CZ / SK / EN / RU / SI / HU
CYKLOPOČÍTAČ / TACHOMETER / CYCLING COMPUTER / ВЕЛОКОМПЬЮТЕР/ KOLESARSKI ŠTEVEC / KERÉKPÁROS COMPUTER
FUNKCE / FUNKCIE / FUNCTIONS /
ФУНКЦИИ / NASTAVITVE / FUNKCIÓK
BC
906
16:30
MODE
0,0
KMH
1.
TAGES
KM
0,00
0,0
KMH
2.
FAHRZEIT
0:00:10
0,0
KMH
3.
DURCH.
KHM
30,42
0,0
KMH
4.
MAX.
KMH
45,42
0,0
KMH
5.
UHRZEIT
18:15
0,0
KMH
6.
GESAMT
KM
0
0,0
KMH
7.
GESAMTZEIT
0:00
25,3
KMH
8.
FAHRZEIT
0:23:22
I
9.
25,3
KMH
FAHRZEIT
0:23:22
MAZÁNÍ HODNOT / MAZANIE HODNÔT / RESET /
СБРОС НАСТРОЕК / ADATOK TÖRLÉSE
RESET > 2 sec
> 4 sec
Pro změnu zobrazované funkce stiskněte krátce tlačítko MODE.
Pre zmenu zobrazovanej funkcie stlačte krátko tlačidlo MODE.
For function change press MODE.
Для изменения функции нажмите MODE.
Za spremembo funkcije pritisnite MODE.
Funkció váltáshoz nyomja meg a MODE gombot.
0,0
KMH
FAHRZEIT
0:00:10
DENNÍ KILOMETRY
DENNÝCH KILOMETROV
DAY DISTANCE BIKE
ПОЕЗДКА РАССТОЯНИЕ
DNEVNI KM
NAPI KM
KMH
ALLES
RESET
0,0
KMH
FAHRZEIT
0:00:00
MODE
CZ Mazání 1 hodnoty – stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí hodnota
funkce, kterou si přejete smazat. Stiskněte tlačítko RESET po dobu
maximálně 2 sekund, dokud se zobrazovaná hodnota nevynuluje.
Mazání více hodnot – na zobrazované funkci DENNÍ KILOMETRY, DOBA JÍZDY,
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST,MAXIMÁLNÍ RYCHLOST stiskněte tlačítko RESET na dobu
delší než 4 sekundy, dokud se nezobrazí na displeji ALLES RESET.
Takto budou najednou vymazány hodnoty funkcí DENNÍ KILOMETRY,
DOBA JÍZDY, PRŮMĚRNÁ RYCHLOST, MAXIMÁLNÍ RYCHLOST.
DOBA JÍZDY
DOBA JAZDY
TRIP RIDING TIME
ВРЕМЯ РАБОТЫ
ČAS VOŽNJE
AZ UTAZÁSI IDŐ
SK Mazanie 1 hodnoty - stlačte tlačídlo MODE pokiaľ sa nezobrazí funkcia
ktorú si prajete zmazať. Stlačte tlačidlo RESET po dobu maximálne
2 sekúnd, pokiaľ sa zobrazovaná hodnota nevynuluje.
Mazanie viac hodnôt - na zobrazenej funkcii DENNÝCH KILOMETROV,
DOBA JAZDY, PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ alebo MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ stlačte
RESET dlhšie ako 4 sekundy pokiaľ sa nezobrazí na displeji ALLES RESET.
Takto sa vymažú všetky hodnoty funkcií DENNÝCH KILOMETROV,
DOBA JAZDY, PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ, MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ.
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST
PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ
AVERAGE SPEED
ВРЕМЯ РАБОТЫ
POVPREČNA HITROST
ÁTLAGSEBESSÉG
EN Reset 1 value – press MODE till desired function value you want to delete
is displayed. Press RESET for max. 2sec, till the value is zero.
Reset more values – press RESET on function DAY DISTANCE BIKE, TRIP RIDING
TIME, AVERAGE SPEED, MAXIMUM SPEED and hold for more than 4 sec till on
display ALLES RESET is displayed. This way function values will be deleted
DAY DISTANCE BIKE, TRIP RIDING TIME, AVERAGE SPEED, MAXIMUM SPEED.
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ
MAXIMUM SPEED
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
NAJVEČJA HITROST
MAXIMUM SPEED
Сбросить одно значение – нажать MODE до отображения значения
RU нужной функции, которое вы хотите удалить. Нажмите RESET max на
HODINY
ČAS
CLOCK
ВРЕМЯ
URA
ÓRA
2 секунды пока значение не станет равным 0.
Сбросить все значения - нажмите кнопку RESET на функции ПОЕЗДКА
РАССТОЯНИЕ, ВРЕМЯ РАБОТЫ, ВРЕМЯ РАБОТЫ или МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ и удерживайте более 4 секунд пока на дисплее не появится
надпись ALLES RESET. Таким образом значения всех функций будут удалены
ПОЕЗДКА РАССТОЯНИЕ, ВРЕМЯ РАБОТЫ, ВРЕМЯ РАБОТЫ, МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ.
CELKOVÉ KILOMETRY - funkce se nezobrazuje během jízdy
CELKOVÉ KILOMETRE - funkcia sa nezobrazuje počas jazdy
TOTAL DISTANCE BIKE - function is not displayed during ride
ВСЕГО КИЛОМЕТРОВ - функция не отображается во время езды
SKUPNI KM - Funkcija ni prikazana med vožnjo.
ÖSSZES KM - A funkció nem jelenik meg menet közben.
SI
CELKOVÁ DOBA JÍZDY - funkce se nezobrazuje během jízdy
CELKOVÁ DOBA JAZDY - funkcia sa nezobrazuje počas jazdy
TOTAL RIDING TIME - function is not displayed during ride
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ - функция не отображается во время езды
SKUPNI ČAS VOŽNJE - Funkcija ni prikazana med vožnjo
ÖSSZES IDŐ - A funkció nem jelenik meg menet közben.
Reset 1 vrednost – klikni MODE dokler se ne prikaže željena vrednost,
ki jo želite izbrisati. Pritisni RESET za največ 2 sekundi, dokler vrednost
ni nič.
Reset večih vrednosti – pritisnite RESET ali katerokoli finkcijo in držite
vsaj 4 sekund, dokler se ne izpiše ALLES RESET. Tako se ibrišejo
vse vrednosti DNEVNI KM, ČAS VOŽNJE, POVPREČNA HITROST, NAJVEČJA
HITROST.
1 érték törlése – a MODE gomb segítségével lépkedjen a nullázni kívánt
HU funkcióra. Ezután nyomja le a RESET gombot legfeljebb 2 másodpercre,
amíg az érték átvált nullára.
Több érték törlése – Nyomja le és tartsa lenyomva a RESET gombot több mint
4 másodpercig funkció NAPI KM, AZ UTAZÁSI IDŐ, ÁTLAGSEBESSÉG vagy
MAXIMUM SPEED. Ezzel a lépéssel az összes érték törlődik NAPI KM,
AZ UTAZÁSI IDŐ, ÁTLAGSEBESSÉG, MAXIMUM SPEED.
AKTUÁLNÍ RYCHLOST
AKTUÁLNE RÝCHLOST
CURRENT SPEED
ТЕКУЩАЯ СКОРОСТЬ
HITROST
AKTUÁLIS SPEED
SROVNÁNÍ AKTUÁLNÍ A PRŮMĚRNÉ RYCHLOSTI
POROVNANIE AKTUÁLNE A PRIEMERNÉ RÝCHLOST
COMPARISON ACTUAL SPEED / AVERAGE SPEED
СОПОСТАВЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ И СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ
PRIMERJAVA TRENUTNA HITROST/POVPREČNA HITROST
ÖSSZEHASONLÍTÁS AKTUÁLIS EGY ÁTLAG SPEED
0,0
CZ
AKTUÁLNÍ RYCHLOST JE STEJNÁ JAKO PRŮMĚRNÁ RYCHLOST
AKTUÁLNÍ RYCHLOST JE NEŽ PRŮMĚRNÁ RYCHLOST
AKTUÁLNÍ RYCHLOST JE NEŽ PRŮMĚRNÁ RYCHLOST
SK
AKTUÁLNA RÝCHLOSŤ JE ROVNAKÁ AKO PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ
AKTUÁLNA RÝCHLOSŤ JE NEŽ PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ
AKTUÁLNA RÝCHLOSŤ JE AKO PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ
SI
TRENUTNA HITROST JE ENAKA POVPREČNI HITROSTI.
TRENUTNA HITROST JE OD POVPREČBE HITROSTI.
TRENUTNA HITROST JE OD POVPREČNE HITROSTI.
-1-
EN
ACTUALL SPEED IS SAME AS AVERAGE SPEED.
ACTUALL SPEED IS THAN AVERAGE SPEED.
ACTUALL SPEED IS THAN AVERAGE SPEED.
RU
ТЕКУЩАЯ СКОРОСТЬ РАВНА СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ.
ТЕКУЩАЯ СКОРОСТЬ BЫШЕ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ.
ТЕКУЩАЯ СКОРОСТЬ HИЖЕ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ.
HU
AZ AKTUÁLIS SEBESSÉG UGYANAZ, MINT AZ ÁTLAGSEBESSÉG.
MAGASABB, MINT AZ ÁTLAGSEBESSÉG.
ALACSONYABB, MINT AZ ÁTLAGSEBESSÉG.
SET
> 3 sec
BC
906
16:30
MODE
CZ NASTAVENÍ
CZ
SK NASTAVENIE
SK
EN SETTINGS
EN
Stiskněte tlačítko MODE a poté stiskněte
tlačítko SET po dobu 3 sekund.
Mezi jednotlivými nastaveními přepínejte
tlačítkem MODE.
Pro změnu nastavení stiskněte krátce
tlačítko SET, tlačítkem MODE zvolte
požadovanou hodnotu a opět potvrďte
krátkým stiskem tlačítka SET.
Režim nastavení opustíte dlouhým
stiskem tlačítka SET po dobu 3 sekund.
Stlačte tlačidlo MODE a potom stlačte tlačidlo
SET po dobu 3 sekúnd. Medzi jednotlivými
nastaveniami prepínajte tlačidlom MODE.
Pre zmenu nastavenia stlačte krátko SET,
tlačidlom MODE zvoľte požadovanú hodnotu
a opäť potvrďte krátkym stlačením SET.
Režim nastavenia opustíte dlhým stlačením
SET po dobu 3 sekúnd.
Press MODE and then press SET for
more than 3 sec. Press MODE till desired
function is displayed. For change of settings
press shortly SET, by MODE choose
the right figure and confirm by short press
SET. Leave settings by press SET for more
than 3 sec.
RU НАСТРОЙКИ
RU
SI NASTAVITVE
SI
HU BEÁLLÍTÁS
H
Нажмите кнопку MODE, затем SET
на время более 3 секунд. Нажимайте
на кнопку MODE до отображения
нужной функции. Для изменения
параметров нажмите SET, кнопкой
MODE выберите правильный параметр
и подтвердите кратковременным
нажатием на кнопку SET.
Покиньте настройки нажатием кнопки
SET более 3 секунд.
Pritisnite MODE in nato pritisnite tipko
SET ter držite 3 sekunde. Pritisnite
MODE dokler se ne pokaže željena
funkcija. Za spremembo nastavitev
na kratko pritisnite SET, z MODE
izberete željeno funkcijo in potrdite
s kratkim pritiskom na SET. Nastavitve
zapustite z daljšim pritiskom za vsaj
3 sekunde.
Nyomja le a MODE majd a SET gombot több
mint 3 másodperc hosszan. A MODE gomb
segítségével válassza ki a beállítani kívánt
funkciót. A beállított érték megváltoztatásához
nyomja meg röviden a SET gombot, a MODE
gomb segítségével válassza ki a kívánt értéket
majd ismét nyomja meg a SET gombot röviden.
A beállításokból való kilépéshez nyomja
le a SET gombot több mint 3 másodperc
hosszan.
NASTAVENÍ / NASTAVENIE / SETTINGS / НАСТРОЙКИ / NASTAVITVE / BEÁLLÍTÁS
SET
SPRACHE
MOŽNOSTI / OPTIONS / ПАРАМЕТРЫ / LEHETŐSÉGEK
SET
JAZYK
LANGUAGE
ЯЗЫК
JEZIK
NYELV
SET
OK
DEUTSCH
ENGLISH
FRANCAIS
ITALIANO
ESPANOL
SVENSK
HOLLANDS
SET
OK
KMH
MPH
SET
SET
SET
SET
DEUTSCH
ENGLISH
SPRACHE
MODE
SET
SET
SET
KMH/MPH
KMH / MPH
SET
SET
KMH
MPH
KMH / MPH
MODE
SET
RADUNFANG
SET
OBVOD KOLA
OBVOD KOLESA
WHEEL SIZE
РАЗМЕР КОЛЕСА
VELIKOST ONROČNIKA
KERÉK MÉRET
Zadání čísel tlačítkem RESET. Přepínání mezi pozicemi čísel tlačítkem MODE.
RESET
Zadanie čísel tlačítkom RESET. Prepínanie medzi pozíciami čísel tlačidlom MODE.
I
I
SET
For change digit press RESET. For change position of digit press MODE.
SET
SET
SET
RADUMFANG
Для изменения самой цифры нажмите кнопку RESET. Для изменения позиции
цифры нажмите MODE.
OK
2.115
RADUMFANG
RADUMFANG
2.115
Za spremembo številk, klikni RESET. Za spremembo pozicije številk, kliknite MODE.
A számjegy pozíció váltáshoz nyomja meg a MODE gombot.
Az érték változtatásához nyomja meg a RESET gombot.
MODE
TABULKA ROZMĚRŮ KOL / TABULKA OBVODOV KOLIES / WHEEL SIZE CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ КОЛЕСА / TABELA VELIKOSTI OBROČEV / KERÉK MÉRET TÁBLÁZAT
kmh
mph
mm x 3,14
SET
UHRZEIT
km/h:
WS = mm x 3,14
mph :
WS = mm x 3,14
47-305
47-406
37-540
47-507
23-571
40-559
44-559
16x1.75x2
20x1.75x2
24x1 3/8 A
24x1.75x2
26x1
26x1.5
26x1.6
HODINY
ČAS
CLOCK
ЧАСЫ
URA
ÓRA
kmh
mph
127 2
159 0
194 8
190 7
197 3
202 6
205 1
47-559
50-559
54-559
57-559
37-590
37-584
20-571
SET
kmh
mph
26x1.75x2
207 0
26x1.9
208 9
26x2.00
211 4
26x2.125
213 3
26x1 3/8
210 5
26x1 3/8x 1 1/2 208 6
26x3/4
195 4
32-630
28-630
40-622
47-622
40-635
37-622
18-622
RESET
RESET
I
SET
I
27x1 1/4
27x1 1/4 Fif ty
28x1.5
28x1.75
28x1 1/2
28x1 3/8x 1 5/8
700 x18C
SET
I
SET
SET
UHRZEIT
UHRZEIT
12.35
UHRZEIT
12.25
UHRZEIT
SET
OK
12.35
MODE
SET
GESAMT
KM
CELKOVÉ KM – Nastavení počáteční hodnoty
CELKOVÉ KM – Nastavenie počiatočnej hodnoty
TOTAL KM – Set start entry
ВСЕГО КИЛОМЕТРОВ - Установите начальное значение
SKUPNI KM - nastavi začetno vrednost
ÖSSZES KM
RESET
SET
RESET
SET
SET
SET
GESAMT
KM
GESANT
KM
00.000
GESANT
KM
20.000
GESANT
KM
20.000
SET
OK
MODE
SET
GESAMTZEIT
CELKOVÝ ČAS – Nastavení počátečního času
CELKOVÁ ČAS – Nastavenie počiatočného času
TOTAL TIME – Set start time
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ – Установить время начала
SKUPNI ČAS - nastavi začetno vrednost
ÖSSZES IDŐ
RESET
SET
RESET
SET
SET
SET
GESAMTZEIT
GESAMTZEIT
SET
GESAMTZEIT
SET
GESAMTZEIT
MODE
SET
KONTRAST
KONTRAST
CONTRAST
КОНТРАСТ
KONTRASZT
SET
SET
SET
KONTRAST
20-622
23-622
25-622
28-622
32-622
37-622
40-622
700 x20C
700 x23C
700 x25C
700 x28C
700 x32C
700 x35C
700 x40C
211 4
213 3
214 6
214 9
217 4
220 5
222 4
Zadání čísel tlačítkem RESET. Přepínání mezi pozicemi čísel tlačítkem MODE.
Zadanie čísel tlačítkom RESET. Prepínanie medzi pozíciami čísel tlačidlom MODE.
For change digit press RESET. For change position of digit press MODE.
Для изменения самой цифры нажмите кнопку RESET. Для изменения позиции
цифры нажмите MODE.
Za spremembo številk, klikni RESET. Za spremembo pozicije številk, kliknite MODE.
A számjegy pozíció váltáshoz nyomja meg a MODE gombot.
Az érték változtatásához nyomja meg a RESET gombot.
Zadání čísel tlačítkem RESET. Přepínání mezi pozicemi čísel tlačítkem MODE.
Zadanie čísel tlačítkom RESET. Prepínanie medzi pozíciami čísel tlačidlom MODE.
For change digit press RESET. For change position of digit press MODE.
Для изменения самой цифры нажмите кнопку RESET. Для изменения позиции
цифры нажмите MODE.
Za spremembo številk, klikni RESET. Za spremembo pozicije številk, kliknite MODE.
A számjegy pozíció váltáshoz nyomja meg a MODE gombot.
Az érték változtatásához nyomja meg a RESET gombot.
Zadání čísel tlačítkem RESET. Přepínání mezi pozicemi čísel tlačítkem MODE.
Zadanie čísel tlačítkom RESET. Prepínanie medzi pozíciami čísel tlačidlom MODE.
For change digit press RESET. For change position of digit press MODE.
Для изменения самой цифры нажмите кнопку RESET. Для изменения позиции
цифры нажмите MODE.
Za spremembo številk, klikni RESET. Za spremembo pozicije številk, kliknite MODE.
A számjegy pozíció váltáshoz nyomja meg a MODE gombot.
Az érték változtatásához nyomja meg a RESET gombot.
1 - SLABÝ / WEAK / СЛАБАЯ / SLABO / GYENGE
2 - STANDARD / СТАНДАРТ
3 - SILNÝ / STRONG / СИЛЬНЫЙ
RESET
KONTRAST
OK
219 9
217 4
222 4
226 8
226 5
220 5
210 2
kmh
mph
SET
3
-2-
OK
Zadání čísel tlačítkem RESET.
Zadanie čísel tlačítkom RESET.
For change digit press RESET.
Для изменения самой цифры нажмите кнопку RESET.
Za spremembo številk, klikni RESET.
Az érték változtatásához nyomja meg a RESET gombot.
BALENÍ OBSAHUJE / BALENIE OBSAHUJE / PACKAGE INCLUDES /
ВКЛЮЧЕНО В УПАКОВКУ / PAKET VSEBUJE / CSOMAG TARTALMA:
DOSTUPNÉ NÁHRADNÍ DÍLY / DOSTUPNÉ NÁHRADNÉ DIELY /
SPARE PARTS / ИМЕЮЩИЕСЯ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ MAGNET /
DOBAVLJIVI REZERVNI DELI / ELÉRHETŐ TARTALÉK ALKATRÉSZEK:
39042 - Magnet / Магнит / Mágnes
390412 - Magnet Power / Магнит Power / MágnesPower
39065 - Set gumiček 3 ks / Sada gumičiek / Rubber set / Комплект резины / Elastike za pritditev / Gumi készlet
390481 - Kabeláž - komplet / Kabeláž - komplet / Mounting set complete / Сборка завершена / Set za montažo /
Konzol készlet
Baterie / 3V lithium / Batérie / Battery / Батарея / Naterija/ Elem - 1 x CR2032
32 mm
42 mm
OBECNÉ INFORMACE / VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE / GENERAL INFORMATION / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ /
SPLOŠNE INFORMACIJE / ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
CZ
SK
Zobrazení nízkého napětí baterie – na displeji se zobrazí:
KMH
LEER
1 1:36
Zobrazenie nízkeho napätia batérie - na displeji sa zobrazí:
KMH
Výměna baterie
Pomocí mince otevřete zadní kryt. Vyjměte baterii a vložte novou
baterii lithium CR2032 3V. Dbejte na správnou polaritu.
Po vložení baterie musí být viditelný nápis + PLUS na baterii.
Pokud je těsnící kroužek volný, vložte jej znovu.
Pomocí mince zavřete zadní kryt.
Po výměně baterie zadejte znovu všechny hodnoty – viz. Nastavení.
Při delším uskladnění může dojít ke snížení kapacity nebo vybití baterie.
Na toto se záruka nevztahuje.
Nevystavujte počítač teplotám vyšším než 60°C nebo nižším než 0°C,
hrozí trvalé poškození počítače.
Vzdálenost mezi magnetem a snímačem musí být méně než 5mm.
EN
LEER
1 1:36
Výmena batérie
Pomocou mince otvorte zadný kryt.
Starú batériu opatrne vytiahneme a vložíme novú batériu CR2032 - 3V,
Dbajte na správnu polaritu. (po vložení batérie do počítača vidíme jej
označenie +.
Skontrolujeme tesniaci krúžok, ak je voľný vložíme ho do drážky.
Pomocou mince uzavrieme kryt.
Po výmene batérie nastavíme všetky hodnoty - viď.Nastavenie.
Pri dlhšom skladovaní tachometra môže dôjsť k zníženiu kapacity alebo vybitie batérie - na
toto sa záruka nevzťahuje.
Nevystavujte tachometer teplotám vyšším ako 60°C alebo nižším ako 0°C - hrozí poškodenie
tachometra.
Vzdialenosť medzi magnetom a snímačom musí byť menej ako 5mm.
RU
Battery change is displayed on display:
KMH
LEER
1 1:36
Замена батареи отобразится на дисплее:
KMH
Battery change
Open rear cover by coin.
Take out battery and insert new battery lithium CR2032 3V.
Check the right polarity. After insert battery must be
+ PLUS visible. If the sealing ring is loose, re-insert it.
Close cover by coin.
After battery change, all data have to be re-entered again – see Settings.
By longer storage can be battery capacity lower or battery can be flat. For this
there is no warranty.
Do not expose temperatures higher than 60°C or lower than 0°C, computer
can be damaged.
Distance between magnet and receiver less than 5mm
LEER
1 1:36
Замена батареи
Открыть заднюю крышку монетой.
Выньте батареи и вставьте новые батареи Li-ON CR2032 3V.
Проверьте полярность. После вставки батареи должны быть виден
"+ PLUS" контакт.
Если уплотнительные кольца утеряны, замените их. Закройте крышку монеткой.
После замены батареи все данные должны быть введены заново - см. Настройки.
При длительном хранении емкость батареи может стать ниже или батарея может
разрядиться. Данный случай - не гарантийный.
Не подвергайте температурам выше 60 °C или ниже 0 °C, компьютер может быть
поврежден.
Расстояние между магнитом и приемником менее 5 мм.
HU
SI
Menjava baterije je prikazana na zaslonu:
KMH
LEER
1 1:36
Menjava baterije
oklopec baterije odprite s kovancem.
Odstarnite baterijo in je zamenjate z novo litije CR2032 3V.
Preverite polariteto. Po vstavitvi baterije mora biti viden + PLUS.
Če se sname tesnilo, ga poravnajte.
S kovancem zapri pokrov.
Po menjavi baterije morate ponovno vstaviti vse podatke – glej Nastavitve.
Az elem cseréje szükséges, mikor az erre figyelmeztető jel megjelenik a kijelzőn.
KMH
LEER
1 1:36
Elem csere
Csavarja le a készülék hátulján lévő fedelet egy érme segítségével.
Vegye ki az elemet, ezután helyezzen be egy új CR2032 3V lithium
elemet. Kérjük, figyeljen a helyes polaritásra.
Az elem helyes behelyezése után az elem pozitív (+) oldala marad látható.
Amennyiben a tömítőgyűrű kimozdult a helyéről, azt helyezze vissza. Zárja vissza a fedelet
egy érme segítségével. Az elem cseréje után a készülék beállítását ismételten el kell végezni.
Pri dalšem skladiščenju se lahko zmanjaša kapacitivnost baterije, ali se celo
popolnoma izprazni. Na baterije ni garancije.
A hosszabb tárolási idő miatt az elem kapacitása lehet alacsonyabb, vagy teljesen lemerült.
Erre a garancia nem érvényes.
Ne izpostavljajte temperaturi višji od 60°C ali nižji od 0°C, saj se števec lahko
poškoduje.
Ne tegye ki a készüléket 60°C-nál magasabb, illetve 0°C-nál alacsonyabb hőmérsékletnek,
mert a készülék megsérülhet.
Razdalja med madnetom in sprejemnikom ne sme biti večja od 5 mm.
A távolság a mágnes és a jeladó között kevesebb, mint 5mm legyen.
SUPPLIED BY
Dodavatel / Dodávateľ / Supplier / Поставщик / Dobavitelj:
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., U Tescomy 250, 760 01 Zlin, CZ, www.kckcyklosport.cz, www.force.cz
Země původu Čína / Made in China / Страна происхождения Китай
-3-
MONTÁŽ / INSTALLATION / INSTALLAZIONE / СБОРКА / MONTAŽA
1
2
A
3
4x
B
C
D
4x
+
90°
4
5
32
6
42
7
7
!
8
+
42
9
10
3
:2
15
15:23
11
A
B
C
D
CLOSE
OPEN
1€
CR2032
CR2032
+
+
-4-
1€
Download

manual: navod-pc-f9.pdf - KCK CYKLOSPORT