oda vk a a men t a z EZS- 63 7004
1408 5 9
, * 0308 **v6ZV- Ca s t a znalecne 637011
492014
! ' 000 8 * 'VOZV- na d ob y 6330 06
2 01 42 524
' *030 8 **VUA- d u s i k , 63300 6
6860831448
· 0 30 8" VOEPP- vyu6 . f a za neby to ve p rie story r . 2 0 13 1 35 20 13
' * 00 08**vURV- f i t t r a c ny papier 633006
, 3 1 41 442
* 030 8 w*VOZ V- s l u z b y PC s i e t e 632 00 4
1400 10 ] 4 0 9
*0308**vUZV-Agrokornplex 2014, 636001
62014032
*0 3 08** VOZV-ob 6er s t ve n i e 631 001
2 0 14 100
. _ e x t
azov a:oaava t e J:a
I­
i'
II
~
i
i~
,
..
I:
I
r
I'
,.
I .
i
i
2 J7 00 0 ~ 0 38 1 ; 2 . 0 8 . ? 0 1 4 1 ~o r~On it r ian~'5 ~e ba~e_ a . s .
2170003776 1S . 0 S . 2014 SHR - Jana Lucanska
21 700 03773 2 7 . 0 8 . 20 14 ' Br a t i s l a v s ka voaa r enska spo lo cnos t
21 70 00 3771 I 0 1. 0S.201 4 I I ABP 2014 Cong r es s Of f i c e
2 17 0 0037 67 2 5 . 0 8 .2 01 4 Nar odne p o l no h os p od a r s ke
21 70 00376 6 12 8 . 0 8 . 201 4 Ni r odni p o l no ho s podirs ke
2 170 0 0 376 4 ; 3 1 . 08 . 2 01 4 Narodne p o l n oho spod a r s ke
2 1 70 0 03 7 63 2 6 . 08 . 2 014 PRESS GROUP,. s .r .o .
2 1 700 03 7 62 3 1 .08 . 20 14i Narod ne po lnohos poda r ske
217 0003761 26 .08 .20 1 4 IPRESS GROUP, s.r.o.
2 17 0 00 37 4 0 14 .08 . 2014 TEKRO Ni t r a , s .r . o.
2170003737
;08 .201 4 Poistenie Komunilna pc i .s t'ovria , a.s.
21 700 0373 6 101
15 . 08 .2 0 1 4 I Br a r i s l a v s kA te p1 are n s ka , a . s .
21 70 00 37 35 01.08 .201 4 Ni j omn i c i z a podu
2 170 0 03 734 31 . 0 8 . 2 01 4 !, Trna vsk. a vod a r e n s ka s po l o c no s t , a . s ,
2170003730 131.0S.2014 SlovakTelekom,a.s.
I
21 70003 72 9 3 1 . 08 .2 01 4 Sl o va k Te l e kom, a . s .
2170003719 18.08.2014 I Emi) Kiko
, .
170 0 03718 131 . 0 8 . 201 4 Slo v a k Tele kom, a . s .
2170003717 28.08 .201 i .Avis s .r.o .
I
2 170 0 03 708 Ol .O S . 2 014 I' Po i s te n i e KOITlun a l na p­ oi s t:o v na , a . s . I
2 17 000 37 03 101 . 0 8 . 2 0 1 4 PORSCHE
2 1 70 00 3702 12 . 08 . 2 014 METRO Ca s h & Ca rr y SR S .r . o .
2170003701 26 .08 .2014 METRO Cash & Carry SR's.r.o.
2 17 00 03 700 ! 01 . 0 8 . 2 014 I PORSCHE
2170003699 i11.08.2014 j lng. Peter Husar
21 70 0 03 6973 1 . 0 8 . 2 01 4 js l o va k Te l e kom, a . s .
2170 Q01696 08.08 .2014 Conti Trade Slov~nsko s.r.o.
21 70 00 36 92 3 1 . 0S . 2 014 MET Sl o va ki a , a . s .
2170003686 18.08.2014 METRO Cash & Carry _SR s.r .o.
2 17 0003 68 5 2 1 . 08. 20 1 4 METRO Cash & Ca r ry SR s . r . o .
2170003684 13.08.2014 METRO Cash & Carry SR s.r.o.
2 1700 03 683 1 3 .0 8 . 201 4 I METRO Ca s h & Car r y SR S . r . 8 .
2170003682 12 .08'.201_4 :METRO Cash & Carry SR s . r. o ,
2 170 0 036 8 1 31 . 0 8 . 2 014 MET Sl ov a ki a , a . s .
2 p0003680 31.08. 2014 ~i n d s tr om
2 170 003 67 9 31 . 0 8. 2 01 4 Lind st r om
217000 2 ~78 31.08.2014 RIGHT POWER ENERGY, s.r .o.
2 170 003 677 3 1 .0 8 . 2 014 ! RI GHT POWE R ENERGY , s . r .o .
_--I
17. . 63 6 ,0 0
4. 050, 8 0
353 , 33
1 . 2 3 6 , 97
12 , 3 8
33,62
13 5 , 47
787 , 86
66, 80
39 8 , 50
115 , 20
47 ,91
1.8 90 , 00
2 . 0 4 8 , ~f
523 , 2 7
. 14,31
14 , 3 0
224, 1 0
5 90 , 75
816 ;00
22 8 , 81
165,97
15, 59
17,99
1. 8 69 , 2 3
360,00
590 , 7 5
217,96
1. 45 3 , 93
3,96
13 , 96
14?,95
5 , 52
63,98
39 2 , 0 4
, 24,84
17 6 , 5
7,71
1 64 , 5S
e2:arenQ1a
EU R *0008 <+vUZV- d e t e kt o r p l yno v - CEGEZ, 713004
514 08 011 52
1 92 0 14
lEUR *0 30 8** vUZV,zb e r udaj ov pre 'vUZV, 637004 , UOP65
EU R 1*0 3 08 **VOEPP, v ~d ; 2 6 . 7 . - 2 7. S . 20 14 , 63 7. 0 02
1141 64481
EUR *030 8**vURV . v l o z ni Sl i kova, Gr e govi ,APVV 6370 01
158
I E(JR i *0 008 **VOZV- kr a l i k labo ra t 6 r ny , 60 6, 633 00 6
42170 021 2 2
EUR *00 0 8 **vUZV- g r avi dna sarn i c a , 60 5 , 63 30 06
42
1 700212 1
I
.
EIJ R *0008 **VOZV- ovt i e ml ieko , 612 , 637004
42 1700 2 080
411 421 921 7
EUR *0 308**vUZV- s u d ny p opla t..?k Anta l, 63 7 012
EUR ' 00 08* · VOZ V-j a t o tn . 1a hn a t a , 612 , 6330 0 6
, 42 17 002 07
lEUR 1*0 308 **vUZV- s u d ny poplatok , nihrada na k l a d .6 37012
i 41142 19217
1 4 100811 2
EUR · OOOS· 'VOZV , vi t . - mi n . zmes pre d o j n . 60 7, 63 3006
6808175361'
EUR * 0 3 0 8 * *vUP ~ z an i k . zmluvy k 20 .12 .2013
60 000 81 7
lEUR ' 03 08 **VOEPP- za l o h a na t e pl o 8 / 20 14 , 63 2001
EUR *0 30 8 **vUZV- na j omni .z a podupos '.pouk . r. 201 3
8 070 1 20027
, *030 S* ' VORV, vo da 1 . 8 . - 31 . 8 . 2 0 14 ,6 32 00 2
2 14 1 04 71 69
i *0308 **vUEPP- p e v ni linky 8 / 2 01 4
! 2 7 6585 ~9 9 6
EUR *030 8 ** VOEPP- p e vne l i n ky 8 / 201 4
276 5 85 9996
EUR * 0 008 * *vUZV, h ova d z i e m~so,633006 ,613
42014
EU R I * 0 3 0 S * ' VOp -pe vn~ l i n ~y S / 2 0 1 ~ 63 2 00 3
7 7 6575 0 90 4
I
201450250
:EUR . *030S* *vUZV- i n t e r ne t 8/2014 ~ 632004
EU R ! ' 0 308 **VOP, p o i s t na ~da l o s t , DOB ~O P I S
6S0 3030227
EUR *,q308**vUP,oprava auta, 634002, DOBROPIS
11 335 0004 90
EUR * O O O S '* V O Z V- s t o lo v ~ ve nr ila t o r AX- 63 30 0 6
101 1 0 34 1 97
EUR *0008**vUZV-batirie . AX- 63300 6
0140994 03
EUR *0 30S**VUP, opr a va a u t a , 634 002
1 333 0 02 30
21700159
lEUR : *03 08 * *vUEPP- p r i s pe vo k zo SF , 637004
EUR ' *0 30 S **VOP- p e vne l in ky 8/ 2 014 632 003
77 6575 090 4
EUR *OOOB**vUPOP,pneumatiky na NR991 HJ, 634002,HOT
2209003422
EUR *03 0 B' *VUZV- za l oh a pl yn 8 /20 1
12 0 130 95
I
EUR *0008*~vUZV-obcerstvenie AX-633006 .
, 0 1 40 980 68
0110 3552 6
EUR "0 008 **VUZV- ob t e r s t ve n i e AX- 63703 6
j
*0008
**vUZVob
c
e
r
s
t
y
e
ni
e
AX-633006
01312806 2
JEUR
EUR ' *000 8 k *VUZV- c o c a c o l a AX- 63 70 3
00 9127 347
EUR *0008**vUZV-obcerstvenie AX-633006
011034199
EUR *03 0 S**VOZV- DOBROPI S- e ne r g i a 8 /2 01 4 , 632 001
0101 40 65 4
EUR *0308**TSUP- prenajom rohozi 8/2014,636002
145.4078
1 44 9734
EUR *0 30S* *VOZ V- p , e n a j om odevov 8 / 2 01 4 , 63 60 07.
!EUR j *030 8* *vUZV- DOBROPI S Ca s t a energia 8/2014 , 632001 1214004322
l EU R ' 030 8 **VOZV- DOBROPTr .T e p l a ene r g ia S/ 2 0 14 , 6320 01 121 400 432 3
I::
Ci s l o dok l .fa kt ury
x
ta t:I.st nta dit
Odo vzd ane z j znamy
S t a no ve n ~ s 0t t ov e r i adky
490
1
C.1.aS'ESru t
/.
i .
I .
r .o .
r .o .
He a l t h
L.
o .
?olocnost'
00 10c n05 1::
0 0 10<5n0 5 1:
r
'oo L o c n o s t'
3
1 90 . 14
8 31 , 65
3 8 , 49
907 , 33
136,77
10 9 , 64
48,79
30 0 ,00
1. 530, 38
32 , 92
377 ,74
45 , 52
5 .760 ,00
2 71 , 86
20.360 ,60
90 ,0 0
33 ,00
1 6 6 , 06
89 ,65
47 1 , 04
361,10
7 1 , 85
181,90
100 , 3 1
,1 96 , 87
17 , 96
17,14
255 , 43
94,62
1. 012 , 37
28 .551,00
1 . 9 96 ,85
Lr.o.
: .0 .
r.o •
)s 1: a s
i
562,39
111 , 72
387 ,60
5 , 72
15 ,31
60 ,13
61 5 ,96
exc
1*-~ 08 * *vUZV_
a :EeranC.1.a
~ne rgi a
DOBRKorytovska
8 / 2 0 14 ,- 6 3 2 0 0 1 11 21 4 0 04 3 2 4
lEUR
EUR · 0 3 0 8 · ~ v O i v - DOB ROP Lu ~ian k y e ner gia S/ 20 14 , 632 001 121 4004 32 6
EUR *03 08 **vUA- DOBROPI Mi l hostov energi a 8 / 2 0 1 4 , 632 0 01 12 1 400432 7
, 12 1 400 432 8
, EUH *0 30 S**VO RV- DOBROPI S e ner gia 8/ 201 4 , 6320 01
' EUR 1*03 08 **vURV- Bo r ovc e energia 8/201 4 , 632001
121 4004325
12 140 0432 1
EU R *0 3 0 8~ ~ VO RV - M. S a r i s e ne r g ia 8/2014 , 6320 01
EUR *0 308 * *vUTPHP- na j om pl. flias-6360 02
68 60835 50 9
; 11 140730
:E OR *0 30S" ' VORV- mi g ra cia do rnen 63500:;
3 0 1 140221
EUR ' *03 08 * *vUP- d od a v ka tep l a 8 / 2 0 14 , 632 0 01
2 7 658 5999 6
EUH · 0 30 8 ' · VO EPP-pe vp.e l i n ky 8 / 2 014
EUR *0} 08 * *vUP- na j om p l . f l ias 63 6002
168 60835 73 9
80 R 1 ' 0 3 0 8 * * Ag e n t ~ r a - p e v n e l i nky 8/ 2 0 1 4
' 67 65 8 699 82
EuR *0308 **vUZV,Webstranka ,607 ,ZDRAVIE
82014
14 2 252
EUR *030s **v Oi v , op r a va a u t a NR9 81 BU , 604 , 63 40 02
, EUR *0308**vUZV, zber 6dajov pre vUZV; 637004, UOP 65 11 468 2 43
' EOR * 0 3 0 8 * * v O i v- p u b l i k ~ c i a t l &n ku Ta n t i n , 63 70 04
1405 7 6
201400048
EUR . *00 08 * *vUZV- ND na auto 634002
EUR *03 0S* *VOA M i c h a1 o v c e , n ~ j omn e za [l a s e 8/1 4 , 63 6002 686 08 3 62 68
*0308**v6EPP ~Trencianska -energie 8/14 , 632001
' 71 7 0 69883 0
~ E UR
EUR 1 ' 0308*' VOZV- mob i l ne t el eE 6ny 8/ 20 14 , 632 003
740821 811 5
E"fJR *0308**vUZV-postovY 6ver 8/2014 , 632003
, 90 0 077 73 4 9
90 007 78 59 5
EUR *03 08 **VORV-po s t o v9 0ve r 8/ 2 014 , 632 003
*0308**vUPOP-Gagar.voda 8/2014 , 632002
i 21 41555 5y
lEUR
21 41 54 40 0
EOR ! · 0 30S* *VOPOP- Ro zna v . vod a 8 /2 01 4 , 63 2 002
4702893
EUR *0308**vUZV , odvoz a odstran.ZVP ,611,637004
EUP.
*0 308 ** VOZV PiLA , voda 7 . 8 . - 6 . 9 . 2 014 , 632 0 02
140 0 010 6487
EUR * 03 08 **vUZV ,odvoz a odstr .ZVP ,T.Tepla ,612,637004 : 4405454
14 0 002 332 9
i EUR i ' 0 3 0 8 * ' VO P - P r i emy s e l ~a vo d a 8/ 20 14 , 632 0 02
EUR *0008**vUZV,noz,podlozka -Kiko, 633006
114110386
EUR 1*0308* *VOZV, vod a 8 / 20 1 4 , 632 0 02
84 6 0 0 0 9 8 ~85
EUR *0308**rezijne naklad .na APVV za III .stvrt'rok 2014 ,4217002068
· EOR *0 30S*' VOP, Mod ra , p l yn 8 / 2 014 , 632 00 1
721 3 161 32 7
lEUR 1*0 008 **vURV- Bor ovc e - ma t e r i a l insYal :633006
14 91139
68 608357 07
EUR * 03 0 8 * * VO Va V - n ~ j om p l . El i a s 63 60 02
6860836440
EUR *0308**vURV-najom pl . flias 636002
EUR *0 308* *VORV- m9t ne 637 00 4
i 11 4 11572 38
EaR *0308**vURV-DOBROPIS Borovce,energia 8/14 , 632001 7161711863
; EOR i *0 30S* *VUEP? - pe vne li nk y 8 / 2 0 1 4 , 632 003
70 0004 12 32
I
142i 7 002 01 9
EUR 1*00 08 **vUZV, os ipane,pC
!liI if e x t
-J
ClOCia v a t e I ,a
!
2 17 0 0 03 607 3 1 . 08 . 2 014
21 7 0 0 03 606 3 1 . 08. 2 0 1 4
2 17 0 0036 05 31 . 0 8 .2 01 4
21700036 03 2 8. 08.2 0 14
2 1700 03 602 13 1 . 08 .2 0 14
I
S t ~edos1 ovensk a e ne r g e t i ka , a .s .
SPP
Poi s ten ie ALLIANZ- Slo v . p o i s t o vna
I ng. Kamil Ka r t a c
S t red o s l ove n s ka energetika , a . s .
2 1 7 00 0 3 6 0 1 1 3 1. 08. 2~ 1 4 : LABO~T6RI UM L&L , s . r .o .
2 170 0 03 600 2 5. 0 8 . 20 1 4 ' I ABP20 14 Con g r ess Offi ce
2170 003599 101 . 08 .2014 MVDr. Vladimir Ko t l e b a
2 170 003 5 97 27 .0 8 . 20 14 Or a ng e Sl o ve ns ko, a.s.
2170003596 27 . 08 . 2014 Orange Slovensko,a.s.
2 1700 035 95 2 7. 0 8. 2 0 14 Or a ng e Sl o ve n s ko, a .s .
2170003594 1 2 7 . 0 8 . 2 0 1 4 ,Orange Slovensko,a.s .
2 1 70 0 03 5 93 2 7 . 08 . 2 01 4 I Or a ng e Slove n sko , a . s .
2170003592 27 . 08 . 2 0 1 4 Or a nge Slov e n sko , a .s.
2 1 70 00 359 1 31 . 0 8. 2 014 Or a n ge Sl o ve ns ko ,a . s .
2 1 7 0 0 035 9 0 27 .08 .201 4 Orange § l oven s ko ,~. s .
2 17 00 0 358 9 27. 0 8 . 2 01 4 Or a n ge Sl o ve ns ko , 3 .s .
2170003588 27.0 ~.2014 Orange Slovensko,a.s.
2 170 0 035 87 2 7 . 08 . 2 0 14 Io r a ng e Sl o v e n s ko , a . s .
21700035 86 27.08.2014 :0range Slovensko,a.s.
2 170 00 35 85 2 7. 0 8 .2 014 Or a ng e Sl o ve r-s ko , a. s .
2170003584 27.08.2014 Orange Slovensko ,a.s.
2 1 70 00 358 3 31. 0 8 .2 01 4 Or an ge Sl o ve n s ko , a . s .
2170003582 31.08.2014 Orange Slovensko,a.s.
2 17 0003 58 1; 3 1 . 08 .2 01 4 , Or a nge S l o v e~ sk o ,a . s .
2170003580 31.08.2014 !Orange Slovensko ,a.s.
2 17 00 03 57 9 2 7 . 08 . 2 01 4 Ag ~ ico n su 1 t i n g Eur ope S . A.
2170003578 27.08.2014 Agricorisulting Europe S.A .
2 1 7 0003 57 1 3 1 . 0 8 .20 14 Slo va k Tel e kom, a.s .
2170003569 31.08.2014 Slovnaft,a.s .
2 1 70 00 356 7 31 .08 . 20 14 Me s s e r Tat ra ga s , s p o l . s r . o .
2170003565 27.08.2014 Plemenarske sluzby SR, s ':p.
2 1 70 0035 6 4 31 . 08 . 20 14 Pl eme n a r s ke s l u zby SR, s . p .
2170003563 31.08.2014 !T
, - Agro, s.r.o.
21 7 00 035 60 31 . 0 8 . 2 01 t, iMi n i s t e r s t vo vn u t r a SR
2170003559 ? 2 . 0 8 . 2 0 1 4 Mesto Presov Dan
2 17 0003 557 2 1 .08 . 2 01 4 PERE X a . s .
2170003556 31.08.2014 Servis PO a BOZP
2 170 003 5 55 21 . 0 8 . 2 0 14 fORMAT Ing . Zu zana Li c hn e r o va
1
"
I ,
i
' j
:J --e:t-erenC_J.8
EUR ' 0 3 0 8 ' ~ VO T P H P - PC Di v i a ky ener gia 8 / 2 0 14 , 6320 0 1
9 C3 582 7 i 73
EUR *0 3 08**vURV-plyn 8/2 014, 632 ° 9 1
7 417 78 04 63
EUR ' 0 3 0 8' · N P PC - c e s t o v n ~ p ois teni e 8/ 2 014 , 63 701 5
66 90 0508 74
EUR : *0 3 08 * *vUTPHP -sprava PC 8 / 2 01 4 , 63 7 005
1 46 02 1
EUR ' *0308 ** VUTPHP-energ i a 8/ 2014 , 632 001
91008 63 1 69
EUR *030 8**vUZV-vys e t r e n i e v zo r i e k 637 0 0 4
1 42 27
3 2~,2 6
180 , 00 EUR ' 03 0s ·· v 0 2v - v l o z .na ko nf . Vas i Ee k , Bala 2i 637001 , APV 2 622 014
112 ,02
EUR 1 * 0 3 0 8 * * vU ZV- T r . T ep l a , ve t . c i n n o s~ '7 / 14 , 6j 7 0 0 4
1 82 0 14
3 , 98
EUR *0 3 ~~ ** V?~ V - DOB RO P ~S mob i l . t e l e f 6 n y 632 003
0 2 3 957 71 58
3 , 98
EUR 1 * 0 3 0 8 * * ~ ~ V- D OBRO P I S mobil .telefony 632° 03
02 3 95 771 5 8
3 , 9 8
EUR ! '0 30 8 " VUZV- DOBP,OPI S mobil. te le f6 ny 632 003
0239 57715 8
3 , 98
EUR *0308**TSUP-DOBROPIS mobil.telefony 63200 3
0241497676
3 , 98
EUR ' 03 0 8 ** VO P- DOBRO PlS mobi l . t el ef6ny 63 20 03
0241 4 97 189
EUR *0 30 8** vUPOP- DOBROPI S mobi 1 .tele f6ny 632003
0241494863
3, ~8
3, 98
l EUR *0 30 S* wVORV-DOBROPI S mo b i 1 . te l e f6ny 632 003
102 41 4 953 65
3,98
EUR ! *03 0 8* *vUEPP- DOBROPI S mobil.telef6ny 632003
' 0 2 41 4 97 3 4 6
3 , 98
EU R ' * 0308 x*VUP-DOBROPI S mob i l . t e l e f 6 n y 63 20 03
02 41 497 18 9
3,98
EUR *0308**vUPOP-DOBROPIS mobil.telefony 63200~
0241494863
3 , 98
l EUR * 0 308 **VOEPP- DOBROPI S mob i l . t e l ef6 n y 632 003
02 414 973 4 6
3,98
lEUR *0308**TSUP-DOBROPIS mobil.telef6ny 632003
0241497676
3 , 98
EUR * 03 08 ** VllRV- DOBROi? IS mob i l . t e l ef6ny 632 00 3
02 414 95 3 65
3,98
l EUR 1* 03 08 * *vUZV-;-DOBROPI S mobil.telef6ny 632003
0241496926
3 91 , 15
EUR * 030 8 * - TSOP-mo b i l ne t e l e f 6 ny 8/ 2 014 , 63 2 00 3
; 0 2 41 497 67 6
72 ,00
EUR *0308**vUPOP-mobilne telef6ny 8/2014, 632003
: 02 41 4 948 63
18S , 82
SUR 1 *0 308 '* VUZVmob i l ne t e1 e f 6 n y 8 / 20 1 4 , 632
003
02
3 957 71 58
. _
. ..
_
270,95
EUR *0308**VUZV-mobilne telef6ny 8/2014, 632003
0241496926
23 4 , 00
EUR * 0 3 0 8 * * V O P O P - me ~o d i k a p r i p r a vy t e nd r a - 637 0 04
1 5 7 2 01 46 0 04 0 ~
360 ,00
iEUR i * 03 08 * *vUPOP- met od i ka pripravy tendra - 637004
161201460040~
35 2 , 92
l EUR : x0 3 0 8 x ~ VOE P P -~obi l ne t e l e f 6 n y 8/2 01 4
7408 1707 53
10.383,74
EUR *0308**v6zV,PHM na KK,2.cast 8/2014,634001
4590463682
77 ,95
EU R *03 0 S**VOZV, nAj omne za p 1y n . f I a s e , 636002
686 08 3 685 4
42,12
EUR 1*03 08 * *vUZV , sk u s ky vlastnej uzitkovosti,612
!22 8 47 7 40 3
93 , 62
EUR *OOOS* *v OZV, ana l y za m1 . o vi e c ,6 12 , 6370 1 1
' 32 848 13 0 9
84,00
EUR *0008**vUZV-Uv.,jacmen,633006,607,RajskY
2140 21
3 , 31
l EUR 1* 030 S* *VOP- Mo d r a - na k l a d v ko r.a n ia ~o z emkv 6370 12
8 1070 0 0 5 7 ~
243,36
lEUR 1* 03 08 * *vUTPHP- da n za uziv.verej,p~iest .637035
1 ?00002212
1 . 2 7 5 , 26
EU R ' 03 0 8 ' *VOZV- i n ze r ci a 637 00 3
l l 31 401 739
360 ,00
EUR *0308**vUP-cinnost poziar. technika 8/2014,637005 4172014
70 0 ,0 0
lEUR
* 03 0 8 * w V O P - r e da k~ n e pr ~ c e 8 / 2 014 , 637 00 4
2 0140 8
5 07 ,72
1 . 0 78 , 03
13 5 , 30
5 4'0 , 0 0
15 0 ,3 6
l
Download

Faktúry zverejnené v auguste 2014