Základná škola s materskou školou, Atómová 1
917 01 Trnava
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
ZA ŠKOLSKÝ ROK
2012/2013
V Trnave 28.06.2013
Mgr. Emília Benedikovičová
riaditeľka ZŠ s MŠ
Základná škola s materskou školou, Atómová 1
917 01 Trnava
Rada školy pri ZŠ s MŠ
Ulica Atómová 1
917 01 Trnava
Vec: Predloženie vyhodnocovacej správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok
2012/2013 samosprávnemu orgánu školy – rade školy
V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 § 3, po predchádzajúcom prerokovaní
v pedagogickej rade školy dňa 29.06.2012, predložila riaditeľka školy Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2012/2013 Rade školy ako samosprávnemu orgánu.
Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ s MŠ, Atómová 1, Trnava k predloženej správe:
Prerokované na zasadnutí rady školy dňa 7.10.2013. Rada školy súhlasí s
vyhodnocovacou správou bez pripomienok.
V Trnave dňa 7.10.2013
Mgr. A. Hrušovská
predsedníčka RŠ
2
OBSAH
Správa obsahuje:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
základné identifikačné údaje o škole,
údaje o počte žiakov školy,
počet žiakov zapísaných do prvého ročníka,
počet žiakov prijatých na stredné školy,
údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov,
zoznam učebných plánov,
počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy,
ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy,
aktivity a prezentácia školy na verejnosti,
projekty, do ktorých je škola zapojená,
výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole,
priestorové a materiálno-technické podmienky v škole,
finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy,
cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy a jeho vyhodnotenie,
SWOT analýza školy,
výsledky úspešnosti prijatia žiakov na ďalšie štúdium.
Ďalšie informácie o škole:
- psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole,
- voľno-časové aktivity v škole,
- spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom.
3
Správa obsahuje:
a) Základné identifikačné údaje o škole:
1. názov školy:
Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava
2. adresa školy:
Ulica Atómová 1, 917 01 Trnava
3. telefónne a faxové číslo školy: 033/5501491, 033/3236840
4. internetová adresa školy:
www.zsatomovatt.sk
elektronická adresa školy:
[email protected]
5. údaje o zriaďovateľovi školy: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava
6. vedúci zamestnanci školy:
riaditeľka školy:
Mgr. Emília Benedikovičová
štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Mária Hrnčíriková
zástupkyňa pre I. stupeň:
Mgr. Terézia Malacká
7. údaje o rade školy:
predseda:
Mgr. Anna Hrušovská – uč. ZŠ
podpredseda: PaedDr. Ľubica Ondrejkovičová, rada rodičov
členovia:
Anna Drobná – hospodárka školy
Martina Drgoňová – rada rodičov
Anna Zacharová – uč. MŠ
PaedDr. Stanislava Hrotková, rada rodičov z MŠ
Babeta Gašparíková – zamestnankyňa Mesta TT
MUDr. Branislav Kramár – poslanec MZ
MUDr. Angela Štefániková – poslankyňa MZ
MUDr. Janka Fridrichová – poslankyňa MZ
Ing. Marián Štubňa – rada rodičov
8. Iné poradné orgány školy:
-
MZ pre primárne vzdelávanie
MZ ŠKD
PK matematika a práca s informáciami, človek a príroda
PK jazyk a komunikácia – SJL
PK jazyk a komunikácia – CJ
PK človek a svet práce, umenie a kultúra a zdravie a pohyb
PK človek a spoločnosť a človek a hodnoty
Mgr. Miháliková
Mgr. Vojtechová
Mgr. Čeligová
Mgr. Reptová
Mgr. Jaurová
Mgr. Jankovičová
Mgr. Jankovičová
4
b) Údaje o počte žiakov školy:
ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
SPOLU
k 15.9.2012
triedy
počet žiakov
2
46
2
45
2
48
2
43
2
50
2
44
2
49
2
47
1
28
17
400
k 15.9.2013
triedy
počet žiakov
2
48
2
46
2
45
2
49
2
44
2
48
2
45
2
48
2
41
18
414
Údaje o žiakoch v školskom klube:
1. oddelenie:
2. oddelenie:
3. oddelenie:
4. oddelenie:
5. oddelenie:
6. oddelenie:
SPOLU:
k 15.9.2012
22
20
23
23
25
13
126
k 15.9.2013
24
25
26
25
26
26
152
c) Počet žiakov zapísaných do prvého ročníka: 48 (6 žiakov s OŠD)
d) Počet žiakov prijatých na stredné školy: (k 15.6.2013 po 2. kole PS)
Deviataci
Počet prijatých deviatakov na gymnáziá
Počet prijatých na bilingválne školy
Počet prijatých na SŠ (SPŠ, OA, SZŠ)
Počet prijatých na 4-roč. odbory SOŠ
Počet prijatých na 3-roč. odbory SOŠ
Počet prijatých do pracovného procesu
Ôsmaci – bilingválne štúdium
Počet prijatých na 5-ročné bilingválne školy
Nižšie končiaci žiaci (6. – 8. ročník)
Počet prijatých na 2-ročné učebné odbory SOŠ
Počet prijatých na OU
Počet prijatých do pracovného procesu
Piataci
Počet prijatých na 8-ročné štúdium
Počet žiakov v riešení (ešte neprijatých)
Spolu
Počet končiacich žiakov 9. triedy:
Počet nižšie končiacich žiakov
7
0
8
7
5
0
Úspešnosť na prijímacích
pohovoroch (9. roč.):
100%
4
2
0
0
4
0
37
27
2
Vypracovala: Mgr. Ľ. Tarabíková
5
- Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov:
Klasifikácia školy:
Ročník
Počet tried
Chlapcov
Dievčat
Spolu žiakov
PSV
PVD
P
Prospeli spolu
Neprospeli
Správanie
2
3
Ospravedlnené
Na žiaka
Neospravedlnené
Na žiaka
1.
2
21
25
46
2.
2
22
23
45
38
6
1
45
46
46
3.
2
23
25
48
35
9
4
48
4.
2
20
23
43
34
7
2
43
5.
2
24
26
50
30
7
14
50
6.
2
20
24
44
20
15
9
44
7.
2
30
19
49
21
19
8
49
8.
2
19
28
47
18
17
12
47
9.
1
14
14
28
11
4
13
28
Spolu
17
193
207
400
206
84
109
400
3207
68,23
3
1
1674
62,00
4
1
19430
48,82
9
0,02
1
1820
39,57
1686
38,32
2200
45,83
5
0,1
Priemerný prospech z jednotlivých
v nasledovných tabuľkách:
1874
43,58
2240
44,80
4
0,08
predmetov
2184
49,64
podľa
2545
51,94
ročníkov
uvádzame
Školský výchovno-vzdelávací program – primárne vzdelávanie
JAK
MPI
PRS
ČLH
UMK
ZDP
ČSP
SJL
ANJ
NEJ
MAT
IFV
PDA
VLA
ETV
NAV
HUV
VYV
TEV
PVC
1. ročník
1,30
1,09
1,33
1,02
A
A
1,00
1,04
1,00
2. ročník 3. ročník
1,45
1,69
1,25
1,52
1,36
1,00
1,18
1,27
A
A
1,00
1,02
1,00
1,54
1,06
1,63
1,81
A
A
1,10
1,00
1,00
4. ročník
1,63
1,58
1,65
1,02
1,63
1,79
A
A
1,07
1,05
1,00
1,02
6
Školský výchovno-vzdelávací program – nižšie sekundárne vzdelávanie
JAK
MPI
ČLP
ČLH
ČLP
ČLS
UMK
ZDP
SJL
ANJ
FRJ
NEJ
MAT
INF
SEE
THD
ETV
NAV
BIO
FYZ
CHEM
DEJ
GEG
OBN
HUV
VYV
VUM
TSV
SPP
5. ročník
2,10
1,84
2,04
1,14
A
A
1,98
1,28
2,04
1,16
1,04
1,00
1,04
6. ročník
2,11
2,02
1,26
2,25
1,02
A
A
1,73
2,30
7. ročník
2,27
2,33
1,68
1,69
2,16
1,00
1,10
1,16
A
A
1,80
2,27
2,00
1,70
2,05
1,14
1,00
1,05
1,76
1,76
1,61
1,69
1,06
1,04
1,00
1,00
1,00
8. ročník
2,21
2,06
1,70
9. ročník
2,39
2,57
2,07
2,36
1,00
1,00
1,00
A
A
1,792
2,23
2,71
1,94
1,77
2,11
1,47
2,54
2,07
2,32
1,64
1,06
1,00
1,21
1,04
1,00
1,00
A
A
2,04
2,61
Testovanie žiakov 9. ročníka – 2013
% z matematiky
67,31%
Naša škola
Priemerná percentuálna úspešnosť v SR
Z matematiky:
Zo sl. jaz. a lit.:
% zo sl. jaz. a lit.
70,31%
60,07%
67,51%
f) Zoznam učebných plánov:
Školský výchovno-vzdelávací program – 1.A,B, 2.A,B, 3.A,B, 4.A,B, 5.A,B, 6.A,B,
7.A,B, 8A, B, 9.A
Učebný plán so športovou prípravou v 5. – 9. ročníku sme uplatňovali v triede 6.A so
zameraním na basketbal dievčatá a hádzanú chlapci.
g) Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy:
- Pedagogickí pracovníci: 33, z toho kvalifikovaní 31 a nekvalifikovaní 2
- Pracovníci dopĺňajúci si kvalifikáciu: 1
- Odborní pracovníci: školská psychologička: 1
- Prevádzkoví zamestnanci: 10
Celkový počet zamestnancov k 15.9. 2013: 44
7
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov:
Školský klub
100%
Chémia
100%
I. stupeň
100%
Geografia
100%
Informatika
0%
Technická výchova
50%
Svet práce
50%
Dejepis
100%
Športová príprava
100%
Biológia
100%
Telesná a športová výchova
59%
Etická výchova
100%
Matematika
100%
Náboženská výchova
100%
Slovenský jazyk
100%
Výtvarná výchova
100%
Anglický jazyk
55%
Občianska výchova
100%
Fyzika
100%
Hudobná výchova
0%
Nemecký jazyk
100%
Výchova umením
100%
Francúzsky jazyk
100%
h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy:
Kontinuálne vzdelávanie:
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách:
Krivičková Gabriela, Mrnková Alena (ukončené v tomto školskom roku)
Dopravná výchova:
Jaurová, Tarabíková, Hrnčíriková, Cúciková, Krivičková, Benedikovičová, Reptová,
Beňadiková
Predatestačné vzdelávanie:
Mgr. Beňadiková
Dopĺňanie kvalifikácie:
Bc. Švihoríková
i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti:
Počas školského roka sme uskutočnili veľa aktivít, ktoré môžeme rozdeliť do
niekoľkých oblastí. V rámci vyučovacieho procesu pani učiteľky využívali rôzne
formy práce, napr. exkurzie, výlety, výstavy, vychádzky. Všetky tieto činnosti môžeme
rozdeliť na kultúrne, športové alebo výchovno-vzdelávacie.
ia) V priebehu školského roka sa žiaci pod vedením učiteľov zapojili do týchto
kultúrnych podujatí:
- návštevy múzea a galérie ako súčasť triednických hodín alebo výtvarnej výchovy,
- návštevy divadelných predstavení v Trnavskom divadle slúžili na rozvoj divadelnej
osobnosti žiakov,
- pod vedením p. učiteliek a vychovávateliek sa uskutočnil Deň matiek,
- učitelia hudobnej výchovy pripravili súťaž Putujeme za ľudovou piesňou,
- k výchove filmového diváka prispeli predstavenia v kine Hviezda,
- polrok pre žiakov bol rozdelený detským karnevalom,
- výtvarné súťaže boli motivované sviatkami a výzvami z Kalokagatie, napr. vianočné
pozdravy, výzdoby tried a vestibulov.
ib) Počas školského roka sme sa zúčastnili viacerých športových podujatí:
8
Počas školského roka sme sa zúčastňovali všetkých športových akcií, ktoré boli
súčasťou POP a ktoré organizovala Kalokagatia. Výsledky a umiestnenia sú súčasťou
Galérie najlepších žiakov za školský rok 2012/2013, ktorá je zverejnená na internetovej
stránke školy http://www.zsatomovatt.sk/uspechy_galeria_1213.htm
ic) Vyučovací proces sme obohatili aj o tieto akcie:
- usporiadanie LVVK v 7. ročníku , školu v prírode absolvovali žiaci 3.A, B, 4.A,B a
plavecký výcvik žiaci 3.A,B,
- školské výlety v jednotlivých triedach podľa plánov tried,
- Noc s Andersenom,
- exkurzie podľa dohody predmetových komisií a metodických združení,
- podieľali sme sa na práci v súťaži Družstvá mladých zdravotníkov,
- akcie s protidrogovou tematikou, s témou kriminality mládeže: Bezpečne na
internete, Slovensko bez drog,
- zbery druhotných surovín v rámci projektu Environmentálna výchova,
- triedenie odpadu do separovaných nádob, ktoré sú umiestnené v triedach,
- organizovali sme Deň narcisov, Modrý gombík v spolupráci s UNICEF-om,
výchovné koncerty,
- olympiády – žiaci prezentovali školu vo fyzikálnej, matematickej, geografickej
olympiáde, olympiáde z cudzích jazykov, v Pytagoriáde,
- v spolupráci s Krajským školským úradom v Trnave sme sa podieľali na
organizovaní matematickej olympiády,
- besedy s policajtmi – dopravná výchova (Správaj sa normálne), správanie
v kritických situáciách, 5. ročník,
- prevencia počítačovej kriminality – spolupráca s PZ, prezentácia a filmové
predstavenie v rámci výchovy žiakov pred kyberšikanou,
- spolupráca s pobočkou knižnice Juraja Fándlyho (Mesiac knihy, besedy, hodiny
slovenského jazyka, kvízy, čitateľské besedy, čitateľský maratón, školské kolo
Hollého pamätník v priestoroch knižnice),
- spolupráca s Pedagogickou fakultou pri realizovaní pedagogickej praxe,
- uvedenie knihy Poetické duše 9.A
- Súťaž Hliadok mladých zdravotníkov
- výchovné koncerty pre I. i II. stupeň,
- športové súťaže v rámci Trnavských športových hier,
- karneval pre žiakov I. stupňa,
- Na internete bezpečne – besedy s policajtmi v 5. ročníku,
- organizácia okresného kola matematickej olympiády,
- Deň otvorených dverí,
- vianočná šou pre žiakov trnavských škôl,
- planetárium v Hlohovci – návšteva hvezdárne,
- výstava kníh spojená s predajom,
- návšteva dopravného ihriska v Galante
- muzikál Anjeli za školou,
9
- divadelné predstavenie pre žiakov 7. – 9. ročníka,
- Dobrovoľníci deťom (účasť na programe),
- Komparo – účasť na celoslovenskom testovaní žiakov v matematike a v slovenskom
jazyku sa uskutočnilo podľa záujmu žiakov:
8.A 57% 15 žiakov
8.B 51,1% 17 žiakov
5. A
6. A
7. A
8. A
5. B
6. B
7. B
8. B
– riaditeľské previerky:
71,41%
75,69%
72,28%
76%
9.A
60,8% 16 žiakov
76,00%
64,7%
67,93%
64%
j) Projekty, do ktorých je škola zapojená:
Vzdelávacie poukazy – v rámci krúžkovej činnosti učitelia rozvíjajú zručnosti a vedomosti
žiakov podľa ich záujmov.
Kultúrne poukazy – po obdržaní poukazov triedne učiteľky podľa záujmov žiakov
zorganizovali návštevu divadelných a filmových predstavení.
Infovek – žiaci majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti pri práci s IKT , spolupráca s MŠ SR.
Trnavské športové hry – športové akcie a súťaže jednotlivých škôl Trnavy v spolupráci
s Mestom Trnava, Kalokagatiou.
Zachráňme prírodu – viacročný projekt, starostlivosť o vysadené stromčeky, zeleň.
Zdravá škola – škola podporujúca zdravie – v rámci projektu škola uskutočňuje rôznorodé
akcie, zamerané na zdravý spôsob života v spolupráci s Mestom Trnava.
PEER program – žiaci sa zábavnou formou učia, ako efektívne a zaujímavo vyplniť voľný
čas.
Čas premien – žiaci získavajú informácie o problémoch dospievania.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu – žiaci sa učia poznávať základné znaky sociálnych
vzťahov v rodine.
Zelená oáza – projekt, ktorý umožňuje skrášľovanie priestorov a okolia školy.
Noc s Andersenom – celoslovenský projekt v spolupráci s knižnicou J. Fándlyho. Žiaci jednu
noc prenocujú v knižnici a počas noci sa venujú čítaniu Andersenových rozprávok.
Environmentálna výchova – ochrana prírody, žiaci získavajú základné vedomosti
a zručnosti vo vzťahu k životnému prostrediu, v rámci tohto projektu sa zapájame do zberu
druhotných surovín, ASA Trnava.
Tirnavia Trophy – účasť na kultúrnych súťažiach, ktoré vyhlasuje Kalokagatia v rámci
súťaže trnavských škôl.
Deň otvorených dverí – projekt zameraný už tradične na propagáciu činnosti školy pred
zápisom prvákov do školy.
Škola priateľská deťom – v spolupráci s UNICEF-om sme sa zapojili do projektu pomoci
deťom. Súčasťou je predaj predmetov s motívmi detí a prác detí.
Prímestský tábor – uľahčiť rodičom využitie voľného času detí počas prázdnin, obohatiť ich
novými skúsenosťami a peknými spomienkami.
k) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:
V školskom roku 2012/2013 sa školská inšpekcia nekonala.
10
l) Priestorové a materiálno – technické podmienky v škole:
Vzhľadom na zameranie a orientáciu školy a počet žiakov sú priestorové podmienky
vyhovujúce. Materiálne podmienky školy sú primerané. Veľa učebných pomôcok
nakupujeme v spolupráci s radou rodičov, sponzorov a z finančných prostriedkov
Neinvestičného fondu pri ZŠ Atómová 1. V rámci projektu Vyhrňme si rukávy sme získali
finančné prostriedky z mesta Trnava a z Ministerstva školstva SR, ktoré nám tiež veľmi
pomohli pri vybavovaní kabinetov učebnými pomôckami. Vybavenie školy výpočtovou
technikou je na dobrej úrovni. Niektoré počítače sú už časom opotrebované, zastarané a je
potrebná ich obnova. Rovnako i estetický vzhľad školského prostredia. Problémy máme
s technickým stavom budov. Veľký únik tepla je cez kovové rámy okien, vchodových dverí,
a tým sa prevádzka budov predražuje. Mesto Trnava počas mesiacov júl – august v roku 2008
vymenilo okná na chodbe v pavilóne A. Z estetického i ekonomického hľadiska je to výborné.
Okná na chodbe na prízemí v tejto časti sú zatiaľ nevymenené. Spôsobuje to veľké teplotné
rozdiely v pavilóne A: prízemie – poschodie.
Počas prázdninových mesiacov júl, august 2010 zrealizovalo Mesto Trnava nasledovné
rekonštrukčné práce v pavilóne C: v štyroch učebniach vymenili okná, kompletne vymenili
sklobetónový skelet na schodišti za plastový, spolu s oknami na príslušných chodbách,
kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení v tejto časti budovy.
Nám sa podarilo v spolupráci s tenisovým zväzom NET Trnava opraviť a skultúrniť
sociálne zariadenia v pavilóne A: vymenili nám dlažbu, namontovali nové toaletné kabínky
a WC misy.
Vo februári 2012 bola ukončená rekonštrukcia sociálnych zariadení pri školskej jedálni
a telocvični. Rekonštrukcia presvetlenej časti telocvične, skleného kopilitu bola zrealizovaná
začiatkom kalendárneho roka 2013. Vymenené sú aj vchodové dvere na zadný dvor, na
školské ihrisko, bočný pre pavilón A. Žiaľ, hlavný vchod nie je vymenený.
Nakoľko sme sa stali školou iba s výdajnou školskou kuchyňou (obedy varia a dovážajú
zo ZŠ Spartakovská), priestory v suteréne i druhá časť kuchyne, ktorá nebola rekonštruovaná,
chátrajú a bude tam nutná oprava aj s výmenou okien a sklobetónových výplní na
schodiskách, na ktorých sa ničia tmelové medziokenné výplne a začína zatekať cez ne do
budovy školy. Sociálne zariadenia pre výdajnú kuchyňu sú absolútne v nevyhovujúcom stave
a pracovníčky kuchyne používajú náhradné priestory bez možnosti sprchovania sa
a umývania.
Opravu si žiada i hádzanárske ihrisko na školskom dvore, kde sa nachádza množstvo
nerovností a puklín.
Odporúčam:
Pokračovať vo výmene okien za plastové na celej budove školy.
Zrealizovať výmenu hlavných kovových vchodových dverí.
Zrekonštruovať ostatné sociálne zariadenia.
Zatepliť budovu školy.
Zrekonštruovať druhú časť školskej kuchyne.
Zrekonštruovať pivničné priestory – suterén pod školskou kuchyňou.
Zrekonštruovať školské hádzanárske ihrisko.
Potrebné sú nové vstupné brány – pre hlavný vstup do areálu i pre zadný vstup pre
zamestnancov a zásobovanie.
9. Vymeniť staré neónové svietidlá za nové s lepšou svietivosťou a menšou spotrebou energie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vypracovala: Mgr. E. Benedikovičová, riaditeľka školy
11
m) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
- dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka,
- príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na žiaka /ŠKD/,
- finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy,
- finančné prostriedky získané od rodičov, právnických a fyzických osôb,
- finančné prostriedky z rozpočtu mesta na projekty.
1. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠ SR cez
KŠÚ
Bežné výdavky
a/ normatívne výdavky 519 791 €, z toho:
na mzdy 311 855 €, ktoré sme použili na vyplatenie tarifných platov, osobných
príplatkov, na odmeny (patria sem jubileá, mimoriadne odmeny), ostatné príplatky
(patria sem náhrady, nadčasy, triednictvo, riadiace),
poistné – odvody do poisťovní 107982 € zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
prevádzka 98 445 €, z toho:
na cestovné a s ním spojené výdavky sme čerpali 90 €,
na energie, vodu, komunikácie sme čerpali 67 696 € z toho na: tepelnú, elektrickú
energia 62 275 €, vodné a stočné vo výške 2 498 €, komunikácie, poštovné, telefón,
internet 2 923 €,
na materiál sme čerpali finančné prostriedky vo výške 9 147 €, z toho na: materiál–
kancelársky, údržbu a čistiace potreby, odbornú literatúru pre pedagógov a účtovníčky,
ochranné pracovné prostriedky, benzín do kosačky , licencia na eTlačivá,
na údržbu sme čerpali finančné prostriedky vo výške 3 486 € z toho na: údržba zahŕňa
výdavky na opravu kancelárskych prístrojov a elektrorozvodov , oprava hasiacich
prístrojov, oprava telocvičného zariadenia, oprava budovy školy – oprava strechy,
murárske a maliarske práce,
na služby sme čerpali finančné prostriedky vo výške 18 026 € z toho na: školenia
a kurzy, na revízie, rozmnožovacie služby, deratizácie, ochrana majetku poplatky
banke a odvod za neplnenie povinného podielu ZPS úradu práce, prídel do sociálneho
fondu, odmeny na základe dohody, miestny poplatok za komunálny odpad, stravovanie
zamestnancov 55%,
bežné transfery 1 509 € sme použili na vyplatenie PN 10 dní
12
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
školy od rodičov alebo inej právnickej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu
povinnosť
Z príspevku od rodičov za školský klub detí sme naplnili príjmy vo výške 16 598 €
Finančné prostriedky sme čerpali na prevádzkové náklady na vyplatenie energií a
materiálové zabezpečenie prevádzky školy.
3. Finančné prostriedky na vzdelávanie poukazy boli poskytnuté vo výške 9 872 €
Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy sme čerpali: na vyplatenie odmien
a odvody do poisťovní a na zakúpenie všeobecného materiálu na prevádzku školy.
Vypracovala: p. Drobná
4.1 Finančné prostriedky získané od rodičov, právnických alebo fyzických osôb:
Čerpanie rozpočtu RR r. 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Lyžiarsky vých. výcvikový kurz (30x10 €) 7. roč.
Lekársky dozor na LVVK
Plávanie žiaci (50 x 3.50 €) 3. roč.
Odmeny na súťaže
Športové triedy 5.A, 9.A
Cestovné žiaci
Škola v prírode 4. roč. (52 x 3.50 €), výlet
Odmeny športovci za repr. školy
Školský klub
Lavice + stoličky do jednej triedy
Výlety 9. ročník (46 x 3.50 €)
Odmeny na koniec roka (397 žiakov x 1.50 €)
Uvítanie prvákov
Učebné pomôcky a ostatné
schválené
300,00
50,00
175,00
250,00
300,00
150,00
182,00
100,00
250,00
1 500,00
161,00
595,50
70,00
500,00
4 583,50
k 31.12.12
čerpanie
zostatok
-280,00
20,00
-50,00
0,00
-147,00
28,00
-249,49
0,51
-300,00
0,00
-53,40
96,60
-154,00
28,00
-98,10
1,90
-278,80
-28,80
-1 680,94
-180,94
-120,94
40,06
-605,94
-10,44
-70,00
0,00
-436,85
63,15
-23,00
-23,00
4 548,46
35,04
Vypracovala: B. Lopušná
4.2 Neinvestičný fond „Škola plná radosti a športu za rok 2012
a) Prehľad činností vykonaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu
fondu
Podpora tvorby a ochrany životného prostredia
-
zber papiera v jarnom a jesennom období
environmentálny projekt A.S.A.
obnova interiérov tried a priestorov školy
environmentálna a ekologická výchova žiakov
13
Zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
- ples pre rodičov
Ochrana a podpora zdravia
-
zakúpenie stravovacích žetónov
materiál do školských lekárničiek
Deň zdravia /vzdelávací program Pansophia/
pobyt v škole v prírode
Vzdelanie a rozvoj služieb
-
80. výročie školy
materiál pre odborné kabinety, HUV, kuchynka, I. stupeň
vybavenie triedy informačnou technikou
notársky poplatok 2% dane – žiadosť
učebné pomôcky pre 1. ročník a pre 1. stupeň
školský časopis ATOMIK
ocenenie najlepšieho žiaka a športovca školy
program Datakabinet + mapy
b) Ročná účtovná uzávierka
Stav k 1.1.2012
z toho: pokladňa
bežný účet SLPS
Príjem za rok 2012
Výdaj za rok 2012
Zostatok k 31.12.2012
z toho: pokladňa
bežný účet
6965,69 €
231,71 €
6733,98 €
19 638,09 €
24 587,49 €
2 016,29 €
440,18 €
1576,11 €
c) Prehľad v daroch a príspevkoch poskytnutých fondu
d) Prehľad príjmov podľa zdrojov ich pôvodu
Príjem z 2 % dane
- sponzorský dar VÚJE, a.s.
- ples rodičov
- zber papiera
- environmentálny projekt A.S.A.
- predaj Atomiku (šk. časopis)
- za UP – celá škola
- záloha na stravovacie žetóny
- záloha na kľúče od skriniek
- vklad ŠvP Jasná – II. stupeň
Príjmy spolu:
3 100,89 €
300,00 €
2 000,00 €
1 644,80 €
180,00 €
210,00 €
197,00 €
290,40 €
325,00 €
11 390,00 €
19 638,09 €
14
e) Stav majetku a záväzkov fondu k 31.12.2012
- zostatok finančných prostriedkov z roku 2011
- príjmy z r. 2012
- výdavky v r. 2012
Zostatok k 31.12.2012
z toho: pokladňa
na bežnom účte SLSP
6 965,69 €
19 638,09 €
24 587,49 €
2 016,29 €
440,18 €
1 576,11 €
f) Celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností fondu a
osobitne výška výdavkov na správu fondu
Podpora tvorby a ochrany životného prostredia
ceny za zber papiera
lavice a stoličky do tried
stoličky – trieda IKT
materiál k 80. výročiu školy
farebný papier na NN
156,56 €
6577,18 €
337,10 €
34,51 €
29,65 €
Zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
- 80. výročie školy
- Mikulášske vrecká
230,02 €
3,20 €
Ochrana a podpora zdravia
- stravovacie žetóny vrátenie zálohy
- poplatok za ŠvP Jasná – II. stupeň
- zdravotnícky materiál
198,00 €
11 390,00 €
24,05 €
Vzdelanie a rozvoj služieb
- učené pomôcky pre 1. ročník
- UP – ANJ, NEJ
- ocenenie najlepšieho žiaka a športovca školy
- CD pre HUV I. stupeň
- toner pre IKT
- tabuľové kružidlo
- technické vybavenie triedy VSR
- laminátor
- fotoaparát SONY
- kábel WGA
- žehličky
- zostava – ozvučenie
- notebook Toshiba
- adaptér k aparatúre
- repro GENIUS
257,18 €
194,70 €
100,00 €
13,30 €
820,21 €
39,90 €
1255,00 €
52,70 €
434,76 €
33,48 €
53,98 €
1037,40 €
406,80 €
11,99 €
11,64 €
Iné
- notárska zápisnica – 2% dane – registrácia
- vrátenie zálohy za kľúče od skriniek
58,58 €
300,00 €
15
Náklady na správu fondu:
- odmena za vedenie účtu
- odvody do sociálnej poisťovne
- odvody daňový úrad
- réžia – poplatky SLSP, poštovná a pod.
- fixy – popisovače
- batéria do kalkulačky
Výdavky súvisiace s prevádzkou fondu vrátane odmien:
Výdavky neinvestičného fondu spolu:
324,00 €
4,20 €
76,00 €
115,77 €
3,23 €
2,40 €
525,60 €
24 587,49 €
Mgr. Benedikovičová Emília, správkyňa n. f.
Vypracovala: Mgr. Elena Čeligová, pokladníčka n.f.
č. t. 033/5501491
5. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta na projekty boli poskytnuté vo výške
10 562 €
Finančné prostriedky sme čerpali vo výške 10 562 €
Projekty vypracované školou sme čerpali vo výške 4 415 €
Finančné prostriedky boli poskytnuté na údržbu budovy 4 903 €
Finančné prostriedky boli poskytnuté aj na poistenie majetku 1 244 €
Vypracovala: p. Drobná
n) Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy a jeho vyhodnotenie
V koncepčnom zámere rozvoja školy na päťročné obdobie sme si stanovili
nasledovné strategické ciele:
Strategický cieľ č.1: Zvýšiť kvalitu a efektivitu vzdelávacích systémov
Realizovali sme ho nasledovne:
- zlepšením vzdelávania a výcviku pre učiteľov a školiteľov,
- rozvíjaním zručností pre znalostnú spoločnosť,
- zlepšením prístupu k informačným a komunikačným technológiám,
- prostredníctvom internetu v triedach a v niektorých kabinetoch,
- zabezpečili sme efektívneho využívania existujúcich zdrojov aj počas krúžkovej
činnosti.
Strategický cieľ č.2: Uľahčiť prístup k vzdelávaniu
Realizovali sme ho nasledovne:
- umožnili sme zamestnancom školy vzdelávať sa v spolupráci s Metodickým centrom
v Bratislave a Trnave,
- učenie sme zatraktívnili rôznymi workshopmi v našej škole,
- podporili sme aktivity občianskeho života v spolupráci s Radou rodičov
(spoločenské aktivity – ples, Deň otvorených dverí, Deň zdravia, Deň matiek, ...).
Strategický cieľ č.3: Otvoriť vzdelávacie systémy širokému okoliu.
Realizovali sme ho nasledovne:
- posilnením väzby so svetom práce, najmä pre žiakov deviateho ročníka,
16
- prostredníctvom internetu, ponukových workshopov so stredoškolskými učiteľmi
o možnosti uplatnenia sa na stredných školách za aktívnej účasti školského
psychológa,
- zlepšovaním učenia sa cudzích jazykov formou exkurzií (Viedeň a vzdelávacieho
pobytu vo Francúzsku).
Materiálno-technické zabezpečenie strategických cieľov:
Škola má nasledovné materiálno-technické vybavenie:
- zabezpečili sme počítačové vybavenie pre všetky triedy na prvom stupni,
- zriadili sme druhú učebňu výpočtovej techniky,
- zabezpečili sme prenosné počítače,
- zabezpečili sme odbornú učebňu pre 1. stupeň pre projekt Vyhrňme si rukávy,
- vytvorili sme odbornú učebňu dejepisu a zemepisu
- zriadili sme posilňovňu pre žiakov i všetkých zamestnancov
o) SWOT analýza školy
Oblasť, v ktorej škola dosahuje dobré výsledky:
Naša škola dosahuje veľmi dobré výsledky v športových aktivitách, v olympiádach
cudzích jazykov (vo francúzskom aj v anglickom jazyku), v matematickej olympiáde,
dejepisnej olympiáde.
Silné stránky školy:
- starostlivosť o nadaných žiakov (triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy,
individuálny prístup k talentovaným žiakom v rámci vyučovania a krúžkovej
činnosti, individuálny prístup k žiakom so ŠVVP a integrovaným žiakom)
- vyučovanie v špeciálnych učebniach
- fungujúci Školský športový klub zameraný na basketbal a hádzanú,
- existujúce tradičné aktivity,
- dobre fungujúca tímová práca učiteľov,
- prezentácia školy na verejnosti,
- dobre fungujúci športový areál nielen počas školského vyučovania, ale aj počas
prázdninového obdobia (Prázdninové tábory),
- dobrá spolupráca s Radou rodičov,
- dobrá spolupráca s Radou školy,
- dobrá spolupráca s Mestom Trnava.
Slabé stránky školy:
- veková štruktúra pedagogického zboru (prevaha vekovo starších učiteľov),
- nedostatok kvalifikovaných učiteľov hudobnej a informatickej výchovy,
- technické zabezpečenie budovy (nutná výmena ostatných okien, sklobetónových
výplní na ostatných schodištiach, výmena hlavných vchodových dverí, výmena
podlahových krytín, rekonštrukcia ostatných sociálnych zariadení, rekonštrukcia
hádzanárskeho ihriska),
- nezateplená budova školy, veľký únik tepla,
- zrušením kuchyne sa strava dováža, škola má iba výdajňu.
17
Návrhy na opatrenia:
- skvalitniť kvalifikačnú štruktúru vyučovania,
- primeranými racionalizačnými opatreniami a v spolupráci s Mestom Trnava získať
optimálne množstvo finančných prostriedkov na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu
- uspokojovať požiadavky objednávateľov školských služieb, t.j. rodičov a ich detí
- zrealizovať výmenu kovových okien za plastové
- zrealizovať výmenu kovových vchodových dverí za plastové
- vymeniť podlahové krytiny postupne v celej škole
- pokračovať s rekonštrukciou sociálnych zariadení
- zabezpečiť opravu hádzanárskeho ihriska
- vrátiť kuchyňu späť do priestorov školy
Vypracovala: Mgr. E. Benedikovičová
p) Výsledky úspešnosti prijatia žiaka na ďalšie štúdium
Žiaci pri prijímaní na stredné školy boli úspešní. Umiestnili sa všetci žiaci na
príslušné stredné odborné školy.
II. Ďalšie informácie o škole:
a) Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
V škole učitelia spolupracujú so školskou psychologičkou. Má stanovené
konzultačné hodiny, počas ktorých nielen diagnostikuje, ale aj uskutočňuje aktivity pre
jednotlivcov, skupiny žiakov i pre rodičov.
b) Voľnočasové aktivity v škole
V škole bolo vytvorených 35 krúžkov, ktoré boli zamerané na záujmovú činnosť
žiakov.
názov krúžku
Basketbal 1. stupeň
Envirko
Futbalový 1. – 2. roč.
Futbalový 3. – 4. roč.
Hravá angličtina 4. roč.
Pohybové hry
Pohybové hry
Stolnotenisový
Tvorivá dielňa
Vybíjaná
vyučujúci
Z. Žitniaková
S. Kreutzová
E. Repíková
E. Repíková
O. Nováková
V. Bergmannová
J. Miháliková
D. Ráciková
A. Hrušovská
Z. Žitniaková
názov krúžku
Akvaristický
Poznaj a chráň
Šikovné ruky
Šikovníček
Tvorivá dramatika
vyučujúci
A. Vojtechová
Z. Pálková
T. Nádaská
K. Chmelárová
G. Remenárová
deň
utorok
streda
piatok
piatok
pondelok
štvrtok
štvrtok
pondelok/streda
utorok
pondelok
od
13,00
13,30
12,50
13,40
13,40
12,50
12,50
12,00/13,00
13,45
14,30
18
názov krúžku
Anglický jazyk hrou
Angličtina s počítačom
Atomik
Basketbal 2. stupeň
Cvičenia zo SJL
Francúzština hrou
Futbalový
Hádzanársky
Historický
Hra na akordeón
Hra na gitaru (pokr. 1 – 6.B, 7.A )
Hra na gitaru (pokr. 2 – 5.B, 7.B, 8.A)
Hra na gitaru (začiatočníci)
Internetový
Matematický
Posilňovací
Prvá pomoc
Volejbalový
Zaujímavá matematika
Žiacky parlament
vyučujúci
S. Švihoríková
B. Beňadiková
I. Reptová
Z. Žitniaková
M. Jaurová
J. Reiffersová
R. Matúšek
R. Matúšek
A. Mrnková
G. Krivičková
G. Krivičková
G. Krivičková
G. Krivičková
L. Koleničová
M. Rusnáková
R. Matúšek
E. Čeligová
Z. Žitniaková
B. Beňadiková
A. Mrnková
deň
streda
streda
utorok
pondelok
streda
streda
streda
utorok
piatok
piatok
pondelok
piatok
štvrtok
pondelok
štvrtok
štvrtok
pondelok
piatok
streda
streda
od
13,45
13,45
13,45
16,00
15,00
13,50
13,40
13,40
13,40
8,00
13,45
13,45
12,50
13,45
7,00
13,40
13,45
15,00
12,45
14,00
c) Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom:
Vyhodnotenie činnosti RŠ pri ZŠ s MŠ, Atómová 1, Trnava
za školský rok 2012/2013
V 1. polroku šk. roka 2012/2013 RŠ pracovala v tomto zložení podľa plánu práce:
2 zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:
Mgr. Mrnková Alena – predsedníčka RŠ
Mgr. Hrušovská Anna – podpredsedníčka RŠ
1 zástupca ostatných zamestnancov školy:
p. Drobná Anna
4 zástupcovia rodičov:
p. Drgoňová Martina
p. Kravecová Patrícia
PaedDr. Ondrejkovičová Ľubica
Ing. Štubňa Marián, CSc.
4 zástupcovia zriaďovateľa:
MUDr. Fridrichová Jana
p. Gašparíková Babeta
MUDr. Kramár Branislav
MUDr. Štefaniková Angela
Na októbrovom zasadnutí predsedníčka RŠ Mgr. Alena Mrnková vyhodnotila prázdninovú
činnosť ZŠ, informovala o jednotlivých aktivitách a programe, ktorého sa deti zúčastnili.
P. riaditeľka Mgr. Emília Benedikovičová oboznámila prítomných so Školským vzdelávacím
programom na školský rok 2012/2013 a predstavila plán práce ZŠ na školský rok 2012/2013.
Pripomenula aj informáciu o vyradení ZŠ, Atómová 1, Trnava zo siete škôl a priradením MŠ Okružná
19, Trnava.
RŠ vyjadrila podporu štrajkovému výboru školy OZ PšaV s organizovaním výstražného
štrajku, ktorý sa konal 13.9. 2012 a podporu s organizovaním štrajku zamestnancov školy a s
pripojením sa k celoslovenskému štrajku, ktorý sa začal 26.11. 2012 a trval 3 dni.
19
Vzhľadom na novovzniknutý právny subjekt k 1. 1. 2013 - ZŠ s MŠ, Atómová 1, Trnava
vyhlásil primátor mesta v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 výzvu na voľby členov do RŠ pri ZŠ
s MŠ, Atómová 1, Trnava.
Dňa 19. marca 2013 prebehli voľby z radov rodičov, pedagogických a ostatných
zamestnancov školy.
Za zriaďovateľa boli do RŠ pri ZŠ s MŠ, Atómová , Trnava delegovaní: MUDr. Fridrichová
Jana, p. Gašparíková Babeta, MUDr. Kramár Branislav, MUDr. Štefaniková Angela.
Na ustanovujúcom zasadnutí dňa 26. marca 2013 boli členovia RŠ oboznámení s výsledkami
volieb do RŠ, ktoré sa uskutočnili 19. marca 2013. Z pedagogických zamestnancov boli zvolené Mgr.
Anna Hrušovská ( učiteľka ZŠ) a p. Anna Zacharová (učiteľka MŠ), z nepedagogických
zamestnancov p. Anna Drobná, z radov rodičov ZŠ p. Martina Drgoňová, PaedDr. Ľubica
Ondrejkovičová, Ing. Marián Štubňa CSc. a za rodičov MŠ PaedDr. Stanislava Hrotková. Tajným
hlasovaním si členovia RŠ zvolili za predsedníčku Mgr. Annu Hrušovskú a podpredsedníčku PaedDr.
Ľubicu Ondrejkovičovú.
Dňa 20. mája 2013 sa konalo zasadnutie RŠ vo veci výberového konania na obsadenie funkcie
riaditeľa ZŠ s MŠ, Atómová1, Trnava. Výberového konania sa zúčastnila 1 kandidátka Mgr. Emília
Benedikovičová, ktorá bola členmi RŠ a delegovanými zástupcami za ObÚ Trnava- odbor školstva
a za ŠŠI jednohlasne zvolená do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, Atómová 1, Trnava. Predseda RŠ Mgr.
Anna Hrušovská doručila na základe výberového konania, Mestu Trnava, zriaďovateľovi ZŠ s MŠ,
Atómová 1, Trnava návrh na vymenovanie Mgr. Emílie Benedikovičovej do funkcie riaditeľa ZŠ s
MŠ, Atómová 1, Trnava.
P. riaditeľka Emília Benedikovičová prezentovala na výberovom konaní vlastnú koncepciu
rozvoja školy. Odpovedala na jednotlivé otázky a stručne oboznámila členov výberovej komisie o
aktivitách a podujatiach na škole. Taktiež informovala aj o letnom tábore, ktorý je organizovaný prvé
2. prázdninové týždne a do ktorého sa tento rok prihlásilo 80 detí.
Vypracovala: Mgr. Anna Hrušovská
Vyhodnocovacia správa o činnosti školského psychológa
za školský rok 2012/2013
K 30. júnu je v celkovej evidencii školskej psychologičky 281 žiakov, z toho v školskom roku
2012/2013 bolo približne 84 v jej aktívnej starostlivosti.
V tomto školskom roku pribudlo na žiadosť rodičov alebo zákonných zástupcov, či na
odporúčanie učiteľov do evidencie školskej psychologičky 35 žiakov. Dôvody žiadosti o spoluprácu
s psychológom boli rôzne: zložitá rodinná situácia, rozvod rodičov, emocionálne problémy, problémy
v správaní, problémy v učení, preradenie žiakov a i.
V tomto školskom roku bola poskytovaná dlhodobá psychologická starostlivosť formou
individuálnych stretnutí so psychológom v jedno-, dvoj- alebo trojtýždňových intervaloch 15 žiakom
prvého stupňa a 15 žiakom druhého stupňa.
Osobitná pozornosť bola venovaná integrovaným žiakom, ktorých bolo v tomto školskom roku
evidovaných 9 a tiež žiakom, ktorí na základe diagnózy poradenského zariadenia potrebujú zvýšený
individuálny prístup a sú vedení ako žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V tomto
školskom roku ich bolo evidovaných 23. Ide najmä o žiakov s diagnózou špecifických vývinových
porúch učenia /dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia/ a o žiakov s diagnózou poruchy
pozornosti a aktivity /ADHD/, ktoré môžu prerásť až do porúch správania.
Začiatkom školského roka sa školská psychologička predstavila prvákom a pripomenula sa
druhákom, zinscenovala a zahrala im divadielko O psíčkovi a mačičke. V januári sa zúčastnila zápisu
budúcich prvákov do školy. V júni realizovala testovanie žiakov 4. ročníkov za účelom výberu do
športovej triedy. V priebehu celého školského roka boli vo všetkých ročníkoch druhého stupňa
20
postupne realizované besedy. Išlo o preventívny program zameraný na sebapoznanie žiakov /6.-7.
ročníky/, na voľbu budúcej profesie /8. – 9. ročníky/ a na rozvíjanie celkovej atmosféry v triednom
kolektíve /5. ročníky/. V marci školská psychologička pomohla zrealizovať školské kolo súťaže
v prednese rozprávky a s víťazkou školského kola sa zúčastnila okresného kola v tejto súťaži.
V tomto školskom roku v práci psychológa prevládala /okrem spomínaných besied
a preventívnych programov/ práca s individuálnymi klientmi, v budúcnosti vidíme zmysel v zameraní
sa aj na skupinovú prácu. V tomto školskom roku sa od novembra psychologička cca 1x za tri týždne
stretávala so skupinkou troch chlapcov s problémovým správaním, čo sa ukazuje ako perspektívne.
Počas celého roka boli poskytované poradenské služby pedagógom.
Za účelom komplexného riešenia rôznych problémových alebo patologických situácií
jednotlivých žiakov bola realizovaná spolupráca:
­ s rodičmi alebo zákonnými zástupcami
­ s vedením školy
­ s triednymi učiteľmi a vychovávateľmi
­ s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, s Detským integračným centrom
a niektorými inými špeciálno-pedagogickými centrami
­ s detským neurológom /MUDr. Holovičová/
­ s pedopsychiatrom /MUDr. Petríková/
­ s klinickými psychológmi /PhDr. Šefarová, PhDr. Michlerová/
­ s logopédom /PaedDr. Stanislava Horáková/
Vypracovala: PhDr. Magdaléna Bohunická, školská psychologička
Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie
matematiky a práce s informáciami a človek a príroda
za školský rok 2012/2013
Predmetová komisia matematiky a práce s informáciami a človek a príroda pracovala
v školskom roku 2012/2013 v zložení:
Vedúca PK:
Mgr. Elena Čeligová
Členovia:
Mgr. E. Cúciková
Mgr. B. Beňadiková
Mgr. M. Rusnáková
PaedDr. L. Koleničová
Mgr. Z. Jankovičová
Ing. G. Krivičková
Všeobecné ciele a úlohy:
Úlohy vyplývajúce z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR v školskom roku
2012/2013 sme plnili a splnili podľa plánu práce schváleného v auguste 2012 v nasledovných
oblastiach:
I. Výchovno-vzdelávacie aktivity
­ v 5. - 8. ročníku sme zabezpečili vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu
rozpracovaného na podmienky školy do Školského vzdelávacieho programu,
­ zvyšovali sme kvalitu pracovného prostredia žiaka na vyučovaní s informačnými a komunikačnými
prostriedkami,
­ pri využívaní internetu na hodinách sme využívali aj stránky k bezpečnému používaniu internetu:
www.pomoc.sk
www.bezpecnenainternete.sk,
www.stopline.sk,
www.zodpovedne.sk,
www.ovce.sk,
21
­ rozvíjali sme činnosť detí s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na
zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu udržateľnú spotrebu energie, separovanie
odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia,
­ environmentálnu výchovu ako prierezovú tému Štátneho vzdelávacieho programu sme
implementovali do jednotlivých predmetov,
­ sledovali sme súťaže a projekty v rámci environmentálnej výchovy na stránke www.sazp.sk/,
­ zapracovali sme do plánov práce jednotlivých predmetov témy súvisiace s multikultúrnou
výchovou, s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv a práv
dieťaťa, predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu a v oblasti
problematiky migrácie,
­ priebežne sme hodnotili sociálnu atmosféru v triedach a vytvárali sme podmienky na tvorivú
atmosféru, spolupracovali sme s triednymi učiteľmi,
­ naďalej sme sa zapájali do projektu Slovenského výboru UNICEF pod názvom „Škola priateľská
deťom“,
­ zapojili sme sa a zorganizovali sme predmetové olympiády a súťaže vyhlásené MŠ SR Matem.
olympiáda, Pytagoriáda, Fyzikálna olympiáda, zabezpečované IUVENTOU,
­ z poverenia Oddelenia odborných a metodických činností KŠÚ v Trnave sme zorganizovali
obvodné kolá Matematickej olympiády, Mgr. Čeligová je predsedníčka Obvodnej komisie Mat.
olympiády, s Oddelením odborných a metodických činností KŠÚ v Trnave sme spolupracovali pri
organizovaní Fyzikálnej olympiády a Archimediády (Mgr. Rusnáková je členkou Obvodnej komisie
súťaže) a pri organizovaní obvodného kola Pytagoriády (Mgr. Čeligová a Mgr. Cúciková sú
členkami Obvodnej komisie Pytagoriády),
­ do školského vzdelávacieho programu sme implementovali Národný štandard finančnej gramotnosti
– www.siov.sk
­ sledovali sme stránky – www.matika.sk, www.fitucitela.sk, www.modernyucitel.net,
www.olympiady.sk, www.microsoft.com/slovakia/education, www.skolaplus.sk
­ pre žiakov sme objednali Zbierky úloh z matematiky na precvičovanie preberaného učiva a prípravu
na testovanie
­ pokračovali sme v realizácii Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania, realizovali sme
programy: Škola podporujúca zdravie, Čas premien, PEER program a ďalšie.
II. Realizácia hlavných úloh
a) Dodržiavanie učebných osnov a štandard a plnenie Tematických výchovno-vzdelávacích
plánov sme priebežne sledovali. Venovali sme pozornosť zmenám v základných pedagogic.
dokumentoch, podľa Štátneho vzdelávacieho programu sme upravovali Školský vzdelávací program,
venovali sme tiež pozornosť novým pomôckam, učebniciam. Pre zvyšovanie kvality vyučovacieho
procesu sme absolvovali vyučovanie aj v odbornej učebni IKT, využívajúc nainštalované programy
a internetové stránky.
Mgr. Koleničová uskutočnila otvorenú hodinu chémie na tému „Prúdenie plynov a časticové
zloženie látok“ pre Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity, katedru chémie. Prítomný bol aj Prof.
Dr. Bayram, zástupca partnerskej Pedagogickej fakulty z Arkasu v Turecku.
Mgr. Jankovičová v apríli zabezpečila vzdelávací program pre II. stupeň „Zneužitie moci“
b) Sledovali sme vedomostnú úroveň žiakov v matematike požadovanými písomnými prácami
a testami vo všetkých ročníkoch. Závery a poznatky sme rozobrali na zasadaní PK.
Pri vstupných previerkach sa vedenie školy zameralo na vedomosti žiakov 5. a 9. ročníka
z matematiky.
Výsledky vstupných previerok v 5. roč. boli nasledovné: 5.A – 69%, 5.B – 76,4 %
Výsledky 9. roč.: 9.A – 62,3%
c) hodnotenie žiakov
22
Pri hodnotení žiakov sme používali Metodický pokyn č.22/2011 hodnotenie žiakov základnej
školy.
Pri hodnotení práce žiakov z previerok – sme používali stupnicu:
100% – 90%
výborný
89% – 80%
chválitebný
79% – 60%
dobrý
9% – 30%
dostatočný
29% – 0%
nedostatočný
Pri hodnotení práce žiakov – štvrťročné previerky – bude používaná klasifikačná stupnica:
100% – 95%
výborný
94% – 75%
chválitebný
74% – 50%
dobrý
49% – 25%
dostatočný
24% – 0%
nedostatočný
/stupnica platí v prípade, že bude písomná skúška uskutočnená formou testu, ak bude žiak
odpovedať vetou, rozvíjať myšlienku bude jeho odpoveď hodnotená doteraz používanou stupnicou/.
V februári 2013 sa uskutočnila riaditeľská previerka z chémie v 7. ročníku. Úspešnosť žiakov
bola nasledovná: 7.A 77,7 %, 7.B 73,3 %.
d) Aby pripravenosť žiakov na certifikačné testovanie bola čo najlepšia v 9. ročníku, sme
uskutočnili testovanie žiakov KOMPARO v 8. roč. a 9. roč.
Výsledky boli nasledovné: 8.A 37,87 %, 9.A – 48,13 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR bola 44,4 %, percentil, zúčastnených
škôl bol 28,8 %.
e) Naši žiaci sa zúčastnili pilotného testovania, ktoré sa po obsahovej stránke uskutočnilo
s pracovníčkou NÚCEM – MŠ SR
f) V celoslovenskom certifikačnom testovaní žiakov 9. ročníka boli výsledky našich žiakov
nasledovné: 9.A 67,31 %
Priemerná percentuálna úspešnosť našej školy bola 60,07 %, rozdiel oproti národnému
priemeru +7,24 %.
g) Samozrejme, že sme v súlade s učebnými osnovami a celoročným plánom práce školy
písali aj previerky na overovanie vedomostí detí. Jednotlivé previerky sme vždy veľmi podrobne
rozobrali na zasadnutiach PK.
h) Organizovali sme školské kolá súťaží z matematiky a ostatných prírodovedných súťaží, naši
žiaci získali nasledovné umiestenia v obvodných a krajských kolách:
Matematická olympiáda – boli obsadené všetky kategórie v obvodnom kole. Najlepšie sa
umiestnili:
5. ročník – Bohún Alan – 1. miesto, Pekárová Katarína – 3. miesto
6. ročník – Belavá Pavlína – 7. miesto
7. ročník – Dalibor Drgoň – 2. miesto
8. ročník – Sláviková Lucia – 1. miesto, Madarásová Kristína – 7. miesto
9. ročník – Sokolovská Petra – 2. miesto
Pytagoriáda – boli obsadené všetky kategórie:
5. ročník – Krištof Viliam – 4. miesto
6. ročník – Belavá Pavlína – 7.-8. miesto
7. ročník – Suchý Róbert – 6. miesto
8. ročník – Sláviková Lucia – 13. miesto
III. Odborné exkurzie:
V tomto školskom roku sme zorganizovali 1-dňové tematické exkurzie pre žiakov:
23
Banská Štiavnica – 8. roč. – p. uč. Jankovičová
Arborétum Mlyňany a žrebčín Topoľčianky – 5. roč. – p. uč. Koleničová a Jankovičová
IV. Činnosť záujmových útvarov
V rámci zvyšovania kvality vyučovacieho procesu a rozširovania vedomostí detí poskytli sme
žiakom možnosť pracovať v záujmových útvaroch:
PaedDr. Lucia Koleničová – Internetový krúžok
Mgr. Mária Rusnáková – Matematický krúžok
Mgr. Barbora Beňadiková – Zaujímavá matematika
V. Vypracovanie projektov
Projekt vypracovala p. uč. Koleničová – mesto Trnava – Deň zdravia 2013
VI. Realizáciu hlavných úloh
sme uskutočňovali priebežne a sledovali a vyhodnocovali hlavne na zasadnutiach komisie.
Podľa plánu práce sa uskutočnili 4 zasadnutia. Na augustovom zasadnutí sme prerokovali
obsah vzdelávania matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov podľa Štátneho
vzdelávacieho programu a jeho aplikáciu v Školskom vzdelávacom programe, prerokovali sme a
schválili obsah tematických plánov, výsledky opravných skúšok, naplánovali sme záujmovú činnosť
detí, zapojenie a organizáciu súťaží schválených MŠ SR a zaoberali sme sa tiež realizáciou
laboratórnych prác a organizáciou odborných exkurzií.
Na decembrovom zasadnutí sme prerokovali využívanie informačno-komunikačných
technológií vo vyučovaní matematiky a prírodovedných predmetov a v informatike, prezentáciu
nových vyučovacích metód a foriem výučby, zaoberali sme sa individuálnym prístupom
k talentovaným žiakom a zapojenie žiakov do predmetových olympiád, aktivitami na podporu
projektov školy – primárnou protidrogovou prevenciou, prácou PEER – skupín. Značnú pozornosť
sme venovali plneniu učebných osnov a výsledkom vedomostných previerok z matematiky a fyziky,
prípravou testovania KOMPARO v školskom roku 2012/2013.
Na marcovom zasadnutí sme sa zaoberali, závermi a úlohami z nich vyplývajúcimi plánu
práce školy, odborným rastom pedagogických pracovníkov
Na júnovom zasadnutí sme vyhodnotili poznatky z uplatňovania Školského vzdelávacieho
programu v pre 9. ročníku, aktivity členov komisie, úspešnosť žiakov v súťažiach, činnosť
záujmových útvarov, rozobrali sme výsledky písomných prác po ročníkoch. Členovia komisie opäť
konštatovali, že prácu im sťažuje nedostatok učebníc, čo zhoršuje prípravu žiakov na vyučovanie.
VII. Osobitné aktivity:
Členovia PK sa zúčastnili v uplynulom období nasledovných aktivít: Dňa narcisov
v spolupráci s Ligou proti rakovine, pobočka v Trnave, aktivity pre UNICEF - predaj Modrého
gombíka, Čas premien v 6. a 7. ročníku, starali sa o životné prostredie školy, poskytovali prvú pomoc
žiakom pri drobných úrazoch.
Členka predmetovej komisie Ing. Krivičková po celý rok aktualizovala web stránku našej
školy a zabezpečovala činnosť odborných učební IKT.
Členky PK zvyšovali priebežne svoju kvalifikáciu:
- p. Cúciková spolu s kolegyňami Beňadikovou a Krivičkovou ukončila inovačné štúdium
na tému Dopravná výchova.
- p. Krivičková ukončila štúdium v rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu
na základných školách organizovaného MŠ SR – tretí modul záverečnou prácu
a skúškami.
VIII. Hlavné úlohy do ďalšieho obdobia:
Úlohy vyplývajú z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školský rok 2013/2014:
­ využívať komplexné aktivizujúce metódy (problémová metóda, projektová metóda, skupinové
a kooperatívne vyučovanie, a p.),
24
­ zabezpečiť Generálnu skúšku testovania žiakov 5. ročníka ZŠ (ďalej len Testovanie 5), ktoré sa
uskutoční v novembri 2013,
­ venovať pozornosť testovaniu štúdie IEA TIMSS 2015 (medzinárodná štúdia o počítačovej
a informačnej gramotnosti 14-ročných žiakov),
­ pri príležitosti Svetového dňa výživy (16.10) a Svetového dňa mlieka (3.5.) vyhlásiť tematické
týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia
konzumácie ovocia a zeleniny,
­ sledovať stránku MŠVVaŠ SR www.iedu.sk a portál „Mapa regionálneho školstva“ na stránke
http://mapaskol.iedu.sk,
­ zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním podujatí
sledovať stránku www.iuventa.sk , časť Projekty – Ľudské práva,
­ implementovať do ŠkVP našej školy témy Národného štandardu finančnej gramotnosti, pretože
súčasťou PISA bude aj testovanie finančnej gramotnosti.
Vyhodnotenie bolo prerokované na zasadnutí PK dňa 24. júna 2013
Vyhodnotenie vypracovala a zapísala: Mgr. Elena Čeligová
Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie
človek a svet práce, umenie a kultúra, zdravie a pohyb
za školský rok 2012/2013
V školskom roku 2012/2013 predmetová komisia pracovala v tomto zložení:
Vedúca PK:
Z. Jankovičová
Členovia:
R. Matúšek, Z. Žitniaková – TEV
L. Kaššovicová – VYV
G. Krivičková – HUV
Z. Jankovičová, Koleničová – THD, SEE
E. Benedikovičová – p. riaditeľka
Komisia zasadala v priebehu školského roka 4-krát: v auguste, v decembri, v marci a v júni.
Počas školského roka sme venovali pozornosť inovácii vyučovania s informačnými
a komunikačnými technológiami, riešeniu správania žiakov, rozvíjaniu vzťahu k prírode a k zdraviu,
u pedagógov celoživotnému vzdelávaniu, Národnému programu prevencie obezity, propagácii
zdravého životného štýlu. Ďalej sme sa zamerali na výchovu a vzdelávanie v súlade s cieľmi
stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt.
V školskom vzdelávacom programe sme sa v rámci environmentálnej výchovy zamerali na
propagáciu zdravých potravín, udržateľnú spotrebu energie, zvyšovanie povedomia v oblasti
separácie odpadov, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia,
vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu.
Členovia PK sa zapájali so žiakmi do súťaží, olympiád v rámci školy, okresu, kraja
a Slovenska a spolu so žiakmi sa venovali aj krúžkovej činnosti. Svojimi aktivitami sme sa zapojili do
prebiehajúcich projektov Škola podporujúca zdravie, Primárna protidrogová prevencia – PEER
program, Prevencia a eliminácia sociálno-patologických javov v okrese Trnava.
Aktivitami so žiakmi sme sa zapojili do súťaže o najaktívnejšiu základnú školu v oblasti
kultúry v Trnavskom okrese pod názvom Tirnavia trophy 2013 hudobnými a výtvarnými prácami
a tiež do športových súťaží o Trnavské športové hry.
V rámci Trnavského okresu Tirnavia trophy sme obsadili 8. miesto s 45 bodmi a v rámci
Trnavských športových hier sme obsadili 4. miesto a získali pre školu finančnú hotovosť 100 eur.
Zvýšením pohybových aktivít, pozitívnymi zmenami stravovacích návykov a životného štýlu
sme podporili Národný program prevencie obezity žiakov.
25
Hodnotenie a dosiahnuté úspechy v rámci jednotlivých predmetov:
Telesná výchova
P. Žitniaková a p. Matúšek organizovali v priebehu školského roka tieto aktivity na našej
škole: skupiny basketbal CH + D, skupiny hádzaná D + CH, skupiny volejbal CH +D, skupiny
vybíjaná, okresné kolo v basketbale, okresné kolo vybíjaná.
V mesiaci január zorganizovali lyžiarsky kurz pre žiakov 7. ročníka v Bachledovej doline
a 20. – 22.6. 2013 uskutočnili sústredenie pre športovú triedu VI.A v Moravanoch nad Váhom. So
žiakmi pracovali v 7. športových krúžkoch, o ktoré mali deti veľký záujem.
Úspechy a umiestnenia:
Vybíjaná dievčatá: 1. miesto Trnava, 1. miesto okres, 5. miesto kraj
Basketbal dievčatá: 3. miesto Trnavské športové hry, 4. miesto okres
Hádzaná dievčatá: 3. miesto Trnavské športové hry, 4. miesto okres
Atletika dievčatá: 4. miesto okres družstvo
Jednotlivci okres TT 3. miesto 60 metrov – Martinátová Lujza VI.A
3. miesto skok do výšky – Planetová Veronika
Atletika chlapci: 2. miesto hádzaná okres, 3. miesto basketbal okres
Atletika okres: 6. miesto družstvo
Hudobná výchova
Dňa 31.5.2013 sa uskutočnil výchovný koncert skupiny FREE VOX – Naše a svetové
osobnosti, ktorých piesne zostali nesmrteľné
Dňa 10.4.2013 sa uskutočnil vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa - Zneužívanie moci.
P. uč. Krivičková viedla 3 gitarové krúžky a 1 hra na harmoniku. Žiaci, ktorí navštevujú tieto
krúžky, vystúpili so svojím programom na Deň matiek a v rámci mesta ku Dňu detí – Dobrovoľníci
deťom.
Výtvarná výchova
Žiaci našej školy sa zúčastnili pod vedením p. uč. Kaššovicovej súťaží organizovaných
Kalokagatiou v rámci Tirnavia trophy:
Maľovaný sen Vianoc
Cestujeme po svete – Čínske draky – žiačka VII.A Lucia Rakovská obsadila 1. miesto
Moja Trnava – 2. miesto Bieliková VIII.A
Technická výchova (THD) a Svet práce (SEE)
P. Jankovičová a p. Matúšek spolu so žiakmi 7. – 9. ročníkov skrášľovali životné prostredie
výsadbou okrasných rastlín a p. Jankovičová spolu so žiakmi udržiavali a starali sa o kvetinovú
výzdobu školy.
V rámci programu PK sa uskutočňovali spoločné zasadnutia PK Človek a svet práce, Umenie
a kultúra, Zdravie a pohyb a PK Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty.
Vyhodnotenie vypracovala a zapísala: Mgr. Zdenka Jankovičová
Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie
jazyk a komunikácia – SJL
za školský rok 2012/13
V tomto školskom roku PK pracovala v zložení: p. uč. Hrnčíriková, Jaurová a Reptová. P. uč.
Mrnková bola od októbra PN, triedy 6.A a 6.B prevzali p. uč. Jaurová a Reptová. Mali sme 4
zasadnutia + 1 mimoriadne – p. uč. Švihoríková nám poskytla inštruktáž k interaktívnej tabuli v
odbornej učebni cudzích jazykov.
26
Zaradenie vyučujúcich do tried:
p. Hrnčíriková
p. Jaurová
p. Reptová
5.A, 9.A
6.B, 7.B, 8.A
5.B, 6.A, 7.A, 8.B
11 hodín SJL
15 hodín SJL
20 hodín SJL
Plán práce vychádzal zo základných pedagogických dokumentov a z POP 2012/2013:
­ spolupracovali sme s Krajskou knižnicou J. Fándlyho
­ využívali sme IKT vo výchovno-vyučovacom procese
­ zamerali sme sa na monitorovanie vedomostí žiakov testami (aj na ich dôslednú analýzu a opatrenia
na odstránenie nedostatkov)
­ na hodinách gramatiky, literárnej výchovy a slohu sme
o rozvíjali schopnosti spisovne komunikovať (ústne aj písomne)
o sa zamerali na schopnosti argumentovať a prácu s informáciami
o kládli veľký dôraz na vlastnú tvorbu jazykových prejavov
o venovali zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením
o formovali kladný vzťah detí ku knihe
Úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce školy:
­ účasť na literárnych súťažiach organizovaných CVČ Kalokagatia a inými organizáciami
­ realizácia Metodických pokynov na H a K žiakov so ŠVVP
­ využitie aktuálnych výročí vo V-V procese a povzbudzovanie národného povedomia žiakov – p. uč.
Mrnková nám vypracovala prehľad výročí a udalostí 2012/13
­ využívanie rôznych foriem a metód práce vo V-V procese, predovšetkým takých, ktoré vedú ku
kreativite žiakov
Úlohy vyplývajúce z obsahovej a metodickej stránky predmetu:
­ pochopenie materinského jazyka ako prostriedku cesty k iným jazykom
­ štúdium odbornej literatúry a tlače, učiteľských portálov na internete
­ vzájomné konzultácie
Riaditeľské previerky
trieda
previerka
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
vstupná
vstupná
polročná
polročná
polročná
polročná
výstupná
výstupná
diktát
priemerná
známka
2,91
2,47
2,89
2,60
3,61
3,22
2,25
4,00
test
priemerná
úspešnosť
známka
2,52
71,4 %
2,32
76,0 %
2,17
75,7 %
2,70
64,7 %
2,42
72,3 %
2,45
67,9 %
2,08
79,4 %
3,05
64,0 %
celková
priemerná
známka
2,71
2,42
2,52
2,34
3,02
2,83
2,14
3,52
vyučujúca
p. Hrnčíriková
p. Reptová
p. Reptová
p. Jaurová
p. Reptová
p. Jaurová
p. Jaurová
p. Reptová
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
­ pilotné testovanie vybraných škôl sa uskutočnilo 22. 2. 2013, úspešnosť 9.A = 63,33%
­ Testovanie 9 sa uskutočnilo 13. 3. 2013, zúčastnila sa na ňom 9.A (p. Hrnčíriková)
­ úspešnosť 70,31% (priemer SR 67,51%, naša škola o 2,8 % lepšia, percentil 66,36%)
KOMPARO 2012/2013 (koordinátor p. Reptová – uskutočnilo sa 8. 11. 2012)
­ 8. ročník: 8.A – 57,% (SR 51%, percentil 78,8%) – 15 žiakov,
8.B – 51,1% (SR 51%, percentil 53,5%) – 17 žiakov
­ 9. ročník: 9.A – 60,8% (SR 54,8%, percentil 87,2%) – 16 žiakov
27
Prehľad súťažných aktivít
­ Hollého pamätník – školské kolo 27.2.2013:
II. kategória poézia
1. Lukáš Poláček 7.B (p. Jaurová)
2. Miroslava Pelecová 7.A (p. Reptová)
próza
1. Patrícia Piešťanská 5.B (p. Reptová)
2. Lucia Rakovská 7.A(p. Reptová)
3. Martin Sokolovský 5.A (p. Hrnčíriková)
špeciálna cena knižnice – Tereza Mašlanková 5.B (p. Reptová)
III. kategória poézia
1. Lucia Sláviková 8.A (p. Jaurová)
2. Michaela Čápková 8.B (p. Reptová)
próza
1. Katarína Hucková 9.A (p. Hrnčíriková)
2. Miroslava Polakovičová 8.B (p. Reptová)
Lukáš Poláček vzhľadom na minuloročné umiestnenie v krajskom kole tento rok postúpil
priamo do okresného kola a v ňom obsadil 3. miesto.
­ Čaro Vianoc: II. kategória
poézia 1. miesto Tatiana Homolová 7.B (p. Jaurová)
III. kategória poézia 1. miesto Lukáš Zverbík 8.B (p. Reptová)
próza 2. miesto Alexandra Goffová 8.B (p. Reptová)
­ Prvosienky:
kategória B
poézia 2. miesto Jakub Petrík 7.B (p. Jaurová)
próza 3. miesto Pavlína Belavá 6.B (p. Jaurová)
kategória C
poézia 3. miesto Veronika Planetová 8.A (p. Jaurová)
próza 2. miesto Viktória Gašparíková 8.A (p. Jaurová)
­ Súťaž školských časopisov: čestné uznanie Atomik (p. Reptová)
Exkurzie a podujatia
­ september – p. Reptová a Hrnčíriková zorganizovali pre žiakov 7. – 9. ročníka návštevu divadelného
predstavenia hry W. Shakespeara Komédia omylov v DJP Trnava
­ september – vyučujúce SJL uskutočnili návštevu pobočky KKJF so žiakmi 5.A, 5.B a 8.A
­ október – vedenie školy v spolupráci s vyučujúcimi SJL zorganizovalo pre žiakov 5. – 9. ročníka
návštevu muzikálu Anjeli za školou v bratislavskom Istropolise
­ október – p. Reptová – Jesenná výstavka kníh
­ december – p. Jaurová sa zúčastnila na obvodnom kole OSJL ako porotkyňa
­ máj – všetky vyučujúce – Čitateľský maratón v pobočke KKJF
­ jún – p. Reptová sa s ocenenými žiakmi zúčastnila na odovzdávaní cien a vyhodnotení súťaží vo
vlastnej literárnej tvorbe a súťaže školských časopisov, ktoré usporiadala Kalokagatia v kine
Hviezda
­ jún – p. Hrnčíriková – krst knihy „Poetické duše 9.A?!“ (vydaná a zviazaná sponzorsky)
Krúžková činnosť
­ Atomik – p. Reptová, vydali sme 2 čísla časopisu (vianočné a jarné), zisk do NF bol 82,- €
­ Cvičenia zo slovenského jazyka – p. Jaurová
Žiadosti o grant Mesta Trnava
­ p. Hrnčíriková – „Tvorivo a aktívne prejav svoje ja“
Ďalšie vzdelávanie učiteľov
­ p. Mrnková úspešne ukončila vzdelávanie „Modernizácia vo vyučovaní“.
Cvičné učiteľky – p. Jaurová a Reptová – u každej absolvovali súvislú prax tri študentky
Trnavskej univerzity.
Archivácia dokumentov – vykonaná podľa predpísaných požiadaviek.
Správu vypracovala: Mgr. I. Reptová, vedúca PK
28
Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie
jazyk a komunikácia – cudzie jazyky za školský rok 2012/13
V školskom roku PK pracovala podľa plánu práce, ktorý vychádzal zo základných
dokumentov a POP 2012-2013:
- využívali sme IKT vo výchovno-vyučovacom procese – nové CD prehrávače, interaktívna tabuľa
pre 1. stupeň,
- kládli sme dôraz na komunikáciu v cudzom jazyku,
- zamerali sme sa na tvorbu a využívanie testov,
- uplatňovali sme projektové vyučovanie s vlastnou prezentáciou,
- venovali sme pozornosť čitateľským aktivitám žiakov,
- pokračovali sme v projekte Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov, pedagógov.
Úlohy vyplývajúce z plánu práce školy v školskom roku
- dodržiavanie metodických pokynov pre prácu so žiakmi so SŠVP
- hodnotenie vyučovacích výsledkov v súlade s klasifikačným poriadkom
- pre prvý cudzí jazyk sme uplatnili v 8.a 9. ročníku náročnejšiu stupnicu hodnotenia tematických
a didaktických testov
- vzájomné hospitácie u vyučujúcich cudzích jazykov
Z obsahovej a metodickej stránky predmetu sme plnili úlohy:
- štúdium odbornej a pedagogickej literatúry
- využitie učiteľských stránok na internete
- vzájomné konzultácie
- štúdium na vysokej škole a prihlásenie sa na prípravné atestačné vzdelávanie
- školenie vyučujúcich k práci s interaktívnou tabuľou (p. Švihoríková, p. Nováková, p. Beňadiková)
Riaditeľské previerky:
7.A p. učiteľka Švihoríková
-písalo 11 z 12 žiakov
-priemerná známka z previerky: 2,36
-percento úspešnosti: 75,84%
7.A p. učiteľka Beňadiková
-písalo 13 z 13 žiakov
-priemerná známka z previerky: 2,54
-percento úspešnosti: 62%
7.B p. učiteľka Švihoríková
-písalo 10 z 12 žiakov
-priemerná známka z previerky: 2,5
-percento úspešnosti: 65,92%
7.B p. učiteľka Nováková
-písalo 10 z 12 žiakov
-priemerná známka z previerky: 2,3
-percento úspešnosti: 73,97%
Prehľad aktivít:
V 9. ročníku p. učiteľka Švihoríková realizovala projektovú prácu a čitateľskú besedu
„Tínedžeri a čítanie“, v 7. ročníku urobila projektovú súťaž o muzikáli „Andílci za školou“.
V 5.A triede p. učiteľka Beňadiková urobila vychádzku pod názvom „Okolie školy“. Žiaci
pracovali s popisom okolia školy, pričom využívali vedomosti o predložkách miesta.
V 6.A triede p. učiteľka Beňadiková realizovala vyučovanie zážitkom „Varenie“. (Žiaci
urobili palacinky, cestoviny so šampiňónmi a rizoto).
29
P. učiteľka Nováková uskutočnila vychádzku do mesta na tému „Akú zmrzlinu máš rád?“ so
žiakmi 4. ročníka. Zabezpečila objednávanie anglických časopisov „Hello Kids“ a „Hello“ pre 1. a 2.
stupeň základnej školy. Uverejnila plagát v anglickom časopise „Hello Kids“. Aktualizovala nástenky
na 1. stupni pre 4. ročník.
P. učiteľka Jaurová tvorila so žiakmi 8. ročníka projekt „My country“ so zameraním na tému
o poznatkoch Slovenska z hľadiska súčasného a historického. Žiaci 8.A triedy čítali knihu
v anglickom jazyku na základe vlastného výberu. Následne svoje poznatky prezentovali ako čítanie
s porozumením.
Žiaci 9. ročníka sa zamerali na víziu svojej budúcnosti v projekte „About my future“.
P. učiteľka Reiffersová realizovala projekty „Moje aktivity“ a „Môj obľúbený dopravný
prostriedok“ na hodinách francúzskeho jazyka. Pomocou nástenných novín vo francúzskom jazyku
aktualizovala učivo z jednotlivých ročníkov.
P. učiteľka Tarabíková v spolupráci s MŠ realizuje projekt „Interkulturálne vzdelávanie detí,
žiakov a pedagógov“ v 1.A, 1.B triede.
Deti z materskej škôlky – 3 triedy sa tiež zúčastňujú na tomto projekte.
V máji navštívila pani učiteľka s deťmi z materskej škôlky partnerskú škôlku v Rakúsku.
Vyučujúce cudzích jazykov na 1. stupni pracujú v Programe cezhraničnej spolupráce Slovenskej
republiky a Rakúska (2007-2013), projekt „Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých, ATMOS“
Krúžková činnosť:
- P. učiteľka Švihoríková – Angličtina hrou – v 6.B triede
- P. učiteľka Tarabíková – Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov, krúžok v 1.A a 1.B
triede „Nemčina hrou“.
- P. učiteľka Fridrichová – pracovala so žiakmi triedy 2.A, 2.B v krúžku „Nemčina hrou“.
- P. učiteľka Nováková – pracovala so žiakmi 4. ročníka v krúžku „Hravá angličtina“.
- P. učiteľka Beňadiková – Angličtina s počítačom v 6.A triede.
- P. učiteľka Reiffersová – Francúzsky jazyk hrou 5. – 8. roč.
Vzdelávanie učiteľov:
- P. Švihoríková ukončila štúdium titulom bakalár, pokračuje v magisterskom štúdiu.
- P. Beňadiková si podala prihlášku na prípravné atestačné vzdelávanie.
Archivácia dokumentov zrealizovaná podľa predpísaných požiadaviek.
Vypracovala vedúca PK Jazyk a komunikácia: Mgr. Mária Jaurová
Vyhodnotenie činnosti MZ pre primárne vzdelávanie
za šk. rok 2012/2013
MZ pre primárne vzdelávanie má 10 členov.
V školskom roku 2012/2013 sa členovia stretli 4-krát. Na svojich zasadnutiach sa venovali
školskému vzdelávaciemu programu, vypracovaniu časovo-tematických plánov pre jednotlivé
predmety, preštudovali ped.– organ. pokyny i pokyny na hodnotenie a klasifikáciu. Oboznámili sa aj
s metodickými usmerneniami pre prácu so žiakmi so ŠVVP.
Na začiatku šk. roka si naplánovali krúžky a rozdelili si zabezpečenie jednotlivých akcií počas
celého šk. roka.
Žiaci 1. - 4. roč. mohli počas roka navštevovať tieto krúžky:
- Pohybové hry – p. uč. Bergmannová, Miháliková – 1. a 2. roč.
- Futbalový krúžok – p. uč. Repíková – 1.- 4. roč.
- Stolnotenisový krúžok – p. Ráciková – 4. roč.
- Envirko – p. uč. Kreutzová – 2. roč.
- Tvorivá dielňa – p. uč. Hrušovská – 2. roč.
- Nemčina hrou – p. uč. Fridrichová – 2. roč.
30
- Hravá angličtina – p. uč. Nováková – 4. roč.
- Basketbal – p. uč. Žitniaková – 1. stupeň
- Prvá pomoc – p. uč. Čeligová – 3. roč. príprava pre družstvá mladých zdravotníkov
Členovia MZ pri riešení problémov so žiakmi aktívne spolupracovali so šk. psychologičkou –
PhDr. M. Bohunickou, ktorá navštevovala počas roka aj jednotlivé kolektívy s rôznymi aktivitami.
Pre žiakov 1. ročníka si v novembri na zoznámenie pripravila divadielko „Psíček a mačička“ a členov
MZ v marci formou prednášky oboznámila s charakteristickými črtami jednotlivých pováh ľudskej
osobnosti.
Počas celého šk. roka prebiehala spolupráca medzi pani učiteľkami 1. stupňa a učiteľkami MŠ.
10. decembra sa uskutočnil Deň otvorených dverí pre deti z MŠ – budúcich prváčikov a ich
rodičov. Deti boli rozdelené do skupín a bolo im umožnené zúčastniť sa vyučovacieho procesu
v triedach. Zapojili sa do vyučovania SJL, ANJ, MAT, PRI, HUV a TEV, vyskúšali si aj prácu
s interaktívnou tabuľou. Záujem prejavili aj rodičia žiakov 1. – 4. roč. a v hojnom počte sa prišli
pozrieť na vyučovanie.
14.1.2012 sa zúčastnila p. uč. Bergmannová rodičovského združenia v MŠ Okružná 27, kde
bola hlavná téma príprava a zrelosť detí na vstup do školy.
Pani učiteľky z MŠ sa zúčastnili zápisu do 1. roč., pozorovali atmosféru a priebeh zápisu.
10.6. privítali p. uč. Bergmannová a Miháliková deti z MŠ na otvorených hodinách v 1.A
a 1.B, žiaci pripravili škôlkárom drobné darčeky.
Žiaci 1. stupňa sa starajú o svoje zdravie a zlepšenie fyzickej kondície, čo dokázali hneď
v septembri na cvičení v prírode a 27.9.sa 4.B s p. u. Rácikovou zúčastnila cyklistických pretekov na
Slávii. Aby si overili svoje dopravné vedomosti a schopnosti, zúčastnili sa žiaci 1. - 4. roč. začiatkom
októbra praktickej výučby na dopravnom ihrisku v Galante.
4.A a 4.B. sa zapojili do projektu MV a KR PZ Bezpečne na bicykli.
Žiaci 3.A, 3.B sa učili základy plávania v mestskej plavárni.
Žiaci, ktorí navštevovali krúžok pohybové hry, navštívili aj soľnú jaskyňu na Tehelnej ulici.
13.12.2012 sa vybraní žiaci 4.A,4.B zúčastnili súťaží na Vianočnej športovej šou v mestskej
šp. hale.
Chlapci aj dievčatá 4. roč. súťažili v apríli 2013 vo vybíjanej na majstrovstvách okresu, kde
získali dievčatá 1. miesto a chlapci 2. miesto.
16.4.2013 sa najzdatnejší žiaci 2. - 4. roč. zúčastnili atletickej súťaže Kinderiáda, kde R.
Paulíny z 3.B získal 1. miesto v behu na 60 m a P. Vidlička z 2.A 3. miesto v skoku do diaľky.
Okrem športových aktivít sa žiaci 1.stupňa venovali aj kultúrnym akciám: prváci a druháci
boli v decembri na div. predstavení „Traja tučniaci“, kde im Mikuláš rozdal sladkosti, štvrtáci si
pozreli 30.1. v kine Hviezda tanečnú rozprávku „Labutia Princezná“, v ktorej si zahrali aj žiaci našej
školy. Výchovného koncertu „V zdravom tele, žiť je skvelé“ sa zúčastnili 19.3. v kine Hviezda všetci
žiaci 1. stupňa.
V marci žiaci navštívili pobočku mestskej knižnice na našej škole, kde si vypočuli prednášky
o knihách a ich autoroch, v júni sa žiaci 2. - 4. roč. zapojili do čitateľského maratónu.
Knihám a literatúre sa venovali aj žiaci 3.A, 3.B, ktorí strávili spolu s p uč. Repíkovou
a Kollárikovou v knižnici Noc s Andersenom – 5.4.2013.
27.2.2013 sa konalo v knižnici školské kolo Hollého pamätník, kde súťažili žiaci v prednese
poézie a prózy. Najlepšími recitátormi boli:
Poézia: 1. R. Pánisová -3.B
Próza: 1. I. Mišíková – 3.B
2. N. Kudlová - 2.B
2. E. Rapavá – 3.B
3. T. Mišíková - 2.A
3. E. Galová – 2.A
V obvodnom kole sa R. Pánisová umiestnila na 1. mieste a I. Mišíková na 3. mieste, v okrese
bola R. Pánisová na 3. mieste.
11.4.2013 putovali malí speváci za ľudovou piesňou v školskom kole:
31
1. A. Jakubcová – 4.B
2. L. Holičová – 4.B, V. Bieliková -4.A
3. L. Zitrická – 4.A, T. Gašparík – 1.B
Šikovní matematici 3. a 4. ročníkov súťažili v decembri v šk. kole Pytagoriády.
Najúspešnejšími riešiteľmi boli E. Vidličková zo 4.A a L. Palagy z 3.A. V obvodnom kole obsadila E.
Vidličková 6. miesto.
Záujemci o matematiku riešili aj úlohy v súťaži „Všetkovedko“.
Výtvarne nadané deti súťažili v októbri v zostrojovaní šarkanov – Šarkaniáda,
v decembri zhotovovali „Najkrajší vianočný pozdrav“, na jar „Najkrajší veľkonočný
pozdrav“. Žiaci sa zapájali aj do mnohých výtvarných súťaží poriadaných Kalokagatiou ,výtvarné
práce žiakov zdobili chodby našej školy počas celého šk. roka..
1. marca 2013 sa všetci žiaci veselo zabávali na karnevale a súťažili o najkrajšiu masku.
Pekný kultúrny program si prichystali pod vedením p. uč. a vych. ku Dňu matiek pre svoje
mamičky dňa 9.5.2013.
3.5.2013 sa žiaci 4. roč. zúčastnili spomienkovej slávnosti na M. R. Štefánika na Námestí
SNP.
Deň detí prežili prváci a druháci v Mestskej športovej hale, kde Dobrovoľníci deťom pripravili
športovo-zábavno-súťažný program.
Žiaci 1. stupňa sa veľmi aktívne zapojili do jesenného i jarného zberu papiera.
Počas šk. roka absolvovali aj exkurzie a výlety:
- 13.11.2012 – Planetárium Hlohovec, 4.A, 4.B
- 27. - 31.5.2013 – ŠvP Trenčianska Teplá, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B
- 6..6.2013 – výlet Smolenice, jaskyňa Driny, 1.A,1.B
- 18.6.2013 – výlet Piešťany, 2.A, 2.B
Aj počas tohtoročných prázdnin sa uskutoční letný prímestský tábor pre deti 1. - 4. roč., ktorý
organizuje p. vych. Chmelárová a všetky p. uč. 1. stupňa sa aktívne zapoja do realizácie športového,
rekreačného aj zábavného programu počas 2 týždňov: od 1.-4.7. a 8.-12.7.2013. Tábora sa zúčastní 80
detí.
Učitelia 1.stupňa počas roka absolvovali školenia:
25.9.2013 – Matematika 1. - 4. r. – p. Miháliková
19.3.2013 – Hospitácia, náhľad na školu vo Viedni – p. Fridrichová
Učitelia zrealizovali úspešné projekty z mesta: p. Fridrichová, Miháliková, Kreutzová,
Repíková, Ráciková.
P. uč. Repíková propagovala našu školu v časopise Zornička fotografiami aktivít detí najmä
triedy 3.B
Učitelia 1. - 4. roč. zabezpečovali počas celého šk. roka výzdobu školy na chodbách i oknách.
Vzdelávanie učiteľov a získavanie kreditov:
Dopravná výchova – p. uč. Hrušovská, Kreutzová, Repíková
Vypracovala: Mgr. Jaroslava Miháliková, vedúca MZ
Vyhodnotenie činnosti MZ – ŠKD
za školský rok 2012/2013
V školskom roku 2012/2013 sa do ŠKD prihlásilo 150 detí. Vytvorilo sa 6 oddelení:
1. oddelenie – p. Chmelárová
1.A
2. oddelenie – p. Nádaská
1.B
3. oddelenie – p. Pálková
2.A, 3.A
4. oddelenie – p. Remenárová
2.B, 3.A
5. oddelenie – p. Koleničová
3.B
32
6. oddelenie – p. Vojtechová
4.A ,4.B
Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD za rok 2012/2013 bol 10 euro/mesačne na žiaka.
Členovia MZ ŠKD sa v školskom roku 2012/2013 zišli na zasadnutiach 4x.
Hlavné ciele a úlohy v tomto školskom roku boli:
- realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade s výchovným programom
- zvyšovať čitateľskú gramotnosť pomocou didaktických hier
- skvalitnenie prípravy na vyučovanie v ŠKD
- podporovať športovú a zdravotnú činnosť
- zvyšovať prírodovednú spôsobilosť rozvíjaním environmentálnej výchovy.
- zvyšovanie pozornosti a úcty voči starším ľudom
- zamerať sa na prevenciu šikanovania medzi deťmi
- umožniť navštevovať ŠKD i deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia
Odzneli prednášky na tému:
- Integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ŠKD – p. Remenárová
- Negatívne vplyvy v rodinnej výchove – p. Chmelárová
- Relaxačné a uvoľňovacie cvičenia pre deti – p. Vojtechová
- Potreba aplikácie mediálnej výchovy do vzdelávacieho procesu detí – p. Pálková
Aj v tomto školskom roku sme pokračovali v záujmovej činnosti. Žiaci sa mohli zapojiť do:
- tvorivej dramatiky
- základov akvaristiky
- tvorivej hodinky
- šikovných rúk
- poznaj a chráň
- prírodoveda
Počas školského roka sa deti ŠKD zúčastnili mnohých aktivít. V mesiaci september sa všetky
oddelenia ŠKD zapojili do Šarkaniády. Ocenenia dostali žiaci Nižnanský, Bažányiová, Velická a
Jakubcová od p. Vojtechovej. Pani Pálková a Remenárová sa zúčastnili seminára tvorivej dramatiky
pre ŠKD. V októbri pani Vojtechová navštívila Západoslovenské múzeum, kde si žiaci vyskúšali
techniku pieskovania a vytvoril si vlastné obrázky. 30.10 p. Chmelárová zorganizovala akciu Deň
jablka. Pripravila zaujímavú a poučnú reláciu do školského rozhlasu, kde vyzvala deti, aby zjedli
denne aspoň jedno jablko, pretože posilňuje imunitu funkciu čriev a žalúdka. Žiaci prvého stupňa
ochutnali i jablkovú šťavu.
Veľkú pozornosť v ŠKD sme venovali skvalitneniu environmentálnej výchovy rôznymi
akciami:
- p. Remenárová s prvákmi prikrmovali počas zimného obdobia vtáčiky vo vtáčej búdke,
- prírodovedne kvízy si pripravili pani Koleničová a Vojtechová,
- p. Nádaská a Koleničová na jar s deťmi vyčistili okolie školy.
Vianočnú a zimnú atmosféru sme vytvorili vo vestibule školy. V adventnom období prebiehali
v oddeleniach vianočné besiedky s bohatým programom. P. Pálková nacvičila program s deťmi na
posedenie pre dôchodcov a p. Chmelárová pripravila pre dôchodcov upomienkové darčeky.
V decembri p. Pálková navštívila tvorivé dielne na radnici, kde si deti vyrobili vianočné ozdoby
a pozdravy.
V Januári sme sa podieľali na výrobe darčekov pre budúcich prvákov.
Jarnú atmosféru sme vytvorili vo vestibule školy a v priestoroch 1 stupňa.
Marec sa niesol v znamení knihy.
V marci prváci a druháci navštívili knižnicu tretiaci a štvrtáci si v triedach urobili výstavky
kníh a súťažili o najlepšiu reprodukciu.
Navštívili sme i kultúrne podujatie v škole: bábkové predstavenie strašiak Tomáš 13.3.2013.
33
Na tomto podujatí sa zúčastnili všetky oddelenia ŠKD.
V apríli navštívila p. Koleničová Západoslovenské múzeum, expozíciu cesta do praveku
a trnavské drobnosti a p. Nádaská sa zúčastnila s deťmi na pieskovní tiež v múzeu. V tomto mesiaci p.
Koleničová navštívila 2x galériu J. Koniarka, kde deti pracovali v tvorivých dielňach.
V máji prebiehal v jednotlivých oddeleniach nácvik programu ku Dňu matiek, do ktorého sa
zapojili všetky pani vychovávateľky.
Na MDD si každé oddelenie pripravilo zaujímavé súťaže:
- hry s Baloňom a loptou,
- hrana rybára,
- stoličkový tanec,
- súťaž v pexese,
- p. Nádaská navštívila galériu J. Koniarka, kde si pre deti zabezpečila súťaživé popoludnie (hľadanie
pokladu).
V mesiaci jún p. Vojtechová navštívila tvorivé dielne v galérii J. Koniarka. P. Remenárová
a Pálková boli s deťmi na zmrzline.
V tomto školskom roku sa uskutoční letný tábor v dvoch termínoch od 1.7 – 4.7 a 8.7 –
12.7.2013, prihlásených je 80 detí, koordinátorkou tábora je p. Chmelárová, zúčastnia sa ho p.
učiteľky 1. stupňa a p. vychovávateľky ŠKD. Pre deti je pripravený zaujímavý program, uskutočnia
sa výlety: na Dobrú vodu, Trenčiansky hrad, Červený kameň, Farmu Humanita, ZOO v Modrovej pri
Senci, výlet do Piešťan, Kamenného mlyna, Soľnej jaskyne.
P. Koleničová vypracovala projekt na dobudovanie rekreačnej zóny v areály školy (oblasť
ekológie a životného prostredia).
Za účelom skvalitnenia prace s deťmi v ŠKD spolupracujeme s triednymi učiteľmi, školským
psychológom a rodičmi.
Ciele ktoré sme si naplánovali boli splnené.
Vypracovala: Mgr. Andrea Vojtechová
Vyhodnotenie činnosti školského športového klubu
za školský rok 2012/2013
V ŠŠK trénovalo v uplynulom období 26 hráčok a v prípravke bolo 15 dievčat /3. a 4. ročník/.
Družstvo mladších žiačok /športová trieda 6.A/ hralo oblastnú súťaž západ. V súťaži odohrali
dievčatá 24 zápasov s družstvami z Nitry, Bratislavy, Serede, Ivanky pri Dunaji, Myjavy
a maďarského Györu. Dievčatá hrali prvú sezónu, čomu zodpovedali aj výsledky. Dôležité je však, že
ich hra sa zlepšovala od zápasu k zápasu.
V dňoch 28.03. – 01.04.2013 sme sa zúčastnili medzinárodného turnaja v Prahe /účasť 90
družstiev/, kde sme skončili na peknom 5. mieste.
ŠŠK v spolupráci s rodičmi dievčat zorganizoval pri príležitosti MDD zápas rodičov a detí.
Okrem zápasu sme pripravili množstvo rôznych zábavných súťaží pre deti aj rodičov. Akcia bola
veľmi vydarená, zúčastnili sa všetci rodičia a deti.
Rodičia sa veľmi aktívne zapájali do činnosti klubu počas celej uplynulej sezóny, za čo im
patrí veľká vďaka.
V dňoch 20.6. – 22.6.2013 sme spolu so ZŠ s MŠ, Atómová 1, Trnava zorganizovali
sústredenie v Moravanoch nad Váhom. Sezónu sme ukončili 27.06.2013.
Vyhodnotenie vypracovala a zapísala: Zuzana Žitniaková
34
Download

Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie