Obstarávateľskáorganizácia(povinnáobstarávaťvzmysle§7ods.1):
Urbariát‐pozemkovéspoločenstvoLiptovskáLúžna
LiptovskáLúžna481
03472LiptovskáLúžna
Nadlimitnázákazka
SÚŤAŽNÉPODKLADY
Predmetzákazky:
„Projektobnovylesnýchporastovaozdravnýchopatrenívlesoch
‐LiptovskáLúžna“
spracovanépodľaustanovenízákonač.25/2006Z.z.overejnomobstarávaníaozmeneadoplneníniektorýchzákonov
vzneníneskoršíchpredpisov(zákonoverejnomobstarávaníaleboZVO).
Súťažnépodkladyschvaľuje:
LiptovskáLúžna,4.11.2013
PavolMigra
štatutárnyzástupca
1 / 29
Súťažnépodklady
nadlimitnázákazka
Projektobnovylesnýchporastovaozdravnýchopatrenívlesoch‐LiptovskáLúžna
OBSAH
A.1POKYNYPREZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV ..................................................................................................................3
ČASŤI.VŠEOBECNÉINFORMÁCIE ..................................................................................................................................................3
1.
IDENTIFIKÁCIAOBSTARÁVATEĽSKEJORGANIZÁCIE .......................................................................................................................3
2.
PREDMETZÁKAZKY ...............................................................................................................................................................................3
3.
ROZDELENIEPREDMETUZÁKAZKYAVARIANTNÉRIEŠENIA ........................................................................................................3
4.
PREDPOKLADANÁHODNOTAZÁKAZKY ............................................................................................................................................3
5.
MIESTOATERMÍNDODANIAPREDMETUZÁKAZKY .......................................................................................................................3
6.
ZDROJFINANČNÝCHPROSTRIEDKOV .................................................................................................................................................3
7.
VÝSLEDOKPOSTUPU .............................................................................................................................................................................4
8.
VIAZANOSŤPONUKY .............................................................................................................................................................................4
ČASŤII.DOROZUMIEVANIEAVYSVETĽOVANIE ............................................................................................................................4
9.
DOROZUMIEVANIEMEDZIOBSTARÁVATEĽSKOUORGANIZÁCIOUAZÁUJEMCAMI ..................................................................4
10. VYSVETĽOVANIEADOPLNENIESÚŤAŽNÝCHPODKLADOV ............................................................................................................4
11. OBHLIADKAMIESTADODANIAPREDMETUZÁKAZKY ....................................................................................................................5
ČASŤIII.PRÍPRAVAAPREDKLADANIEPONUKY ...........................................................................................................................5
12. VYHOTOVENIEPONUKY ........................................................................................................................................................................5
13. VŠEOBECNÉPODMIENKY/POŽIADAVKYNAPONUKU .....................................................................................................................5
14. FORMASPRACOVANIAPONUKY ..........................................................................................................................................................5
15. OSOBITNÉPODMIENKY/POŽIADAVKYNADOKLADYPONUKY .....................................................................................................5
16. JAZYKPONUKY ........................................................................................................................................................................................6
17. ZÁBEZPEKAPONUKY .............................................................................................................................................................................6
18. MENAACENYUVÁDZANÉVPONUKE .................................................................................................................................................7
19. NÁKLADYNAPONUKU ..........................................................................................................................................................................8
20. PREDLOŽENIEPONUKY .........................................................................................................................................................................8
21. OZNAČENIEOBÁLKY/OBALUPONUKY...............................................................................................................................................9
22. MIESTOALEHOTANAPREDKLADANIEPONUKY.............................................................................................................................9
ČASŤV.OTVÁRANIEAVYHODNOTENIEPONÚK ............................................................................................................................9
23. OTVÁRANIEPONÚK ...............................................................................................................................................................................9
24. PRESKÚMANIE/VYHODNOCOVANIEPONÚK ...................................................................................................................................9
25. OPRAVACHÝB ...................................................................................................................................................................................... 10
26. VYLÚČENIEPONUKY ........................................................................................................................................................................... 10
27. OZNÁMENIEOVÝSLEDKUVYHODNOTENIAPONÚK ..................................................................................................................... 10
28. VÝZVANAÚČASŤVELEKTRONICKEJAUKCII ................................................................................................................................. 10
29. UZAVRETIEZMLUVY ........................................................................................................................................................................... 10
ČASŤVI.ELEKTRONICKÁAUKCIA .............................................................................................................................................. 11
ČASŤVI.DÔVERNOSŤAETIKAVOVEREJNOMOBSTARÁVANÍ ................................................................................................... 11
30. DÔVERNOSŤPROCESUVEREJNÉHOOBSTARÁVANIA ................................................................................................................... 11
31. OPRAVNÉPROSTRIEDKY ................................................................................................................................................................... 11
A.2PODMIENKYÚČASTIUCHÁDZAČOV .......................................................................................................................... 12
A.3KRITÉRIÁNAHODNOTENIEPONÚKASPÔSOBICHUPLATNENIA........................................................................... 12
B.1OPISPREDMETUZÁKAZKY ...................................................................................................................................... 13
B.2SPÔSOBURČENIACENY ............................................................................................................................................ 13
B.3OBCHODNÉPODMIENKYDODANIAPREDMETUZÁKAZKY ..................................................................................... 15
ZMLUVAOPOSKYTNUTÍSLUŽIEB ................................................................................................................................................................ 15
PRÍLOHAČ.1SÚŤAŽNÝCHPODKLADOVAZMLUVY .......................................................................................................... 19
CENOVÁATECHNICKÁŠPECIFIKÁCIAPONÚKANÉHORIEŠENIA ............................................................................................................ 19
PRÍLOHAČ.2SÚŤAŽNÝCHPODKLADOV ........................................................................................................................... 20
POŽADOVANÁTECHNICKÁŠPECIFIKÁCIA.................................................................................................................................................. 20
ROZPOČETPROJEKTU.................................................................................................................................................................................... 22
PRÍLOHAČ.3SÚŤAŽNÝCHPODKLADOV ........................................................................................................................... 29
NÁVRHNAPLNENIEKRITÉRIÍ ...................................................................................................................................................................... 29
2 / 29
Súťažnépodklady
nadlimitnázákazka
Projektobnovylesnýchporastovaozdravnýchopatrenívlesoch‐LiptovskáLúžna
A.1POKYNYPREZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV
ČasťI.
Všeobecnéinformácie
1. IDENTIFIKÁCIAOBSTARÁVATEĽSKEJORGANIZÁCIE
(osobapovinnáobstarávaťvzmysle§7ods.1)
Názov:
Urbariát‐pozemkovéspoločenstvoLiptovskáLúžna
Adresa:
LiptovskáLúžna481,03472LiptovskáLúžna
IČO:
30231582
IČDPH:
SK2020431369
Štatutárnyzástupca:
PavolMigra Čísloúčtu:
23333342/0200 Krajina:
Slovenskárepublika
Internetováadresaorganizácie(URL): www.urbare.eu
Kontaktnáosoba:
MigraPavol Telefón:
0905217677 E‐mail:
[email protected]
2. PREDMETZÁKAZKY
2.1
2.2
2.3
2.4
Názovpredmetuzákazky:Projektobnovylesnýchporastovaozdravnýchopatrenívlesoch‐
LiptovskáLúžna
Stručný opis predmetu zákazky: Zabezpečenie obnovy lesných porastov, ochrana, ošetrovanie
lesov pozostávajúce zo zalesňovania, ochrany porastov proti burine, realizáciou oplotenia a
ozdravnéopatreniavlesochformou,vápenca.
Celkové množstvo, alebo rozsah zákazky: Zabezpečenie obnovy lesných porastov, ochrana,
ošetrovanie lesov pozostávajúce zo zalesňovania v rozsahu 12,95 ha, ochrany porastov proti
burine vrozsahu 12,95 ha, realizácia oplotenia vrozsahu 2 450,00 bm a ozdravné opatrenia v
lesochformouleteckejaplikácie,vápenca199,18ha.
CPVkód: 60441000‐1:Letecképostrekovanie
77231600‐4:Službytýkajúcesazalesňovania
77312100‐1:Likvidáciaburiny
24400000‐8:Priemyselnéhnojiváazlúčeninydusíka
3. ROZDELENIEPREDMETUZÁKAZKYAVARIANTNÉRIEŠENIA
3.1
3.2
Uchádzačpredložíponukunacelýpredmetzákazky.
Variantnériešeniasaneprijímajú.
4. PREDPOKLADANÁHODNOTAZÁKAZKY
Predpokladanáhodnotazákazkyje399167,26€bezDPH.
5. MIESTOATERMÍNDODANIAPREDMETUZÁKAZKY
5.1
5.2
Miestododaniapredmetuzákazky:lesnéporastyvmajetkuUrbariátu–PSLiptovskáLúžnavKÚ
LiptovskáLúžnaaLiptovskáŠtiavnica
Termíndodaniapredmetuzákazky:ZačiatokpokladnomrozhodnutíPôdohospodárskejplatobnej
agentúryoposkytnutínenávratnéhofinančnéhopríspevkuvrámciProgramurozvojavidiekaSR
2007–2013.Ukončeniedo15.6.2015.
6. ZDROJFINANČNÝCHPROSTRIEDKOV
6.1
6.2
6.3
Obstarávateľskáorganizácianeposkytujezálohu.
Predmet zákazky bude financovaný zprostriedkov projektu: Projekt obnovy lesných porastov a
ozdravných opatrení vlesných porastoch vmajetku Urbariátu – PS LiptovskáLúžna ‐ Liptovská
Lúžnaprostredníctvomagentúry:Pôdohospodárskaplatobnáagentúra
Zmluvne dohodnutá cena bude dodávateľovi vyplatená na základe ním vystavenej faktúry
vzávislostinaskutočnejdodávke.Splatnosťfaktúryje30dníododňajejdoručenia.
3 / 29
Súťažnépodklady
nadlimitnázákazka
Projektobnovylesnýchporastovaozdravnýchopatrenívlesoch‐LiptovskáLúžna
7. VÝSLEDOKPOSTUPU
7.1
7.2
Výsledokpostupuverejnéhoobstarávania:uzatvorenieZmluvyoposkytnutíslužby.
Podrobné vymedzenie zmluvných/obchodných podmienok na dodanie požadovaného predmetu
zákazkytvoríčasťsúťažnýchpodkladovB.3Obchodnépodmienkydodaniapredmetuzákazky.
8. VIAZANOSŤPONUKY
8.1
8.2
8.3
Uchádzačjesvojouponukouviazanýoduplynutialehotynapredkladanieponúkaždouplynutia
lehotyviazanostiponúkstanovenejobstarávateľskouorganizácioudo31.07.2014.
Vprípade,akbudepodanánámietkaprotipostupuobstarávateľskejorganizácieazačatékonanie
onámietkach bude mať podľa zákona overejnom obstarávaní (ďalej ZVO) odkladný účinok na
konanie obstarávateľskej organizácie alebo ak bude začatá kontrola postupu obstarávateľskej
organizácie podľa ZVO a úrad vydá rozhodnutie opredbežnom opatrení, ktorým pozastaví
konanie obstarávateľskej organizácie, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty
viazanostiponúk.
Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia obstarávateľskou organizáciou oznámenej,
primeranepredĺženejlehotyviazanostiponúkpodľabodu8.2.
ČasťII.
Dorozumievanieavysvetľovanie
9. DOROZUMIEVANIEMEDZIOBSTARÁVATEĽSKOUORGANIZÁCIOUAZÁUJEMCAMI
9.1
9.2
9.3
9.4
Oznámenia, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „komunikácia“) medzi
obstarávateľskouorganizáciouazáujemcamisauskutočňujepísomnouformou/spôsobom,ktorý
zabezpečí trvalé zachytenie aúplnosť ich obsahu. Komunikácia sa môže zabezpečiť
prostredníctvompošty,elektronicky(e‐mailom),aleboichkombináciou.
Pri čo najskoršej/najrýchlejšej komunikácií spôsobom, ktorou nemožno trvalo zachytiť obsah
dokumentov, alebo komunikáciou elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického
podpisu podľa osobitného zákona (napr. telefonicky, e‐mailom a/alebo nezaručeným e‐
podpisom), doručia sa tieto informácie/dokumenty aj vpísomnej forme (napr. formou faxovej
správy, potvrdením oprijatí aporozumení e‐mailovej správy, poštou), najneskôr do 3 (troch)
pracovnýchdníododňaskoršiehoodoslaniatejtoinformácie.
Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo
zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického
podpisupodľaosobitnéhozákonaainformácievyhotovenejvpísomnejforme,doručenejosobne
alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma, vedená vdokumentácii
obstarávateľskejorganizácie.
Na moment doručenia dôležitých písomností medzi obstarávateľskou organizáciou
auchádzačom/záujemcom, najmä písomností, s doručením ktorých tento zákon spája plynutie
lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa
všeobecnéhopredpisuosprávnomkonaní.
10. VYSVETĽOVANIEADOPLNENIESÚŤAŽNÝCHPODKLADOV
10.1 Vprípade nejasností/potreby objasnenia informácií uvedených voznámení, prostredníctvom
ktorého bolvyhlásený postup verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch, alebo inej
sprievodnejdokumentácieposkytnutýchobstarávateľskouorganizáciouvlehotenapredkladanie
ponúk, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať oich vysvetlenie priamo uzodpovednej osoby
na adrese: Urbariát ‐ pozemkové spoločenstvo Liptovská Lúžna, Liptovská Lúžna 481, 034 72
LiptovskáLúžna,
Kontaktnáosoba:MigraPavol,tel.:0905217677,e‐mail:[email protected]ópii
[email protected]
10.2 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ doplní informácie uvedené vsúťažných podkladoch,
ktoré oznámi všetkým záujemcom prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa
(www.urbare.eu)najneskôršesťdnípreduplynutímlehotynapredkladanieponúk.
10.3 Za včas doručenú požiadavku uchádzača ovysvetlenie sa bude považovať požiadavka
ovysvetlenievpapierovejpodobe,doručenánajneskôr9.12.2013do10:00hod.
4 / 29
Súťažnépodklady
nadlimitnázákazka
Projektobnovylesnýchporastovaozdravnýchopatrenívlesoch‐LiptovskáLúžna
11. OBHLIADKAMIESTADODANIAPREDMETUZÁKAZKY
11.1 Vprípade, že uchádzač má záujem vykonať ohliadku miesta realizácie predmetu zákazky je
potrebné si dohodnúť jej termín sosobou zodpovednou za veci technické, uvedenou vtýchto
súťažných podkladoch. Výdavky spojené sohliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na
ťarchuuchádzača.
ČasťIII.
Prípravaapredkladanieponuky
12. VYHOTOVENIEPONUKY
12.1 Ponuka musí byť vyhotovená vpísomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu
nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným
zariadenímvýpočtovejtechniky,ktorejobsahjeprefyzickúosobučitateľný.
13. VŠEOBECNÉPODMIENKY/POŽIADAVKYNAPONUKU
13.1 Ak uchádzač alebo záujemca predkladá obstarávateľskej organizácii dokumenty v listinnej
podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o
dokumenty,ktorésúpodpísanéaleboobsahujúodtlačokpečiatky,predkladajúsavelektronickej
podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez
uvedeniapodpisutýchtoosôbaodtlačkupečiatky.
13.2 Potvrdenia,dokladyainédokumentytvoriacedokladykponuke,požadovanévtýchtosúťažných
podkladoch,musiabyťvponukepredloženéakoprvopisy/originályaleboichúradneosvedčené
kópie,pokiaľniejeurčenéinak.
14. FORMASPRACOVANIAPONUKY
14.1 Ponukabymalabyťpevnezviazaná(napr.hrebeňováväzba).
14.2 Každástránkabymalabyťočíslovanávzostupneodstrany1postranuxarabskýmičíslicamibez
kombináciesabecednýmiznakmi.
14.3 Obstarávateľská organizácia odporúča predložiť ponuku vdvoch obsahovo identických
vyhotoveniach a to nasledovne: jeden originál ajedna kópia, na prvej strane kópie ponuky
potvrdí podpisom štatutára, že kópia ponuky súhlasí soriginálom ponuky predloženej
uchádzačom(originálnuponukujepotrebnéoznačiťnaúvodnejstraneslovom„originál“akópiu
slovom „kópia“). Obstarávateľská organizácia požaduje predložiť aj elektronickú verziu svojej
ponukyprepotrebyUVOnaCD/DVDnosiči.
14.4 Spracovanie textových častí obsahu dokumentov do elektronickej podoby je podľa štandardov
pre informačné systémy potrebné previesť do formátu Portable Document Format .pdf ako text
(súborvstrojovočitateľnejpodobeprefulltextovévyhľadávanie).
Strojovočitateľnúpodobusúboru.pdfjemožnévytvoriť:
- ztextovéhodokumentu(.doc/x,.rtf,.xls/xapod.)príslušnýmsoftvérom(napr.PDFCreator,
CutePDF,AdobeAcrobat,apod.).
- zoskenovanéhodokumentu,prevodomdotextovejpoužitímOpticalCharacterRecognition
(OCR)softvéru(napr.ABBYYFineReader,AdobeAcrobatapod.).
- Prekompresiusúborovodporúčamepoužívaťformát.zip.
15. OSOBITNÉPODMIENKY/POŽIADAVKYNADOKLADYPONUKY
15.1 Dokumentypredkladanéuchádzačomvponukemusiabyťpodpísanéuchádzačom,aleboosobou
oprávnenoukonaťzauchádzača(vzmysleaktuálnehovýpisuzobchodnéhoregistra).
15.2 Vprípade,žedokladynepodpisuještatutár(vzmysleaktuálnehovýpisuzobchodnéhoregistra),
ponukamusíobsahovaťpoverenieštatutáranazastupovanievdanomverejnomobstarávaní.
15.3 Vzhľadom kpovinnému zverejňovaniu ponúk uchádzačov vzmysle § 9 ods. 7 ZVO žiadame
uchádzačov,abyvenovalizvýšenúpozornosťoznačovaniudôvernýchčastíponuky.Vprípade,že
uchádzačneoznačížiadnučasťponukyakodôvernú,ponukasazverejňujevkompletnomznení.
15.4 Uchádzač má možnosť do ponuky vložiť iné dokumenty, ktoré považuje za účelné priložiť do
dokladovponuky.
5 / 29
Súťažnépodklady
nadlimitnázákazka
Projektobnovylesnýchporastovaozdravnýchopatrenívlesoch‐LiptovskáLúžna
16. JAZYKPONUKY
16.1 Ponukaaďalšiedokladyvoverejnomobstarávanímusiabyťpredloženévštátnomjazyku.
16.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť
doklady, vpôvodnom jazyku asúčasne predložiť preklad takýchto dokladov do slovenského
jazyka, okrem českého jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu rozhodujúci je úradný preklad v
štátnomjazyku.
17. ZÁBEZPEKAPONUKY
17.1 Zábezpekaponukysavyžaduje.
17.2 Zábezpekajestanovenávovýške10.000,‐€
17.3 Podmienkyzloženiazábezpekyponuky(Spôsobzloženiazábezpekysivyberiezáujemca):
17.3.1 Zloženiefinančnýchprostriedkovnabankovýúčetobstarávateľskejorganizácie
Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 17.2 musia byť zložené na účet obstarávateľskej
organizácievedenýnačísloúčtu:23333342/0200suvedenímvariabilnéhosymbolu30231582
a. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte obstarávateľskej organizácie najneskôr
vdeňuplynutialehotynapredkladanieponúk.
b. Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet
obstarávateľskejorganizácietrvádouplynutialehotyviazanostiponúkpodľabodu8.1,resp.
douplynutiaprimeranepredĺženejlehotyviazanostiponúkpodľabodu8.2.
17.3.2 Predloženieorigináluzáručnejlistiny
Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len
„banka“).Poskytnutiebankovejzáruky,sariadiustanoveniami§313až§322zákonač.513/1991
Zb.Obchodnéhozákonníka.
17.3.2.1 Obsahbankovejzáruky.Zozáručnejlistinyvystavenejbankoumusívyplývať,že:
a. bankauspokojíveriteľa(obstarávateľskejorganizáciepodľabodu1)zadlžníka(uchádzača)
vprípadeprepadnutiajehozábezpekyponukyvprospechobstarávateľskejorganizácie,
b. bankovázárukasapoužijenaúhraduzábezpekyponukyvovýškepodľabodu17.2,
c. zmluva (záručná listina) medzi bankou a dlžníkom nesmie obsahovať žiadne námietky
dlžníkavočiveriteľovi,
d. banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 10 dní po doručení výzvy
obstarávateľskejorganizácienazaplatenie,najehoúčetpodľabodu17.3.1,
e. bankovázárukanadobúdaplatnosťdňomjejvystaveniabankouavznikádoručenímzáručnej
listinyverejnémuobstarávateľovi,
f.
platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľabodu 8.1, resp.
predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2, pokiaľ obstarávateľská organizácia do
uplynutia doby platnosti bankovej záruky banke písomne oznámi takéto primerané
predĺženielehotyviazanostiponúk.
17.3.2.2 Bankovázárukazanikne:
a. plnením banky vrozsahu, vakom banka za uchádzača poskytla plnenie vprospech
obstarávateľskejorganizácie,
b. odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti obstarávateľskej organizácie,
vprípadeaktentoobdržalžiadosťoduchádzačanaodvoleniebankovejzárukyatejtožiadosti
vyhovel,
c. uplynutím doby platnosti, ak si obstarávateľská organizácia do uplynutia doby platnosti
neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce zvystavenej záručnej listiny, alebo vdobe
platnostibankovejzárukynepožiadalopredĺženiedobyplatnostibankovejzáruky,
d. záručná listina, vktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí obstarávateľskej organizácie za
uchádzačadovýškyfinančnýchprostriedkov,ktoréobstarávateľskáorganizáciapožadujeako
zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku
poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná
6 / 29
Súťažnépodklady
nadlimitnázákazka
Projektobnovylesnýchporastovaozdravnýchopatrenívlesoch‐LiptovskáLúžna
listinavyhotovenázahraničnoubankouvštátnomjazykukrajinysídlatakejtobankymusíbyť
zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka okrem záručnej listiny
predloženejvčeskomjazyku.
17.4 Podmienkyvráteniazábezpekypreduplynutímlehotyviazanostiponúk:
a. Ak obstarávateľská organizácia a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,
bezodkladnevrátizábezpekuuchádzačovi.
b. Obstarávateľská organizácia uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi
zábezpekudosiedmichdní,ak

uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní aobstarávateľská
organizácia ho vylúčil zverejného obstarávania auchádzač nepodal námietku proti
postupuobstarávateľskejorganizácievlehotepodľa§138ods.5ZVO,alebo

vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk auchádzač nepodal námietku proti
postupuobstarávateľskejorganizácievlehotepodľa§138ods.5.ZVO
c. Obstarávateľská organizácia vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných
prostriedkovvovýškepodľabodu17.2,ktoréboliurčenéakozábezpekaponukyuchádzača.
17.5 Podmienkyvráteniazábezpekyponukypouzavretízmluvy:
a. Zábezpeka ponuky bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia
účinnostizmluvy.
b. Obstarávateľská organizácia vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných
prostriedkovvovýškepodľabodu17.2,ktoréboliurčenéakozábezpekaponukyuchádzača.
c. Vprípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk tejto súťaže zábezpeka ponúk naďalej
zabezpečujeviazanosťponúkuchádzačovaždouplynutiataktoprimeranepredĺženejlehoty
viazanostiponúk.
d. Akuchádzačnezložízábezpekupodľabodu17.3,alebovýškabankovejzárukybudenižšiaako
sa požaduje vbode 17.2, alebo uchádzač nepredloží doklad ozložení zábezpeky vponuke,
budeuchádzačzverejnejsúťaževylúčený.
17.6 Podmienkyprepadnutiazárukyvprospechobstarávateľskejorganizácie.
Zábezpekaprepadnevprospechobstarávateľskejorganizácie,akuchádzač:
a. odstúpiodsvojejponukyvlehoteviazanostiponúk,
b. vprípadochpodľa§32ods.11ZVOnepredložídokladyvčaseaspôsobomurčenýmverejným
obstarávateľom a obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované alebo
pozmenenétak,ženezodpovedajúskutočnostiamajúalebobymohlimaťvplyvnaposúdenie
osobnéhopostavenia,finančnéhoaekonomickéhopostaveniaalebotechnickejaleboodbornej
spôsobilostivoverejnomobstarávanívjehoprospech,alebo
c. neposkytnesúčinnosťpodľa§45ods.9ZVO.
18. MENAACENYUVÁDZANÉVPONUKE
18.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená
vponukeuchádzača,budevyjadrenáveur.
18.2 Cena za obstarávaný tovar musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. ocenách
vzneníneskoršíchpredpisov,vyhláškyMFSRč.87/1996Z.z.,ktorousavykonávazákonNRSRč.
18/1996Z.z.ocenách.
18.3 Uchádzač ku každej oceňovanej položke podľa predloženého výkazu položiek uvedie
vnavrhovanej zmluvnej cene aj jednotkovú cenu. Celková cena za dodanie predmetu zákazky je
danásúčtomvšetkýchmedzisúčtov/súčinovjednotkovejcenyamnožstvauvedenéhovzozname
položiekvpríloheč.1súťažnýchpodkladov.
18.4 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky,
súčet/sumárvšetkýchpoložiek,ktorývychádzazuchádzačomocenenýchpoložiekpodľavýkazu
položiekpredloženéhovpríloheč.1súťažnýchpodkladov.
7 / 29
Súťažnépodklady
nadlimitnázákazka
Projektobnovylesnýchporastovaozdravnýchopatrenívlesoch‐LiptovskáLúžna
18.5 Ak je uchádzač platcom dane zpridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedievzložení:
‐ navrhovanázmluvnácenabezDPH
‐ sadzbaDPHavýškaDPH
‐ navrhovanázmluvnácenavrátaneDPH
18.6 AkuchádzačniejeplatcomDPH,uvedienavrhovanúzmluvnúcenucelkom.Skutočnosť,ženieje
platcaDPH,uvedievponuke.
18.7 V prípade, ak ponuku predloží uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, cena uvedená vponuke je
maximálna anie je možné ju zvýšiť zdôvodu, že sa uchádzač vpriebehu plnenia stane platcom
DPH.
19. NÁKLADYNAPONUKU
18.1 Všetky náklady a výdavky spojené sprípravou apredložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
18.2 Ponukydoručenénaadresupredkladaniaponúkapredloženévlehotenapredkladanieponúksa
uchádzačomnevracajú,zostávajúakosúčasťdokumentácieverejnéhoobstarávania.
20. PREDLOŽENIEPONUKY
20.1 Každýuchádzačmôžepredložiťibajednuponuku.
20.2 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov,
ktorápredkladáponuku.
20.3 Uchádzač predloží ponuku osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu
predkladaniaponúkavlehotenapredkladanieponúk.
20.4 Ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín
doručeniaponukyobstarávateľskejorganizácii.
20.5 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, obstarávateľská organizácia vydá uchádzačovi
potvrdenieojejprevzatísuvedenímmiesta,dátumuačasuprevzatiaponuky.
20.6 Ponukasapredkladátak,abyobsahovalaosobitneoddelenúauzavretúčasťtýkajúcusanávrhu
na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a
uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné". Ak ide o elektronickú ponuku,
oddelenosť a uzavretosť sa zabezpečí elektronickými prostriedkami v súlade s § 39 ods. 3 ZVO
tak, aby bola zabezpečená neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a
samostatnésprístupnenie.
20.7 Obálkasoznačením„Ostatné“musíobsahovať:
20.7.1 dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti vzmysle čl. A.2 týchto súťažných
podkladov
20.7.2 určenie kontaktnej osoby, zodpovednej za doručovanie písomností, za komunikáciu pri
vysvetľovaní a hodnotení dokladov ponuky azodpovednej za spracovanie/prípravu finálnej
zmluvynaplneniezákazky,suvedenímtelefonickéhoaemailovéhokontaktunatútoosobu
20.7.3 návrhzmluvysprílohami‐bezuvedeniacien,lensnávrhomtechnickejšpecifikácie‐čl.
B.3 súťažných podkladov (podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzačavzáväzkovýchvzťahoch.)
20.7.4 Všetky požadované dokumenty vzmysle plnenia požiadaviek na predmet zákazky (uvedené
včastiB1súťažnýchpodkladov‐Opispredmetuzákazky).
20.7.5 ponukuvtlačenejpodobe(odporúčameoriginálakópia)atiežjejelektronickúverziu
20.8 Obálkasoznačením„Kritériá“musíobsahovať:
20.8.1 návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 3 súťažných podkladov (podpísané uchádzačom, jeho
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača,
ktorýjeoprávnenýkonaťvmeneuchádzačavzáväzkovýchvzťahoch.)
8 / 29
Súťažnépodklady
nadlimitnázákazka
Projektobnovylesnýchporastovaozdravnýchopatrenívlesoch‐LiptovskáLúžna
20.8.2 návrhzmluvysprílohamiasuvedenímcenyvtextezmluvyajprílohe–čl.B.3súťažných
podkladov (podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v
záväzkovýchvzťahoch.)
20.8.3 ponukuvtlačenejpodobe(odporúčameoriginálakópia)atiežjejelektronickúverziu.
21. OZNAČENIEOBÁLKY/OBALUPONUKY
21.1 Uchádzač vloží obálky sčasťou ponuky označenou „Ostatné“ ačasťou ponuky označenou
„Kritériá“ do nepriehľadnej obálky/obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne
zabezpečenýprotinežiaducemuotvoreniuaoznačenýpožadovanýmiúdajmi.
21.2 Naobaleponukymusiabyťuvedenénasledovnéúdaje:
a) adresauchádzača(obchodnémenoasídloalebomiestopodnikaniauchádzača)
b) označenie„Súťaž–NEOTVÁRAŤ“
c) označenieheslomsúťaže„LiptovskáLúžna“
22. MIESTOALEHOTANAPREDKLADANIEPONUKY
22.1 Ponukyuchádzačovjepotrebnédoručiťdolehotynapredkladanieponúkvzmyslebodu22.2na
adresusídlaobstarávateľskejorganizácie.
22.2 Lehotanapredkladanieponúkuplyniedňa16.12.2013o10:00hod.
22.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi
neotvorená.
ČasťV.
Otváranieavyhodnotenieponúk
23. OTVÁRANIEPONÚK
23.1 Otváraniečastiponúk„Ostatné“
23.1.1 Každúotvorenúčasťponuky,označenúako"Ostatné"komisiaoznačíporadovýmčíslomvtom
poradí,vakombolapredložená
23.1.2 Otváraniečastiponúk„Ostatné“jeneverejné.
23.2 Otváraniečastiponúk„Kritériá“
23.3 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám,
ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli
vylúčené;
23.3.1 Otváranie časti ponúk „Kritériá“ je verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci
uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola
vylúčená.
23.3.2 Komisiaoveríneporušenosťčastiponuky,označenejako"Kritériá"azverejníobchodnémená,
sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa
dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom a obstarávateľom na vyhodnotenie
ponúk.Ostatnéúdajeuvedenévčastiponuky,označenejako"Kritériá"sanezverejňujú.Každú
otvorenú časť ponuky, označenú ako "Kritériá" komisia označí rovnakým poradovým číslom
akočasťponuky,označenúako"Ostatné",predloženútýmistýmuchádzačom.
23.3.3 Obstarávateľská organizácia najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk,
označených ako "Kritériá" pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na
predkladanieponúkaktorýchponukanebolavylúčená,zápisnicuzotváraniatejtočastiponúk.
Zápisnicaobsahujeúdajezverejnenépodľapredchádzajúcehoodseku.
24. PRESKÚMANIE/VYHODNOCOVANIEPONÚK
24.1 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
vrozpore spožiadavkami apodmienkami uvedenými vtýchto súťažných podkladoch
aneobsahujetakéskutočnosti,ktorésúvrozporesovšeobecnezáväznýmiprávnymipredpismi.
9 / 29
Súťažnépodklady
nadlimitnázákazka
Projektobnovylesnýchporastovaozdravnýchopatrenívlesoch‐LiptovskáLúžna
24.2 Komisiamôžepísomnepožiadaťuchádzačovovysvetlenieponuky.
24.3 Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie
zrejmýchchýbvpísaníapočítaní.
24.4 Komisiazohľadnívysvetlenieponukyuchádzačom,ktorévychádzazpredloženýchdôkazov.
24.5 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľskej organizácie na
predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v
oznámeníovyhláseníverejnéhoobstarávaniaavsúťažnýchpodkladoch.
25. OPRAVACHÝB
25.1 Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb vpísaní apočítaní. Zrejmé chyby,
zistenéprivyhodnocovaníponúkbudúopravenévprípade:
a) rozdielumedzisumouuvedenoučíslomasumouuvedenouslovom;platiťbudesumasprávna,
b) rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom
nesprávnehonásobeniajednotkovejcenymnožstvom;platiťbudejednotkovácena,
c) preukázateľnehrubejchybyprijednotkovejcenevdesatinnejčiarke;platiťbudejednotková
cena sopravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto
opravenejjednotkovejceny,
d) nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnomsúčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek;
platiťbudesprávnysúčet,resp.medzisúčetjednotlivýchpoložiekapod.
25.2 Okaždej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný
opredloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa
návrhu/návrhovnaplneniejednotlivýchkritériíurčenýchnahodnotenieponúk.
26. VYLÚČENIEPONUKY
26.1 Zprocesuvyhodnocovaniabudevylúčenáponukauchádzača,aknespĺňapožiadavkynapredmet
zákazkyvzmyslešpecifikáciíuvedenýchvopisepredmetuzákazky.
26.2 Obstarávateľskáorganizáciavylúčiponuku,akuchádzač/jehoponuka:
a) nespĺňapodmienkyúčasti,
b) predložilneplatnédoklady,
c) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie/doplnenie predložených dokladov vurčenej
lehotealebopredloženévysvetlenieponukyniejevsúladespožiadavkoupodľabodu24.4,
d) poskytolnepravdivéúdaje,
e) neakceptuje opravenú hodnotu alebo ak uchádzač nepredloží písomný súhlas svykonanou
opravouvstanovenejlehote
26.3 Uchádzačbudepísomneupovedomenýovylúčeníjehoponukysuvedenímdôvoduvylúčenia.
27. OZNÁMENIEOVÝSLEDKUVYHODNOTENIAPONÚK
27.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka nebola vylúčená, bude zaslaná informácia o výsledku
vyhodnoteniaponúk.
27.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá aostatným
uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela suvedením dôvodov, pre
ktoréichponukanebolaprijatá.
28. VÝZVANAÚČASŤVELEKTRONICKEJAUKCII
28.1 Nebudesauplatňovať.
29. UZAVRETIEZMLUVY
29.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ môže
uzavrieťzmluvusúspešnýmuchádzačomnajskôršestnástydeňododňaodoslaniaoznámenia
o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu
boladoručenápouplynutílehotyaleboaknebolipodanénámietky.
29.2 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú
na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa
odsekov 2 až 7, ak boli na ich uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač odmietne
uzavrieť zmluvu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ ich môže
10 / 29
Súťažnépodklady
nadlimitnázákazka
Projektobnovylesnýchporastovaozdravnýchopatrenívlesoch‐LiptovskáLúžna
uzatvoriťsuchádzačom,ktorísaumiestniliakodruhívporadí.Akuchádzač,ktorýsaumiestnil
druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť,potrebnúnajejuzavretietak,abymohlabyťuzatvorenádo30dníododňa,keďbolik
ichuzavretiupísomnevyzvaný,verejnýobstarávateľmôžeuzatvoriťzmluvusuchádzačomktorý
saumiestnilakotretívporadí.Uchádzač,ktorýsaumiestniltretívporadíjepovinníposkytnúť
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť
uzatvorenádo30dníododňa,keďbolkjejuzavretiupísomnevyzvaný.
ČasťVI.
Elektronickáaukcia
Elektronickáaukciasanepoužijevzmysle§43ods.3:„Akideozákazkunadodanietovaru,ktorýnieje
bežnedostupnýnatrhu,uskutočneniestavebnýchprácaleboposkytnutieslužby,verejnýobstarávateľ
aobstarávateľmôžepoužiťelektronickúaukciu.“Služby,ktorésúpredmetomverejnéhoobstarávania
niesúbežnedostupnénatrhu.
ČasťVI.
Dôvernosťaetikavoverejnomobstarávaní
30. DÔVERNOSŤPROCESUVEREJNÉHOOBSTARÁVANIA
30.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk aodporúčaní na
prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie
ponúk azodpovedné osoby obstarávateľskej organizácienesmú/nebudú počas prebiehajúceho
procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie oobsahu
ponúkaniuchádzačom,anižiadnyminýmtretímosobám.
30.2 Informácie, ktoré uchádzač vponuke označí za dôverné,nebudú zverejnené alebo inak použité
bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom overejnom
obstarávaní ainými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č.
211/2000 Z.z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 215/2004 Z.z. oochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonovatď.).
30.3 Ponukyuchádzačov,aniichjednotlivéčasti,nebudemožnépoužiťbezpredchádzajúcehosúhlasu
uchádzačov.
30.4 Uchádzač berie na vedomie, že vzmysle § 9 odsek 7 písm. b) obstarávateľská organizácia po
uzavretí zmluvy zasiela na zverejnenie kópie ponúk uchádzačov doručené vlehote na
predkladanie ponúk. Vzhľadom ktomu žiadame uchádzačov, aby vo svojich ponukách dbali na
dôsledné vyznačenie dôverných informácií. Vprípade, že vponuke nebudú vyznačené
dôverné informácie ponuka sa zverejňuje vúplnom znení, ako bola predložená verejnému
obstarávateľovi.
31. OPRAVNÉPROSTRIEDKY
31.1 Uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady aktorému ich obstarávateľská organizácia
poskytla, resp. ktorý si ich prevzal a ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené
záujmy boli alebo mohli byť postupom obstarávateľskej organizácie dotknuté, môže použiť
revíznepostupyvzmysleZVO.
11 / 29
Súťažnépodklady
nadlimitnázákazka
Projektobnovylesnýchporastovaozdravnýchopatrenívlesoch‐LiptovskáLúžna
A.2PODMIENKYÚČASTIUCHÁDZAČOV
Súuvedenévoznámeníovyhláseníverejnéhoobstarávania.
A.3KRITÉRIÁNAHODNOTENIEPONÚKASPÔSOBICHUPLATNENIA
1.Definíciakritéria
Obstarávateľskáorganizáciabudevyberaťnajlacnejšiuponukuv€sDPH.
2.Pravidláuplatneniastanovenýchkritériínavyhodnotenieponúksúnasledujúce
2.1Poradieuchádzačovsaurčíakovýsledokelektronickejaukcieporovnanímvýškynavrhnutých
ponukovýchcienzadodaniepredmetuzákazkyvyjadrenýchv€sDPH.
2.2Úspešnýbudetenuchádzač,ktorýnavrhol/požadujezadodaniepredmetuzákazkynajnižšiucenu
veursDPHpoukončeníelektronickejaukcieajehoponukaspĺňapožadovanétechnické
špecifikácieaparametrevsúladesopisompredmetuzákazkyuvedenýmvčl.A.2.týchto
súťažnýchpodkladov.
3.Spôsobuvedenianávrhunaplnenie
Uchádzačuvedienávrhnaplneniekritériívtabuľkepodľaprílohyč.3súťažnýchpodkladov.
12 / 29
Súťažnépodklady
nadlimitnázákazka
Projektobnovylesnýchporastovaozdravnýchopatrenívlesoch‐LiptovskáLúžna
B.1OPISPREDMETUZÁKAZKY
Všetkyuvádzanépodmienky aparametresú minimálne,ktorémusí uchádzačdodržať,nesmieich
znižovať.
Obstarávateľskou organizáciou požadované parametre sú uvedené vprílohe č. 2, ktorá tvorí prílohu
zmluvy.
POŽADOVANÉDÔKAZYSPLNENIAPOŽIADAVIEKNAPREDMETZÁKAZKYVČASTIOZDRAVNÝCHOPATRENÍSÚ
NASLEDOVNÉ:
Obstarávateľskáorganizáciapožadujeabyuchádzačnazabezpečenieslužiebprirealizáciiozdravných
opatrenívčastivápneniepredložilúdajeotypeavlastníctve(alebozáväznezabezpečenomzmluvnom
vzťahu)leteckejaplikačnejtechniky:
Minimálne 2 ks vrtuľníkov schopných aplikácie pevnej látky (hnojiva, vápenca) zktorých aspoň
jedenjeschopnýaplikovaťpevnéhnojivo(vápenec)zásobníkmioobjememinimálne2,5m3pričom
zásobníkypodvrtuľníknaaplikáciuvápencasúschopnékedykoľvekprerušiťaplikáciu.
Doložiť platné osvedčenie oletovej spôsobilosti vrtuľníkov, doložiť technický popis a foto
dokumentáciuzásobníkov,popisčinnostizásobníkov.
Všetky vrtuľníky musia byť vybavené GPS prístrojmi pre zabezpečenie požadovanej aplikácie
ošetrovanejplochyktorézaznamenávajúzačiatokakoniecaplikáciešírkuzáberuaplikácieašírku
záberuaplikácieprekontroluriadnejaplikácieobjednávateľom.
DokladovaťfotodokumentáciouatechnickýpopisomGPSzariadenia.
Minimálnedvajapilotiktorýsvojuodbornúspôsobilosťdokladujú:
 platnýmipilotnýmipreukazmipredanýtyppredkladanejleteckejtechniky
 platnými osvedčeniami pilotov podľa Par. 18 azákona č.193/2005 Z.z. o odbornej
spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov pre
aplikátorovvpoľnohospodárstve.
 Skúsenostivoblastileteckýchprácvpoľnohospodárstvenapr.chemicképostreky,aplikácia
hnojív ato vrozsahu min. 1 000 ošetrených ha za posledné 3 roky. Dokladovať čestným
prehlásením pilota ktoré bude obsahovať meno apriezvisko pilota, popisom činnosti,
dátum , miesto aplikácie, počet ošetrených ha plochy, typ apoznávaciu značku vrtuľníka,
telefónny kontakt na pilota apodpísané pilotom kópie strán zo zápisníka letov vktorých
dňochvykonávalpilotpredmetnéletecképrácevpoľnohospodárstve.
 Celkovýnáletjednotlivýchpilotovnavrtuľníkochjemin.5.000letovýchhodín.Dokladovať
ročnýmiuzávierkamizápisníkuletov
Vápnenie
Obstarávateľská organizácia požaduje aby uchádzač predložil nasledovné údaje ako dôkaz splnenia
požiadaviek kladených na aplikačný materiál (Požaduje sa predloženie nasledujúcich údajov na
samostatnomlistespodpisomštatutáraspožadovanýmiprílohami):
- chemickézloženievápenca,zrnitosťadokladopôvode
- certifikátÚKSÚP‐uBratislavapredolomitickývápenec.Akceptovanýbudeajekvivalentnýcertifikát
vydávaný inými certifikačnými pracoviskami aplatný vrámci EÚ. Vprípade, že uchádzač predloží
ekvivalentnýcertifikát,požadujemezároveňdoložiťcertifikátzhodyvydanýÚKSÚPBratislavapre
požitieprípravkunaúzemíSR.
- vprípade,ževšetok,alebojednazčastíaplikovanéhomateriálubudezabezpečovanávsubdodávke,
požadujemepredložiť:Zmluvuobudúcejzmluvesuvedenímminimálnetýchtoúdajov:dodávateľ,
druhaplikačnejlátky,množstvo,jednotkováacelkovácena.
B.2SPÔSOBURČENIACENY
1. Cena za obstarávaný tovar alebo službu súvisiaca sdodaním tovaru musí byť stanovená vzmysle
zákonaNRSRč.18/1996Z.z.ocenáchvzneníneskoršíchpredpisov,vyhláškyMFSRč.87/1996Z.
z.,ktorousavykonávazákonNRSRč.18/1996Z.z.ocenáchvzneníneskoršíchpredpisov.
2. Kúpnou cenou sa rozumie cena za dodanie predmetu obstarávania presne špecifikovaného v
častiB.1Opispredmetuobstarávania,súťažnýchpodkladovvrátanenákladovnaškolenieobsluhy
vsídleuchádzačaaostatnýchnákladovsúvisiacichsdodanímpredmetuobstarávania.
3. Prijaté jednotkové ceny sú záväzné, stanovené vsúlade sponukou predávajúceho do verejnej
súťaže.
13 / 29
Súťažnépodklady
nadlimitnázákazka
Projektobnovylesnýchporastovaozdravnýchopatrenívlesoch‐LiptovskáLúžna
4. Celková navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky na
celúdobutrvaniakúpnejzmluvy.
5. Zálohovéplatbyaniplatbavopredsaneumožňuje.
6. FakturáciaaúhradazapredmetobstarávaniasauskutočnípodľačastiB.3súťažnýchpodkladovato
prevodomnabankovýúčetpredávajúceho.
7. Fakturovaťbudeuchádzačlenskutočneodobranémnožstvotovaru.
14 / 29
Súťažnépodklady
nadlimitnázákazka
Projektobnovylesnýchporastovaozdravnýchopatrenívlesoch‐LiptovskáLúžna
B.3OBCHODNÉPODMIENKYDODANIAPREDMETUZÁKAZKY
Zmluvaoposkytnutíslužieb
jeuzavretápodľa§269anasl.Zákonač513/1991Zb.Obchodnéhozákonníkavzneníneskoršíchzmienadoplnkov,azákona
č.25/2006Z.z.overejnomobstarávaníaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchzmienadoplnkov
Číslozmluvyuobjednávateľa:..............
Číslozmluvyuposkytovateľa:...............
Zmluvnéstrany
Objednávateľ
Obchodnémeno:
Sídlo:
Zastúpený:
Osobaoprávnenárokovať
‐voveciachzmluvných:
‐voveciachtechnických:
IČO:
IČDPH:
Bankovéspojenie:
(ďalejlenObjednávateľ)
Poskytovateľ Obchodnémeno:
Sídlo:
Zastúpený: Osobaoprávnenárokovať
‐voveciachzmluvných:
‐voveciachtechnických:
IČO: IČDPH:
Bankovéspojenie:
(ďalejlenPoskytovateľ)
Urbariát‐pozemkovéspoločenstvoLiptovskáLúžna
LiptovskáLúžna481,03472LiptovskáLúžna
PavolMigra
PavolMigra
PavolMigra
30231582
SK2020431369
23333342/0200
a
PodľavýpisuzOR(presne!)
Preambula
Zmluvnéstranyuzatvárajútútozmluvuakovýsledokpostupuobstarávateľskejorganizácie(osoba
vzmysle§7ods.1),(vtejtozmluve uvedeného akoobjednávateľ)priaplikovanípostupuverejného
obstarávania zadávaného nadlimitnou zákazkou realizovanou vzmysle ZVO, financovaného
prostredníctvomPôdohospodárskejplatobnejagentúryvrámcivrámciProgramurozvojavidiekaSR
2007 – 2013, Os 2 ‐ Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva, Opatrenie 2.1 ‐ Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych
opatrení projektu s názvom „Projekt obnovy lesných porastov a ozdavných opatrení v lesoch ‐
LiptovskáLúžna“.
Akojedinékritériumnavyhodnotenieponúkbolopoužité‐cenav€sDPH.
15 / 29
I.
Predmetzmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať služby spočívajúce v obnove lesných av realizácii
ozdravných opatrení v lesoch, vrozsahu podľa prílohy č. 1 a č. 2 tejto zmluvy, ktoré sú jej
neoddeliteľnousúčasťou.
2. Predpokladanýzačiatokplneniapredmetuzmluvy:
2.1 po kladnom rozhodnutí Pôdohospodárskej platobnej agentúry oposkytnutí nenávratného
finančnéhopríspevkuvrámciProgramurozvojavidiekaSR2007–2013.
2.2 Vprípade služby vobnove lesa je možné tieto práce vykonávať aj skôr ato na základe
vystavenej objednávky zo strany Objednávateľa na konkrétnu činnosť akonkrétny rozsah
tejtočinnosti.Vprípadesplneniabodu2.1niejepotrebnévystavenieobjednávkypodľabodu
2.2tejtozmluvy.
3. Ukončenie:15.06.2015.
II.
Cenaslužby
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena služby je stanovená dohodou na základe výsledku
verejnéhoobstarávaniaavzmyslezákonaNRSRč.18/1996Z.z.ocenách,vzneníneskorších
právnychpredpisovapredstavujebezDPH.......................€,DPHpredstavujesumu...................€
acena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávateľ zaväzuje poskytovateľovi uhradiť
predstavuje sumu ........................ €. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je
záväznápreobidvezmluvnéstrany.Vtejtocenesúzahrnutéazohľadnenévšetkyvynaložené
náklady poskytovateľa priamo súvisiace srealizáciou projektu. Cena je konečná anie je
možnéjumeniť.
2. Objednávateľ je povinný za vykonané aprevzaté služby zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú
cenu.
3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za dodaný tovar aslužbu po jej protokolárnom prebratí
objednávateľom.
4. Poskytovateľ vystaví faktúru za poskytnuté služby. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych
dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi ato po protokolárnom prevzatí poskytnutej
služby. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad ovykonaní prác vo forme
protokolu.
5. Preddavoknaposkytovanieslužiebzostranyobjednávateľaposkytovanýnebude.
6. Vprípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového doklady vzmysle
platných právnych predpisov, alebo knej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými
stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť poskytovateľovi na doplnenie. Vtakomto
prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry
objednávateľovi.
7. Vprípade,akponukupredložíuchádzač,ktorýniejeplatcomDPH,cenauvedenávponukeje
maximálnaaniejemožnéjuzvýšiťzdôvodu,žesauchádzačvpriebehuplneniastaneplatcom
DPH.
8. Na faktúre musí byť uvedené okrem zákonom stanovených náležitostí aj číslo zmluvy na
základe ktorej dochádza kfakturácii anázov projektu: Projekt obnovy lesných porastov a
ozdavnýchopatrenívlesoch‐LiptovskáLúžna.
III.
Časamiestoplnenia
1. Poskytovateľsazaväzujeobjednávateľovivykonaťslužbyvdohodnutejdobeanamieste,ato
vobdobíoddátumuplatnostizmluvydo15.06.2015.
2. Povinnosť poskytovateľa poskytnúť služby objednávateľovi je splnená tým, že poskytovateľ
riadneposkytneslužbyvzmyslečlánkuI.tejtozmluvyaichsplneniebudevoformevzájomne
odsúhlasenéhoprotokolupreukázanéobjednávateľovi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne poskytnuté služby prevziať od poskytovateľa ato bez
zbytočnéhoodkladupotomakohoktomuposkytovateľvyzve.
16 / 29
IV.
Osobitnéustanovenia
1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku aodovzdanie pracoviska poskytovateľovi.
Preukázateľnosť
odovzdania
pracoviska
potvrdia
obidve
zmluvné
strany
formoutechnologickéhoprotokolu.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy spotrebnou odbornou starostlivosťou ana
vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy apri jeho plnení je povinný
riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy aplatnými všeobecno‐záväznými predpismi
atechnickýminormami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy poskytovateľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia
pripráci,zasvojichzamestnancovasvojichdodávateľov.
4. Vprípade,žeposkytovateľnemôžeplniťzáväzkyzmluvyaukončenierealizácieslužiebpodľa
čl.IIjeohrozené,jepovinnýotomneodkladneinformovaťobjednávateľa.
5. Objednávateľ je zodpovedný za obstaranie súhlasov príslušného orgánu štátnej správy na
leteckú aplikáciu použitých materiálov. Vprípade, že tento súhlas nebude zabezpečený,
prípadnebudezabezpečenýsomeškaním,nepovažujesatozanedodržaniezmluvyzostrany
poskytovateľa.
6. Objednávateľjeoprávnenývpriebehuvýkonupráczabezpečovaťichkontrolu.
7. Poskytovateľjepovinnýpreúčelykontrolyposkytovaťobjednávateľoviinformácie,podklady
apotrebnú súčinnosť. Táto povinnosť platí pre poskytovateľa aj vo vzťahu kďalším
kontrolnýmorgánom(napr.PPA,NKÚapod.)
8. Akobjednávateľzistížeposkytovateľvykonávaslužbuvrozporesosvojimipovinnosťami,je
objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby.
Objednávateľpreúčelyvýkonukontrolypodľapredchádzajúcejvetyvstupujenapracovisko
poskytovateľa zásadne sjeho vedomím. Ovýsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí
súčasťdokumentáciekpredmetuzmluvy.
9. Poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné
pokyny,danémuobjednávateľomnavykonanieslužby,taktiežakprivykonávaníslužbyzistí
skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie služby dohodnutým spôsobom, je poskytovateľ
povinnýoznámiťtobezzbytočnéhoodkladuobjednávateľovi.
10. Ak poskytovateľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na
majetkuobjednávateľa,prípadneinéhosusediacehovlastníka,vzniknutúškodunahradívplnej
výške.
V.
Zmluvnápokuta,odstúpenieodzmluvy
1. Vprípade omeškania poskytovateľa sposkytnutím služby, má objednávateľ právo uplatniť
vočinemuzmluvnúpokutuvovýške0,04%zcenyslužbyzakaždýdeňomeškania.Uplatnísa
ažprinedodržanítermínuIII.etapy,uvedenéhovčlánkuIII.bode3zmluvy.
2. Vprípade omeškania objednávateľa splatbou má poskytovateľ právo uplatniť si úrok
zomeškaniavovýške0,04%zdlžnejsumyzakaždýdeňzomeškania.
3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu skutočne
vzniknutejškody.
4. Aksaporušeniepovinnostizmluvnoustranoupovažujevzmysletejtozmluvy,alebovzmysle§
345 Obch. zákonníka za podstatné porušenie zmluvy môže oprávnená strana od zmluvy
odstúpiťpokiaľtopísomneoznámidruhejzmluvnejstranebezzbytočnéhoodkladunajneskôr
však do 15 dní po tom, ako sa oporušení dozvedel. Za podstatné porušenie zmluvy sa
považuje:
- preukázanénekvalitnévykonávanieslužieb.Poskytovateľsatejtozodpovednostizbaví,ak
riadne avčas upozorní objednávateľa na chybné zadanie zjeho strany aobjednávateľ aj
naďalejtrvalnaposkytnutíslužieb.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom jej doručenia prejavu vôle oprávnenej strane
druhejzmluvnejstrane.Odstúpenímodzmluvyzanikajúvšetkyprávaapovinnostízmluvných
stránzozmluvy,okremnárokovnaúhraduspôsobenejškody,nárokovnadovtedyuplatnené
zmluvné,resp.zákonnésankcieaúroky,akoajnárokobjednávateľanaodstráneniezistených
vádužposkytnutejslužby.
6. Preprípadporušeniazmluvymôžetútokaždýzúčastníkovvypovedaťvdvojmesačnejlehote.
Lehotazačneplynúťprvýmdňomnasledujúcehomesiacapojejdoručení.
17 / 29
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo anulovať zmluvu v prípade neschválenia projektu a
neuzavretiazmluvysPPAvrámci‐ProgramurozvojavidiekaSR2007‐2013.
VI.
Záverečnéustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť skončí dňom ukončenia odovzdania služieb
podľaboduII.3.
2. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého
nazákladevzájomnejdohodyzmluvnýchstrán.
3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre
bezproblémovéplneniezmluvy,druhejzmluvnejstrane.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou aaž
následnecestoupríslušnéhosúdu.
5. Práva apovinnosti, resp. podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
ObchodnéhozákonníkaasúvisiacichprávnychpredpisovnajmäObčianskehozákonníka.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť aúčinnosť okamihom jej podpísania oprávnenými osobami
zastupujúcimiobezmluvnéstrany.
7. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch ako originál. Poskytovateľ obdrží dva
rovnopisy.
8. Zmluvnéstranyprehlasujú,žezmluvabolauzatvorenáslobodne,vážne,bezskutkovéhoalebo
právnehoomylu,nievtiesnialebozanápadnenevýhodnýchpodmienok.
9. Zmluvabolapredpodpísanímnahlasprečítaná,vysvetlenáazmluvnéstranynaznaktoho,že
tejtozmluveporozumelianaznakslobodnejvôletútovlastnoručnepodpísali.
Prílohy:
č.1.Cenováatechnickášpecifikáciaponúkanéhoriešenia
č.2.Požadovanátechnickášpecifikácia.
Objednávateľ:
Poskytovateľ:
V...........................,dňa
V...........................,dňa
PavolMigra
štatutárnyzástupca
menopriezvisko
štatutárnyzástupca
18 / 29
Prílohač.1súťažnýchpodkladovazmluvy
CENOVÁATECHNICKÁŠPECIFIKÁCIAPONÚKANÉHORIEŠENIA
P.č.
Výkon
1. Zalesňovanie
2. Ochranaprotiburine 3. Oplotenie
Spoluzaobnovulesnýchporastov
P.č.
Leteckáaplikácia:
4. vápnenia
Spoluzaozdravnéopatrenia
Obnovalesnýchporastov
Ponúkanériešenie
množstvo
(uchádzačdoplní)
12,95ha
12,95ha
2450,00m
Ozdravnéopatrenia
Ponúkanéhnojivo(obchodnýnázov)
množstvo
(uchádzačdoplní)
199,18ha
Cenav€bezDPH
DPHv€
Cenav€sDPH
Cenav€bezDPH
DPHv€
Cenav€sDPH
Spoluzaobnovulesnýchporastovaozdravnéopatrenia
PlatcaDPH–áno/nie
SadzbaDPH.....%
(menoapodpisštatutárnehozástupcuuchádzača/predajcu)
19 / 29
Prílohač.2súťažnýchpodkladov
POŽADOVANÁTECHNICKÁŠPECIFIKÁCIA.
1. OBNOVALESA
Prípravavýsadbovýchplôchpredzalesňovaním(zahrnutéprivýkone‐ochranaprotiburineako
alternatíva)
Vprípade plôch určených na zalesnenenie, kde je nežiadúca vegetácia je potrebné tieto výsadbové
plochypripraviťceloplošnýmvyžatím,resp.výsekom.
Zalesňovanie
Sadenice sa zabezpečia dodávateľským spôsobom. Sadenice musia spĺňať požiadavky na lesný
reprodukčný materiál vzmysle zákona NR SR č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli, v
znenízákonač.49/2011Z.z.vplatnomzneníavyhláškyMPSRč.571/2004vplatnomznení.Odporúča
sa použiť vyspelé voľnokorenné sadenice (výška nadzemnej časti 26 – 35 cm). Použitie vyspelejších
sadenícodporúčamezdôvoduohrozenostilokalityburinou.Použitiekrytokorennéhomateriálunieje
potrebné,nakoľkopôdneastanovištnépodmienkyakoajohrozeniesadenícburinouniesúextrémne.
b1.4)plošnérozmiestneniesadeníc.Drevinovézloženieapočtysadenícsúuvedenévrozpočtovejčasti
projektu.
Plošné rozmiestnenie sadeníc navrhovaných drevín (formy zmiešania) navrhujeme realizovať
nasledovne: SM plošne, resp. ostrovčekovite (0,2 – 0,5 ha), ostatné dreviny v kruhových skupinách
(0,01 ‐0,2 ha). Pri umiestňovaní JD a BK odporúčame využiť prípadnú ochranu starších nárastov ak
existujú.
Doplňovanie strát po prvom zalesnení ‐ straty po prvom zalesnení sú závislé od viacerých faktorov.
Znich určujúci je priebeh počasia, najmä zrážkové pomery vroku realizácie zalesňovacích prác. Na
základe priemerných ukazovateľov vdanej oblasti sa predpokladá, že straty vprvom roku dosiahnu
približne 20% avdruhom roku asi 10%. Vyhynuté sadenice budú doplnené na základe zistenia
skutočnýchreálnychstrát.
Príprava pôdy – príprava plôšok pre jamkovú sadbu s ručným kopaním jamiek. Veľkosť plôšok bude
35x35cm.
Sadba jamková – ručne. Navrhovaná jamková sadba je vdaných podmienkach optimálna. Štrbinová
sadba je nevhodná jednak zdôvodu väčšieho ohrozenia vysadených sadeníc burinou ajednak častých
deformácií koreňového systému. Následky deformácie koreňového systému sa podľa najnovších
výsledkovvýskumuprejavujúajudospelýchporastochaspôsobujúzníženiestabilityavitalitylesných
porastov. Pred zalesňovaním odporúčame vyznačiť v teréne budúce rozčleňovacie linky (napr.
šnúrami),ktorésanebudúzalesňovať.
Prihnojovanie – individuálne, ku každej sadenici. Aplikovať zmiešaním so zeminou apodľa možnosti
zaliať vodou. Zálievka vodou hneď po zapracovaní do pôdy priaznivo ovplyvňuje rýchlosť pôsobenia
hnojiva a jeho účinnosť. Cieľom je kvalitné zakorenenie rastlín, rýchly rastový štart, stimulácia
koreňovej sústavy, zlepšenie biologickej činnosti pôdy, aktivizácia mineralizačných procesov a tvorba
humusu.Hnojenietiežzlepšujemetabolizmusrastlín,udržiavavitalituatýmsastávarastlinaodolnejšia
vočichorobámaškodcom.
Odporúčame použiť hnojivo nechemického charakteru na báze organominerálnych zložiek a
humínových kyselín. Minimálne odporúčané zloženie – dusík (N) 7 %, draslík (K2O) 11 %, fosfor
(P2O2)6%,horčík(MgO)2%,humínovékyseliny20%.
Dávkovanie: naštandardnýchpôdach:40až60gramovnasadenicu
nachudobnejšíchpôdach:60až80gramovnasadenicu
Označovaniekolíkmi–vzhľadomnanáslednúochranuaošetrovaniesadeníc,jepotrebnétietooznačiť
vteréne drevenými kolíkmi. Na výrobu kolíkov odporúčame kvôli ekonomickej efektívnosti využiť
odpadovépiliarskedrevo(akjekdispozícii).Rozmerykolíkovsú3x3x150cm.
Drevinovézloženieapočtysadenícsúuvedenévrozpočteprojektu.
Okopávaniesadeníc(zahrnutéprivýkone‐ochranaprotiburineakoalternatíva)
V prípade jesenného zalesňovania je potrebné následne vjarných mesiacoch vykonať okopávanie
plôšokzaúčelomzachyteniajarnejvlahy.Toutočinnosťoujepredpokladzvýšeniaujatostisadeníc.
20 / 29
Ochranasadenícprotiburine
Ktomu, aby sa zabezpečilo bezproblémové odrastanie novozaloženej kultúry je potrebné každoročné
vyžínanie buriny po dobu troch až piatich rokov od jej založenia. Na základe praktických skúseností
ztejto oblasti navrhujeme celoplošné vyžínanie 1 – 2 x ročne (podľa aktuálnej potreby), snásledným
rozloženímvyžatejburinyvokolísadeníc‐mulčovanie.
Ochranasadenícazalesnenýchplôchprotizveri
Pre ochranu sadeníc azalesnených plôch proti zveri (najmä jelenej) sa bude realizovať výstavba
drevených oplotení. Rozpätie jedného poľa, t.j. vzdialenosť medzi dvoma kolmi je cca 2,5 m. Pole
oploteniasaskladázdvochkolovanapriečumiestnenýchfošní,výškakolov2,5m,ztohocca0,5mv
zemi, fošne rozmery: 50x130x2500mm (dĺžka fošní vo výrobe sa plánuje na 3m, z dôvodu
prispôsobeniasaterénnympodmienkamakojenapr.nevhodnýterénnajamuprekôl,ináprekážka).
Fošnebudúumiestnené:prváfošňaodzemecca20cm,druháf.vodstupe15cm,tretiaf.15cm,štvrtá
f.40cm,piataf.40cm.Vrozpočtovejčastisauvádzacelkovádĺžkaoplotenívbežnýchmetroch.
2. OZDRAVNÉOPATRENIA
Stav devastácie životného prostredia vyžaduje úsilie o hľadanie surovín, ktoré by čo najmenej
poškodzovalizložkyekosystémov.Jednouzmožnostíakozabrániťďalšiemuzhoršovaniukvalitypôdy
atýmzlepšiťkondíciuazdravotnýstavdrevín,jevyužívanieprírodnýchmateriálov(Sarvašová2007).
Vhodné fyzikálne, chemické abiologické vlastnosti pôdy zabezpečujú podmienky pre optimálny rast
aúspešné fungovanie koreňového systému počas kultivácie semenáčikov asadeníc. Vitalita rastu
nadzemnejčastisemenáčikazávisíodzdravotnéhostavukoreňa.Korenesemenáčikovasadenícmusia
zväčšovať svoj objem apovrch vpôde, aby dokázali dostatočne zásobovať rastlinu vodou, živinami,
podpornými štruktúrami prekurzorov proteínov, enzýmov atým zabezpečovať rast semenáčika, či
sadenice.Právetietolátkychýbajúnastanovištiachsnepriaznivýmživinovýmstavom,kdesaodporúča
aplikáciaekologickyvhodnýchhnojívnaúpravuchemizmuibiologickejaktivitypôdyazlepšeniestavu
asimilačnýchorgánov.
Bezprostredným cieľom aprostriedkom pre zabezpečenie zníženia zakyslenia pôdy vošetrených
porastoch je na základe aktuálnych informácii ostave pôd na danom území realizovať vápnenie,
kompenzovať stav pôdneho prostredia zpohľadu acidity, realizovať prvý krok pre ďalšie
pestovateľské, hospodársko‐úpravnícke aochranárske opatrenia so zámerom na zvýšenie ekologickej
stabilityaplneniafunkciílesnýchekosystémov.
Vápnenie
Plošnéleteckévápnenie–aplikáciadolomitickýmvápencomvaplikačnejdávke2,5t.ha‐1.
Požadovanévlastnostimateriálupreaplikáciu:
Prírodnýmateriálsobsahomkarbonátov:CaCO3+MgCO3min.65%,ztohoMgCO341‐46%,
Zrnitosť:podielfrakciepod0,2cmmin.90%,
Materiál určený na aplikáciu musí mať platné rozhodnutie ocertifikácii ako hnojivo, resp. pôdna
pomocnálátkavzmysleplatnejlegislatívySR.
21 / 29
ROZPOČETPROJEKTU.
22 / 29
23 / 29
24 / 29
25 / 29
26 / 29
27 / 29
(menoapodpisštatutárnehozástupcuuchádzača/predajcu)
28 / 29
Prílohač.3súťažnýchpodkladov
NÁVRHNAPLNENIEKRITÉRIÍ
Identifikáciauchádzača
Obchodné
meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Zapísanýv:
Štatutárnizástupcoviapodľa
dokladuooprávnení
podnikať:
Tel:
Fax:
e‐mail:
www:
Kontaktnáosobazodpovednázadoručovaniepísomností
Meno
Priezvisko:
Tel.:
e‐mail:
Kontaktnáosobazodpovednázakomunikáciuprielektronickejaukcii
Meno
Priezvisko:
Tel.:
e‐mail:
Spoluzaobnovulesnýchporastovaozdravnéopatrenia(v€sDPH)
(menoapodpisštatutárnehozástupcuuchádzača/predajcu)
29 / 29
Download

Súťažné podklady - Profil verejného obstarávateľa