© Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j.
ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków, tel. +48 12 623 25 00, faks + 48 12 623 25 24
e-mail: [email protected], adres serwisu: www.zamkor.pl
8. Drgania i fale sprê¿yste
Plan testu sprawdzaj¹cego wielostopniowego
KONIECZNE
Poziom wymagañ
Kategoria celów*
(dopuszczaj¹cy)
A
B
C
D
ROZSZERZAJ¥CE
I DOPE£NIAJ¥CE
PODSTAWOWE
(dostateczny)
A
B
C
(dobry i bardzo dobry)
D
1
Uczeñ rozpoznaje ruch drgajacy spoœród innych ruchów
A
B
C
Liczba
zadañ
D
1
Uczeñ wie, co nazywamy czêstotliwoœci, a co amplitud¹ ruchu drgaj¹cego
2
1
Uczeñ wie, jakim ruchem porusza siê ciê¿arek zawieszony na sprê¿ynie
3
1
4
Uczeñ oblicza okres i czêstotliwoœæ
Uczeñ opisuje przemiany energii w ruchu wahad³a
1
1
5
6,
7
Uczeñ oblicza œredni czas 10 pe³nych wahniêæ wahad³a na podstawie
pomiarów oraz okres drgañ wahad³a
Uczeñ rozumie co to znaczy, ¿e fala jest poprzeczna lub pod³u¿na
2
1
8
Uczeñ wie z jak¹ czêstotliwoœci¹ rozchodz¹ siê infradŸwiêki i ultradŸwiêki
9
1
Uczeñ wie,¿e dŸwiêk rozchodzi siê w oœrodku sprê¿ystym i zna szybkoœæ
dŸwiêku w powietrzu
10
1
Uczeñ oblicza czêstotliwoœæ fali ze wzoru f = u l
11
13
1
1
„Œwiat fizyki”
12
Uczeñ rozró¿nia wykresy tonów g³oœnych i cichych oraz niskich i wysokich
Uczeñ odczytuje z wykresu x (t ) amplitudê i okres cia³a drgaj¹cego
1
14
1
15
Uczeñ wykorzystuje zjawisko echa w zadaniach obliczeniowych
16
Uczeñ rozró¿nia wykresy obrazuj¹ce szum, dŸwiêk i ton
Liczba zadañ
2
2
2
-
2
-
4
1
Normy punktowe zaliczania testu przy za³o¿eniu, ¿e za ka¿de poprawnie rozwi¹zane zadanie uczeñ otrzymuje 1 punkt:
0–3
ocena niedostateczna
© Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j.
ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków, tel. +48 12 623 25 00, faks + 48 12 623 25 24
e-mail: [email protected], adres serwisu: www.zamkor.pl
4–6
ocena dopuszczaj¹ca
7–9
ocena dostateczna
10 – 14 ocena dobra
15 – 16 ocena bardzo dobra
* Kategorie celów wed³ug taksonomii B. Niemierki:
A – zapamiêtanie wiadomoœci
B – rozumienie wiadomoœci
C – stosowanie wiadomoœci w sytuacjach typowych
D – stosowanie wiadomoœci w sytuacjach nietypowych
-
1
1
1
1
1
16
„Œwiat fizyki”
Uczeñ rozumie zwi¹zek miêdzy ruchem drgaj¹cym cz¹stek oœrodka i rozchodzeniem siê fali
„Œwiat fizyki”
8. Drgania i fale sprê¿yste
Sprawdzian wielostopniowy (wersja A)
1.
Ruch drgaj¹cy wykonuje:
q bij¹ce serce,
2.
q winda w wie¿owcu.
Liczbê drgañ w jednej sekundzie nazywamy
q okresem,
3.
q wskazówka zegara,
q czêstotliwoœci¹.
Z punktu A do 0 ciê¿arek zawieszony na sprê¿ynie porusza siê ruchem
A
q przyspieszonym,
0
q opóŸnionym.
B
4.
Je¿eli T = 0,05 s, to czêstotliwoœæ wynosi:
q 0,05 Hz,
5.
q 0,05 s,
q 20 Hz,
q 20 s.
W ruchu wahad³a z punktu 0 ® B ® 0 nastêpuj¹ przemiany energii:
(wpisz w kó³ko E k lub E p )
A
B
0
6.
Wyniki pomiarów czasu trwania 10 drgañ wahad³a wynosz¹:
t 1 = 24,5 s, t 2 = 24,3 s, t 3 = 24, 4 s
Œredni czas 10 pe³nych drgañ t œr =________.
7.
Korzystaj¹c z danych zadania 6. oblicz okres drgañ wahad³a na podstawie pomiarów.
8.
Je¿eli kierunek drgañ cz¹steczek oœrodka jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia siê fali, to
obserwujemy falê
q pod³u¿n¹,
9.
q poprzeczn¹
Fale akustyczne poni¿ej 20 Hz nazywamy
q infradŸwiêkami,
q ultradŸwiêkami.
10. W powietrzu dŸwiêk rozchodzi siê z szybkoœci¹ oko³o ___________.
11. Oblicz czêstotliwoœæ fali o d³ugoœci 2 cm, rozchodz¹cej siê z szybkoœci¹ 20 m s.
© Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j.
ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków, tel. +48 12 623 25 00, faks + 48 12 623 25 24
e-mail: [email protected], adres serwisu: www.zamkor.pl
„Œwiat fizyki”
12. Na ekranie komputera otrzymano trzy ró¿ne wykresy fal akustycznych.
2
1
3
Uszereguj fale wed³ug wzrastaj¹cej g³oœnoœci:
13. Na wykresie przedstawiono zale¿noœæ wychylenia od czasu x (cm)
2
cia³a drgaj¹cego. Amplituda drgañ przedstawionych na
O
wykresie jest równa _________, a okres drgañ wynosi _______.
-2
14. Je¿eli cz¹stka D porusza siê w górê, to znaczy, ¿e impuls falowy
przemieszcza siê
q w prawo,
3
t (s)
u
D
q w lewo
15. Po jakim czasie us³yszysz echo, je¿eli zbocze góry jest w odleg³oœci 17 m od ciebie. Przyjmij
m
szybkoœæ rozchodzenia sie dŸwiêku w powietrzu 340 .
s
16. Który z pokazanych wykresów fal akustycznych przedstawia szum?
___________
B
A
x
O
C
x
x
t
O
t
O
© Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j.
ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków, tel. +48 12 623 25 00, faks + 48 12 623 25 24
e-mail: [email protected], adres serwisu: www.zamkor.pl
t
„Œwiat fizyki”
8. Drgania i fale sprê¿yste
Sprawdzian wielostopniowy (wersja B)
1.
Ruchu drgaj¹cego nie wykonuje:
q szarpniêta struna gitary,
q ciê¿arek zawieszony na sprê¿ynie,
q samochód poruszaj¹cy siê po górzystej drodze.
2.
Maksymalne wychylenie z po³o¿enia równowagi nazywamy
q amplitud¹,
3.
q d³ugoœci¹ fali.
Z punktu 0 do A ciê¿arek zawieszony na sprê¿ynie porusza siê ruchem
q przyspieszonym,
q opóŸnionym.
B
4.
Je¿eli czêstotliwoœæ f = 0,02 Hz, to okres wynosi:
q 0,02 Hz,
5.
q 0,02 s,
q 50 Hz,
0
q 50 s.
A
W ruchu wahad³a z punktu A ® 0 ® B nastêpuj¹ przemiany energii:
(wpisz w kó³ko E k lub E p )
A
0
B
6.
Wyniki pomiarów czasu trwania 15 drgañ wahad³a wynosz¹:
t 1 = 36,2 s, t 2 = 36,8 s, t 3 = 36, 4 s. Œredni czas 15 pe³nych drgañ t œr =________
7.
Korzystaj¹c z danych zadania 6. okres drgañ wahad³a na podstawie pomiarów Tp =_______
8.
Cz¹steczki bior¹ce udzia³ w ruchu fali poprzecznej poruszaj¹ siê w stosunku do kierunku
rozchodzenia siê fali
q równolegle,
9.
q prostopadle.
Fale akustyczne powy¿ej 20 kHz nazywamy _________________
10. DŸwiêk nie mo¿e rozchodziæ siê:
q w stalowej szynie,
q w pró¿ni,
q w wodzie.
11. Oblicz d³ugoœæ fali o czêstotliwoœci 3000 Hz rozchodz¹cej siê z szybkoœci¹ 90 m s.
© Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j.
ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków, tel. +48 12 623 25 00, faks + 48 12 623 25 24
e-mail: [email protected], adres serwisu: www.zamkor.pl
„Œwiat fizyki”
12. Na ekranie komputera otrzymano trzy ró¿ne wykresy fal akustycznych.
2
1
3
Uszereguj fale wed³ug wzrastaj¹cej wysokoœci:
x (cm)
4
13. Na wykresie przedstawiono zale¿noœæ wychylenia od czasu
dla cia³a drgaj¹cego. Amplituda drgañ przedstawionych na
wykresie jest równa _________, a okres drgañ wynosi _______.
O
t (s)
-4
14. Je¿eli cz¹stka K porusza siê w dó³, to znaczy, ¿e impuls falowy
przemieszcza siê
q w prawo,
2
K
u
q w lewo
15. W jakiej odleg³oœci od ciebie znajduje siê las, je¿eli echo powróci³o do ciebie po czasie 0,1 s.
m
Przyjmij szybkoœæ rozchodzenia sie dŸwiêku w powietrzu 340 .
s
16. Który z pokazanych wykresów fal akustycznych przedstawia dŸwiêk?
___________
II
I
x
O
III
x
t
O
x
t
O
t
© Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j.
ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków, tel. +48 12 623 25 00, faks + 48 12 623 25 24
e-mail: [email protected], adres serwisu: www.zamkor.pl
Download

kl. IV - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kraśniku