Základná škola s materskou školou, Letná 14, Niţná Slaná
Názov ŠVP
ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 –primárne vzdelávanie
Učiť moţno slovami, vychovávať len príkladom
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk
Slovenský
Predmet
Výtvarná výchova / oblasť – Umenie a kultúra/
Ročník
prvý
Rozsah
SVP 1 hodina/týţdeň; ŠkVP 0 hodín/ týţdeň Spolu: 33 hodín/rok
ŠkVP
Výtvarná výchova
1. ročník
vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy
Vypracovala: Mgr. Martina Valentková
Prerokované pedagogickou radou : 03.09.2012
Schválil: Mgr. Janka Nemčková - riaditeľka školy
1. Charakteristika učebného predmetu
Výtvarná výchova (ďalej VYV) primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom
autentických
skúseností
získaných
výtvarnou
činnosťou
–
intenzívnych
záţitkov
dobrodruţstva tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť ţiaka v úplnosti jej cítenia,
vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných
aktivít. Týmto VYV napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese.
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje
prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje
predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne
druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť).
Predmet VYV v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy
vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný,
textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a
multimédiá (video a film).
Na primárnom stupni VYV plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné
vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a
príťaţlivosť objavovania nových moţností, pretoţe výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu
detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv.
Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s
vyjadrovacími prostriedkami (pouţívanie jazyka) v priebehu postupného dospievania ţiaka:
vedie ţiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby
sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory.
Edukačný proces pozostáva zo zloţky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej.
Tieto zloţky sa vo VYV prelínajú, nemoţno ich chápať ako izolované. Uplatňujú sa tak, ţe
jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie
jeho zmyslu. Otvárajú tak ţiakovi moţnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na
úrovni súčasného myslenia, moţnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.
2. Ciele učebného predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú:
Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať pouţívať jazykové prostriedky, základné
kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak
zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie
(výraz) umeleckých diel, svoj záţitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry,
reprezentujúce ţánre a niektoré štýlové obdobia.
Senzomotorické ciele
Rozvíjať tvorivosť. Umoţniť
ţiakovi
rozvíjať a kultivovať
vnímanie,
predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu,
prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích
vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne
uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) ţiaka v oblasti
vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a
techník.
Socioafektívne ciele
Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať ţiaka
smerom k vytváraniu si
primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez záţitok aktívneho
vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry
– vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta
umením. Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti ţiaka v jej úplnosti – rozvíjať
cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktieţ
formovanie a aktívne pouţívanie
zručností – to všetko prostredníctvom
činnostného a záţitkového vyučovania.
3. Obsah predmetu





základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr, základných priestorových
vzťahoch,
vedomosti o vlastnostiach a moţnostiach pouţívania výtvarných nástrojova materiálov
(ceruzky, fixy, štetce, noţnice, pastózne a vodové farby, suché a voskové/olejové pastely,
mäkké modelovacie hmoty, podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo výtvarných
programoch počítača ...),
základné vedomosti o vybraných artefaktoch predhistorického umenia, umenia
starovekých kultúr, antického umenia,
základné vedomosti o vývoji a hlavných kultúrnych typoch písma,

základné poznatky o princípoch impresionistickej, surrealistickej a akčnej maľby, paketáţe,
land artu a niektorých formách body artu vyplývajúce z výtvarnej skúsenosti – znalosť
vybraných charakteristických diel týchto smerov,
znalosť základných maliarskych a sochárskych ţánrov: krajinomaľby, zátišia, portrétu,
sochy, reliéfu,
prvé vedomosti o vzniku filmu – o pohybe obrazu, akcii, filmovej postave,

prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare,

vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych a
estetických kvalitách (typy, tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne
reálie,remeselné tradície).

4. Vyuţitie disponibilných hodín
Cieľom jednohodinovej dotácie je prostredníctvom autentických skúseností získaných z
výtvarných činností, nadväzujúcich na detský spontánny výtvarný prejav, rozvíjať manuálne
zručnosti (nástroj, technika, materiál, proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, fantázia,
tvorivosť), vedomosti (poznávanie javov, predmetov a vzťahov prostredníctvom ich
výtvarného vyjadrovania) a postoje (formovanie si vlastného názoru, prístupu a vkusu).
Disponibilná hodina je v TVVP odlíšená farebne.
5. Vzdelávacie štandardy a prierezové témy
Tematický
celo
k
1.
Základ
né
prvky
výtvarného
vyjadrovan
ia
výtvarný
jazy
k
2
.
Kompozič
né
princípy
a
moţnosti
kompozíc
ie
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezov
á téma
ENV
po moc
ţivot.
tvar škvrny
rozvoj obrazotvornosti
(objavovanie významov
v náhodných tvaroch),
vyuţitie nepresných
tvarov na zobrazovanie
Ţiak vie v rôznych škvrnách
nachádzať konkrétne obrazce.
- vie vymýšľať príbehy na
dané neskutočné obrazce.
- vie vnímať krásu prírody, rešpektuje
jej zákony.
obrys
pozorovanie a výtvarné
v yjadrenie obrysov
rôznych tvarov,
rozvíjanie interpretačnej
predstavivosti
Ţiak vie výtvarne vyjadriť
obrysov rôznych tvarov
farba
zoznámenie s farbami
a farebnou hmotou
rozprávanie o pôsobení
čistých a špinavých
farieb
Ţiak vie pomenovať farby, správne
miešať a tvorivo kombinovať.
Aktívne pracuje s kresliacimi
potrebami.
plocha a tvar
vyhľadávanie objavovanie tvaru v
neartikulovanej textúre
mapy, strihové
predlohy, pokrčené
papiere
vytváranie kompozície
z tvarov písmen
asociatívnym spôsobom
kombináciou tvarov
písmen
- technika:
obkresľovanie,
striekanie (fixírka,
sprej, sitko),
frotáţovanie ...
uvedomovanie si
formátu
porovnávanie
geometrických
tvarov
Ţiak vie napodobniť tvary a znaky.
- vie vnímať farbu, tvar a štruktúru
diela. Pomáha menej zručným
spoluţiakom.
Ţiak vie pouţívať papiere rôznych
formátov, geometrických tvarov,
otáča ich a kreslí do nich motív podľa
vlastného výberu: hore, dole, tak ţe
stúpa, alebo padá ...
OŢZ
ochra
na
zdravi
a
mierka zmenšovanie a
zväčšovanie
predmetných tvarov
ukáţky hry s mierkou
vo výtvarnom umení
Ţiak vie nakresliť (maľovať) zvolený
figurálny, predmetný motív od malého
po veľký (aspoň v 4 verziách), postavy
(predmety) vie vystrihnúť, o
zmenšovaní
a zväčšovaní vymyslí, príp.
zahrá rozprávku
OSR
rešpektovani
e názorov,
potrieb a
práv
ostatných
ľudí
Ţiak vie nájsť podobnosť vecí
s písmenami
- vie skladať papierové sady
tlačených písmen
- vie fixovať objavený tvar,
dopĺňať a upravovať ho,
kombinovať, otáčať,
prostrediu,
kladný
vzťah k
prírode
OSR
priateľstvo
a
medziľudské
vzťahy
ENV
hospodáren
ie s vodou,
odpad v
domácnosti
OŢZ
v ýchova
k
bezpečnému
správaniu,
poriadok pri
práci, čistota
OŢZ
bezpečné
zaobchádzan
ie s
materiálom
Časov
á
dotáci
a
1
h
1
h
1
h
1
h
1
h
1
h
2
h
Tematický
celok
3.
Podnety
výtvarného
umenia
/ médiá,
štýly, procesy,
techniky,
témy
4.
Podnety
fotog rafie
5. Podnety
filmu
a videa
6.
akčné vytváranie
radosť z gesta a pohybu,
tvorba stopy
skúšanie netradičných
kresliacich nástrojov
(hrebeň, prsty, kuchynské
náradia, kolieska autíčok)
Ţiaci vie priamo reagovať na rozprávku o
nástrojoch, predmetoch, ktoré zanechávajú
farebné stopy na ploche papiera
- vie kombinovať rôzne akcie, pri ktorých
vzniká obraz pohybov a gest
Prierezová
téma
OSR
vyuţitie
rozprávkový
ch textov,
kladné
a záporné
správanie
dotvorenie nájdeného
objektu
staré hračky, veci, príbeh o
tom, čo uţ doslúţilo a znova
môţe „oţiť
Ţiak vie s fantáziou dotvárať predmety,
spájať ich do nových tvarových a
významových celkov (figúr)
- vie utvoriť výstavku výsledkov
ENV
ochrana
prírody
ilustrácia rozprávky
ukáţky ilustrácii aktuálnych
rozprávok, rôzne typy a
štýly ilustrácií (nie ilustrácie
rozprávky, ktorú budú ţiaci
ilustrovať)
Ţiak vie voľne zvolenou technikou
preniesť svet rozprávky na kresliacu
plochu. –vie rešpektovať rozpoloţenie
subjektov, ich farebné línie a kontrasty.
- vie v dostatočnej miere zakresliť ľudskú
postavu v jednoduchej kompozícii.
OSR
dob ro a zlo
kreslenie a vyfarbovanie
do čiernobielej fotografie
ukáţky rôznych ţánrov
klasickej fotografie ukáţky
rôznych ţánrov klasickej
fotografie
Ţiak vie doplniť a prekresliť fotografický
obrázok,
- vie vedome umiestniť nové časti v celku
kompozície, meniť význam zobrazenia
PPZ
tvorba
projektu
PPZ
tvorba
projektu
Obsahový štandard
porovnávanie obrázkov
(krátkych záberov) z filmov,
vzťah filmovej akcie
a výrazu (komického,
smutného, prekvapeného
atď.)
príbehová rozprávková
a fantastická architektúra
ukáţky nezvyčajných
architektonických riešení
Výkonový štandard
7.
Podnety
dizajnu
fantastický alebo
rozprávkový stroj /
nábytok
m otivácia príbehom (Verne,
sci fi), následné ukáţky
ilustrácií, patafizických a
hybridných strojov
dizajn a ľudské telo
ukáţky karnevalových
divadelných, etnických a
folklórnych masiek
1h
2h
1h
Ţiak vie diskutovať o krátkych ukáţkach ,o
v ýraze a dojmoch, ktoré na ňom zanechali
- vie niektorú z akcií nakresliť
MEV
negatívne
a pozitívne
vplyvy
médií
Ţiak vie na základe motivácie netradičného
ponímania príbytku (architektúry)
vymýšľať novotvary (kombinácie tvarov)
– vlastnú rozprávkovú architektúru
PPZ
vytváranie
produktu
v skupine
OSR
vzťahy v
skupine
Podnety
architektúry
Časová
dotácia
Ţiak vie uplatňovať fantáziu a kombinačnú
predstavivosť
- vie tvoriť hybridné celky, --- - vie
vymýšľať fantastické funkcie, kombinovať
technické tvary (súčiastky),
- vie preţívať radosť z vynálezcovstva
PPZ
tvorba
projektu
Ţiak vie vytvoriť masku z jednoduchých
predmetov, rastlín, papiera
- vie dopĺňať tvary tela – vytvárať
novotvary -vie pripraviť karneval
MUV
akceptácia
rôznych
etník na
Slovensku
3h
1h
1h
1h
1h
Tematický
celok
8.
Výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia
9. Podnety
tradičných
remesiel
10.
Elektronické
médiá
Obsahový štandard
Porovnávacie,
kombinačné
a súhrnné
cvičenia
12.
Podnety hudby
13.
Synestetické
podnety
Prierezová
téma
ENV
vzťah k prírode
v minulosti a
súčasnosti
inšpirácia pravekým
umením
ukáţky zo ţivota
pravekého človeka,
rozprávanie o jeho
podmienkach a
moţnostiach,
následné ukáţky
pravekého umenia
farbenie a vykrývanie
- ukáţky ľudového
u menia, modrotlač,
zdobenie kraslíc
Ţiak vie simulovať procesy, techniky a
materiály a témy, prostredníctvom
ktorých mohli tvoriť praľudia
- vie vytvoriť jaskynnú kresbu alebo
masku z jednoduchých prírodných
materiálov
Ţiak vie zrealizovať vzor na tričko, alebo
ozdobiť kraslicu
- vie opísať niekoľko významných
slovenských remesiel
MUV etnické
menšiny,
porovnávanie
zvykov
základné operácie s
počítačom
Ţiak ovláda základné zručnosti pri
narábaní s počítačom
- vie experimentovať s písmom a
znakmi (typ fontu, veľkosť, orientácia)
Ţiak vie ako všelijako sa dá rôznymi
technikami , zobraziť to isté
MEV
orientácia
v mediálnom
svete
MEV pravidlá
fungovania
mediálneho
sveta, pozitívne
a negatívne
vplyvy aj na
svoju osobnosť
poznávanie a
porovnávanie rôznych
médií
ukáţky realizácií v
rôznych médiach a
technikách (fotografia,
film, kresba, socha)
11.
Výkonový štandard
vzorkovníček, múzeum
hra na vedca (archeológa,
kozmonauta, zberateľa,
botanika)
výtvarné stvárnenie
nálady a rytmu
hudobnej skladby
ukáţky: Vivaldi (Štyri
ročné obdobia) konfrontované s
vybranými výtvarnými
dielami
hmat
- skrývačka, slepá baba,
ukáţky umenia pre
slepých
Ţiak vie vytvoriť jednoduchý spôsob
prezentácie zozbieraného materiálu,
- vie porovnávať a triediť rôzne druhy
materiálu
- vie umiestniť predmety v interiéri alebo
exteriéri,
- vie z týchto predmetov vytvoriť
„muzeálnu zbierku“, „zavárať“ ich do
fliaš, ukladať do škatuliek, albumov
a pod.
Ţiak si vie vypočuť vybrané krátke
ukáţky hudobných skladieb výrazne
odlišných charakterov a rytmov
- vie ich následne výtvarne zobraziť
vlastným, spontánnym spôsobom
a v rozhovore s učiteľom vyjadriť, ako na
neho pôsobila ktorá skladba
. ENV
vzťahy medzi
človekom a jeho
ţivotným
prostredím
Ţiak vie zobraziť tvary predmetov na
základe hmatového vnemu (napr.
ohmatáva rôzne predmety skryté pod
dekou a následne ich kreslí, maľuje
alebo modeluje)
- vie pomenovať rôzne kvality povrchov
podľa hmatu
OŢZ
opatrnosť pri
práci s elektro
spotrebičmi
Časová
dotácia
1h
1h
2h
1h
1h
OSR rozvoj
osobnostných
vlastností
1h
ENV
energia u nás
do ma
1h
Tematický
celok
14. Podnety
rôznych oblastí
poznávania
sveta
Obsahový štandard
obraz - portrét v galérii
rozprávanie o galérii na
základe edukačných
materiálov
Ţiak vie zahrať písmená z častí svojho
tela (performancia)
Ţiak vie vyhľadať vzťahy medzi
obrázkom, číslom a písmenom. Vníma
dané tvary písmen a prenáša ich na papier
do tvorivej a neskutočnej podoby.
Ţiak vie dotvoriť prostredie vlastnej
triedy, exteriéru školy, chodby, školského
klubu, šatne, dvora a pod.
- dotváranie môţe mať charakter reakcie
ţiaka na detaily (napr. kompozičné
doplnenie obkladačiek maľovaním alebo
priestorovými tvarmi) alebo reakcie na
väčšie priestorové celky (napr. riešenie
okien na chodbách, prehradenie priestoru,
maľovanie na dláţke)
Ţiak vie čo je to portrét a čo všetko sa dá
vyčítať z ľudskej tváre
- vie z výrazu tváre zistiť náladu a pocity
človeka
vytváranie limitované
pravidlami hry
Ţiak vie kresliť tak, ţe kresba je
spojnicou dopredu daných značiek
oţivené písmená a čísla
ukáţky performancie
a pantomímy
výtvarná reakcia na
prostredie školy
15.
Tradícia a
identita
/kultúrna
krajina/
16.
Škola v galérii
/galéria v škole
17.
Výtvarné hry
Výkonový štandard
Prierezová
téma
OSR
sebareflexia
Časová
dotácia
1h
PPZ
tvorba
projektu
OSR
spolupráca v
tíme
OSR
pochopiť
význam
priateľstva
DOV vlastné
dopravné
značky,
bezpečnosť na
cestách
1h
2h
1h
6. Stratégie – metódy a formy práce
Pri výučbe je dôleţitý vhodný výber organizačných metód, foriem práce a ich
striedanie. Organizačné formy a metódy:
- práca v skupinách a vo dvojiciach, individuálna práca, frontálna práca, diferencovaná práca
- motivačné (rozhovor, demonštrácia, rozprávanie,...), expozičné (rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštrácia,...), aplikačné (pouţitie získaných vedomostí v
praktických činnostiach)
7. Učebné zdroje
Výtvarná výchova pre 1. roč. ZŠ, knihy a časopisy o výtvarnom umení, IKT,
metodická príručka, knihy s detskou literatúrou.
8. Hodnotenie predmetu
Predmet výtvarná výchova v 1. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade
s príslušným metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie ţiaka základnej
školy v sekcii Školský vzdelávací program. Pri hodnotení a klasifikovaní ţiakov so
špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov
so špecifickými potrebami.
Základná škola s materskou školou, Letná 14, Niţná Slaná
Názov ŠVP
ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 –primárne vzdelávanie
Názov ŠkVP
Učiť moţno slovami, vychovávať len príkladom
Vyučovací jazyk
Slovenský
P redmet
Matematika /oblasť – Matematika a práca s informáciami/
Ročník
Prvý
Rozsah
ŠVP 4 hodiny/týţdeň; ŠkVP 1 hodiny / týţdeň Spolu: 165 hodín/rok
ŠkVP
Matematika
1. ročník
vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy
Vypracovala: Mgr. Martina Valentková
Prerokované pedagogickou radou 03.09.2012
Schválil: Mgr. Janka Nemčková - riaditeľka školy
1. Charakteristika učebného predmetu
Učebný predmet matematika pre 1.ročník ZŠ je zaloţený
na realistickom
prístupe k získavaniu nových vedomostí a na vyuţívaní manuálnych a intelektových činností
ţiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácií nových matematických vedomostí v
reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané základné vedomosti umoţňujú získať
matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým
matematickým vzdelaním. Učebný predmet matematika zahŕňa:
 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi

rozvoj ţiackych schopností, presného myslenia a formovania argumentácie v rôznych
prostrediach

rozvoj algoritmického myslenia

súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria
východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka
informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.

2. Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika v 1. ročníku je induktívnym poznaním,
zakladajúcim sa na ţiackych skúsenostiach, rozvíjať tie schopnosti, pomocou ktorých sa
pripravia na samostatné získavanie základných matematických poznatkov a schopností.
Vyučovanie matematiky v 1. ročníku má smerovať k tomu, aby sa zrealizovali tieto cieľové
zámery a všeobecné poţiadavky na rozvoj ţiackej osobnosti:
- veku primerane presne pouţiť materinský jazyk a správne aplikovať postupne sa
rozširujúcu matematickú symboliku
– vyuţívať pochopené a osvojené pojmy, postupy ako prostriedky pri riešení úloh
– rozvíjať numerické zručnosti ţiakov v súlade s osvojením matematického obsahu a
prostredníctvom numerických výpočtov spamäti
– rozvíjať orientáciu ţiakov v rovine a v priestore na základe skúseností a činností
– riešením úloh a problémov postupne budovať vzťah medzi matematikou a realitou
– na základe vyuţitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručností a
postojov, rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie
- podieľať sa spolu s ostatnými predmetmi na primeranom rozvíjaní schopností ţiakov
pouţívať IKT (veku primerane) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloţeniu informácií
– viesť ţiakov získavať a rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa
– podporiť
a
upevňovať
systematickým
,
premysleným
a
diferencovaným
riadením práce, kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov ako je napr. samostatnosť,
rozhodnosť, vytrvalosť
Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ má smerovať k tomu aby sa pri vzdelávaní ţiakov
v jednotlivých tematických okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele
vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie
ţiakov. Z vyučovania matematiky má vyplynúť, ţe matematika je prostriedkom na riešenie
praktických úloh z kaţdodenného ţivota.
3. Obsah učebného predmetu
Kľúčovým učivom v prvom ročníku je osvojenie si pojmu prirodzeného čísla, počtových
výkonov s týmito číslami a vlastnosti počtových výkonov, ktoré pouţívajú.
Učebný predmet matematika v prvom ročníku obsahuje :
Prirodzené čísla 0 aţ 20
Sčítanie a odčítanie 0 aţ 20
Porovnávanie 0 aţ 20
Geometria – rovinné a priestorové útvary
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Prirodzené čísla 0 -20:
-
určovanie polohy predmetov – hore, dole, vpravo, vľavo
-
počítanie počtu predmetov po jednom, tvorenie skupín vecí
– určenie počtu predmetov v obore 0-20
– priradenie počtu predmetov k danému číslu v obore 0-20 a naopak
– čítanie a písanie čísel 0-20
Sčítanie a odčítanie 0 -20:
-
sčítanie a odčítanie v obore 0 - 20 bez prechodu cez základ 10
– osvojenie základných spojov sčítania a odčítania do 20 spamäti
– riešenie slovných úloh na sčítanie a odčítanie
Porovnávanie
- porovnávanie dvoch čísel v obore 0 - 20
- riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej, rovnako)
Geometria:
- zoznámenie sa s priestorovými a rovinnými útvarmi (štvorec, kruh, obdĺţnik,
trojuholník, kocka, guľa, valec)
- kreslenie priamych a krivých čiar
Riešenie aplikačných úloh a úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie:
–
získavať skúsenosti s pravdivosťou (nepravdivosťou) výrokov,
– tvoriť stúpajúce (klesajúce) postupnosti predmetov, čísel,...,
– pozorovať a zistiť pravidelnosť postupností.
4. Vyuţitie disponibilných hodín
Cieľom jednohodinovej dotácie je rozvíjať u ţiakov logické a abstraktné myslenie. Rozvíjame
u ţiakov pamäť pomocou numerických výpočtov. Vedieme ţiakov k tomu, aby
vedeli uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných ţivotných situáciách. Riešime
aplikačné úlohy, matematické súťaţivé a logické hry, vyuţívame výučbové CD. Disponibilná
hodina je v TVVP odlíšená farebne.
5. Vzdelávacie štandardy a prierezové témy
Tematický
celok
Obsahový štandard
Prirodzené čísla 1-5
Utváranie skupín vecí
o danom počte
P orovnávanie 1 -5
Geometria Určovanie
polohy predmetov –
hore, dole, vpravo, vľavo
P riama a krivá čiara
Prirodzené čísla 1 – 20
Výkonový štandard
Ţiak vie čítať čísla 1-5
- vie rozlíšiť v usporiadaní prvý a
posledný
- vie určovať počty osôb,
predmetov počítaním po jednom
do 5.
Ţiak vie utvárať, vyznačovať,
oddeľovať skupiny predmetov s
počtom l aţ 5
- vie zapísať počet pomocou
bodkovej symboliky
-ţiak vie priradiť číslam 1-5
príslušný počet.
Prierezové témy
OSR
reţim dňa
školáka
OŢZ
bezpečnosť pri
pouţívaní el.
spotrebičov
Ţiak vie porovnať čísla 1-5
Ţiak vie určiť polohu predmetov
hore, dole, vpravo, vľavo
- vie nakresliť priamu a krivú čiaru
ENV zmeny v
prírode na jeseň
Rovinné útvary – kruh,
štvorec, obdĺţnik,
trojuholník
Ţiak pozná rovinné útvary štvorec,
obdĺţnik, kruh, trojuholník
DOV
bezpečnosť na
ceste
Prirodzené čísla 6, 0,
7, 8, 9, 10
Ţiak vie čítať a písať čísla 6, 0, 7,
8, 9, 10
Utváranie skupín vecí
o danom počte
P orovnávanie
Slovné úlohy
Časová
dotácia
Ţiak vie určovať počty osôb,
predmetov, počítaním po jednom,
- vie utvárať, vyznačovať, oddeliť
skupiny predmetov s počtom 0-10
- vie porovnávať čísla v obore 0 -10
znakmi >, <, = a udať jedno
riešenie nerovnice [ ] < 9
-vie určiť číslo, hneď pred, za,
hneď za v obore 0 - 10
Ţiak vie riešiť slovné úlohy
charakterizované vzťahmi
rovnako, viac, menej
-vie zovšeobecňovať a hľadať
postupy a metódy riešenia úloh,
predmetov.
20 h
ENV vyuţitie
liečivých rastlín
OSR
dramatizácia
rozprávky
20 h
konov
ý
štanda
rd
Tematický
celok
Obsahový
Časová dotácia
Čítanie a písanie čísel
0 – 20 . Utváranie
skupín vecí o danom
počte
Porovnávanie čísel
Číselný
rad
Číselný rad
klesajúci číselný rad 0
-10.
- vie usporiadať čísla
od najväčšieho po
najmenšie a naopak v
obore 0 -10
Prirodzené čísla 0
-20
Ţiak- vie čítať a písať
čísla 0 -20- ţiak vie
vyznačiť skupinu
predmetov v obore do
Prirodzené čísla
1 – 20
Rozklad a skladanie
čísel
Sčítanie a odčítanie
v obore 0-20
Sčítanie a odčítanie
v obore do 5.
Znamienko +, Sčítanie a odčítanie
v obore do 5.
-ţiak chápe význam
a funkciu
š
t
a
n
d
a
Ţiak vie vymenovať
stúpajúci a
r
d
V
ý
20
Ţiak vie utvoriť danú skupinu
predmetov
-vie porovnávať čísla v obore 0 20-vie porovnávať čísla v obore 0
-20 znakmi >, <, = a udať jedno
riešenie nerovnice [ ] <19
Ţiak vie vymenovať stúpajúci a
klesajúci číselný rad 0 -20
- ţiak vie určiť čísla pred a za
-vie riešiť úlohy charakterizované
vzťahmi ,, viac „ a ,,menej „ .
- vie usporiadať čísla od
najväčšieho po najmenšie a naopak
v obore 0 -20
Pr
ierezov
é
témy
h
OSR
dramatizácia
rozprávky
pokračova
nie z
predchádz
aj úcej
strany
DOV bezpečnosť na ceste
MUV zvláštnosti rôznych kultúr,
tradície, zvyky
OSR
spoluţitie v triednom kolektíve
20
Ţiak vie rozloţiť dvojciferné
číslo
na jednotky a desiatky
znaku „+" (plus, a), „-" (mínus,
bez)
-vie spamäti základné spoje
sčítania a odčítania v obore do 5
-pozná súvislosti medzi sčítaním a
odčítaním, medzi zloţkami
počtových výkonov a výsledkom
-vie riešiť jednoduché úlohy na
sčítanie a odčítanie
-ţiak vie sčítať a odčítať do 5
OŢZ
zdravá
výţiva
ENV
pomoc
zvieratám
v lese
20 h
Tematický
celok
Obsahový štandard
Sčítanie a odčítanie
v obore do 0 -10
Sčítanie a odčítanie
Slovné úlohy
Číselná os
Sčítanie a odčítanie
v obore 0-20
Sčítanie a odčítanie v
obore do 0 -20 bez
prechodu cez základ
10
Rozklad sčítancov na
súčet dvoch čísel
Doplnenie
chýbajúceho čísla
do súčtu
Rozklad čísel na
desiatky a jednotky
Slovné úlohy sčítanie
a odčítanie podľa
činnosti, na základe
obrázku a textu
Geometria
Výkonový štandard
Ţiak vie spamäti všetky spoje
sčítania a odčítania v obore do 10
Ţiak vie riešiť jednoduché slovné
úlohy na sčítanie a odčítanie
v obore 0 -10.
-vie riešiť jednoduché slovné úlohy
charakterizované vzťahmi viac,
menej, rovnako.
Prierezové
témy
Časová
dotácia
OSR
remeslá
a povolania
PPZ
ročné
obdobia
25 h
Ţiak vie doplniť (znázorniť) čísla na
číselnom páse
Ţiak vie spamäti všetky spoje
sčítania a odčítania v obore do 20
bez prechodu cez základ 10
- vie rozloţiť číslo ako súčet dvoch
sčítancov––- - vie doplniť
chýbajúce číslo do súčtu
Ţiak vie rozloţiť dvojciferné číslo
na desiatky a jednotky
OSR
spoluţitie v
triednom
kolektíve
25 h
Ţiak vie riešiť jednoduché slovné
úlohy na sčítanie a odčítanie
v obore 0- 20
-vie riešiť jednoduché slovné úlohy
charakterizované vzťahmi viac,
menej, rovnako
Z oznámenie
sa s niektorými
priestorovými a
Ţiak vie vybudovať z kociek teleso
rovinnými
na základe modelu.
geometrickými tvarmi
- vie identifikovať niektoré rovinné
a ich triedenie na
a priestorové útvary na základe
základe ich vlastností. niektorých ich pozorovaných
Stavba telies z kociek vlastností.
(štvorec, obdĺţnik, trojuholník,
na základe modelu ,
rovinných útvarov
kruh, guľa, kocka, valec)
- vie vymodelovať z geometrických
činnosťou.
tvarov na základe obrázku nové tvary.
Pozorovanie
niektorých vlastností
geometrických tvarov
OSR
remeslá
a povolania
20 h
Tematický
celok
Obsahový štandard
Orientácia, určovanie
polohy, smerov
a zmeny smerov
Geometria
Riešenie aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické myslenie
Kreslenie otvorených
a uzavretých krivých
čiar, rysovanie
priamych čiar,
triedenie
P ravdivé
a nepravdivé
matematické výroky
Triedenie predmetov
podľa určitého znaku.
Tvorenie stúpajúcej
(klesajúcej)
postupnosti
predmetov, čísel
a zistenie
pravidelnosti v týchto
postupnostiach
pozorovaním.
Z ber a usporiadanie
údajov z domova
a z blízkeho okolia za
účelom riešenia úloh
Výkonový štandard
Ţiak vie určiť polohu na základe
preberaných
výrazov
(napr.
nad, pod, pri, medzi, vpravo, vľavo...)
Ţiak vie kresliť krivé čiary a
rysovať priame čiary,
- vie rozlíšiť otvorenú a
uzavretú čiaru a takú čiaru nakresliť.
Ţiakvie rozlíšiť pravdivosť
a nepravdivosť primeraných
matematických výrokov.
- vie zdôvodniť pravdivosť
(správnosť) svojho tvrdenia
- vie doplniť postupnosť
Prierezové
témy
Časová
dotácia
DOV
bezpečnosť na
ceste
OSR
dramatizácia
rozprávky
ENV
pomoc
zvieratám
v lese
Pokračovanie
z predchádzajúcej
strany
15 h
6. Stratégie – metódy a formy práce
Metódy,
ktoré
rozvíjajú
samostatnosť,
aktivitu
a
tvorivosť
ţiakov,
sú
uţ
od
najniţších ročníkov nielen prostriedkom, ale aj obsahom vzdelávania. Vo vyučovaní sa tieto
metódy najúčinnejšie uplatňujú pri samostatnej práci ţiakov s učebnicou, s pracovným
zošitom a s učebnými pomôckami. Učebné pomôcky sú účinnými prostriedkami pre
pochopenie matematického učiva.
Pri vyučovaní matematiky v 1. ročníku je dôleţité akceptovať a didakticky vyuţívať moţnosti
a schopnosti detí mladšieho školského veku: emotívnosť, hravosť, kladný vzťah k
manipulačným činnostiam, ...
Podmienkou úspešného učenia sa ţiakov je získanie ţiakov pre učebnú činnosť a to
nenásilnou, prirodzenou motiváciou. Hlavným motívom je radosť z osvojeného poznatku, z
vyriešeného problému, z objaveného postupu riešenia.
V 1. ročníku uplatňujeme :
– názornosť
– pozorovanie
– vyuţitie praktických poznatkov zo ţivota
– manipulačné metódy
– postupnosť riešenia problémov
– formy skupinovej práce
– aktivizačné metódy
– porovnávacie metódy
–
fixačné metódy
–
problémové vyučovanie
7. Učebné zdroje
Pracovné zošity – Matematika pre prvý ročník základných škôl 1. a 2.časť
Autor: Štefan Kováčik a Brigita Lehoťanová
Doplnkové PL schválené MŠ SR
ITK zdroje
Pouţívaná učebnica: B. Lehoťanová, PZ k matematike (1. časť) pre 1. ročník
ZŠ, Bratislava, AITEC 2008, schválilo MŠ SR rozhodnutím zo dňa 28. 7. 2008
B. Lehoťanová, PZ k matematike (2. časť) pre 1. ročník ZŠ,
Bratislava, AITEC 2008, schválilo MŠ SR rozhodnutím zo dňa 16. 12. 2008
8. Hodnotenie učebného predmetu
Predmet matematika v 1. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným
metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie ţiaka základnej školy v sekcii
Školský vzdelávací program. Pri hodnotení a klasifikovaní ţiakov so špecifickými
potrebami dodrţiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov so
špecifickými potrebami.
Základná škola s materskou školou, Letná 14, Niţná Slaná
Názov ŠVP
ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 –primárne vzdelávanie
Názov ŠkVP
Učiť moţno slovami, vychovávať len príkladom
Vyučovací jazyk
Slovenský
P redmet
Ročník
Rozsah
Náboţenská výchova /Človek a hodnoty/
Prvý
ŠVP 0,5 hodín/týţdeň; ŠkVP 0,5 hodiny / týţdeň Spolu: 33 hodín/rok
ŠkVP
Náboţenská výchova
1. ročník
vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy
Vypracovala: Mgr. Miroslav Maťo
Prerokované pedagogickou radou: 03.09.2012
Schválil: Mgr. Janka Nemčková - riaditeľka školy
1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Vyučovací predmet náboţenstvo/náboţenská výchova formuje v človeku náboţenské
myslenie, svedomie, náboţenské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboţenského
myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k
učeniu Cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho moţnosť ţivota s Cirkvou. Predkladaný projekt
rozdeľuje obsah učiva do troch lineárnych oblastí (obraz č.1), ktoré sú zamerané na:
1. trojičný rozmer (v kaţdom
ročníku primerane spoznávať všetky tri boţské
osoby prostredníctvom Boţieho zjavenia – Svätého písma, tradície a učenia Cirkvi)
2.
kristologický
rozmer
(v
kaţdom
ročníku
primerane
veku
sprístupňovať
tajomstvo vykupiteľského diela Jeţiša Krista)
3. rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi,
význam slávenia spoločenstva, poslanie človeka s dôrazom na osobné dejiny spásy). Prvý
ročník ZŠ je zameraný na radosť zo ţivota. Prvák cez radosť a nadšenie zo všetkého
stvoreného spoznáva toho, kto ho nekonečne miluje.
2. Ciele učebného predmetu
Ročníkovým cieľom 1.ročníka je prejsť cestou lásky, teda spoznávať lásku milujúceho Boha
Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si
vonkajšie prejavy lásky.
3. Obsah učebného predmetu
Učivo je osnované na základné učivo: Jedinečnosť mena, Čo dokáţu moje ruky, nohy, zrak,
sluch, Patrím do rodiny, Svet , v ktorom ţijem, Komunikácia v rodine, Modlitba v rodine,
Modlitba Otčenáš, Svätý Mikuláš, Zvestovanie , Návšteva Alţbety, Zmysel a hodnota daru,
Dar z neba – narodenie Jeţiša Krista, Rozprávka o Šípkovej Ruţenke – prebudenie zo spánku,
Vzkriesenie Jairovej dcéry, Veľká noc – smrť a zmŕtvychvstanie Jeţiša, Nedeľa – deň oslavy,
Zoslanie Ducha Svätého, Cirkev, Legenda o sv. Jurajovi.
4. Vyuţitie disponibilných hodín
Disponibilné hodiny slúţia na rozšírené oboznámenie sa ţiaka 1.ročníka s katolíckou náukou
a osobou Jeţiša Krista ako Bohočloveka, ktorý zostúpil na tento svet.
Disponibilné hodiny sú v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch odlíšené farebne:
Modlitba za chlieb
Dar lásky – vedieť sa zrieknuť a obetovať
Pastieri a mudrci
Môj dar pre Jeţiša – tvorba daru
Simeon
Zem, v ktorej ţil Jeţiš –
Palestína Povolanie učeníkov –
rybári ľudí Jeţiš a deti
Svadba v Káne
Staviame kostol
Návšteva kostola
5. Vzdelávacie štandardy a prierezové témy
Tematický
celok
I.
Som na svete
z lásky
II.
Rodina – ohnisko
lásky
III.
Dar lásky
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Ţiak vie
• uvedomovať si vlastnú jedinečnosť
• v yjadriť radosť zo ţivota
• rozlišovať prejavy lásky na základe
pozorovania
• sa správne preţehnať
• slovne vyjadriť poďakovanie (voči
rodičom, učiteľom, kamarátom)
• f ormulovať spontánnu modlitbu
poďakovania
• z konkrétneho príbehu vymenovať
postavy, ktoré konajú dobro
Meno a jedinečnosť
• na príklade rozlíšiť dobro od zla
Čo dokáţem? (ruky,
• odpovedať na otázku z príbehu
nohy, zrak, sluch,...)
• vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé
Patrím do rodiny
činnosti, ktoré môţe človek vykonať rukami,
Svet v ktorom ţijem
nohami, ústami, očami, ušami (opozitá)
• f ormulovať odprosenie
• citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a
jedinečnosť, byť pozorný k svetu, ktorý Boh
daroval človeku
• sa starať o prírodu (starať sa o záhradku,
nezahadzovať odpadky, hrabať lístie, atď.),
Ţiak vie
• jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu
Komunikácia v rodine
komunikácie
Modlitba v rodine –
• vymenovať aspoň tri vlastnosti rodiny
rozhovor rodiny s
• s pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu
Bohom (modlitba Otče
Otče náš
náš)
• definovať modlitbu ako rozhovor s Bohom
• písomne vyjadriť modlitbu vďaky (za
rodičov, rodinu), modlitbu prosby
Ţiak vie
L egenda o kamennom • opísať dobrotu sv. Mikuláša
srdci (sv. Mikuláš)
• intuitívne vnímať v legende symbol srdce
Zvestovanie. Návšteva
ako obraz vnútornej skutočnosti človeka
Alţbety.
• s pomocou učiteľa reprodukovať biblické
Zmysel a hodnota daru.
udalosti zvestovania a narodenia Jeţiša
Narodenie Jeţiša
• podľa obrázkov opísať udalosti
Krista.
Zvestovania
• reprodukovať s pomocou učiteľa modlitbu
Z dravas Mária
• opísať narodenie Jeţiša ako dar Boha
človeku
• nakresliť aspoň dva symboly Vianoc
• v yjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu
(poklona)
• pripraviť darček pre obdarovanie
Prierezové
témy
Časová
dotácia
OSR
8
OSR
3
OSR
MULTV
8
Tematický
celok
Obsahový štandard
Šípková Ruţenka
(uvádzanie do
metaforického spôsobu
vyjadrovania: metafora
spánku
a prebudenia v
rozprávke)
Vzkriesenie Jairovej
dcéry
IV.
Moc ţivota a lásky
V.
Spoločenstvo lásky
Veľká noc – smrť a
zmŕtvychvstanie Jeţiša.
Nedeľa – deň oslavy
Jeţišovho
zmŕtvychvstania.
Z oslanie Ducha
Svätého.
Cirkev.
L egenda o sv. Jurajovi.
Výkonový štandard
• vnímať premeny v prírode v jarnom období a
pokúsiť sa ich prepojiť so slávením
veľkonočných sviatkov
• jednoduchým spôsobom vysvetliť veľkonočné
sviatky ako slávnosť, v ktorej kresťania
slávia Jeţišovo víťazstvo ţivota nad smrťou
• s pomocou učiteľa a obrazov vymenovať a
vysvetliť veľkonočné symboly
• nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci
víťazstvo ţivota nad smrťou
• jednoducho vysvetliť zmysel slávenia nedele
ako
dňa
Ţiak
vieJeţišovho zmŕtvychvstania
• na základe prerozprávania učiteľa
reprodukovať udalosti zoslania Ducha Svätého
• vysvetliť jednoduchým spôsobom zmysel
cirkvi ako Boţej rodiny
• reprodukovať modlitbu Sláva Otcu
• opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o
sv. Jurajovi a pokúsiť sa ho prepojiť so
svojim ţivotom
• o svojovať si sociálne zručnosti potrebné v
sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi.
- práca s obrazom
- rozprávanie, diskusia
- dramatizácia
- rolové hry
- kladenie otázok
- práca s doplnkovou literatúrou, fotografiou, ilustráciami
- skupinové vyučovanie
- samostatná práca
Časová
dotácia
Ţiak vie
• vnímať metaforickú reč rozprávky o Šípkovej
Ruţenke a pokúsiť sa ju prepojiť s
vlastným ţivotom
• opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej
dcéry
6. Stratégie - metódy a formy práce
- pozorovanie
Prierezové
témy
OSR
MULTV
8
OSR
6
- názorné metódy – pouţívanie liturgických predmetov, obrazov, diagramov, náčrtov- kresba
na tabuľu, diapozitívov, filmov
- frontálne a individuálne skúšanie
7. Učebné zdroje
Metodická príručka náboţenskej výchovy pre 1.ročník ZŠ – Cesta lásky
Pracovný zošit pre 1.ročník ZŠ – Cesta lásky
metodický materiál, obrazový materiál, CD, DVD
Sväté písmo
Detská ilustrovaná Biblia
R.Ondruš: Blízko Bohu i ľuďom
8. Hodnotenie predmetu
Predmet náboţenskú výchovu v 1. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha
v
súlade s príslušným metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie ţiaka
základnej školy
klasifikovaní
v
ţiakov
hodnotení
a
so špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny
na
sekcii
Školský
vzdelávací
program.
Pri
hodnotenie a klasifikáciu ţiakov so špecifickými potrebami.
Hodnotiace portfólio:
U ţiakov sa hodnotí pripravenosť na vyučovanie, aktivita, reprodukcia naučených príbehov,
dramatizácia biblických príbehov , zvládnutie náboţenských piesní, tvorivosť pri ručných
prácach, kresby a vyplnené pracovné listy, domáca príprava, snaha o praktické vyuţívanie
vedomostí z náboţenskej výchovy v aktívnom kresťanskom ţivote.
Základná škola s materskou školou, Letná 14, Niţná Slaná
Názov ŠVP
ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 –primárne vzdelávanie
Názov ŠkVP
Učiť moţno slovami, vychovávať len príkladom
Vyučovací jazyk
Slovenský
P redmet
Ročník
Rozsah
Prírodoveda / oblasť - Príroda a spoločnosť/
Prvý
ŠVP 0,5 hodín/týţdeň; ŠkVP 0,5 hodiny / týţdeň Spolu: 33 hodín/rok
ŠkVP
Prírodoveda
1. ročník
vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy
Vypracovala: Mgr. Martina Valentková
Prerokované pedagogickou radou : 03.09.2012
Schválil: Mgr. Janka Nemčková - riaditeľka školy
1. Charakteristika učebného predmetu
Predmet Prírodoveda nadobudnuté prírodovedné poznatky dieťaťa postupne rozvíja jeho
oboznamovanie s
prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa
zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného
poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách. ktorých cieľom sú uţ
získané detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych
schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí,
ktoré sú spojené s bezprostredným ţivotným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým.
Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k
prírode, ale aj k samotnej vede.
2. Ciele predmetu učebného predmetu
Prvoradým cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania
prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať
sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje
jeho kognitívna úroveň. Cieľ je moţné bliţšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:

vnímaniu ţivotného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom
dejú, k sledovaniu pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody.
 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním.

rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom vyuţívania všetkých
z myslov


opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.
rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.
nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.
rozvíjaniu pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy
a existencie.


uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu
efektívnejšieho vyuţívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje.
zapojeniu
sa
do
poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho
aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého ţivotného štýlu.
3. Obsah učebného predmetu

Zmeny v prírode

Osobná hygiena a psychohygiena

P lynutie času

Zvieratá – domáce a voľne ţijúce

Rodina

Voda

Rastliny a semená

Hmota
4. Vyuţitie disponibilných hodín
V yuţitie detských webových stránok a edukačných CD. Práca s encyklopédiami.
Disponibilná polhodina je v TVVP odlíšená farebne.
5. Vzdelávacie štandardy a prierezové témy
Tematický celok
Rodina
Moja rodina
Plynutie času Môj
čas (Hodiny) Čas a
jeho trvanie)
Obsahový
štandard
P redstavím vám
svojich najbliţších
Kaţdý má svojich
najbliţších
-ţiak vie vymenovať členov
rodiny
-ţiak pozná, dodrţiava pravidlá
f ungovania vo svojej rodine
-ţiak rozlišuje kultúrnu a
jazykovú inakosť rodín v rôznych
kultúrach
Čo mi vravia
ručičky Môj
školský deň
-ţiak identifikuje a porovnáva
rozdiely medzi dňom a nocou,
určuje na ciferníku celé hodiny
-ţiak rozpoznáva časti dňa ako
súčasti časovej následnosti
-ţiak popisuje a identifikuje
činnosti súvisiace s časťami dňa
P oznám svoje telo
Čistota tela
Denný poriadok
ţiaka Čo a kedy
jedávam Jedálny
lístok
Z dravé a nezdravé
potraviny
-ţiak pozná vonkajšie orgány
ľudského tela, príp. rozpoznáva aj
ich funkcie
ţiak vie správne pouţívať zubnú
kefku a vie vysvetliť význam
osobnej hygieny
Osobná hygiena a
psychohygiena Ja
a moje zdravie
Zdravá výţiva
Čo je pre mňa
šťastie
Vianoce
Aké druhy hmoty
Hmota
Ja a veci okolo mňa poznám?
Zmeny v prírode
Ja a príroda
(Cyklus strom)
Výkonový štandard
Ako sa príroda
počas roka mení
Môj kalendár
prírody
-ţiak porovnáva zdravé a škodlivé
potraviny
-ţiak vie uviesť príklady
správneho a nesprávneho
stolovania
-ţiak pozná pravidlá stravovania
-ţiak popisuje situácie
vyvolávajúce pocit šťastia a tieto
situácie vyhľadáva
-ţiak identifikuje a popisuje
vianočné zvyky a tradície vlastnej
rodiny
-ţiak rozpoznáva spoločné znaky
plyn., kvapal. a pevného
skupenstva hmoty
-ţiak identifikuje rôzne vlastnosti
h moty
-ţiak vie popísať zmeny
prírodných javov v rámci ročných
období
-ţiak vie identifikovať zmeny
listnatého stromu počas roka,
- vie porovnať listy stromov,
poznať druhy stromov
-ţiak vie pozorovať, identifikovať
a zapísať informáciu o prírodných
javoch (vietor, dáţď, slnečno)
-ţiak vie uviesť ako sa menia
ročné obdobia-ţiak vie rozpoznať
druhy ovocia, zeleniny a poľných
plodín
Prierezová téma
OSR – uplatňovať
svoje práva,
rešpektovať práva
a názory ostatných
MUV – poznávať a
rešpektovať iné
kultúry
OŢZ – dodrţiavanie
správneho reţimu
dňa, pohyb a pobyt v
prírode
Časová
dotácia
4h
4h
OŢZ – predchádzanie
chorobám a úrazom
OSR – sebapoznanie
PPZ – projekt
Zostavenie jedálneho
lístka
5h
PPZ – prezentovať
sám seba
MUV – poznávať
históriu, zvyky a
tradície
OSR – zmyslové
vnímanie
ENV – vzťah medzi
človekom a ţivotným
prostredím
ENV – chrániť
rastliny, starať sa o
svoje okolie, zber
druhotných surovín
MEV – vyuţitie
informácií z novín a
časopisov
OSR – rozvoj
schopnosti
poznávania
4h
4h
Tematický celok
Zvieratá
Zvieratá a človek
Obsahový štandard
Viem rozoznať
zvieratá
Učíme sa pozorovať
zvierat
Rastliny a semená
Rastliny okolo nás
Učíme sa pozorovať
rastliny Od kvetu k
plodu
Voda
Voda v prírode
Ţ ivot rastlín a
zvierat s vodou
P otrebujeme čistú
vodu
6. Stratégie - metódy a formy práce
-práca s knihou a textom
- vysvetľovanie, rozprávanie
- pozorovanie
- projektové vyučovanie
- problémové vyučovanie
- skupinové vyučovanie
- práca s IKT
- fixačné metódy
- diskusia, exkurzia, beseda
Výkonový štandard
-ţiak vie na základe pozorovania
zovšeobecniť a identifikovať
charakteristické vlastnosti
zvierat v skupinách
-ţiak vie porovnať
a identifikovať zmeny konára
ovocného stromu od kvetu k
plodu, vie zasadiť semienko a
opísať ako klíči
-ţiak vie pozorovaním a prácou
s encyklopédiou identifikovať
rozdielne spoločné znaky
vodných rastlín a vodných
zvierat
-ţiak rozumie potrebe ochrany
a rozumného vyuţívania
vodných zdrojov
Prierezová téma
ENV – kladný vzťah
k domácim aj voľne
ţijúcim zvieratám
MEV – vyuţitie
internetu vo
vyučovaní
OSR – pozorovanie
OŢZ – poznávanie
prostredníctvom
pobytu v prírode ENV
– chrániť rastliny,
starať sa o svoje okolie
OSR – rozvoj
zmyslového vnímania
ENV – ochrana
ţivotného prostredia,
ekosystémy, sme
súčasťou prírody
Časová
dotácia
4h
4h
4h
7. Učebné zdroje
- učebnica –
/autor: Adriana Viegerová, Gabriela Česlová /
- encyklopédie
- slovníky, , časopisy
- edukačné CD – DVD, internet
Pouţívaná učebnica: A Wiegerová, G. Česlová, Prírodoveda pre 1. ročník
ZŠ, Bratislava, SPN 2008, schválilo MŠ SR
rozhodnutím zo dňa 29. 7. 2008
8. Hodnotenie predmetu
Predmet Prírodoveda v 1. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným
metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie ţiaka základnej školy v sekcii
Školský vzdelávací program. Pri hodnotení a klasifikovaní ţiakov so špecifickými
potrebami dodrţiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov so
špecifickými potrebami.
Základná škola s materskou školou, Letná 14, Niţná Slaná
Názov ŠVP
ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1–primárne vzdelávanie
Názov ŠkVP
Učiť moţno slovami, vychovávať len príkladom
Vyučovací jazyk
Slovenský
P redmet
Slovenský jazyk a literatúra / oblasť –Jazyk a komunikácia/
Ročník
prvý
Rozsah
SVP 8 hodín/týţdeň; ŠkVP 1 hodina / týţdeň Spolu: 9297hodín/rok
ŠkVP
Slovenský jazyk a literatúra
1. ročník
vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy
Vypracovala: Mgr. Martina Valentková
Prerokované pedagogickou radou 03.09.201
Schválil: Mgr. Janka Nemčková - riaditeľka školy
1. Charakteristika učebného predmetu
Vyučovací predmet slovenský jazyk má v primárnom vzdelávaní ţiakov prioritné a
špecifické postavenie. Základnou funkciou slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je
naučiť ţiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si pravopis a
gramatiku a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopnosti, a to na úrovni ústnej a
písomnej. Schpnosť čítať a písať je jedna zo základných ţivotných kompetencií, ktorých
základ ţiak získava práve v 1. ročníku ZŠ.
Slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, spája jazykovú, literárnu,
slohovú zloţku a písanie. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získavanie
základov pravopisu a znalosti z oblasti pravopisu.
2. Ciele učebného predmetu
Hlavným cieľom je rozvíjanie komunikačných schopností, ktoré budú východiskom ich
ďalšieho vzdelávania nielen v slovenskom jazyku, ale aj v ostatných vyučovacích predmetoch.
Z hlavného cieľa vyplývajú nasledujúce čiastkové ciele:
-
osvojovať si návyky správnej výslovnosti
-
osvojiť si základy písanej i hovorenej reči (čítanie a písanie)
-
získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
-
osvojiť si
základné elementárne vedomostí
v rovine lexikálnej, morfologickej,
syntaktickej a štylistickej
-
osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
-
rozvíjať si zručnosti jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
-
poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich vyuţívať a prepájať v jazykovom systéme
-
viesť ţiakov ku kultivovanému prejavu v beţných situáciách
-
získavať sebadôveru pri vystupovaní
-
osvojovať si správnu techniku čítania a písania, získavanie a rozvíjanie
základných čitateľských návykov.
Spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania materinského jazyka sa
opierajú o kľúčové (základné) kompetencie. Zaraďujeme sem:
A/ poznávacie a rečové kompetencie
B/poznávacie a čitateľské kompetencie
A/ Poznávacie a rečové kompetencie
Percepčno-motorické zručnosti
a) samostatne písať jednoduché texty s dôrazom na dodrţiavanie základných parametrov
písma (písané alebo tlačené písmo)
b) prečítať, podľa predlohy odpísať alebo podľa diktovania napísať a prečítať arabské
číslice v súvislosti s učivom v matematike.
Verejné prezentácie textu, verejný prejav
a) pri ústnom prejave dodrţiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť
b) osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálnych javov
c) reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne).
Doslovnú reprodukciu nevyţadovať od ţiaka s poruchou pamäti.
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
a) zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť
b) vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi
c) pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu
Analytické zručnosti
a) rozvíjať schopnosti sluchového vnímania- rozlišovanie hlások, určiť prvú a poslednú
hlásku slova, zvládnuť analýzu slov
b) uskutočniť jazykovú analýzu textu, vyhľadávať jazykové javy, vyhodnocovať ich
a postupne zatrieďovať
Tvorivé zručnosti
a) porozprávať krátky príbeh (vlastný alebo vymyslený)
b) porozprávať príbeh podľa predlohy s pouţitím priamej reči
c) tvoriť vlastný text
d) ústne prezentovať vlastný text
e) napísať krátky príbeh (vlastný záţitok alebo vymyslený príbeh)
f) dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo
g)
zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. Ţiaci dokáţu zahrať krátky
príbeh (dôraz na artikuláciu, správnu výslovnosť všetkých hlások, správnu prácu s
dychom, správny prednes, gestikuláciu).
Komunikačné zručnosti
a) adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu
b) vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu
c) verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor
B/ Poznávacie a čitateľské kompetencie
Technika čítania a verejná prezentácia textu
a) na základe predchádzajúcej prípravy správne, plynule a s porozumením čítať nahlas aj
potichu po príprave textov, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané skúsenostiam
ţiaka
b) pri hlasnom čítaní dodrţiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť
c) výrazne čítať kratšie úryvky z literatúry pre deti a mládeţ
d) výrazne recitovať básne, úryvky z prózy
e)
pri
čítaní
dramatických
textov
výrazne
reprodukovať
priamu
reč
pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
a) zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť
b) vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi
Analytické a interpretačné zručnosti
a) zostaviť osnovu prečítaného textu
b) určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu
c) prerozprávať obsah prečítaného textu
d) vyjadriť svoje pocity a záţitky z prečítaného textu
e) vyhľadať, identifikovať v literárnych textoch hlavné a vedľajšie postavy, literárne
a jazykové prostriedky, vybrané pojmy a výrazy
f) pri jednoduchom rozbore literárnych textov pouţívať literárne pojmy
g) hodnotiť postavy literárneho diela, určiť ich vzájomný vzťah
h) odlišovať prozaické a básnické texty
i) odlišovať umelecké a náučné texty
Tvorivé zručnosti
a) zreprodukovať a zdramatizovať časť rozprávky, povesti
b) na
základe
vlastnej
fantázie
dokončiť
začatý
príbeh
vo
forme
rozprávania,
dramatizácie alebo ilustrácie
I nformačné zručnosti
a) orientovať sa v školskej a verejnej kniţnici
b) budovať si vlastnú kniţnicu
3. Obsah učebného predmetu
Slovenský jazyk
v 1. ročníku ZŠ sa člení na dve základné zloţky čítanie a písanie. V
praxi to znamená, ţe vyučovacia
hodina obsahuje obidve zloţky. Dĺţku jednotlivých
zloţiek si určuje učiteľ, závisí od
náročnosti preberaného učiva a od potrieb jednotlivých
ţiakov. K základným
zloţkám slovenského jazyka patrí aj literatúra. Nevyčleňujú
sa
jej osobitné hodiny. Slohová zloţka je zameraná hlavne na rozvoj rečového prejavu ţiaka..
Obsah čítania a písania v 1.
období:
ročníku je rozčlenený do troch hlavných
1) prípravné obdobie
2) nácvikové obdobie
3) čítankové (zdokonaľovacie) obdobie
Prípravné obdobie
Dĺţka
prípravného
obdobia
môţe
byť
variabilná
v rozpätí
3-5
týţdňov.
V
odôvodnených prípadoch môţe trvať i dlhšie. Je závislá hlavne od pregramotných vedomostí
detí, ktoré môţu výrazným spôsobom proces prípravy zrýchliť, ale aj spomaliť. Dĺţka prípravy
závisí aj od potrieb ţiakov, od koncepcie, metód a obsahu prípravného obdobia učebnice.
Základným cieľom je pripraviť ţiaka na proces osvojovania si čítania a písania. Ţiaka
musíme pripraviť najmä z hľadiska rozvíjania sluchového a zrakového vnímania (analýza,
syntéza, rozlišovanie), pamäti, pozornosti a pravo-ľavej orientácie. Dôleţitým cieľom je aj
rozvíjanie slovnej zásoby a schopnosť samostatného vyjadrovania sa. S rozvojom vyjadrovania
súvisí i logopedický výcvik ţiaka.
Všetky zamestnania, ktoré učiteľ v tomto období bude vyuţívať
musia byť pre
ţiaka zaujímavé, pestré, zábavné, ale hlavne tvorivé. Je potrebné vychádzať z
predškolských skúseností ţiaka, nadväzovať jeho vedomosti a ďalej ich rozvíjať. Nesmieme
však zabúdať na individuálne schopnosti ţiaka.
Nácvikové obdobie
Cieľom nácvikového obdobia je naučiť ţiaka techniky správne čítať a písať hlásky a písmená
slovenskej abecedy, slov, viet a primeraných textov. Pri nácviku čítania i písania postupujeme
podľa prvkov pouţívaných v šlabikári. Pri čítaní hneď od začiatku nácviku podporujeme
rozvoj porozumenia čítaného. Pri rozvíjaní porozumenia vyuţívame rôzne metódy a aktivity
napr. dopĺňanie neúplných viet, zoradenie viet podľa dejovej postupnosti.
Čítankové obdobie
Nácvikovým obdobím je ukončený nácvik čítania a písania. Čítankové obdobie treba chápať
ako obdobie zdokonaľovania nadobudnutých zručností, ale najmä obdobím vyuţívania týchto
zručností. Hlavným cieľom tohto obdobia je utvárať pozitívny vzťah ţiaka k čítaniu a ku
knihe rôznymi zaujímavými aktivitami, napr. besedy o knihách, čitateľské dielne, projekty
tvorby vlastnej knihy, riešenie čitateľských úloh podporujúcich práce s textom, ale
aj vyuţívanie počítačovej techniky.
4. Vyuţitie disponibilných hodín
Predmet Slovenský jazyk a literatúra je posilnený dotáciou 2 hodín. Cieľom
dotácie je rozvíjať u ţiakov čitateľskú gramotnosť a komunikačné zručnosti. Inšpirujeme
ţiakov tak, aby si reálne komunikačné situácie osvojovali ľahko a prirodzene v činnostiach
primeraných ich
veku.
Vytvárame
vhodné
modelové
situácie
a
vyuţívame
neverbálnu komunikáciu. Cieľom dotácie je tieţ rozvoj motorických zručností, zvládnuť
základy pravopisnej a výslovnostnej normy, osvojiť si a zmechanizovať návyky správneho a
estetického písania a vychovávať úcte k materinskému jazyku. Disponibilné hodiny sú v
TVVP odlíšené farebne.
5. Vzdelávacie štandardy a prierezové témy
Tematický celok
Prierezové témy
Obsahový štandard
II. Nácvikové
obdobie
Tlačené a písané,
malé a veľké
písmená A, á, Á, ä
M, m,
E, e, É, é,
L, l,
I, Í, i, í,
v, V,
U, u, Ú, ú,
S, s,
O, o, Ó, ó,
J, j,
Z, z,
N, n,
Y, y, ý,
T, t,
k, K,
P, p,
š, Š,
R, r,
B, b,
D, d,
C, c,
Č, č,
H, h,
Ţ, ţ,
Ľ, ľ,
Ť, ť,
Ď, ď,
Ň, ň,
CH, ch,
F, f,
G, g,
Dz, dz, Dţ, dţ, ĺ, ŕ,
X, x,
q, Q
Slabiky de, te, ne,
le,
di, ti ni, li
Dvojhlásky ia, ie,
iu, ô
Prípona-ou,
Nácvikové obdobie
Čítanie
Osvojovanie si tlačených
a písaných písmen
abecedy
Slabika, slovo
Otvorené slabiky
Dvojslabičné slová
s otvorenou slabikou
Zatvorené slabiky
Nácvik čítania slov so
zatvorenou slabikou
Otvorené a zatvorené
slabiky so skupinou
spoluhlások na začiatku
slabiky
Trojslabičné slová
s otvorenými slabikami
Slová s dvoma
zatvorenými slabikami
Nácvik čítania slov so
spoluhláskovou skupinou s
dvoma zatvorenými
slabikami,
Slová s viacnásobnou
spoluhláskovou skupinou
Mäkké slabiky-de, te, ne,
le, di, ti, ni, li
Dvojhlásky ia, ie, iu, ô
Interpunkčné znamienka
Oznamovacie, opytovacie
a rozkazovacie vety
Nácvik čítania slov
s príponou -ou
Predloţka
Hláska –písmeno
Prednes
Osvojovanie plynulého
čítania s porozumením
textov z čítanky a
rozprávkových kníh
Ţiak vie správne prečítať
slová
s viacnásobnou
spoluhláskovou skupinou
Výkonový štandard
Časová
dotácia
- ţiak vie správne vyslovovať a čítať slová
s mäkkými slabikami
- ţiak vie správne vyslovovať a čítať slová s
dvojhláskami
- v praktických činnostiach pozná funkciu
interpukčných znamienok – bodka, otáznik,
výkričník, čiarka, spojovník a vie ich pouţiť
na konci vety
- ţiak vie intonačne správne čítať
oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie vety
- vie správne čítať slová s príponou -ou
- vie správne čítať predloţku spolu so slovom
- vie rozlíšiť rozdiel medzi hláskou a
písmenom
- ţiak vie predviesť krátku báseň s dôrazom
na výrazný prednes
- vie si pomôcťpri čítaní dlhšieho, prípadne
neznámeho slova prečítaním po slabikách bez
zbytočného opakovania slova a bez tichého
hláskovania
- chápe význam prečítaného slova a chápe
obsah prečítanej vety a krátkeho súvisleho
textu
- vie povedať a riešiť jednoduché hádanky - vie sa zapojiť do dramatizácie detských
ľudových hier, rozprávok, básní alebo
krátkeho rozprávania
ENV
MUV
OSR
DV
OŢZ
210h
Tematický celok
Nácvikové obdobie
Písanie
III. Čít a n ko v é
obdobie
Tu sme doma
Teč, vodička, teč
V tom zelenom lese
Behám, skáčem po
ulici
Čo je nové v našej
škole
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Nácvikové obdobie
Písanie
Osvojovanie si písanie
písmen slovenskej abecedy
Písanie
- ţiak vie čitateľne napísať písmená písanej
abecedy a arabských číslic podľa poţiadaviek
na písmo pre 1. ročník
Spájanie písmen do slabík
a slov
Odpis písaných písmen,
slabík, slov a viet
- vie správne spájať písmená do slabík a
slabiky do slov
P repis tlačených
písmen, slabík, slov a viet
Písanie jednoduchých slov
a viet podľa diktovania
Veľké písmeno na začiatku
vety a na začiatku
vlastných mien
Mäkčeň, dĺţeň, vokáň,
Ukončenie opytovacej,
oznamovacej
a rozkazovacej vety
P recvičovanie
pravopisných javov
Časová
dotácia
- ţiak vie z písanej predlohy správne
a čitateľne odpísať slová a jednoduché vety
- vie prepísať tlačený text písaným písmom
- vie prepísať slová a jednoduché vety
podľa diktovania
pokračovanie
z predchádzajúcej
strany
pokračovanie
z predchádzajú
cej strany
- vie na začiatku vety a na začiatku vlastných
mien správne doplniť veľké písmeno
- vie správne písať a umiestňovať makčeň,
dĺţeň, vokáň
- vie správne doplniť interpukčné znamienko
na konci vety
Ţiak vie plynule a s porozumením prečítať
Čítankové obdobie
primeraný text
Písanie
- ţiak vie utvoriť nadpis k prečítanému textu
Rozvoj a zdokonaľovanie
-ţiak vie reprodukovať príbeh podľa
čitateľských zručností
ilustrácie (obrázkovej osnovy)
Čítanie s porozumením
- ţiak vie dokončiť príbeh
Hlavná myšlienka
- vie vyjadriť náladu prečítaného textu
Nadpis
- vie intonačne správne prečítať oznamovacie,
Text, riadok
Reprodukcia textu čítanie s rozkazovacie a opytovacie vety
- ţiak vie čitateľne napísať písmená písanej
porozumením
abecedy a arabských číslic
Intonácia viet
- ţiak vie z písanej predlohy správne
a
čitateľne odpísať slová a jednoduché vety
Čítankové obdobie
- vie prepísať tlačený text písaným písmom
- vie prepísať slová a jednoduché vety
Písanie
podľa diktovania
Z dokonaľovanie
- vie na začiatku vety a na začiatku vlastných
mien správne doplniť veľké písmeno
techniky písania
- vie správne písať a umiestňovať makčeň,
Precvičovanie
dĺţeň, vokáň
pravopisných javov
- vie správne doplniť interpukčné znamienko
na konci vety
Odpis a prepis textu
Písanie podľa diktovania
Prierezové
témy
ENV
DV
OSR
OŢZ
MUV
80h
6. Stratégie - Metódy a formy práce
Stratégie vyučovania kladú nároky na samostatnosť, tvorivosť a organizáciu práce učiteľa.
Vyuţívanie stratégií umoţňuje učiteľovi úspešne vyučovať a ţiakovi úspešne sa učiť. Učiteľ
si
formy
a
metódy
vyberá
a pouţíva
podľa
svojho
výberu
tak,
aby
boli
variabilné, aktivizujúce, tvorivé a humanizujúce. Správne zvolenými metódami a formami
práce vytvára atmosféru , v ktorej sa ţiak môţe učiť bez strachu a stresu, podnecuje
prirodzenú zvedavosť, motivuje k aktívnemu učeniu, podporuje sebahodnotenie, aby ţiak
poznal svoje prednosti i chyby, vytvára podmienky pre úspešnosť kaţdého ţiaka ako i
pozitívnu pracovnú atmosféru. Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah
vyučovania, na individualitu ţiakov tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa
kľúčové kompetencie ţiakov
pre predmet. Pri výučbe Slovenského jazyka a literatúry
vyuţívame najmä:
– motivačné rozprávanie a rozhovor / aktivizovanie poznatkov a skúsenosti ţiakov /
– didaktické hry / sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti /
– problémová metóda
– rozprávanie / vyjadrovanie skúsenosti a aktívne počúvanie /
– demonštračná metóda / demonštrácia predmetov, javov, činností /
– dramatizácia / rozvoj vnímania, predstavivosti, pevnej vôle, preţívania /
– v ýklad a vysvetľovanie učiva
– prezentačná metóda / prezentácia s vyuţitím interaktívnej tabule /
– inovatívna metóda, metóda otázok a odpovedí
– samostatná práca ţiakov /s učebnicou, pracovným zošitom, počítačom, internetom /
– skupinové , projektové, záţitkové, dialogické vyučovanie, práca vo dvojici
– skúšanie / ústne, písomné, praktické /
– návšteva kniţnice, výstav, účasť na literárnych a recitačných súťaţiach, ...
7. Učebné zdroje
Didaktické pomôcky na vyvodzovanie písmen - nápovedné obrázky, kocky, ...
Šlabikár I. a II. Časť
Moje prvé čiary
Predpísané písanky 1.-6.
Pracovný zošit
Detské časopisy
8. Hodnotenie predmetu
Predmet slovenský jazyk a literatúra v 1. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade
s príslušným metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie ţiaka základnej
školy
ţiakov
v
sekcii
Školský
vzdelávací
program.
Pri
hodnotení
so špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny
klasifikáciu ţiakov so špecifickými potrebami.
a klasifikovaní
na hodnotenie a
Základná škola s materskou školou, Letná 14, Niţná Slaná
Názov ŠVP
ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne vzdelávanie
Názov ŠkVP
Učiť moţno slovami, vychovávať len príkladom
Vyučovací jazyk
Slovenský
P redmet
Ročník
Rozsah
Telesná výchova
/oblasť - Zdravie a pohyb /
prvý
SVP 2 hodiny/týţdeň; ŠkVP 0 hodín/ týţdeň Spolu: 66 hodín/rok
ŠkVP
Telesná výchova
1. ročník
vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy
Vypracovala: Mgr. Martina Valentková
Prerokované pedagogickou radou 03.09.2012
Schválil: Mgr. Janka Nemčková - riaditeľka školy
1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Predmet telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti
pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu
ţiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú
kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Vyuţíva predovšetkým široké spektrum
pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na
hrubú i jemnú motoriku- Prostredníctvom pohybu – pohybových cvičení, hier a súťaţí
pozitívne ovplyvňujú zdravotný stav ţiakov.
2. Ciele učebného predmetu
Hlavným
cieľom
telesnej
výchovy
je
pozitívna
stimulácia
vývinu
kultúrne
gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a
radostné preţívanie pohybovej činnosti.
Všeobecné ciele :
- stimulovať reč a myslenie
- podporovať sebapoznávanie a sebakontrolu
- podporovať aktivitu , fantáziu a kreativitu
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove , pohybovým aktivitám , športu
- kultivovať pohybový prejav – správne drţanie tela
- vytvárať podmienky pre rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti
- podporovať získavanie poznatkov o vplyvu pohybu na zdravie
- uplatňovať zásady bezpečnosti a hygieny
- osobnostný rozvoj , zdravie , motorika a postoje
3.Obsah učebného predmetu
Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Základné povely poradovej prípravy, beţecká abeceda, chôdza, beh, skok do
diaľky, skok do diaľky z miesta, hod loptičkou, kotúle, lezenie, plazenie, gymnastické náradie
- ţinenka, lavička, rebriny, zásady hygieny a bezpečnosti pri týchto cvičeniach.
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Rôzne moţnosti manipulácie s náčiním, hry so zameraním na manipuláciu s rôznym
tradičným, ale aj netradičným náčiním, pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových
schopností (kondičných, koordinačných), pohybové hry zamerané na precvičovanie
osvojovaných si elementárnych pohybových zručností rôzneho charakteru (gymnastických,
atletických, plaveckých ap. prípravné športové hry - zamerané na futbal, basketbal, hádzanú,
vybíjanú.
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Akcent na správne a estetické drţanie tela rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok,
tanečný motív, pohybová tvorivosť, fantázia pri pohybovej činnosti, tanečná improvizácia,
cvičenie s hudbou.
Psychomotorické cvičenia a hry
Psychomotorické cvičenia - koordinačné, relaxačné, strečingové a cvičenia na rozvoj
flexibility.
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Hry vo vode - otuţovanie, turistika a hry v prírode chôdza, prekonávanie prekáţok,
základné hry v prírode. poznať zásady bezpečnosti a správnej hygieny pri týchto aktivitách.
4. Vyuţitie disponibilných hodín
Predmet Telesná výchova v prvom ročníku nie je dotovaný ţiadnymi
disponibilnými hodinami.
5. Vzdelávacie štandardy a prierezové témy
Tematický
celok
I.
Základné
lokomócie a
nelokomočné
pohybové
zručnosti
Obsahový štandard
Osvojiť si pojmy a povely
pri nástupe. Oboznámiť sa
s pravidlami správania sa v
priestoroch telocvične a na
školskom ihrisku.
Rešpektovať pokyny
pedagóga.
P oznať základné povely:
Pozor!, Pohov!, Voľno!,
Rozchod!, Končiť!, V rad nastúpiť !, V zástup –
nastúpiť
P oznať základné povely:
vpravo, vľavo, vbok, čelom
vzad, v zástup nastúpiť,
zastaviť stáť, docvičiť,
cvičte samostatne
Osvojovať si základy
techniky behu, chôdze a
preskakovania cez lavičky.
Poznať základné pojmy:
atletická dráha, štart, cieľ,
stopky, štartové čísla,
šprint, vytrvalostný beh,
P oznať techniku skoku z
miesta,
vedieť ktorá je odrazová
noha, zvládnuť odraz a
dopad na švihovú nohu.
Výkonový
štandard
Ţiak vie
dodrţiavať
pravidlá BOZ,
vie správne
nastúpiť podľa
povelov
vyučujúceho, vie
sa orientovať v
telocvični.
Ţiak vie
samostatne
pouţívať všetky
pojmy a povely z
učebných osnov.
Ţiak vie
pouţívať uţ
osvojené
elementárne
pohybové
zručnosti
atletického
charakteru,
primerane veku a
svojim
schopnostiam.
Ţiak vie
vykonávať skok z
miesta a
dodrţiavať pri
tom bezpečnosť.
Prierezové témy
Časová
dotácia
OŢZ – dodrţiavanie
hygieny a bezpečnosti
na hodinách TV
OŢZ
- poznať zásady
bezpečného pohybu v
telocvični
3 hod
OŢZ
- upevňovanie si
zdravia
3 hod
OŢZ
-zásady bezpečnosti a
ochrany zdravia
OŢZ - vyuţitie času na
cvičenie a športovanie
2 hod
P
oznať
zásady
bezpečnosti
pri cvičení s lavičkami
Rozvíjať pohyblivosť,
obratnosť, ohybnosť.
Ţiak vie základy
správnej techniky
behu, chôdze a
preskakovania cez
lavičky. Ţiak vie
cvičiť pomocou
gymnastického
náradia.
DOV – dodrţiavanie
bezpečnostných
predpisov
OŢZ- zásady
bezpečnosti pri cvičení
s náradím
2 hod
Tematický
celok
I.
Základné
lokomócie a
nelokomočné
pohybové
zručnosti
Obsahový
štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Vedieť cvičiť
pomocou
gymnastického
náradia.
Rozvíjať veľké
svalové partie.
Podporovať
slabších
spoluţiakov
Ţiak vie správne
technicky
vykonávať skok z debny.
OŢZ- zásady bezpečnosti
pri cvičení s náradím
Rozvíjať
pohyblivosť,
obratnosť, ohybnosť.
Poznať základné
pojmy: gymnastika,
športová
gymnastika,
ţinenka,
gymnastický pás,
trampolína, lavička,
rebriny, akrobacia,
preskok, názvy
osvojovaných
cvičení a polôh,
Ţiak ovláda základy
techniky kotúľov, vie
pouţívať správnu
terminológiu
gymnastických polôh,
pohybov a cvičení.
P recvičovať
správny postup
kotúľa vpred a
kotúľa vzad, stojky
na lopatkách.
Ţiak ovláda správny
postup kotúľa vpred
a kotúľa vzad, stojky na
lopatkách a rukách.
Osvojovať si
základy techniky
hodu – jednoručne
horným oblúkom,
drţanie loptičky.
Ţiak pozná základnú
techniku hodu kriketovou
loptičkou a vyuţíva ich
pri ďalších činnostiach..
Rozvíjať
poh yblivosť,
obratnosť,
ohybnosť. Nácvik
správneho drţania
tela.
Cvičiť rovnováhu.
Ţiak dokáţe vykonávať
jednoduché cviky na
rebrinách – lezenie hore/
dole, zavesenie. Ovláda
bezpečnosť pri cvičení s
týmto náradím.
Časová
dotácia
3 hod
OŢZ - zásady
bezpečnosti a hygieny pri
týchto cvičeniach.
3 hod
OSR - Nácvik
sebadisciplíny.
3 hod
OŢZ – dodrţiavanie
bezpečnosti pri cvičení
3 hod
OŢZ – dodrţiavanie
bezpečnosti pri cvičení
2 hod
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
Rozvíjať
pohybové
schopnosti
(kondičné alebo
koordinačné).
Ţiak pozná význam hier
– pre zábavu i
zdravie, aplikuje v hre
dohodnuté pravidlá.
š
t
a
n
d
a
r
-nácvik sebadisciplíny
d
P
rierezo
vé témy
Č
asová
dotácia
OSR
4 hod
II.
Manipulačné,
pohybové a
prípravné
športové hry
Herné činnosti
– prihrávky.
Precvičovať uţ
osvojené
elementárne
pohybové zručnosti
Poznať základné
pojmy: hra, hráč,
spoluhráč, lopta,
bod
Poznať základné
informácie o hrách
a súťaţiach, mať
poznatky o
správnej
manipulácii s
herným náčiním,
Ţiak prejavuje
schopnosť
spolupracovať,
dodrţiavať
dohodnuté pravidlá,
technicky správne
manipulovať s
náčiním a pohybovať sa
s ním, prejavuje
pozitívny postoj k
herným činnostiam
Poznať zásady
bezpečnosti
pri skákaní cez
švihadlo či pri
preťahovaní sa
švihadlom.
Ţiak vie precvičovať
uţ osvojené
elementárne pohybové
zručnosti.
OSR - prejavovať
snahu
o
Rozvíjať metódu
správneho hádzania
a chytania lopty.
Zlepšiť
manipuláciu s
Ţiak pozná rôzne
spôsoby manipulácie s
náčiním, prejavuje
pozitívny postoj k
herným činnostiam,
uplatňuje zásady
kultúrneho správania sa
na športových
podujatiach.
OSR
-kamarátstvo pri hrách.
l
o
p
t
a
OSR
-ľudské vzťahy
2 hod
2 hod
sebazdokonaľovanie
týchto aktivitách.
v
2 hod
mi.
Ţiak pozná metódu správneho hádzania
a chytania lopty.
OSR – dôleţitosť
spolupracovať
Tematický
celok
Obsahový
spoluhráč, súťaţiaci,
kapitán, protihráč,
rozhodca, hrací priestor,
hracie pomôcky, body,
zásahy a podobné druhy
hodnotenia, postavenie
hráčov, obmena
Rozvíjať metódu
správneho hádzania a
chytania lopty. Zlepšiť
manipuláciu s loptami.
Osvojiť si drţanie tela.
Upevňovať si športového
ducha a súdrţnosť pri hre.
Cvičiť vytrvalosť.
II.
Manipulačné,
pohybové a
prípravné
športové hry
Poznať
pravidlá
jednotlivých
hier, význam
hier – pre
zábavu i
zdraviu. Poznať
základné
pojmy: hráč,
Rešpektovať slabších
spoluţiakov pri
skupinových súťaţných
aktivitách.
Ţiak je aktívny pri úlohách
vyplývajúcich z pravidiel
hry, prejavuje schopnosť
spolupracovať, dodrţiavať
dohodnuté pravidlá, má
pozitívny postoj k herným
činnostiam.
š
t
a
n
d
a
r
OŽZ - vyuţitie
času na cvičenie
a športovanie
Ţiak vie rôzne spôsoby
manipulácie s loptou,
vie realizovať hry v
rôznom prostredí, v
rôznych obmenách a
situáciách.
2 hod
OSR - adekvátne
reagovať pri víťazstve i
prijať prehru s uznaním
kvalít súpera.
3 hod
OSR prosociálne
správanie ţiakov
Ţiak vie správne
manipulovať s loptou
Pozná základné pojmy:
hráč, spoluhráč…
Poznať správnu techniku
základných činností
realizovaných hier.
Hádzanie a
prehadzovanie jednou
ruku.
Poznať pravidlá
realizovanej
hry.
Ţiak ovláda prípravné cvičenia
Ţiak vie drţať, prihrávať
a chytať loptu s
vyuţitím svojej
rýchlosti a obratnosti.
DOV- dodrţiavanie
zásady fair –play
zamerané na športovú
hru - vybíjanú
OS
R–
3 hod
dodrţiavanie
pravidiel
d
Výko
nový
štandar
d
Prier
ezové
témy
Časo
vá
dotácia
2 hod
Tematický
celok
II.
Manipulačné,
pohybové a
prípravné
športové hry
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Rozvíjať pohyblivosť,
obratnosť, ohybnosť.
Nácvik správneho drţania
tela.
Cvičiť rovnováhu.
Ţiak vie precvičovať uţ
osvojené elementárne
pohybové zručnosti
atletického charakteru
primerane veku a svojim
schopnostiam - osvojené
základné lokomócie.
OŢZ – zásady
bezpečnosti
Rozvíjať lokomočné
pohyby ţiakov pohyblivosť, obratnosť,
ohybnosť. Zosúladiť beh a
pohyb.
Ţiak ovláda základnú
terminológiu.
Správnu techniku behu
vyuţíva pri ďalších
činnostiach.
OSR - viesť
ţiakov k
vytrvalosti a
snaţivosti.
P oznať pravidlá
realizovaných netradičných
pohybových hier.
Vie pravidlá vybraných
hier, vie podľa nich
konať a rozhodovať.
Časová
dotácia
2 hod
2 hod
1 hod
Tematický
celok
Obsahový štandard
Z dokonaľovať estetický,
spontánny pohyb ţiakov.
Poznať základné pojmy:
rytmus, tempo, takt,
dynamika..
Z dokonaľovať estetický,
spontánny pohyb ţiakov.
Poznať základné pojmy:
rytmus, tempo, takt,
dynamika..
III.
Kreatívne a
estetické
pohybové
činnosti
Výkonový štandard
Prierezové témy
Ţiak vie správnu
techniku jednoduchých
cvičení, pohybov i
nadväzovaných
pohybových motívov,
ovláda správne drţanie
tela, polohy tela a jeho
častí,
OSR - ľudové
tance a kroje.
Ţiak
vie
správnu
techniku jednoduchých
cvičení, pohybov i
nadväzovaných
poh
ybových
motívov,
ovláda
správne
drţanie tela, polohy
tela a jeho častí,
OŢZ –
poznávanie
svojho tela,
v ýznam
rytmickej
gymnastiky a tanca
(hľadisko
fyziologické,
psychické,
estetické,
spoločenského
uplatnenia);
MEV - ochrana
ţivota a zdravia
Časová
dotácia
1 hod
P oznať a vedieť
po menovať jednotlivé
druhy cvičení a tanca,
rytmiky a tvorivej
dramatiky ,
- poznať správne drţanie
tela, polohy tela a jeho
častí,
Ţiak má veku primeraný
rozvoj dramatických
schopností a zručností,
vie pouţívať základné
rytmické a tanečné
cvičenia v rôznych
obmenách.
P oznať tanečné drţanie
tela, tanečný krok, tanec
(ľudový, umelý – klasický,
Ţiak pozná a vie
i mprovizovať pohyby
podľa hudby.
OSR - tradície
našich predkov.
Dávať dôraz na správne a
estetické drţanie tela a
kultúrnosť pohybového
prejavu.
Ţiak vie napodobňovať
poh yby zvierat. Má
primerane veku
rozvinuté základné
senzorické,
motorické(pohybové),
intelektuálne,
kultúr no umelecké a
tvorivé schopnosti. Vie
ich primerane aplikovať
v ţivote i športe
prostredníctvom
kultivovaného
prirodzeného pohybu.
OSR -kaţdý má
právo zaloţiť si
rodinu.
1 hod
OSR - vzťah
chlapec a dievča.
1 hod
1 hod
1 hod
Tematický
celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Dávať dôraz na správne a Ţiak ovláda techniku
estetické drţanie tela a
daných skokov.
kultúrnosť pohybového
Ţiak dokáţe vykonávať
prejavu pri daných
rytmické pohyby
skokoch.
vzájomne aj s
vytlieskavaním a
v ydupávaním a
udávaním rytmu na
hudobnom nástroji
Vedieť, čo je to
kultivovaný pohybový
prejav.
Prierezové témy
Časová
dotácia
OSR - vzťah chlapec a
dievča.
1 hod
Ţiak vie pohybovo
improvizovať na
hudobné motívy alebo
zadané témy.
OŢZ – pozitívne vnímať
prejavy svojho tela pri
pohybe, ako potrebnú
súčasť pohybu človeka
Ţiak vyuţíva správne
d ýchanie pri rôznych
cvičeniach a hrách, ktoré
sú zamerané na rozvoj
dýchania
MEV -hra na športového
redaktora.
1 hod
III.
Kreatívne a
estetické pohybové
činnosti
P oznať význam
cvičenia pre zdravý
vývin.
1 hod
Tematický
celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Rozvíjať rýchlosť a
obratnosť pri
pohybových aktivitách.
Rešpektovať slabších
spoluţiakov,
povzbudzovať ich k
aktivite.
Ţiak vie precvičovať
uţ osvojené
elementárne pohybové
zručnosti. Dodrţiava
dohodnuté pravidlá pri
hrách.
ENV - spoluţitie
človeka s prírodou.
Ochrana prírody.
V ytváranie návyku
vedomého parciálneho
dýchania, fyziologicky
správneho dýchania,
Ţiak vie pomenovať
časti tela,
- uvoľniť jednotlivé časti
tela,
- dokáţe ukázať správne
polohy tela a vykonávať
psychomotorické
cvičenia.
Ţiak vie uvoľniť
jednotlivé časti tela, vie
aplikovať širokú škálu
cvičení zameraných na
vnímanie vzájomného
pôsobenia psychiky a
pohybu, relaxáciu,
dýchanie, flexibilitu ako
základ sebapoznania.
Vedieť pomenovať časti
tela.
Osvojiť si správne
drţanie tela a vnímanie
svoje telo pri
pohybových
činnostiach,
IV.
Psychomotorické
cvičenia a hry
P oznať význam
správneho dýchania pri
cvičení i kaţdodenných
aktivitách.
Vedieť precítiť hudbu a
preniesť ju do
pohybovej aktivity.
Poznať význam
správneho dýchania pri
cvičení i kaţdodenných
aktivitách.
P oznať význam pohybu
pre zdravý vývin,
poznať reakcie
organizmu na pohybovú
aktivitu a dodrţiavať
správne dýchanie pri
cvičení.
Ţiak má osvojené
správne drţanie tela a
správne dýchanie pri
jednotlivých športových
činnostiach.
Časová
dotácia
1 hod
MEV- rečnícky
prejav
1 hod
OSR - Viesť ţiakov k
vytrvalosti a
snaţivosti.
1 hod
OŢZ – návykové
látky
Ţiak vie vykonávať
OSR - viesť ţiakov k
jednoduché naťahovacie
v ytrvalosti a
cvičenia. Vie aplikovať snaţivosti.
širokú škálu cvičení
zameraných na vnímanie
vzájomného pôsobenia
psychiky a pohybu,
relaxáciu, dýchanie,
flexibilitu ako základ
sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo
vlastné sily.
1 hod
1 hod
Tematický
celok
IV.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Rozvíjať koncentráciu a
pozornosť. Zamerať sa
na rovnováhu a
priestorovú orientáciu.
Osvojovanie si
pohybových cvičení so
zameraním na
koncentráciu a
pozornosť.
OŢZ – pohyb vo voľnom
čase
Ţiak ovláda techniku
základných pohybových
zručností realizovaných
aktivít v zimnej prírode l yţovania, sánkovanie.
ENV – ochrana prírody a
pomoc zvieratkám v zime
Psychomotorické
cvičenia a hry
P oznať význam
pobytu v prírode v
zime.
Časová
dotácia
1 hod
1 hod
P oznať význam
pobytu v prírode v
zime, otuţovanie.
V.
A ktivity v prírode
a sezónne pohybové
činnosti
Osvojovanie si
základných zručností
turistiky,
proporcionálny rozvoj
všetkých pohybových
schopností
prostredníctvom
sezónnych pohybových
aktivít .
P oznať význam pri
pob yte a pohybe v
prírode.
Ţiak ovláda techniku
základných pohybových
zručností realizovaných
aktivít v zimnej prírode.
Ţiak vie prekonávať
rôzne terénne prekáţky
v prírode.
OŢZ – pobyt na čerstvom
vzduchu
Ţiak ovláda techniku
základných pohybových
zručností realizovaných
aktivít v prírode.
Ţiak pozná pravidlá
pohybu a bezpečnosti pri
realizácii aktivít v
prírode.
OŢZ - pozitívne vnímať
poh ybové aktivity v
prírode ako potrebnú
súčasť pohybu človeka,
ENV- spoluţitie človeka
s prírodou. Ochrana
prírody.
Ţiak pozná význam pri
pob yte a pohybe v
prírode.
Ţiak vie chodiť rôznymi
druhmi vzhľadom k
povrchu a terénu.
ENV – Zvieratá a ich
mláďatá
1 hod
1 hod
6. Stratégie - metódy a formy práce
Pri vyučovaní telesnej výchovy by sa mali vyuţívať nasledovné metódy, ktoré
zefektívnia vyučovanie telesnej výchovy:
- motivačné metódy
- expozičné metódy
- fixačné metódy:
- diagnostické metódy:
- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín
Didaktické a psychomotorické hry, cvičenia v prírode, turistika, frontálne a
skupinové vyučovanie, ranné cvičenia , rekreačné vyuţívanie prestávok, školské športové
súťaţe
7. Učebné zdroje
Sivák J. a kol. :Metodická príručka – Telesná výchova pre prvý stupeň ZŠ, vydalo SPN
1998, internet, odborná literatúra, náčinie, náradie, didaktické prostriedky.
8. Hodnotenie predmetu
Predmet
telesná
výchova
v 1.
ročníku
klasifikujeme.
Hodnotenie
prebieha
v súlade s príslušným metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie ţiaka
základnej školy
klasifikovaní
v
ţiakov
hodnotení
a
so špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny
na
sekcii
Školský
vzdelávací
hodnotenie a klasifikáciu ţiakov so špecifickými potrebami.
program.
Pri
Základná škola s materskou školou, Letná 14, Niţná Slaná
Názov ŠVP
ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne vzdelávanie
Názov ŠkVP
Učiť moţno slovami, vychovávať len príkladom
Vyučovací jazyk
Slovenský
Predmet
Hudobná výchova (oblasť Umenie a kultúra)
Ročník
Prvý
Rozsah
SVP 1 hodina/týţdeň; ŠkVP 0 hodín / týţdeň Spolu: 33 hodín/rok
ŠkVP
Hudobná výchova
1. ročník
vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné
osnovy
Vypracovala: Mgr. Martina Valentková
Prerokované pedagogickou radou 03.09.2012
Schválil: Mgr. Janka Nemčková - riaditeľka školy
1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a záţitkovým, kde na báze
hudobných hravých činností sa ţiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich
záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a
umenia.
Na
primárnom
stupni
vzdelávania
sa
prirodzene
a plynule
nadväzuje
na
posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti,
spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Hudba má byť pre ţiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom
objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne
chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť ţiakov do hudobnovýchovného procesu.
Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku ţiaka
s hudbou, dávajú moţnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných
nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností
ţiakov.
Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické
činnosti, ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti,
zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze
záţitkového učenia.
V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálnointonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené
percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Zámerom hudobno-výchovnej práce je
zapojiť kaţdého ţiaka do hudobných aktivít. Uplatňujú sa všetky druhy hudobných činností,
z ktorých dominujú spevácke a hudobno-pohybové. Prostredníctvom hry s hudbou a jej
prvkami prehlbujeme počiatočný spontánny záujem o hudbu a hudobné prejavy tak, aby
vnímanie hudby a hudobné aktivity prinášali radosť a aj určitý relax, uvoľnenie.
2. Ciele učebného predmetu
Spoločenské ciele:

Prostredníctvom
poznania
a precítenej
interpretácie
slovenských
ľudových
piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne v ţivote človeka a spoločnosti si osvojiť
hudobný materinský jazyk a takto prispieť rozvíjaniu kultúrnych kompetencií ţiakov,

prostredníctvom poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého
spracovania
ľudových
piesní
hudobnými
skladateľmi,
minulej
a súčasnej
podoby ľudových piesní získať základy národnej identity a vlastenectva,

prostredníctvom
postupného
poznávania
umeleckých
artefaktov
ich
chápať
ako prirodzenú súčasť svojho ţivota
Vzdelávacie ciele:

získať základné spevácke zručnosti a návyky

detské ľudové piesne spievať čisto a rytmicky presne

poznať a správne realizovať hodnoty nôt

poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku
hrania na nich pohybom správne reagovať na hudbu

poznať krátke, veku primerané hudobné skladby

hudobné nástroje vnímať ako prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv, nálad
Výchovné ciele

rozvíjať citový svet ţiakov

formovať mravné vzťahy ţiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahyk
prírode, ku všetkým prejavom ţivota, uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických
hodnôt, otvorenosťa tvorivosť,

bez predsudkov pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel,

chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý
spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho
ţivota

získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať
i prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty, získať základy hudobného myslenia

zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier
k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom
prispieť k rozvoju osobnosti ţiaka, rozvíjaniu hudobnosti
3. Obsah učebného predmetu:

hudobný materiál (detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska,
inonárodné piesne s rozmanitou, deťom primeranou tematikou,

hudobné rozprávky,

ľudové a umelé detské hudobno-pohybové (tanečné) hry,

hudobný materiál zameraný na jednotlivé ročné obdobia, zvykoslovie a rôzne sviatky,
sústava hudobných činností vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, hudobnopohybových, hudobno-dramatických.
Vokálne – intonačné činnosti

základy speváckeho dýchania, drţanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, artikulácia,
dynamické odlíšenie, hlasová hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu, jednohlas,

práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom
uplatňovania a upevňovania správnych speváckych návykov,
jednohlas, kánon, jednoduchý
dvojhlas,
intonácia diatonických postupov v durových a molových tóninách, melodická ozvena,
melodická otázka, melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry,
hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, ¾ , 4/4 takt

pouţívanie taktovacích gest,

orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie – čítanie nôt, určovanie rytmu,
tempa, dynamiky,
Inštrumentálne činnosti

hra na detských hudobných nástrojoch a ich vyuţívanie počas hudobnej reprodukcie
i produkcie,

hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov

v 2/4, ¾, 4/4 takte k piesňam a hudobným hrám,

tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam, improvizácia predvetia, závetia, tvorba
malých celkov a jednoduchej formy.
Hudobno-pohybové činnosti

reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta,

pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza,
dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh),

vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie, plieskanie,
podupy podľa hudby),

pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo,
pomaly, rýchlo,

pouţívanie taktovacích gest v 2/4, ¾, 4/4 takte, pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného
výrazu a nálady.
Percepčné činnosti

aktívne vnímanie a preţívanie hudby, počas ktorej ţiak poznáva hudbu vo všetkých jej
ţánrových, štýlových a funkčných podobách, učí sa hudbu analyzovať a interpretovať,

rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev),
rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa,

pozorné
počúvanie
piesní
a hudobných
skladieb,
rozlišovanie
známych
piesní ľudových, umelých, jednohlasných, dvojhlasných (kánon), melódie, sprievodu,

sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry, tém, motívov, hudobných fráz,
sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, opakovania, variačnej zmeny,

vyuţitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou,
pohybom;
vizualizácia,
verbalizácia
záţitku,
sformulovanie
názoru
o
hudobnej ukáţke.
Hudobno-dramatické činnosti
Vyuţitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu.
4. Vyuţitie disponobilných hodín
Predmet hudobná výchova v prvom ročníku nie je dotovaná ţiadnymi disponibilnými
hodinami.
5. Vzdelávacie štandardy a prierezové témy
Tematický celok
Obsahový
štandard
Jednoduché detské
piesne
Piesne z MŠ
Piesne z MŠ
Detská hudobnopoh ybová hra
so
spevom
Zlatá brána
Hodiny
Húsky biele, húsky
Kuriatko a slon
(V. Trojan)
Z ajačik do lesa
R
ytmická
detská
pieseň
Realizácia
rytmu
pozostáva
júceho zo štvrťových
nôt
V yjadrenie obsahu
piesne
pohybom
Striedanie
rytmu
štvrť. a osmin. nôt
P očúvať hudobný
záţitok
charakterizujúci
zvieratká
V yjadriť obsah
poh ybom
Výkonový štandard
Prierezová
t éma
-ţiak
ovláda OSR
slová
adaptácia
na
piesní. Pri speve ţiak nové prostredie
správne dýcha, rovno sedí,
alebo stojí.
-ţiak získava správne
spevácke
návyky
(uvoľnený plynulý spev,
správne dýchanie, zreteľná
výslovnosť).
Časová
dotácia
1h
-ţiak ovláda spoločný
spev, pohybový prejav a
hru
na
detských
rytmických nástrojoch.
-ţiak
vie
vyjadriť
pulzáciu
tvrťových
hodnôt.
-ţiak správne vyslovuje
a tlieska rytmus.
-ţiak pozná jednoduché
rytmické
nástroje.
–
ţiak rozlišuje hlasy, zvuky
a tóny z okolia.
-ţiak
správne
a zreteľne vyslovuje.
–vie vytlieskať rytmus
podľa vzoru. a sluchom
rozlíšiť
štvrťovú
a osminovú
notu.
-ţiak po
viacnásobnom
OSR
v ýznam
kamarátstva,
spoločné hry
1h
OŢZ
bezpečnosť pri
pouţívaní
elektrosp.
1h
ENV
v ýznam
pre
rastliny
ţivočíchy
OSR
v
ypočutí súrodenecké
pozná
vzťahy
skladbu.
-ţiak dokáţe vystihnúť
náladu počutej skladby a
reaguje
na
ňu
jednoduchým
P
ohybová poh
-ţiakybom.
vie určiť pohyb DOV
hra
cestovanie
melódie nahor, nadol i
Detské ľudové piesne na rovnakej výške.
v dopravných
Hra na detských
–vie hrať na detských
prostriedkoch
or ffových
orffových nástrojoch
nástrojoch
1h
vody
a
1h
1h
Tematický celok
Pôjdeme my do lesíka
Bola babka
Pieseň na dvoch tónoch
Kováč kuje, mechy duje
Pieseň o najkrajších menách
Skáče ţaba po blate Bocian na
prechádzke
(A. Sarauer)
Mikuláš
Varila myšička kašičku
(E. Suchoň)
Povedzte nám, pastuškovia
Uţ je zima, uţ je tu
Obsahový
štandard
Výkonový štandard
Prierezová téma
Časová
dotácia
P ohybová
hra
-ţiak vie správne vytlieskať
Detské
ľudové rytmus.
piesne
Hra na - ovláda ľudovú pieseň
detských orffových a sprevádza ju rytmickým
sprievodom.
nástrojoch
- vie zatancovať jednoduchý
Ľudová
pieseň
tanček
doprevádzaná
rytmickým
sprievodom
Jednoduchý tanček
ENV
ochrana prírody
1h
PPZ
prezentácia
babkiných
receptov
1h
U melá pieseň
Intonácia
v durovej tónine
Ľudová pieseň
1h
ENV
ochrana vtáctva,
starostlivosť
o vtáky v zime
OSR
starostlivosť
rodičov o svoje
deti
1h
- vie zaspievaťpieseň podľa
f onogestiky. -pozná pieseň
podľa rytmického úryvku.
- vie pieseň sprevádzať hrou
na rytm. nástrojoch –vie
melodizovať slová
v intervale so-mi.
Hra na rytmických
nástrojoch
Interval so-mi
U melá pieseň
- vie rytmizovať rôzne
R ytmizovať a mená
melodizovať mená v
intervale so-mi
Melódia
dvoch
tónov
Štvrťová pomlčka
Krátka
klavírna
skladba
P očúvanie hudby
- vie zaspievať s grafickou
opo rou jednoduchú
melódiu z dvoch tónov.
- pozná a realizuje štvrťovú
pomlčku. –pozná po
viacnásobnom vypočutí
klavírnu skladbu.
U melá
detská
- vie intonačne správne
pieseň
zaspievať pieseň.
Melodizácia so-mi
- vie melodizovaťso-mi.
P očúvanie hudby, -ţiak pozná skladbu podľa
ktorej základom sú
úryvku.
riekanky
- rozozná štylizované
zvuky.
- vie sa vyjadriť kresbou.
ENV
ochrana prírody
1h
MUV
zvyky a tradície
1h
MEV
uviesť
nový
recept na kašu
1h
Vianočná koleda
R ytmický sprievod
- vie zaspievať vianočnú
koledu a sprevádza ju
rytmickým sprievodom.
MUV
precítiť
krásu
ľudovej koledy
1h
Melodika z tónov
so-la so-mi
-ţiak melodizuje slovné
spojenia.
OŢZ
v ýchova
k bezpečnému
správaniu sa
1h
Tematický celok
Bude zima, bude mráz
Spi, dieťatko, spi ţe Haju,
haju, hajušky
(E. Suchoň)
Zem spí
(J. Matuška)
M ám ručníček, mám
Išla sova na tanec
Obsahový
štandard
Výkonový štandard
MEV
reklama na zimné
športy
1h
OSR
vzťah matky
dieťaťu
1h
Ľudová hudobnopoh ybová hra
1h
MUV
ľudové obyčaje a
tradície
1h
MUV
spoločenské
zvyklosti
- pozná ľudovú hru. –vie
rytmizovať a melodizovať
vyčítanku.
Veselá pieseň
- vie zaspievať pieseň s
Jednoduché taneč. rytmickým sprievodom.
variácie
- vie vytvoriť k piesni
Melodizovaný dialóg tanečné variácie.
Akvárium(C. Saint Saens)
Povedala ryba
Fialôčka fiala
Ťuki, ťuki, ťukalo
Pieseň o trúbke
Pochod drevených
vojačikov(P.I.Čajkovskij)
Časová
dotácia
P rehlĺbenie
- vie obohatiť zvukomaleb.
prostried. krátky príbeh
rytmizačných
o zime.
schopností
v rytmických
dialógoch
Krátky príbeh o
zime
Uspávanky
-ţiak podľa ukáţky pozná
P očúvanie hudby
pieseň,
- vie určiť charakter
skladby.
P očúvanie hudby
. -vie vyjadriť pohybom
preţívanú náladu z počutej
piesne, (tempový
a dynamický kontrast).
P očúvanie hudby
R ytmizácia
Prosil líšku vĺčik
Prierezová téma
Ţartovná pieseň
Intonácia
a rytmizácia piesne
Jarná pieseň
Sprievod
rytmických
nástrojoch
na
Pieseň doplnená
hrou
na
rytmických
nástrojoch
P ochodová pieseň
-ţiak vie pohybom
a výtvarne znázorniť
náladu počutej hudby
- vie rytmizovať
a melodizovať text
riekanky
- vie zaspievať pieseň
k
ENV
ochrana ţivotného
prostredia
ENV
Starostlivosť
zvieratká
1h
1h
o
OŢZ
1h
- vie pripojť vhodný
poh ybový prejav k piesni.
- vie pieseň sprevádzať hrou
na rytmických nástrojoch.
ENV
ochrana rastlín
1h
- vie rrozlíšiť krátke a dlhé
tóny.
- vie hrať na detské orffové
nástroje.
PPZ
hľadanie
rozprávky
o zvieratách v
školskej
kniţnici
OSR
vhodný
výber
povolania
1h
- vie pochodovať podľa
rytmu
1h
Tematický celok
Obsahový
štandard
Ľudová pieseň
Výkonový štandard
- vie zaspievať ľudovú
pieseň
Vŕšok dolina
Pieseň
dramatizáciou
s
Prší, prší
Vlak, Vlak sa rozbieha
(P. Eben)
R ytmizácia
P očúvanie hudby
R ytmizácia
V kvetinovom bufete
Z relá fazuľa
Maličká som
(E. Suchoň)
Na dvore býva sliepočka naša
Káčer na doline
R ytmický sprievod
Hra na rytmických
nástrojoch
Nácvik piesne
P očúvanie hudby
- vie utvoriť í jednoduchý
rytmický sprievod k piesni
a jednoduché tanečné
variácie.
- vie zaspievať pieseň
- pozná hudobný nástroj
husle
Detská pieseň
Hra na telo
Hra na ozvenu
- vie zaspievať pieseň a
refrén piesne doplní hrou
na tele.
Veselá pieseň
Dramatizácia
- vie zaspievať pieseň
s dramatizačnými pohybmi
napodobňujúcimi hru na
hudobných nástrojoch. –vie
intonovať vzťah so-mi.
- pozná hymnu SR
a rozumie textu.
My sme malí muzikanti
P očúvanie hudby
H ymna Slovenskej republiky
- pozná pieseň podľa
rytmického úryvku.
- vie sluchom rozoznať
kedy sa melódia opakuje,
zosiluje, zoslabuje,
zrýchľuje, alebo
spomaľuje.
- vie vyjadriť pohybom,
slovnou deklamáciou a
hrou na nástrojoch
rozmanité tempo.
- vie utvoriť jednoduchý
rytmický sprievod
Prierezová téma
MUV
ľudové
kroje,
piesne a tance
MEV
reklama
na
počasie
DOV
bezpečnosť
cestovaní
Časová
dotácia
1h
1h
0,5h
pri
ENV
ochrana rastlín
ENV
ochrana rastlín
0,5h
1h
OSR - význam 1h
rodiny,
láska
rodičov k deťom,
úcta k rodičom
1h
ENV
starostlivosť
o
domáce zvieratá
OSR
spoločné hry detí a
kamarátske vzťahy
1h
1h
OSR
naučiť sa pri hymne
pozorne počúvať a
vzorne sa správať
6. Stratégie - metódy a formy práce

skupinové, projektové, diferencované vyučovanie;

návštevu hudobných podujatí,

besedy,

záţitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol;

špecifické metódy: intonačná metóda s pouţitím relatívnej solmizácie,

imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby,
informačno - receptívna metóda, improvizácia.
7. Učebné zdroje
- rytmické kocky
- detské hudobné nástroje
- gramofónové platne
- CD pre 1. ročník a CD na počúvanie hudby pre 1.-4. ročník
- klávesy Casio
- miniharmónium
- učebnica Hudobná výchova pre 1. ročník
8. Hodnotenie predmetu
Predmet hudobná výchova v 1. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s
príslušným metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie ţiaka základnej
školy
ţiakov
v
sekcii
Školský
vzdelávací
program.
so špecifickými potrebami dodrţiavame
klasifikáciu ţiakov so špecifickými potrebami.
Pri
hodnotení
a klasifikovaní
metodické pokyny na hodnotenie a
Download

ŠkVP Výtvarná výchova 1. ročník - Základná škola s materskou