Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti K o š i c e - Juh
UZNESENIA
zo 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Juh konaného dňa 11.03.2014
číslo
uznesenie
126
k Správe o výsledkoch kontroly za obdobie od 19. zasadnutia MZ konaného dňa
17.12.2013 a Správe o kontrolnej činnosti v roku 2013
127
k Zásadám poskytovania jednorazových dávok občanom Mestskej časti Košice –Juh
128
k Návrhu na personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Miestny podnik služieb, s.r.o.
Košice
129
k Návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2014 – 2016
130
k Návrhu na určenie výšky nájomného v roku 2014 pre Miestny podnik služieb s.r.o.,
Košice
131
k Informácii o vymáhaní pohľadávok MČ Košice – Juh v roku 2013
132
k Návrhu na odpis pohľadávky MČ Košice – Juh voči dlžníkovi LifeArt n.o.
v likvidácii
133
k Návrhu zámeru – spolupráce Mestskej časti Košice – Juh s T – Systems Slovakia
s.r.o. v rámci Športovo – zábavného areálu, Alejová 2, Košice z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
134
k Informácii o vývoji zisku a strát v Miestnom podniku služieb, s.r.o. Košice
135
k Návrhu na určenie počtu poslancov, volebných obvodov a počtu poslancov vo
volebných obvodoch pre voľby do Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice –
Juh na volebné obdobie 2014 – 2018
136
k Návrhu na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice – Juh na
funkčné obdobie 2014 – 2018
137
k Návrhu na udelenie verejných ocenení Mestskej časti Košice – Juh
138
k Informácii o poskytnutí údajov v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v II. polroku 2013
139
k Informácii o zmene č. 3 Organizačného poriadku Miestneho úradu MČ Košice – Juh
140
k Organizačným a personálnym záležitostiam
oooOOOooo
Rozdeľovník:
1 – 23
24 - 26
27 - 28
29 - 33
poslanci miestneho zastupiteľstva
starosta, prednosta, miestny kontrolór
zápisnica a/a
vedúci oddelení MÚMČ
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti K o š i c e - Juh
UZNESENIE
zo 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa
11.03.2014
číslo: 126
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 19. zasadnutia MZ konaného 17.12.2013
a k Správe o kontrolnej činnosti v roku 2013
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh
podľa § 18 f ods. 1 písm. d) a e) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov:
berie na vedomie
A) Správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 19. zasadnutia MZ konaného dňa
17.12.2013.
B) Správu o kontrolnej činnosti v roku 2013
oooOOOooo
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice – Juh
Zodpovedná: JUDr. Bernátová
Zapisovateľka: Ing. Mgr. Szabóová
V Košiciach 12.03.2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti K o š i c e - Juh
UZNESENIE
zo 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa
11.03.2014
číslo: 127
Zásady poskytovania jednorazových dávok občanom Mestskej časti Košice - Juh
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh
podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 14 ods. 3 zákona SNR č. 401/1990 o meste Košice v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Zásady poskytovania jednorazových dávok občanom Mestskej časti Košice – Juh.
oooOOOooo
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice – Juh
Zodpovedná: JUDr. Bernátová
Zapisovateľka: Ing. Mgr. Szabóová
V Košiciach 12.03.2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti K o š i c e - Juh
UZNESENIE
zo 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa
11.03.2014
číslo: 128
Návrh na personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Miestny podnik služieb, s.r.o.
Košice
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh
podľa ust. § 11 ods. 4 písm. l/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ust. § 14 ods. 3 písm. i/zákona SNR č. 401/1990Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov , ust. § 125 ods. 1 písm. f/ Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov v spojení s ust. § 133 ods. 4 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ust §
139 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov:
A) berie na vedomie
že JUDr. Jaroslav Kaifer, nar.: 24.04.1979, bytom : Fibichova 11, 040 01 Košice sa
písomne vzdal funkcie konateľa spoločnosti Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice, sídlo :
Rastislavova č. 65, 040 01 Košice. IČO: 31 687 067, zapísanej v obch. reg. Okresného
súdu Košice I. odd. Sro, vložka č. 4369/V, a to na základe listiny - „Vzdanie sa funkcie
konateľa spoločnosti ” zo dňa 06.03.2014, s účinnosťou vzdania sa funkcie ku dňu
11.03.2014.
B) odvoláva
Ing. Ondreja Vargica, nar.: 17.11.1953, bytom : Turgenevova 16, 040 01 Košice,
z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice, sídlo:
Rastislavova č. 65, 040 01 Košice. IČO: 31 687 067, zapísanej v obch. reg. Okresného
súdu Košice I. odd. Sro, vložka č. 4369/V, a to ku dňu 11.03.2014, t.j. zánik funkcie
nastáva dňa 11.03.2014;
Miestne zastupitel'stvo Mestskej časti Košice - Juh
Oznámenie o oprave chyby
v uznesení MZ č. 128 z 20. rokovania Miestneho zástnpiteľstva Mestskej časti Košice -
Jnh konaného dňa 11.03.2014 "Návrh na personálne zmeny v obchodnej
Miestny podnik služieb, s.r.O. Košice"
spoločnosti
opravujeme v uznesení chybu, ktorá nemení zmysel uznesenia nasledovne:
v písm. B) " nar.: 17.11.1953" má byť správne uvedené "nar.: 17.11.1950"
a v písm. C) "nar.: 17.11.1953" má byť správne uvedené "nar.: 17.11.1950".
V poslaneckom návrhu na uznesenie bol uvedený nesprávny rok narodenia.
(il~
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice-Juh
Za správnosť: JUDr. Henrieta Pagáčová
rM
vj
A
JUDr. Ľudmila Bemátová ~
/
V Košiciach 28.3.2014
volí
Bc. Renátu Šramkovú, nar.: 10.10.1965, bytom : Krakovská 16, 040 01 Košice, do
funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice, sídlo :
Rastislavova č. 65, 040 01 Košice. IČO: 31 687 067, zapísanej v obch. reg. Okresného
súdu Košice I. odd. Sro, vložka č. 4369/V, a to odo dňa 12.03.2014, t.j. vznik funkcie
nastáva dňa 12.03.2014.
C) schvaľuje a menuje Ing. Ondreja Vargica, nar.: 17.11.1953, bytom : Turgenevova 16,
040 01 Košice, do funkcie konateľa spoločnosti Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice,
sídlo : Rastislavova č. 65, 040 01 Košice. IČO: 31 687 067, zapísanej v obch. reg.
Okresného súdu Košice I. odd. Sro, vložka č. 4369/V, a to odo dňa 12.03.2014, t.j. vznik
funkcie nastáva dňa 12.03.2014.
D) schvaľuje
Ing. Ondrejovi Vargicovi za výkon funkcie konateľa spoločnosti Miestny podnik služieb,
s.r.o. Košice odmenu vo výške 500,- EUR mesačne v hrubom, odo dňa 12.03.2014
oooOOOooo
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice – Juh
Zodpovedná: JUDr. Bernátová
Zapisovateľka: Ing. Mgr. Szabóová
V Košiciach 12.03.2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti K o š i c e - Juh
UZNESENIE
zo 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa
11.03.2014
číslo: 129
Návrh programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2014 - 2016
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v
znení neskorších predpisov a ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na roky 2015 a 2016
B) schvaľuje
Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2014 v zmysle predloženého návrhu.
s týmito zmenami:
-
doplnenie Programového rozpočtu na rok 2014 v časti príjmové finančné operácie o položku
454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov – návratná finančná výpomoc vo výške 30 000
eur a v časti výdavkové finančné operácie o položku 813002 Úvery, pôžičky a návratné finančné
výpomoci vo výške 30 000 eur pre Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice na obnovu
technologických zariadení kúpaliska Triton.
-
presun kapitálových výdavkov v Programovom rozpočte na rok 2014 vo výške 10 000 eur
v rámci funkčnej klasifikácie 06.2.0 Rozvoj obce a to z položky 717 002 DI Lienka na
položku 713 004 Kamerový systém.
-
navýšenie kapitálových výdavkov v Programovom rozpočte na rok 2014 vo výške 2 000 eur
v rámci funkčnej klasifikácie 06.2.0 Rozvoj obce, položka 717 003 Dostavba parkoviska
Rastislavova 28 – Pasterovo námestie a súčasne navýšenie príjmových finančných operácií na
položke 454 001 Prevody peňažných fondov – Rezervný fond.
oooOOOooo
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice – Juh
Zodpovedná: JUDr. Bernátová
Zapisovateľka: Ing. Mgr. Szabóová
V Košiciach 12.03.2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti K o š i c e - Juh
UZNESENIE
zo 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa
11.03.2014
číslo: 130
Návrh na určenie výšky nájomného v roku 2014 pre Miestny podnik služieb s.r.o.,
Košice
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh
podľa
- § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
- § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
- § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje
výšku nájmu výšku nájmu pre Miestny podnik služieb s.r.o. prenajatého nehnuteľného a
hnuteľného majetku na rok 2014 v celkovej výške 20 180,00 Eur podľa rozpisu.
P.č.
Prenajatý majetok
Nájom 2014
1.
Garážové boxy na Poľskej ul. č. 2
17 275,00 €
2.
Budova KVT na parcele 501/294
5,00 €
3.
Majetok na kúpalisku Triton
305,00 €
4.
Parkovisko pri kúpalisku Triton
305,00 €
5.
Športové ihrisko Milosrdenstva
Pozemky – parc. 501/294 pod budovou KVT
501/321 pod stánkami, 501/323 a 501/322 komun.
110,00 €
6.
Spolu navrhované ročné nájomné
2 180,00 €
20 180,00 €
Výšku nájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku odporúčame posudzovať ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu že: Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice, ktorého
zakladateľom je Mestská časť Košice – Juh, vykonáva správu a údržbu prenajatého majetku
a majetok bude slúžiť na verejnoprospešné aktivity obyvateľom mestskej časti a mesta.
oooOOOooo
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice – Juh
Zodpovedná: JUDr. Bernátová
Zapisovateľka: Ing. Mgr. Szabóová
V Košiciach 12.03.2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti K o š i c e - Juh
UZNESENIE
zo 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa
11.03.2014
číslo: 131
Informácia o vymáhaní pohľadávok MČ Košice – Juh v roku 2013
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh
podľa § 11 ods.4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
podľa §14 ods. 3 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Informáciu o vymáhaní pohľadávok MČ Košice – Juh v roku 2013
oooOOOooo
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice – Juh
Zodpovedná: JUDr. Bernátová
Zapisovateľka: Ing. Mgr. Szabóová
V Košiciach 12.03.2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti K o š i c e - Juh
UZNESENIE
zo 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa
11.03.2014
číslo: 132
Návrh na odpis pohľadávky MČ Košice – Juh voči dlžníkovi LifeArt n.o. v likvidácii
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh
v súlade s ustanoveniami:
- § 11 ods.4 písm. a/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- § 14 ods. 2 zák. č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- čl. 6, bod 8 b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Juh a s
majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Juh
1) schvaľuje
odpis pohľadávky Mestskej časti Košice – Juh vo výške 2.172,14 EUR voči dlžníkovi LifeArt n.
o. v likvidácii, sídlo: Alžbetina 47, Košice, IČO: 35581531, zapísanému v Registri neziskových
organizácií MV SR
2) splnomocňuje
starostu Mestskej časti na späťvzatie žaloby voči LifeArt n.o. v likvidácii, o zaplatenie 2.172,14
EUR s prísl.
oooOOOooo
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice – Juh
Zodpovedná: JUDr. Bernátová
Zapisovateľka: Ing. Mgr. Szabóová
V Košiciach 12.03.2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti K o š i c e - Juh
UZNESENIE
zo 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa
11.03.2014
číslo: 133
Návrh zámeru – spolupráca Mestskej časti Košice – Juh s T- Systems Slovakia s.r.o.
v rámci Športovo – zábavného areálu, Alejová 2, Košice z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh
podľa
- § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov,
- § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov,
- § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
schvaľuje
A) spoluprácu MČ Košice – Juh s T- Systems Slovakia s.ro., Žriedlová 13, Košice
v rámci Športovo – zábavného areálu, Alejová 2, Košice
B) prenájom nehnuteľného majetku pre spoločnosť T- Systems Slovakia s.r.o.,
Žriedlová 13, Košice
- časť Športovo – zábavného areálu, Alejová 2, Košice, katastrálne územie: Južné
mesto, zapísaný na LV č. 13161 Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom,
- účel nájmu: osadenie reklamných zariadení,
- výška nájmu: 45 440 €,
- doba nájmu: na dobu určitú na 1 rok
Prenájom nehnuteľného majetku spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o., odporúčame
posudzovať ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nehnuteľný majetok
bude slúžiť na skvalitnenie a zvýšenie úrovne poskytovaných služieb, na podporu
voľnočasových a športových aktivít pre väčšiu skupinu obyvateľov a návštevníkov mesta
Košice.
oooOOOooo
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice – Juh
Zodpovedná: JUDr. Bernátová
Zapisovateľka: Ing. Mgr. Szabóová
V Košiciach 12.03.2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti K o š i c e - Juh
UZNESENIE
zo 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa
11.03.2014
číslo: 134
Informácia o vývoji zisku a strát v Miestnom podniku služieb, s.r.o. Košice
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh
podľa uzn. 57/B z 10. zasadnutia MZ zo dňa 24.06.2008, § 11. ods. 4 zák. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 138 ods. 1 písm. c) zák. č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)
berie na vedomie
Informáciu Dozornej rady MPS, s.r.o. o vývoji zisku a strát MPS, s.r.o.
oooOOOooo
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice – Juh
Zodpovedná: JUDr. Bernátová
Zapisovateľka: Ing. Mgr. Szabóová
V Košiciach 12.03.2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti K o š i c e - Juh
UZNESENIE
zo 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa
11.03.2014
číslo: 135
Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov a počtu poslancov vo volebných
obvodoch pre voľby do Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh na volebné
obdobie 2014 - 2018
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh
podľa § 9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov a § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 354/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
určuje
počet poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh pre volebné obdobie 2014 – 2018
13 poslancov, 4 volebné obvody (podľa priloženého rozpisu) a počet poslancov vo
volebných obvodoch nasledovne:
vol. obvod volebné okrsky počet poslancov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1
1 – 8
5
2
9 – 13
3
3
14 – 17
3
4
18 – 21
2
s účinnosťou určenia počtu poslancov dňom vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v
roku 2014.
oooOOOooo
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice – Juh
Zodpovedná: JUDr. Bernátová
Zapisovateľka: Ing. Mgr. Szabóová
V Košiciach 12.03.2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti K o š i c e - Juh
UZNESENIE
zo 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa
11.03.2014
číslo: 136
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice – Juh na
funkčné obdobie 2014 - 2018
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh
podľa § 14 ods. 3 písm. j) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov
určuje
rozsah výkonu starostu Mestskej časti Košice - Juh na funkčné obdobie 2014 – 2018
na plný úväzok
oooOOOooo
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice – Juh
Zodpovedná: JUDr. Bernátová
Zapisovateľka: Ing. Mgr. Szabóová
V Košiciach 12.03.2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti K o š i c e - Juh
UZNESENIE
zo 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa
11.03.2014
číslo: 137
Návrh na udelenie verejných ocenení Mestskej časti Košice - Juh
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh
podľa § 11 odst. 4 písm. o/zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa Zásad udeľovania verejných ocenení Mestskej časti Košice-Juh
v znení neskorších predpisov
schvaľuje
návrh na udelenie verejných ocenení:
Cenu mestskej časti Košice-Juh
v roku 2014 jednotlivcom a kolektívu:
Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc. – za významné výsledky a mimoriadne zásluhy
v oblasti medicíny
Otto Bőhm
– za mimoriadne zásluhy v umeleckej a športovej
oblasti
Juraj Šomoši
– za významné zásluhy v športovej oblasti
a
Kolektív Kliniky rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny UN LP Košice – za mimoriadny
prínos v oblasti zdravotníckej starostlivosti o pacientov
oooOOOooo
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice – Juh
Zodpovedná: JUDr. Bernátová
Zapisovateľka: Ing. Mgr. Szabóová
V Košiciach 12.03.2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti K o š i c e - Juh
UZNESENIE
zo 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa
11.03.2014
číslo: 138
Informácia o poskytnutí údajov v zmysle zákona č. 211/ 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám v II. polroku 2013
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh
na základe uznesenia č. 86/A schváleného na 14. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice –
Juh dňa 27.01.2001
berie na vedomie
Informáciu o poskytnutí údajov v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v II.
polroku 2013.
oooOOOooo
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice – Juh
Zodpovedná: JUDr. Bernátová
Zapisovateľka: Ing. Mgr. Szabóová
V Košiciach 12.03.2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti K o š i c e - Juh
UZNESENIE
zo 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa
11.03.2014
číslo: 139
Informácia o zmene č. 3 Organizačného poriadku Miestneho úradu MČ Košice- Juh
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh
podľa § 15 ods. 2 písm. f) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov
berie na vedomie
Informáciu o zmene č. 3 Organizačného poriadku Miestneho úradu MČ Košice-Juh
oooOOOooo
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice – Juh
Zodpovedná: JUDr. Bernátová
Zapisovateľka: Ing. Mgr. Szabóová
V Košiciach 12.03.2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti K o š i c e - Juh
UZNESENIE
zo 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa
11.03.2014
číslo: 140
Organizačné a personálne záležitosti
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh
podľa § 11 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a
podľa § 14 ods. 3 zák. SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice, v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
Správu o činnosti Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od 19. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva konaného 17.12.2013.
B) berie na vedomie
Správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady
Mestskej časti Košice- Juh za obdobie od 19. zasadnutia MZ konaného 17.12.2013.
oooOOOooo
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice – Juh
Zodpovedná: JUDr. Bernátová
Zapisovateľka: Ing. Mgr. Szabóová
V Košiciach 12.03.2014
Download

uznesenia