aktualizacja: 17.05.2014
Pomiary napięcia stałego przyrządami analogowymi i cyfrowymi
pytania zamknięte
Idealny woltomierz cechuje się:
a) nieskończoną rezystancją zewnętrzną
b) nieskończoną rezystancją wewnętrzną
c) skończoną rezystancją zewnętrzną
d) skończoną rezystancją wewnętrzną
Rzeczywisty woltomierz cechuje się:
a) bardzo małą rezystancją zewnętrzną
b) bardzo małą rezystancją wewnętrzną
c) bardzo dużą rezystancją zewnętrzną
d) bardzo dużą rezystancją wewnętrzną
Na wyjściu dzielnika napięcia można uzyskać napięcie:
a) wyższe w stosunku do napięcia na wejściu
b) niższe w stosunku do napięcia na wejściu
c) równe napięciu na wejściu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Napięcie elektryczne jest:
a) definiowane jako suma potencjałów między dwoma punktami obwodu elektrycznego
b) definiowane jako różnica potencjałów między dwoma punktami obwodu elektrycznego
c) oznaczane strzałką, której grot wskazuje punkt o wyższym potencjale
d) oznaczane strzałką, której grot wskazuje punkt o niższym potencjale
Kiedy nie należy uwzględnić błąd metody przy pomiarze napięcia:
a) Gdy jest mniejszy o rząd od niepewności wskazań woltomierza.
b) Gdy jest większy o rząd od niepewności wskazań woltomierza .
c) Gdy rezystancja wewnętrzna obwodu jest równa 0.
d) Gdy rezystancja wewnętrzna obwodu dąży do ∞
Błąd systematyczny pomiaru napięcia stałego zależy :
a) stosunek rezystancji woltomierza i źródła
b)iloczyn rezystancji woltomierza i źródła
c) stosunek napięcia woltomierza i źródła
d) iloczyn napięć woltomierza i źródła
Napięcie baterii 4,8V zmierzono trzema woltomierzami o klasach kl1=0,5; kl2=0,5; kl3=1 oraz
zakresach Uz1=15V; Uz2=7,5V; Uz3=7,5V. Z najmniejszą niepewnością zmierzono przyrządem:
a) pierwszym
b) drugim
c) trzecim
d) pierwszym oraz drugim
aktualizacja: 17.05.2014
Według II prawa Kirchhoffa:
a) suma spadków napięć na odbiornikach jest większa od sił elektromotorycznych zasilających układ
b) suma spadków napięć na odbiornikach jest mniejsza od sił elektromotorycznych zasilających układ
c) suma spadków napięć na odbiornikach jest równa zero
d) suma spadków napięć na odbiornikach jest równa sumie sił elektromotorycznych zasilających
układ
pytania otwarte
W jakim celu nowoczesne woltomierze mają wejście trój zaciskowe?
Wyjaśnij pierwsze i drugie prawo Kirchhoffa.
Woltomierz kl. 0.5 i zakresie pomiarowym Uz=10V zmierzono napięcie 5,347. Oblicz błąd
bezwzględny i względny.
Woltomierzem cyfrowym o błędzie podstawowym +/- (0.1%+4dgt), na zakresie pomiarowym 20V
zmierzono napięcie 5,347V. Podać przedział niepewności dla wartości mierzonego napięcia, obliczyć
błąd bezwzględny i względny.
Narysuj schemat obwodu składający się z dzielnika napięcia (R1=R2=100Ω) z podłączonym na jego
wejście idealnym źródłem napięciowym (E=5V) oraz obliczyć napięcie wyjściowe.
Dany jest rezystor wzorcowy o wartości nominalnej RN=100Ω i klasie 0,02. Wyznaczyć niepewność
ustawienia wartości nominalnej rezystora i zapisać wraz z odpowiednimi jednostkami.
aktualizacja: 17.05.2014
Pomiary prądu stałego
pytania zamknięte
Prąd elektryczny jest definiowany jako:
a) nieuporządkowany ruch ładunków elektrycznych od punktu o potencjale niższym
do punktu o potencjale wyższym
b) uporządkowany ruch ładunków elektrycznych od punktu o potencjale niższym
do punktu o potencjale wyższym
c) nieuporządkowany ruch ładunków elektrycznych od punktu o potencjale wyższym
do punktu o potencjale niższym
d) uporządkowany ruch ładunków elektrycznych od punktu o potencjale wyższym
do punktu o potencjale niższym
Idealny amperomierz cechuje się:
a) zerową rezystancją zewnętrzną
b) zerową rezystancją wewnętrzną
c) niezerową rezystancją zewnętrzną
d) niezerową rezystancją wewnętrzną
Rzeczywisty amperomierz cechuje się:
a) bardzo małą rezystancją zewnętrzną
b) bardzo małą rezystancją wewnętrzną
c) bardzo dużą rezystancją zewnętrzną
d) bardzo dużą rezystancją wewnętrzną
Prąd baterii 6mA zmierzono trzema woltomierzami o klasach kl1=0,5; kl2=0,5; kl3=1 oraz zakresach
Iz1=15mA; Iz2=7,5mA; Iz3=7,5mA. Z najmniejszą niepewnością zmierzono przyrządem:
a) pierwszym
b) drugim
c) trzecim
d) pierwszym oraz drugim
Źródłem błędu systematycznego pomiaru natężenia prądu jest:
a) opór wewnętrzny źródła prądu
b) stosowanie twierdzenia Thevenina
c) przepływ prądu przez amperomierz
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Amperomierz cęgowy:
a) cechuje się dużo wyższą dokładnością od amperomierza tradycyjnego
b) w swej budowie wykorzystuje mechanizm elektrostatyczny
c) jego działanie w pomiarach opiera się na prawie Stefana-Boltzmanna
d) używany jest w przypadkach gdy nie można rozłączyć obwodu w celu wpięcia tradycyjnego
amperomierza.
Galwanometr jest to:
a) przyrząd służący do mierzenia zakłóceń w obwodzie
b) przyrząd służący do mierzenia bardzo małych natężeń
c) przyrząd służący do mierzenia bardzo małych napięć
d) przyrząd służący do mierzenia bardzo dużych napięć
aktualizacja: 17.05.2014
W jaki sposób amperomierze elektroniczne mierzą prąd przemienny:
a) Pośrednio, z blokiem przetwarzania I/U
b) Bezpośrednio, z blokiem przetwarzania U/I
c) Bezpośrednio, z blokiem przetwarzania AC/DC
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wzorzec pierwotny ampera budowany jest jako:
a) dwa równoległe nieskończone długie przewody
b) przewody umieszczone od siebie równolegle na odległość jednego metra w próżni
c) waga prądowa
d) woltomierz elektromagnetyczny, który mierzy spadek napięcia wywołany przepływem
mierzonego prądu
Błąd systematyczny inaczej jest nazywany:
a) błąd względny
b) błąd metody pomiaru
c) błąd bezwzględny
d) błąd standardowy
pytania otwarte
Jaka jest różnica między bezpośrednią i pośrednią metodą pomiaru prądu? Narysuj odpowiednie
schematy pomiarowe.
Wyjaśnij twierdzenie Thevenina, wykonaj stosowne rysunki.
Dany jest rezystor wzorcowy o wartości nominalnej RN=100Ω i klasie 0,02. Wyznaczyć niepewność
ustawienia wartości nominalnej rezystora i zapisać wraz z odpowiednimi jednostkami.
Amperomierzem klasy 0.5 i zakresie pomiarowym Iz=200mA zmierzono prąd 47,8mA. Podać
przedział niepewności dla wartości mierzonego prądu, obliczyć błąd bezwzględny i względny.
Amperomierzem cyfrowym o błędzie podstawowym +/- (0.1%+4dgt), na zakresie pomiarowym
200mA zmierzono prąd 176,1mA. Podać przedział niepewności dla wartości mierzonego prądu,
obliczyć błąd bezwzględny i względny.
W obwodzie o rezystancji Ro=10Ω zmierzono prąd amperomierzem cyfrowym o niepewności
1,5%+1dgt, rozdzielczości 0,1mA, zakresie IAzak=200mA oraz spadku napięcia UA na przyrządzie
równym 0,2V. Amperomierz wskazał IA=169,5mA. Obliczyć niepewność wskazań oraz poprawkę.
Zapisać ostateczny wynik pomiaru IX z uwzględnieniem poprawki.
Wyjaśnij ma czym polega pomiar natężenia prądu metodą pośrednią, zobrazuj go
schematem(badany obwód możesz potraktować jako „czarną skrzynkę”) . Napisz jakie ważne
prawo wykorzystuje.
Na czym polega kompensacyjna metoda pomiaru napięcia?
Wyjaśnij kiedy się stosuje i na czym polega pomiar cęgowy.
Podczas laboratorium z miernictwa student miał za zadanie obliczyć bezwzględną i względną
niepewność, bazując na danych umieszczonych, na multimetrze. Obliczył je i wynosiły odpowiednio
ΔI=20mA, δI=1%. W nocy przed zajęciami zabrał się do wykonania sprawozdania z zajęć, niestety
zapomniał wcześniej zapisać wskazania amperomierza Ia i jego zakresu Izak. Zaznaczył jedynie klasę
kl=0,5. Znajdź brakujące dane.
aktualizacja: 17.05.2014
Oszacować błąd metody pomiaru prądu płynącego przez Rezystor R4, amperomierzem o
rezystancji wewnętrznej 5Ω wskazującym wartość 1mA. Narysować ideowy schemat pomiarowy.
Wartości rezystorów to R1=R2=R3=R4=1Ω
aktualizacja: 17.05.2014
Pomiary częstotliwości i przesunięcia fazowego sygnałów okresowych
pytania zamknięte
Względna niepewność pomiaru okresu δTx i częstotliwości δfx zależy od:
a) liczby impulsów wyzwalających wyjście bramki
b) konfiguracji dzielnika częstotliwości
c) liczby zliczonych przez licznik impulsów
d) kształtu badanego sygnału
Częstotliwość sygnału zależy od:
a) kształtu sygnału
b) liczby cykli
c) okresu sygnału
d) przesunięcia fazowego
Przesunięcie fazowe między dwoma sygnałami zależy od:
a) okresu obu sygnałów
b) częstotliwości obu sygnałów
c) czasu odstępu między przejściem przez zero obu sygnałów
d) liczby zliczonych impulsów
Sygnał okresowy to sygnał:
a) w którym wartości sygnału powtarzają się w różnych odstępach czasu
b) periodyczny
c) sygnał, którego kształt zależy od kształtu cyklicznych powtórzeń
d) którego długość trwania okresu zależy od wartości częstotliwości
W jakim celu stosowany jest dzielnik częstotliwości?
a) w celu umożliwienia zmiany czasu otwarcia bramki
b) w celu podziału napięcia na bramce
c) w celu podziału natężenia na bramce
d) w celu podziału bramki na dwie
W cyfrowym mierniku częstotliwości bramka odpowiada za:
a) przekształcenie podanego na wejście sygnału okresowego w ciąg impulsów
b) zliczanie pojawiających się na jej wejściu impulsów
c) przepuszczanie pojawiających się na jej wejściu impulsów na wyjście, tylko wtedy gdy jest otwarta
d) przekształcenie podanego na wejście sygnału prostokątnego w ciąg impulsów
W cyfrowym mierniku okresu na licznik:
a) trafiają impulsy o znanym okresie, których liczba nie zależy od mierzonego okresu
b) trafiają impulsy o znanym okresie, których liczba zależna jest od mierzonego okresu
c) trafia sygnał prostokątny wytworzony na podstawie mierzonego okresu
d) trafiają impulsy wytworzone na podstawie sygnału wzorcowego
Pomiar miernikiem cyfrowym wartości przesunięcia fazowego polega na:
a) wyznaczeniu odstępu czasu dzielącego przejście dwóch sygnałów przez wartość zerową
b) wyznaczeniu odstępu czasu dzielącego przejście dwóch sygnałów przez wartość szczytową
c) wyznaczeniu czasu potrzebnego do osiągnięcia wartości szczytowej przez sygnał
d) wyznaczeniu wartości maksymalnej sygnału
aktualizacja: 17.05.2014
pytania otwarte
Wyjaśnij zasadę działania cyfrowego miernika częstotliwości.
Wyjaśnij zasadę działania cyfrowego miernika czasu.
Wyjaśnij różnicę między sposobem działania cyfrowego miernika częstotliwości a czasu.
Oblicz całkowity błąd pomiaru częstotliwości fx=50kHz częstościomierzem o czasach pomiaru
Tw=0,01; 0,1; 1s znanych z dokładnością δTw=+/- 0,0001%.
Z pola odczytowego częstościomierza cyfrowego odczytano wynik pomiaru w postaci 1,857kHz.
Podaj liczbę impulsów zliczonych przez licznik i błąd dyskretyzacji.
Jaką rozdzielczość powinna mieć mierzona częstotliwość f=8kHz, aby niepewność względna
dyskretyzacji δN, nie przekroczyła 0,05%?
Download

Biuletyn informacyjny Nr. 11.