Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť
–––––––––––––––––––––––––––
Č. p. ÚŠZV-861-1/2013
Lešť 29. októbra 2013
Schvaľujem
prof. MUDr. Ján Z V O N Á R, CSc.
r i a d i t e ľ ÚŠZV Lešť v.r.
V Ý Z V A
na predloženie cenovej ponuky
na zákazku, realizovanú v súlade s § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v prechodnom období.
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
Sídlo: 962 63 Lešť
IČO: 00804932
Telefón: 0960 /455 868
Fax: 0960 /465 509
Stránkové hodiny: 07.30 hod. – 14.30 hod.
Kontaktná osoba pre VO : Milan Sláviček
E-mail: milan.slavicek2@mil.sk
Kontaktná osoba pre veci technické: PhDr. Kamila Zubajová
E-mail: kamila.zubajova@mil.sk
2) Predmet zákazky (názov):
Nákup a dodávka liekov a zdravotníckeho materiálu.
3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Jedná sa o nákup a dodávku liekov a zdravotníckeho materiálu, pričom verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo uvedené množstvo tovarov meniť podľa potreby. Dodanie konkrétneho
sortimentu a množstva jednotlivých položiek bude realizované na základe písomnej objednávky
obstarávateľa.
Bližšia špecifikácia požadovaného tovaru:
LIEKY
Názov
Acylpyrin tbl.
Algife neo gto 1x25ml.
Alnagon neo tbl 10
Acidum ascorbicum 5x5 ml
Analgin inj.
Anexate inj. 5x5 ml
Anopyrin tbl 400mg 10
Adenocor inj
Počet ks
10
10
10
10
1
1
10
1
Atropin 0,5mg
Almiral inj 10x3ml/75mgx
CORDARONE inj
Adrenalin inj 5x1ml
Bactroban masť
Bickarbonát 4,2%
Biseptol 480 tbl
Bromhexin kv - 8 – 20 ml
Bukofit sol 25ml
Betadine ung 20gm
Canesten crem 20g
Codein tbl.15mg.
Calcium Chloratum inj
Clarinase repetabs tbl
Calcium panthotenicum ung
Calcium inj 10x10ml/1g
Cremor alum. 100g
Carbosorb tbl 20x320mg
Cordarone inj
Cordarone tbl
Clopidogrel Orion 75 mg tbl
Diazepam tbl 5mg 20
Dermazin krém 1%
Dithiaden tbl
Dycinone inj
Dorsiflex tbl 200mg 30
Degan tbl 10mg 40
Dolgit crm 1x100g/5g
Diprophos inj 5x1ml
Degan inj 50x2ml/10mg
Doxyhexal tbl 10x100mg
Dolgit cream 50g
Apaurin inj
Endiex cps 12x200mg
EBRANTIL inj
Evercil kv.
Fastum gel 1x50g
Faktu masť
Fenistil gel 30g 0,1%
Fenistil cps 20x4mg
Flector ep rap 20x50mg
Framykoin masť
Framykoin plv 5gm
Furosemid inj.
1
10
1
3
10
2
10
10
5
10
10
10
1
1
10
10
10
10
1
1
1
1
10
10
1
10
1
10
1
1
10
10
1
10
1
2
10
5
10
5
5
10
10
2
Garasone gtt oph edr 5ml
Guajacuran inj
Burrow kvapky do ucha
Gelit spon 10ks
Haloperidol inj 5x1ml/5mg
Hydrocortison solubile100 mg inj.
Hemagel 5g
Herpesin krém
5g
Heparoid ung 30g
Hylak kv
Ibalgin 400tbl 24x400
Infusio Ringeri inf 500ml
5
1
10
5
1
10
Inf. Glucosi 5 imuna inf 1 500
2
Infusio natrium chlorati 250ml
10
0,9% Chlorid sodný vak
2
G ung camph.ichtamolicum
Ichtoxyl masť
Isoket spray
Ibalgin 400tbl 100x400mg
Inzulin krátkodobý
Jox spray
Ketonal inj.
Maalox tbl
Manitol 10%inf.
20
1
10
10
10
1
10
10
3
10
1
10
5
5
1
Mydocalm inj 100mg 5x1ml.
10
Magnesium sulfuricum 10% inj. 5x10ml
10
Medipyrin tbl 10x500mg
10
Metoprolol ratiopharm 25 mg tbl plg (blister) 1x30 ks
2
Mucosolvan tbl 20x30mg
5
Movalis tbl 20x15mg
10
NO SPA inj.
Novalgin inj. 5x5 ml
10
5
Natrium citricum 3,8% inj. 10 amp.
1
Nasivin gtt 0,05% 10ml
Neurol 0,5mg tbl.
Nitroglycerin tbl
10
1
3
Nitromint aerosol aer 1x10g
No-spa tabl.40mg.
3
5
Novalgin tbl 20x500mg
Noradrenalin
Ophtalmo-Azulen ung oph 5
10
1
5
Ophtalmoframykoin masť
Ophtalmoseptonex kv.
Ophtal sol.
Ophtalmoseptonex masť
Oxantil inj
Pancreolan forte
Paralen 500tbl 24x500mg
Pleumolysin kv.
Plegomazin inj 10x5ml 25mg
PERINDOPRIL-RATIOPHARM 4 mg tbl 9x10 ks
Reasec tbl
Roxitromycin 300mg – ratiopharm.
10
10
5
5
2
5
10
10
1
1
5
10
Rytmonorm inj
1
SOLU-MEDROL 1 gr.
1
Syntophyllin inj.
2
Stoptusin kv.
Sumamed 500 mg
Succinylcholinjodid valeant
Smecta plv sus 1x10 sáčkov
Tantum verde spray aer ora
10
10
2
5
5
Taroflox 400
5
Tramal inj.
1
Torecan inj
2
Torecan tbl
2
Thiopental inj 1x1g
2
Tensiomin 25
2
Tensamin inj 10x5
1
2
5
10
Ventolin spray inhaler
Veral 50mg, 50x50mg
Veral neo emulgel 50g
Vibrocil gtt 15ml.
Visine kv
Voltaren gel 50g
VOLUVEN inf.
Zinnat 500mg tbl 10x500mg.
Zovirax crm 2gm 5%
Fragmin 10 ampuliek
Ranital inj 5x2ml
Neodolpasse
Stopangin roztok
Augmentin 625mg
Ranital inj 5x2ml/50mg
5
2
10
2
10
1
1
1
20
5
10
1
ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL
Akutol spray 190g
Atrauman 5x5cm A 10ks
Atrauman 10x20cm 1ks
Atrauman AG 10x10cm A3ks
Aviril detský olej
Cosmos sport Cosmos sport veľ.1 20ks
Cosmos textile elastic
Cosmos elastic 20ks
Cosmos water resistant
Cosmos sensitive 20ks
Cosmos por. 2,5cmx5m
Gáza v rolke 90cmx10m
Hadička spojovacia 1,8x450
Inj. Striekačka luer 20ml
Infúzna súprava
Ihla 0,9x40 žltá
inj.striekačky luer 2ml
inj. striekačky luer 5ml
Inj. striekačky luer 10ml
Idealflex 12cmx5m
Idealflex 10cmx5m
Idealflex 8cmx5m
Izotermická ochranná fólia
Náplasť s vankúšikom 8cmx4cm
Omnistrip 3x76mm 5ks
Omnifilm 2,5x5m cievka
Obväz hotový č.3
Obväz hydrofilný sterilný 8
Obväz hydrofilný sterilný 10
Obväz hydr. Sterilné 6cmx5m
Obväz hotový č.4
Peha creep 8cm
Peha creep 12cm
Peha creep 6cm
Rukavice latex nepudr. S
Rukavice latex pudrované M
Rukavice latex pudrované L
Rukavice latex pudrované XL
Sterilux ES ster. 7,5x7,5 cm
Spofaplast 8x4cm 3ks
Spofaplast 6x2cm 5ks
Škrtidlo gumové 40x700mm
Šatka trojcípa
Tampóny stredné stáčaný stredný 20x18cm
Vasofix saf G18 1,3x45mm
Vasofix saf G20 1,1x33mm
Vasofix safety G22 0,9x25
Vata buničitá 1000g
5
30
30
20
100
30
30
30
30
30
10
2
50
1
50
2
2
2
2
30
30
30
20
20
20
20
10
10
5
10
10
5
5
5
500
500
500
500
300
50
50
5
20
10
20
20
30
20
Urgo na pľuzgiere sport na prst
Urgo na pľuzgiere sport pata 5
Urgo na pľuzgiere ultra
Urgo na popáleniny
Urgo náplasť v spreji
10
10
10
10
10
4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Záujemca je povinný predložiť výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako
tri mesiace. Pri predložení cenovej ponuky uchádzač môže predložiť neoverenú fotokópiu
uvedeného dokladu. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná len od úspešného
uchádzača.
5) Miesto dodania predmetu zákazky:
ÚŠZV Lešť
6) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:
do 15.12.2013
7) Kritéria na hodnotenie ponúk:
najnižšia cena
8) Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia:
Ponuku doručiť poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na podateľňu
ÚŠZV Lešť, do 12.11.2013 do 10 °° hod.
9) Obsah ponuky:
- Doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 4) tejto výzvy.
- Cenová ponuka na celý predmet obstarávania s pevnou cenou (jedným číslom) uvedenou v € bez
DPH a s DPH vrátane dopravy na miesto dodania. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na
túto skutočnosť v cenovej ponuke. V cenovej ponuke uvedie kontaktné údaje (telefón, fax, email).
- Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa o dodaní predmetu
obstarávania uvedených v tejto výzve.
Uvedené doklady vložiť do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálku uzatvoriť prípadne
zabezpečiť proti nežiaducemu otvoreniu a označiť „Lieky – Súťaž, obal neotvárať“. Uchádzač
uvedie na obálku aj kontaktnú adresu.
10) Vyhodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnotene dňa 13.11.2013.
11) Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov v písomnej forme.
12) Podmienky financovania:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §2 a §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom
zadanej zákazky.
Predávajúcemu sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa
jej doručenia.
13) Ďalšie informácie:
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma
a neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Uchádzač,
ktorého ponuka bola prijatá, bude vyzvaný na rokovanie o zmluve.
Ing. Ján Rausa
riaditeľ OdbSMŠaTHČ v.r.
Download

Výzva na predloženie cenovej ponuky [pdf]