XXI. Slovenský angiologický kongres spojený
so 6. kurzom Central Europen Vascular Forum
pod záštitou
Ing.Jána Mokoša,
primátora mesta Vysoké Tatry
a
Spectabilis Prof. MUDr. Petra Labaša, CSc.
dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
The 21st Slovak Angiological Congress joint with the
6th Educational Course of Central European
Vascular Forum
under the auspices
Ing. Ján Mokoš
the Mayor of Vysoké Tatry
and
Spectabilis prof. MUDr. Peter Labaš, PhD.
the Dean of the Medical Faculty Comenius University in Bratislava
Usporiadateľ: Slovenská angiologická spoločnosť
Slovenskej lekárskej spoločnosti (S.A.S. SLS)
+
Central European Vascular Forum
Organizer: Slovak Angiological Society of the Sloval Medical Association (S.A.S. SMA)
+
Central European Vascular Forum
Miesto konania (Congress venue): Hotel SOREA TITRIS Odborár
TATRANSKÁ LOMNICA,
Vysoké Tatry
Slovak republic
E-mail: [email protected]
Dátum (Date): 19. - 22. 6. 2013
Prezidentka kongresu: Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
(President of the Congress)
Vedeckí sekretári kongresu: (Congress scientific secretaries)
MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.
MUDr. Ivar Vacula, PhD
Programový výbor kongresu (Congress scientific committee):
MUDr. Ewald Ambrózy, PhD., MUDr. Denisa Čelovská, PhD.,
MUDr.Katarína Dostálová,PhD., MUDr.Andrej Džupina, MUDr. Daša Kmecová,
PhD., primár MUDr, Juraj Maďarič, PhD., prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc.,
prof. MUDr.Viera Štvrtinová,CSc., MUDr. Ivar Vacula, PhD,
primár MUDr Ivan Vulev, PhD., MUDr. František Žernovický, jr.,
doc. MUDr. František Žernovický, CSc.
Organizačný výbor kongresu (Organizing Committee of the Congress):
MUDr.Zuzana Bartošová, MUDr.Eva Bojdová, MUDr.Oľga Bzdúchová,
Mgr.Margita Fulleová, MUDr.Augustín Mistrík, Tibor Andrejčák, Lýdia Časnochová,
Mária Dúbravčíková
Sekretariát kongresu:
SECRETARIAT OF THE CONGRESS:
Ing. Ingrid Bieliková
Cukrová 3,
813 22 Bratislava
tel: ++421 - 2- 5263 5603, - 5292 2020, - 5292 2017, - 5292 2019
fax: ++421 -2 - 5263 5611
e-mail: [email protected]
Lýdia Časnochová
II.interná klinika LFUK
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava
tel.: ++421-2-57290 144
fax: ++421-2-57290 701
e-mail: [email protected]
Výbor Slovenskej angiologickej spoločnosti
Slovenskej lekárskej spoločnosti
(S.A.S. SLS)
Predsedkyňa: Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
Vedecký sekretár: MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.
Podpredsedkyňa : MUDr. Katarína Dostálová, PhD.
Pokladníčka: MUDr. Eva Bojdová
Členovia výboru:
Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc.
Primár MUDr. Juraj Maďarič, PhD.
MUDr. Daša Kmecová, PhD
MUDr. Ivar Vacula, PhD
MUDr. Andrej Džupina
Dozorná rada:
MUDr. Július Kmec, CSc. – predseda
MUDr. Oľga Bzdúchová
Doc. MUDr. František Žernovický, CSc,
Predseda PS Intervenčnej angiológie S.A.S. SLS:
primár MUDr. Ľubomír Špak
Hlavný odborník MZ SR:
MUDr. Augustín Mistrík
Výbor Lymfologickej sekcie S.A.S. SLS
Predseda: MUDr. Andrej Džupina
Vedecký sekretár: MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.
Podpredsedkyňa: primárka h.doc. MUDr. Eva Husarovičová
Členovia výboru: MUDr.Igor Lašan
MUDr. Viliam Bugáň
Dozorná rada:
MUDr. Mária Džupinová. – predsedkyňa
MUDr. Igor Šinák
MUDr. Zlatica Augustovičová
CENTRAL EUROPEAN
VASCULAR FORUM
Presidents:
† SCHIRGER Alexander (USA) Honorary President
† PUCHMAYER Vladimír (Czech republic) 1997 - 2000
ALLEGRA Claudio (Italy) 2000 – 2002
POREDOŠ Pavel (Slovenia) 2002 – 2004
† ŠOŠA Tomislav (Croatia) 2004 - 2006
SZOSTEK Mieczyslaw (Poland) 2006 - 2008
ŠTVRTINOVÁ Viera (Slovak Republic) 2008 - 2010
† AVRAM Jecu (Romania) 2010 - 2011
ALLEGRA Claudio (Italy) 2011 – 2012
ROZTOČIL Karel (Czech Republic) 2012
Executive Committee :
ALLEGRA Claudio (Italy) Founding President
ROZTOČIL Karel (Czech Republic) President
POREDOŠ Pavel (Slovenia) Past President
SZOSTEK Mieczyslaw (Poland) Past President
ŠTVRTINOVÁ Viera (Slovak Republic)Past President
VACULA Ivar (Slovak Republic) Secretary General
ANDREOZZI Giuseppe Maria (Italy) Member
ANTIGNANI Pier Luigi (Italy) Member for Informatics
BRKLJACIC Boris (Croatia) Member
DZSINICH Csaba (Hungary) Member
MINAR Erich (Austria) Member
MICHIELS Jean-Jacques (The Netherlands) Corresponding Member
ŠENDEROVÁ Monika (Czech Republic) Administrative Secretary, Treasurer
National Delegates:
AJDUK Marko (Croatia)
AVRAM Rodica (Romania)
BLINC Aleš (Slovenia)
BROULÍKOVÁ Alena (Czech Republic)
GAŠPAR Ludovít (Slovak Republic)
IVANAC Gordana (Croatia)
KOZAK Matija (Slovenia)
MARTINI Romea (Italy)
NOVO SAlvatore (Italy)
PARTSCH HUGO (Austria)
PÁCSVÁRADY Zsolt (Hungary)
RADA I. O. (Romania)
SCHILLINGER Martin (Austria)
SKÓRSKI Maciej (Poland)
INVITED SPEAKERS
C.Allegra (Rome)
G.M.Andreozzi (Padua)
P.L.Antignani (Rome)
R.Avram (Timisoara)
J. Beyer-Westendorf (Dresden)
I.Bihari (Budapest)
I. Elalamy (Paris)
S.Kašpar (Hradec Králové)
R.Martini (Padua)
J.J.Michiels (Rotterdam)
D. Musil (Olomouc)
T.OstrowskI (Warsaw)
H. Partsch (Vienna)
Z.Pécsvárady (Kistarcsa)
P.Poredoš (Ljubljana)
K.Roztočil (Prague)
Z.Rybak (Wroclaw)
M.Szostek (Warsaw)
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
(GENERAL INFORMATIONS)
Rokovacie jazyky:
slovenský, český, anglický jazyk (bez simultánneho prekladu)
Congress languages:
Slovak, Czech and English (without simultaneous translation)
Kongresový poplatok: (Registration fees):
pre členov S.A.S. SLS
(for S.A.S members)
60 EUR
pre nečlenov
(for non S.A.S members)
80 EUR
lekári do 30 rokov
(doctor younger than 30 years)
30 EUR
kongresový poplatok na jeden deň, sestry
(one-day registration, nurses)
20 EUR
prvý autor, študenti a dôchodcovia
(for students and retired)
bez poplatku
(free)
Kongresový poplatok je možné uhradiť na účet:
Slovenskej lekárskej spoločnosti vo VUB Bratislava,
číslo účtu: 4532012/0200,
variabilný symbol: 13-0708/070,
IBAN: SK 36 0200 0000 0000 0453 2012,
BIC: SUBASKBX
alebo v hotovosti pri registrácii.
Časový limit prednášok:
8 minút, pre pozvaných prednášajúcich 10 – 15 min
Time limit of the lectures:
8 minutes, 10 – 15 min for the invited lecturers
Postery: (Posters):
veľkosť panelov je 125 x 125 cm (maximal size 125 x 125 cm)
Kredity:
podujatie je zaradené do systému kreditového hodnotenia SAC CME
Počet kreditov: 20
SAC CME CREDITS:
the congress is accredited in the Accreditation system of SAC
Počet kreditov: 20
Výbor SAS SLS ďakuje v mene všetkých účastníkov kongresu generálnym
partnerom, hlavným partnerom, ako i vystavovateľom za prezentáciu firmy
a podporu kongresu.
The S.A.S. SMA expresses sincere gratitude to the following companies who have
significantly contributed to the success of the congress.
SERVIER - stály partner Slovenskej angiologickej
spoločnosti a generálny partner 21. SAK
SANOFI – generálny partner
Hlavní partneri: Alfa Wassermann Czech s.r.o.
Bayer spol.s.r.o.
GlaxoSmithKline Slovakia
Pfizer
Teva Pharmaceuticals Slovakia s r.o.
Vystavovatelia (Exhibitors)
Aries Slovakia s.r.o.
Aviva s.r.o.
Beta plus s.r.o.
Boehringer Ingelheim RCV
INTES Poprad, s.r.o.
Maxis a.s.
Medmedical s.r.o.
PLS Pharma a.s.
Royas s.r.o.,
Schwabe Slovakia s.r.o.,
STADA Pharma Slovakia, s.r.o.
Thuasne
VULM SK s.r.o.
Westcor s.r.o.
Firmy prihlásené po uzávierke programu nie sú uvedené v programe.
Mediálni partneri: Solen
Zdravotnícke noviny
SCIENTIFIC PROGRAMME − Daily schedule
19.6.2013 – streda (Wednesday):
10.00 − 18.00 − Registrácia (Registration)
13.00 − Zasadnutie výboru S.A.S. SLS (Meeting of the S.A.S.
executive committee)
14.00 − Pracovné otvorenie kongresu
14.00 − 19.00 − Vedecký program (Scientific session)
19.00 − Plenárne zasadnutie S.A.S. SLS k aktuálnym otázkam
angiológie na Slovensku
(Plenary assembly of the members of the Slovak
Angiological Society)
20.6.2013 − štvrtok (Thursday):
Registrácia (Registration)
Registrácia (Registration)
Vedecký program (Scientific session)
Slávnostné otvorenie kongresu a CEVF kurzu a príhovory hostí
(Official opening ceremony and welcome greetings)
13.00 − 19.00 − Vedecký program (Scientific session)
20.00 − Banket ANGIO 2013Angiological Society)
8.00 − 11.00 −
13.00 − 17.00 −
8.00 − 11.00 −
11.00 − 12.00 −
21.6.2013 − piatok (Friday):
8.00 − 12.00 − Registrácia (Registration)
8.00 − 16.15 − Vedecký program (Scientific session)
13.00 − 14.00 − Schôdza výboru Central European Vascular Forum
Meeting of the CENTRAL EUROPEAN VASCULAR FORUM
Committee
16.30 − 23.00 − Prehliadka kaštieľa Strážky
Guided Tour to Strážky
22.6.2013 − sobota (Saturday):
8.00 − 11.00 − Registrácia (Registration)
9.00 − 13.00 − Škola ultrazvukovej diagnostiky
(School of ultrasound diagnostics)
13.00 − Ukončenie kongresu (Closing remarks)
STREDA
19. 6. 2013 WEDNESDAY
XXI. Slovenský angiologický kongres spojený so 6. kurzom Central
Europen Vascular Forum
The 21st Slovak Angiological Congress joint with the 6th Educational
Course of Central European Vascular Forum
PROGRAM
STREDA 19. 6. 2013 WEDNESDAY
VEĽKÁ SÁLA (LECTURE HALL A)
14.00 – Pracovné otvorenie kongresu
14.00 – 16.00
Prednáškový blok č.1. (Scientific Session No 1)
HOJENIE RÁN (WOUND HEALING)
Prednáškový blok organizovaný v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou
pre liečenie rán SLS
Predsedníctvo: E. Ambrózy (Bratislava) – M. Čambal (Bratislava)
- J. Koller (Bratislava)
1. Proces hojenia rán – patofyziologické a klinické aspekty
Pathophysiological and clinical aspects of the wound healing process
J. Koller, M. Huťan, T. Kopál, D. Karasová, E. Huľo, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
LF UK a UNB, Bratislava
2. Druhy debridementu a ich význam v manažmente rany
Methods of debridement and their importance in wound management
M. Čambal, M. Huťan, T. Kopál, J. Koller, D. Karasová, E. Huľo,
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
3. Inflamačná a granulačná fáza hojenia rán, patofyziologia a manažment
Inflammation and granulation phase of wound healing, patophysiology and
management.
M. Huťan, M. Čambal, T. Kopál, J. Koller, D. Karasová, E. Huľo,
II. chirurgická klinika LFUK a UNB, Bratislava
STREDA
19. 6. 2013
WEDNESDAY
4. Re-epitelizácia rán a možnosti jej podpory u dlhodobo sa nehojacich
kožných defektov
Re-epithelization of the wounds and possibilities of its enhancement in long-term
non-healing skin defects.
E. Huľo, D. Karasová, M. Čambal, M. Huťan, T. Kopál, J. Koller, L. Strelka, M. Vojtko,
Chirurgická klinika JLF UK a UN, Martin
5. Kontaktné alergie u pacientov s vredom predkolenia
Contact alergies in patients with leg ulcers
T. Kopál, M. Čambal, M.Huťan , J. Koller, D. Karasová, E. Huľo, Kožné oddelenie NsP,
Považská Bystrica
6. Diferenciálna diagnostika a liečba kožných vaskulitíd
– problém stále aktuálny
Differential diagnostics and therapy of cutaneous vasculitis – a topical issue
H. Zelenková, DOST, Svidník
7. Ulcus cruris mixtum
Ulcus cruris mixtum
E. Ambrózy, II. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
16.00 – 16.30 - kávová prestávka
16.30 – 17.45
Prednáškový blok č.2. (Scientific Session No 2)
BLOK MLADÝCH ANGIOLÓGOV (SESSION OF YOUNG ANGIOLOGISTS)
Predsedníctvo: J. Maďarič (Bratislava) – V. Štvrtinová (Bratislava)
8. Súčasné trendy v manažmente pacientov s aneuryzmou artéria poplitea
Current strategies in management of patients with popliteal artery aneurysm
K. Vavrovičová, J. Tomka, R. Bažík, T. Dulka, E. Marton, I. Vulev, Klinika cievnej chirurgie a
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCH, Bratislava
9. Manažment pacientov s CLI v rokoch 2001 a 2010 – retrospektívna analýza
Aký je dopad rozvoja endovaskulárnej liečby na prognózu pacienta s CLI?
Managment of patients with CLI between 2001 and 2010 - retrospective analysis
M. Širila, I. Litvin, O. Herman, Angiologické oddelenie VUSCH, Košice, Radiologické oddelenie
FN Trenčín a Interné oddelenie FN, Trenčín
STREDA
19. 6. 2013 WEDNESDAY
10. Karotický stenting u pacientov pred neodkladnou
kardiochirurgickou operáciou
Carotid artery stenting prior to urgent cardiac surgery
K. Kmeťková, SÚSCCH, Banská Bystrica
11. Odstrániteľné kaválne filtre - indikácie implantácie a klinické sledovanie
Retrievable vena cava filters - indications and clinical monitoring
M. Šumaj, J. Maďarič, Interné odd., FN Trenčín a Odd. kardiológie a angiológie,
NÚSCH Bratislava
12. Nízke TSH redukuje výskyt venózneho tromboembolizmu
Low TSH reduces the events of venous thromboembolism
M. Nagyová, T. Petrovič, Z. Zelinková, T. Koller, J. Payer,
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
17.45 – 19.00
Prednáškový blok č. 3. (Scientific Session No 3)
Blok pracovnej skupiny Intervenčnej angiológie S.A.S. (Session of the Working
Group of Interventional Angiology of S.A.S)
NOVÉ POSTUPY V ENDOVASKULÁRNEJ LIEČBE KKI
(NEW METHODS IN THE ENDOVASCULAR TREATMENT OF CLI)
Predsedníctvo: Ľ. Špak (Košice) – I. Vulev (Bratislava)
13. DEB (liečivom poťahované balóny) v liečbe kritickej končatinovej ischémie
DEB in treatment of CLI
M. Vozár , J. Sivák, K. Kmeťková , I. Striežová, Oddelenie rádiológie a Oddelenie
kardiológie SÚSCCH, Banská Bystrica
14. DES – liečivom poťahované stenty v liečbe končatinovej ischémie
DES – drug eluting stents in the treatment of limb ischemia
Ľ.Špak, Oddelenie angiológie, VÚSCH, Košice
15. Aterektómia v liečbe končatinovej ischémie
Aterectomy in the treatment of limb ischemia
I.Vulev, Odd. diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCH, Bratislava
16. Antitrombotická liečba u pacientov po periférnych
vaskulárnych intervenciách.
Antithrombotic treatment in patients after peripheral vascular inreventions
J.Maďarič, Oddelenie kardiológie a angiológie, NÚSCH, Bratislava
STREDA
19. 6. 2013 WEDNESDAY
16. Antitrombotická liečba u pacientov po periférnych
vaskulárnych intervenciách.
Antithrombotic treatment in patients after peripheral vascular inreventions
J.Maďarič, Oddelenie kardiológie a angiológie, NÚSCH, Bratislava
19.00. Plenárne zasadnutie S.A.S. SLS
(Plenary assembly of the members of the Slovak Angiological Society)
Program: 1. V. Štvrtinová: Slovenská angiológia v roku 2013.
Voľby do výboru S.A.S. SLS na roky 2013 - 2016
2 . E.Ambrózy: Správa o činnosti S.A.S. SLS za obdobie
október 2012 - jún 2013
Správa o finančnom hospodárení S.A.S. SLS za rok 2012
3 . A.Mistrík: Správa hlavného odborníka MZ SR pre angiológiu
4. O.Bzdúchová : Správa dozornej rady
STREDA 19. 6. 2013 WEDNESDAY
MALÁ SÁLA – LECTURE HALL B
13.00 – Zasadnutie výboru S.A.S. SLS
(Meeting of the S.A.S. executive committee
14.00 – 15.00
Prednáškový blok č. 4. (Scientific Session No 4)
AKÚTNA KONČATINOVÁ ISCHÉMIA (ACUTE LIMB ISCHAEMIA)
Predsedníctvo: A. Mistrík (Bratislava) –Ľ. Špak (Košice)
17. Akútna končatinová ischémia - definícia, diagnostika, algoritmy terapie
Acute limb ischemia - definition, diagnostic, terapeutic algorithm
M. Širila, Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, VÚSCH, Košice
STREDA
19. 6. 2013 WEDNESDAY
18. Lokálna trombolytická liečba akútnej končatinovej ischémie
Acute limb ischemia treated with local thrombolytic therapy
Š. Pataky, Ľ. Špak, Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, VÚSCH, Košice
19. Mechanická trombektómia
Mechanical thrombectomy
M. Moščovič, Angiologické odd. kliniky kardiológie, VÚSCH, Košice
20. Úloha farmakomechanickej trombektómie
v liečbe aktútnej končatinovej ischémie
Role of pharmacomechanical thrombectomy in the treatment
of acute limb ischemia
T. Balázs, I. Vulev, R. Bažík, A. Klepanec, Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie,
NÚSCH, Bratislava
15.00 – 16.00
Prednáškový blok č. 5. (Scientific Session No 5)
CHOROBY TEPIEN (ARTERIAL DISEASES)
Predsedníctvo: J. Kmec (Košice) - S. Oravec (Bratislava)
–P. Wohlfahrt (Praha)
21. Karotická intimo-mediálna hrúbka a indexy arteriálnej tuhosti ako
prediktívne ukazovatele vzniku infarktu myokardu a cerebrálneho infarktu
Carotid intima-media thickness and indices of arterial
stiffness as the predictors of myocardial infarction and cerebral infarction
L. Danihel, D. Bartko, Z. Gombošová, Ústav medicínskych vied, neurovied a vojenského
zdravotníctva, Ústredná vojenská nemocnica- fakultná nemocnica SNP, Ružomberok
22. Aortic stiffness and carotid flow pulsatility in stroke survivors
P. Wohlfahrt , Thomayerova nemocnice; IKEM, Praha, Česká republika
23. Stimulácia baroreceptorov podporuje NO-dependentnú vazodilatáciu,
možné uplatnenie pri diabete a kardiovaskulárnych ochoreniach
Baroreceptor stimulation enhanced NO-dependent vascular dilation a new
treatment for diabetic and cardiovascular conditions
J. Gmitrov, The National Institute of Public Health, Tokyo, Japan; Všeobecná nemocnica
Pro Vitae n.o.; Gelnica, NsP Krompachy
STREDA
19. 6. 2013 WEDNESDAY
24. Migračná pozícia lipoproteínu (a) v spektre sérových lipoproteínov,
identifikovaná systémom Lipoprint LDL.
Migration position of Lipoprotein (a) in lipoprotein spectrum of serum lipoproteins
identified by Lipoprint LDL system.
S. Oravec, M. Kučera, P. Sabaka, E. Dostal, II. Interná klinika LF UK a UNB, Bratislava a
Krankenanstalten Labor Dr.Dostal, Vienna, Austria
25. Vaskulitídy ako zriedkavá príčina claudicatio intermittens
Vasculitides as a rare cause of intermittent claudication
Z. Celecová, B. Krahulec, D. Ližičárová, Ľ. Gašpar, V. Štvrtinová, II. interná klinika LFUK a UNB,
Bratislava
16.00 – 16.30 - kávová prestávka
ŠTVRTOK
20. 6. 2013 THURSDAY
ŠTVRTOK 20. 6. 2013 THURSDAY
VEĽKÁ SÁLA (LECTURE HALL A)
8.00 – 9.30
Prednáškový blok č. 6 (Scientific Session No 6)
ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA (ARTERIAL HYPERTENSION)
Predsedníctvo: J. Maďarič (Bratislava) – T. Ostrowski (Warsaw)
- E. Szabóová (Košice)
26. Špecifiká liečby artériovej hypertenzie u chorých s ochoreniami
periférnych artérií
Specifications of hypertension treatment in patients with peripheral artery
diseases
E. Szabóová, M. Bavoľárová, M. Pavúková, D. Kmecová, D. Holoubek, IV. interná klinika,
LF UPJŠ, V. interná klinika LF UPJŠ, Angiologická ambulancia Angiocare a Kardiologická
klinika VÚSCH, Košice
27. Rádiofrekvenčná renálna sympatiková denervácia u pacientov s
rezistentnou artériovou hypertenziou - 3 mesačné sledovanie
Radiofrequency renal sympathetic denervation in patients with resistant
hypertension - 3 months follow-up results
J. Maďarič, M. Tóth, T. Urlandová, D. Hladíková, J. Margitfalviová, L. Fľak, J. Mikuláš,
E. Drangová, L. Postulková, A. Mistrík, P. Chnupa, I. Vulev, Oddelenie kardiológie
a angiológie, NÚSCH, Bratislava.
28. Long-term results of percutaneous angioplasty of the renal artery,
according to recent multicenter studies ( ASTRAL & CORAL).
A. Kosicki, T. Ostrowski, A. Kulesza, M. Szostek, M. Skórski, M. Januszewicz,
O. Rowiński, Medical University of Warsaw, Department of General and Thoracic Surgery
and II Department of Radiology, Warsaw, Poland
29. Systémové vaskulitídy - vzácne príčiny renovaskulárnej hypertenzie
Systemic vasculitides - a rare cause of renovascular hypertension
E. Hirnerová, M. Kučera, Z. Celecová, K. Podolinská, V. Štvrtinová, II.interná klinika UN a
LFUK Bratislava a I. rádiologická klinika UN a LFUK, Bratislava
ŠTVRTOK
20. 6. 2013 THURSDAY
30. Ovplyvnenie vaskulárneho rizika a kontrola tlaku krvi u pacientov
s periférnym artériovým ochorením dolných končatín
Vascular Risk Treatment and Blood Pressure Control in Patients with Peripheral
Arterial Disease of Lower Extremity
D. Čelovská, Z. Celecová, K. Letková, E. Ambrózy, V. Štvrtinová, II. interná klinika, LF UK a
UNB, Bratislava
31. Benfotiamin a endotelová dysfunkcia
Benfotiamine and endothelial dysfunction
E. Ambrózy, II. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
9.30 - 10.00 - kávová prestávka
10.00 – 11.00
Prednáškový blok č. 7 (Scientific Session No 7)
CHRONICKÉ ŽILOVÉ OCHORENIE (CHRONIC VENOUS DISEASE)
Podporené edukačným grantom spoločnosti SERVIER
Predsedníctvo: Z. Rybak (Wroclaw) – V. Štvrtinová (Bratislava)
– F. Žernovický jr. (Bratislava)
32. Optimal management of CVD : place of MPFF as drug in the latest
international guidelines
Z. Rybak, Departmant of Experimental Surgery and Biomaterials Research,
Wroclaw, Poland
33. Bolesť končatín u pacientov s CHVO
Extremities pain in patients with CVD
V. Štvrtinová, S. Štvrtina, II. interná klinika a Ústav patologickej anatómie,
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Bratislava
34. Čo vieme ponúknuť pacientovi s kmeňovou varikozitou v roku 2013 ?
What can we offer to the patient with trunk varicosis in the year 2013?
F. Žernovický jr., E. Marton, K. Žernovická, K. Kanalíková, J. Tomka, V. Šefránek, Klinika cievnej
chirurgie NÚSCH a ANGIO - privátna angiochirurgická ambulancia, Bratislava
ŠTVRTOK
20. 6. 2013 THURSDAY
11.00 – 12. 00
Slávnostné otvorenie kongresu (Official opening ceremony)
Príhovory hostí (Welcome greetings)
J. Kmec, K. Roztočil: Spomienka na MUDr. Alexandra SCHIRGERA – prvého
česko-slovenského profesora na Mayo Clinic
Klavírny koncert (Jozef Holly)
12.00. – 13.00 - obedová prestávka
13.00 – 14.30
Prednáškový blok č. 8 (Scientific Session No 8)
CHOROBY AORTY a TEPIEN (AORTIC AND ARTERIAL DISEASES)
Predsedníctvo: M.Holomáň (Bratislava) – P.Poredos (Ljubljana)
- M. Szostek (Warsaw) – V. Šefránek (Bratislava)
35. Nové trendy v kardiochirurgii.
New trends in cardiac surgery
M.Holomáň, Klinika srdcovej chirurgie, NÚSCH, Bratislava
36. One center experience with endovascular treatment of thoracic aorta
dissection type B
M. M. Szostek, W. Jakuczun, R. Pogorzelski, T. Ostrowski, M. Szostek ,General and Thoracic
Surgery Dept. Warsaw Medical University, Warsaw, Poland
37. How to defect vulnerable atherosclerotic lesions and its clinical relevance.
P. Poredos, Dept. of Vascular Diseases, University Medical Centre, Ljubljana, Slovenia
38. AAA - naše výsledky za posledných 5 rokov.
AAA – our results in the last 5 years
V. Sihotský, M. Frankovičová, M. Kubíková, Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH, Košice
39. Naše najnovšie skúsenosti v karotickej chirurgii
Our recent experience in carotid surgery
V. Šefránek, J. Tomka, Z. Zita, T. Dulka, Klinika cievnej chirurgie NÚSCH, Bratislava
ŠTVRTOK
20. 6. 2013 THURSDAY
40. Dlouhodobé výsledky trombektomie Rotarexem u akutních a
subakutních uzávěrů periferních tepen a bypassů
Long-term results after Rotarex thrombectomy of acute and subacute occlusions
of peripheral arteries and bypasses
F. Staněk, R. Ouhrabková, D. Procházka, Radiodiagnostické oddělení, Oblastní nemocnice
Kladno, Česká republika
14.30 – 15.00
Prednáškový blok č. 9 (Scientific Session No 9)
AKTUALIZÁCIA HNMH V MANAŽMENTE VTE
(ACTUALIZATION OF LMWH IN THE MANAGEMENT OF VTE)
Podporené edukačným grantom spoločnosti SANOFI
Predsedníctvo: M. Hulíková (Košice) - I. Vacula (Bratislava)
41. Končí sa éra HNMH v profylaxii a terapii VTE?
Is this really the end of the period of LMWHs in prophylaxis and therapy of VTE ?
I.Vacula, II.interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
42. Éra HNMH nekončí
The era of LMWHs is not over yet
M.Hulíková, Centrum hemostázy a trombózy, HemoMedika, Košice
15.00 – 15.30 - kávová prestávka
15.30 – 16.00
Prednáškový blok č.10 (Scientific Session No 10)
TREATMENT WITH SULODEXID (LIEČBA SO SULODEXIDOM)
Podporené edukačným grantom spoločnosti ALFA-WASSERMANN
Predsedníctvo: G. M. Andreozzi (Padua) – V. Štvrtinová (Bratislava)
43. Sulodexide, an old drug with renewed evidences and interests.
G.M.Andreozzi, Angiology Care Unit – University Hospital of Padua, Italy
44. Skúsenosti s liečbou angiologických pacientov sulodexidom v SR
Experience with sulodexide treatment of vascular patients in Slovak republic
A. Džupina, Alian, Bardejov
ŠTVRTOK
20. 6. 2013 THURSDAY
16.00 – 17.00
Prednáškový blok č. 11 (Scientific Session No 11)
MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA VARIXOV
(MINIINVASIVE SURGERY OF VARICOSE VEINS)
Predsedníctvo: I. Bihari (Budapest) – S. Kašpar (Hradec Králové)
45. Recurrence of varicose veins after laser surgery
I. Bihari, ABC Clinic, Budapešť, Hungary
46. Eleven years experience with endovenous laser in single center.
S. Kašpar, Flebocentrum, Hradec Králové, Česká republika
47. FOAM inhanced ablation of GSV - new posibility in endovenous surgery
Penou potencovaná radiofrekvenčná ablácia - nový rozmer
endovenóznej chirurgie varixov.
F. Žernovický jr., E. Marton, K. Žernovická, K. Kanalíková, J. Tomka, V. Šefránek, Klinika cievnej
chirurgie NÚSCH a ANGIO privátna angiochirurgická ambulancia, Bratislava
48. Our experiens with endovenous laser treatmant of varicous veins
Z. Rybak, Departmant of Experimental Surgery and Biomaterials Research, Wroclaw, Poland
17.00 – 17.30 - kávová prestávka
17.30 – 18.15
Prednáškový blok č. 12 (Scientific Session No 12)
VYBUDOVANÁ SKÚSENOSŤ A BUDÚCNOSŤ NOVÝCH
PERORÁLNYCH ANTIKOAGULANCIÍ
(ESTABLISHED EXPERIENCE AND THE FUTURE OF NEW ORAL
ANTICOAGULANTS)
Podporené edukačným grantom spoločnosti Boehringer-Ingelheim
Predsedníctvo: M. Hulíková (Košice) – G. Kaliská (Banská Bystrica)
49. Čo sa zmenilo v antikoagulačnej liečbe na Slovensku za posledný rok?
What has changed in anticoagulation therapy within the last year in Slovakia?
G. Kaliská, oddelenie Kardiológie, SÚSCCH, Banská Bystrica
ŠTVRTOK
20. 6. 2013 THURSDAY
50. Aké sú možnosti absolútnej minimalizácie rizika krvácania u pacientov
liečených novými antikoagulanciami?
What are the options in absolute minimalization of the risk of bleeding at patients
treated with new anticoagulants ?
M.Hulíková, Centrum hemostázy a trombózy, HemoMedika, Košice
51. Sú nové per os antikoagulanciá budúcnosťou v liečbe VTE?
Are the new oral anticoagulants the future in VTE treatment?
I.Vacula, II.interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
18.15 – 19.15
Prednáškový blok č. 13 (Scientific Session No 13)
LIEČBA HŽT (TREATMENT OF DVT)
Podporené edukačným grantom spoločnosti GSK
Predsedníctvo: V. Štvrtinová (Bratislava) – M. Hulíkova (Košice)
52. Manažment pacienta s extenzívnou hlbokou
venóznou trombózou dolných končatín.
Management of patient with extensive deep venous thrombosis of lower
extremities.
J. Maďarič, Oddelenie kardiológie a angiológie NÚSCH, Bratislava
53. Monitorovanie antikoagulačnej liečby.
Anticoagulant therapy monitoring.
M. Hulíková, Centrum hemostázy a trombózy, HemoMedika, Košice
54. VTE v onkológii - princípy profylaxie a liečby
VTE in oncology – prophylaxis and treatment principles.
I. Vacula, II. Interná klinika LFUK, Bratislava a VASA-CARE, Trnava
55. Budúcnosť liečby HŽT
The Future of DVT treatment
A. Džupina, ALIAN, Bardejov
ŠTVRTOK
20. 6. 2013 THURSDAY
ŠTVRTOK 20. 6. 2013 THURSDAY
MALÁ SÁLA – LECTURE HALL B
8.00 – 9.30
Prednáškový blok č.14. (Scientific Session No 14)
CHOROBY ŽÍL I (VENOUS DISEASES I)
Predsedníctvo: M. Frankovičová (Košice) - J. Mazuch (Martin)
- T. Petrovič (Bratislava)
56. Kongenitálne vaskulárne malformácie a chronická venózna insuficiencia
Congenital vascular malformations and chronic venous insufficiency
J. Mazuch, D. Mištuna, E. Huľo, J. Mazuchová,
Chirurgická klinika a Ústav biológie JLF UK, Martin
57. Úspešné podanie trombolytickej liečby pri masívnej pľúcnej embólii
Successfull administration of thrombolytic therapy due
to massive pulmonary embolism
A. Dokupilová, P. Vahala, P. Poliačik, J. Hasilla, Kardiologická klinika FN, Nitra
a Fakulta sociálnych vecí a zdravotnictva UKF, Nitra
58. Antikoagulačná liečba po epizóde krvácania
Anticoagulant therapy after an episode of bleeding
T. Petrovič, V.interná klinika LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
59. May Thurnerov syndróm ako zriedkavá príčina častého stavu (kazuistika)
May - Thurner syndrome as a rare cause of an often condition (case report)
L. Farkašová, L. Špak, Z. Tormová, M. Moščovič,
Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky VÚSCH, Košice
60. Hirudoterapia - stále aktuálna liečba
Hirudotherapy - still current treatment
V. Slezák, P. Takáč, H. Galátová, B. Mareková, University Hospital of the Merciful Brothers,
Bratislava, Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
61. Výživové a zdravotné tvrdenia
Nutrition and health claims
J. Lučanský, Bratislava
9.30 - 10.00 - kávová prestávka
ŠTVRTOK
20. 6. 2013 THURSDAY
15.00 – 17.00
Prednáškový blok č.15 (Scientific Session No 15)
SEKCIA SESTIER (NURSES SESSION)
Predsedníctvo: M. Fülleová (Bratislava) – M. Krištofová (Košice)
– J. Machalová (Banská Bystrica)
62. Psychosociálne problémy pacientov so syndrómom diabetickej nohy
Psychosocial problems of patients with diabetic foot syndrome
M. Fulleová, II. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
63. Manažment starostlivosti o pacienta s intraarteriálnou trombolýzou.
Management of care for patients with intra-arterial thrombolysis.
J. Machalová, Z. Kvasnová, M. Pálková, II. Chirurgická klinika, Oddelenie cievnej chirurgie,
FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
64. Kvalita života pacientov s cerebrovaskulárnou insuficienciou.
Quality of life in patients with cerebrovascular insufficiency
I. Wintnerová, H. Tabačáková, Cievna chirurgická amb. FNsP J.A Reimana, Prešov
65. Súčasné možnosti liečby končatinovej ischémie a následná
ošetrovateľská starostlivosť.
Current treatment options for limb ischemia and subsequent nursing care
M. Krištofová, T. Valková, Angiologická jednotka VÚSCH, Košice
66. Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov po amputácii dolnej končatiny
Nursing care about patients after leg amputation
Z. Kišová-Gažová, E. Palaghyova, II. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
67. Funkčná diagnostika kardiovaskulárnych ochorení
Functional diagnostic of cardiovascular diseases
E. Palaghyova, Z. Kišová-Gažová , II. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
68. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u vybraných intervenčných
výkonoch na angiologickej jednotke
Specifics of nursing care in selected interventional procedures for Angiology Unit.
I. Rónayová, Klinika kardiológie - angiologická jednotka VÚSCH, Košice
ŠTVRTOK
20. 6. 2013 THURSDAY
69. Proces indikácie pacienta s rezistentnou artériovou hypertenziou na
rádiofrekvenčnú renálnu sympatikovú denerváciu: ambulantný manažment
Process of indication of radiofrequency renal sympathetic denervation in patients
with resistant hypertension: outpatients management
D. Dergnovichová, M. Hnilicová, T. Paráková, A. Mistrík, I. Vulev, J, Maďarič,
Angiologicka ambulancia, NUSCH, Bratislava
17.00 – 17.15 - kávová prestávka
17.15 – 18.15
Prednáškový blok č. 16 (Scientific Session No 16)
FILOZOFICKO – HISTORICKÝ BLOK
(PHILOSOFICAL AND. HISTORICAL SESSION)
Predsedníctvo: M. Cachovan (Luneburg) - V. Štvrtinová (Bratislava)
– F. Žernovický (Bratislava)
70. O hudbe, o vode, o človeku
About music, about water, about man
J. Štvrtina, Bratislava
71. Dnešný človek a klinický výskum
Modern man and clinical research
V. Štvrtinová, II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
72. Armand Trousseau – link between thrombosis and cancer
K. Dostálová, T. Eckhardt, P. Palacka, Š. Moricová, L. Maheľová, I. Elalamy,. Faculty of Public
Health, Slovak Medical University, Bratislava, Department of Occupational Medicine and
Toxicology, Faculty of Medicine, Comenius university, Univesity Hospital, Bratislava
Service d’Hématologie Biologique, Hôpital Tenon, Pierre-and-Marie-Curie University,
Paris, France
73. História liečby ulcus cruris
History of ulcus cruris treatment
F. Žernovický, ANGIO privátna angiochirurgická ambulancia, Bratislava
Banket ANGIO 2013
PIATOK
21. 6. 2013 FRIDAY
PIATOK 21.6. 2013 FRIDAY
VEĽKÁ SÁLA (LECTURE HALL A)
8.00 – 9.00
Prednáškový blok č. 17 (Scientific Session No 17)
DIAGNOSTICKÉ POSTUPY (DIAGNOSTIC PROCEDURES)
Predsedníctvo: R. Avram (Timisoara) - K. Dostálová (Bratislava)
74. Budúci angiológovia by mali začať s prevenciou DNJZ
bez zbytočného meškania
Angiologists to Be Have to Start prevention of Occupational overuse syndrome
without delay
L. Maheľová, K. Dostálová, Š. Moricová, I. Bátora, L. Kukučková, KPLaT UNB,
Fakulta verejného zdravotníctva SZU a ODCH, Bratislava
75. Neinvazívne možnosti cievneho zobrazenia pred revaskularizačnou
liečbou u pacientov s periférnym artériovým ochorením.
Non-invasive vascular imaging before revascularization therapy in patients with
peripheral arterial disease.
M. Malík, P. Lesný, V. Javorka, M. Mižičková, J. Bilický, S. Bodíková, Rádiologická klinika LFUK,
SZU a UNB a IV. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
76. Investigation of uni/bilateral lower limb edema with venous ultrasound
F. Parv, R. Avram, M. Tudoran, M. Balint, I. Avram, L. Vasiluta, F. Gadalean,
University of Medicine and Pharmacy “Victor Babes”, Emergency County Hospital No.1,
Timisoara, Romania
77. Chemical thoracic sympathectomy. Indications and results.
Single centre experience.
T. Ostrowski, A. Kosicki, M. Szostek, M. Osęka, M. Szostek, M. Skórski, M. Pawłowska, A.
Kański, Medical University of Warsaw, Department of General and Thoracic Surgery
and II. Department of Anesthesia and Intensive Care, Warsaw, Poland
PIATOK
21. 6. 2013 FRIDAY
9. 00 – 9. 45
Prednáškový blok č. 18 (Scientific Session No 18)
NOVÉ MOŽNOSTI LIEČBY VENÓZNEHO TROMBOEMBOLIZMU
RIVAROXABANOM
(NOVEL MEANS FOR VTE TREATMENT WITH RIVAROXABAN)
Podporené edukačným grantom spoločnosti Bayer
Predsedníctvo: J. Beyer-Westendorf (Dresden) - I. Šimková (Bratislava)
– V. Štvrtinová (Bratislava)
78. Moderná liečba VTE - od injekcií k tabletkám
Up do date VTE treatment – from injections to tablets
V. Štvrtinová, II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
79. “Up to date” manažment pľúcnej embólie
“Up to date” management of pulmonary embolism
I.Šimková, Klinika kardiológie a angiológie Lekarskej fakulty SZU a NÚSCH, Bratislava
80. Practical aspects of and clinical experience with oral VTE treatment
Praktické otázky a skúsenosti s perorálnou liečbou venózneho tromboembolizmu
J. Beyer-Westendorf, Division of Thrombosis Research and Vascular Medicine, Dresden
University Clinic, Dresden, Germany
9.45 – 10.15 - kávová prestávka
10.15 – 12.30
Prednáškový blok č.19 (Scientific Session No 19)
DIAGNOSTICS AND TREATMENT IN VASCULAR MEDICINE
(DIAGNOSTIKA A LIEČBA VO VASKULÁRNEJ MEDICÍNE)
Predsedníctvo: C. Allegra (Rome) – R. Martini (Padua) - K. Roztočil (Praha)
– H. Partsch (Vienna) - Zs. Pecsvarady (Kistarcsa)
81. Nové konsensy a doporučené postupy pro cévní onemocnení
New consensus and guidelines for vascular diseases
K.Roztočil, Odd.periferní cirkulace IKEM, Praha, Česká republika
82. Biophisics of Microcirculation
C. Allegra, Dept. of Angiology, S. Giovanni Hospital, Rome, Italy
PIATOK
21. 6. 2013 FRIDAY
83. Intermittent claudication and exercise programs
G. M. Andreozzi, R. Martini, A. Leone, Angiology Care Unit – University Hospital
of Padua and Vascular Rehabilitation Unit of Rehabilitation Clinic
“Casa di Cura Carmide” Catania, Italy
84. Study to predict the effect of prostanoid treatment in CLI
( ILOCRITERIA study)
Zs. Pecsvarady, Flór Ferenc Teaching Hospital, Kistarcsa, Hungary
85. Skin microcirculation assesment in peripheral arterial disease
R. Martini, Angiology Care Unit, University Hospital of Padua,
University of Padua, Italy
86. Compression for the management of venous leg ulcers
H. Partsch, Emeritus Professor of Dermatology, Medical University of Vienna, Austria
87. Leg ulcers of non – venous origin
F. Žernovický , ANGIO privátna angiochirurgická ambulancia, Bratislava
12.30. – 13.30 - obedová prestávka
13. 30 – 14.00
Prednáškový blok č.20 (Scientific Session No 21)
LIEČBA HEMOROIDOV (Hemorrhoid treatment)
Podporené edukačným grantom spoločnosti Teva
Predsedníctvo: E. Ambrózy (Bratislava) - M. Rác (Nitra)
88. Konzervatívna liečba hemoroidov preparátom Diosminol micro
Conservative treatment of haemorrhoids with preparation Diosminol micro
J. Beláček, Chirurgická klinika, Fakultná nemocnica, Bratislava
89. Terapeutický profil escínu a jeho postavenie v liečbe
chronickej žilovej nedostatočnosti
Therapeutic profile of aescin and its place in treatment
of chronic venous insufficiency
M. Rác, Oddelenie klinickej farmakológie, Interná klinika, Fakultná nemocnica, Nitra
PIATOK
21. 6. 2013 FRIDAY
14.00 – 16.15
Prednáškový blok č. 21 (Scientific Session No 21)
VTE (VTE )
Predsedníctvo: P. L. Antignani (Rome) – I. Elalamy (Paris)
– J.J. Michiels (Rotterdam)- I. Vacula (Bratislava)
90. Venous thrombosis, right ventricular dysfunction and angiographic
index-interrelations and prognostic value in pulmonary embolism
R. Avram, M. Balint, F. Parv, T. Ciocarlie, I. Avram, VD Moga, University of Medicine and
Pharmacy “Victor Babes” Timisoara, Cardiology and Surgery Department I, Emergency
County Hospital Timisoara, Romania
91. Does exist a consensus on treatment of distal vein thrombosis ?
P.L. Antignani, Dept. of Angiology, S. Giovanni Hospital, Rome, Italy
92. Treatment of venous thromboembolism in patients with cancer
I. Elalamy, Service d’Hématologie Biologique, Hôpital Tenon,
Pierre-and-Marie-Curie University, Paris, France
93. Classification of Acute Deep Vein Thrombosis (DVT), risk factors for
(DVT) Recurrence , and management of the Post-Thrombotic Syndrome
(PTS): bridging the gap between DVT and PTS.
J. J. Michiels , J. Barth, W. Moosdorff, M. De Maeseneer, M. Neumann, Goodheart Institute,
Bloodcoagulation & Vascular Medicine Science Center, Primary Care Medicine Medical
Diagnostic Center, Rijnmond , and Department of Dermatology, Section Phlebology,
Erasmus University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands
94. Compression ultrasonography, clinical score, thrombosis risk factors
and D-dimer test for evidence based Diagnosis and Management of Deep
Vein Thrombosis and Alternative Diagnoses in the primary care setting and
outpatient wards
J. J. Michiels, J. M. Michiels, W. Moosdorff, J. Barth, Goodheart Institute, Bloodcoagulation &
Vascular Medicine Science Center, and Proimary Care Medicine, Medical Diagnostic Center,
Rijnmond, Rotterdam, The Netherlands
PIATOK
21. 6. 2013
FRIDAY
95. Safe exclusion of deep vein thrombosis (DVT) by ultrasonography and
ELISA D-dimer testing: a prospective study in 1330 patients with suspected
DVT in the primary care setting
J. D. Barth, W. Moosdorff, H. Maasland, J. M. Michiels, M. U. Lao, J. J. Michiels, Primary Care
Medicine, Medical Diagnostic Center, Rijnmond, Rotterdam and Department of Primary
Care Medicine, Leiden University Medical Center, Leiden and Goodheart Institute, Bloodcoagulation & Vascular Medicine Science Center, Rotterdam, The Netherlands
96. VTE in pregnancy and puerperium – new registry in CEVF
countries – the proposal.
(REVTECE – REgistry of VTE in Central Europe)
I. Vacula, II. Interná klinika LFUK, Bratislava; VASA-CARE, s.r.o., Trnava;
16.30 – 23.00 – Prehliadka zámku v Strážkach
Guided Tour of Strážky castle
PIATOK
21. 6. 2013 FRIDAY
PIATOK 21.6. 2013
MALÁ SÁLA – LECTURE HALL B
8.30 – 10.00
Posterová sekcia (Poster Session)
Predsedníctvo: J. Bulas (Bratislava) – E. Bojdová (Nitra)
97. Septické plicní embolizace
Septic pulmonary embolism
P. Vahala, P. Poliačik, J. Hasilla, Kardiologická klinika FN, Nitra
a Fakulta sociálnych vecí a zdravotníctva UKF, Nitra
98. Hormonálna antikoncepcia z pohľadu kardiológa
Point of view of cardiologist on the hormonal contraception
B. Ivan, P. Vahala, P. Koiš, P.Poliačik, J. Hasilla, Kardiologická klinika FN, Nitra a Fakulta
sociálnych vecí a zdravotníctva UKF, Nitra
99. Subfebríllie - signál cievnej katastrofy
Low-grade fever - a warning sign of vascular catastrophe
K. Bírová, P. Vahala, J. Hasilla, J. Galko, Kardiologická klinika FN, Nitra a Fakulta sociálnych
vecí a zdravotníctva UKF, Nitra
100. Phlegmasia coerulea dolens bilaterálne - kazuistika
Bilateral phlegmasia coerulea - case report
R. Necpal, L. Žúdelová, J. Tomka, V. Šefránek, Klinika cievnej chirurgie NÚSCH, Bratislava
101. Vaskuloprotektívne účinky amlodipínu u hypertenzie.
Vasculoprotective effects of amlodipine in hypertension.
J. Bulas, M. Potočárová, J. Murín, A. Reptová,
I. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
102. Larválna debridementová terapia – bioterapeutická metóda na liečenie
vredov predkolenia a iných chronických rán
Maggot debridement therapy – the biotherapeutic method for healing of leg
ulcers and other chronic wounds
P. Takáč, M. Čambal, V. Slezák, J. Majtán, Oddelenie Molekulárnej a aplikovanej zoológie
Ústav zoológie, SAV, I.Chirurgická klinika, Univerzitná klinika,
Nemocnica Staré mesto a Cievno-chirurgická ambulancia, Univerzitná nemocnica
s poliklinikou, Milosrdní bratia, Bratislava
PIATOK
21. 6. 2013 FRIDAY
103. Slovenský medovicový med v liečbe vredov predkolenia
Slovak honeydew honey for treatment of the lower leg ulcers
V. Slezák, P. Takáč, J. Majtán, University Hospital of the Merciful Brothers
and Institute of Zoology SAV, Bratislava
104. Dynamics of distal arterial filling pressures (TBI) and capillary filling
pressures of lower extremities in patients with diabetes mellitus, observed
for PAD, in one and five year follow – up
M. Frič, R.Jurga, Angiologická ambulancia, Nemocničná a.s, Malacky
a Ekonomická fakulta, Košice
13.00 – 14.00 – Schôdza výboru Central European Vascular Forum
Meeting of the CENTRAL EUROPEAN VASCULAR FORUM
Committee
14.30 – 15.30
Prednáškový blok č. 22 (Scientific Session No 22)
BLOK LYMFOLOGICKEJ SEKCIE S.A.S. SLS
(SESSION OF THE LYMPHOLOGIC SECTION OF S.A.S. SMA)
Predsedníctvo: A. Džupina (Bardejov) - E. Husarovičová (Bratislava)
105. Prístup k edému nôh nejasnej etiológie
Approach to Leg Edema of Unclear Etiology
E. Ambrózy, II. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
106. Význam kompresívnej terapie v lymfológii,
The importance of compression therapy in lymphology,
A. Džupina, M. Džupinová, Alian, Bardejov
107. Význam kineziológie po operácii prsníka
The importance of kinesiology after breast surgery.
E. Husarovičová, V. Machová, Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie
– Národný onkologický ústav, Bratislava
108. Životný štýl a hlavné zásady liečby lymfedému
The lifestyle and main principles by lymphoedema disease
M. Poláková, J. Polák, Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie
– Národný onkologický ústav, Bratislava
SOBOTA
21. 6. 2013 SATURDAY
SOBOTA 22. 6. 2013 SATURDAY
VEĽKÁ SÁLA (LECTURE HALL A)
9.00 – 13.00
ŠKOLA ULTRAZVUKOVEJ DIAGNOSTIKY
(SCHOOL OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS)
Racionálny prístup k diagnostike a liečbe hlbokej a povrchovej žilovej trombózy
(... aj o tom čo sa nám nezdá na posledných doporučeniach ACCP )
D. Musil, Olomouc, Česká republika a F. Žernovický jr., Bratislava, Slovenská republika
Xarelto® (rivaroxaban)
Dávkovanie:
• nezávislé od veku pacienta
• nezávislé od hmotnosti pacienta
V schválených
h ál ý h iindikáciach:
diká i h
1. PREVENCIA VENÓZNEHO TROMBOEMBOLIZMU (VTE)
u dospelých pacientov po náhrade bedrového
alebo kolenného kåbu
1 tableta 10mg 1 x denne
2. PREVENCIA CMP A SE u dospelých pacientov
s nevalvulárnou briláciou predsiení
1 tableta 20mg* 1x denne
3. LIEÈBA HLBOKEJ ŽILOVEJ TROMBÓZY (HŽT)
a prevencia rekurencie HŽT a PE u dospelých pacientov
Lieèba jedným liekom
4. LIEÈBA P¼ÚCNEJ EMBÓLIE (PE)
a prevencia rekurencie HŽT a PE u dospelých pacientov
Názov lieku: Xarelto 10 mg, 15 mg a 20 mg lmom obalené tablety. Zloženie lieku: Každá tableta obsahuje 10 mg / 15 mg/ 20 mg rivaroxabanu. Lieková forma: Filmom
obalená tableta. Terapeutické indikácie: Xarelto 10 mg: Prevencia venózneho tromboembolizmu (VTE) u dospelých pacientov, ktorí absolvovali elektívny chirurgický výkon
na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu. Xarelto 15 a 20 mg: Prevencia cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie u dospelých pacientov s nevalvulárnou briláciou
predsiení s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako je kongestívne srdcové zlyhanie, hypertenzia, vek ≥ 75 rokov, diabetes mellitus, prekonaná cievna mozgová príhoda alebo
tranzitórny ischemický atak. Liečba hlbokej žilovej trombózy (DVT) a pľúcnej embólie (PE) a prevencia rekurencie DVT u dospelých. Dávkovanie a spôsob podávania: Xarelto
10 mg: odporúčaná dávka je 10 mg rivaroxabanu, ktorá sa užíva perorálne jedenkrát denne. Začiatočná dávka sa má užiť 6 až 10 hodín po chirurgickom výkone za predpokladu,
že sa potvrdila hemostáza. Pre pacientov, ktorí absolvovali veľký chirurgický výkon na bedrovom kĺbe, sa odporúča dĺžka liečby 5 týždňov. Pre pacientov, ktorí absolvovali veľký chirurgický výkon na kolennom kĺbe, sa odporúča dĺžka liečby 2 týždne. Xarelto 15 a 20 mg: Prevencia cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie: Odporúčaná dávka je 20 mg jedenkrát denne,
čo je aj odporúčaná maximálna dávka. Liečba Xareltom má byť dlhodobá pod podmienkou, že prospech prevencie cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie preváži riziko krvácania. Ak sa vynechá dávka, pacient má okamžite užiť Xarelto a pokračovať nasledujúci deň s užívaním jedenkrát denne podľa odporúčania. V priebehu jedného dňa sa nemá užiť dvojnásobná
dávka, ako náhrada vynechanej dávky. Liečba DVT, liečba PE a prevencia rekurencie DVT a PE: odporúčaná dávka na začiatočnú liečbu akútnej DVT alebo PE je 15 mg dvakrát denne počas
prvých troch týždňov, potom pokračuje liečba a prevencia rekurencie DVT a PE 20 mg jedenkrát denne. Poškodenie funkcie obličiek: Na liečbu DVT, liečbu PE a na prevenciu rekurencie DVT
a PE: Pacienti sa majú liečiť 15 mg dvakrát denne počas prvých 3 týždňov. Potom je, odporúčaná dávka 20 mg jedenkrát denne. Zníženie dávky z 20 mg na 15 mg jedenkrát denne sa má zvážiť iba vtedy, ak vyhodnotené riziko krvácania u pacienta preváži riziko rekurencie DVT a PE. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Klinicky významné aktívne krvácanie. Lézie alebo stavy s výrazným rizikom rozsiahleho krvácania, ako sú aktívne alebo nedávne gastrointestinálne ulcerácie, prítomnosť malígnych novotvarov s vysokým rizikom krvácania, nedávny chirurgický výkon na mozgu, mieche alebo oku, iné nedávne poškodenie mozgu, chrbtice, intrakraniálne krvácanie, známe alebo podozrivé prípady varixov
pažeráka, arteriovenózne malformácie, cievne aneuryzmy alebo hlavné intraspinálne alebo intracerebrálne cievne abnormality. Súbežná liečba inými antikoagulačnými látkami, napr. nefrakcionovaným heparínom (UFH), nízkomolekulárnymi heparínmi (enoxaparín, dalteparín, atď.), derivátmi heparínu (fondaparinux, atď.), perorálnymi antikoagulanciami (warfarín, dabigatran,
apixaban, atď.) sa neodporúča, s výnimkou okolností zmeny liečby na alebo z rivaroxabanu alebo ak sa UFH podáva v dávkach potrebných na udržanie otvorených centrálnych žilových alebo
arteriálnych katétrov. Ochorenie pečene súvisiace s koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania vrátane cirhotických pacientov s Childovým-Pughovým typom B a C. Gravidita a
laktácia. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Riziko hemorágie: ako pri iných antikoagulanciách, pacientov užívajúcich Xarelto treba pozorne sledovať na znaky krvácania. Pri zvýšenom riziku krvácania sa odporúča zvýšená opatrnosť. Liečbu Xareltom treba pri výskyte krvácania prerušiť. Hoci liečba rivaroxabanom nevyžaduje rutinné sledovanie expozície,
hladiny rivaroxabanu možno merať kalibrovanými kvantitatívnymi testami na prítomnosť anti-faktora Xa, toto môže byť užitočné vo výnimočných situáciách, kedy informácia o expozícií
rivaroxabanu môže byť podkladom pre rozhodnutie o ďalšej liečbe pacienta, napr. pri predávkovaní a neodkladnej operácii Neodporúča sa: u pacientov, ktorí súbežne dostávajú systémovú
liečbu silnými inhibítormi CYP3A4 aj P-gp napr. azolové antimykotiká alebo inhibítory proteázy HIV, u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 15 ml/min), u detí
do 18 rokov, u pacientov súbežne liečených dronedarónom. 10 mg: po operácii zlomeniny bedrového kĺbu. 15/20 mg: na liečbu akútnej pľúcnej embólie, u pacientov s náhradnými srdcovými
chlopňami Použitie s opatrnosťou: u pacientov s klírensom kreatinínu15 - 29 ml/min, u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek, ktorí súbežne užívajú iné lieky, ktoré zvyšujú
plazmatické koncentrácie rivaroxabanu, u pacientov súbežne liečených liekmi ovplyvňujúcimi hemostázu alebo silnými inhibítormi CYP3A4, u pacientov so zvýšeným rizikom krvácania. 10 mg:
ak je neuroaxiálna anestézia (spinálna / epidurálna anestézia) alebo spinálna/epidurálna punkcia. 15/20 mg: špecické odporúčanie na dávkovanie treba uplatniť u pacientov so stredným až
závažným poškodením obličiek, v súlade s praxou antikoagulačnej liečby sa počas liečby odporúča klinické sledovanie. U pacientov s rizikom vzniku ulcerózneho gastrointestinálneho ochorenia možno zvážiť vhodnú profylaktickú liečbu Hoci liečba rivaroxabanom nevyžaduje rutinné sledovanie expozície, hladiny rivaroxabanu možno merať kalibrovanými kvantitatívnymi testami
na prítomnosť anti-faktora Xa, toto môže byť užitočné vo výnimočných situáciách, kedy informácia o expozícií rivaroxabanu môže byť podkladom pre rozhodnutie o ďalšej liečbe pacienta, napr. pri predávkovaní a neodkladnej operácii Xarelto obsahuje laktózu. Nežiaduce účinky: Časté: anémia, závrat, bolesť hlavy, krvácanie do oka, hypotenzia, hematóm,
krvácanie z nosa, hemoptýza, krvácanie z ďasien, krvácanie do gastrointestinálneho traktu, bolesť brucha a gastrointestinálneho traktu, dyspepsia, nauzea, zápcha, hnačka, vracanie,
pruritus, vyrážka, ekchymóza, krvácanie do kože a podkožné krvácanie, bolesť v končatinách, krvácanie do urogenitálneho traktu, poškodenie funkcie obličiek, horúčka, periférny edém,
znížená celková sila a energia, zvýšenie transamináz, poprocedurálna hemorágia, kontúzia, mokvanie rany. Menej časté: trombocytémia, alergická reakcia, alergická dermatitída, cerebrálna a intrakraniálna hemorágia, synkopa, tachykardia, sucho v ústach, abnormálna funkcia pečene, žihľavka, hemartróza, pocit nepohody, zvýšený bilirubín zvýšená alkalická fosfatáza
v krvi, zvýšená LDH, zvýšená lipáza, zvýšená amyláza, zvýšená GGT. Zriedkavé: žltačka, svalová hemorágia, lokalizovaný edém, zvýšený konjugovaný bilirubín, cievne pseudoaneuryzmy.
Neznáme: syndróm kompartmentu sekundárne po krvácaní, zlyhanie obličiek/akútne renálne zlyhanie, ktoré vznikne sekundárne po krvácaní dostatočne silnom na vyvolanie hypoperfúzie. Výdaj lieku: Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Bayer Pharma AG, Berlín,
Nemecko. Registračné číslo: EU/1/08/472/001-21. Pred predpísaním lieku sa, prosím, podrobne oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku.
Dátum revízie textu: 11/2012. Dátum revízie materiálu: 02/2013
Referencie:
1. Xarelto SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku), November 2012
CMP - Cievna mozgová príhoda, SE - Systémová embolizácia
*Pri stredne ťažkom poškodení funkcie obličiek (kl. kreat. 30-49 ml/min): redukovať pokračujúcu dávku
na raz denne 15 mg , pri ťažkom poškodení funkcie obličiek (kl. kreat. 15-29 ml/min): redukovať
pokračujúcu dávku na raz denne 15 mg podávať s opatrnosťou (obmedzené klinické údaje).
L.SK.02.2013.0671
Lieèba jedným liekom
Bayer, spol. s r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
[email protected] , tel.:+421 2 592 13 321
Reklama lieku Xarelto
XARELTO inzercie 05 2013 A4 Indikacie + VTE.indd 1
21. 5. 2013 9:50:42
VENOSAN
®
Krok do budúcnosti so zdravím
Švajčiarske kompresívne pančuchy
www.venosan.sk
[email protected]
+421 (0)918 826 927
Tebokan
®
EGb 761 to dokáže!
Zlepšenie mikroci
mikrocirkulácie už za 28 dní*
* Dr.Med.R.Ch. Klopp: Anti-ageing –
Breaking news from vascular research
about an ancient plant. Institute
of Mikrocirkulation, Berlin.
EGb 761
Pred použitím lieku si pozorne
prečítajte pribalový leták. V prípade
nežiaducich účinkov sa poraďte
s lekárom alebo lekárnikom.
Skrátená informácia o prípravku: TEBOKAN® 40 mg poťahované tablety, TEBOKAN 4%
roztok. Zloženie lieku: 1 filmom obalená tableta obsahuje 40 mg Ginkgo bilobae extractum
siccum (suchého extraktu z listov ginkgo biloba - EGb 761), štandardizovaný na 9,6 mg ginkgoflavonových glykozidov a 2,4 mg terpénovaných laktónov (ginkgolidy, bilobalidy). Pomocné
látky: lactosum monohydricum (laktóza), cellulosum (mikrokryštalická celulóza), maydis amylum
(kukuričný škrob), silicii dioxidum colloidale (oxid kremičitý, koloidný), croscarmellosum natricum
(sodná soľ kroskarmelózy), magnesii stearas (magnézium stearát), hypromellosum 2910 (hydroxypropylmetylcelulóza 2910), macrogolum (makrogol), titanii dioxidum (oxid titaničitý) E 171, ferri
oxidum flavum (žltý oxid železitý) E 172 (farbivá: E 171, E 172), talcum (mastenec). 1 ml perorálneho roztoku obsahuje 40 mg Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (suchého extraktu z
listov Ginkgo biloba - EGb 761), štandardizovaný na 9,6 mg ginkgoflavonových glykozidov a 2,4
mg terpénovaných laktónov (ginkgolidy, bilobalidy). Pomocné látky: glycerolum 85 % (glycerol 85
%), propylenglycolum (propylénglykol), saccharinum natricum (sodná soľ sacharínu), aqua purificata (čistená voda). Farmakoterapeutická skupina: Nootropikum. Charakteristika: Účinné látky
lieku Tebokan® zlepšujú hemoreologické vlastnosti krvi a zvyšujú prietok v oblasti malých ciev.
Takto dochádza v mozgu a v oblasti horných, ako i dolných končatín k zlepšeniu zásobenia tkanív kyslíkom a živinami. Tebokan® chráni tkanivá ľudského organizmu pred poškodzujúcim
účinkom nedostatku kyslíka. Tebokan® neovplyvňuje hladinu krvného cukru, a preto je vhodný i pre diabetikov. Pri užívaní nie je predpoklad poklesu krvného tlaku, ani náhleho
sčervenania kože. Indikácie: Poruchy mozgovej výkonnosti vyvolané nedostatočným prietokom krvi mozgom, ako aj jeho nedostatočné zásobenie kyslíkom a živinami s príznakmi
zníženej intelektuálnej výkonnosti, vertigom (závratmi), tinnitom (hučaním v ušiach), bolesťami hlavy, zhoršeným videním, poruchami pamäti, bojazlivosťou a depresívnymi náladami;
dementný syndróm. Poruchy prekrvenia v oblasti periférnych tepien v oblasti rúk a nôh, intermitentné klaudikácie - bolesti dolných končatím pri chôdzi (Claudicatio intermittens). Tebokan® je vhodný ako podporná liečba nedoslýchavosti na podklade cervikálneho syndrómu - poškodenia krčnej chrbtice. Kontraindikácie: V prípade precitlivenosti (alergie) na niektorú
zo zložiek lieku sa liek nesmie užívať. Nežiaduce účinky: Po užití lieku Tebokan® 40 mg sa veľmi ojedinele vyskytujú gastrointestinálne (žalúdkovo-črevné) ťažkosti, bolesti hlavy, alebo
alergické kožné reakcie. V ojedinelých prípadoch pri dlhodobom užívaní liekov z ginkga, čiastočne neznámej kvality, bolo pozorované krvácanie; pri užívaní lieku Tebokan® v špeciálnych
klinických sledovaniach nebol pozorovaný žiadny vplyv na zrážanlivosť krvi. Ak by ste spozorovali iné nežiaduce účinky ako sú popísané, informujte o tom svojho lekára. Interakcie: Nie
sú známe. Dávkovanie a spôsob podávania: Ak lekár nerozhodne inak, dodržujte odporúčané dávkovanie. Poruchy prekrvenia periférnych tepien, vertigo (závraty), tinnitus (hučanie v
ušiach): Počiatočná liečba: 3 x denne 1 tabletu (1 ml) počas 8 - 12 týždňov. Dlhodobá liečba: 2 x denne 1 tabletu. (1 ml). Pri dementnom syndróme: 3 x denne 1-2 tablety (ml). Tabletu
užite po jedle a zapite malým množstvom vody. Perorálny roztok rozriediť s malým množstvom vody a užiť po jedle. Špeciálne upozornenia: Každý nežiaduci účinok oznámte lekárovi. V
prípade otehotnenia je potrebné informovať lekára. O užívaní počas tehotenstva a dojčenia rozhodne lekár. Predávkovanie - nie je dosiaľ známe. Varovanie: Sledujte čas použiteľnosti
lieku. Nepoužívajte liek po uplynutí času použiteľnosti uvedenom na obale. Balenie: 20 filmom
obalených tabliet, 50 filmom obalených tabliet, 100 (50+50) filmom obalených tabliet, 50
ml perorálneho roztoku v jednom balení, 100 ml (50 ml + 50 ml) perorálneho roztoku
v jednom balení. Uchovávanie: Liek musí byť uložený mimo dosahu detí! Liek
uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred svetlom. Dátum poslednej revízie textu: Október 2004
Schwabe Slovakia s.r.o.,
Grösslingová 58, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: +421 2 529 24 583,
e-mail: [email protected], www.schwabe.sk
INZERCIA
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Glaxo Group Limited, Greenford, Spojené kráľovstvo.
Zloženie: Fraxiparine: Vápenatá soľ nadroparínu 9 500 anti-Xa IU Ph. Eur. v 1 ml roztoku. Fraxiparine Forte: Vápenatá soľ nadroparínu 19 000 anti-Xa IU Ph. Eur. v 1 ml roztoku. Pomocné látky: zriedená kyselina chlorovodíková alebo roztok
hydroxidu vápenatého na úpravu pH (5 - 7,5), voda na injekciu. Lieková forma: injekčný roztok. Farmakoterapeutická skupina: Antikoagulans, antitrombotikum. ATC kód: B01AB06. Indikácie: Fraxiparine: Prevencia tromboembolickej choroby:
najmä vo všeobecnej chirurgii alebo ortopédii, u vysokorizikových pacientov s internými ochoreniami (pri respiračnom zlyhaní a/alebo respiračnej infekcii a/alebo kardiálnom zlyhaní), ako aj hospitalizovaných na jednotke intenzívnej starostlivosti,
liečba tromboembolickej choroby, prevencia zrážania krvi počas hemodialýzy, liečba nestabilnej anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu. Fraxiparine Forte: Liečba tromboembolickej choroby. Dávkovanie: Fraxiparine: Dospelí: Prevencia
tromboembolickej choroby: všeobecná chirurgia - 0,3 ml subkutánne 2-4 hodiny pred operáciou a potom raz denne najmenej 7 dní; ortopédia – prvá dávka 12 hodín pred operáciou a druhá dávka 12 hodín po skončení operácie podľa telesnej hmotnosti, pokračovať raz denne najmenej 10 dní. V každom prípade je potrebné podávať Fraxiparine počas celého rizikového obdobia, najmenej do prepustenia pacienta do ambulantnej starostlivosti. Liečba tromboembolickej choroby: 2x denne (každých
12 hodín) po dobu 10 dní. Veľkosť dávky sa upravuje podľa telesnej hmotnosti pacienta tak, aby bola cieľová dávka 86 anti-Xa IU/ kg telesnej hmotnosti. Prevencia zrážania krvi počas hemodialýzy: dávka je individuálna pre každého pacienta, obvykle sa
podáva v jednej dávke do arteriálnej linky na začiatku každého cyklu. U pacientov bez zvýšeného rizika krvácania: pod 50 kg 0,3 ml, 50-69 kg 0,4 ml, nad 70 kg 0,6 ml, u pacientov s vyšším rizikom krvácania polovičná dávka. Liečba nestabilnej anginy
pectoris a non-Q infarktu myokardu: podáva sa 2x denne (každých 12 hodín) s kyselinou acetylosalicylovou v dávke do 325 mg denne. Zvyčajná dĺžka liečby je 6 dní. Úvodná dávka sa podáva formou bolusovej intravenóznej injekcie a pokračuje sa
subkutánne v dávke 86 IU anti Xa/kg. Deti a dospievajúci: neodporúča sa používať u pacientov mladších ako 18 rokov. Porucha funkcie obličiek: U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 50 ml/min) nie je potrebné znížiť
dávku. U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min a < 50 ml/min) je potrebné znížiť dávku nadroparínu o 25 až 33 %. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min)
v prevencii tromboembolickej choroby je potrebné znížiť dávku nadroparínu o 25 až 33 %. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek pri liečbe tromboembolickej choroby, nestabilnej angíny pektoris a non-Q infarktu myokardu je Fraxiparine
kontraindikovaný. Fraxiparine Forte: Liečba tromboembolickej choroby: Dospelí: subkutánne raz denne obyčajne počas 10 dní. Veľkosť dávky sa upravuje podľa telesnej hmotnosti pacienta tak, aby bola cieľová dávka 171 anti-Xa IU/ kg telesnej
hmotnosti. Deti a dospievajúci: neodporúča sa používať u pacientov mladších ako 18 rokov. Porucha funkcie obličiek: U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek je potrebné znížiť dávku nadroparínu o 25 %. Nadroparín
je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek. Spôsob podávania: Subkutánna injekcia sa obyčajne podáva do pravej alebo ľavej strany brušnej steny, ale ako alternatívne miesto sa môže použiť stehno. Nie je určený
na intramuskulárne podávanie. Kontraindikácie: Precitlivelosť na nadroparín alebo pomocné látky, anamnéza trombocytopénie počas liečby nadroparínom, aktívne krvácanie alebo vyššie riziko krvácania v súvislosti s koagulačnými poruchami
s výnimkou diseminovanej intravaskulárnej koagulácie nevyvolanej heparínom, orgánová lézia s rizikom krvácania (napr. aktívny peptický vred), hemoragická cievna mozgová príhoda, akútna infekčná endokarditída, závažná porucha funkcie obličiek
(klírens kreatinínu < 30 ml/min) u pacientov liečených nadroparínom kvôli tromboembolickej chorobe, nestabilnej angíne pektoris alebo non-Q infarktu myokardu. Liekovky na viacnásobné použitie obsahujú benzylalkohol a preto sa nesmú použiť
u detí do 3 rokov. Lokoregionálna anestézia pri elektívnych operačných zákrokoch je kontraindikovaná v prípade terapeutického podávania LMWH. Osobitné upozornenia: Vzhľadom na možnosť vzniku trombocytopénie vyvolanej heparínom je počas
celej liečby nadroparínom potrebné sledovať počet trombocytov. Opatrnosť pri podávaní nadroparínu je potrebná v nasledujúcich situáciách: zlyhanie pečene, závažná arteriálna hypertenzia, anamnéza vredovej choroby alebo iných orgánových lézií,
chorioretinálne cievne poruchy, v období po operáciách mozgu, miechy alebo oka, porucha funkcie obličiek. Kryt ihly naplnenej injekčnej striekačky obsahuje vysušenú prírodnú latexovú gumu, ktorá môže vyvolať alergické reakcie u jedincov citlivých
na latex. Interakcie: Nadroparín sa musí opatrne podávať pacientom užívajúcim perorálne antikoagulanciá, kortikosteroidy a dextrány. Pri profylaxii alebo liečbe venóznej tromboembolickej choroby a pri prevencii zrážania krvi počas dialýzy sa
neodporúča súčasné podávanie kyseliny acetylsalicylovej, iných salicylátov, nesteroidných antiflogistík a antiagregancií, pretože môže byť spojené s vyšším rizikom krvácania. Ak nie je možné vyhnúť sa uvedeným kombináciám, pacientov je potrebné
pozorne sledovať a robiť príslušné laboratórne vyšetrenia. Gravidita a laktácia: Použitie nadroparínu počas gravidity sa odporúča iba vtedy, ak prínos liečby je vyšší ako jej možné riziká. Použitie nadroparínu počas dojčenia sa neodporúča. Nežiaduce
účinky: veľmi časté: prejavy krvácania na rôznych miestach (vrátane prípadov spinálneho hematómu), malý hematóm v mieste vpichu, niekedy tuhé uzlíky, ktoré obyčajne vymiznú po niekoľkých dňoch; časté: zvýšenie transamináz, obyčajne prechodné,
reakcia v mieste vpichu; zriedkavé: trombocytopénia,trombocytóza, vyrážka, urtikária, erytém, pruritus, kalcinóza v mieste vpichu; veľmi zriedkavé: eozinofília, reverzibilná po ukončení liečby, reakcie z precitlivenosti (vrátane angioedému a kožných
reakcií), anafylaktoidná reakcia, reverzibilná hyperkaliémia v dôsledku útlmu tvorby aldosterónu, priapizmus, nekróza kože, zvyčajne sa vyskytuje v mieste vpichu. Balenie: Fraxiparine: s obsahom 2 alebo 10 naplnených striekačiek: 0,2 ml, 0,3 ml,
0,4 ml bez stupnice, 0,6 ml, 0,8 ml, 1,0 ml so stupnicou. Fraxiparine Forte: s obsahom 2 alebo 10 naplnených striekačiek: 0,6 ml, 0,8 ml, 1,0 ml. Uchovávanie: pri teplote do 25° C. Neuchovávajte v mrazničke ani v chladničke, pretože studené
injekcie môžu byť bolestivé. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Dátum poslednej revízie textu: 04/2013
Pred predpisovaním sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.
Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2, tel.: 02/4826 1111, fax: 02/4826 1110, www.gsk.sk
Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: 0911 421 045, [email protected]
Literatúra
1. SPC Fraxiparine, 2013; 2. SPC Fraxiparine Forte; 2013; 3. Koopman M, Prandoni P, Piovella F. Treatment of venous thrombosis with intravenous unfractionated heparin administered in the hospital as compared with subcutaneous
low-molecular-weight heparin administered at home. New England Journal of Medicine. 1996;334(11):682-687.
2
SK/NAD/0003b/13 Dátum pripravy: máj 2013
1, 2
enoxaparín sodny
a vaše ruky
budú
chránené...
1
Literatúra: 1. PIL prípravku Clexane, dátum revízie textu jún 2011.
Urãené pre odbornú verejnosÈ. Bliωie informácie o lieku získate na adrese: sanofi-aventis Pharma Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, tel: +421 2 33 100 100, fax: +421 2 33 100 199, IâO: 35686049
SK.ENO.12.07.01
Skrátená informácia o lieku. Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis. CLEXANE, CLEXANE FORTE Držiteľ rozhodnutia o registrácii: sanofi-aventis Slovakia, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika. Liečivo: enoxaparín sodný. ATC kód: B01AB05. Indikácie a dávkovanie: Prevencia venóznej tromboembolickej choroby u chirurgických pacientov: chirurgické výkony so stredným trombogénnym rizikom: 20 mg = 2000 anti-Xa IU (0,2 ml) enoxaparínu s.c. 1x denne. Chirurgické výkony s vysokým trombogénnym rizikom: 40 mg
= 4000 anti-Xa IU (0,4 ml) enoxaparínu s.c. 1x denne. Prevencia venóznej tromboembolickej choroby u pacientov pripútaných na lôžko: 40 mg = 4000 anti-Xa IU (0,4 ml) enoxaparínu s.c. 1x denne. Liečba hlbokej venóznej trombózy s pľúcnou embolizáciou alebo
bez nej: 1 mg = 100 anti-Xa IU/kg enoxaparínu s.c. 2x denne alebo 1,5 mg = 150 anti Xa/kg enoxaparínu s.c.1x denne. Liečba nestabilnej anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu: 1 mg = 100 anti-Xa IU/kg enoxaparínu každých 12 hodín s.c. pri súčasnom perorálnom podávaní kyseliny acetylsalicylovej (100 až 325 mg enoxaparínu 1x denne). Prevencia tvorby trombov v mimotelovom obehu počas dialýzy: enoxaparín sa podáva INTRAVASKULÁRNE do arteriálnej časti dialyzačného okruhu. Odporúčaná dávka je 100
anti-Xa IU/kg enoxaparínu. U pacientov s vysokým rizikom krvácania sa musí dávka znížiť na 50 anti-Xa IU/kg enoxaparínu pri dvojitom cievnom prístupe alebo na 75 anti-Xa IU/kg enoxaparínu pri jednoduchom cievnom prístupe. Liečba akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST-segmentu: odporúčaná dávka je jedna bolusová dávka 3000 anti-Xa IU (30 mg) enoxaparínu podaná i.v. plus dávka 100 anti-Xa IU/kg (1 mg/kg) enoxaparínu podaná okamžite s.c. Následne sa podáva dávka 100 anti-Xa IU/kg (1 mg/kg) enoxaparínu s.c. každých 12 hodín (s obmedzením na maximálne 10 000 anti-Xa IU (100 mg) enoxaparínu na prvé dve dávky, potom pre zostávajúce ďalšie dávky je odporúčané dávkovanie 100 anti-Xa IU/kg (1 mg/kg) enoxaparínu. Dávkovanie pre špeciálne skupiny
pacientov: Pediatrickí pacienti: bezpečnosť a účinnosť enoxaparínu nebola u detí stanovená. Liek vo viacdávkovej injekčnej liekovke obsahuje benzylalkohol ako konzervačný prostriedok a nesmie sa použiť u novorodencov. Starší pacienti: na liečbu akútneho
infarktu myokardu s eleváciou ST segmentu u pacientov vo veku 75 a viac rokov nepodávajte počiatočnú intravenóznu bolusovú dávku. Začnite dávkovanie subkutánnou dávkou 75 anti-Xa IU/kg (0,75 mg/kg) enoxaparínu každých 12 hodín (s obmedzením na
maximum 75 mg len pre prvé dve dávky, potom pre zostávajúce ďalšie dávky je odporúčané dávkovanie 75 anti-Xa IU/kg (0,75 mg/kg) enoxaparínu). U pacientov so závažnou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je nutná úprava dávok. Kontraindikácie: precitlivenosť na enoxaparín sodný a látky chemicky príbuzné, precitlivenosť na benzylalkohol (pri použití viacdávkovej injekčnej liekovky), aktívne krvácanie väčšieho rozsahu a stavy s vysokým rizikom vzniku nekontrolovateľného krvácania vrátane nedávnej mozgovej príhody s krvácaním. Špeciálne upozornenia a opatrenia pri podávaní: Nepodávať intramuskulárne. Miesto podania sa nesmie masírovať. Nízkomolekulové heparíny nemožno navzájom zamieňať. V priebehu liečby pravidelne monitorovať
počet krvných doštičiek. Gravidné ženy s umelou srdcovou chlopňou môžu byť vystavené vyššiemu riziku tromboembólie. Nežiaduce účinky: krvácanie, trombocytopénia, lokálne reakcie - hematóm, bolestivosť, kožné alebo systémové alergické prejavy, reverzibilný asymptomatický vzostup trombocytov a pečeňových enzýmov. Dostupné veľkosti balenia: Clexane: naplnené injekčné striekačky s bezpečnostným systémom:10 x 2000 anti-Xa IU/0,2 ml, 10 x 4000 anti-Xa IU/0,4 ml, 2 alebo 10 x 6 000 anti-Xa IU/0,6 ml,
2 alebo 10 x 8 000 anti-Xa IU/0,8 ml, 2 alebo 10 x 10 000 anti-Xa IU/1,0 ml, viacdávková injekčná liekovka 1 x 30 000 anti-Xa IU/3,0 ml. Clexane Forte: naplnené injekčné striekačky s bezpečnostným systémom:10 x 12 000 anti-Xa IU/0,8 ml, 10 x 15 000 anti-Xa IU/1,0 ml.
Podrobné informácie o lieku sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku. Dátum poslednej revízie: Clexane jún 2011, Clexane forte november 2010. Dátum prípravy materiálu: júl 2012.
Notes
Notes
Download

XXI. Slovenský angiologický kongres spojený so 6. kurzom