Záväzná ponuka
verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov – školský bufet
1) Navrhovateľ*
A/ Fyzická osoba
Meno priezvisko ..............................................................
Dátum narodenia ..............................................................
Bydlisko / Sídlo ................................................................
RČ/IČO.............................................................................
B/ Právnická osoba / iná organizácia
Obchodné meno (názov) .................................................
V zastúpení........................................................................
Sídlo ..................................................................................
IČO ....................................................................................
DIČ....................................................................................
Súhlasím so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v evidenčných systémoch
Gymnázia Andreja Kmeťa.
Záväzná ponuka na prenájom nebytových priestorov – školského bufetu nachádzajúcich
sa na prízemí Gymnázia Andreja Kmeťa, A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
o výmere 12,5 m2
Ponúkaná cena nájomného za m2 podlahovej plochy mesačne ................. EUR (................Sk),
(celkom mesačne za 12,5 m2 ..................................).
Ponúkam(e) v rámci spolupráce so školou..................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Príloha:
textová časť
V ................................. dňa...................................
.............................................................................
meno, priezvisko a podpis
*Uchádzač, ktorý je FO vyplní časť A), PO vyplní časť B)
Download

Záväzná ponuka - formulár - bufet