T.C.
ENERJİ VE TABİİ
KAYNAKLAR
BAKANLIĞI
YENİLENEBİLİR ENERJİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI
FAALİYET RAPORU
MART 2014
İÇİNDEKİLER
Sayfa
No
SUNUŞ
I-GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye İlişkin Bilgiler
2-3
4
4
5-6
7
1- Fiziksel Yapı
7-8
2- Örgüt Yapısı
8
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
9
4- İnsan Kaynakları
10-12
5- Sunulan Hizmetler
12-16
II-AMAÇ ve HEDEFLER
17
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
17
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
17
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Ek-1 Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı
18
18-20
21
21-36
37
1
SUNUŞ
Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve
diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerjinin etkin ve verimli
tüketilmesine yönelik çalışmalar yapmakta; hidrolik, rüzgâr ve güneş enerjisi
potansiyellerini belirlemekte, yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanılması
için alınması gereken tedbirleri değerlendirmekte ve görüş oluşturmakta, dünyada ve
Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması bağlamında gerçekleşen
gelişmeleri ve ortaya çıkan eğilimleri izlemekte, örnek uygulama projelerini
değerlendirmekte, tanıtım amaçlı pilot sistemler geliştirilmesini bizzat üstlenmekte ya da
teşvik etmekte, enerji verimliliği alanında da ulusal düzeyde politika ve stratejiler
geliştirme, etüt, eğitim, destekleme, yetkilendirme ve bilinçlendirme, izleme ve denetim
ile potansiyel belirleme gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca Enerji Verimliliği
Koordinasyon Kurulu sekreteryası görevini yürütmektedir.
İklim değişikliği ile mücadelede en güçlü politika araçların başında yenilenebilir
enerjinin yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin arttırılması ve yeni teknolojilerin
kullanılması gelmektedir. Diğer taraftan bu alanlarda AR-GE faaliyetlerinin arttırılmasının
gerekliliği kaçınılmazdır. Genel Müdürlüğümüz bu konularla ilgili küresel gelişmeleri
yakından takip etmekte ve projeler geliştirmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik TÜBİTAK MAM Enerji
Enstitüsü işbirliği ile yürütülmekte olan “Türkiye’de Rüzgârdan Üretilen Elektriksel Güç
İçin İzleme ve Tahmin Sistemi Geliştirilmesi (RİTM)” Projesi kapsamında ülkemiz elektrik
sistemine bağlanan rüzgâr enerjisi santrallerinin anlık üretimlerini izlemek ve geleceğe
yönelik üretim tahminlerini üretmek üzere “Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi”
kurulmuştur. 2013 yılı sonu itibariyle merkeze bağlı santrallerin toplam kurulu gücü 1038
MW’a ulaşmış olup bu güç 2759,6 MW ile 2013 sonu RES Kurulu gücümüzün % 38’ine
karşılık gelmektedir. Yapılan mevzuat düzenlemeleri ile işletmeye girecek bütün rüzgâr
enerjisi santrallerine merkeze bağlanma şartı getirilmiştir.
2013 yılında da 3096 sayılı Kanun kapsamında özel sektör tarafından
gerçekleştirilen tesislerin, gerek inşaat gerekse işletme dönemi boyunca onaylanmış
projelerine, bu konuda yayımlanmış standartlarına ve Bakanlığımız ile özel şirketler
arasında imzalanan sözleşme hükümlerine uygunluğu denetlenmiştir. Bu kapsamda,
elektromekanik teçhizatın aylık ve yıllık bakımlarının kontrolleri ile tesislerin performans
testlerinin yapılması sağlanmış, üretim raporları ile uygunluğu kontrol edilmiş olup bu
kapsamda işletilmekte olan toplam 15 adet HES ve 2 adet RES tesisi Genel
Müdürlüğümüz tarafından denetlenmiştir.
Tüm Türkiye’yi kapsayan “Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA) Projesi”
kapsamında hazırlanan REPA verilerine göre ülkemizin ekonomik olabilecek rüzgâr
enerjisi potansiyeli belli parametreler çerçevesinde 48.000 MW’dır. Karar vericiler, rüzgâr
yatırımcıları ve enerji planlamacıları ihtiyaç duydukları bilgiyi REPA’dan temin
edebilmektedirler. Önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi konusunda
Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) hazırlanarak kullanıcıların hizmetine
sunulmuştur. Benzer şekilde 2013 Biyokütle Enerjisi Potansiyeli Atlasının (BEPA)
çalışmaları sürdürülmekte olup 2014 yılı başında tamamlanacaktır.
Genel Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK arasında yürütülen AR-GE projeleri kapsamında,
“Biyokütle ve Biyokütle/Kömür Karışımlarını Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma
Teknolojisinin Geliştirilmesi” projesi tamamlanmış olup, düşük kalorili linyit ve bitkisel
atık karışımlarının gazlaştırılarak sıvılaştırılması yoluyla sentetik akaryakıt üretimini
hedefleyen AR-GE projesi (TRİJEN) ile Milli Rüzgâr Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve
Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) konusunda da çalışmalara devam edilmektedir. Ayrıca
Genel Müdürlüğümüz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan
protokol uyarınca TÜBİTAK tarafından desteklenen ve desteklenecek olan enerji
projelerinin koordinasyonu çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Yerli Güneş Enerjisi Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLGES), LED
ve OLED Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Milli Hidroelektrik Santral Sistemi
Geliştirilmesi (MİLHES), Yüksek Gerilim Yüksek Güç Çevirgeçlerinin Geliştirilmesi ve Gaz
Türbini Kanatlarının Yerli İmalatı projelerinin çağrılarına çıkılmıştır.
2
LED ile sokak aydınlatması konusunda dört adet pilot proje gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu projeler kapsamında toplam 162 adet konvansiyonel armatür LED ile
değiştirilmiş olup projelerin izlenmesi çalışmasının yanı sıra yeni pilot projelerin
koordinasyonu çalışmaları da devam etmektedir.
Bina ve hizmet sektörüne yönelik yürütülen enerji yöneticisi eğitimleri
yetkilendirmiş olduğumuz kurumların yanısıra Genel Müdürlüğümüz tarafından da
sürdürülmektedir. Enerji verimliliği konusunda bölgesel bir eğitim merkezi haline gelen
Genel Müdürlüğümüz, ülkemizdeki bilgi ve birikimin bölge ülkeleri ile paylaşılmasına
yönelik olarak 2002 yılında Mülga EİE tarafından başlatılan ve o yıldan bu yana her yıl
Asya, Karadeniz, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik düzenlenmiş olan
uluslararası enerji yöneticisi eğitimlerini düzenlenmeye devam edecektir.
Enerji verimliliği danışmanlık (EVD) şirketlerinin personel altyapısında yer alacak
teknik elemanlara yönelik 2009 yılında başlatılan eğitim ve sertifikalandırma programları
da Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmektedir.
Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yürürlüğe konulması öngörülen mevzuatın
tamamı, ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Genel
Müdürlüğümüz “Enerji Verimliliği Kanunu”, “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin
Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ve “5627 sayılı Enerji Verimliliği
Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve
Projeler Konusunda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında
üniversiteler ve meslek odaları ile EVD şirketlerinin yetkilendirilmesi çalışmalarını da
yürütmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 'Enerji Verimliliği Strateji
Belgesi'nin 25 Şubat 2012'de YPK Kararı olarak Resmi Gazete'de yayımlanmış olması da
enerji verimliliği alanında ülkemizde kaydedilen önemli bir gelişme ve kilometre taşı
olmuştur.
Ayrıca Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, 2009 yılında başlatılan endüstriyel
işletmelerin verimlilik artırıcı projelerinin desteklenmesi ve gönüllü anlaşmalar yoluyla
endüstriyel işletmelerde enerji yoğunluğunun azaltılmasının teşvik edilmesi ile ilgili
çalışmalara da devam edilmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinden azami ölçüde yararlanılması,
elektrik sistemine sorunsuz olarak entegrasyonunun sağlanması, mevcut ve planlanan
enerji tesislerinden elde edilecek enerjinin artırılması amacıyla hibrit sistemlere dayalı
pilot projeler geliştirilmesi ve demonstrasyon uygulamalarının yapılması Genel
Müdürlüğümüzce hedeflenen çalışmalar arasındadır. Bu bağlamda rüzgâr enerjisi santralı
ve pompaj depolamalı hidroelektrik santraldan müteşekkil bir hibrit enerji projesi
üzerindeki çalışmalara devam edilmektedir.
Buna ilaveten yenilenebilir enerji
kaynaklarının kentsel ve kırsal alanlarda çeşitli alt sektörlerde muhtelif amaçlarla
kullanımını özendirecek örnek pilot uygulamaların neler olabileceği konusu da
araştırılmaktadır.
Çalışmalarını, yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji verimliliğine ve
teknolojilerine odaklayan Genel Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda düzenlenmiştir.
Yusuf YAZAR
Genel Müdür
3
I-GENEL BİLGİLER
A- MİSYON VE VİZYON
MİSYONUMUZ
Ülkemizin, sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynak potansiyellerinin bilinmesini
sağlamak ve bu potansiyellerden mümkün olduğu kadar kısa bir dönemde ve mümkün
olabilecek en yüksek oranda ve etkinlikte yararlanır hale gelmesini sağlamak, enerjinin
üretiminden nihai tüketimine her safhada etkin ve verimli kullanılmasına ve yeni enerji
teknolojilerinden yararlanılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
VİZYONUMUZ
Genel
Müdürlüğümüzün
vizyonu,
yenilenebilir
enerji
kaynaklarımızın
değerlendirilmesinde, enerjinin üretiminden nihai tüketimine her safhada ve sektörde
etkin ve verimli kullanılmasında ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılmasında
yönlendirici, katkı yapıcı ve öncü olmak ve dolayısıyla ülkemizin enerjide dışa
bağımlılığının ve sera gazı emisyon miktarının azaltılmasına yönelik çalışmalarda rol
sahibi olmaktır.
4
B- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek görev ve
hizmetler şunlardır:
(1) Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir
enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve
değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri
hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek,
(2) Sanayide ve binalarda enerjinin verimli kullanımı ile ilgili olarak farkındalık
oluşturmak ve bu amaçla çalışmalar yürütmek,
(3) Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan enerji verimliliği
uygulama projelerini ve araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek,
(4) Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındaki çalışmaları ve gelişmeleri
izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve
geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme
çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte
kamuoyuna sunmak,
(5) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerji verimliliğinin
artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek,
(6) 19/02/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi,
18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve alt düzenlemelerinde ve
diğer ilgili mevzuatta enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konuları ile ilgili olarak
Bakanlığa atfedilen görev ve hizmetler ile 19/02/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/B maddesinde
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne atfedilen görevlerin açıklanması bağlamında,
Bakanlıkça verilen aşağıdaki görevleri yapmak;
a) Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik olarak;
enerji kaynakları ile ilgili ekonomik olabilecek potansiyelleri belirlemek, yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerindeki yenilenebilir enerji kullanımına
ilişkin gelecek tahminleri üretmek, master plan, fizibilite ve örnek uygulama projeleri
hazırlamak, pilot sistemler geliştirmek ve bunları kamu yararına işletmek, tanıtım
faaliyetleri yürütmek, ülkemizin yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili durumunu
değerlendirmek, mevzuat taslakları hazırlamak, kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere
danışmanlık hizmetleri sunmak,
b) Enerji kaynaklarının ve enerjinin üretiminden tüketimine her safhasında ülke
yararına, etkin ve verimli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmak; ulusal ve sektörel bazda
enerji tasarruf potansiyellerini belirlemek, verimlilik artırıcı projeleri desteklemek ve
gönüllü anlaşmalar yapmak; enerji yönetimi ile birlikte enerji Etüdü ve verimlilik artırıcı
proje hazırlama konularında eğitim ve sertifikalandırma hizmeti vermek; üniversiteleri,
meslek odalarını ve tüzel kişileri aynı hizmetleri verebilmeleri için yetkilendirmek; kamu
kuruluşlarında, yerel yönetimlerde, sanayi ve hizmet sektörlerinde enerji etütleri yapmak
veya yaptırmak; enerji verimliliğini artırıcı örnek projeler tasarlamak ve pilot uygulamalar
yapmak; ülkemizin enerji verimliliği ile ilgili durumunu değerlendirmek, mevzuat
taslakları hazırlamak, kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere danışmanlık hizmetleri
sunmak,
c) Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında; performans
göstergeleri, gelecek öngörüleri, entegre kaynak planlamaları, standartlar ve ürün
performans testleri ile ilgili çalışmalar yapmak; ülkedeki ve dünyadaki teknolojik
5
gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak
araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve
geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile
birlikte kamuoyuna sunmak, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile
belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek;
ulusal enerji envanterini oluşturmak ve güncel tutmak; enerji sektöründeki nitelikli insan
gücü istihdamına kısa süreli kurslar ile katkıda bulunmak; bu çalışmaları yürütmek üzere
enerji bilgi ve teknolojileri merkezi kurmak ve işletmek,
ç) Toplum genelinde enerjinin ve enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili bilgi ve
bilincin
geliştirilmesi,
yeni
enerji
teknolojilerinden
yararlanılması,
bunların
yaygınlaştırılması ve faydalarının topluma gösterilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak;
kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
d) Enerji verimliliği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel
sektör ve sivil toplum örgütleri arasında etkili ve verimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde
koordinasyonu sağlamak,
e) Diğer ülkelerdeki benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
gerektiğinde bunlara üye olmak ve çalışmalarına katılmak, bilgi alışverişinde bulunmak,
f) 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna
istinaden çıkarılmış olan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre rüzgâr ve güneş
enerjisine dayalı lisans almak maksadı ile yapılan başvurulara ilişkin Bakanlık tarafından
yürürlüğe konulan yönetmelik çerçevesinde görüş oluşturmak,
g) Enerji verimliliği ile ilgili politika ve stratejiler geliştirmek, geliştirilen strateji
ve politikaların uygulanması ve koordinasyonu için gerekli her türlü çalışmaları yürütmek
veya koordine etmek,
ğ) Enerji tüketim noktalarında çevreyi ilgilendiren zararlı atık ve emisyonların gelişimini izlemek, değerlendirmek, projeksiyonlar üretmek, önlem önerileri hazırlamak ve
karbon yakalama, depolama ve ticareti ile ilgili dünyadaki çalışmaları, izlemek ve
ülkemizde bu konuda çalışmalar yapmak,
h) Mülga EİE’nin Eskişehir Yolu 7. km Ankara adresindeki kampüs alanında yer
alan arazi ile idare ve hizmet binaların, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No 27 Kızılay, Ankara
adresinde bulunan binanın, Kırım Caddesi No 58 Emek, Ankara adresindeki lojmanların ve
Didim Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi’nin işletilmesi, bakımı, onarımı,
idamesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
ı) 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 10/05/2005 tarihli
ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında kontrol faaliyetleri yürütmek, denetimler yapmak,
faaliyet alanları ile ilgili konularda bakanlık tarafından uygulanması gerekli idari
yaptırımları uygulamak,
(7) Kanunlarla ve Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
6
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, kampüs içinde yer alan hizmet binalarından
oluşmaktadır.
Tablo 1: YEGM Yerleşkesinde Bulunan Hizmet Binaları
Binanın Adı
Adet
Genel Müdürlük Binası A Blok(*)
1
Genel Müdürlük Binası B Blok(**)
1
Genel Müdürlük Binası C Blok (***)
1
Su Deposu
1
Trafo Binası
1
Müracaat Binası
1
Atölye ve Ambar Tesislerindeki Muhtelif Binalar
20
a- İdare Binası
1
b- ETKB Eğitim Salonu+ÖDES+Kütüphane
1
c-
Büyük Atölye(Tamir Atölyesi+UETM+Biyodizel
Tesisi+BOREN Laboratuvarı)
1
ç- İmalat Atölyesi(İmalat+Matbaa)
1
d- Küçük Atölye
1
e-
1
Marangoz Atölyesi
f- Isı Merkezi
1
g- Yıkama Yağlama ve II. Kademe Tamir Atölyesi
1
ğ- Şoförler Odası
1
h- Muhtelif Ambar (****)
5
ı- Trafo Binası
1
i- Örnek Bina
1
j- Nöbetçi Memurluğu
2
k- Sera Binası
1
l-
1
Güneş Evi
Toplam
26
(*)
A Blok 6,7,8,9 katlar TETAŞ Genel Müdürlüğünce, 10 kat BOREN tarafından kullanılmaktadır.
(**)
A Blok B2, B Blok 1 ve 2 nci katlar PİGM tarafından kullanılmaktadır.
(***)
C Blok Zemin ve 1 inci katlar TETAŞ Genel Müdürlüğünce kullanılmakta olup diğer bölümlerde ise kreş,
doktorluk, mutfak ve yemekhane hizmet vermektedir.
(****) 2 nolu ambar TETAŞ Genel Müdürlüğünce kullanılmaktadır.
7
Genel Müdürlüğümüzce kullanılmakta olan toplam 32 adet aracın bir adeti tahsisli,
dört adeti ise hizmet alımı yoluyla kiralanmıştır.
Tablo 2 : Taşıtların Sayı ve Türlerine Göre Dağılım (31/12/2013)
YEGM
Mevcut
Tahsisli
Hizmet
Alımı
Adet
T02 Binek Otomobil
1
1
4
6
T03 Station- Vagon
4
-
-
4
1
-
-
1
7
-
-
7
8
-
-
8
2
-
-
2
2
-
-
2
1
-
-
1
1
-
-
1
27
1
4
32
T04 Arazi Binek (En az 4 en fazla 8
kişilik)
T05 Minibüs (Sürücü dâhil en fazla
15 kişilik)
T07 Pikap (Kamyonet sürücü dâhil 3
veya 6 kişilik)
T09 Panel
T11B Otobüs (Sürücü dâhil en az 41
kişilik)
T13 Kamyon (Tam yüklü ağırlığı
12.000 Kg.)
T15 Ambulans (Tıbbi donanımlı)
Toplam
2- Örgüt Yapısı
Genel Müdürlüğümüzde görevlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile aşağıda
belirtilen birimler bulunmaktadır.
GENEL
MÜDÜR
Genel Müdür
Yardımcısı
Yenilenebilir
Enerji
Kaynakları
Dai.Bşk.
Genel Müdür
Yardımcısı
Yeni
Teknolojiler
ve Destek
Dairesi
Başkanlığı
Proje
Dairesi
Başkanlığı
Genel Müdür
Yardımcısı
Enerji
Verimliliği
Dairesi
Başkanlığı
Destek
Dairesi
Başkanlığı
Şube
Müdürlüğü
8
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Genel Müdürlüğümüz çalışmalarının yürütülmesi sırasında karar ve işlem süreçlerinin
hızlandırılması ile etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla bilgi ve teknolojik
kaynaklardan mümkün olan en yüksek ölçüde yararlanılması hedeflenmektedir. Bu
kapsamda:
50 Mb/s hızında metro ethernet teknolojili internet bağlantısı kullanılmaktadır.
İnternet bağlantısı üzerinden rüzgâr (REPA), güneş (GEPA), hidroelektrik (HEPA) ve
biyokütle (BEPA) potansiyel atlas bilgilerini de içeren Genel Müdürlüğümüz web sitesi
ve enerji verimliliği portalı (EnVer) yayını, Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi
(RİTM) sistemi ile e-posta sunucularının hizmetleri Kurumumuz bünyesinde
sürdürülmektedir.
İnternetten gelebilecek tehlikelere karşı Genel Müdürlüğümüz internet bağlantı
noktalarında ve yerel bilgisayar ağında bulunan güvenlik sunucuları bünyemizde
bulunmaktadır.
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanmış olan giden-gelen evrak takip yazılımı ile
personel sorgulama, maaş kesintileri, izin, giriş-çıkış takibi, merkezi telefon rehberi,
kan grupları, bilişim destek vb. bileşenlerden oluşan intranet (yerel web) sayfası ve
veri tabanı yazılımı personelin yetki seviyelerine göre kullanılır durumda
bulunmaktadır.
Genel Müdürlüğümüzün web sitesi yenilenerek www.yegm.gov.tr adresinden
yayınlanmaya başlanmış ayrıca [email protected] uzantısı dışında [email protected] uzantılı
iletilerin alınması ve yeni iletilerin [email protected] uzantısı ile gönderilmesi
sağlanmıştır.
Tablo 3: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün Teknolojik Kaynaklar
Donanım ve Yazılımın Cinsi
Firewall
Anti Spam
Anti Virüs (Internet)
Güvenlik Yazılımları
IPS
NAC
TMG
Router
Veri İletişimi
Switch
Web
Etki Alanı Yönetimi
Veri Tabanı
Anti Virüs (Ağ)
e-posta
Sunucular
Güncelleştirme
NAC
Log
DNS
Firewall
Kesintisiz Güç Kaynağı
Enerji
Jeneratör
Masaüstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
Tablet Bilgisayar
Son Kullanıcı
Yazıcı-Tarayıcı
Faks
Projeksiyon
2012 Sayıları
2
1
1
1
1
1
1
29
1
2
3
1
3
1
2
1
1
2
3
1
360
95
4
273
14
19
2013 Sayıları
2
1
1
1
1
1
1
40
1
2
3
1
3
1
2
1
1
2
3
1
358
84
4
180
14
14
9
4- İnsan Kaynakları
31 Aralık 2013 itibariyle Genel Müdürlüğümüzde toplam 360 personel görev
yapmıştır. Genel Müdürlüğümüz personelinin hizmet sınıfına göre dağılımı aşağıda
verilmiştir.
Tablo 4: YEGM Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı
Hizmet Sınıfı
Adet
Teknik Hizmetler
133
Genel İdari Hizmetler
121
Daimi İşçi
99
Geçici Personel
3
Sağlık Hizmetleri
4
Toplam
360
Geçici Personel
1%
Sağlık
Hizmetleri
1%
Daimi İşçi
27%
Teknik
Hizmetler
37%
Genel İdari
Hizmetler
34%
657 sayılı Kanuna tabi Genel Müdürlüğümüz personelinin 31/12/2013 tarihi
itibariyle hizmet yılına göre dağılımı aşağıda verilmiştir.
Tablo 5: YEGM Memur Personelinin Hizmet Yılı Durumu
Hizmet Yılı
Adet
0–4
55
5–9
26
10–14
14
15–19
21
20-24
60
25+
82
Toplam
258
10
657 sayılı Kanuna tabi Genel Müdürlüğümüz personelinin 31/12/2013 tarihi
itibariyle yaşlarına göre durumuna ait bilgiler aşağıda verilmiştir.
Tablo 6: YEGM Memur Personelinin Yaş Durumu
Yaş
Adet
20-25
4
26-30
31
31-35
38
36-40
29
41-45
43
46-50
87
51+
26
Toplam
258
657 sayılı Kanuna tabi Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim durumuna
göre sayısal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.
Tablo 7: YEGM Memur Personelinin Eğitim Durumu
Eğitim Durumu
Adet
İlköğretim
4
Ortaöğretim
36
Ön lisans
36
Lisans
156
Yük. Lisans
21
Doktora
5
Toplam
258
Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 4857 sayılı Kanuna tabi personel ile 4/C
geçici personelin 31/12/2013 tarihi itibariyle hizmet yılına göre dağılımı aşağıda
verilmiştir.
Tablo 8: YEGM Daimi İşçi ile 4/C Personelinin Hizmet Yılı Durumu
Hizmet Yılı
Daimi İşçi
4/C
Adet
0–4
-
-
-
5–9
19
-
19
10–14
11
1
12
15–19
10
20-24
27
1
28
25+
32
-
33
Toplam
1
11
102
11
Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 4857 sayılı Kanuna tabi personel ile 4/C
geçici personelin 31/12/2013 tarihi itibariyle yaşlarına göre dağılımı aşağıda
verilmiştir.
Tablo 9: YEGM Daimi İşçi Personelinin Yaş Durumu
Yaş
Daimi İşçi
4/C
Adet
20-25
-
-
-
26-30
2
1
3
31-35
5
2
7
36-40
12
-
12
41-45
15
-
15
46-50
37
-
37
51+
28
-
28
Toplam
99
3
102
Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 4857 sayılı Kanuna tabi personel ile 4/C geçici
personelin 31/12/2013 tarihi itibariyle eğitim durumuna göre sayısal dağılımına
ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.
Tablo 10: YEGM Daimi İşçi Personelinin Eğitim Durumu
Eğitim Durumu
Daimi İşçi
4/C
Toplam
İlköğretim
54
-
54
Ortaöğretim
40
1
41
Ön lisans
2
1
3
Lisans
3
1
4
Yük. Lisans
-
-
-
Doktora
-
-
-
Toplam
99
3
102
5- Sunulan Hizmetler
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(1) Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik olarak;
a) Enerji kaynakları ile ilgili ekonomik olabilecek potansiyelleri belirlemek,
b) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerindeki
yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin gelecek tahminleri üretmek,
c) Master plan, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak,
ç) Pilot sistemler geliştirmek ve bunları kamu yararına işletmek,
d) Tanıtım faaliyetleri yürütmek,
e) Ülkemizin yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili durumunu değerlendirmek,
f)
Mevzuat taslakları hazırlamak,
g) Kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere danışmanlık hizmetleri sunmak,
ğ) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili bilgi ve bilincin geliştirilmesi, yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması, bunların yaygınlaştırılması ve faydalarının
topluma gösterilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak,
(2) Diğer ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi
alışverişinde bulunmak,
(3) 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre rüzgâr ve
güneş enerjisine dayalı lisans almak maksadı ile yapılan başvurulara ilişkin olarak
Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik çerçevesinde görüş oluşturmak,
12
(4) 10/05/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak,
(5) 19/02/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi
kapsamında ve diğer ilgili mevzuatta yenilenebilir enerji konuları ile ilgili olarak Bakanlığa
atfedilen görev ve hizmetleri yerine getirmek,
(6) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(1) Enerji kaynaklarının ve enerjinin üretiminden tüketimine her safhasında ülke
yararına, etkin ve verimli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmak,
(2) Ulusal ve sektörel bazda enerji tasarruf potansiyellerini belirlemek,
(3) Verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesi çalışmalarını yapmak
(4) Gönüllü anlaşma destekleri ile ilgili çalışmaları yapmak,
(5) Enerji yönetimi ve etüt-proje konularında eğitim ve sertifikalandırma hizmeti
vermek,
(6) İşletmelerde enerji yönetimi sistemlerinin kurulması ve yaygınlaşması
doğrultusunda çalışmalar yapmak,
(7) Enerji verimliliği hizmetlerini verebilmeleri için üniversitelerin, meslek odalarının ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek,
(8) Enerji etütleri yapmak veya yaptırmak,
(9) Enerji verimliliğini artırıcı örnek projeler tasarlamak ve pilot uygulamalar
yapmak,
(10) Ülkemizin enerji verimliliği ile ilgili durumunu değerlendirmek,
(11) Mevzuat taslakları hazırlamak,
(12) Kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere danışmanlık hizmetleri sunmak,
(13) Toplum genelinde enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanımı ile ilgili
bilgi ve bilincin geliştirilmesi, yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması, bunların
yaygınlaştırılması ve faydalarının topluma gösterilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak,
kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
(14) Enerji verimliliği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel
sektör ve sivil toplum örgütleri arasında etkili ve verimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde
koordinasyonu sağlamak,
(15) Diğer ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi
alışverişinde bulunmak,
(16) 19/02/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde,
18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve alt düzenlemelerinde ve
diğer ilgili mevzuatta enerji verimliliği konuları ile ilgili olarak Bakanlığa atfedilen görev ve
hizmetleri yerine getirmek,
(17) 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca Enerji
Verimliliği Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında:
a) Kurul kararı gerektiren konularda, müzekkere, karar taslağı, rapor hazırlanması
ve benzeri çalışmaları yapmak,
b) Kurul tarafından alınan kararların takibini ve sekreterlik hizmetlerini yürütmek,
toplantı tarihlerini planlamak, gündem önerilerini derlemek, taslak gündemi oluşturmak,
toplantı salonunda yapılması gerekli hazırlıkları yapmak, Genel Müdürlük adına yapılacak
sunumları hazırlamak Kurul üyelerine sunulacak dokümantasyonu hazırlamak, toplantı
tutanağı düzenlemek, karar metni ve katılımcı listelerinin imzalanması ve benzeri
işlemleri tamamlamak, Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca Kurul çalışmaları kapsamında
gerekli harcamaları veya ödemeleri gerçekleştirmek, alınan kararların Genel Müdürlüğü
ilgilendiren kısımlarının gerçekleştirilmesi çalışmalarını yürütmek, Kurul toplantıları ile
ilgili tutanak, müzekkere, karar ve benzeri her türlü dokümantasyonu arşivlemek,
(18) 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca mevzuat
uygulamalarına yönelik yapılacak izleme denetimler kapsamında;
a) Yetkilendirilen üniversitelerin, meslek odalarının ve enerji verimliliği
danışmanlık şirketlerinin faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve
rehberlik etmek,
b) İzleme, kontrol ve denetimler yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden
belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz
etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen
13
sonuçları rapor hâline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek,
c) Genel Müdürlük faaliyetleri kapsamında Genel Müdürlüğün denetimi ve
kontrolu altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri
önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla, Genel Müdürlüğün
görev ve yetkileri çerçevesinde izleme, inceleme ve denetimler yapmak,
ç) Gerektiğinde, idari yaptırımlar uygulamak,
(19) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
YENİ TEKNOLOJİLER VE DESTEK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında;
a) Performans göstergeleri, gelecek öngörüleri, entegre kaynak planlamaları,
standartlar ve ürün performans testleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
b) Ülkedeki ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini
belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma
sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak,
c) Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek,
ç) Ulusal enerji envanterini oluşturmak ve güncel tutmak,
d) Enerji sektöründeki nitelikli insan gücü istihdamına kısa süreli kurslar ile
katkıda bulunmak,
e) Enerji bilgi ve teknolojileri merkezi kurmak ve işletmek,
(2) Seminer, çalıştay, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek yoluyla bilgi ve
deneyim paylaşımını artırmak,
(3) Diğer ülkelerdeki benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve
bilgi alışverişinde bulunmak,
(4) Enerji tüketim noktalarında çevreyi ilgilendiren zararlı atık ve emisyonların gelişimini izlemek, değerlendirmek, projeksiyonlar üretmek ve önlem önerileri hazırlamak.
(5) Bilişim konusunda, Genel Müdürlüğün;
a) Hizmet birimlerinin etkin faaliyette bulunulabilmesi için yönetim bilişim
sistemlerinin kurulması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,
b) Diğer kurum ve kuruluşlarla bilişim teknolojileri konusundaki iletişiminin
sağlanabilmesi için gerekli yazılım, donanım ve standartlar hazırlamak ve uygulanmasını
sağlamak,
(6) Genel Müdür tarafından verilen diğer görev ve hizmetleri yerine getirmektir.
PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(1) Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik olarak Türkiye
Elektrik Sistemine bağlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim
tesislerinin anlık üretimlerini izlemek ve geleceğe yönelik üretim tahminlerine katkıda
bulunmak,
(2) Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinden azami ölçüde yararlanarak bu
kaynakların elektrik sistemine sorunsuz olarak entegrasyonunun sağlanması, mevcut ve
planlanan enerji tesislerinden elde edilecek enerjinin artırılması amacıyla hibrid sistemlere
dayalı pilot proje alanları tespit etmek, uygun alanlarda hibrid pilot projeler geliştirmek
ve demonstrasyon uygulamaları yapmak/yaptırmak,
(3) Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik olarak pilot projeler
üretmek, bu konuda kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği yapmak, geliştirilen pilot sistemlerin muhtelif ölçeklerde demonstrasyon
uygulamalarını yapmak ve kamu yararına işletmek, tanıtımını yapmak,
(4) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kentsel alanlarda, kırsal alanda, tarım, sanayi,
turizm, çevre kirliliği önleme ve benzeri alt sektörlerde muhtelif amaçlarla kullanımını
özendirecek örnek pilot uygulamalar geliştirmek/geliştirilmesine teknik destek vermek,
a) Atıksu arıtma tesislerinin iç enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile
karşılanması,
atıksuyun
arıtılarak
rekreasyon
amaçlı
alanların
sulanmasında
kullanılmasının özendirilmesine yönelik pilot uygulama yaparak örnek uygulamaların
yaygınlaştırılmasına öncülük etmek,
b) Kırsal alanda şebeke dahilinde çalışacak yenilenebilir enerji bölgeleri
araştırmak, yenilenebilir enerjinin aydınlatma, rekreasyon alanlarının geliştirilmesi,
sulama, küçük sanayi, yerel turizm sektörleri ve sosyal altyapı tesislerin işletilmesinde
kullanılabileceği pilot yerler seçmek ve uygulama olanaklarını araştırmak (off grid),
14
(5) 3096 sayılı Kanun kapsamında Yap İşlet Devret Modeli (YİD) ile işletilen
hidroelektrik enerji santrallarının ve rüzgâr enerjisi santrallarının üretim tesislerinin
denetimini yapmak, elektromekanik teçhizatın aylık ve yıllık bakımlarının kontrollerini
yapmak, tesislerin performans testlerini yapmak, üretimlerin raporları ile uygunluğunu
kontrol etmek ve üretim olmadığında nedenlerini araştırmak,
(6) Harita çalışmaları kapsamında;
a) Genel Müdürlüğün çeşitli projelerinde ihtiyaç duyulan 1/5000, 1/1000 ve daha
büyük ölçekli topografik haritaların üretimini yapmak veya yaptırmak,
b) Projelerin çeşitli aşamalarında ihtiyaç duyulacak enkesit, boykesit, aplikasyon
gibi harita mühendislik hizmetlerini yapmak, yaptırmak.
c) RGİ (rüzgâr gözlem istasyonu), RES (rüzgâr enerjisi santralı) gibi proje
tesislerinin nokta kontrollerini sağlamak,
d) Projelerde altlık olarak kullanılabilecek sayısal olmayan basılı haritaların
sayısallaştırılması işlerini yapmak,
e) Projelerin
sabit
yapılarında
zaman
içerisinde
ortaya
çıkabilecek
deformasyonların tespiti için gerekli ölçü ve hesapları yapmak, yaptırmak ve yaptırılan
ölçümlerin kontrol işlemlerini gerçekleştirmek,
f) Genel Müdürlüğümüz projelerinin çeşitli aşamalarında ihtiyaç duyulabilecek ifraz
(parsel bölünmesi), imar değişikliği vb. işlerin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,
yaptırılan işlerin kontrol işlemlerini gerçekleştirmek,
g) “Harita ve Proje Arşiv“ işlerinin yürütülmesini sağlayarak projeler için ihtiyaç
duyulacak haritaların ilgili kurumlardan teminini sağlamak ve bu haritaları muhafaza
etmek,
ğ) Haritacılık işleri ile ilgili olarak yetkili kuruluşlarla (HGK, TKGM vb.) gerekli
işbirliği faaliyetlerini yürütmek,
(7) Görevlerine ilişkin mevzuat taslakları hazırlamak,
(8) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(1) İdari ve sosyal işler konusunda, Genel Müdürlüğün;
a) Temizlik, tabldot, aydınlatma, ısıtma, soğutma, taşıma, tahsis, güvenlik ve
sağlık hizmetlerini yürütmek,
b) Eskişehir Yolu 7 km Ankara adresindeki kampüs alanında yer alan arazinin,
idari ve hizmet binalarının, aynı adresteki kreş ve gündüz bakımevinin, Kırım Caddesi No
58 Emek, Ankara adresindeki lojmanların ve dinlenme amaçlı kullanıldığı dönemlerde
Didim Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi’nin işletilmesi ile ilgili işleri yürütmek,
c) Tanıtım amaçlı sergi, fuar işlerini düzenlemek, foto, film çalışmaları ile basım
ve dağıtım ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,
ç) Kreş ve gündüz bakımevi, tabldot ve çay ocağı hesaplarının talimatları gereği
kontrollerini yapmak ve gerekli raporları hazırlamak,
d) Özel kanunlarda veya diğer kanunlarda gösterilen savunma ve güvenlik ile
ilgili görevleri yapmak,
e) Haberleşme işlerini yürütmek,
f) Genel evrak ve arşiv işlerini yürütmek,
g) Hizmet birimlerinin etkin faaliyette bulunulabilmesi için yönetim bilişim
sistemlerinin kurulması konusunda katkıda bulunmaktır.
(2) Makina ve ikmal konusunda, Genel Müdürlüğün;
a) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) Makina, teçhizat ve araçların periyodik bakım ve onarımı ile araçların fenni
muayene işlemlerini yürütmek,
c) İnşaat ve kontrollük işlerini yürütmek,
ç) Genel Müdürlüğe tahsis edilen mal varlıklarını muhafaza etmek,
d) Her türlü sigorta işlemlerini yürütmektir.
(3) Yukarıda sayılan görev ve hizmetlerin yerine getirilmesinde, Bakanlığın ve
Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinin uygulamalarını ve önerilerini dikkate almak, gerekli
işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır.
(4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
15
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
(1) Bütçe ve mali işler konusunda, Genel Müdürlüğün;
a) Stratejik planın, iç kontrol sisteminin ve iç kontrol standartları eylem planının
hazırlanması çalışmalarına katkıda bulunmak ve uygulanmasında görevleri yerine
getirmek,
b) Muhasebe ve mali işlerini mevzuatın tespit ettiği esaslar dahilinde yürütmek,
c) Bütçe hazırlık çalışmalarını yürütmek,
ç) Yapılan sarfiyatın bütçe ödenekleri içerisinde gerçekleşmesini takip etmek,
Ödenek Gönderme belgelerini düzenlemek,
d) Genel Müdürlüğün, Taşınır Mal Yönetmenliği kapsamında iş ve işlemlerini
yapmak, tabloları düzenlemek ve yasal olarak bildirilmesi gereken yerlere göndermek,
e) Genel Müdürlüğün Kefalet kanununa tabii çalışan personellerin iş ve işlemleri
yürütmek,
f) Her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek,
g) Yıllık ve uzun dönem plânlarını ve yatırım programlarını hazırlamak,
ğ) Bütçe tekliflerinin hazırlanması ve izlenmesi işlerini yürütmek,
h) Muhasebe kayıtlarını iç ve dış denetim için hazır bulundurmak,
ı) Genel Müdürlüğün bütçe ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek,
(5) Personel işleri konusunda; Genel Müdürlükte görev yapan 657 sayılı Kanun ve
4857 sayılı İş Kanununa ve diğer kanunlara tabi personelle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
(6) Yukarıda sayılan görev ve hizmetlerin yerine getirilmesinde, Bakanlığın ve
Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinin uygulamalarını ve önerilerini dikkate almak, gerekli
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
(7) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
ARİ VE
16
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
1. Ülkemizin sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynak potansiyellerinin belirlenmesine
yönelik çalışmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak ve bu
potansiyel belirleme çalışmalarından da yararlanarak Bakanlığımızca yapılan gelecek
projeksiyonları çalışmalarına katkı yapmak,
2. Ülkemizin sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarından en kapsamlı biçimde ve
mümkün olan en kısa süre içinde faydalanır hale gelmesi yönünde çalışmalar yapmak,
piyasa ve yatırım gelişmelerini izlemek, ilgili mevzuatlarda gerekli iyileştirmeler için
çalışmalar yapmak,
3. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin ülkemizde tanınması, kullanılması ve yerli imalat
sanayinin bu teknolojilere vukufunun artması yönünde çaba göstermek, çalışmalar
yapmak,
4. Ülkemizde enerji verimliliğini artırıcı çalışmaları koordine etmek, çalıştay ve
konferanslar düzenlemek, bu çerçevede bilgilendirme, yetkilendirme, bilinçlendirme,
izleme, eğitim ve ölçme çalışmaları yapmak, enerji verimliliği etütleri yapmak ve
yaptırmak, enerji verimliliğini artırıcı projeleri desteklemek.
B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
2013- 2015 yıllarını kapsayan “Orta Vadeli Program” da yer alan “IV. PROGRAM
DÖNEMİ GELİŞME EKSENLERİ-A. REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI- 4. Enerji ve
Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi- a. Enerji” bölümünde: “Enerji politikasının temel
amacı; artan nüfusun ve büyüyen ekonominin ihtiyaç duyacağı enerjinin, rekabetçi bir
serbest piyasa ortamında, sürekli, kaliteli ve güvenli bir şekilde asgari maliyetle
karşılanmasıdır” ifadesine yer verilmiştir. Bu bölümün (v) maddesi “Enerji üretiminde
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması için gerekli tedbirler alınacak
ve elektrik üretiminde doğal gazın ve ithal kömürün payı azaltılacaktır.” denilmektedir.
Bilinmeyen enerji kaynaklarımızı bilinir hale getirmek, bu kaynaklardan en uygun
yararlanma yollarını örnek projeler ile göstermek ve enerjiyi etkin ve verimli kullanmak
yönünde çalışmalar yapan Genel Müdürlüğümüz, belirtilen hedef ve faaliyetlere
yönelmiştir.
17
II-FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER
Tablo 11 : YEGM Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya göre Ödenek-Gider İcmal Tablosu
YILSONU
GERÇEKLEŞME
EKONOMİK
KODU
01
AÇIKLAMA
PERSONEL GİDERLERİ
01.1
Memur
01.2
Sözleşmeli Personel
01.3
İşçiler
01.4
Geçici Personel
02
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET
PİRİMİ GİDERLERİ
02.1
Memur
02.2
Sözleşmeli Personel
02.3
İşçiler
02.4
Geçici Personel
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2013
ÖDENEĞİ
YILSONU
ÖDENEĞİ
21.000.200
15.100.200
14.358.649,04
12.730.000
8.930.000
8.881.119,91
1.200
1.200
0,00
8.225.000
6.125.000
5.454.191,27
44.000
44.000
23.337,86
3.458.100
2.748.100
2.552.166,11
2.143,300
1.563.300
1.526.787,71
400
400
0,00
1.304.000
1.174.000
1.025.378,40
10.400
10.400
0,00
5.756.000
6.294.400
4.922.106.93
1.654.000
1.654.000
1.344.209,88
FONKSİYONEL KODU
4- EKONOMİK İŞLER
VE HİZMETLER
03.2
Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alım.
03.3
Yolluklar
583.000
583.000
394.024,34
03.4
Görev Giderleri
83.000
119.600
101.366,63
03.5
Hizmet Alımları
3.159.000
3.680.800
2.875.300,56
03.6
Temsil ve Tanıtma Giderleri
30.000
30.000
7.229,58
03.7
Men.Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve
On. Gid.
170.000
180.000
175.811,77
03.8
Gayrimenkul Mal Bakım On.
77.000
47.000
24.164,17
17.160.000
15.406.400
547.840,32
05
CARİ TRANSFERLER
05.3
Kar Amacı Gütmeyen Kur. Trf.
160.000
160.000
103.664,92
05.4
Hane Halkına Yapılan Transfer
5.000.000
5.000.000
233.677,67
05.6
Yurtdışına Yapılan Transferler
12.000.000
10.246.400
210.497,73
14.561.000
14.061.000
3.014.820,66
85.000
535.000
189.902,33
9.946.000
9.969.000
2.179.723,40
230.000
230.000
206.116,93
06
SERMAYE GİDERLERİ
06.1
Mamul Mal Alımları
06.2
Menkul Sermaye Üretim Gider.
06.3
Gayri Maddi Hak Alımları
06.5
Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri
2.500.000
577.000
0,00
06.7
Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri
1.800.000
2.750.000
439.078,00
2.200.000
2.200.000
15.640,91
2.200.000
2.200.000
15.640,91
64.135.300
55.810.100
25.411.223,97
07
07.1
SERMAYE TRASFERLERİ
Yurtiçi Sermaye Transferleri
TOPLAM
18
Genel Müdürlüğümüze 2013 yılında 64.135.300,00 TL başlangıç ödeneği tahsis
edilmiş olup yılsonu revize ödeneği 55.810.100,00 TL’dir. 2013 yılında 25.411.223,97 TL
harcama gerçekleşmiştir.
Tablo 12 YEGM 2013 Yılı Ödenek-Gerçekleşme Durumu
YEGM 2013 Yılı Yatırımları Program-Harcama Gerçekleşme Durumu
(TL)
19
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün 2013 yılı projeleri, ödenekleri ve yıl sonu
gerçekleşme durumları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo12 : YEGM 2013 Yılı Yatırımları Program-Harcama Gerçekleşme Durumu
(TL)
Proje Adı
Karakteristik
2013 Yılı
Başlangıç
Ödeneği
2013 Yılı
Revize
Ödeneği
Araştırma Etüt
Çalışmaları
Yapılabilirlik,
Master Planı ve
İlk Etüt Proje
Çalış.
4.000
4.000
0
0
Enerji Verimliliği
Çalışmaları
Sanayi, Bina ve
Ulaşımda Enerji
Verimliliği Çalış.
2.120.000
2.120.000
64.008
3
Yenilenebilir Enerji
Kaynakları
Çalışmaları
Güneş, Rüzgâr
ve Biyoenerji
Ar-Ge,
Uygulama Pilot
Projesi
512.000
512.000
159.342
31
Rüzgâr İzleme ve
Tahmin Merkezi
Kurulması (RİTM)
Etüd, Bina
Tadilatı, Yazılım
Makine Techizat
2.300.000
2.300.000
1.923.748
84
Enerji Bilgi
Teknoloji
Yön.Mrkz.
(EBİTEM)
İnşaat, MakineTeçhizat, Yazılım
Hizmet Alımı
3.000.000
3.000.000
0
0
HES Destekli RES
Projesi
Örnek Uygulama
(Hibrit) Hizmet
Alımı
10.000
33.000
32.625
99
Enerji Verimliliği
Eğitim Tesisi ve
Lab. Kurulum
Projesi
Eğitim Tesisi ve
Laboratuvar
2.500.000
577.000
0
0
Güneş Enerjisi
Tesis Kurulumu,
İzleme ve Kontrol
Bina Tadilatı,
Sistemi Kurulum Yazılım,Donanım
Projesi
Alımı
2.000.000
2.000.000
0
0
Geçekleşme
2013 Yılı
Gerçekleşme
%
İdame-Yenileme
ve Tamamlama
Projesi
Makine Teçhizat
Alım, BakımOnarım, Düzen.
1.835.000
3.085.000
461.392
15
Bilişim Altyapı
Projesi
(e-DTR)
Bilgisayar,
Yazılım Alımı
Sistem Bakım
Onarımı
280.000
430.000
373.706
87
*ENAR Proje
Destekleme
Faaliyetleri
İleri Araştırma
2.200.000
2.200.000
15.641
1
3.030.462
19
Toplam
16.761.000 16.261.000
*ENAR Projesi Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe olup 07 Sermaye Transferlerinde yer almaktadır.
20
B-PERFORMANS BİLGİLERİ
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
STRATEJİK AMAÇ -2: Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji içindeki
payını arttırmak
HEDEF 2.1: Yapımına başlanan 5000 MW’lık hidroelektrik santrallarının
2013 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacaktır.
İnşaat İşletme Denetim Çalışmaları
3096 sayılı Kanun kapsamındaki projelerin inşaat ve işletme denetim çalışmaları
07 Eylül 1995 tarih ve 3179 sayılı Makam Oluru ile Genel Müdürlüğümüz tarafından
yapılmaktadır. Görev kapsamında Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli 15 adet hidroelektrik
enerjisi santralinin onaylanmış projelerinin kontrolü ve sözleşme hükümlerine uygunluğu
her yıl denetlenmektedir.
2013 yılı içerisinde Yamula Barajı ve HES, Gönen Barajı ve HES, Suçatı Bendi ve
HES, Çamlıca I HES, Gaziler HES, Sütçüler HES, Aksu HES, Ahiköy I HES, Ahiköy II HES,
Çal HES, Dinar II HES, Fethiye HES, Girlevik II, Mercan HES ve Tohma HES projelerinin
işletme denetimi çalışmaları yapılmıştır.
HEDEF 2.2: 2009 yılı itibariyle 802,8 MW olan rüzgâr enerjisi kurulu
gücünün 2015 yılına kadar 10.000 mw’a çıkarılması sağlanacaktır.
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Belirleme Faaliyeti
5346 sayılı YEK Kanunu’nun 6/B maddesine dayanılarak hazırlanan Elektrik
Enerjisi Üretimine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi,
Derecelendirilmesi, Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
27.11.2013 tarih ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
RES Projelerinin Kontrolü ve Tesisi Denetimi Faaliyeti
Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında
Yönetmeliğin 7. maddesi 1, 2 ve 3 ncü fıkraları uyarınca rüzgâr enerjisine dayalı lisans
alan tüzel kişiler tarafından inşaat dönemi başlamadan 90 gün önce Genel
Müdürlüğümüze sunulan projelerin uygunluğu değerlendirilmekte, inşaata başlayan
projelerin yerinde denetimi yapılmakta, yine aynı Yönetmeliğin 8. maddesi 1 nci ve 2 nci
fıkraları uyarınca projeleri uygun görülen RES’lerin inşaat dönemi denetimleri yapılarak
projelerine uyulup uyulmadığı kontrol edilmektedir. Ancak 2013 yılında Genel
Müdürlüğümüze bu yönde bir talepte bulunulmamıştır.
Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi
01.06.2013 tarih ve 28664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında
Yönetmelik” kapsamında 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında alınan Güneş Enerjisi
Santrali (GES) lisans başvurularının incelenmesi çalışmaları yürütülmüştür
Güneş Enerjisi İzleme ve Denetim Faaliyeti ile Güneş İzleme ve Tahmin
Merkezi Projesi
19/06/2011 tarih ve 27969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güneş Enerjisine
Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında güneş enerjisine dayalı
veya güneş enerjisi ile birlikte diğer enerji kaynağı kullanan hibrit tesislerde üretilen
elektrik enerjisi içindeki güneş enerjisine dayalı üretim miktarının denetimi için kurulacak
olan Güneş Enerjisi İzleme ve Kontrol Sistemi ile ilgili literatür ve uygulama çalışmaları
araştırılmakta olup bu araştırmaya göre teknik şartname çalışmaları yapılmıştır.
21
Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası (BEPA)
Türkiye’nin biyokütle potansiyelini tespit etmek amaçlı Biyokütle Enerjisi
Potansiyel Atlası (BEPA) hazırlanması çalışmaları yürütülmüş olup Genel Müdürlüğümüz
internet sitesinden kamuoyuna sunulmuştur.
Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi (RİTM) Projesi
Proje, ülkemizde rüzgâr kaynağından elektrik enerjisi üretiminin artırılması, rüzgâr
enerjisi santrallerinin Türkiye Elektrik Sistemine etkili ve verimli bir biçimde
entegrasyonunun sağlanması, bu konuda gerekli önlemlerin saptanması ve uygulamaya
konulabilmesi amacıyla tasarlanmış bir projedir. Bu kapsamda elektrik sistemine
bağlanan rüzgâr enerjisi santrallerinin anlık üretimlerini izlemek ve geleceğe yönelik
üretim tahminlerini üretmek üzere 2010 yılında Genel Müdürlüğümüz ana binası içinde
“Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi” kurularak bir rüzgâr gücü izleme ve tahmin
sistemi geliştirilmiş, şebekeye bağlanan rüzgâr enerjisi santrallerinin ve sistem
operatörünün kullanımına sunulmuştur. 11/11/2013 tarihinde kurum, kuruluş ve rüzgâr
enerjisi santrali sahibi şirket temsilcilerinin katılımları ile merkezin tanıtım programı
yapılmıştır.
2013 yılı sonu itibariyle merkeze bağlı santrallerin toplam kurulu gücü 1038 MW’a
ulaşmış olup bu güç 31/12/2013 itibarıyla 2759,6 MW olan RES Kurulu gücümüzün
% 38’ine karşılık gelmektedir. Yapılan mevzuat düzenlemeleri ile işletmeye girecek bütün
rüzgâr enerjisi santrallerine merkeze bağlanma şartı getirilmiştir. Merkeze bağlanacak
RES'lerin tesis etmeleri gereken donanımlara ilişkin teknik özellikler Genel
Müdürlüğümüzün web sayfasında ve www.ritm.gov.tr adresinde 11/07/2013 tarihi
itibariyle yayımlanmıştır. Projeye 2014 yılında devam edilecektir.
HES Destekli RES Projesi
Türkiye’nin rüzgâr enerjisi potansiyelinden azami ölçüde yararlanılması amaçlı
rüzgâr enerji santralı ve pompaj depolamalı hidroelektrik santralından oluşan Yahyalı
Hibrit Enerji Projesi Kayseri ili, Yahyalı İlçesi sınırları içinde planlanmıştır. Projede mevcut
bir hidroelektrik santralin rezervuarı alt rezervuar olarak kullanılacak ve inşa edilecek üst
rezervuara pompalan su gerektiğinde düşürülerek enerji edilecektir. Bu proje kapsamında
rüzgâr santralinden elde edilen kesikli enerjinin pompaj depolamalı HES suretiyle belirli
bir aralıkta garanti edilebilir güç olarak şebekeye verilmesi ve rüzgâr kaynağının dalgalı
yapısının şebeke üzerindeki etkilerinin azaltılması amaçlanmaktadır.
2013 yılı içerisinde projenin rüzgâr verisini yerinde temin etmeyi amaçlayan
rüzgâr gözlem istasyonu Yahyalı İlçesi Sazak Köyü mevkiinde teçhiz edilmiş ve projenin
fizibilite raporu tamamlanmıştır. Teçhiz edilen rüzgâr gözlem istasyonundan gelen gerçek
zamanlı rüzgâr ölçüm verileri Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi sisteminde kayıt
altına alınmaktadır. Projenin protokol ortakları Genel Müdürlüğümüz, EÜAŞ Genel
Müdürlüğü ve TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü’dür. Yatırımı yapacak kurum ve/veya
kuruluşun tespitinde mutabık kalınamadığından projenin inşası konusunda beklenen
gelişme sağlanamamıştır. 17/12/2013 tarihinde proje ortaklarının katılımı ile yapılan
toplantıda çerçeve protokol ve taslak iş bölümünün revize edilmesi kararı alınmıştır.
İnşaat İşletme Denetim Çalışmaları
3096 sayılı Kanun kapsamındaki projelerin inşaat ve işletme denetim çalışmaları
07 Eylül 1995 tarih ve 3179 sayılı Makam Oluru ile Genel Müdürlüğümüz tarafından
yapılmaktadır. Görev kapsamında Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli 2 adet rüzgâr enerjisi
santralinin onaylanmış projelerinin kontrolü ve sözleşme hükümlerine uygunluğu her yıl
denetlenmektedir. 2013 yılı içerisinde Alaçatı RES ve Bozcaada RES’in işletme denetimi
çalışmaları yapılmıştır.
STRATEJİK AMAÇ -3: Enerji verimliliğini arttırmak.
HEDEF 3.1: Yürütülen enerji verimliliği çalışmaları çerçevesinde 2015
yılına kadar birincil enerji yoğunluğunda 2008 yılına göre %10 azalma
sağlanacaktır.
Hedef 3.1 kapsamında çalışmalar devam etmekte olup 2012 yılı birincil enerji
yoğunluğu 0,270 kep/1000$ olarak gerçekleşmiş olup 2008 yılı değerine göre (0,293
kep/1000$) %7,8 oranında azalma görülmektedir
22
1-Eğitim Faaliyeti
a) Eğitim
Müfredatının,
Geliştirilmesi:
Eğitim
Dokümanlarının
ve
Soru
Bankasının
Eğitim Müfredatı: Müfredat konuları 27 Ekim 2011 tarihinde 28097 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin
Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yayımlanmıştır. Buna göre eğitim müfredatı
programı oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.
Eğitim Dokümanları: UNDP ve GEF destekli sanayide ve binalarda enerji
verimliliğinin artırılması projeleri kapsamında yabancı uzmanlar desteğinde eğitim
dokümanlarının geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.
Soru Bankası: Genel Müdürlüğümüz ve yetkilendirilmiş kuruluşlar (EMO-MMOGazi Üniversitesi) işbirliğiyle oluşturulan sınav komisyonu tarafından merkezi sınavlar
[enerji yöneticisi ve Etüt-Proje (bina ve sanayi) sınavları] için 500 soruluk soru bankası
oluşturulmuştur.
b) Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Programlarına Ağırlık Vermek
Web tabanlı uzaktan eğitim kapsamında, enerji yöneticisi eğitim programlarının
teorik kısımları için düzenli kurslar düzenlenmesi ve toplumda enerji kültürünün ve
verimlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaların geliştirilmesi konusunda bu
dönemde çalışma yapılmamıştır.
c) Enerji Yöneticisi ve Etüt-Proje Eğitimleri için Kurs Düzenleme Çalışmaları
Enerji Yöneticisi Eğitimi (Ulusal) ve Etüt-Proje Eğitimleri: 2013 yılı içinde
enerji yöneticisi ve etüt-proje eğitimi gerçekleştirilmemiştir.
Uygulama Eğitimi veya Laboratuvar Kullanım Desteği Verilmesi: 2013 yılı
içinde bir adet EVD Şirketi ile Enerji Verimliliği Uygulama Tesisinin kullandırılmasına
yönelik sözleşme imzalanmış ve söz konusu EVD’nin enerji yöneticisi eğitimi alan 28
kursiyeri uygulama eğitimini tesislerimizde tamamlamıştır.
Enerji Yöneticisi Eğitimi (Uluslararası): Genel Müdürlüğümüzde bölgesel
işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya, Orta
Doğu ve Balkan ülkelerine yönelik 2002 yılından bu yana düzenlenen uluslararası enerji
yöneticisi eğitim programlarının 4-15 Kasım 2013 tarihlerinde 13 üncüsü düzenlenmiş
olup bu eğitime; Gürcistan (2), Moldova (1), Kırgızistan (1), Azerbaycan (1), Pakistan
(1), Ukrayna (2), Tacikistan (2), Bosna-Hersek (1), Kazakistan (2) , İran (1), Arnavutluk
(1), Özbekistan (1) ve Türkmenistan (1) olmak üzere toplam 13 ülkeden 17 kursiyer
katılmıştır.
d) Eğitim Tesislerinin Bakım ve İdame Çalışmaları
Enerji Verimliliği Uygulama Tesisi bitişiğindeki eski motor atölyesinin mevcut
tesise katılarak uygulama tesisinin genişletilmesi ve seminer salonu yapılması ile ilgili
proje çalışmaları ve inşasına yönelik hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır.
2-Yetkilendirme, Denetim ve Alt Yapı Geliştirme Faaliyeti
Yetkilendirme konusunda 2013 yılında 12 tanesi yeni başvuru olarak, 16 tanesi
ise yetki belgesi yenilemek üzere toplam 28 başvuru yapılmıştır. Bu şirketlerden 11
tanesi yetkilendirilmiş, 16 tanesinin başvurusu uygun bulunmamış olup bir şirketle
sözleşme aşamasına gelinmiştir. 2013 yılında sekiz şirketin yetki belgesi süresi bitmesi
sebebiyle yetki belgeleri iptal edilmiştir.
3-Destekleme Faaliyeti
a) Verimlilik Artırıcı Projelerin Desteklenmesi Çalışmaları
27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji
Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
uyarınca, endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğini artırmaya
yönelik projelerden KDV hariç proje bedeli 1.000.000 TL’yi aşmayan projeler, bedellerinin
en fazla %30'u oranında desteklenmektedir.
23
2013 yılında VAP kapsamında 2010 yılı başvurularından bir adet VAP için
33.677,67 TL destek ödemesi yapılmıştır.
2012 yılı için Ekim ayında 19 VAP başvurusu alınmıştır. Söz konusu başvuruların
değerlendirilmesi 2013 yılında tamamlanmıştır. Bunlardan 11 adet VAP’ın Enerji
Verimliliği Koordinasyon Kurulu kararı ile destekleme kararı verilerek uygulama
sözleşmeleri imzalanmıştır.
2013 yılında VAP başvuruları Ocak 2013 tarihinde alınmaya başlanmış olup, 34
endüstriyel işletmeye ait 70 adet VAP başvurusu alınmıştır. Bunlardan 27 endüstriyel
işletmeye ait 59 VAP’ın Kurul tarafından desteklenmesi uygun görülmesine rağmen iki
endüstriyel işletmeye ait üç VAP için işletmeler tarafından uygulama sözleşmesi
imzalanmamıştır. Diğer 25 endüstriyel işletmeye ait 56 VAP’ın uygulama sözleşmeleri
imzalanmıştır. Bu VAP’ların toplam yatırım tutarı 21,7 Milyon TL olup bu bedelin 5,4
Milyon TL’sının işletmelere hibe şeklinde devlet desteği olarak verilmesi öngörülmüştür.
VAP’ların uygulamalarının projesine uygun olarak tamamlanması durumunda yaklaşık
18.100 TEP tasarruf sağlanacak olup bu tasarrufun parasal karşılığı yaklaşık 21 Milyon
TL’dir. 25 endüstriyel işletmeye ait 56 VAP’ın değerlendirme çalışmaları devam
etmektedir.
b) Gönüllü Anlaşmalar Yapılması Çalışmaları
27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji
Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
uyarınca, endüstriyel işletmelerin geçmiş beş yıllık referans enerji yoğunluğuna göre,
anlaşma yapıldıktan sonraki üç yılda enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az % 10
oranında azaltmayı taahhüt etmeleri ve bu taahhütlerini yerine getirmeleri halinde
anlaşma yapılan yıla ait enerji giderinin %20'si oranında her durumda 200.000 TL’yi
aşmamak üzere destek olarak verilmektedir.
2009-2012 yılları arasında 24 endüstriyel işletme ile Gönüllü Anlaşma
imzalanmıştır. Öngörülen destek miktarı 2.6 Milyon TL’dir. İşletmeler yükümlülüklerini
yerine getirdikleri takdirde yaklaşık 46.000 TEP tasarruf sağlanacak olup bunun parasal
karşılığı da yaklaşık 34 Milyon TL olacaktır.
2013 yılında Gönüllü Anlaşmalar kapsamında, 2009 yılında Gönüllü Anlaşma
imzalanan
bir
endüstriyel
işletmenin
sözleşmesi
yükümlülüklerini
yerine
getirmediklerinden dolayı tek taraflı olarak fesh edilmiştir. 2009 yılında Gönüllü Anlaşma
imzalanan üç endüstriyel işletmeden iki endüstriyel işletmeye referans enerji
yoğunluklarını taahhüt edilen oranda azalttıkları için her endüstriyel işletmeye 100.000 TL
olacak şekilde toplamda 200.000 TL destek ödemesi yapılmış olup bir endüstriyel
işletmeden ödemeyle alakalı gerekli evraklar beklenmektedir. Ödeme yapılan iki
işletmede yaklaşık 1.900 TEP tasarruf sağlanacak olup bu tasarrufun parasal karşılığı da
yaklaşık 1,5 Milyon TL’dir. Mevcut durumda izleme çalışmaları devam eden 2010 yılına ait
10 endüstriyel işletme ve 2012 yılına ait iki endüstriyel işletme olmak üzere toplamda 12
endüstriyel işletme vardır.
2013 yılında üç endüstriyel işletme Gönüllü Anlaşma yapmak üzere Genel
Müdürlüğümüze başvuruda bulunmuş, bir endüstriyel işletmeyle Gönüllü Anlaşma
yapılmıştır. Bunlardan iki tanesi başvuru şartlarını taşımadığı için değerlendirme dışı
bırakılmıştır.
2013 yılında Gönüllü Anlaşma yapılan bir adet işletmeye yükümlülüklerini yerine
getirmesi halinde 200.000 TL destek ödemesi yapılacaktır. Bu işletmede yaklaşık 280 TEP
tasarruf sağlanacak olup bu tasarrufun parasal karşılığı da yaklaşık 900.000 TL olacaktır.
4-Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu Faaliyeti
2013 Yılı içerisinde toplam dört adet EVKK toplantısı yapılmış olup alınan kararların
bazıları aşağıda yer almaktadır:
2014 yılında yürütülecek yetkilendirme, eğitim ve sertifikalandırma çalışmaları ile
ilgili bedellerin ve ücretlerin belirlenmesi,
Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne
yetki belgesi verilmesi kararının alınması,
24
27 endüstriyel işletmeye ait 59
desteklenmesi kararının alınması,
adet
verimlilik
artırıcı
projelerin
(VAP)
Genel Müdürlüğümüz ile bir adet endüstriyel işletme arasında 2014 yılından
itibaren yürürlüğe konulmak üzere gönüllü anlaşma yapılması kararının alınması.
a) Danışma Kurulu Toplantısı Çalışmaları
Danışma Kurulu Toplantısı 2015 yılında düzenlenecek olan 6. Enerji Verimliliği
Forumunun ana temasının ve tartışma konularının genel çerçevesinin belirlenmesi
amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Makina
Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin
katılımlarıyla 20 Aralık 2013 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde yapılmıştır.
Söz konusu toplantıda, bahse konu etkinlik ile ilgili olarak yürütme, düzenleme,
bilim, danışma ve benzeri konuları ihtiva edecek şekilde ayrı ayrı oluşturulacak kurullar
marifetiyle şekillendirilmesinin uygun ve yerinde olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.
5-Enerji Verimliliği Stratejisi
a) Önlem Önerileri Geliştirme Faaliyeti
Enerji verimliliği konusunda alınması gerekli önlemlere ilişkin olarak strateji, plan,
program ve tebliğlerin hazırlanması çalışmaları Genel Müdürlüğümüz tarafından
yürütülmektedir.
Yönetmelik Değişiklik Taslağı: Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında
Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte ihtiyaç duyulan değişiklerin yapılması ile ilgili
çalışmalar yürütülerek ve Yönetmelik Değişiklik Taslağı hazırlanarak kurum ve
kuruluşların görüşüne açılmıştır.
Tebliğler:
Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi
Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No:2012/4’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ)(Sıra No:2013/1) 05.01.2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı
Kabahatler Kanunu'nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2013 Yılında
Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2013/3)
13.02.2013 tarih ve 28558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair
Yönetmeliğin 7 nci Maddesine Göre Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ve Sertifika
Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra
No: 2013/2) 13.02.2013 tarih ve 28558 Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
6-İzleme ve Denetim Faaliyeti
İzleme çalışmaları kapsamında 2013 yılında sertifikalandırılmış enerji yöneticileri
sayıları toplamda Sanayide Enerji Yöneticisi (SEY) 2738, Binalarda Enerji Yöneticisi (BEY)
1994, Sanayide Etüt Proje sertifikası (SEP) alan 156 ve Binalarda Etüt Proje sertifikası
(BEP) alan 178 kişiye ulaşmıştır. Bu arada SEY ve BEY sertifikalarına sahip olup
sertifikalarını birleştirerek Enerji Yöneticisi Sertifikası almaya hak kazananların sayısı 612
olmuştur.
Enerji verimliliği izleme çalışmaları kapsamında ENVER portalında bilgileri izlenen
kapsam içi bina/işletme sayıları binalarda toplam 986, işletmelerde ise toplam 1244’dür.
2013 yılında toplamda enerji yöneticisi görevlendiren işletme sayısı 816, bina
sayısı 736, enerji üretim tesisi (EÜT) 25 ve organize sanayi bölgesi (OSB) 32’ye
ulaşmıştır. Denetim çalışmaları kapsamında Maliye Bakanlığı ile görüşülerek, uygulamaya
ilişkin idari düzenlemelerin tamamlanmasını müteakip denetimler başlatılacaktır.
7-İstatistik ve Envanter Faaliyeti
Türkiye İstatistik Kurumu Resmi İstatistik Programı (RİP) faaliyetleri kapsamında
yayımlanması taahhüt edilen enerji yoğunlukları Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün
http://www.yegm.gov.tr/genel_istatistikler.aspx
adresinde
yayımlanmaktadır.
Söz
25
konusu birincil ve nihai enerji yoğunlukları 2000 yılından başlayarak 2011 yılına kadar
olan süreci kapsamaktadır.
Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında imalat sanayi ve bina sektörlerinde enerji
tüketimleri 2004 yılından bu yana toplanılmaktadır. 2013 yılı için sektörel bazda
hazırlanan formlar enver portalında yayımlanmaktadır.
8-Enerji Tasarrufu Potansiyelini Belirleme Faaliyeti
Kıyaslama (benchmarking) çalışmaları ile ilgili olarak, Türkiye Çimento
Müstahsilleri Birliği işbirliğinde çimento sektöründe 2000 yılından beri (2001 yılı hariç)
benchmarking çalışmaları yapılmaktadır. Çimento sektöründe yapılan benchmarking
çalışmaları diğer sektörlere de öncülük etmiş ve demir-çelik, tekstil, seramik
sektörlerinde de söz konusu çalışmalar başlatılmıştır. Demir çelik sektörü ile ilgili 20022004 yılları ile 2005-2008 yıllarına ait
raporlar hazırlanmış ve ilgili kurum ve
kuruluşlara gönderilmiştir. Seramik sektörü ile ilgili kıyaslama çalışmasına ait rapor
hazırlanmaktadır. Tekstil sektörü ile ilgili benchmarking formu yeniden düzenlenerek
2007, 2008 ve 2009 bilgileri alınmış olup değerlendirme çalışmaları bitirilmiştir. Tekstil
sektörü ile ilgili nihai rapor için son üç yılın (2010-2011-2012) formları değerlendirildikten
sonra rapor yazımına başlanacaktır. Ancak tekstil sektöründe daha önce bilgilerini
gönderen 70 endüstriyel işletme söz konusu yıllar için bilgilerini tamamlamamış
durumdadırlar. Söz konusu işletmelere elektronik posta ile uyarı mesajları gönderilerek
bilgilerini tamamlamaları istenmiştir.
Sanayi sektöründe 2009 yılı için alt sektörler bazında belirlenen enerji tasarrufu
potansiyellerinin güncellenmesi çalışmalarına 2013 yılında başlanmış olup; bu amaçla
Enerdata’dan Avrupa Birliğine üye ülkelerin enerji verimliliği göstergelerini kapsayan veri
tabanının kullanım hakkı satın alınmış ve 2010 yılı için enerji tasarrufu potansiyelleri
hesaplanmıştır.
9-Bilinçlendirme Faaliyeti
a)Ulusal Enerji Verimliliği Forumu
Her yıl kalıcı bir platform olması hedefi ile düzenlenen ve Enerji Verimliliği Haftası
etkinlikleri kapsamında yapılmakta olan Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarının
dördüncüsü 10-11 Ocak 2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Forum ve
fuar organizasyonumuzu gerçekleştiren firma ile yapılan sözleşmenin süresi dolduğundan
2013’te ihaleye çıkılmıştır. İhaleyi kazanan firma ile iki yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Yapılan sözleşme kapsamında organizasyon firması ile 8-11 Ocak 2014 tarihinde beşinci
Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
b) Yarışmalar
Bakanlığımızın enerji politikaları çerçevesinde; enerji verimliliğinin artırılması
amacıyla başarılı projelerin duyurulması ve teşvik edilmesi etkin bir politika aracı olarak
değerlendirilmektedir. Bu düşünceden hareketle endüstriyel işletmelerimizin uyguladığı
enerji verimli ve çevreye duyarlı projelerin ve teknolojilerin ortaya çıkarılması, tanıtılması
ve yaygınlaştırılması, endüstriyel işletmeler arasında bilgi alışverişinin artırılması, enerji
verimliliği konusunda yeni ve benzer çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl
düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmalarının (SENVER) 2013 yılında
14’üncüsü düzenlenmiştir. SENVER-14 yarışması “Sanayide Enerji Verimliliğinin
Artırılması Projeleri (SEVAP)”, “Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET)” ve “Enerji Verimli
Ürün (EVÜ)” olmak üzere üç ana gruptan oluşmaktadır. Yarışma değerlendirmeleri 23
Aralık 2013 tarihlerinde yapılmış olup katılan ve dereceye giren firmalara ödülleri 8-11
Ocak 2014 tarihlerinde düzenlenecek 5. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarında verilecektir.
Ayrıca TÜBİTAK, YEGM ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile ilköğretim öğrencileri
arasında resim ve öykü, orta öğrenim öğrencileri arasında enerji verimliliği konulu proje
yarışması düzenlenmiştir. TÜBİTAK-YEGM Ortaöğretim Öğrencileri Arası Enerji Verimliliği
Proje Yarışması ile İlköğretim Öğrencileri Arası Enerji Verimliliği Konulu Resim ve Öykü
Yarışmasında dereceye giren öğrenciler belirlenmiş olup katılan ve dereceye giren
öğrencilere ödülleri 8-11 Ocak 2014 tarihlerinde düzenlenecek forumda verilecektir.
26
c) Eğitim Seminerleri
Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda kamuoyunun bilgi ve
bilinç düzeyini artırmak amacıyla kamu çalışanlarına, çoğunlukla da öğretmenler ve
öğrencilere yönelik eğitim seminerleri verilmiştir.
Bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerin etkinliğinin
arttırılması amacıyla ısı yalıtım tekniklerinin, güneş enerjisi uygulamalarının, jeotermal ısı
pompası ve enerji verimliliği yöntemlerinin uygulandığı “Örnek Bina” 2006 yılında açılmış
olup bina eğitim faaliyetlerinde kullanıldığı gibi yıl boyunca da öğretmen ve öğrenciler
tarafından ziyaret edilmiştir.
d) Tanıtım ve Bilinçlendirme Araç ve Malzemeleri
Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlatılıp bastırılmakta olan enerji verimliliği
konulu afiş, broşür ve kitapçıklar çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör
firmalarına, okullara ve çeşitli eğitim kurumlarına ücretsiz kargo ya da posta yolu ile
dağıtılmıştır.
e) Projelerin Tanıtımı
Sanayide, binalarda ve beyaz eşyada enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik üç
ayrı GEF destekli proje başlatılmış olup, projelerle ülkemizde enerji verimliliğini arttırıcı
çalışmalar için gerekli altyapıların geliştirilmesi, mevzuat uygulamalarının hızlandırılması
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yürütülmekte olan “Enerji Verimli Ürünlerin Piyasaya
Dönüşümü (EVÜDP) Projesi” nin tanıtım ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmüştür.
f) Web Sayfası
Genel Müdürlüğümüzün dış yüzünü yansıtan web sayfamızın yenilenme çalışmaları
tamamlanarak yeni verilerin yenilenen web sayfasına entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.
10- Etüt Faaliyeti
Kamu kesimine ait enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü binalarda enerji
verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirleri ve bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek
üzere Genel Müdürlüğümüz tarafından Genel Müdürlüğün veri tabanına kayıtlı olan ve en
az 10.000 m2 inşaat alanına sahip 450 kamu binası ile ilgili yazışmalar yapılmış olup
nihayetinde belirlenen süre içerisinde kayıtları Genel Müdürlüğümüze ulaşan ve enerji
verimliliği etüt çalışmasının yapılması uygun bulunan 166 adet kamuya ait binada enerji
verimliliği etüt çalışmasının yapılmasına yönelik hazırlıklar tamamlanarak ihale aşamasına
gelmiştir.
11-Uluslararası İşbirliği ve Proje Faaliyetleri
a) Avrupa Enerji Şebekesi (European Energy Network: EnR) Üyeliği ve İşbirliği
Avrupa Enerji Şebekesi (EnR) üyeliği ve işbirliği ile enerji verimliliği, yenilenebilir
enerji ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması alanlarında ulusal araştırmaların
planlanması, yönetimi ve değerlendirilmesi veya yapılan programların yaygınlaştırılması
amaçlanmaktadır. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak enerji verimliliği ve
sürdürülebilir enerji üzerine çalışmalarda bulunan kurumların üye olduğu EnR,
işbirliklerinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin yürütülmesi adına üye ülkelere büyük
avantajlar sağlamaktadır. Üyesi olduğumuz EnR teşekkülüne, 13-14 Şubat 2014
tarihlerinde Viyana’da düzenlenecek Avrupa Enerji Ağının (EnR) 54. EnR Olağan ve Üst
Düzey Toplantısına Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlanacaktır.
b) Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi (UNDP/GEF)
Şubat 2011 tarihinde başlayan projenin amacı, enerji verimliliği önlemleri ve enerji
verimli teknolojiler kullanarak etkin bir enerji yönetimi oluşturulmasında sanayi
kuruluşlarını teşvik etmek suretiyle Türk sanayisinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesidir.
Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen YEGM, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),
Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Örgütü (UNIDO)
işbirliği ile yürütülecek olan proje beş yıl süreli ve toplam bütçesi 35.058.400 $ dir.
27
Sanayide Enerji Verimliliğinin
aşağıdaki faaliyetler gerçekleşmiştir:
Artırılması
Projesi
kapsamında,
2013
yılında
8–9 Ocak 2013 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı ve
OSBÜK tarafından İstanbul’da düzenlenen Enerji Verimliliği Teknik Eğitimine
lojistik destek verilmiştir. 10-11 Ocak 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen
Enerji Verimliliği Haftasında kurulan stant ile Enerji Verimliliği Projeleri olarak
katılım sağlanmıştır.
Yaklaşık 30’ar kişilik iki gruptan oluşan KOSGEB personeline YEGM tarafından
teorik ve uygulamalı olmak üzere 8’er günlük enerji verimliliği ve yönetimi
eğitimi verilmiştir.
TS EN ISO 50001 ile ilgili olarak proje ortaklarına 11-12 Mart 2013 tarihlerinde
uluslararası uzmanlar tarafından bir eğitim düzenlenmiştir.
Sanayide Enerji Verimliliği Finansmanına yönelik 16-17 Nisan 2013 tarihlerinde
Kızılcahamam’da iki günlük uluslararası çalıştay yapılmıştır. Yaklaşık 80
katılımcının yer aldığı çalıştay raporu “Finansal Mekanizmalar Raporu”nda yer
almıştır.
Enerji Etütleri ile ilgili ulusal ve uluslararası uzmanlar taslak raporlarını
tamamlamışlardır. Konu ile ilgili proje ortaklarının talepleri doğrultusunda
düzenlemeler yapılmaktadır.
Projenin tanıtım faaliyetleri çerçevesinde web sayfası taslağı hazırlanmış olup
2014 yılı içerisinde faaliyete geçecek düzeye gelinmiştir.
Enerji verimliliği çalışma ve eğitimleri ile ilgili ekipman alımları (basınçlı hava,
fan sistemleri) tamamlanmış ve Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Enerji
Yöneticiliği Sınav Sisteminin iyileştirilmesine dönük hazırlık ve değerlendirme
için yazılım ve ekipmanların alımı ve kurulumu tamamlanmıştır.
Projenin ara değerlendirme çalışmaları sonuçlandırılmış, proje koordinatörü
seçimi tamamlanmıştır.
c) Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi (UNDP/GEF)
Mart 2011 tarihinde başlayan bu projenin amacı ülkemiz bina sektöründe enerji
verimliliğinin arttırılmasıdır. GEF tarafından desteklenen ve YEGM koordinatörlüğünde,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürütülmekte olan
dört yıl süreli proje çerçevesinde ülkemiz bina sektöründe enerji verimliliğinin arttırılması
amacı doğrultusunda bütüncül bina tasarım yaklaşımının tanıtılması, ülke şartlarına
uygun bina tasarım kriterlerinin geliştirilmesi, pilot projelerde uygulanması (en az %50
enerji tasarrufu sağlayan iki enerji verimli pilot uygulama), “Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği”nin güçlendirilmesi ve sektörde etkili aktörlere yönelik eğitim programlarının
geliştirilerek uygulanması hedeflenmektedir.
Proje kapsamında 2013 yılında aşağıdaki faaliyetler gerçekleşmiştir:
Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında, MEB’e ait bir okul
binası ve bir atölye binasına ilave olarak proje bedeli MEB tarafından
karşılanmak üzere projeye eklenen bir pansiyon binası ve bir spor salonu ile
ÇŞB Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bir hizmet binası projelerinin
enerji verimli ve sürdürülebilir bina olarak tasarlanması çalışmaları ve
uygulama aşamaları tamamlanmıştır. MEB binaları için uygulama projeleri,
detay çizimler ve ihale dosyası teslim edilmiştir.
Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımının (BBTY) Türkiye için geliştirilmesi ve
uyarlanması için hazırlanan “adaptasyon raporu” ilk taslak hali ile “uygulama
kılavuzu” taslak içeriği proje ortakları ile paylaşılmıştır. Söz konusu belgelerin
tamamlanabilmesi için tespit edilen 13 adet uzman seçimi süreci tamamlanmış
olup Şubat 2014 sonunda bu faaliyete ilişkin Kick-Off toplantısı düzenlenmesi
planlanmaktadır.
Yapı denetim birimlerinde enerji verimliliği mevzuatı ve uygulamalarına ilişkin
kapasite geliştirilmesi ve yapı denetim kontrol listeleri oluşturulması
28
kapsamında uluslararası tecrübeler, ulusal tecrübeler, mevzuat analizi ve
öneriler konulu ilk raporlar tamamlanmış ve ilgili Kurumlarca onaylanmıştır.
Yeni binalara yönelik yapım işlerinde enerji verimliliği boyutunun kontrolü
amaçlı proje kontrol listesi ve söz konusu bu kontrol listesinin kullanımını
desteklemek üzere hazırlanan yapı denetim sürecinde enerji verimliliği
kontrolü rehber çalışmaları bitirilmiştir.
Proje kapsamında yürütülmekte olan “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Ekonomik Analiz Aracı” ile ilgili analiz ve çözümleme raporu tamamlanmıştır.
Enerji Verimliliği Projeleri için “İş ve Finansman Planı Hazırlanması” konulu
uluslararası eğitim Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE),
Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP),
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında 17-21 Haziran 2013
tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiştir. Eğitim programı ile ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarının, Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinin, finansal
kuruluşlar ve enerji verimliliği projeleri yatırımlarıyla ilgilenen diğer
kuruluşların enerji verimliliği projelerini hazırlamaları ve değerlendirmeleri için
gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir. Eğitime
Türkiye’den ve yaklaşık 20 ülkeden olmak üzere 80’in üzerinde temsilci
katılmıştır.
Proje web sitesinin geliştirilmesi faaliyet kapsamında proje web sitesi
tamamlanmış ve Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı (BBTY) için ayrı bir
mikrosite hazırlanmıştır. Proje web sitesinin ve mikrositenin İngilizce
versiyonları hazırlanmış ve kullanıma açılmıştır. Faaliyet kapsamında
hazırlanan proje web sitesi için e-bülten altyapısı kurulması ile ilgili çalışmalar
tamamlanmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için oluşturulan www.bep.gov.tr web sitesi ile
ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Site üzerinde BEP-TR veritabanı ile
entegrasyon sağlanmış ve “Merkezi Isıtma Gider Paylaşımı” modülü
kurulmuştur.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan binalarda enerji performansı altında
yer alan referans bina yaklaşımının güncellenmesi ve binalar için minimum
enerji performans standartlarının geliştirilmesi ile ilgili ihale hazırlık çalışmaları
devam etmektedir. Söz konusu hazırlıkların tamamlanarak 2014 yılı ilk çeyreği
içinde ihaleye çıkılması öngörülmektedir.
d) Enerji Verimli Elektrikli Ev Aletlerinin Piyasa Dönüşümü Projesi (UNDP/GEF)
Aralık 2010 itibarıyla başlayan Projenin amacı Türkiye’de enerji verimli elektrikli ev
aletlerinin kullanımının yaygınlaştırılarak piyasa dönüşümünün hızlandırılmasıdır. GEF
tarafından desteklenen ve YEGM koordinatörlüğünde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (BESD) ve Arçelik AŞ. işbirliğinde
gerçekleştirilecek proje çerçevesinde; elektrikli ev aletlerinin etiketlenmesi ile ilgili yasal
düzenlemeler ve bunların uygulanmasından sorumlu kurumların güçlendirilmesi ve
kapasitelerinin geliştirilmesi, piyasadaki enerji verimli ürünlerin ve perakende satış
noktalarındaki uygulamaların denetiminin etkinleştirilmesi, enerji verimli cihazların
kullanımının kişi ve ülke ekonomisine getireceği faydalar konusunda üreticilerin ve
perakendecilerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, enerji verimliliği sınıfına göre
istatistiklerin toplanması için alt yapı oluşturulması, üreticiler ile gönüllü anlaşmalar ve
“Talep Tarafı Yönetimi” programının uygulanabilirliğinin araştırılması/değerlendirilmesi
beklenmektedir.
Proje kapsamında 2013 yılında aşağıdaki faaliyetler gerçekleşmiştir:
Şubat 2013 ayında bilinçlendirme kampanyası kapsamında hazırlanan 30 sn süreli
TV spotu 15 gün süreyle yedi ayrı TV kanalında yayınlanmıştır.
Mart 2013 tarihinde altı ürün grubunda (Buzdolabı/Derin Dondurucu, Bulaşık
Makinası, Çamaşır Makinası, TV, Fırın, Klima) başlatılan piyasa tarama programı
29
kapsamında TSE tarafından test edilen üç ürün grubuna (buzdolabı/derin
dondurucu, fırın, TV) ait test raporları teslim edilmiştir.
TSE tarafından ıslak ürün grubu ve klimaların enerji verimliliği testleri için
laboratuvar kurulması taahhüdü verilmiştir.
Mayıs ayında finansman destek mekanizmalarının geliştirilmesi için uluslararası
uzman görevlendirilmiş, Haziran ayında da bu konuda paydaş toplantıları
yapılmıştır. Finansman destek mekanizmalarının geliştirilmesi kapsamında AB
finansman destek mekanizmaları deneyimi ve finansman destek mekanizmaları
raporları hazırlanmış, Türkiye’ye özel mekanizmalarının geliştirilmesi için 5 Kasım
2013 tarihinde Ankara’da çalıştay düzenlenmiştir.
Mayıs ayında internet üzerinde “Bilinçlendirme Kampanyası” ve kampanya sonrası
2. tüketici anketi tamamlanarak final raporu hazırlanmıştır.
Haziran ayında, ECEEE Summer Study, Fransa etkinliğine YEGM, BSTB ve proje
yönetim biriminden katılım sağlanmış ve proje ile ilgili bir sunum yapılmıştır.
Ayrıca üniversitelerde enerji verimliliği konulu araştırma projelerine destek için
hibe programının hazırlanması amacıyla yerli uzman görevlendirilmiş, Hibe
Programı Başvuru Rehberi hazırlanmış ve hibe programı başlatılmıştır. Çeşitli
üniversitelerden alınan 19 başvurudan, yedisi hibeye uygun bulunmuştur.
Ev Aletlerinde ve Aydınlatmada Enerji Verimliliği Konferansı’na Proje Yönetim
Birimi ve YEGM temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır.
e) Hollanda-Türkiye İkili İşbirliği Çerçevesinde “Türkiye’de Enerji Verimliğinin
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi
2011 yılında başlayan G2G MET “Türkiye’de Enerji Verimliliğinin İzlenmesi ve
Değerlendirilmesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında,
endüstriyel işletmelerce
belirlenen projelerin gerçekleşme durumları ve sağlanan tasarruflar konusundaki
gelişmeler 11/06/2013 tarihinde Bursa’da yapılan “Tekstil Sektörü Çalıştayı”nda
açıklanmıştır. Söz konusu projenin faaliyetleri Mayıs ayında tamamlanmış olup proje final
raporu hazırlanmış ve proje Eylül ayında sona ermiştir.
f) Sıfıra Yakın Bölge Projesi (Near-Zero Zone)
ABD Enerji Bakanlığı’nın girişimiyle hazırlanan ve yürütülen Near-Zero Zone (Sıfıra
Yakın Bölge) Projesi kapsamında, Türkiye’de sanayi sektöründe enerjinin verimli
kullanımının sağlanması, ekonomik ve çevresel etkilerin iyileştirilmesi için pilot bölgede
sürdürülebilir bir model oluşturulması amaçlanmış ve pilot bölge olarak İzmir Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) seçilmiştir. Proje, ABD’deki bilgi ve tecrübelerin
ülkemize transferi, ülkemizdeki EVD şirketlerinin gelişimi, potansiyellerin belirlenmesi ve
bir farkındalık yaratılması konularında katkılar sağlamıştır. Bu katkıların daha da
etkinleştirilmesi, farkındalığın artırılması ve yaygınlaştırılması için projenin diğer
OSB’lerde de tekrarlanmasının veya enerji verimliliği alanında farklı işbirliklerinin
geliştirilmesinin yararlı olabileceği değerlendirilmiş olup bu çerçevede Enerji Verimliliği
Haftası faaliyetleri kapsamında 10-11 Ocak 2013 tarihlerinde düzenlenen “4. Enerji
Verimliliği Forumu” ile entegre bir şekilde 8-9 Ocak 2013 tarihlerinde İstanbul’da Genel
Müdürlüğümüz, OSBÜK ve ABD Enerji Bakanlığı işbirliğinde OSB Müdürlükleri, EVD
şirketleri ve finans kuruluşlarına yönelik bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
söz konusu forum kapsamında 10 Ocak 2013 tarihinde projenin tanıtılması ve farkındalık
yaratılması ile ilgili bir yan etkinlik de düzenlenmiştir.
g) Türkiye’de Boyahanelerde Kurutma Prosesinin Optimizasyonu için bir
Demonstrasyon Projesi (PSOM)
Bakanlığımız ve Hollanda Ekonomik İşler Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği
çerçevesinde Türkiye’de boyahanelerde kurutma prosesinin optimizasyonu için bir
demonstrasyon projesi yapılması amacıyla Hollanda Hükümeti tarafından ayrılan 735.000
Euro’luk bütçe kapsamında Temmuz 2011 itibariyle söz konusu projeye Genel
Müdürlüğümüz eş kuruluş olarak katılmıştır. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz
tarafından yüksek enerji tasarrufu potansiyeline sahip, teknolojik gelişmelere açık,
projeden elde edilecek bilgilerin sektörde faaliyet gösteren diğer fabrikalara da
uygulanması konusunda işbirliği yapabilecek vb. kriterleri sağlayan fabrikalar arasından
30
puanlama yapılarak, en yüksek puanı alan Ekoten Tekstil A.Ş. firmasında söz konusu
demonstrasyon projesinin uygulanmasına karar verilmiştir. 2012 yılı itibariyle proje
taslağına uygun olarak başlayan çalışmalar sonrasında enerji analizleri gerçekleştirilmiş,
birinci iş paketi tamamlanmış olup enerji verimliliğini sağlayacak ekipmanların alınması
ve kurulumu çalışmalarına devam edilmektedir.
ğ) Türkiye’de Atık Su Sistemlerinde Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi
Bakanlığımız ve Hollanda Ekonomik İşler Bakanlığı arasında imzalanan Mutabakat
Zaptı çerçevesinde, Hollanda Hükümetinin 700.000 Euro’luk bir bütçe ile destekleyeceği
atık su sistemlerinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik projenin uygulama yeri
olarak Niğde Belediyesi seçilmiş ve YEGM eş kuruluş (counterpart) olarak projede yer
almıştır. Proje 8 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen kapanış toplantısı ile sona ermiştir.
h)JICA ve TİKA İşbirliğinde Üçüncü Ülke Eğitim Programı
Bölgesel işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla başta Türk Cumhuriyetleri olmak
üzere Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerine yönelik olarak 2002 yılında Genel
Müdürlüğümüz tarafından başlatılan 2003 yılında Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı
(JICA), 2011 yılında da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) katılımlarıyla üçlü
işbirliği halinde yürütülen Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimlerinin, 2013
yılında 13 üncüsü düzenlenmiştir. 2004, 2007, 2010 ve 2013 yıllarında üçer eğitimi
içeren “Üçüncü Ülke Eğitim Programları”nda şimdiye kadar toplam 285 kursiyer
eğitilmiştir.
25 katılımcıyı aşmayacak şekilde düzenlenen eğitimlere katılanların enerji
verimliliği etüt tekniklerini ve uygulanabilir enerji maliyeti azaltma fırsatlarını belirlemeleri
ve gerçekleştirmeleri, enerji kullanan cihaz ve ekipmanlar, ölçüm cihazları ve ölçüm
metotları hakkında bilgi edinmeleri, kendi ülkelerinde enerji verimliliği sektörünün teşvik
edilmesi ve Türkiye, Japonya ve katılımcı ülkeler arasında işbirliği kurma imkânlarının
geliştirilmesi hedeflenmektedir.
12-Enerji Bilgi ve Teknoloji Merkezi Projesi
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi (ÖDES) Projesi: Proje ile enerji verimliliği
alanlarında güncel ve güvenilir veri tabanlarına dayanan yönetim bilgi sistemi
oluşturularak, gelişimin önceki yıllar ve diğer ülkeler ile kıyaslamasının yapılabileceği
performans göstergeleri ve olası senaryolara bağlı gelecek öngörüleri üretilecek, mevzuat
uygulamaları izlenecek ve değerlendirilecek, karar destek araçları kullanan düzenleyici
etki analizleri yardımıyla mevzuat iyileştirici öneriler hazırlanacaktır.
Proje kapsamında performans göstergeleri, gelecek öngörüleri ve mevzuat
iyileştirme çalışmaları, politika ve mevzuat uygulamaları, teknolojik, ekonomik, sosyal ve
çevre faktörlerine dayandırılacaktır. Söz konusu projeyi gerçekleştirmek üzere 2014 yılı
içinde çalışmalara başlanılacaktır.
13-Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi ve Laboratuvarı Kurulum Projesi
Erciyes Üniversitesinin Genel Müdürlüğümüze başvurusu üzerine karşılıklı olarak
yapılan mutabakat ile proje iptal edilmiştir.
YENİ TEKNOLOJİLER VE AR-GE FAALİYETLERİ
1- Enerji Teknolojileri ve Ar-Ge Çalışmaları
Bakanlığımız Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurumlarının yakın, orta ve uzun vadede ihtiyaç
duyduğu ve duyacağı sistem ve alt sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi, uygulaması,
işletmeye alınması ile birlikte mevcut sistemlerin güncel teknolojilere uyarlanması ve yurt
dışına bağımlılığı en aza indirici çalışmaların yapılması ve ihtiyaç duyulabilecek
danışmanlık hizmetlerinin karşılanması amacıyla, Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında
13/08/2012 tarihinde “İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Bu protokolün koordinasyonu
Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.
2- Kamu Araştırmaları Destek Grubu ( KAMAG 1007 Programı)
Genel Müdürlüğümüz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında
imzalanan protokol uyarınca TÜBİTAK tarafından desteklenen ve desteklenecek olan
enerji projelerinin koordinasyonu çalışmalarını yürütmektedir. 2012 yılı Nisan ayında
31
Bakanlığımız Bağlı, İlgili ve İlişkin Kurumlarımızın temsilcileri ve TÜBİTAK yetkilileri ile
2012 yılı KAMAG projelerinin belirlenmesi için toplantılar yapılmaya başlanmıştır. Yaklaşık
üç ay süren toplantılar sonucunda toplamda 20 proje belirlenmiştir. Bu projelerden yedi
tanesinin akademisyenler, Kurum yetkilileri ve TÜBİTAK çalışanlarının katıldığı toplantılar
sonucunda ODAK GRUP çalışmaları tamamlanmış olup TÜBİTAK tarafından “Elektrik
Enerjisi Üretimi Amaçlı Yerli Güneş Enerjisi Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi
(MİLGES)”, “LED ve OLED Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi”, “Milli
Hidroelektrik Santral Sistemi Geliştirilmesi Projesi (MİLHES)”, “Yüksek Gerilim Yüksek
Güç Çevirgeçlerinin Geliştirilmesi” ve “Gaz Türbini Kanatlarının Yerli İmalatı” projelerinin
çağrılarına çıkılmıştır.
Genel Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK arasında yürütülen Ar-Ge projeleri kapsamında,
“Biyokütle ve Biyokütle/Kömür Karışımlarını Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma
Teknolojisinin Geliştirilmesi” projesi tamamlanmıştır. “Milli Rüzgâr Enerji Sistemleri
Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi Projesi (MİLRES)” ve “Biyokütle ve Kömür
Karışımlarından Sıvı Yakıt Projesi (TRİJEN)” çalışmalarına devam edilmektedir.
3- Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi (ICHET)
Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezin (ICHET) çalışmaları takip edilmiş
olup bu merkezin çalışmaları Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmektedir
4- Türkiye'de Ledli Yol ve Açık Alan Aydınlatmasına Geçiş ve Otomatik Sayaç
Okuma Sistemi Projesi
LED ile sokak aydınlatması konusunda TEDAŞ, EPDK, EnerjiSa Başkent Dağıtım
Şirketi, ELDER, akademisyenler ve sektörde faaliyet gösteren firma temsilcileri ile geniş
kapsamlı toplantılar yapılmıştır.
LED ile sokak aydınlatması konusunda dört adet pilot proje gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu projeler kapsamında toplam 162 adet konvansiyonel armatür LED ile
değiştirilmiş olup projelerin izlenmesi çalışması devam etmektedir.
İlk pilot proje İnönü Bulvarında 46 armatür değişimi ile gerçekleştirilmiştir.
Uzaktan Kontrol sisteminden alınan veriler ışığında % 57 oranında bir tasarruf sağlandığı
belirlenmiştir. İkinci pilot proje, Dikmen Caddesinde gerçekleştirilmiş olup proje
kapsamında toplam 54 armatür değişimi yapılmıştır. Üçüncü pilot proje Muhsin Yazıcıoğlu
Bulvarında 42 armatürün değişimi ile yapılmıştır. İzmir Cumhuriyet Bulvarında
gerçekleştirilen dördüncü pilot proje kapsamında mevcut 20 adet sodyum buharlı
armatürün LED armatürlerle değişimi gerçekleştirilmiştir Söz konusu pilot projelerin
izlenmesi çalışmaları ile birlikte yeni pilot projeler konusunda da çalışmalar devam
etmektedir.
5-Yeşil Sertifikalar
Genel Müdürlüğümüz tarafından yeşil sertifikalar ile ilgili mevzuat hazırlanmasına
yönelik AB ve dünyanın diğer ülkelerinde bu alandaki çalışmalar incelenmiştir. Buradaki
amaç sertifikasyon sisteminin hem elektrik enerjisi üreticisi hem de tüketicisi üzerinde
farkındalık yaratmayı hedefleyerek fosil kaynaklı elektrik enerjisi üretimi yerine
yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretiminin tercih edilmesi, yenilenebilir enerji
kaynaklarının elektrik üretiminde yaygınlaştırılmasıdır.
6-Akıllı Şebekeler ve Akıllı Şehirler
İklim değişikliği ile mücadele ve enerji arz güvenliği kapasitemizin arttırılması için
aydınlatmadan ulaştırmaya, yaya alanlarından ısıtmaya her alanında planlı şehirleşmenin
gerekliliği akıllı şehirler kavramını öne çıkarmaktadır. Ayrıca dağıtık enerji üretim
modelinin dünyada olduğu gibi Türkiye’de yaygınlaşması ve talep taraflı yönetim
konusunda algının artması, akıllı şebekeler konusundaki çalışmaların hızını arttırmıştır.
7-Karbon Yakalama ve Depolama
Yukarıda bahsedilen gelişmelerin dışında, karbon yakma ve depolama teknolojileri
alanında dünyadaki mevzuat yapısı ve teknolojik gelişmeler takip edilmektedir.
32
STRATEJİK AMAÇ -11: Enerji ve tabii kaynaklar alanında yenilikçiliğin
öncüsü ve destekleyicisi olmak.
HEDEF 11.1: 2010 yılında
uygulamaya konulacak ve 2014
sağlanacaktır.
EN-AR (Enerji Araştırmaları) Programı
yılına kadar 50 milyon TL’lik destek
ENAR Proje Destekleme Faaliyetleri
08 Haziran 2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Enerji Sektörü Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) dair
Yönetmelik” Genel Müdürlüğümüzce revize edilmiş ve 21 Şubat 2013 tarih ve 28566
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik
kapsamında ülkemizde yenilik odaklı enerji ekipman ve metotlarının geliştirilmesine katkı
yapacak, bu alanda sektörü, istihdamı ve bilgi düzeyini yükselterek ülkemizin uluslararası
alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amacıyla
teknoloji geliştirme ve teknoloji transferi projeleri desteklenecektir.
Yönetmelik kapsamında 18 adet proje başvurusu yapılmış puanlama sonucu
belirlenen iki projenin desteklenmesi amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı için Başbakanlığa
gönderilmiş ancak Bakanlar Kurulu Kararı istihsali gerçekleşmemiştir.
KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK VE GÜÇLENDİRMEK, ÇALIŞANLARIN
GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK, SOSYAL VE EKONOMİK KOŞULLARI
İYİLEŞTİRMEK AMAÇLI PROJE VE FAALİYETLER
1-İdame- Yenileme ve Tamamlama Projesi
a) Genel Müdürlük Binası Bakım ve Onarımı
Genel Müdürlük Binası Bakım ve Onarımı: Ortak alanların bir bölümünün tadilatı
yapılarak boyanması, giriş çıkış yolları ve ziyaretçi otoparkının bir kısmının yapılması,
asfalt atılması ile kaldırım taşı döşenmesi ve yemekhane ve bulaşıkhanenin tadilatı
(havalandırma ve fayans döşenmesi) gerçekleştirilmiştir.
Ana Kanalizasyon Tesisatlarının Yenilenmesi: Genel Müdürlüğümüz A, B ve C
bloklarının ana kanalizasyon tesisatları yeni yapılan arıtma tesisine uygun olacak şekilde
tadilatı yapılarak yenilenmiştir.
Telefon Santralının Yenilenmesi: Genel Müdürlüğümüz tesislerindeki mevcut bulunan
telefon santralının Siemens Hicom 300 (haberleşme sisteminin) teknolojiye uygun olarak
iyileştirilmesi için gerekli donanım ve yazılımın temin, tamir, bakım, onarım ve
yenilenmesi işinin ihalesi 01/11/2013 tarihinde yapılmış ve 10/01/2014 tarihte montajı
bitirilerek işletmeye alınmıştır.
Güvenlik Sisteminin Yenilenmesi: Genel Müdürlüğümüz kampüs alanına turnike
sistemi ve CCTV kamera ile kayıt sisteminin yapılması, X-Ray cihazı ve kapı detektörü
alımı işinin 2013 yılında yetiştirilememesi nedeniyle ve kampüs alanında faaliyet gösteren
TETAŞ, BOREN ve PİGM Genel Müdürlükleri ile güvenlik sistemi projesini ortak yapmak
amacıyla 2014 yılına ertelenmiştir. Didim Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Araştırma Merkezine
CCTV kamera kayıt ve kayıt güvenlik sistemi yapılması işi gerçekleştirilmiştir.
C Blok Binasının Tadilatı: Birinci katta yapılacak konferans ve toplantı salonu, zemin
kattaki yemekhane ve bodrum kattaki sosyal kullanım alanlarının tamir, bakım, onarım
ve yenileme işine ait ihale dosyası (projeler, malzeme ve mahal listesi, metraj, keşif, fiyat
analizi, yaklaşık maliyet, teknik şartnameler vb.) hazırlanması işi tamamlanmadığından
C- blok binasının tadilatı 2014 yılına ertelenmiştir.
Ichet Laboratuvar Binasının Tadilatının Yapılması ve Taşınması: İstanbul’da
bulunan Hidrojen Teknolojileri Laboratuvarının Genel Müdürlüğümüz yerleşkesindeki 4
numaralı ambar binasında faaliyete geçebilmesi için ambarın bir kısmının laboratuvara
dönüştürülmesi amacıyla yapılacak tadilat işine ait ihale dosyası (projeler, malzeme ve
mahal listesi, metraj, keşif, fiyat analizi, yaklaşık maliyet, teknik şartnameler vb.)
33
hazırlanması tamamlanamadığından, ICHET laboratuvar binasının tadilatının yapılması ve
taşınması işi 2014 yılına ertelenmiştir.
Enerji Tasarrufu Uygulama Tesisi Tadilatı: Motor atölyesinin kullanılmayan kısmının
Enerji Tasarrufu Uygulama Tesisine dahil edilerek yeni oluşturulacak yerleşim planına
göre binanın tamir, bakım, onarım ve yenileme işine ait ihale dosyası (projeler, malzeme
ve mahal listesi, metraj, keşif, fiyat analizi, yaklaşık maliyet, teknik şartnameler vb.)
hazırlanması işi tamamlanmadığından Enerji Tasarrufu Uygulama Tesisi Tadilatı 2014
yılına ertelenmiştir.
Büro Mefruşat Alımları: Genel Müdürlük çalışma bürolarına stor perde alınmıştır.
İşyeri Makina Teçhizat ve Mamul Mal Alımları: Genel Müdürlüğümüze kâğıt imha
makinası, su arıtma cihazı, fotokopi makinası ile başkanlıklara faks cihazı satın alınmıştır.
b) Lojman Bakım ve Onarımı
Bakanlığımızın 10/06/2013 tarih ve 89361007-813.99/606 sayılı yazısına istinaden
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde lojmanların satışı
gündemde olduğu belirtilmiş, bu konuda zaruri ve teknik ihtiyaçlar dışında lojman tadilatı
düşünülmediği belirtildiğinden 58 ve 58/A no’lu binalardaki lojmanların tadilatı
gerçekleştirilememiştir.
2- Bilişim Altyapı Projesi
2013 yılında Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) projesi için Bakanlığımız ve
bağlı diğer kuruluşlar ile gerekli çalışmalar yapılmış ve ihale süreci başlamıştır.
2013 yılında Microsoft firması tarafından desteği kesilen Windows XP işletim
sistemi kullanan bilgisayarlarının değiştirilmesi işlemine başlanmış ve büyük çoğunluğu
güncellenmiştir.
Genel Müdürlüğümüzün sunucu ve bilgisayarlarında tutulması gereken bilgilerin
kayba uğramamasını sağlamak amacıyla internet güvenlik politikası uygulaması
sürdürülmüştür. Merkezi kontrol, veritabanı ve e-posta hizmetleri ile bu hizmetlerde
kullanılan sunucuların işletmesi, bakım-onarımı ve yazılım güncellenme çalışmaları
yapılmıştır. Birimlerce ihtiyaç duyulan internet üzerinden yapılması gereken veri girişleri
ile SGK, KİK, gibi kurumlara internet üzerinden yapılması gereken veri girişleri ve belli
verilere erişimler sağlanmıştır.
3-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 2013 Yılında Gerçekleştirmiş Olduğu
Faaliyetler
Genel Müdürlüğümüz personelinin servis hizmetleri hizmet satın almak suretiyle
38 güzergâhta 38 araç ile sürdürülmüştür. Servis hizmetinden Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğümüz(YEGM), Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Türkiye Elektrik Ticaret ve
Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TETAŞ) ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
(BOREN) dâhil yaklaşık 650 personel yararlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz A,B,C blokları
ile idari binalarının genel temizlik işleri hizmet satın almak suretiyle yapılmıştır. Genel
Müdürlüğümüz personeli ile toplantı vb. organizasyonlarda misafirlerin çay, kahve,
meşrubat vb. ihtiyaçları yerine getirilmiş ve servis hizmeti verilmiştir. Ayrıca lojmanlar ve
Didim Araştırma ve Eğitim Merkezi ile ilgili işlemler yürütülmüştür.
Genel Müdürlüğümüz yemekhanesinde verilen tabldot hizmetlerinden, TETAŞ,
PİGM ve BOREN personeli dâhil günlük 461 kişi yararlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz
yerleşke alanının bakım çalışmalarının yapılması (sulama, budama, mevsimlik çiçek
üretimi ve dikimi vb.) gerçekleştirilmiş ancak kampüs alanının geniş olması ve personel
yetersizliği nedeniyle bakım işleri yeterli düzeyde yapılamamıştır. Genel Müdürlüğümüz
yerleşkesinin güvenliği 14 özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 26 personel ile
sağlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüze gelen her türlü evrak, koli, faks ve mektupları usulüne
uygun olarak kayıt altına alarak teslim alınmış, zaman kaybetmeden yerine ulaştırılmış ve
birimler arası evrak akışı zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmiştir. Ayrıca,
kütüphane hizmetleri, fotokopi hizmetleri, matbaa, stant açma, fotoğraf çekim işleri de
yürütülmüştür. Genel Müdürlüğümüz kütüphanesinden Sanayide Enerji Yönetimi Esasları
yayını dört ciltlik 101 takım, Binada Enerji Yönetimi Esasları üç ciltlik 33 takım, Rüzgâr
34
Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA Albümü) altı adet, Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA
Albümü) dokuz adet, 1,227,00 TL değerinde güneş ve rüzgâr verileri olmak üzere yayın
satışı yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüz matbaasında yapılan 160.000 adet ofset baskı,
578 adet cilt, 168 adet pres kaplama yapılmıştır. Ayrıca 58.146 adet siyah beyaz 14.500
adet renkli fotokopi çekimi, 136 adet spiral cilt yapım işi gerçekleştirilmiştir.
Kreş ve Gündüz Bakımevinde çalışan personelin 2-5 yaş grubundaki çocuklarının
sosyal duygusal motor gelişim alanlarında saptanan hedeflere uygun olarak gerekli
faaliyetler bir program dâhilinde uygulanmıştır. 2-5 yaş grubunda toplam 17 çocuk
mezun olmuştur. Halen Kreş ve Gündüz Bakımevi faaliyetlerine devam edilmektedir.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan 396 adet başvuru,
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan 10 adet
başvuru cevaplandırılmıştır. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla gelen 374
adet vatandaş başvuruları ile Genel Müdürlüğümüze e-posta yoluyla gelen diğer
başvurular değerlendirilerek en kısa zamanda cevapları ilgililere iletilmiştir. Genel
Müdürlük personeli ile bakmakla yükümlü olduğu kimselerin muayene ve sevk hizmetleri
yürütülmüştür. 2013 yılında tabipliğimizde 3837 kişi muayene olmuştur.
Genel Müdürlüğümüz asansörlerin özürlülere yönelik tadilatı, zemin kattaki
tuvaletlerin tadilatı, daire başkan odalarının tadilatı, “Örnek Binası”nın tabelası (Neon
Lambası) tadilatı, A ve C blok çatıların tadilatı, zemin kat pencerelerin tadilatı, yangın
ihbar ve söndürme sisteminin tadilatı, zemin kat toplantı ve eğitim salonlarının tadilatları
gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlüğümüz tesislerindeki elektrik tesisatı, sıhhi tesisat,
jeneratör, hidrofor, asansör, kalorifer, klima, havalandırma, kanalizasyon, bahçe sulama,
çevre aydınlatma vb. tesislerin düzenli bir şekilde bakımları yaptırılarak çalışmaları
sağlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüze ait ihtiyaç duyulan masa, dolap, vb. marangoz işlerin
imalatı ve boyası ile Genel Müdürlüğümüz tesislerindeki gerekli inşaat, tamir, bakım ve
boya işleri yapılmıştır. Araçların muayeneleri ve sigorta işlemleri yapılmıştır. Araçların
verimli kullanılmasına yönelik taşıt ve yakıt takip sistemi kullanılmasına devam edilmiştir.
Genel Müdürlüğümüz akaryakıt, taşıt kiralama, personel taşıma, özel güvenlik, genel
temizlik, bilgisayar ve yazılım alımı vb. ihale yolu ile ve DMO ile alımlar yapılmıştır.
4- Şube Müdürlüğünün 2013 Yılında Gerçekleştirmiş Olduğu Faaliyetler
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından vize edilmek üzere Ayrıntılı
Harcama Programı hazırlanmıştır. Yıl için ihtiyaç duyulan tertiplere ilgili mevzuat
çerçevesinde ödenek aktarma ve ödenek ekleme işlemleri yapılmıştır. Bütçe ödeneklerinin
mali yıl içinde takibi yapılmıştır. Sonraki mali yıl ve takip eden iki yıl için ilgili mevzuat
uyarınca bütçenin hazırlanması çalışmaları yapılarak, bütçe süreci tamamlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüz 2014 Yılı Bütçesi, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
tarafından yayımlanan mevzuata göre hazırlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı ve Maliye
Bakanlığı vize işleminden geçtikten sonra 6363 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu’nun 20/12/2013 tarihinde TBMM tarafından onaylanması akabinde 27/12/2013
tarih 28864 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Performans Programı, Yatırım Programı ve Kurumsal Mali Beklentiler Raporu hazırlanması
çalışmaları yapılmıştır. Yıl içinde aylık olarak nakit talep tablosu düzenlenmiş ve Strateji
Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir.
Genel Müdürlüğümüze ait mali işlemlerin kontrolü günlük, aylık ve yılık olarak KBS
siteminden gerekli dökümler alınarak yapılmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğünün
duyurular takip edilerek bu esaslara göre mali iş ve işlemlerin kayıtların yapılması,
mahsup dönemi işlemleri ve yönetim dönemine ait belge ve cetveller hazırlanarak
gönderilmiştir.
Dayanıklı Taşınırlar ve Tüketim Malzemelerine ait Sayım Tutanağı, Dayanıklı
Taşınırlar ve Tüketim Malzemelerine ait Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli ile Dayanıklı
Taşınırlar ve Tüketim Malzemelerine ait Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli
düzenlenmiştir. Taşınır yönetim hesabı yetkili mercilerce istenildiğinde ibraz edilmek veya
gönderilmek üzere harcama biriminde muhafaza edilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün kesin
hesabı çıkarılması için açıklama SGB’ye gönderilmiştir. 2013 yılında Başkanlığımızca 1522
35
harcama belgesi
sağlanmıştır.
düzenlenmiş
ve
bir
sureti
Genel
Müdürlüğümüzde
arşivlenmesi
Proje maliyet hesapları aylık kontrolleri yapılmış, 2013 yıl sonunda hesap
kayıtlarının kontrolü yapılarak, Muhasebat Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda
kapanış işlemlerini gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlüğün gelir, gider, varlık ve
yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin, idarenin bütçesi, bütçe tertibi,
kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer
malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde kullanılması yönlerinden kontrolleri yapılmıştır.
Genel Müdürlüğümüzün 2012 yılı Faaliyet Raporu hazırlanması kapsamında
birimlerin hazırladığı raporlar dikkate alınarak 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlanmış
Makam Onayına sunularak SGB’ye gönderilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün 2012 yılı
Yatırım Değerlendirme Raporu yapılan koordinasyon sonucu hazırlanmış ve SGB’ye
gönderilmiştir.
Genel Müdürlüğümüz mevzuat çalışmaları kapsamında organizasyon yapımız ile
ilgili olarak sekiz adet talimat yürürlüğe konulmuştur. Sekiz adet haftalık faaliyet raporu
ve iki adet kanun taslağı hakkında, 14 adet yönetmelik taslağı hakkında görüş
hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmiştir. Ayrıca bilgi talebi, yazılı soru önergesi ile
muhtelif konularda koordinasyon gerektiren yazıların gereği yapılmıştır.
DPT’nin yayımladığı ‘Yatırım Genelgesi ve Eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi
(2013-2015) doğrultusunda Genel Müdürlüğün 2013-2015 yıllarını kapsayan Yatırım
Programı çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda Yatırım Programında yer alması gereken
projeler ve açıklamaları SGB’ye gönderilmiştir. Ayrıca, 2013 Yılı Programında yer alması
gereken Genel Müdürlüğün tedbir teklifleri de hazırlanarak SGB’ye gönderilmiştir.
2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararı gereği, 2013 Yılı Yatırım Programında tespit edilen tedbirlerin gelişmeleri
üçer aylık periyotlarla BİK Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. Yatırım Programında yer
alan projelerin dönem gerçekleşme raporları, toplu proje kapsamına giren “İdame
Yenileme ve Tamamlama Projesi”nin detay onayı hazırlanarak SGB’ye gönderilmiştir.
Genel Müdürlüğümüzde 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personelin
özlük işleriyle ilgili tüm iş ve işlemler, birimlerimizin talepleri çerçevesinde belirlenen
kadro ihtiyaçları ve personelin sendika üyeliği ile ilgili işlemler yapılmış, memur ve işçi
personel hakkındaki gerekli kayıt ve belgeler tutulmuştur. Genel Müdürlüğümüzden
emeklilik nedeniyle bir APK uzmanı, dört mühendis ve altı işçi, istifa nedeniyle bir
tekniker ve bir bilgisayar işletmeni Kurum dışı nakil nedeniyle bir ETK uzman yardımcısı,
Bakanlık içi nakil nedeniyle bir şef, bir araştırmacı ve bir mühendis olmak üzere toplam
17 personelin ayrılış işlemleri yapılmıştır.
Genel Müdürlüğümüze altı enerji ve tabii kaynaklar uzman yardımcısı, üç
mühendis, bir bilgisayar işletmeni ve iki geçici personel açıktan, bir daire başkanı, dört
mühendis, bir tekniker, bir araştırmacı ve bir memur kurum dışı naklen; iki mühendis, bir
tekniker ve iki şoför Bakanlık içi naklen olmak üzere 25 personelin göreve başlayış
işlemleri yapılmıştır. Bakanlığımızın 01/02/2012 tarih ve PER.0.05-907.02/78 sayılı
olurları ile yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar sürekli işçi kadrosunda görev yapan
personelin iş ve işlemleri Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar tarafından
düzenlenen kurs ve toplantılara katılımlar, personelin yurtdışı geçici görevlendirilmesi ve
Bakanlığımızın hizmet içi eğitimi ile yıllık eğitim plan ve programları doğrultusundaki ilgili
işlemler yürütülmüş ayrıca YEGM personelinin ücret tahakkuk işlemleri yapılmıştır.
36
Ek-1 Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI1
Harcama Yetkili olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç
kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara
dayanmaktadır.2
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.3 (Ankara- …/03/2014)
Yusuf YAZAR
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü
Harcama Yetkilisi
1
Üst yönetici tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı idare faaliyet raporuna eklenir.
Yıl içinde üst yönetici değişmişse “benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir.
3
Üst yöneticinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate
alınması gerektiği belirtilir.
2
37
Download

2013 Faaliyet Raporu - Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü