Emil Burák ¦ Michal Orihel
Manažment správy daní
vybrané problémy
Bratislava, 2014
Manažment správy daní
vybrané problémy
(U ebnica riadenia správy daní pre študentov
teórie i manažérov praxe)
Emil Burák - Michal Orihel
Bratislava, 2014
OBSAH
Úvod .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Dane vo verejnej ekonomike
1.1 Definícia dane, ich vývoj a zásady
1.2 Triedenie daní (klasifikácia)
1.3 Da ová mondializácia .
. . . . . . . . . . . . . . 15
. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.3.1 Protire ivos princípov efektívnosti a spravodlivosti v da ovom
systéme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.3.2 Da ová mondializácia Slovenskej republiky
2. Da ová politika .
2.1 Hospodárska politika
2.2 Fiškálna politika .
. . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.3 Da ová politika
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.4 Da ová kultúra
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.5 Hlavná da ová paradigma
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.6 Trendy moderného zda ovania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.7 Da ová politika z h adiska verejnej vo by
. . . . . . . . . . . . 63
3. Da ový systém, da ová sústava a reformy .
3.1 Da ový systém - pojem, rozdiel od da ovej sústavy, faktory
3.2 Princípy optimálnosti da ového systému
. . 69
. . 69
. . . . . . . . . . . . 72
3.3 Da ová sústava
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.4 Slovenský da ový systém - vybrané problémy
3.4.1 Klasifikácia daní
3.4.2 Da ové zákony
. . . . . . . . . . 76
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.4.3 Úrovne správy daní a hlavní hrá i na da ovom ihrisku
3.4.4 Vízia, stratégia a reforma da ovej správy .
. . . . . . . . . . . 80
3.4.5 Reforma da ovej správy - UNITAS I. a UNITAS II..
4. Da ové plánovanie a optimalizácia .
4.1 Da ové plánovanie - definícia, pojem a význam
4.2 Da ová optimalizácia .
4.3 Da ová prevencia
. . . . 79
. . . . . . . 83
. . . . . . . . 89
. . . . . . . . . 90
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.4 Da ové plánovanie znižuje riziká
. . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.5 Medzinárodné da ové plánovanie .
4.6 Praktické rady k da ovej úspore
. . . . . . . . . . . . . . . . 99
. . . . . . . . . . . . . . . .
5. Manažment da ovej správy .
. . . . . . . . . . . . .
5.1 Zameranie a hlavné ciele da ového manažmentu .
. . . . . .
103
109
110
5.2 Vybrané problémy da ového manažmentu vo verejnej ekonomike
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1 Deficit názorov odborníkov na riadenie da ovej správy
5.2.2 Nedostato ný výskum v prostredí da ovej správy
5.2.3 Dezinforma né štatistické riziko.
. . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
115
116
118
119
5.2.4 Nestabilita a vynútená fluktuácia k ú ových da ových manažérov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.5 Absencia merania výkonov da ových manažérov
. . . . . .
120
121
5.3 Praktické rady pre manažment k vedeniu zamestnancov k lepším
výkonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.3.1 Motiva né vedenie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2 Cit pre správne rozhodovanie
. . . . . . . . . . . . . . . . .
123
132
6. Riadenie výkonov da ových orgánov - úspešný
vzor zo Slovenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
6.1 Pravidlo 80:20 a reduk né plány vlády .
. . . . . . . . . . . .
. . . . .
139
. . . . . . . .
143
6.2 Úspešný model v meraní výkonov v da ovej správe .
6.3 Neklesol po et DÚ, narástol výkon jednotlivcov
. . .
144
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
6.4 Štrukturálne nerovnosti - makroúrove a mikroúrove
6.5 Použité indikátory .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
6.6 Silné a slabé stránky
6.7 Prínosy
138
7. Da ová komunikácia - vybrané rady .
. . . . . .
.
156
. . . . . . .
162
. . . . . . . . . . . . . . . . .
170
7.1 Interná da ová komunikácia (produktívna na pracovisku)
7.2 Externá da ová komunikácia (efektívny proces)
7.3 Komunikácia k da ovej osvete .
155
7.4 Preventívne rady pre da ové subjekty (vybrané
informácie, poradenstvo a výstraha pred da ovými chybami
z nevedomosti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
. . . . . . .
178
181
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
7.4.1 Najfrekventovanejšie chyby v da ovom konaní
7.4.2 Chronické pochybenia v da ových priznaniach
8. Da ové úniky .
8.1 Da ový únik - definícia, pojem, prí iny vzniku .
. . . . . . .
. . . . . . . .
187
8.2 Kvantifikácia da ových únikov
. . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3 Metódy merania da ových únikov
. . . . . . . . . . . . . . .
191
197
8.4 Ob ianska povinnos a politika boja proti tie ovej ekonomike
z h adiska da ových únikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
8.5 Slovenské špecifiká v boji proti da ovým únikom .
. . . . . .
207
8.6 Doporu ené nástroje na potieranie da ových únikov (Príležitosti)
209
8.6.1 Príklad Švaj iarska, Nemecka a Ve kej Británie z roku 2010 211
8.6.2 Príklad Grécka z roku 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
8.6.3 Príklad USA - tip pre EÚ i Slovensko. . . . . . . . . . . . . . 215
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.7 Korupcia - hlavné podhubie pre iernu ekonomiku a da ové
úniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
9. Da ovo zvýhodnené režimy .
9.1 Da ové raje nikdy nezaniknú
. . . . . . . . . . . . .
223
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
224
. . . . . .
226
227
. . . . . . . .
231
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
232
9.2 Princípy fungovania da ových rajov
. . . . . . . . . . . . . .
9.2.1 Základné modely da ového zvýhodnenia vo svete
9.2.2 Zvýhodnené spolo nosti pod a špeciálneho a univerzálneho
zákona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
9.2.3 Portfólio ponuky sú asných da ových výhod
9.2.4 Internet ako dynamizátor medzinárodného da ového plánovania
. . . . . . . . . . . .
234
. . . . . . . . . . . . . . .
236
. . . . . . . . . . . . . . . . .
241
9.3 Kategorizácia OECD o da ových rajoch .
9.4 Slovenské firmy v da ových rajoch
10. Risk manažment daní .
10.1 Risk manažment - pojem, význam, druhy
. . . . . . . . . . .
242
10.2 Riziká riadenia daní - vybrané hrozby .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . .
247
. . . . .
251
. . . . . . . . . . . . . . . . .
254
10.3 Vybrané trendy risk manažmentu v krajinách EÚ
10.4 Stratégia rizikového manažmentu da ovej správy
10.5 Delenie rizík v da ovej správe
. . . . . . . . . . . . . . .
255
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258
10.6 Odha ovanie a obmedzenie rizík .
10.7 Proces riadenia rizík.
243
10.8 Risk manažment Da ovej správy SR (vybrané skúsenosti od roku
2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
10.8.1 Cie a graf (štruktúra) riadenia rizík .
10.8.2 Teoretické východiská riadenia rizík
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
263
265
10.8.3 Odporú ania pre riadenie rizík (Model príkladu z Da ovej
správy SR na rok 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
. . . . . . . .
276
. . . . . . . . .
279
10.8.4 Závere né odporú ania - postupnos krokov
10.9 Da ové riziká z poh adu da ového subjektu
10.10 Využitie matematicko štatistických metód v riskmanažmente
daní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
10.11 Príklad využitia matematicko štatistických metód
v riskmanažmente daní . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
294
. . . . .
305
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
306
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
11. Da ová štatistika a metódy merania
11.1 Da ová štatistika.
11.2 Metódy merania
11.3 UNITAS a meranie výkonov .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.4 Aplikácia matematicko-štatistických metód v hodnotení
výkonnosti da ových úradov . . . . . . . . . . . . . . . .
11.4.1 Efektívnos a meranie výkonov
. .
. . . . . . . . . . . . . . .
317
320
321
11.4.2 Matematicko štatistické metódy v hodnotení da ových úradov
ako produk ných jednotiek . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
12. Hlavné da ové procesy - správa daní,
kontrola, exekúcia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1 Vývoj procesov
. . . .
329
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
330
12.2 Hlavné procesy v DS SR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3. Charakteristika procesov správy daní
. . . . . . . . . . . .
12.3.1 Registrácia a evidencia da ových subjektov
12.3.2 Vyrubovacie konanie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3.3 Evidencia da ových povinností a ich úhrad .
12.3.3.1 Evidencia štátnych príjmov
12.3.4 Da ová kontrola
12.3.5 Da ová exekúcia
. . . . . . . .
. . . . . . . .
336
336
341
341
. . . . . . . . . . . . 345
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Da oví manažéri - Príležitosti, rezervy
a inšpirácie k zdokona ovaniu . . . . . . . . .
349
353
. . .
361
. . . . . . . . . .
362
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
370
13.1 Test na hodnoty manažéra (Pracovná esej)
13.2 Manažment zmien
332
13.3 Systémovo-procesné videnie, projektové riadenie
. . . . . .
. . .
379
. . . . . . . . . . . .
385
. . . . . . . . . . . . .
393
. . . . . . . . . . . . . . . . .
397
13.4 Tvorivos da ových manažérov, základné východiská .
13.5 Orientácia na ví azstvo (zisk a úžitok)
13.6 Prosperita a celoživotné vzdelávanie
13.7 Reputácia a pokora manažéra
13.8 Korupcia - niektoré informácie k prevencii .
. . . . . . . . .
13.9 Širokospektrálne myslenie - vybrané vízie a výzvy .
13.9.1 Manažérske komunika né zru nosti .
13.9.2 Širokospektrálne myslenie
372
. . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.9.3 Vnútorná a vonkajšia koordinácia
. . . . . . . . . . . . . .
402
408
409
412
417
Záver
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoznam použitej literatúry
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
433
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
439
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
441
Zoznam použitých skratiek .
O autoroch
429
Názov:
Autori:
Recenzenti:
Rok vydania:
Vydanie:
Rozsah:
Vydavate :
ISBN:
Manažment správy daní - vybrané problémy
(U ebnica riadenia správy daní pre študentov teórie
i manažérov praxe)
Ing. Emil Burák, PhD.
Ing. Michal Orihel, PhD.
Dr.h.c. prof. mpx.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.
doc. Ing. Marián Ko ner, PhD.
Ing. Alexandra Ferenczi Va ová, PhD.
2014
prvé
15,66 autorských hárkov
Inštitút aplikovaného manažmentu
Jesenského 2, 911 01 Tren ín
www.iampress.eu
978-80-89600-21-2
MANAŽMENT SPRÁVY DANÍ VYBRANÉ PROBLÉMY
(U EBNICA RIADENIA SPRÁVY DANÍ PRE ŠTUDENTOV
TEÓRIE I MANAŽÉROV PRAXE)
Download

Manažment správy daní vybrané problémy