Slovenská Oftalmologická Spoločnosť
Očná klinika FN Trenčín
XVI. VÝROČNÝ KONGRES
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
21. - 23. október 2010
www.samedi.sk
Trenčín KaMC OS SR - Dom armády Trenčín
Hviezdoslavova 16, Trenčín
PROGRAM
www.samedi.sk/kongresofttn
Slovenská Oftalmologická Spoločnosť
Očná klinika FN Trenčín
Vydavateľstvo SAMEDI, s.r.o.
Vás pozývajú na
XVI. VÝROČNÝ KONGRES
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
21. - 23. október 2010
Trenčín KaMC OS SR - Dom armády Trenčín
Hviezdoslavova 16, Trenčín
PREDSEDA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU
MUDr. Zuzana Šustykevičová
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
prim. MUDr. Marek Káčerik
MUDr. Zuzana Cagalová
MUDr. Martina Hauptvogelová
MUDr. Vladimíra Homolová
MUDr. Daniel Klánek
MUDr. Danka Sedláčková
MUDr. Ján Hendrich
MUDr. Petra Senešiová
MUDr. Jamshed Anwarzai
MUDr. Bibiana Vranková
MUDr. Eva Michalová
VEDECKÝ SEKRETARIÁT
Slovenská Oftalmologická Spoločnosť
Klinika detskej oftalmológie LF UK-DFNsP
Limbová 1, 833 40 Bratislava
tel.: +421 2 59 37 13 45
+421 2 59 37 13 41
e-mail: [email protected]
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Vydavateľstvo SAMEDI, s.r.o.
Ing. Danica Paulenová
e-mail: [email protected]
www.samedi.sk/kongresofttn
ŠTVRTOK 21. 10. 2010
15:00
Zasadnutie výboru SOS, Hotel MAGNUS Trenčín
PIATOK 22.10.2010
Blok A Divadelná sála
Blok B Univerzálna sála
8:00 - 9:00
Prednášky sponzorované zo vzdelávacieho grantu
firmy NEOMED
9:00 - 10:45
Sekcia A1
Katarakta 1
9:00 - 10:45
Sekcia B1
Glaukóm
10:45 - 11:00
Prestávka
11:00 - 12:00
Slávnostné otvorenie, blahoželanie jubilantom
12:00 - 13:00
Obed
13:00 - 14:00
Prednášky sponzorované zo vzdelávacieho grantu
firmy PFIZER
13:30 - 13:45
Prednášky sponzorované zo vzdelávacieho grantu
firmy VULM
14:00 - 15:30
Sekcia A2
Rohovka
14:00 - 15:30
Sekcia B2
Tumory + Vária
15:30 - 15:45
Prestávka
15:45 - 17:30
Sekcia A3
Katarakta 2
15:45 - 17:30
Sekcia B3
Pedooftalmológia
19:30 - 02:00
Spoločenský večer
SOBOTA 23. 10. 2010
08:15 - 08:45
Prednášky sponzorované zo vzdelávacieho grantu
firmy NOVARTIS
09:00 - 10:30
Sekcia A4
Sietnica
10:30 - 10:45
Prestávka
10:45 - 12:00
Sekcia A5
Váriá
12:00 - 12:20
Záver a vyhodnotenie kongresu
4
Blok A1 - Divadelná sála - PIATOK
9:00-10:45
KATARAKTA 1
Predsedníctvo: Izák M., Veselý F., Černák A.
1. Černák A., Škrovinová D., Kosová A.
Súčasný stav chirurgie katarakty a refrakčnej chirurgie na Slovensku
2. Trnavec B., Černák A., (Bratislava)
Mydriáza pred operáciou katarakty topická versus Sugi v roztoku mydriatík
3. Oslanec J., Izák M., Villemová K., (Banská Bystrica)
Syndróm vlajúcej dúhovky (IFIS)
4. Veselý F., (Bratislava)
Multifokálne vnútroočné šošovky - áno, či nie
5. Žiak P., Šesták M., (Martin)
Rotačné asymetrické multifokálne VOŠ Lentis M plus - prvé skúsenosti
6. Žiak P., Šesták M., (Martin, Bratislava)
Riešenie neriešiteľného - Sulcoflex Toric
7. Trizuljaková E., (Považská Bystrica)
Riešenie astigmatizmu a katarakty tórickou vnútroočnou šošovkou
8. Izák M., (Banská Bystrica)
Mikrochirurgia subluxovanej katarakty
9. Izák M., (Banská Bystrica)
Ako operovať expulzívnu hemorágiu ?
10. Černák M., Líšková P., Černák A., Kakoulidis K., (Bratislava)
Implantácia iris claw u afakie na zadnú stenu dúhovky
11. Machová L., Talašová M., Hélová D., (Zlín)
Naše zkušenosti s difrakční čočkou
DISKUSIA
Blok A2 - Divadelná sála - PIATOK
13:00-14:00
- Molnárova M., (Banská Bastrica)
Nové prístupy v diagnostike a liečbe diabetickej retinopatie a diabetického edému makuly
- Vodrážková E., (Bratislava)
Prečo je dôležité hovoriť o cieľovom vnútročnom tlaku
- Moravanský N., (Bratislava)
Forenzné aspekty farmakoterapie: skúsenosti zo znaleckej praxe
Prednášky sponzorované zo vzdelávacieho grantu firmy PFIZER
14:00-15:30
ROHOVKA
Predsedníctvo: Hlôška B., Černák A., Izák M.
12. Izák M., Gablasová K., Izáková-Čižmárová A., (Banská Bystrica)
Implantácia INTACS pri keratektáziách - 4 ročné skúsenosti
5
13. Izák M., Gablasová K., Izáková-Čižmárová A., Bartošová H., (Banská Bystrica)
INTACS + ARTISAN
14. Veselý P., Studený P., (Bratislava)
Myo-Ring - riešenie keratokónu
15. Veselý P., Studený P., Siveková D., Veselý F., (Bratislava, Praha)
Myo-Ring A CXL - možné konečné riešenie ?
16. Hlôška B., (Košice)
Dočasná keratoprotéza v liečbe ťažkých perforačných poranení
17. Juhás T. ml., Beláňová L., (Bratislava)
Liečba pelucidnej marginálnej degenerácie rohovky excimerovým laserom
a crosslinkingom- kazuistika
18. Černák A., (Bratislava)
Nové trendy v liečbe infekčných ochorení predného segmentu oka
19. Potocký M., (Bratislava)
Nová éra v antiinfektívnej liečbe - bez konzervačnej látky
20. Michalíková Ľ., (Malacky)
Výskyt a prevalencia suchého oka a jeho moderná liečba
21. Škrovinová D., a kol. (Žilina)
Symptómy DED a ich účinná liečba
DISKUSIA
Blok A3 - Divadelná sála - PIATOK
15:45-17:30
KATARAKTA 2
Predsedníctvo: Ferko J., Ondrejková M., Potocký M.
22. Halás M., ml, Peško K., Strmeň P., (Bratislava)
EUREQUO systém - európska online databáza operácií katarákt - naše prvé skúsenosti
23. Kosová A., Kakoulidis K., Černák A., (Bratislava)
Progres EUREQUO projektu na Slovensku
24. Veselý P., (Bratislava, Praha)
Alcon-Cachet- prednokomorová fakická šošovka
25. Potocký M., (Bratislava)
Rok s Lotemaxom
26. Potocký M.,Ponťuchová E., (Bratislava)
Astigmatizmus neutrálny rez ako realita
27. Ondrejková M., (Zvolen)
Porovnanie účinnosti lineárneho a torzného faka
28. Ferko J., (Košice)
Nekonečný príbeh...
29. Hurčíková M., Svatková S., (Trebišov)
Lens-iris diaphragm retropulsion syndrome (LIDRS) pri operácii katarakty
30. Kyseľová P., Ondrejková M., Slizová I., (Zvolen)
Porucha spánku po implantácii šošovky so žltým filtrom, realita a mýty
6
Blok B1 - Univerzálna sála - PIATOK
8:00-9:00
- Potocký M., (Bratislava)
Konzervatívna liečba glaukómu - pohľad na základe štúdie GREAT
Prednášky sponzorované zo vzdelávacieho grantu firmy NEOMED
9:00-10:45
GLAUKÓM
Predsedníctvo: Ferková S., Čmelo J., Lysina P.
31. Ferková S., (Bratislava)
Liečba glaukómu v Európe a na Slovensku
32. Hauptvogelová M., (Trenčín)
Pigmentový glaukóm v klinickej praxi
33. Čmelo J., (Bratislava)
Glaukóm - význam hodnotenia intrakraniálneho tlaku
34. Praženicová M., Hazuchová A., Červeňová M., Lukáčová T., (Banská Bystrica)
Liečba analógmi prostaglandínov a hrúbka rohovky
35. Oláh Z., Veselovský J., (Bratislava)
Porovnanie pôsobenia zmesi špecifických aminokyselín po aplikácii s niektorými
antiglaukomatikami na VOT v experimente
36. Potocký M., (Bratislava)
Lepšia ochrana zorného poľa
37. Ferková S., (Bratislava)
Vieme zlepšiť očný krvný prietok pri glaukóme ?
38. Ženčárová A., Brániková Ľ., (Nové Zámky)
Pokročilý glaukóm....ako ďalej ?
39. Lysina P., Ondrejková M., (Zvolen)
Chirurgická liečba glaukómu
40. Dvorská I., (Košice)
Možnosti kontroly progresie glaukómových zmien na TZN
41. Simonidesová I., (Bojnice)
RTVue Fourier-Domain OCT v diagnostike glaukómu
42. Klimešová K., (Zlín)
Hystereze rohovky jako rizikový faktor nitroočního tlaku
DISKUSIA
Blok B2 - Univerzálna sála - PIATOK
13:30-13:45
- Spíšek J., (Hradec Králové)
Vliv doplňku stravy AVILUT Lutein 12 mg na změny tloušťky makuly sítnice, na změny visu
a dotazníková metoda subjektivního hodnocení pacientů při dlouhodobém podávání preparátu
Prednášky sponzorované zo vzdelávacieho grantu firmy VULM
7
14:00-15:30
TUMORY + VÁRIÁ
Predsedníctvo: Furdová A., Černák M., Šustykevičová Z.
43. Svetlošáková Z., Furdová A., Oláh Z., Egnerová A., (Bratislava)
Epidemiológia a evidencia mimoočných nádorov (dg.C44) podľa údajov
Onkologických registrov SR a ČR
44. Furdová A., Svetlošáková Z., Oláh Z., Egnerová A., (Bratislava)
Epidemiológia a evidencia vnútroočných nádorov (dg.C69) podľa údajov
Onkologických registrov SR a ČR
45. Svetlošáková Z., Furdová A., Babál P., (Bratislava)
Význam stanovenia expresie génu p53 u malígnych uveálnych melanómov
46. Furdová A., Svetlošáková Z., Strmeň P., Chynoranský M., (Bratislava)
Malígny melanóm choroidei T4 - kazuistika priebehu ochorenia
47. Černák M., Majtánová N., (Bratislava)
Endoresekcia malígneho melanómu choroidei
48. Furdová A., Oláh Z., Svetlošáková Z., Babál P., Kobzová D., (Bratislava)
Zanorený pohyblivý orbitálny implantát z methylmetakrylátu „hydron“ klinický a histopatologický obraz 25-rokov po implantácii
49. Šustykevičová Z., Večeřa J., (Trenčín)
Očné komplikácie mukokély prínosových dutín
50. Hauptvogelová M., Cagalová Z., Šustykevičová Z., (Trenčín)
Drúzy zrakového nervu a ich komplikácie
51. Homolová V., (Trenčín)
Hyperbarická oxygenoterapia v liečbe optickej ischemickej neuropatie
DISKUSIA
Blok B3 - Univerzálna sála - PIATOK
15:45-17:30
PEDOOFTALMOLÓGIA
Predsedníctvo: Gerinec A., Gajdošová E., Jemelík R.
52. Izák M., Izáková-Čižmárová A., (Banská Bystrica)
Mikrochirurgia detskej katarakty
53. Žiak P., Sisková E., Ďurčová T., (Martin, Bratislava)
Korigovať myopiu eximerovým laserom u 11-ročného dieťaťa ?
54. Škrovinová D., a kol. (Žilina)
Wavefront optimalizovaná ablácia u detí a mladistvých pre anizometropiu
55. Cagalová Z., Senešiová P., (Trenčín)
Obojstranná optická neuritída u detí
56. Gromová M., (Bratislava)
Prínos VEP v pedooftalmológii
57. Bušányová B., Gondová G., Gerinec A., (Bratislava)
Efektívnosť travoprostu v liečbe detského glaukómu
58. Gerinec A., (Bratislava)
Tumory orbity u detí
8
59. Lysina P., Ondrejková M., (Zvolen)
Screening refrakčných vád v detskom veku
60. Gajdošová E., Gerinec A., (Londýn, Bratislava)
Kompenzácia zrakového postihnutia u detí prostredníctvom optických pomôcok
61. Jemelík R., (Zlín)
Operace kompenzačního postavení nystagmu - kazuistika
62. Štetinová T., Gerinec A., (Bratislava)
Genetické aspekty dystrofií sietnice
DISKUSIA
Blok A4 - Divadelná sála - SOBOTA
8:15-8:45
- Molnárova M., (Banská Bastrica)
Bezpečnosť antiVEGF liečby v indikácii VPDM
- Hasa J., (Bratislava)
Účinnostný profil lieku Lucentis v indikácii VPDM
Prednášky sponzorované zo vzdelávacieho grantu firmy NOVARTIS
9:00-10:30
SIETNICA
Predsedníctvo: Molnárová M., Káčerik M., Ondrejková M.
63. Jurčák M., Michalíková M., (Poprad)
Vplyv suplementácie lueteínu na hustotu pigmentu v makule (MPOD)
64. Molnárová M., Demský P., Lešková V., Bartošová H., (Banská Bystrica)
Efektívnosť a bezpečnosť liečby vlhkej formy VPDM Macugenom.
Výsledky po 1 a 2 rokoch liečby.
65. Molnárová M., Demský P., Lešková V., Bogdánová B., (Banská Bystrica)
Efektívnosť a bezpečnosť liečby vlhkej formy VPDM Lucentisom. Výsledky po 1 a 2 rokoch
66. Šustykevičová Z., Homolová V., (Trenčín)
Účinnosť liečby ranibizumabom u pacientov s vlhkou formou VPDM
s nízkou zrakovou ostrosťou
67. Ondrejková M., Gajdošová M., (Zvolen)
Nové indikácie antiVEGF
68. Lipková B., Káčerik M., Alexík M., (Žilina)
Liečba diabetického edému makuly ranibizumabom na našom pracovisku
69. Alexík M., Káčerik M., Lipková B., (Žilina)
Naše skúsenosti v liečbe diabetického edému makuly Macugenom
70. Molnárová M., Demský P., (Banská Bystrica)
Význam sulodexidu v liečbe diabetickej retinopatie - výsledky prospektívneho sledovania
71. Káčerik M., Lipková B., Alexik M., (Žilina)
Chirurgická liečba epiretinálnej membrány
72. Jančo L., Vida R., Villemová K., (Banská Bystrica)
Pars plana vitrektómia pri idiopatickej diere makuly
DISKUSIA
9
Blok A5 - Divadelná sála - SOBOTA
10:45-12:00
VÁRIÁ
Predsedníctvo: Molnárová M., Lipková B., Výborný P.
73. Výborný P., Sičáková S., (Praha)
Selektívní laserová trabekuloplastika - výsledky ve strednědobém sledování
74. Molnárová M., (Banská Bystrica)
Bezpečnosť pri práci s lasermi v oftalmológii
75. Dugová E., (Zlín)
... kreatinín 3 000 aneb na očním se neumírá...
76. Lipková B., Káčerík M., Alexík M., (Žilina)
Off label liečba gélom Vidisic
77. Komenda I., (Olomouc)
Fundus autoflorescence
78. Svatková S., Hurčíková M., Piecková N., (Trebišov)
Analýza patologických stavov v oftalmológii pomocou spektrálneho OCT-SLO prístroja
79. Foľtová D., (Bardejov)
OCT v ambulancii malého okresného mesta -áno alebo nie ?
80. Kofroňová M., Kuběna T., Černošek P., (Zlín)
Netradiční využití OCT a HRT v ambulantní praxi
81. Záhorcová M., Svetlošáková Z., Strmeň P., (Bratislava)
Nekrotizujúca herpetická retinitída - kazuistika
82. Blahušiaková A., Žiak P., Čepilová Z., Jakubovičová B., (Martin, Vyšné Hágy)
Bechcetova choroba - kazuistika
83. Javorská L., Jurčák M., Michalková M., (Poprad)
Atypická temporálna vaskulitída ? - kazuistika
DISKUSIA
10
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Dátum a miesto konania
21. - 23. október 2010, Trenčín KaMC OS SR - Dom armády Trenčín
Zasadnutie výboru SOS
21. október 2010 o 15:00 hod., Hotel MAGNUS, Považská ulica 1706, Trenčín
Registrácia
21. október 2010 od 16:00 - 17:00 hod.
22. október 2010 od 7:00 - 13:00 hod.
23. október 2010 od 7:30 - 10:00 hod.
Registračný poplatok
Členovia SOS a ČOS
Ostatní lekári
Nepracujúci dôchodcovia
do 30. 9.
50 €
do 30. 9.
70 €
do 30. 9.
15 €
po 30. 9.
70 €
po 30. 9.
90 €
po 30. 9.
30 €
Registračný poplatok zahrňuje
- účasť na odborných prednáškach
- kongresové materiály, program, abstrakty, kongresová taška
- občerstvenie počas kávových prestávok, obed
Spoločenský večer
22. október 2010, od 19:30 - 02:00 hod.
Spôsob platby
- v hotovosti pri registrácii
- poštovou poukážkou
- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 30. 9. 2010)
Majiteľ účtu: Vydavateľstvo SAMEDI
Banka: ČSOB
Číslo účtu: 4002236664/7500
Variabilný symbol: 211010
Poznámka: meno účastníka
Parkovanie je vyznačené na mape
Parkovací dom
Dom armády
Download

P R O G R A M