OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTÊPSTW NIESZCZÊŒLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych
wypadków, zwane dalej OWU maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia, zwanych dalej umowami zawieranych przez BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group, zwane dalej Towarzystwem z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami
organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowoœci prawnej, zwanymi dalej
Ubezpieczaj¹cymi.
2. W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym do umowy mog¹ byæ wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU, przy czym postanowienia te pod rygorem niewa¿noœci wymagaj¹ formy pisemnej.
3. Ubezpieczaj¹cy mo¿e zawrzeæ umowê na cudzy rachunek.
ce trwa³y uszczerbek na zdrowiu lub œmieræ Ubezpieczonego, spowodowane przyczyn¹ zewnêtrzn¹ niezale¿nie od woli Ubezpieczonego.
2. Przedmiotem ubezpieczenia, po op³aceniu dodatkowej sk³adki, mog¹
byæ równie¿ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków powsta³e w wyniku zawa³u serca i udaru mózgu.
§ 4.
Umowa obejmuje nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków powsta³ych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 5.
Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków maj¹cych miejsce w ¿yciu prywatnym i podczas okreœlonej
w umowie pracy zawodowej lub nauki jak równie¿ w drodze do/z pracy/
szko³y/uczelni w okresie, w którym Towarzystwo udzieli³o ochrony
ubezpieczeniowej.
DEFINICJE
§ 2.
1. Przez u¿yte w niniejszych OWU okreœlenia rozumie siê:
1) ca³kowita niezdolnoœæ do pracy – sta³a niezdolnoœæ Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej orzeczona przez
lekarza orzecznika ZUS;
2) koszty leczenia – wydatki poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powsta³e wskutek:
a) udzielenia doraŸnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej;
b) pobytu w szpitalu, badañ, zabiegów i operacji (z wy³¹czeniem operacji plastycznych);
c) nabycia niezbêdnych lekarstw i œrodków opatrunkowych przepisanych przez lekarza;
d) przewozu Ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium.
3) nieszczêœliwy wypadek – nag³e zdarzenie wywo³ane przyczyn¹
zewnêtrzn¹, w nastêpstwie którego Ubezpieczony niezale¿nie od swej
woli dozna³ uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia powoduj¹cych
trwa³y uszczerbek na zdrowiu lub zgon Ubezpieczonego;
4) pobyt w szpitalu – hospitalizacja Ubezpieczonego w szpitalu trwaj¹cy nieprzerwanie przez co najmniej 24 godziny;
5) œrodki pomocnicze – wszelkie elementy wspomagaj¹ce proces
leczniczy takie jak: gorsety, protezy, kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne;
6) trwa³y uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawnoœci organizmu polegaj¹ce na trwa³ym uszkodzeniu organu (narz¹du, uk³adu) lub
rozstroju zdrowia, które powoduje nie rokuj¹ce poprawy upoœledzenie jego funkcji;
7) Ubezpieczaj¹cy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoœci prawnej zawieraj¹ca umowê
i zobowi¹zana do op³acenia sk³adki;
8) ubezpieczenie zbiorowe – ubezpieczenie zawarte na rzecz
grupy licz¹cej co najmniej 5 osób fizycznych, nale¿¹cej do okreœlonej
zbiorowoœci, np. pracowników zak³adu pracy, uczniów szko³y, studentów szkó³ wy¿szych;
9) Ubezpieczony – osoba fizyczna, na rachunek której zawarto
umowê;
10) Uposa¿ony – osoba lub osoby wyznaczone przez Ubezpieczonego uprawnione do otrzymania œwiadczenia w razie jego œmierci bêd¹cej nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku.
§ 6.
1. Umowa mo¿e zostaæ zawarta w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym.
2. Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:
1) œmieræ Ubezpieczonego;
2) trwa³y uszczerbek na zdrowiu;
3) naprawê lub nabycie protez i œrodków pomocniczych.
3. Zakres rozszerzony ubezpieczenia obejmuje:
1) œmieræ Ubezpieczonego;
2) trwa³y uszczerbek na zdrowiu;
3) naprawê lub nabycie protez i œrodków pomocniczych;
4) ca³kowit¹ niezdolnoœæ do pracy;
5) czasow¹ niezdolnoœæ do pracy/nauki (zasi³ek dzienny);
6) leczenie;
7) pobyt w szpitalu (dzienne œwiadczenie szpitalne).
RODZAJE I WYSOKOŒÆ ŒWIADCZEÑ
ŒWIADCZENIA W RAMACH PODSTAWOWEGO ZAKRESU
UBEZPIECZENIA
§ 7.
Z tytu³u umowy nastêpstw nieszczêœliwych wypadków zawartej z zakresem œwiadczeñ podstawowych Towarzystwo wyp³aca œwiadczenie
z tytu³u:
1) œmierci Ubezpieczonego:
a) OPCJA A – w wysokoœci 50% sumy ubezpieczenia okreœlonej
w dokumencie ubezpieczenia;
b) OPCJA B – w wysokoœci 100% sumy ubezpieczenia okreœlonej
w dokumencie ubezpieczenia.
2) trwa³ego uszczerbku na zdrowiu – wysokoœæ œwiadczenia odpowiada procentowi sta³ego uszczerbku na zdrowiu orzeczonego przez
lekarzy powo³anych przez Towarzystwo, na podstawie poni¿szej tabeli
procentowego sta³ego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy
ubezpieczenia.
PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA
§ 3.
1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków polegaj¹ce na uszkodzeniu cia³a lub rozstroju zdrowia powoduj¹BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group
KRS 11036, S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia³ Gospodarczy KRS
NIP 525-21-66-530, Kapita³ zak³adowy: 61.500.000,00 z³ – op³acony w ca³oœci
ul. Rydygiera 21A, 01-793 Warszawa
tel.: (+48 22) 544 14 70–71, faks: (+48 22) 544 14 74
1/6
3) naprawy lub nabycia protez i œrodków pomocniczych – zwrot
kosztów naprawy lub nabycia protez i œrodków pomocniczych
w zwi¹zku z nieszczêœliwym wypadkiem nastêpuje w oparciu o dostarczone orygina³y rachunków do wysokoœci 10% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie ubezpieczenia, ale nie wiêcej ni¿ 1 500 PLN i pod
warunkiem, ¿e naprawa/nabycie zlecone zosta³y przez lekarza oraz mia³y
miejsce w okresie 2 lat od daty zaistnienia nieszczêœliwego wypadku.
2. Wysokoœæ œwiadczenia z tytu³u trwa³ego uszczerbku na zdrowiu nie
mo¿e przekroczyæ 100% sumy ubezpieczenia okreœlonej w dokumencie ubezpieczenia.
TABELA TRWA£EGO INWALIDZTWA DLA POTRZEB UBEZPIECZENIA NASTÊPSTW NIESZCZÊŒLIWYCH WYPADKÓW
W BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ S.A. VIENNA
INSURANCE GROUP
L.p.
Rodzaj trwa³ego uszczerbku
Ocena procentowa
Ca³kowita fizyczna utrata
lub ca³kowita utrata w³adzy
nad poszczególnymi narz¹dami
1. koñczyna górna
a) w stawie barkowym
b) powy¿ej stawu ³okciowego
c) poni¿ej stawu ³okciowego
d) poni¿ej nadgarstka
2. kciuk
3. palec wskazuj¹cy
4. inny palec u rêki
5. koñczyna dolna
a) w stawie biodrowym
b) powy¿ej stawu kolanowego
c) poni¿ej stawu kolanowego
d) stopa w ca³oœci
e) stopa z wy³¹czeniem piêty
6. paluch
7. inny palec u stopy
Ca³kowita fizyczna utrata
8. wzroku w obu oczach
9. wzroku w jednym oku
10. wzroku w jednym oku, jeœli przed
wypadkiem stwierdzono œlepotê
drugiego oka
11. s³uchu w obu uszach
12. s³uchu w jednym uchu
13. s³uchu w jednym uchu, jeœli przed
wypadkiem stwierdzono g³uchotê
drugiego ucha
14. mowy (obejmuje ca³kowit¹ utratê
jêzyka oraz afazjê motoryczn¹
i sensoryczn¹)
15. nerki
16. nosa (³¹cznie z koœæmi nosa)
17. ma³¿owiny usznej
Urazy narz¹dów moczowo-p³ciowych
18. ca³kowita utrata macicy
a) w wieku do 45 roku ¿ycia
b) w wieku powy¿ej 45 roku ¿ycia
19. ca³kowita utrata gruczo³u sutkowego
20. ca³kowita utrata jajnika lub j¹dra
21. ca³kowita utrata pr¹cia
ŒWIADCZENIA W RAMACH ROZSZERZONEGO ZAKRESU
UBEZPIECZENIA
§ 8.
1. Z tytu³u umowy zawartej w zakresie rozszerzonym Towarzystwo
oprócz œwiadczeñ okreœlonych dla zakresu podstawowego wyp³aca
œwiadczenia z tytu³u:
1) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy – w wysokoœci 100% sumy
ubezpieczenia okreœlonej odrêbnie w dokumencie ubezpieczenia
pod warunkiem jednak, ¿e orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o ca³kowitej niezdolnoœci do wykonywania jakiejkolwiek pracy spowodowanej nieszczêœliwym wypadkiem jakiemu uleg³ Ubezpieczony nast¹pi
najpóŸniej do koñca 24-ego miesi¹ca od dnia wydarzenia siê nieszczêœliwego wypadku;
2) czasowej niezdolnoœci do pracy/nauki (zasi³ek dzienny) –
w wysokoœci 1/90 sumy ubezpieczenia okreœlonej odrêbnie w dokumencie ubezpieczenia dziennie przez maksymalny okres 90 dni
pod warunkiem, ¿e czasowa niezdolnoœæ do pracy/nauki jest skutkiem
nieszczêœliwego wypadku jakiemu uleg³ Ubezpieczony i ¿e czasowa
niezdolnoœæ do pracy/nauki stwierdzona zosta³a w³aœciwym zaœwiadczeniem wydanym przez lekarza (w przypadku czasowej niezdolnoœci do
pracy w³aœciwym zaœwiadczeniem jest zaœwiadczenie wydane na druku
ZUS ZLA). Zasi³ek dzienny wyp³acany jest od 15-ego dnia niezdolnoœci
do pracy/nauki wy³¹cznie z tytu³u nieszczêœliwych wypadków maj¹cych
miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i przys³uguje osobom
pracuj¹cym zawodowo/ucz¹cym siê;
3) leczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków – przez co rozumie siê zwrot okreœlonych w § 2 kosztów leczenia w wysokoœci do
75% sumy ubezpieczenia okreœlonej odrêbnie w dokumencie ubezpieczenia za leczenie szpitalne i do 25% sumy ubezpieczenia za leczenie
ambulatoryjne. Zwrot kosztów leczenia nastêpuje w oparciu o dostarczone orygina³y rachunków i inne dowody op³at pod warunkiem, ¿e poniesione zosta³y w okresie nie d³u¿szym ni¿ 2 lata od daty wydarzenia
siê nieszczêœliwego wypadku i nie zosta³y pokryte z ubezpieczenia spo³ecznego lub innej umowy ubezpieczenia;
4) dziennego œwiadczenia z tytu³u pobytu w szpitalu – w wysokoœci 1/90 sumy ubezpieczenia okreœlonej odrêbnie w dokumencie ubezpieczenia za dzieñ pod warunkiem jednak, ¿e hospitalizacja jest nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku jakiemu uleg³
Ubezpieczony. Dzienne œwiadczenie szpitalne wyp³acane jest od 5-ego
dnia pobytu w szpitalu przez maksymalny okres 90 dni od daty
wydarzenia siê nieszczêœliwego wypadku. Warunkiem wyp³aty œwiadczenia jest dostarczenie do Towarzystwa potwierdzenia hospitalizacji
Ubezpieczonego wystawionego przez szpital. Nastêpuj¹ce po sobie
okresy pobytu w szpitalu z powodu tego samego nieszczêœliwego
wypadku uwa¿ane s¹ jako nastêpstwa jednego wypadku. Dzienne
œwiadczenie szpitalne nie obejmuje pobytu w sanatoriach, domach
opieki, hospicjach itp.
2. Œwiadczenia, o których mowa w ust. 1 przyznawane i wyp³acane s¹
niezale¿nie od œwiadczenia z tytu³u trwa³ego uszczerbku na zdrowiu.
3. Niezale¿nie od œwiadczeñ objêtych umow¹ Towarzystwo zwraca
Ubezpieczonemu niezbêdne wydatki poniesione na:
70%
65%
60%
55%
20%
10%
5%
70%
60%
50%
40%
30%
5%
2%
100%
35%
65%
50%
15%
45%
40%
20%
20%
10%
40%
20%
25%
20%
40%
W przypadku, gdy rodzaj trwa³ego uszczerbku na zdrowiu nie znajduje siê w powy¿szej tabeli, wysokoœæ œwiadczenia odpowiada procentowi trwa³ego uszczerbku na zdrowiu (w odniesieniu do sumy
ubezpieczenia) orzeczonego przez lekarza powo³anego przez Towarzystwo na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Pracy, P³ac i Spraw
Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 17 paŸdziernika 1975 r. z póŸniejszymi zmianami w sprawie zasad i trybu
orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz wyp³acania œwiadczeñ z tytu³u
wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz z tytu³u
chorób zawodowych.
2/6
1) przejazd w kraju najtañszym œrodkiem komunikacji publicznej do
wskazanych przez Towarzystwo lekarzy oraz na zlecon¹ przez Towarzystwo obserwacjê kliniczn¹;
2) badania lekarskie zlecone przez Towarzystwo pod warunkiem, ¿e
zosta³y wykonane w Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 15.
1. OdpowiedzialnoϾ Towarzystwa wygasa:
1) wraz z up³ywem okresu na jaki umowa zosta³a zawarta;
2) z chwil¹ wyczerpania siê sumy ubezpieczenia wskutek wyp³aty odszkodowania chyba, ¿e umówiono siê inaczej;
3) z chwil¹ odst¹pienia od umowy lub jej rozwi¹zania z powodów
okreœlonych w OWU;
4) z chwil¹ œmierci Ubezpieczonego.
2. W przypadku umów uczniów szkó³ podstawowych, œrednich lub
studentów szkó³ wy¿szych oprócz okolicznoœci wymienionych w ust.
1 odpowiedzialnoœæ Towarzystwa koñczy siê z chwil¹:
1) podjêcia pracy zarobkowej po zakoñczeniu nauki;
2) rozpoczêcia odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej.
FORMY ZAWARCIA UMOWY
§ 9.
Umowa nastêpstw nieszczêœliwych wypadków mo¿e byæ zawarta:
1) indywidualnie w formie imiennej;
2) zbiorowo w formie:
a) bezimiennej;
b) imiennej.
§ 10.
Umowa zbiorowa w formie bezimiennej mo¿e byæ zawarta pod warunkiem objêcia ubezpieczeniem wszystkich osób nale¿¹cych do okreœlonej zbiorowoœci z jednakowym zakresem ochrony oraz jednakow¹
sum¹ ubezpieczenia.
SUMA UBEZPIECZENIA I SK£ADKA
§ 16.
1. Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych œwiadczeñ wyp³acanych
w ramach podstawowego i rozszerzonego zakresu ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków ustala Ubezpieczaj¹cy dokonuj¹c
wyboru spoœród mo¿liwych wariantów sum ubezpieczenia zgodnie
z poni¿sz¹ tabel¹:
§ 11.
Umowa zbiorowa w formie imiennej mo¿e byæ zawarta w odniesieniu
do osób wymienionych w imiennym wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do
umowy. Zakres i suma ubezpieczenia wnioskowane s¹ indywidualnie dla
ka¿dej grupy osób wed³ug okreœlonych w Taryfie grup ryzyka.
RODZAJ ŒWIADCZENIA/SUMA UBEZPIECZENIA
Œwiadczenia w ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia
od 5 000 PLN do 100 000 PLN
(wielokrotnoϾ 5 000 PLN).
ZAWARCIE UMOWY I OKRES UBEZPIECZENIA
§ 12.
Ochron¹ ubezpieczeniow¹ w oparciu o niniejsze OWU mog¹ byæ objête
osoby:
1) w wieku do 65 lat – w zakresie podstawowym i rozszerzonym;
2) powy¿ej 65 roku ¿ycia – wy³¹cznie w zakresie podstawowym.
Œwiadczenia w ramach rozszerzonego zakresu ubezpieczenia z tytu³u:
– ca³kowitej niezdolnoœci do pracy
od 5 000 PLN do 100 000 PLN
(wielokrotnoϾ 5 000 PLN);
– czasowej niezdolnoœci do pracy (zasi³ek dzienny)
od 500 PLN do 4 000 PLN
(wielokrotnoϾ 500 PLN);
– leczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków
od 500 PLN do 4 000 PLN
(wielokrotnoϾ 500 PLN);
– pobytu w szpitalu (dzienne œwiadczenie szpitalne)
od 500 PLN do 5 500 PLN
(wielokrotnoϾ 500 PLN).
§ 13.
1. Umowê zawiera siê na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczaj¹cego. Wniosek o ubezpieczenie stanowi integraln¹ czêœæ umowy.
2. Towarzystwo mo¿e zwróciæ siê do Ubezpieczaj¹cego o dodatkowe
informacje uzale¿niaj¹c zawarcie umowy od ich dostarczenia i treœci
w nich zawartej.
3. Umowê zawiera siê na okres roczny, o ile nie umówiono siê inaczej.
4. Zawarcie umowy Towarzystwo potwierdza dokumentem ubezpieczenia. W przypadku umów zbiorowych zawartych w formie imiennej,
lista imienna Ubezpieczonych stanowi integraln¹ czêœæ umowy.
5. Umowê uwa¿a siê za zawart¹ z chwil¹ dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu dokumentu ubezpieczenia.
2. Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych œwiadczeñ wyp³acanych
w ramach podstawowego i rozszerzonego zakresu ubezpieczenia
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków stanowi¹ górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Towarzystwa za wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia.
3. Sumy ubezpieczenia zmniejsza siê o wyp³acone w okresie trwania
umowy œwiadczenia a¿ do ich ca³kowitego wyczerpania.
§ 14.
1. Odpowiedzialnoœæ Towarzystwa rozpoczyna siê od dnia nastêpuj¹cego po zawarciu umowy, nie wczeœniej jednak ni¿ od dnia nastêpnego
po zap³aceniu sk³adki lub jej pierwszej raty chyba, ¿e umówiono siê inaczej.
2. Je¿eli Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed zap³aceniem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza rata nie
zosta³a op³acona w terminie Towarzystwo zastrzega sobie prawo do
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Za okres,
w którym Towarzystwo ponosi³o odpowiedzialnoœæ Ubezpieczaj¹cy
obowi¹zany jest zap³aciæ sk³adkê. W braku wypowiedzenia umowy wygasa
ona z koñcem okresu, za który przypada³a niezap³acona sk³adka.
3. razie niezap³acenie w terminie kolejnej raty sk³adki Towarzystwo
wezwie Ubezpieczaj¹cego do jej zap³aty w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania. Nie op³acenia sk³adki w okreœlonym powy¿ej
terminie powoduje ustanie odpowiedzialnoœci Towarzystwa.
§ 17.
1. Sk³adkê ubezpieczeniow¹ ustala siê na podstawie taryfy sk³adek
obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy lub w szczególnych przypadkach
na podstawie indywidualnej oceny ryzyka. Przy okreœlaniu wysokoœci
sk³adki brane s¹ pod uwagê; zakres ubezpieczenia, wariant ubezpieczenia, forma zawartej umowy, wysokoœæ sum ubezpieczenia, d³ugoœæ
okresu ubezpieczenia, klasa ryzyka wynikaj¹cego z wykonywanego
zawodu, wiek osób ubezpieczonych, dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, warunki p³atnoœci sk³adki.
2. Sk³adka op³acana jest jednorazowo najpóŸniej w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ oznaczony w umowie jako pocz¹tek okresu ubezpieczenia
chyba, ¿e w dokumencie ubezpieczenia ustalono inny sposób i termin
op³acenia sk³adki.
3/6
3. W umowach zawieranych na okresy nie krótsze ni¿ 12 miesiêcy, na
wniosek Ubezpieczaj¹cego p³atnoœæ sk³adki mo¿e byæ roz³o¿ona na raty.
Terminy p³atnoœci rat oraz ich wysokoœæ s¹ okreœlone w dokumencie
ubezpieczenia.
4. Za datê zap³aty sk³adki uwa¿a siê dzieñ, w którym:
1) sk³adka zosta³a przekazana uprawnionemu przedstawicielowi Towarzystwa;
2) w obrocie bezgotówkowym sk³adk¹ uznany zosta³ rachunek bankowy Towarzystwa.
5. W przypadku zaistnienia szkody Towarzystwu przys³uguje sk³adka za
ca³y okres ubezpieczenia okreœlony w umowie i jest ona wymagalna
w ca³oœci w chwili wyp³aty odszkodowania.
6. W przypadku rozwi¹zania umowy przed up³ywem okresu na jaki
zosta³a zawarta lub odst¹pienia od umowy sk³adka za niewykorzystany
okres ubezpieczenia podlega zwrotowi. Wysokoœæ nale¿nej do zwrotu
sk³adki wyliczana jest proporcjonalnie do d³ugoœci niewykorzystanego
okresu ubezpieczenia przy czym ka¿dy rozpoczêty dzieñ traktuje siê
jako dzieñ wykorzystany.
7. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹ zmianê
prawdopodobieñstwa wypadku ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daæ odpowiedniej zmiany wysokoœci sk³adki poczynaj¹c od chwili, w której zasz³a ta
okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku bie¿¹cego okresu
ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego ¿¹dania druga strona mo¿e
w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym.
12) wypadków powsta³ych po u¿yciu przez Ubezpieczonego alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych lub innych podobnie dzia³aj¹cych œrodków;
13) zatrucia substancjami sta³ymi lub p³ynnymi, które wniknê³y do organizmu drog¹ pokarmow¹;
14) wyczynowego uprawiania wszystkich dyscyplin sportu tj. udzia³u
w zawodach, wyœcigach, wystêpach i treningach sportowych;
15) uprawiania niebezpiecznych sportów tj. alpinizmu, baloniarstwa,
lotniarstwa, motolotniarstwa, lotnictwa, nurkowania przy u¿yciu aparatu tlenowego, skoków na gumowej linie, spadochroniarstwa, speleologii, sportów motorowych i motorowodnych, szybownictwa, sportów walki;
16) dzia³ania energii j¹drowej, promieniowania j¹drowego, ska¿enia
promieniotwórczego i radioaktywnego, pola elektromagnetycznego,
ska¿enia lub zanieczyszczenia odpadami przemys³owymi (materia³ami
lub substancjami);
17) wyrz¹dzone umyœlnie przez Ubezpieczaj¹cego lub przez osobê,
z któr¹ Ubezpieczaj¹cy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
18) powsta³e wskutek ra¿¹cego niedbalstwa Ubezpieczaj¹cego chyba,
¿e zap³ata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoœciach wzglêdom s³usznoœci.
2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek wy³¹czenia odpowiedzialnoœci okreœlone w ust. 1 pkt 17) i 18) stosuje siê odpowiednio do
Ubezpieczonego.
3. Z umowy Towarzystwo nie wyp³aca œwiadczeñ nie przekraczaj¹cych
³¹cznej kwoty 50 PLN .
WY£¥CZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI
§ 18.
1. Z odpowiedzialnoœci Towarzystwa wy³¹czone s¹ nastêpstwa:
1) wszelkich chorób lub stanów chorobowych nawet takich, które
wystêpuj¹ nagle oraz zak³óceñ ci¹¿y i porodu;
2) wylewu krwi do mózgu, udaru, zawa³u serca chyba, ¿e ryzyka te w³¹czone zosta³y do umowy a Ubezpieczaj¹cy zap³aci³ dodatkowa sk³adkê;
3) chorób zawodowych;
4) chorób psychicznych, niedorozwoju umys³owego, zaburzeñ psychicznych Ubezpieczonego oraz napadów epileptycznych;
5) œwiadomego samookaleczenia lub okaleczenia na w³asn¹ proœbê oraz
próby samobójczej Ubezpieczonego;
6) uszkodzenia cia³a spowodowanego leczeniem lub zabiegami o charakterze medycznym bez wzglêdu na to przez kogo by³y wykonywane
chyba, ¿e przeprowadzenie ich by³o zwi¹zane z leczeniem nastêpstw
nieszczêœliwego wypadku i zosta³o zalecone przez lekarza;
7) pope³nienia lub usi³owania pope³nienia przestêpstwa przez Ubezpieczonego;
8) udzia³u Ubezpieczonego w bójkach (z wyj¹tkiem dzia³ania w obronie w³asnej);
9) dzia³añ o charakterze wojennym (niezale¿nie od tego czy wojna
zosta³a wypowiedziana czy nie), wojny domowej, rebelii, rewolucji,
powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabota¿u, zamieszek
wewnêtrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, spisku,
zorganizowanych dzia³añ lub dzia³añ w z³ym zamiarze osób dzia³aj¹cych
w imieniu lub w powi¹zaniu z organizacjami politycznymi, wszelkich
nastêpstw wojny, inwazji, wrogich dzia³añ obcego pañstwa;
10) aktów terroru rozumianego jako wszelkiego rodzaju dzia³ania
z u¿yciem si³y, przemocy lub groŸby u¿ycia przemocy przez osobê lub
grupê osób dzia³aj¹cych samodzielnie lub na rzecz b¹dŸ z ramienia
jakiejkolwiek organizacji b¹dŸ rz¹du w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych w³¹czaj¹c zamiar wywarcia wp³ywu na rz¹d b¹dŸ zastraszenie spo³eczeñstwa lub jakiejkolwiek jego czêœci;
11) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub
innego pojazdu bez wymaganych uprawnieñ do prowadzenia tego
pojazdu;
OBOWI¥ZKI UBEZPIECZAJ¥CEGO I UBEZPIECZONEGO
POSTÊPOWANIE W PRZYPADKU ZAISTNIENIA
NIESZCZÊŒLIWEGO WYPADKU
§ 19.
1. Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest podaæ do wiadomoœci Towarzystwa
wszystkie znane sobie okolicznoœci, o które Towarzystwo zapytywa³o
we wniosku o ubezpieczenie albo przed zawarciem umowy w innych
pismach. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê przez przedstawiciela
obowi¹zek ten ci¹¿y równie¿ na przedstawicielu i obejmuje ponadto
okolicznoœci jemu znane. W przypadku zawarcia umowy mimo braku
odpowiedzi na poszczególne pytania pominiête okolicznoœci uwa¿a siê
za nieistotne.
2. W przypadku wniosku sporz¹dzonego wadliwie albo nie zawieraj¹cego wszystkich wymaganych danych Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany na wezwanie Towarzystwa odpowiednio go uzupe³niæ lub wype³niæ
nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
3. W czasie trwania umowy Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest zg³aszaæ
Towarzystwu wszelkie zmiany okolicznoœci, o których mowa w ust. 1
niezw³ocznie po otrzymaniu o nich wiadomoœci.
4. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki okolicznoœci,
które z naruszeniem ustêpów poprzedzaj¹cych nie zosta³y podane do
jego wiadomoœci. Je¿eli do naruszenia ustêpów poprzedzaj¹cych dosz³o
z winy umyœlnej w razie w¹tpliwoœci przyjmuje siê, ¿e wypadek przewidziany umow¹ i jego nastêpstwa s¹ skutkiem okolicznoœci, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym.
5. W razie wydarzenia siê nieszczêœliwego wypadku Ubezpieczony
zobowi¹zany jest:
1) staraæ siê o z³agodzenie skutków nieszczêœliwego wypadku oraz
o niezw³oczne uzyskanie pomocy lekarskiej;
2) uzyskaæ dokumenty potwierdzaj¹ce okolicznoœci nieszczêœliwego
wypadku;
3) zawiadomiæ niezw³ocznie o wypadku Towarzystwo, jednak nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od dnia wypadku lub w ci¹gu 14 dni po ustaniu
okolicznoœci uniemo¿liwiaj¹cych zg³oszenie szkody;
4/6
4) dorêczyæ Towarzystwu dokumenty potwierdzaj¹ce okolicznoœci
nieszczêœliwego wypadku, dokumentacjê lekarsk¹ dotycz¹c¹ leczenia
oraz dowody kosztów poniesionych wskutek wypadku;
5) umo¿liwiæ Towarzystwu uzyskanie informacji dotycz¹cych okolicznoœci nieszczêœliwego wypadku, w szczególnoœci od lekarzy, którzy
sprawowali lub nadal sprawuj¹ opiekê nad Ubezpieczonym po wypadku, zwalniaj¹c ich z obowi¹zku zachowania tajemnicy lekarskiej;
6) na zlecenie Towarzystwa poddaæ siê badaniu przez lekarza wskazanego przez Towarzystwo lub obserwacji klinicznej celem ustalenia stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu.
6. W przypadku œmierci Ubezpieczonego, Uposa¿ony zobowi¹zany jest
dostarczyæ do Towarzystwa dodatkowo odpis skrócony aktu zgonu.
7. Je¿eli Ubezpieczony nie dope³ni³ któregokolwiek z obowi¹zków,
o których mowa w ust. 5, a ma to wp³yw na ustalenie okolicznoœci
i skutków wypadku, stopnia doznanego rozstroju zdrowia lub trwa³ego uszczerbku na zdrowiu lub wysokoœci œwiadczenia Towarzystwo
mo¿e odmówiæ wyp³aty œwiadczenia lub odpowiednio je zmniejszyæ.
udokumentowane koszty pogrzebu w granicach tego œwiadczenia osobie, która koszty te ponios³a.
9. Œwiadczenie z tytu³u œmierci wyp³aca siê Uposa¿onemu po przed³o¿eniu odpisu skróconego aktu zgonu i dokumentu stwierdzaj¹cego
to¿samoœæ Uposa¿onego.
10. Je¿eli Ubezpieczony otrzyma³ jednorazowe œwiadczenie z tytu³u
trwa³ego uszczerbku na zdrowiu, a nastêpnie zmar³ na wskutek tego
samego wypadku, œwiadczenie z tytu³u œmierci wyp³aca siê Uposa¿onemu tylko wówczas, gdy jest ono wy¿sze od œwiadczenia wyp³aconego Ubezpieczonemu po uprzednim potr¹ceniu wyp³aconej kwoty.
11. Przy ustalaniu procentu trwa³ego uszczerbku na zdrowiu nie bierze siê pod uwagê rodzaju pracy ani czynnoœci wykonywanych przez
Ubezpieczonego.
12. Towarzystwo wyp³aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy w wyniku dokonania w³asnych ustaleñ,
zawartej ugody lub prawomocnego orzeczenia s¹du.
13. Towarzystwo obowi¹zanie jest wyp³aciæ odszkodowanie w terminie 30 dni licz¹c od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
14. Jeœli wyjaœnienie okolicznoœci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci Towarzystwa albo wysokoœci odszkodowania w terminie okreœlonym w ust. 13 nie jest mo¿liwe, odszkodowanie wyp³acane jest
w ci¹gu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe. Jednak¿e bezsporna
czêœæ odszkodowania wyp³acana jest w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wypadku.
15. W razie uznania braku podstaw do wyp³aty odszkodowania w ca³oœci lub czêœci Towarzystwo poinformuje o tym na piœmie Ubezpieczaj¹cego w terminie okreœlonym w ust. 13 lub w ust. 14 podaj¹c okolicznoœci faktyczne i podstawê prawn¹ odmowy wyp³aty odszkodowania w ca³oœci lub w czêœci oraz pouczenie o mo¿liwoœci dochodzenia
roszczeñ na drodze s¹dowej.
USTALENIE I WYP£ATA ŒWIADCZENIA (ODSZKODOWANIA)
§ 20.
1. Œwiadczenie z tytu³u zawartej umowy wyp³acane jest na rzecz Ubezpieczonego lub Uposa¿onego.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajœciu wypadku objêtego ochron¹
ubezpieczeniow¹ Towarzystwo wszczyna postêpowanie dotycz¹ce
ustalenia okolicznoœci wypadku, zasadnoœci zg³oszonych roszczeñ, osób
odpowiedzialnych za powstanie szkody i wysokoœci œwiadczenia oraz
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku powiadamia Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczonego o tym fakcie, je¿eli nie s¹
oni osobami wystêpuj¹cymi w tym zawiadomieniu.
3. Towarzystwo ma obowi¹zek udostêpniæ osobom, o których mowa
w ust. 2 informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoœci Towarzystwa i wysokoœci odszkodowania. Osoby wymienione w ust. 2 mog¹ ¿¹daæ pisemnego potwierdzenia przez
Towarzystwo udostêpnionych informacji, a tak¿e sporz¹dzenia na swój
koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoœci z orygina³em.
4. Ustalenie zasadnoœci i wysokoœci œwiadczenia nastêpuje na podstawie dostarczonych przez Ubezpieczonego dokumentów okreœlonych
w § 19 ust. 5 pkt 4) oraz wyników badañ lekarskich. W razie braku jakichkolwiek dokumentów Towarzystwo w terminie okreœlonym w ust.
2 pisemnie lub w inny uzgodniony sposób poinformuje Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uposa¿onego o ich uzupe³nieniu.
5. Procent trwa³ego uszczerbku na zdrowiu okreœlaj¹ lekarze powo³ani przez Towarzystwo. W przypadku d³u¿szego leczenia procent trwa³ego uszczerbku na zdrowiu okreœla siê najpóŸniej do koñca 24 miesi¹ca od dnia nieszczêœliwego wypadku.
6. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narz¹du czy uk³adu, których
funkcje przed wypadkiem by³y ju¿ upoœledzone wskutek choroby lub
trwa³ego uszczerbku na zdrowiu, procent trwa³ego uszczerbku na
zdrowiu w zwi¹zku z wypadkiem okreœla siê jako ró¿nicê pomiêdzy
procentem trwa³ego uszczerbku na zdrowiu po wypadku a stanem
przed tym wypadkiem.
7. Je¿eli procent trwa³ego uszczerbku na zdrowiu nie zosta³ ustalony
przed œmierci¹ Ubezpieczonego, a œmieræ ta nie pozostawa³a w zwi¹zku przyczynowym z nieszczêœliwym wypadkiem przyjmuje siê przypuszczalny procent trwa³ego uszczerbku na zdrowiu ustalony przez lekarzy
Towarzystwa.
8. Je¿eli Ubezpieczony zmar³ po ustaleniu procentu trwa³ego uszczerbku na zdrowiu, a œmieræ nie pozostaje w zwi¹zku przyczynowym z nieszczêœliwym wypadkiem objêtym umow¹, nie wyp³acone przed œmierci¹ Ubezpieczonego œwiadczenie za trwa³y uszczerbek na zdrowiu
wyp³aca siê Uposa¿onemu, a w razie braku takiej osoby zwraca siê
OSOBA UPRAWNIONA DO UZYSKANIA ŒWIADCZENIA
§ 21
1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e wskazaæ jedn¹ lub wiêcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie œmierci osoby ubezpieczonej.
2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek do wykonywania
uprawnieñ, o których mowa w ust. 1 konieczna jest uprzednia zgoda
Ubezpieczonego.
3. Je¿eli wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie œmierci osoby ubezpieczonej, a nie oznaczono udzia³u ka¿dej z nich w tej sumie, ich udzia³y s¹ równe.
4. Wskazanie uprawnionego do otrzymania sumy ubezpieczenia staje
siê bezskuteczne, je¿eli Uprawniony zmar³ przed œmierci¹ Ubezpieczonego albo je¿eli umyœlnie przyczyni³ siê do jego œmierci.
5. Je¿eli w chwili œmierci Ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej
do otrzymania sumy ubezpieczenia suma ta przypada najbli¿szej rodzinie Ubezpieczonego w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1) ma³¿onkowi;
2) dzieciom;
3) innym ustawowym spadkobiercom;
4) innej osobie, która ponios³a koszty pogrzebu osoby Ubezpieczonej
w wysokoœci udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wiêcej jednak ni¿ w wysokoœci œwiadczenia okreœlonego na wypadek œmierci
wskutek nieszczêœliwego wypadku.
6. W przypadku œmierci Ubezpieczonego, osoba uprawniona ubiegaj¹ca siê o œwiadczenie zobowi¹zana jest dostarczyæ wyci¹g aktu zgonu
Ubezpieczonego. W przypadku, je¿eli Ubezpieczony nie wskaza³ osoby uprawnionej, osoba ubiegaj¹ca siê o odszkodowanie zobowi¹zana jest
dodatkowo do przed³o¿enia dokumentów stwierdzaj¹cych pokrewieñstwo lub powinowactwo wzglêdem Ubezpieczonego.
5/6
5. Roszczenie, o którym mowa w ust. 2 nie przechodzi na Towarzystwo, je¿eli sprawc¹ szkody jest osoba, z któr¹ Ubezpieczaj¹cy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym chyba, ¿e sprawca wyrz¹dzi³ szkodê umyœlnie.
6. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany do dostarczenia Towarzystwu
wszelkich informacji i dokumentów oraz do umo¿liwienia prowadzenia
czynnoœci niezbêdnych do skutecznego dochodzenia roszczeñ regresowych.
7. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek przepisy z ustêpów
poprzedzaj¹cych stosuje siê do Ubezpieczonego.
ODST¥PIENIE OD UMOWY
§ 22.
Je¿eli umowa jest zawarta na okres d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczaj¹cy jest przedsiêbiorc¹ w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy. Odst¹pienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku zap³acenia sk³adki za okres, w jakim Towarzystwo
udziela³o ochrony ubezpieczeniowej.
ROZWI¥ZANIE UMOWY
§ 23.
1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê w ka¿dym czasie
z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna siê z dniem, w którym dorêczono pismo o wypowiedzenie
umowy.
2. Towarzystwo mo¿e wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym, jeœli Ubezpieczaj¹cy w czasie trwania umowy nie dope³ni obowi¹zku poinformowania Towarzystwa o wszelkich zmianach okolicznoœci, które mog¹ mieæ lub maj¹ wp³yw na zmianê poziomu ryzyka
i o które Towarzystwo zapytywa³o we wniosku o ubezpieczenie lub
w innych pismach przed zawarciem umowy. Obowi¹zek poinformowania Towarzystwa o wszelkich zmianach okolicznoœci okreœlonych powy¿ej spoczywa tak¿e na Ubezpieczonym chyba, ¿e Ubezpieczony nie wie
o zawarciu umowy na jego rachunek.
3. Odst¹pienie od umowy lub rozwi¹zanie umowy przed up³ywem
okresu na jaki zosta³a zawarta nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku op³acenia sk³adki za okres w jakim Towarzystwo udziela³o ochrony
ubezpieczeniowej.
ZAWIADOMIENIA I OŒWIADCZENIA
§ 25.
1. Wszelkie zawiadomienia i oœwiadczenia sk³adane przez strony
w zwi¹zku z umow¹ powinny byæ dokonywane na piœmie za pokwitowaniem przyjêcia lub wysy³ane listem poleconym.
2. Strony zobowi¹zane s¹ wzajemnie informowaæ siê o zmianach swojej siedziby. Je¿eli strona umowy zmieni³a siedzibê i nie zawiadomi³a
o tym drugiej strony umowy, obowi¹zek zawiadomienia i oœwiadczenia
zosta³ wype³niony przez wys³anie pisma pod ostatni znany stronie adres.
W takim wypadku strony uznaj¹, ¿e pismo wywiera skutki prawne po
up³ywie 14 dni od daty jego wys³ania, choæby nie dotar³o do adresata.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26.
1. Skargi lub za¿alenia Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego mo¿na zg³osiæ do Zarz¹du Towarzystwa lub Rzecznika Ubezpieczonych. Towarzystwo jest zobowi¹zane w ci¹gu 30 dni od dnia
otrzymania skargi lub za¿alenia zaj¹æ stanowisko w sprawie.
2. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umów zawartych na podstawie OWU mo¿na wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci
ogólnej albo przed s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego, Uposa¿onego lub Uprawnionego
z umowy.
3. W sprawach nie uregulowanych w OWU ma zastosowanie prawo
polskie, a w szczególnoœci przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
4. Niniejsze OWU zatwierdzone zosta³y uchwa³¹ Zarz¹du BENEFIA
Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group nr 7/29/2007
z dnia 17 lipca 2007 r. i obowi¹zuj¹ od dnia 10 sierpnia 2007 r.
ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 24.
1. W razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest zabezpieczyæ mo¿liwoœæ dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodê.
2. Z dniem zap³aty odszkodowania przez Towarzystwo roszczenie
Ubezpieczaj¹cego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê przechodzi z mocy prawa na Towarzystwo do wysokoœci wyp³aconego odszkodowania.
3. Je¿eli zap³acone odszkodowanie pokrywa tylko czêœæ szkody Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje pierwszeñstwo zaspokojenia roszczeñ co do
pozosta³ej czêœci szkody.
4. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy skutecznie zrzek³ siê roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w ca³oœci lub czêœci Towarzystwo
mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyæ.
Je¿eli fakt ten zostanie ujawniony po zap³aceniu odszkodowania Towarzystwo mo¿e ¿¹daæ zwrotu ca³oœci odszkodowania lub jego czêœci.
Cz³onek Zarz¹du
Halina Maj
6/6
Prezes Zarz¹du
Pawe³ Bisek
NOTATKI
NOTATKI
Download

NNW majatkowe.p65