STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Nazwa szkoły:
GMINNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. ROKU JUBILEUSZOWEGO W BOJSZOWACH
2. Siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Bojszowach przy ulicy
Świętego Jana 33a.
§2
1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w następującym brzmieniu:
Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
2. Na pieczęci używana jest nazwa:
Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
3. Na stemplu:
Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
im. Roku Jubileuszowego
43-220 Bojszowy, ul. Świętego Jana 33a
tel/fax: 32/218-99-40
NIP 646-24-84-188 R 276609477
1
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
Rozdział II
INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM
§3
1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Bojszowy.
2. Cykl kształcenia trwa 3 lata.
3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie jednej zmiany.
4. Gimnazjum prowadzi oddziały integracyjne, oddziały o zwiększonym wymiarze
godzin przedmiotów obowiązkowych oraz realizuje innowacyjne programy nauczania.
5. Szkoła samodzielnie prowadzi obsługę finansową.
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.
2
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
Rozdział III
CELE I ZADANIA GIMNAZJUM
§4
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz w przepisach wykonawczych wydanych
na jej podstawie, a w szczególności:
2. Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia
gimnazjum poprzez:
1) nauczanie obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych;
2) nowatorski proces nauczania tj. stosowanie aktywizujących metod nauczania,
tworzenie projektów edukacyjnych i wychowawczych;
3) organizację
pomocy
psychologiczno
–
pedagogicznej
polegającej
na
rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych uczniów oraz rozpoznawaniu ich indywidualnych potrzeb
psychofizycznych.
3. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
lub zawodu poprzez:
1) organizowanie spotkań i zajęć z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych,
przedstawicielami biur pośrednictwa pracy i pracodawców;
2) organizowanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz doradztwa
zawodowego;
3) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;
4) udział w projektach rozwojowych.
4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych
w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:
1) zapewnienie optymalnej bazy dla uczniów gimnazjum;
2) stałą współpracę z rodzicami w zakresie wychowania;
3) realizację celów i założeń programu wychowawczego gimnazjum:
a) wychowanie samodzielnego członka społeczności szkolnej;
3
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
b) przygotowanie do podjęcia samodzielnego kształcenia zgodnie z
zainteresowaniami i możliwościami;
c) kształtowanie świadomej przynależności państwowej i kulturowej;
d) godne reprezentowanie tradycji;
e) przygotowanie do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we
współczesnym świecie;
4) realizację celów i założeń programu profilaktyki szkolnej:
a) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym w budynku szkoły i na
przyległych terenach poprzez objęcie ich monitoringiem wizyjnym;
b) budowanie poczucia bezpieczeństwa w szkole;
c) propagowanie zdrowego stylu życia, kultury osobistej i wartościowych
rozrywek;
d) radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
e) wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę na temat uzależnień;
f) przeciwdziałanie zagrożeniom XXI w.
4
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
1) organizację zajęć świetlicowych;
2) umożliwienie żywienia uczniów w
porozumienie ze szkołą podstawową w
Bojszowach i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
3) zbiórkę i rozdawnictwo używanej odzieży, podręczników;
4) wnioskowanie o stypendia szkolne;
5) pozyskiwanie funduszy na pomoc materialną;
6) stopniowe dostosowywanie budynku do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
6. Ustala się następujące zasady sprawowania zadań opiekuńczych szkoły z uwzględnieniem
potrzeb środowiska oraz ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:
1) opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas wszelkiego rodzaju zajęć
sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia (zgodnie z ustalonym tygodniowym
planem zajęć). Dopuszcza się możliwość sprawowania opieki przez osoby nie będące
nauczycielami, a legitymujące się uprawnieniami do pracy z młodzieżą (np. trener,
przewodnik);
2) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz
w czasie zawodów sportowych uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób
odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo;
3) w czasie zajęć wychowania fizycznego należy zwracać szczególną uwagę na stopień
aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmów poprzez dobór ćwiczeń o
odpowiednim zakresie intensywności;
4) uczestnicy uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być
zwolnieni w danym dniu z wykonywania ćwiczeń i w miarę możliwości kierowani
do lekarza;
5) ćwiczenia powinny być prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń
zapewniających pełne bezpieczeństwo;
6) wydawanie uczniom sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia
i życia jest zabronione;
7) nauczyciele - opiekunowie pracowni i sali gimnastycznej są zobowiązani do
opracowania szczegółowych regulaminów korzystania z nich i zapoznania z nimi
uczniów;
8) uczniowie nie mogą być pozostawieni bez opieki nauczycielskiej w żadnej sali,
a tym bardziej pracowni;
5
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
9) udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po
zaopatrzeniu ich w odpowiedni sprzęt i środki ochrony oraz po zapewnieniu
właściwej opieki i bezpiecznych warunków pracy;
10) uczniowie mają prawo do opieki nauczyciela podczas przerw między zajęciami
szkolnymi, realizowanej w formie nauczycielskich dyżurów;
11) zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa
regulamin dyżurów.
7. Organizacja zajęć poza szkołą i wycieczek:
1) wszystkie zajęcia i wycieczki muszą być zaplanowane a dokumentacja (karta
wycieczki, plan, lista uczestników, kopia polisy ubezpieczeniowej) złożone do
akceptacji w terminie ustalonym z dyrektorem gimnazjum;
2) ustala się następujące normy ilościowe w sprawowaniu opieki nad uczniami:
a) góry - na 10 osób jeden opiekun;
b) tereny
pozostałe
- na 15 osób jeden opiekun (przy czym kierownik
wycieczki nie sprawuje opieki).
8. Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach i biwakach:
1) wędrówki górskie mogą odbywać się wyłącznie oznakowanymi trasami pod opieką
uprawnionego przewodnika;
2) uczestnicy powinni posiadać odpowiednią odzież i obuwie oraz w pełni wyposażoną
apteczkę;
3) kierownik lub ktoś z opieki powinien dysponować sprawnym telefonem
komórkowym;
4) przed wyjściem na trasę kierownik powinien powiadomić odpowiedni oddział
PTTK, GOPR, TOPR;
5) uczestnicy powinni poruszać się zwartą grupą (na czele przewodnik, w środku i z
tyłu jeden z opiekunów);
6) przy niesprzyjającej pogodzie (ulewa, burza) nie wolno wyprowadzać wycieczek
w góry;
7) kąpiele w rzekach i innych akwenach wodnych oraz pływanie łodziami i kajakami są
surowo zabronione;
8) należy bezwzględnie przestrzegać regulaminu pola biwakowego;
9) należy przestrzegać ciszy nocnej o godz. 22 00,
10)
na terenie pola nie wolno rozpalać ogniska ani spożywać alkoholu;
6
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
11)
z terenów i urządzeń sportowych można korzystać pod opieką nauczyciela;
12)
bez zgody kierownika wycieczki nie wolno opuszczać terenu biwakowego;
13)
uczestnicy mogą przebywać w pobliżu rzeki tylko w obecności opiekunów.
9. Przed wyjazdem należy
z
uczniami omówić zasady i regulamin wycieczki, fakt
odnotować w dzienniku.
10. Wyjście z klasą poza teren szkoły należy ewidencjonować w księdze wyjść.
11. Niepedagogiczni pracownicy szkoły są zobowiązani do:
1) dbałości o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków we wszystkich
miejscach przebywania uczniów;
2) bieżącego informowania dyrektora o zaistniałych nieprawidłowościach;
3) bieżącego informowania nauczycieli bądź dyrektora o niewłaściwym zachowaniu
uczniów i wskazywaniu odpowiedzialnych.
12. Gimnazjum współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki poprzez:
1) organizowanie spotkań informacyjnych, wywiadówek, prelekcji;
2) wspólny udział w warsztatach;
3) pozyskiwanie informacji zwrotnych – ankiety, opinie;
4) angażowanie rodziców w realizację zadań szkoły;
5) wspólne opracowywanie programów: wychowawczego i profilaktyki szkolnej.
7
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
Rozdział IV
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§5
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz realizowanych w
szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych, a także obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
3. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali
i zgodnie z kryteriami określonymi w statucie;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
8
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć oraz
rocznej oceny zachowania według skali w statucie;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
5. Ocenianie ucznia niepełnosprawnego polega na:
1) udzielaniu pomocy uczniowi w celu najpełniejszego rozwoju jego psychofizycznych
możliwości;
2) motywowaniu ucznia do dalszej pracy (nagradzanie najmniejszych sukcesów,
stosowanie zasady stopniowania trudności w celu umożliwienia mu uzyskania
pozytywnej oceny);
3) systematycznym informowaniu rodziców/prawnych opiekunów o postępach w nauce
i pojawiających się trudnościach w celu ustalenia wspólnych oddziaływań na ucznia.
6. Szczegółowe zasady oceniania uczniów niepełnosprawnych opracowują indywidualnie dla
każdego ucznia nauczyciele przedmiotów edukacyjnych wespół z nauczycielami
dodatkowo zatrudnionymi w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.
9
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU OCENIANIA
§6
1. Na początku pracy z klasą pierwszą przeprowadza się diagnozę w oparciu o wyniki
sprawdzianu startowego i sprawdzianu kompetencji po 6 klasie szkoły podstawowej.
Dopuszcza się wykorzystanie standaryzowanych narzędzi (w miarę posiadanych środków).
1) Diagnoza jest podstawą formułowania realnych wymagań programowych, to jest –
dostosowanych do rzeczywistych potrzeb uczniów.
2) Diagnoza jest podstawą tworzenia strategii pracy z daną klasą.
2. Nauczyciele przedmiotów w oparciu o realizowany program nauczania opracowują
kryteria wymagań edukacyjnych.
1) Wymagania edukacyjne oraz zasady oceniania muszą uwzględniać specyfikę
nauczania każdego przedmiotu.
3. Przy określaniu wymagań edukacyjnych i ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, zajęć
artystycznych i technicznych, muzyki nauczyciel zobowiązany jest przede wszystkim
brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć.
4. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
w
tym
publicznej
lub
niepublicznej
poradni
specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje także w oparciu o orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.
5. Dostosowanie wymagań polega na:
10
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
1) indywidualnym podejściu do ucznia w metodyce nauczania;
2) indywidualnym podejściu do ucznia w sposobie oceniania;
3) zastosowaniu czynnościowych metod pracy;
4) właściwym doborze materiału do opanowania, tak by nie przekraczał możliwości
percepcyjnych ucznia;
5) obrazowym przedstawianiu konkretnych rzeczy, zdarzeń i czynności;
6) regularnym sprawdzaniu stopnia rozumienia poleceń kierowanych do ucznia;
7) eksponowaniu mocnych stron ucznia;
8) motywowaniu do pokonywania trudności;
9) dostrzeganiu drobnych sukcesów;
10) stwarzaniu sytuacji umożliwiających zaspokojenie potrzeb psychicznych ucznia.
6. Dopuszcza się możliwość spisania kontraktu między nauczycielami i uczniami
określającego zasady pracy. Zapis kontraktu jest przestrzegany przez obie strony.
Z kontraktem mogą być zapoznani rodzice.
7. Ustala się dwie klasyfikacje w roku szkolnym: śródroczną i roczną.
1) Terminy klasyfikacji określa każdorazowo rada pedagogiczna na pierwszym
zebraniu w nowym roku szkolnym.
8. Na miesiąc przed śródroczną/roczną klasyfikacją (zebranie rady pedagogicznej)
nauczyciele przedmiotowcy informują rodziców (prawnych opiekunów) o sytuacji
dziecka, jego postępach i zagrożeniach.
1) Informacji udziela się w trakcie wywiadówki ogólnoszkolnej.
2) Przewidywane zagrożenia – oceny niedostateczne i naganne zachowanie powinny
być potwierdzone podpisem rodzica w dzienniku lub też w przypadku
nieobecności rodzica na wywiadówce - przesyłką poleconą.
9. Informacji bieżącej o postępach ucznia udzielają nauczyciele przedmiotowcy jeden raz
w miesiącu w czasie ogólnoszkolnych konsultacji, a w szczególnych przypadkach
w czasie indywidualnych spotkań inicjowanych przez nauczycieli poza terminem
konsultacji. Terminy konsultacji ustala się corocznie na pierwszym zebraniu rady
pedagogicznej.
11
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
10. Informacje o postępach ucznia są przekazywane rodzicom na bieżąco za pośrednictwem
dziennika elektronicznego..
11. Uczeń może być okresowo zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki.
1) Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej
przez lekarza.
2) W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
śródrocznej/rocznej wpisuje się „zwolniony”.
12. Dyrektor zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki
drugiego języka obcego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie
opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej.
1) Zwolnienie dotyczy części lub całego okresu kształcenia w gimnazjum.
2) W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”.
12
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
OGÓLNE ZASADY OCENIANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH
PRZEDMIOTÓW
§7
1. Wiedzę i umiejętności ustala się w stopniach według następującej skali ocen:
stopień celujący – cel - 6
stopień bardzo dobry – bdb - 5
stopień dobry – db - 4
stopień dostateczny – dst - 3
stopień dopuszczający – dop - 2
stopień niedostateczny – ndst - 1
1) Oceny roczne wpisuje się do dziennika w pełnym brzmieniu – słownie.
2) Oceny śródroczne można wpisywać do dziennika w formie skróconej.
2. Oceny cząstkowe (bieżące) wpisuje się cyfrą według skali: 6, +5, 5,-5, +4, 4, -4, +3, 3, -3,
+2, 2, -2, +1, 1.
1) Stosuje się znaki +, -. Przy czym system przeliczania przyjętych znaków na ocenę
określany
jest
w
szkolnych
wymaganiach
edukacyjnych
z
poszczególnych
przedmiotów.
3. Ocenianie uwzględnia wszystkie formy aktywności ucznia.
4. Ocena śródroczna/roczna powinna być efektem systematycznej pracy w ciągu całego
półrocza/roku. Niedopuszczalne jest zdawanie części lub całości materiału w ostatnich
dwóch
tygodniach
przed
ustaleniem
ocen
śródrocznych/rocznych
z zapisami zawartymi w przedmiotowych systemach oceniania.
5. Ocenie podlegają obowiązkowo:
1) wypowiedź ustna;
2) prace pisemne;
3) prace terminowe (np. zadania domowe);
13
niezgodnie
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
4) aktywność na lekcji (umiejętność pracy na lekcji);
5) umiejętność pracy w zespole;
6) umiejętności praktyczne zgodne z wymaganiami przedmiotowymi.
6. Dodatkowo mogą być oceniane:
1) prace dodatkowe;
2) sposób prowadzenia zeszytu przedmiotowego;
3) konkursy i inne formy zaangażowania w życie szkoły i środowiska;
4) projekty;
5) inne ustalone przez nauczyciela zadania i prace.
7. Główne zasady dotyczące przeprowadzania sprawdzianów i kartkówek:
1) sprawdziany: terminy sprawdzianów ustala się z tygodniowym wyprzedzeniem
i wpisuje do dziennika; sprawdzian obejmuje zakres materiału określony przez
nauczyciela i trwa od 35 do 45 minut;
2) obowiązuje zasada: 1 sprawdzian dziennie i nie więcej niż 2 w tygodniu;
3) w przypadku nieobecności nauczyciela w terminie zapowiedzianego sprawdzianu –
sprawdzian powinien być przeprowadzony w pierwszym
dniu
obecności
nauczyciela;
4) kartkówka jest pisemnym odpowiednikiem pytania. Kartkówki obejmują materiał z
3 – 5 ostatnich lekcji, mogą odbywać się bez uprzedzenia, powinny być poprawione
w ciągu 1 tygodnia. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może przekroczyć 15
minut;
5) sprawdziany powinny być poprawione w ciągu 2 tygodni (termin zwrotu prac można
zmienić za zgodą uczniów i nauczyciela);
6) rodzice i uczniowie mają dostęp do prac w każdym czasie (kserokopia pracy);
7) szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania sprawdzianów i kartkówek
określa wewnątrzszkolna procedura.
8. Nieprzygotowanie do lekcji:
1) zgłoszenie nie przygotowania odbywa się przed lekcją i nie zwalnia ucznia z
aktywności na lekcji;
2) czas na uzupełnienie zaległości oraz zakres tematyczny poprawy sprawdzianów,
które odbyły się pod nieobecność ucznia zostają ustalone indywidualnie między
uczniem a nauczycielem.
14
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
9. Przygotowanie do konkursów przedmiotowych daje uczniowi prawo do zwolnienia
z odpowiedzi/kartkówki na wszystkich przedmiotach i dni wolnych od zajęć szkolnych:
1) drugi etap konkursu – 2 dni;
2) trzeci etap konkursu – 3 dni.
10. Uczniowie biorący udział w zawodach i konkursach mają prawo do zwolnienia
z pytania/kartkówki w dniu konkursu, i w dniu następnym.
11. Z pytania/kartkówki są zwolnieni także uczniowie biorący udział w danym dniu oraz
w dniu poprzednim w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych i występach
artystycznych.
12. Zapisy punktów 10 i 11 nie dotyczą sprawdzianów. Udział w konkursach, występach
artystycznych itp. nie upoważnia do zwolnienia ze sprawdzianu.
13. Nauczyciel prowadzący konkurs ma obowiązek wywieszenia w pokoju nauczycielskim
listy uczestników konkursów bądź zawodów (§ 7 ust. 8, 9, 10).
14. Wystawiona przez nauczyciela ocena śródroczna jest ostateczna.
1) W przypadku uzyskania przez ucznia oceny śródrocznej niedostatecznej, uczeń
powinien zaliczyć materiał danego śródrocza w terminie i według zasad określonych
przez nauczycieli w przedmiotowych kryteriach wymagań edukacyjnych.
15. Ustalona przez nauczyciela ocena roczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych może być podwyższona o jeden stopień przy zachowaniu warunku:
1) Uczeń był obecny na wszystkich sprawdzianach, jakie nauczyciel przeprowadził
w ciągu całego roku szkolnego lub w przypadku nieobecności napisał sprawdziany
wskazane przez nauczyciela w terminie i na zasadach opisanych w procedurach
przeprowadzania sprawdzianów.
16. Ustala się następującą procedurę uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen:
15
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
1) na tydzień przed planowaną roczną konferencją klasyfikacyjną uczeń lub jego
rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają ustnie nauczycielowi danego przedmiotu
chęć uzyskania wyższej oceny;
2) nauczyciel opracowuje sprawdzian wiedzy i umiejętności w formie pisemnej
i
ustnej uwzględniający roczne wymagania na ocenę, o którą ubiega się uczeń;
w przypadku informatyki, techniki, wychowania fizycznego, muzyki i plastyki
sprawdzian ma formę zadań praktycznych;
3) sprawdzian powinien być skonsultowany w zespole nauczycieli uczących danego
przedmiotu lub w zespole nauczycielskim, w którym pracuje nauczyciel;
4) nauczyciel ustala z uczniem lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami) termin
przeprowadzenia sprawdzianu pisemnego i ustnego (do dnia klasyfikacji rocznej)
i ustala ocenę, która jest ostateczna;
5) pisemna praca oraz notatka z odpowiedzi ucznia pozostają w dokumentacji
nauczyciela;
6) roczna ocena niedostateczna może być zmieniona w trybie egzaminu poprawkowego.
17. Wystawiona przez nauczyciela ocena roczna – niedostateczna może zostać zmieniona
(podwyższona) w wyniku egzaminu poprawkowego.
1) Ocena roczna powinna odpowiadać faktycznemu stanowi wiedzy ucznia w końcu
roku, a przede wszystkim uwzględniać postęp wiedzy i umiejętności ucznia
poczynionych w ciągu całego roku.
2) Ocena roczna nie jest oceną za II półrocze lecz łączną za cały rok.
3) Oceny cząstkowe powinny być w dzienniku lekcyjnym opisane w wyznaczonych do
tego rubrykach (np. A-aktywność, T- test, SPR- sprawdzian ...) .
4) Dodatkowo oceny cząstkowe powinny być opatrzone opisem określającym ich zakres
tematyczny.
5) Wszystkie oceny uzyskiwane przez uczniów są jawne i powinny być skomentowane
przez nauczyciela.
a) Uczeń może wystąpić do nauczyciela z prośbą o szczegółowe uzasadnianie
uzyskanej oceny.
b) Szczegółowego uzasadniania oceny nauczyciel dokonuje w formie ustnej po
lekcji.
c) Dłuższe wypowiedzi pisemne powinny być opatrzone przez nauczyciela
pisemną recenzją.
16
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
PROMOCJA I WYRÓŻNIENIA UCZNIA
§8
1. Uczeń, który uzyskał z zajęć edukacyjnych przewidzianych programem nauczania w danej
klasie (z wyłączeniem religii/etyki) oceny roczne pozytywne uzyskuje promocję do klasy
następnej. W klasie programowo najwyższej uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen z przedmiotów
przewidzianych
programem
nauczania
w
danej
klasie,
wraz
z
religią/etyką
co najmniej 4,75 i ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą.
3. Uczeń może być wyróżniony:
1) świadectwem z wyróżnieniem (z paskiem);
2) nagrodą książkową;
3) lub w innej formie (np. listem pochwalnym dyrektora, fundowaną nagrodą rzeczową
lub pieniężną).
4. Świadectwo końcowe z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen
z przedmiotów wraz z religią/etyką co najmniej 4,75 i ocenę zachowania co najmniej
bardzo dobrą.
1) W takim przypadku zostaje wyróżniony:
a) świadectwem końcowym z wyróżnieniem (z paskiem);
b) listem pochwalnym skierowanym do rodziców;
c) w innej formie.
5. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki otrzymuje promocję do klasy następnej, jeżeli
w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał z zajęć edukacyjnych przewidzianych
programem nauczania w danej klasie z wyłączeniem religii/etyki pozytywne oceny roczne.
6. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli
uzyskał średnią ocen z przedmiotów przewidzianych programem nauczania w danej klasie,
wraz z religią/etyką, co najmniej 4,75.
17
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
EGZAMINY SZKOLNE
§9
1. Ustala się następujące rodzaje egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia:
1) egzamin klasyfikacyjny;
2) egzamin poprawkowy.
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY – INDYWIDUALNY TOK NAUKI
§ 10
1. Ustala się następujący tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku
indywidualnego toku nauki ucznia:
1) uczeń lub rodzice zwracają się z prośbą o egzamin klasyfikacyjny do dyrektora
szkoły;
2)
dyrektor
szkoły
powołuje
nauczyciela
danych
zajęć
edukacyjnych
do
przeprowadzenia egzaminu. W egzaminie uczestniczy także wskazany przez
dyrektora szkoły nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
3) w czasie egzaminu mogą być obecni jako obserwatorzy rodzice (prawni opiekunowie
ucznia);
4) pytania (zadania) do egzaminu przygotowuje nauczyciel egzaminator w oparciu
o obowiązującą podstawę programową i program nauczania danego przedmiotu:
a) egzaminator przygotowuje zestawy pytań odpowiednie dla przyjętej formy
egzaminu;
b) pytania (zadania) muszą odpowiadać różnemu stopniowi trudności,
nazwanemu
w szkolnych wymaganiach edukacyjnych;
c) przygotowane pytania (zadania) powinny uwzględniać zadania na ocenę
celującą;
5) dodatkowo nauczyciel przedmiotu na prośbę ucznia informuje go o wymaganiach
i zakresie materiału obowiązującego na egzaminie klasyfikacyjnym;
6) egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej:
18
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
a) formę egzaminu określa nauczyciel egzaminator uwzględniając specyfikę
przedmiotu, ograniczony czas odpowiedzi oraz różne sposoby sprawdzenia
wiedzy i umiejętności ucznia;
b) część pisemna egzaminu trwa 45 minut, podczas których uczeń odpowiada na
pytania lub rozwiązuje zadania;
c) w części ustnej uczeń losuje jeden z przygotowanych zestawów zawierający
3 pytania, a następnie ma do dyspozycji 15 minut na przygotowanie
odpowiedzi
i 15 minut na udzielenie odpowiedzi;
d) jeżeli uczeń, po rozwiązaniu dotychczasowych poleceń podjął się
rozwiązywania zadania na ocenę celującą, czas jego odpowiedzi zostaje
odpowiednio wydłużony.
7) Ocenę ustala nauczyciel przedmiotu według przyjętej w statucie skali ocen. Ustalona
ocena pozytywna jest ostateczna. Ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w
wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §14.
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY – SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU
SZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ
§ 11
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który
zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład
komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
2. Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
zajęcia artystyczne, techniczne, muzyka, wychowanie fizyczne.
3. Egzamin przebiega zgodnie z trybem określonym w § 10.
19
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
4. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć
edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY – NIEOBECNOŚCI UCZNIA
§ 12
1. Do egzaminu klasyfikacyjnego może przystąpić uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć
dydaktycznych z danego przedmiotu w roku szkolnym:
1) w przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń automatycznie uzyskuje prawo
do egzaminu klasyfikacyjnego;
2) w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczniowi przysługuje prawo do
zdawania egzaminu klasyfikacyjnego po uzyskaniu zgody rady pedagogicznej.
2. Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego lub z większej ilości przedmiotów.
3. Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się na zakończenie roku szkolnego, w terminie
określonym przez dyrektora szkoły po konsultacji z rodzicami (opiekunami prawnymi)
ucznia.
4. Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się w terminach poprzedzających konferencję
klasyfikacyjną, tj. do jej dnia.
5. Ustala się następujący tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych z powodu
nieobecności ucznia:
1) uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) występują z pisemną prośbą do
dyrektora szkoły o przyznanie egzaminu klasyfikacyjnego;
2) dyrektor przedstawia prośbę, o której mowa wyżej, radzie pedagogicznej, która
podejmuje ostateczną decyzję w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej;
3) wychowawca ucznia występującego o egzamin klasyfikacyjny opiniuje jego prośbę.
4) Dyrektor szkoły:
20
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
a) po konsultacji z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia ustala termin egzaminu
klasyfikacyjnego;
b) powołuje do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela danych zajęć edukacyjnych
jako egzaminatora i wskazuje nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć;
c) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze
obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
5) nauczyciele właściwych przedmiotów informują ucznia o wymaganiach i zakresie
materiału obowiązującego na egzaminie klasyfikacyjnym;
6) egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej za wyjątkiem egzaminu
z zajęć artystycznych, technicznych, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, z
których to egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych:
a) formę egzaminu określa nauczyciel egzaminator uwzględniając specyfikę
przedmiotu, ograniczony czas odpowiedzi oraz różne sposoby sprawdzenie
wiedzy i umiejętności (sprawności) ucznia;
b) część pisemna egzaminu trwa 90 minut, podczas których uczeń odpowiada na
pytania (problemy) lub rozwiązuje zadania;
c) w części ustnej uczeń losuje jeden z przygotowanych zestawów, zawierających
3 pytania, a następnie ma do dyspozycji 15 minut na przygotowanie
odpowiedzi
i 15 minut na udzielenie odpowiedzi;
d) jeżeli uczeń, po rozwiązaniu poleceń o których mowa wyżej, podjął się
rozwiązania zadania na ocenę celującą, czas jego odpowiedzi zostaje
odpowiednio wydłużony;
e) egzamin w formie ćwiczeń praktycznych trwa 90 minut;
f) pytania (zadania) do egzaminu przygotowuje powołany nauczyciel egzaminator
na podstawie obowiązującej podstawy programowej i programu nauczania;
g) egzaminator przygotowuje zestawy pytań dostosowane do przyjętej formy
egzaminu;
h) pytania (zadania) muszą odpowiadać różnemu stopniowi trudności,
określonemu na podstawie szkolnych wymagań edukacyjnych;
i) przygotowane pytania (zadania) powinny uwzględniać również zadanie na
ocenę celującą.
7) Na podstawie przeprowadzonego egzaminu komisja egzaminacyjna ustala ocenę
stosownie do przyjętej w statucie skali ocen.
21
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
8) Ocena roczna – niedostateczna – może być zmieniona (podwyższona) wyłącznie
w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 14.
6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, do którego
dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
EGZAMIN POPRAWKOWY
§ 13
1. Ocena roczna niedostateczna może być zmieniona wyłącznie w trybie egzaminu
poprawkowego.
2. Uczeń ma prawo zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania rocznej oceny
niedostatecznej z jednego przedmiotu lub z dwóch przedmiotów za zgodą rady
pedagogicznej.
1) Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu sierpnia bieżącego roku
szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
2) Przewiduje się następujący tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego z
jednego przedmiotu:
a) chęć zdawania egzaminu poprawkowego wyraża uczeń w formie pisemnego
wniosku zawierającego uzasadnienie prośby, skierowanego do dyrektora
szkoły najpóźniej do dnia konferencji klasyfikacyjnej. Egzamin poprawkowy
przyznawany jest uczniowi automatycznie;
b) do zadań dyrektora należy w trakcie konferencji klasyfikacyjnej poinformować
radę pedagogiczną o złożonych wnioskach, ustalić terminy egzaminów
poprawkowych, powołać komisję egzaminacyjną składającą się z dyrektora
szkoły lub jego zastępcy jako przewodniczącego, nauczyciela przedmiotu jako
egzaminatora i nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako
egzaminatora pomocniczego.
22
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
3) Wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o
terminie egzaminu poprawkowego i przypomina o ogólnych zasadach jego
przeprowadzania:
a) informacja przesyłana jest na adres domowy ucznia listem poleconym;
b) pismo w tej sprawie zostaje przesłane w terminie do 7 dni po konferencji
klasyfikacyjnej.
4) Dodatkowo nauczyciel przedmiotu na prośbę ucznia informują go
o
wymaganiach i zakresie materiału obowiązującego na egzaminie poprawkowym.
5) Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej za wyjątkiem
egzaminu z zajęć artystycznych, technicznych, muzyki, informatyki, wychowania
fizycznego, z których to egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych:
a) formę egzaminu określa nauczyciel uwzględniając specyfikę przedmiotu,
ograniczony czas odpowiedzi oraz różne sposoby sprawdzenia wiedzy i
umiejętności (sprawności) ucznia;
b) część pisemna trwa 90 minut, podczas których uczeń odpowiada na pytania
(problemy) lub rozwiązuje zadania;
c) w części ustnej uczeń losuje jeden z zestawów zawierających 3 pytania, a
następnie ma do dyspozycji 15 minut na przygotowanie odpowiedzi i 15 minut
na udzielenie pełnej odpowiedzi;
d) egzamin w formie ćwiczeń praktycznych trwa 90 minut.
6) Pytania (zadania) do egzaminu przygotowuje powołany nauczyciel egzaminator na
podstawie obowiązującej podstawy programowej i programu nauczania danego
przedmiotu:
a) egzaminator przygotowuje zestawy pytań odpowiednie dla przyjętej formy
egzaminu;
b) przygotowane pytania (zadania) muszą odpowiadać różnemu stopniowi
trudności, określonemu na podstawie przyjętych przez siebie wymagań
edukacyjnych.
7) Na podstawie przeprowadzonego egzaminu komisja egzaminacyjna ustala ocenę
według przyjętej w statucie skali.
8) Ocena wystawiona uczniowi z danego przedmiotu na podstawie egzaminu
poprawkowego jest ostateczna z zastrzeżeniem § 14.
9) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej lub nie kończy szkoły.
23
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
10) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu nauki w gimnazjum promować do klasy wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod
warunkiem, że zajęcia te są realizowane w klasie programowo wyższej.
11) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września.
3. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów,
z których uczeń uzyskał oceny roczne niedostateczne.
1) Rozpatrzenie wniosku ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) o przyznanie
egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których uczeń uzyskał oceny
roczne niedostateczne następuje wyłącznie w przypadku udokumentowanych
wypadków
losowych
i
pod
warunkiem,
iż
liczba
godzin
nieobecnych
nieusprawiedliwionych uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego nie
przekracza w sumie 14 godzin lekcyjnych. Egzamin poprawkowy z dwóch
przedmiotów uczeń może zdawać tylko raz w cyklu kształcenia.
2) Egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów przyznaje rada pedagogiczna według
następującej procedury:
a) uczeń lub rodzice (opiekunowie prawni) w terminie jednego dnia po zakończeniu
klasyfikacji składają u dyrektora szkoły wniosek o egzaminy poprawkowe
zawierający uzasadnienie prośby;
b) najpóźniej na trzy dni przed konferencją dyrektor szkoły informuje wychowawcę
klasy i nauczycieli właściwych przedmiotów o złożeniu wniosku;
c) dyrektor szkoły przedstawia pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców
(opiekunów prawnych) o przyznanie egzaminów poprawkowych;
d) nauczyciele przedmiotów, z których uczeń uzyskał oceny niedostateczne
przedstawiają uzasadnienie wystawionych ocen;
e) wychowawca klasy przedstawia opinię o uczniu przygotowaną w porozumieniu
z samorządem klasowym;
f) następuje głosowanie członków rady pedagogicznej: w przypadku pozytywnego
dla ucznia wyniku głosowania dyrektor ustala termin egzaminów poprawkowych
i powołuje komisję egzaminacyjną składającą się z dyrektora szkoły lub jego
zastępcy jako przewodniczącego, nauczyciela przedmiotu jako egzaminatora
24
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
i nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako egzaminatora
pomocniczego; w przypadku negatywnego dla ucznia wyniku głosowania uczeń
nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (powtarza klasę);
g) decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.
3) Wychowawca informuje ucznia i jego rodziców/ (opiekunów prawnych) o decyzji
rady pedagogicznej, a w przypadku decyzji pozytywnej podaje również ustalony
termin egzaminów poprawkowych i przypomina uczniowi i jego rodzicom o
zasadach jego przeprowadzania:
a) informacja przesłana jest na adres domowy ucznia listem poleconym;
b) pismo w tej sprawie zostaje przesłane w terminie do 7 dni po konferencji
klasyfikacyjnej.
4) Egzaminy poprawkowe o których mowa, co do formy i zasad przebiegają tak jak
egzamin poprawkowy jednej oceny niedostatecznej.
25
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
TRYB ZGŁASZANIA ZASTRZEŻEŃ
§ 14
1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą
być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor
szkoły powołuje komisję, która:
1) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
4. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne;
4) nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w
innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być
niższa od wcześniej ustalonej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
6. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
26
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
7. Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym
przez dyrektora szkoły.
9. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
27
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA
§ 15
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
(opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniom nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
3. W pierwszym miesiącu nauki dyrektor szkoły organizuje spotkanie z rodzicami uczniów,
na którym wychowawcy klas informują rodziców o zasadach oceniania zachowania.
4. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe uwzględnia się wpływ zaburzeń na jego zachowanie na podstawie
orzeczenia
o
potrzebie
kształcenia
specjalnego
lub
opinii
publicznej
poradni
psychologiczno – pedagogicznej w tym specjalistycznej.
5. Uczeń, który ma opinię lub orzeczenie do kształcenia specjalnego ze wskazaniem do zajęć
dydaktyczno – wyrównawczych lub innych specjalistycznych powinien w nich
bezwzględnie
uczestniczyć.
W
przypadku
nie
realizowania
tego
obowiązku
w kryterium: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia, we wskaźniku: Rozwój własnych
uzdolnień i zainteresowań - otrzymuje nie więcej niż 1 punkt.
28
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
6. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. Może mieć wpływ na
promocję do klasy programowo wyższej i ukończenie szkoły.
1) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy wyższej lub
nieukończeniu szkoły przez ucznia, który w danej szkole po raz drugi otrzymał
naganna roczna ocenę klasyfikacyjną.
2) Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono roczną naganną
ocenę klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji do klasy wyższej, a uczeń
klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
7. Ocena zachowania ma wpływ na promocję z wyróżnieniem.
8. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy według zasad określonych poniżej.
9. Wychowawca przy ustaleniu oceny zachowania powinien uwzględnić opinię nauczycieli,
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, a w klasach integracyjnych ocena powinna
być ustalana w porozumieniu z nauczycielem współorganizującym
kształcenie
integracyjne.
10. W terminie określonym przez dyrektora (na tydzień przed) klasyfikacyjnym posiedzeniem
rady pedagogicznej wychowawca, ustala ocenę zachowania dla każdego ucznia według
skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
z zastrzeżeniem I półrocza I klasy, gdzie obowiązuje ocena opisowa.
11. O ustalonej ocenie zachowania wychowawca pisemnie powiadamia ucznia i jego
rodziców.
29
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
12. Roczna ocena zachowania może być zmieniona – podwyższona o jeden stopień. Ustala się
następującą procedurę zmiany oceny:
1) w terminie nie później niż na siedem dni przed klasyfikacją roczną uczeń lub jego
rodzice/ (prawni opiekunowie) zgłaszają wychowawcy chęć uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2) wychowawca
informuje
dyrektora,
który
powołuje
komisję
w
składzie:
wychowawca, pedagog szkolny lub inny nauczyciel uczący w tej klasie,
przewodniczący klasowego samorządu lub jego zastępca;
3) członkowie zespołu w trakcie wspólnego spotkania wyrażają swoje opinie na temat
zachowania ucznia uwzględniając szczególnie kryteria zapisane w statucie szkoły,
a wychowawca po wysłuchaniu ponownie ustala ocenę zachowania;
4) decyzja wychowawcy jest ostateczna.
13. W innym przypadku, po wysłuchaniu wychowawcy rada pedagogiczna zatwierdza ocenę
zachowania.
14.
Wniesienie
wniosku
oraz
decyzja
wychowawcy
podlegają
zaprotokołowaniu
w protokolarzu rady pedagogicznej.
15. Wychowawca jest zobowiązany zapoznać z powyższym zapisem: uczniów – na pierwszej
godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym oraz rodziców – na pierwszym
zebraniu w nowym roku szkolnym organizowanym przez dyrekcję szkoły w pierwszym
miesiącu nauki.
16. Ustala się następujące szczegółowe kryteria oceniania zachowania.
30
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA
1) STOSUNEK DO NAUKI (PRACA NA MIARĘ WŁASNYCH MOŻLIWOŚCI, WKŁADU PRACY I INNYCH UWARUNKOWAŃ)
2) FREKWENCJA;
3) ROZWÓJ WŁASNYCH UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ;
4) PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE REGULAMINÓW I ZARZĄDZEŃ;
5) UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO.
WZOROWE
B. DOBRE
NIEODPOWIEDNIE
NAGANNE
1. Uczeń uzyskuje wyniki
przeciętne w odniesieniu do
własnych możliwości i
wkładu pracy. Zdarzyło się
kilka razy, że był
nieprzygotowany do lekcji i
nie uczestniczył w niej
aktywnie. Nie zawsze
przestrzega procedury
pisania sprawdzianów.
1. Uczeń uzyskuje wyniki
raczej niskie w odniesieniu
do własnych możliwości i
wkładu pracy. Zwykle nie
przygotowuje się
systematycznie do lekcji i nie
uczestniczy w niej aktywnie.
Nie zawsze przestrzega
procedury pisania
sprawdzianów.
1. Uczeń uzyskuje wyniki
zdecydowanie zbyt niskie w
odniesieniu do własnych
możliwości i wkładu pracy.
Regularnie jest
nieprzygotowany do lekcji i
nie wykazuje na niej
aktywności. Nie zachowuje
procedury pisania
sprawdzianów.
2. Uczeń nie ma godzin
nieusprawiedliwionych, nie
ucieka z lekcji, ma co
najwyżej 3 spóźnienia, a
nieobecności zawsze
usprawiedliwia zgodnie z
obowiązującą procedurą.
1. Uczeń uzyskuje wyniki
dość wysokie w odniesieniu
do własnych możliwości i
wkładu pracy. Jest
przygotowany i stara się
aktywnie uczestniczyć w
zajęciach. Terminowo
uczestniczy we wszystkich
sprawdzianach lub pisze je
zgodnie z przyjętą
procedurą.
2. Uczeń nie ma godzin
nieusprawiedliwionych, nie
ucieka z lekcji, ma co
najwyżej 4 spóźnienia, a
nieobecności zawsze
usprawiedliwia zgodnie z
obowiązującą procedurą.
2. Uczeń nie ma więcej niż 7
godzin
nieusprawiedliwionych lub
ma nie więcej niż 5
spóźnień, zdarzyło się 1-2
razy, że uczeń nie
przestrzegał procedury
usprawiedliwiania
nieobecności.
2. Uczeń opuszcza lekcje bez
usprawiedliwienia, namawia
innych do opuszczania lekcji
ma powyżej 14 godzin
nieusprawiedliwionych lub
więcej niż 6 spóźnień. Uczeń
często nie przestrzega
procedury usprawiedliwiania
nieobecności.
3. Uczeń uczestniczy w
zajęciach szkolnych lub
pozaszkolnych kół, bądź w
3. Uczeń uczestniczy w
zajęciach szkolnych lub
pozaszkolnych kół, bądź w
3. Uczeń czasami
uczestniczy w zajęciach
szkolnych lub pozaszkolnych
3. Uczeń opuszcza lekcje bez
usprawiedliwienia, namawia
innych do opuszczania lekcji,
ma od 8 do 14 godzin
nieusprawiedliwionych lub
więcej niż 5 spóźnień,
zdarzyło się więcej niż 3
razy, że uczeń nie
przestrzegał procedury
usprawiedliwiania
nieobecności.
3. Uczeń nie uczestniczy w
zajęciach szkolnych lub
pozaszkolnych kół, nie jest
1. Uczeń uzyskuje wyniki
maksymalne w odniesieniu
do własnych możliwości i
wkładu pracy. Jest zawsze
przygotowany i aktywnie
uczestniczy w zajęciach.
Terminowo uczestniczy we
wszystkich sprawdzianach
lub pisze je zgodnie z
przyjętą procedurą.
1. Uczeń uzyskuje wyniki
wysokie w odniesieniu do
własnych możliwości i
wkładu pracy. Jest zawsze
przygotowany i aktywnie
uczestniczy w zajęciach.
Terminowo uczestniczy we
wszystkich sprawdzianach
lub pisze je zgodnie z
przyjętą procedurą.
2. Uczeń nie ma godzin
nieusprawiedliwionych, nie
ucieka z lekcji, ma co
najwyżej 2 spóźnienia, a
nieobecności zawsze
usprawiedliwia zgodnie z
obowiązującą procedurą.
3. Uczeń uczestniczy w
zajęciach szkolnych lub
pozaszkolnych kół, bądź w
DOBRE
POPRAWNE
31
3. Uczeń nie uczestniczy w
zajęciach szkolnych lub
pozaszkolnych kół, nie jest
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
innej formie rozwija swoje
możliwości osiągając
sukcesy naukowe,
artystyczne, sportowe lub
inne.
4. Uczeń zna i przestrzega
szkolnych regulaminów i
zarządzeń. Stara się także
upominać innych, gdy ich
nie przestrzegają.
5. Uczeń wykazał się dużą
samodzielnością i
innowacyjnością.
Uczestniczył w
formułowaniu tematu
projektu. Aktywnie pracował
na wszystkich etapach jego
realizacji. Wspomagał
członków zespołu.
Dokonywał samooceny i
wyciągał wnioski z
podjętych działań.
innej formie rozwija swoje
możliwości, co pozwala mu
osiągnąć wysoki poziom
wiedzy z niektórych
przedmiotów.
4. Uczeń zna i przestrzega
szkolnych regulaminów i
zarządzeń.
innej formie rozwija swoje
możliwości uzupełnia w ten
sposób wiedzę zdobywaną
na lekcjach, by uzyskać
dobre stopnie.
4. Uczeń zna ale nie zawsze
przestrzega szkolnych
regulaminów i zarządzeń.
kół, nie jest zainteresowany
swoim rozwojem,
satysfakcjonują go
przeciętne wyniki w nauce.
zainteresowany swoim
rozwojem, satysfakcjonują
go niskie wyniki w nauce.
zainteresowany swoim
rozwojem ani uzyskaniem
pozytywnych wyników w
nauce.
4. Uczeń zna lecz często nie
przestrzega szkolnych
regulaminów i zarządzeń.
4. Uczeń zna lecz rzadko
przestrzega szkolnych
regulaminów i zarządzeń.
4. Uczeń zna lecz nie
przestrzega szkolnych
regulaminów i zarządzeń.
5. Uczeń aktywnie
uczestniczył w realizacji
projektu i terminowo
wywiązywał się z podjętych
działań. Wspomagał innych
członków zespołu.
5. Uczeń prawidłowo
wypełniał swoje zadania
związane z realizacją
projektu. Reagował
pozytywnie na uwagi
zespołu i opiekuna projektu.
5. Uczeń prawidłowo
wypełniał swoje zadania
podczas realizacji projektu
jednak zdarzyło mu się nie
wywiązywać z przyjętych
zadań, co było przyczyną
opóźnień pracy zespołu i
uwag opiekuna projektu.
5. Uczeń często zaniedbywał
swoje obowiązki lub
odmawiał współpracy
podczas realizacji projektu,
co miało wpływ na przebieg
przyjętego przez zespół
harmonogramu pracy i
wiązało się ze zwiększeniem
obowiązków innych
członków.
5. Uczeń nie przystąpił do
realizacji projektu lub nie
wywiązał się ze swoich
obowiązków. Mimo rozmów
z członkami zespołu i
opiekunem projektu nie
wykazywał żadnego
zainteresowania.
32
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
1) POSTAWA MORALNA I SPOŁECZNA UCZNIA
WZOROWE
B. DOBRE
DOBRE
POPRAWNE
1. Uczeń wykazuje się
uczciwością, przeciwdziała
złu, szanuje godność własną
i innych, szanuje pracę swoją
i innych, szanuje mienie
publiczne i własność
prywatną; chętnie pomaga
kolegom zarówno w nauce
jak i innych sprawach
życiowych, wykazuje dużą
aktywność w działaniach na
rzecz innych w szkole i poza
nią.
1. Uczeń postępuje uczciwie,
reaguje na dostrzegane
przejawy zła, nie uchybia
godności własnej i innych,
szanuje własną i cudzą
pracę, mienie publiczne i
prywatne, pomaga kolegom
w nauce.
1. Uczeń stara się
postępować uczciwie i
reagować na zło; stara się
szanować godność własną i
innych, cudzą pracę, mienie
publiczne i prywatne, a także
udzielać pomocy innym.
1. Zdarzyło się (kilka razy),
że uczeń nie postępował
zgodnie z zasadami
uczciwości w stosunkach
międzyludzkich lub nie
zareagował na ewidentny
przejaw zła, uchybiał
godności własnej lub innej
osoby, nie wykazał
dostatecznego szacunku dla
pracy własnej i cudzej,
naraził na nieznaczny
uszczerbek mienie publiczne
lub prywatne, odmówił
pomocy innym.
33
NIEODPOWIEDNIE
1. Uczeń często nie
przestrzega zasad
uczciwości, zwykle nie
reaguje na przejawy zła, nie
stara się o poszanowanie
godności własnej i innych,
nie wykazuje szacunku dla
pracy i własności, nie
pomaga innym.
NAGANNE
1. Postępowanie ucznia jest
sprzeczne z zasadami
uczciwości, uczeń jest
obojętny wobec przejawów
zła, nie szanuje godności
własnej i innych, nie widzi
potrzeby szanowania pracy
oraz własności, unika lub
odmawia podejmowania
jakichkolwiek działań na
rzecz innych osób.
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
DBAŁOŚĆ O DOBRE IMIĘ SZKOŁY
1) UCZESTNICTWO W ŻYCIU SZKOŁY;
2) GODNE REPREZENTOWANIE KULTURY, ZASAD I WARTOŚCI PROPAGOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ W ŚRODOWISKU;
3) DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE.
WZOROWE
B. DOBRE
DOBRE
POPRAWNE
NIEODPOWIEDNIE
1. Uczeń zawsze aktywnie
uczestniczy w życiu szkoły.
1. Uczeń często aktywnie
uczestniczy w życiu szkoły.
1. Uczeń stara się
uczestniczyć w życiu szkoły.
1. Uczeń czasami
uczestniczy w życiu szkoły.
1. Uczeń nie angażuje się w
życie szkoły.
2. Uczeń zawsze w każdym
miejscu i sytuacji godnie
reprezentuje kulturę, zasady i
wartości propagowane przez
szkołę.
2. Uczeń zazwyczaj w
każdym miejscu i sytuacji
godnie reprezentuje kulturę,
zasady i wartości
propagowane przez szkołę.
2.Uczeń stara się w każdym
miejscu i sytuacji godnie
reprezentować kulturę,
zasady i wartości
propagowane przez szkołę.
2. Często zdarza się, że
uczeń nie szanuje zasad i
wartości propagowanych
przez szkołę.
3. Uczeń dba o honor i
tradycje szkoły inicjując
przedsięwzięcia w tym
zakresie.
3. Uczeń dba o honor i
tradycje szkoły uczestnicząc
w przedsięwzięciach w tym
zakresie.
3. Uczeń dba o honor i
tradycje szkoły czasami
uczestnicząc w
przedsięwzięciach w tym
zakresie.
2. Zdarzyło się (1 - 2 razy),
że uczeń w sytuacji
pozaszkolnej w obecności
nauczyciela nie uszanował
zasad i wartości
propagowanych przez
szkołę.
3. Uczeń dba o honor i
tradycje szkoły.
34
3. Uczeń nie dba o honor i
tradycje szkoły.
NAGANNE
1. Uczeń ostentacyjnie
odmawia uczestnictwa w
życiu szkoły.
2. Uczeń otwarcie nie
szanuje zasad i wartości
propagowanych przez
szkołę. Notorycznie przynosi
szkole wstyd niegodnym
zachowaniem w środowisku.
3. Uczeń swoim
zachowaniem naraża na
szwank dobre imię szkoły.
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ
1) TAKT I KULTURA W STOSUNKACH Z LUDŹMI;
2) DBAŁOŚĆ O WYGLĄD ZEWNĘTRZNY.
POPRAWNE
NIEODPOWIEDNIE
NAGANNE
1. Uczeń jest zawsze
taktowny, prezentuje wysoką
kulturę słowa i dyskusji a
jego postawę cechuje
życzliwość.
WZOROWE
1. Uczeń jest taktowny,
kulturalny i życzliwy.
B. DOBRE
1. Uczeń stara się być
taktowny, kulturalny i
życzliwy.
DOBRE
1. Zdarzyło się (1-2 razy), że
uczeń zachował się
nietaktownie, nie zapanował
nad emocjami, użył mało
kulturalnego słownictwa w
rozmowie czy dyskusji.
1. Uczeń często bywa
nietaktowny, czasami używa
wulgaryzmów w rozmowach
czy dyskusjach.
2. Uczeń zawsze dba o swój
wygląd – jest czysty i
starannie ubrany tj.
stosownie do miejsca jakim
jest szkoła. Jego fryzura i
makijaż są naturalne.
Chłopcy nie noszą
kolczyków wcale, a
dziewczęta w miejscach
innych niż uszy. Zawsze
ubiera się zgodnie z
obowiązującymi w szkole
zasadami i ma obuwie
zmienne.
2. Uczeń stara się dbać o
swój wygląd jest czysty i
starannie ubrany tj.
stosownie do miejsca jakim
jest szkoła. Jego fryzura i
makijaż są naturalne.
Chłopcy nie noszą
kolczyków wcale, a
dziewczęta w miejscach
innych niż uszy. Zawsze
ubiera się zgodnie z
obowiązującymi w szkole
zasadami i ma obuwie
zmienne.
2. Zdarzyło się (1-2 razy), że
strój, wygląd lub zachowanie
higieny przez ucznia budziło
zastrzeżenia. Zdarzyło się
(1 -2) razy, że
uczeń/uczennica nie
zastosowali się do zakazu
noszenia kolczyków.
Zdarzyło się (1-2 razy), że
uczeń był ubrany niezgodnie
z obowiązującymi w szkole
zasadami lub nie miał
obuwia zmiennego.
2. Kilkakrotnie zwracano
uczniowi uwagę na
niestosowność stroju, fryzury
lub niedostateczną dbałość o
higienę. Zdarzyło się kilka
razy, ze uczeń/uczennica nie
zastosowali się do zakazu
noszenia kolczyków. Uczeń
więcej niż dwa razy był
ubrany niezgodnie z
obowiązującymi w szkole
zasadami lub nie miał
obuwia zmiennego.
2. Uczniowi trzeba często
przypominać o potrzebie
dbałości o higienę i
odpowiedni strój.
Uczeń/uczennica często nie
przestrzega zakazu noszenia
kolczyków. Uczeń
notorycznie nie przestrzega
obowiązujących w szkole
zasad ubierania się lub nie
nosi obuwia zmiennego.
1. Uczeń zwykle jest
nietaktowny, używa
wulgaryzmów, jest
agresywny. Nie stara się
nawet o zachowanie
kulturalnych form w
prowadzeniu rozmowy.
2. Uczeń jest zwykle
niestosownie ubrany,
uczesany, nie dba o higienę i
nie reaguje na zwracane
uwagi. Uczeń/uczennica nie
przestrzega zakazu noszenia
kolczyków. Nie przestrzega
obowiązujących zasad
ubierania się i nie nosi
obuwia zmiennego.
35
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH
1)PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA;
2) POSTAWA WOBEC NAŁOGÓW I UZALEŻNIEŃ;
3) OPUSZCZANIE TERENU SZKOŁY.
WZOROWE
B. DOBRE
DOBRE
POPRAWNE
NIEODPOWIEDNIE
NAGANNE
1. Często
zachowanie
ucznia stwarza
zagrożenie lub
uczeń często
lekceważy
niebezpieczeństwo
i nie zmienia
postawy mimo
zwracanych uwag.
2. Stwierdzono, że
uczeń często pali
papierosy, pił
alkohol lub
przyjmował
narkotyki w czasie
zajęć szkolnych
lub poza szkołą.
1. Uczeń zawsze sam
przestrzega zasad
bezpieczeństwa i
prawidłowo reaguje na
występujące
zagrożenia.
1. Uczeń zawsze sam przestrzega
zasad bezpieczeństwa i nie stwarza
zagrożeń.
1. Zdarzyło się, że uczeń spowodował
zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub
innych lub zlekceważył takie zagrożenie,
ale zareagował na zwróconą uwagę.
1. Czasami trzeba było
zwrócić uczniowi uwagę na
to, że jego postępowanie
może powodować lub
powoduje zagrożenie
bezpieczeństwa jego lub
innych, niekiedy lekceważy
takie zagrożenie, ale reaguje
na uwagi.
1. Często zachowanie
ucznia stwarza zagrożenie
lub często lekceważy on
niebezpieczeństwo i nie
zawsze reaguje na
zwracane uwagi.
2. Nie stwierdzono u
ucznia żadnych
nałogów czy
uzależnień, uczeń sam
deklaruje, że jest od
nich wolny. Swoją
postawą wspiera
działania
profilaktyczne.
3. Uczeń nigdy nie
opuścił szkoły bez
zgody nauczyciela.
2.Nie stwierdzono u ucznia żadnych
nałogów czy uzależnień, uczeń sam
deklaruje, że jest od nich wolny.
2. Nie stwierdzono u ucznia żadnych
nałogów czy uzależnień.
2. Jeden raz zdarzyło się, że
uczeń palił papierosy i
sytuacja taka nie powtórzyła
się.
2. Kilkakrotnie
stwierdzono, że uczeń palił
papierosy w czasie zajęć
szkolnych lub poza szkołą.
3. Zdarzyło się 1 raz, że uczeń
opuścił szkołę bez zgody
nauczyciela.
3. Zdarzyło się nie więcej niż 2 razy, że
uczeń opuścił szkołę bez zgody
nauczyciela.
3. Zdarzyło się nie więcej niż
3 razy, że uczeń opuścił
szkołę bez zgody nauczyciela.
3. Zdarzyło się nie więcej
niż 4 razy, że uczeń opuścił
szkołę bez zgody
nauczyciela.
36
3.Regularnie
opuszcza szkołę
bez zgody
nauczyciela.
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM
1) UCZEŃ ODNOSI SIĘ Z SZACUNKIEM DO WSZYSTKICH OSÓB (W TYM KOLEGÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁU)
W SZKOLE I POZA NIĄ.
WZOROWE
1. Uczeń zawsze i w każdej
sytuacji odnosi się z
szacunkiem do wszystkich
osób.
B. DOBRE
1. Uczeń odnosi się z
szacunkiem do wszystkich
osób.
DOBRE
1. Uczeń stara się odnosić z
szacunkiem do wszystkich
osób.
POPRAWNE
1. Uczeń nie zawsze odnosi
się do wszystkich osób z
szacunkiem.
37
NIEODPOWIEDNIE
1. Uczeń nie szanuje innych
osób.
NAGANNE
1. Uczeń bez szacunku,
obraźliwie, wulgarnie odnosi
się do innych osób.
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
17. Oceny zachowania wystawia się według następujących zasad:
1) Ustala się następującą punktację:
wzorowe
– 5 punktów
b. dobre
– 4 punkty
dobre
– 3 punkty
poprawne
– 2 punkty
nieodpowiednie
– 1 punkt
naganne
– 0 punktów
2) Dodatkowo ustala się pulę 5 punktów do dyspozycji wychowawcy na inne działania
nie opisane we wskaźnikach.
3) Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć oceny
wyższej niż nieodpowiednia.
4) Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt nie może mieć oceny
wyższej niż poprawna.
5) Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 2 punkty nie może mieć oceny
wzorowej.
6) W innych przypadkach sumuje się punkty w poszczególnych wskaźnikach na
zasadzie opisanej w kryteriach i stosuje się tabelę przeliczeniową.
zachowanie
punkty
60 i więcej
wzorowe
bardzo dobre
50 - 59
dobre
40 - 49
poprawne
30 - 39
nieodpowiednie
20 - 29
naganne
19 i mniej
18. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia
mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno –
wychowawczych.
38
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
1) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny
dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
2) W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji;
b) wychowawca klasy;
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie;
d) pedagog;
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
f) przedstawiciel rady rodziców.
3) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny.
4) Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia.
19. Postępowanie w przypadku godzin nieusprawiedliwionych:
1) w przypadku opuszczenia przez ucznia 7 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia
w półroczu uczeń otrzymuje pierwsze ostrzeżenie wychowawcy, o którym
zawiadomieni zostają rodzice;
2) w przypadku opuszczenia przez ucznia 8 -14 godzin lekcyjnych bez
usprawiedliwienia
w półroczu uczeń otrzymuje naganę wychowawcy, o której
również zostają zawiadomieni rodzice;
3) przy 15 i więcej godzinach lekcyjnych bez usprawiedliwienia w półroczu uczeń
otrzymuje naganę dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców;
4) zawiadomienia rodziców, o których mowa dokonuje wychowawca klasy pisemnie
w liście poleconym.
5) wychowawca
o
ma
podejmowanych
obowiązek
na
działaniach
w
nieobecnościami.
39
bieżąco
związku
informować
z
dyrektora
nieusprawiedliwionymi
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
Rozdział V
ORGANY GIMNAZJUM
§ 16
1. Organami gimnazjum są:
1) dyrektor gimnazjum;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski.
§ 17
1. Kompetencje dyrektora gimnazjum:
1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę;
3) sprawuje nadzór pedagogiczny;
4)sprawuje nadzór nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego uczniów poprzez działania prozdrowotne;
5) przewodniczy radzie pedagogicznej;
6) realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym,
niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący;
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły;
8) współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim;
9) opracowuje arkusz organizacyjny;
10)
ponosi
odpowiedzialność
za
właściwe
prowadzenie
i
przechowywanie
dokumentacji przebiegu nauczania;
11) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych
w obwodzie szkoły;
12) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami zgodnie
z odrębnymi przepisami;
13) dokonuje oceny pracy nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
14) rozstrzyga sprawy sporne między organami szkoły;
15) przestrzega postanowień statutu zwłaszcza w zakresie nagród i kar;
16) tworzy warunki do rozwoju organizacyjnego szkoły;
40
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
17) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z obowiązującym
prawem;
18) zapewnia uczniom przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w warunkach
dostosowanych do ich potrzeb i możliwości zgodnie z formami wskazanymi prze
radę pedagogiczną;
19) nadzoruje instalację i aktualizację oprogramowania zabezpieczającego przed
dostępem
do
treści
stanowiących
zagrożenie
dla
prawidłowego
rozwoju
psychicznego uczniów;
20) podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw programów
nauczania i szkolny zestaw podręczników, obowiązujące od następnego roku
szkolnego;
21) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami
na terenie szkoły;
22) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, a w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest
działalność
wychowawcza
lub
rozszerzenie
i
wzbogacenie
działalności
wychowawczo – opiekuńczej szkoły;
23) występuję z wnioskiem o nowelizację statutu;
24)
zwalnia
ucznia
z
wadą
słuchu,
z
głęboką
dysleksją,
autyzmem,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi z drugiego obowiązkowego języka;
25) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;
26) dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowany przez nauczyciela program
nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
27) określa w porozumieniu z radą pedagogiczną szczegółowe warunki realizacji
projektu edukacyjnego;
28) opracowuje i upublicznia regulamin realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum;
29) zwalnia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, uniemożliwiających udział w jego realizacji;
30) decyduje o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły;
31) wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej:
32) rozpatruje odwołania rodziców kandydata od rozstrzygnięć komisji
rekrutacyjnej.
41
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
§ 18
1. Kompetencje rady pedagogicznej
1) rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie:
a) wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
b) zatwierdzania planów pracy szkoły;
c) innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
d) ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
e) skreślenia z listy uczniów ucznia, który ukończył 18 rok życia i nie jest
objęty obowiązkiem szkolnym;
f) programy wychowawczy i profilaktyki szkolnej w porozumieniu z radą
rodziców;
g) statutu szkoły oraz zmian w statucie;
2) rada pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych;
b) projekt planu finansowego szkoły;
c)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych;
e) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
f) wskazanie sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów zgodnie z odrębnymi
przepisami;
3) rada pedagogiczna wnioskuje:
a) do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub
wicedyrektora;
b) o nowelizację statutu;
4) współpracuje z dyrektorem przy określeniu szczegółowych warunków realizacji
projektu edukacyjnego.
42
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
5) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są
protokołowane.
Uchwały
podejmowane
są
zwykłą
większością
głosów
w obecności co najmniej ½ członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania
spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały mają charakter aktu
prawnego.
§19
1. Kompetencje rady rodziców:
1) może występować do organu prowadzącego, nadzoru, dyrektora, rady pedagogicznej
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
2) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną programy: wychowawczy
i profilaktyki szkolnej;
3) opiniuje projekt planu finansowego opracowany przez dyrektora;
4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;
5) opiniuje podjęcie działalności na terenie szkoły przez stowarzyszenie lub inną
organizację;
6) opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin
obowiązkowych wychowania fizycznego;
7) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł i wydatkować je
zgodnie z regulaminem;
8) występuje z wnioskami o nowelizację statutu;
9) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i do
rady rodziców.
§ 20
1. Kompetencje samorządu uczniowskiego:
1) samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz
dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny;
c) prawo do organizacji życia szkolnego;
43
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
d) prawo do redagowania i wydawania gazety;
e) prawo do wyboru nauczyciela opiekuna samorządu;
f) prawo do opiniowania programu wychowawczego i profilaktyki szkolnej;
g) prawo do wnioskowania o wprowadzenie zmian do statutu.
2) Samorząd Uczniowski działa w oparciu o regulamin, który nie może być
sprzeczny z zapisami statutu.
44
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI GIMNAZJUM
§ 21
1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą dla dobra uczniów oraz szkoły jako
instytucji.
2. Dyrektor gimnazjum jest zobowiązany do organizowania cyklicznych (a także w miarę
potrzeb) spotkań poszczególnych organów szkoły w celu wypracowania wspólnych metod
pracy oraz rozwiązywania ewentualnych konfliktów.
3. W sytuacjach przewidzianych prawem dyrektor występuje w roli mediatora organizując
spotkania mediacyjne skonfliktowanych stron.
4. W przypadkach uniemożliwiających dyrektorowi pełnienie roli mediatora skonfliktowane
strony wybierają mediatora spośród pozostałych organów szkoły z wyłączeniem
samorządu uczniowskiego.
§ 22
1. W gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowiska
o którym mowa wyżej, jest odpowiednia liczba oddziałów (min. 12 na 1-go wicedyrektora)
oraz możliwości finansowe lub inne okoliczności uznane przez organ prowadzący za
wystarczające.
3. Zakres kompetencji wicedyrektora:
1) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności;
2) przygotowuje projekt tygodniowego rozkładu zajęć;
3) prowadzi księgę zastępstw;
4) opracowuje kalendarz szkoły;
5) sprawuje nadzór pedagogiczny nad wskazanym przez dyrektora zespołem
nauczycieli;
45
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
6) przygotowuje projekty ocen pracy tych nauczycieli;
7) wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych
nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje;
8) opracowuje materiały analityczne oraz ocenę dotyczącą efektów kształcenia
i wychowania;
9) regularnie kontroluje prowadzoną przez nauczycieli dokumentację;
10) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora gimnazjum.
Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.
46
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
Rozdział VI
ORGANIZACJA GIMNAZJUM
§ 23
Terminy
rozpoczynania
i
kończenia
zajęć
dydaktyczno-wychowawczych,
przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.
§ 24
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji gimnazjum
zatwierdza organ prowadzący do 30 maja.
§ 25
1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna
być w zasadzie większa niż 26.
2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym gimnazjum wynosi od 15 do 20. W tym od 3
do 5 uczniów niepełnosprawnych.
3. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności
sprzężone liczbę uczniów o oddziale można obniżyć o 2.
4. Liczba uczniów w oddziałach realizujących programy innowacyjne powinna wynosić nie
więcej niż 24.
5. O podziale na oddziały decyduje liczba uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji.
6. Uczniowie w rocznym kursie danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych i dodatkowych przewidzianych planem nauczania zgodnie ze szkolnym
zestawem programów nauczania dopuszczonym przez dyrektora.
47
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
Rozdział VII
REKRUTACJA
§ 26
1. Do klas pierwszych przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły na
podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum nadal
dysponuje wolnymi miejscami.
3. Wymagane dokumenty:
1) wniosek rodziców o przyjęcie;
2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
3) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu.
4. Kryteria obowiązkowe dotyczące uczniów spoza obwodu ubiegających się o przyjęcie
do gimnazjum:
1) w rekrutacji do gimnazjum maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 100, w tym:
a) 40 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzianu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu);
b) 40 punktów – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego,
matematyki, historii, przyrody i języka obcego – obowiązkowego;
c) 20 punktów – liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
5. Sposób przeliczania na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (języka
polskiego, matematyki, historii, przyrody i obowiązkowego języka obcego):
1) celujący – 8 punktów;
2) bardzo dobry – 7 punktów;
48
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
3) dobry – 5 punktów;
4) dostateczny – 3 punkty;
5) dopuszczający – 1punkt.
6. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 20 punktów, przy czym:
1) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 5 punktów;
2) za udział w konkursach organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty,
w tym:
a) laureat konkursu – 10 punktów;
b) finalista konkursu – 5 punktów;
3) za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 5 punktów– za miejsca I - III lub
tytuły laureatów uzyskane w konkursach:
a) ogólnopolskich – 5 punktów;
b) wojewódzkich – 3 punkty;
c) powiatowych – 1 punkt.
7. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów
przedmiotowych
o
zasięgu
wojewódzkim
lub
ogólnopolskim,
przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt.
8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.), są przyjmowani w pierwszej kolejności jeżeli posiadają
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
8. Kryteria dodatkowe przyjęcia do oddziałów integracyjnych:
1) do oddziałów integracyjnych przyjmowani są:
a) w pierwszej kolejności uczniowie z obwodu szkoły posiadający orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego (3-5 uczniów w oddziale liczącym nie więcej
niż 20 uczniów) wydane przez zespół orzekający działający w publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów;
49
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
b) w drugiej kolejności (pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami)
uczniowie spoza jej obwodu posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego (3-5 uczniów w oddziale liczącym nie więcej niż 20 uczniów) wydane
przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie
odrębnych przepisów;
c) uczniowie nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (1517 uczniów w oddziale liczącym nie więcej niż 20 uczniów) na takich samych
zasadach jak do oddziału ogólnodostępnego.
9. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora.
10. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego
wiadomości
listy
kandydatów
i podanie do publicznej
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych;
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych:
a) lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub
informację o liczbie wolnych miejsc;
b) listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w
widocznym miejscu w siedzibie szkoły;
c) lista zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.
11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości lista kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata.
50
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
12. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.
13. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów
uprawniającą do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w
postępowaniu rekrutacyjnym.
14. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
15. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do
sądu administracyjnego.
16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
17. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku
szkolnego
poprzedzającego
rok
szkolny,
na
który
jest
przeprowadzane
postępowanie rekrutacyjne.
17. Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy niniejszego rozdziału.
18. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania
dokumentów określa Śląski Kurator Oświaty.
§ 27
Organizację
stałych,
obowiązkowych
i
nadobowiązkowych
zajęć
dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy.
§ 28
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
51
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut.
§ 29
1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych
warunków nauki i bezpieczeństwa.
2. Podział na grupy obowiązuje w nauczaniu języków obcych, informatyki i wychowania
fizycznego.
3. Oddziały liczące mniej niż 24 uczniów można dzielić na grupy na zajęciach języków
obcych, informatyki i wychowania fizycznego za zgodą organu prowadzącego.
4. Podziału na grupy oddziału integracyjnego dokonuje się niezależnie od ilości uczniów w
oddziale.
§ 30
1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem
prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia artystyczne,
techniczne, języki obce i wychowanie fizyczne w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
2. Szkoła organizuje i prowadzi zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych i kół
zainteresowań.
3. W gimnazjum tworzy się oddziały integracyjne.
4. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje
się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, uwzględniający zalecenia
zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do
indywidualnych
potrzeb
rozwojowych
i
edukacyjnych
oraz
możliwości
psychofizycznych uczniów, zwany dalej programem.
5. Nauczanie w oddziale integracyjnym prowadzi nauczyciel przedmiotu wspierany
przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.
6. Nauczyciele, o których mowa w pkt 5:
52
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z
innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i
zajęcia, określone w programie,
2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę
wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie
oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez
nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w
programie, realizowanych przez nauczycieli specjalistów
4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz
nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia,
okrslone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami
niepełnosprawnymi,
niedostosowanymi
społecznie
oraz
zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym.
§ 31
1. W szkole działa biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej służąca
realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych
szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej
wśród rodziców, wiedzy o regionie.
2. W bibliotece oprócz ICIM znajdują się także wypożyczalnia i czytelnia, których
funkcjonowanie określają odrębne przepisy.
3. Z Centrum korzystają: uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów, inni pracownicy szkoły.
4. Czas pracy Centrum obejmuje godziny zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Zasady korzystania z Centrum określa odrębny regulamin.
6. Zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania
z nich, a także zwrotu należności za ksiązki zniszczone, zgubione normuje regulamin
wypożyczalni i czytelni.
53
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
7. W bibliotece obowiązują karty czytelnicze. W przypadku ich zagubienia należy wnieść
opłatę w wysokości kosztów ich wytworzenia.
8. Do zadań bibliotekarza należy:
1) opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni regulującego
zasady korzystania i współpracy z uczniami, rodzicami oraz innymi bibliotekami;
2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego, udostępnienie informacji
o zbiorach;
3) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności
biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach;
4) organizowanie konkursów czytelniczych i wystaw;
5)
przedstawianie
radzie
pedagogicznej
informacji
o
stanie
czytelnictwa
poszczególnych klas;
6) współpraca z nauczycielami gimnazjum;
7) edukacja czytelnicza i medialna;
8) udostępnianie innych niż książki źródeł informacji (taśmy, filmy) oraz zbiorów
audiowizualnych i cyfrowych;
9) opracowanie/dostosowanie zbiorów dla uczniów niepełnosprawnych;
10) zakup i oprawa książek, tworzenie wideo i taśmoteki;
11) prowadzenie lekcji bibliotecznych według przyjętego planu,
12) inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych.
9. Biblioteka współpracuje w zakresie wymiany doświadczeń i wspólnych przedsięwzięć
z biblioteką publiczną według ustalonego na dany rok szkolny planu.
1) Plan powinien uwzględniać plan pracy szkoły na dany rok, a także działalność
popularyzatorską i edukacyjną w środowisku.
§ 32
1. W szkole działa świetlica szkolna. Korzystają z niej na zasadzie dobrowolności wszyscy
uczniowie, uczniowie dłużej przebywający w szkole lub wymagający szczególnej opieki.
2. Główne założenia działalności świetlicy:
54
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
a) wszechstronny rozwój osobowości wychowanka;
b) świadome i aktywne przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie, do stawania
się pełnowartościowym człowiekiem zdolnym do podejmowania dojrzałych decyzji,
wolnym od nałogów.
3. Czas pracy świetlicy ustala się corocznie w zależności od potrzeb. Warunkiem
uruchomienia świetlicy jest istnienie przynajmniej jednej
grupy. Jedna grupa
wychowawcza liczy w zasadzie nie więcej niż 25 uczniów. Opiekę nad grupą powierza się
wychowawcy świetlicy.
4. Do zadań wychowawcy świetlicy należy:
1) organizacja pracy świetlicy;
2) opracowanie regulaminu świetlicy, który nie może być sprzeczny z postanowieniami
statutu;
3) prowadzenie zajęć z młodzieżą zgodnie z przyjętym programem;
4) współorganizowanie form wypoczynku dla uczniów oraz pomocy socjalnej;
5) prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy.
§ 33
1. Dla realizacji celów statutowych gimnazjum posiada następującą bazę:
1) 13 sal dydaktycznych w tym dwie pracownie językowe, 1 pracownia chemiczna, 1
pracownia biologiczna;
2) 2 pracownia komputerowa;
3) hala sportowa wraz zapleczem;
4) kompleks boisk sportowych „orlik”;
5) biblioteka, czytelnia i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej;
6) świetlica;
7) sekretariat;
8) gabinet dyrektora;
9) gabinet pielęgniarki szkolnej;
10) pokój nauczycielski;
11) gabinet logopedy;
12) archiwum;
13) szatnie;
55
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
14) portiernia;
15) magazyn sprzętu;
16) aula;
17) radiowęzeł;
18) biuro księgowej.
56
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
Rozdział VII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM
§ 34
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, księgowości
i płac.
2. Zasady zatrudnienia nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1,
określają odrębne przepisy.
3. W gimnazjum tworzy się następujące stanowiska obsługi:
1) sprzątaczka;
2) konserwator;
3) woźny, szatniarz;
4) palacz.
4. W gimnazjum tworzy się następujące stanowiska administracji:
1) główny księgowy;
2) referent do spraw płacowych;
3) sekretarz;
4) kierownik gospodarczy.
5. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor.
Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
6. W celu zabezpieczenia obsługi w zakresie bhp tworzy się stanowisko specjalisty do spraw
bhp w oparciu o odrębne przepisy.
§ 35
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny
za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
57
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
2. Do obowiązków nauczyciela należy realizacja zadań wynikających z art. 6 KN oraz:
1) realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach
i zespołach w stopniu zapewniającym pełną realizację celów i programów szkoły;
2) rzetelna realizacja podstawy programowej;
3) coroczne planowanie pracy w formie rozkładu materiału lub planu wynikowego
odrębnie dla każdego oddziału i przedmiotu;
4) systematyczna kontrola miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa
i higieny pracy;
5) uczestnictwo w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy;
6) przestrzeganie zapisów statutowych procedur i regulaminów obowiązujących
w szkole;
7) znajomość aktualnych przepisów prawa oświatowego;
8) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowanie przestrzegania
regulaminów;
9) kontrola obecności uczniów na każdej lekcji;
10) dostosowanie do potrzeb uczniów programów nauczania i metod pracy;
11) stosowanie zasad oceniania zgodne z przyjętymi w szkole kryteriami i procedurami;
12) systematyczne przekazywanie informacji o postępach ucznia jego rodzicom zgodnie
z przyjętymi procedurami;
13) podnoszenie wiedzy i umiejętności pedagogicznych;
14) pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
15) wzbogacanie warsztatu pracy;
16) dbałość o powierzone mienie (art. 124 §1, pkt 2 Kodeksu Pracy);
17) aktywne uczestnictwo w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
18) dbałość o własny rozwój zawodowy i rozwój szkoły jako organizacji;
19) uczestnictwo w warsztatach i kursach doskonalących zgodnie z przyjętym przez
radę pedagogiczną planem doskonalenia;
20) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania;
21) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i
możliwości psychofizycznych uczniów, zainteresowań i uzdolnień oraz
udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej
pracy
22) wspieranie uczniów uzdolnionych poprzez organizację i prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych, projektów przygotowujących ich do różnego rodzaju konkursów;
58
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
23) tworzenie warunków do realizacji indywidualnego toku nauki i indywidualnego
programu nauki;
24) prowadzenie indywidualnego toku nauki i programu nauki;
25) wybór podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego
przez MEN;
26) prowadzenie egzaminu gimnazjalnego i wykonywanie czynności z prowadzeniem
egzaminów gimnazjalnych;
27) realizacja zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby
i zainteresowania uczniów;
28) realizacja godzin wynikających z art. 42 ust. 2 KN;
29) prowadzenie dziennika elektronicznego zgodnie z przyjętymi w szkole ustaleniami.
§ 36
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych,
wychowawcy klas, tworzą zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy.
2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum kierownik zespołu.
3. Do zadań zespołu należy:
1) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do
użytku w szkole przez dyrektora.
2) ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania
3) organizowanie doradztwa dla nauczycieli stażystów i kontraktowych;
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) wymiana doświadczeń w zakresie metod nauczania – prowadzenie lekcji otwartych,
koleżeńskich
6) współpraca z doradcami metodycznymi;
7) organizowanie pracy z młodzieżą nad projektami o charakterze ogólnoszkolnym.
8) opracowanie wyników badań kompetencji wewnętrznych i zewnętrznych wraz z
programami naprawczymi;
9) analiza i opracowanie wyników egzaminów zewnętrznych oraz edukacyjnej wartości
dodanej;
10) przedstawianie dyrektorowi propozycji zmian o charakterze projakościowym.
59
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
11) prowadzenie ewaluacji wewnętrznej.
4. Dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor szkoły
powołuje zespół.
5. Zadania zespołu:
1) wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
2) planowanie i koordynowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, w tym ustalenie form, okresu i wymiaru godzin udzielanej
pomocy.
§ 37
1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli
uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by
wychowawca opiekował się tymi uczniami przez cały okres nauczania w gimnazjum.
§ 38
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w
szczególności:
1) opracowanie planów pracy wychowawczej dla swojej klasy w oparciu o
program wychowawczy i program profilaktyki szkolnej;
2) dostosowanie form pracy wychowawczej do potrzeb uczniów i warunków
środowiskowych;
3) ścisła współpraca z rodzicami w zakresie wszystkich spraw związanych
z wychowaniem i postępami w nauce;
4) współpraca z nauczycielami pracującymi w klasie;
5) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
6) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczności;
7) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka;
8) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz
indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym zainteresowań i uzdolnień;
60
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
9)
objęcie
ucznia
pomocą
psychologiczno
–
pedagogiczną,
planowanie,
koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować
projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o
warunkach realizacji projektu edukacyjnego oraz zapoznaje z obowiązującym w szkole
regulaminem realizacji projektu edukacyjnego.
3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:
1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;
2) realizować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy
3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu
koordynacji oddziaływań wychowawczych;
4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów
wychowawczych;
5) współpracować z pedagogiem szkolnym, psychologiem i poradnią psychologicznopedagogiczną;
6) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;
7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu;
9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;
10) systematycznie kontaktować się z rodzicami w celu bieżącego informowania
o postępach dziecka;
11) tworzyć warunki do udziału rodziców w życiu klasy i szkoły;
12) organizować zebrania rodziców co najmniej raz w półroczu;
13) powiadomić o przewidywanym dla ucznia rocznym stopniu niedostatecznym oraz
rocznej ocenie nagannej zachowania na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego;
14) udzielać pochwał, upomnień i ostrzeżeń;
15) kierować zespołem ds. udzielania pomocy psychologiczno – pelagicznej
uczniom jego klasy.
4. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktycznowychowawczej (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne, teczka wychowawcy
klasowego).
61
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej i pedagoga, psychologa i innych
specjalistów zatrudnionych w szkole.
§ 39
1. W szkole zatrudnia się pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego i
terapeutów pedagogicznych.
2. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych
uczniów
w
celu
określenia
przyczyn
niepowodzeń
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i
pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu
pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
3. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne:
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów w
zakresie eliminowania jej zaburzeń;
3) wspieranie nauczycieli
i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
4. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
62
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery
zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i
zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia zawodu oraz
planowaniem kariery zawodowej;
4) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez
szkołę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego;
6)
wspieranie
nauczycieli
i
innych
specjalistów
w
udzielaniu
pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
5. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i
odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
2) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o
charakterze terapeutycznym;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom
edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami;
4)
wspieranie
nauczycieli
i
innych
psychologiczno – pedagogicznej.
63
specjalistów
w
udzielaniu
pomocy
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
Rozdział IX
UCZNIOWIE GIMNAZJUM
§ 40
1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają obowiązkowi
szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
2. Kształcenie młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej
niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia.
3. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej.
Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 41
1. Uczeń gimnazjum ma prawo do:
1) własnego rozwoju;
2) wyrażania poglądów, szczególnie w sprawach go dotyczących;
3) swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji;
4) wolności myśli, sumienia i wyznania;
5) prywatności, tajemnicy korespondencji i życia rodzinnego oraz ochrony prawnej;
6) ochrony zdrowia i opieki medycznej;
7) nauki szacunku do praw człowieka i podstawowych wolności;
8) wypoczynku i czasu wolnego;
9) ochrony przed uzależnieniami;
10) zabezpieczenia przed poniżającym traktowaniem lub karaniem;
11) nauki;
12) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;
13) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
14) specjalnych form pomocy dydaktycznej;
64
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
15) zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć
rewalidacyjnych (dotyczy ucznia niepełnosprawnego);
16) indywidualnych programów nauczania (dotyczy ucznia szczególnie uzdolnionego);
17) opieki udzielanej w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
18) zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;
19) do nauki religii na życzenie rodziców;
20) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
21) pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania;
22) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności (według
niniejszego statutu i obowiązujących procedur);
23) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce;
24) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
25) poszanowania swojej godności;
26) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
27) swobodnego wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego
osób trzecich;
28) korzystania z pomocy doraźnej;
29) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
30) nietykalności osobistej;
31) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
32) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem
i w myśl obowiązujących regulaminów;
33) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) uczeń lub reprezentujące go osoby (rodzice, przedstawiciele samorządu
uczniowskiego) wnoszą skargę na piśmie do dyrektora szkoły;
2) dyrektor jest zobowiązany do rozpatrzenia skargi wespół z opiekunem samorządu
uczniowskiego i udzielenia odpowiedzi na piśmie w trybie 7 dni;
3) wszystkie skargi podlegają rejestracji według odrębnych przepisów.
3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
2) co najmniej raz w cyklu kształcenia uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego.
65
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
3) nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;
4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
5) nosić obuwie zmienne zgodnie z zasadami regulaminu szkoły;
6) wystrzegać się szkodliwych nałogów;
7) naprawiać wyrządzone szkody materialne;
8) przestrzegać zasad kultury współżycia;
9) dbać o honor i tradycję gimnazjum;
10) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady
pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego;
11) zachować w sprawach spornych tryb określony w statucie o ile brak możliwości
polubownego rozwiązywania problemu;
12) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom
starszym poprzez stosowanie ogólnie przyjętych norm;
13) dbać o piękno mowy ojczystej, nie używać wulgaryzmów;
14) przestrzegać zasad stosownego ubierania się tj. nosić ubrania o stonowanej
kolorystyce i kroju zasłaniające ramiona, dekolt/tors i brzuch. Podczas uroczystości i
świąt szkolnych lub państwowych oraz egzaminów obowiązuje strój wyjściowy tj.
biała
bluzka,
granatowa/czarna
spódnica
(dziewczęta)
i
biała
koszula,
granatowe/czarne spodnie lub garnitur (chłopcy);
15) dbać o zachowanie schludnego wyglądu. Dopuszcza się stosowanie dyskretnego
makijażu: malowanie rzęs, powiek, ust i paznokci kosmetykami w kolorach
stonowanych i naturalnych odcieniach. Pozwala się na umiarkowane stosowanie żelu
do włosów i farbowanie włosów wyłącznie na naturalne kolory.
16) przestrzegać zakazu noszenia ekstrawaganckiej biżuterii tj. długie kolczyki i
piercingu, ekstrawaganckich fryzur oraz sztucznych paznokci tzw. tipsów;
17) przestrzegać zakazu noszenia kolczyków przez chłopców;
18) wyłączania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych (mp3,
mp4, aparaty cyfrowe) przed każdą lekcją;
19) okazywania na każde żądanie nauczyciela wymienionych urządzeń w celu
sprawdzenia, czy są wyłączone; złamanie zakazu skutkuje niezwłocznym
poinformowaniem rodziców o nieprzestrzeganiu zapisów statutowych.
20) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w terminie 7 dni od dnia powrotu do
szkoły zgodnie z obowiązującą procedurą.
66
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
NAGRODY I KARY
§ 42
1. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
2) wzorową postawę;
3) wybitne osiągnięcia;
4) działalność na rzecz innych, wolontariat;
5) wzorową frekwencję.
2. Nagrodę przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, samorządu
uczniowskiego, rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I – III gimnazjum:
1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich;
2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
3) dyplom;
4) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów (w miarę posiadanych
środków);
5) nagroda rzeczowa.
4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez radę rodziców gimnazjum.
5. Uczniowie kończący szkołę mogą uzyskać Nagroda i tytuł Lidera przyznawaną przez
Wójta Gminy Bojszowy w oparciu o odrębny regulamin.
6. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Kara może być udzielona za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów obowiązujących
w szkole, nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do
wydawania
zarządzeń,
naruszenie
przepisów
lub
zarządzeń
udokumentowanych faktami oraz odpowiednim orzecznictwem.
67
pozaszkolnych
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
8. Ustala się następujący rodzaj kar:
1) upomnienie wychowawcy klasy za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły;
2) upomnienie dyrektora za nieprzestrzeganie statutu, szczególnie zachowania
zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu, niszczenie mienia szkolnego;
3)
pisemne
powiadomienie
rodziców
o nagannym
zachowaniu
ucznia
lub
nieusprawiedliwionej absencji;
4) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych w przypadku świadomego
stwarzania zagrożenia, przestępstwa;
5) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;
6) pozbawienie pełnionych w klasie funkcji;
7) pozbawienie pełnionych na forum szkoły funkcji;
8) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły ze względu na brak chęci
poprawy, demoralizację.
9. Wymienione kary podlegają gradacji, jednak w wyjątkowych okolicznościach
tj. wnoszenie, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, brutalne pobicie,
wandalizm, stwarzanie sytuacji uniemożliwiających właściwe funkcjonowanie szkoły,
demoralizacja innych uczniów dopuszcza się możliwość pomijania kolejności stosowania
kar.
10. Kary z wyjątkiem: upomnienia wychowawcy, pisemnego powiadomienia rodziców
o nagannym zachowaniu lub nieusprawiedliwionej absencji, pozbawienia pełnionych
w klasie funkcji nakłada dyrektor.
11. Uczeń, któremu została udzielona kara może odwołać się od niej do dyrektora szkoły
w terminie 2 dni za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy, rodziców.
1) Odwołanie musi zawierać pisemne uzasadnienie.
12. Dyrektor w trybie 7 dni rozpatruje odwołanie i wydaje decyzję (na piśmie).
13. Decyzja dyrektora, jeżeli nie zostały naruszone przepisy formalne, jest ostateczna.
68
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
14. Kara może być zawieszona przez udzielającego na prośbę zainteresowanego lub po
złożeniu poręczenia przez młodzież lub rodziców.
15. Przy składaniu poręczenia należy określić czas zawieszenia kary oraz warunki, których
spełnienie pozwoli ją darować.
16. Udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana musi być uwzględniona przy
ustaleniu oceny zachowania.
17. Dyrektor może wystąpić do Kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego
gimnazjum, gdy ten:
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi;
2) dopuszcza się kradzieży;
3) wchodzi w kolizję z prawem;
4) demoralizuje innych uczniów;
5) regularnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.
18. O każdej nagrodzie oraz karze wychowawca klasy ma obowiązek powiadomić rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia.
69
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 43
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Regulaminy określające działalność organów gimnazjum jak też wynikające z celów
i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami
wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
§ 44
1. Gimnazjum posiada własny sztandar. Awers sztandaru stanowi kremowe tło, na którym
centralnie usytuowane jest logo Roku Jubileuszowego (na tle granatowego koła złoty krzyż
z pięcioma gołębiami w środku symbolizującymi pięć kontynentów). Na obrzeżu napis:
Christus Heri Hodie Semper. Wokół logo umieszczono złoty napis: Gminne Gimnazjum
im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach. W lewym górnym rogu znajduje się herb
Bojszów a w prawym dolnym napis: Iubilaeum A.D. 2000. Rewers sztandaru jest koloru
czerwonego. W środku widnieje wizerunek orła białego w koronie.
2. Gimnazjum posiada ceremoniał opisany w regulaminie ceremoniału szkolnego.
§ 45
1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ
prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
70
STATUT
Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
§ 46
1. Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w statucie gimnazjum jest rada
pedagogiczna.
2. Nowelizacji dokonuje się po ustaleniu 5 zmian.
71
Download

Statut szkoły - gimbojszowy.pl