*B7802213008114S*
Variabilný symbol:
11430080
114/13/080
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
Dátum vystavenia :
Dátum dodania :
Dátum splatnosti :
Bratislavská 11/a
Faktoring
Slovenská republika
36228389
SK2020169437
2020169437
679
MH CENTRUM - HOVORKA MARIÁN
Obchodný register Okresného súdu Trnava
* Banka:
20.02.2013
20.02.2013
22.03.2013
IBAN:
VUB Faktoring
921249062/0200
SK94 0200 0000 0009 2121 9062
Tel.:
Fax.:
033 77 44 800
033 77 24 240
917 02 Trnava
Banka :
33194203
SK1020341762
114
Vystavil :
Tel.:
033/77 812 77
Poznámka: Tatramat- MH Centrum Trnava
Int. kód
Názov
Adresa dodania :
91701
Tel. : 0905353586
Trnava
/ Balíky Cena bez
DPH%
Celkom
Cena
DPH/ks
Kód výrobcu
z dokladu (VS): 281030089 \\019130082810
SNU5SLMAEK
1,0 / 1
20,00
247,00 28,00%
177,84
177,84
SNU5SLMAEK
Celková cena tovaru a služieb bez DPH:
Rekapitulácia DPH:
177,84 €
Suma tovarov a služieb k fakturácii:
213,41 €
Preddavok:
0,00 €
K úhrade zostáva:
213,41 €
Základ pre DPH 0 %
Základ pre DPH 10 %
Základ pre DPH 20 %
Základ spolu
0,00
0,00
177,84
177,84 €
DPH
DPH
10 %
20 %
DPH spolu
0,00
35,57
35,57 €
Podpis
Upozornenie :
- Pri platbe používajte variabilný symbol uvedený na tomto doklade
- Tovar zostáva až do úplného zaplatenia vlastníctvom predávajúceho.
Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto dohody, vrátane sporov o jej platnost, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spolocnostou
Slovenská rozhodcovská a.s., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, ICO: 35 922 761, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka c. 3530/B (dalej len „rozhodcovský súd“) podla vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podla vnútorných predpisov
rozhodcovského súdu
VUB Factoring a.s.
,
* Banky: VÚB - 9163846212/0200 IBAN SK49 0200 0000 0091 6384 6212
114/13/080
Tatrabanka - 2629738167/1100 IBAN SK94 1100 0000 0026 2973 8167
Download

B7802213008114S - DOMOSS TECHNIKA, as