Kolektívna
zmluva
na rok 2015
uzavretá medzi
Domovom sociálnych služieb ALIA, Ťačevská 38, Bardejov
zastúpeným Ing. Antonom Kurnátom, riaditeľom
na jednej strane
a
Základná organizácia odborového zväzu pri Domove sociálnych
služieb ALIA, Ťačevská 38 Bardejov
zastúpená Mgr. Miriamou Brinčekovou, predsedníčkou Výboru Základnej organizácie
odborového zväzu (ZO OZ) zdravotníctva a sociálnych služieb v DSS ALIA.
na strane druhej
Časť I.
Všeobecné ustanovenia
Článok l
Táto kolektívna zmluva je uzavretá podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom
vyjednávaní v znení neskorších predpisov . Bližšie upravuje individuálne a kolektívne právne
vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami zastúpenými odbormi, v súlade so zákonom
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme zákonom č. 553/2003 Z.z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníkom
práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov , Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa
vo verejnej službe na rok 2013 a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.
Cieľom tejto kolektívnej zmluvy je dosiahnuť a udržať sociálny zmier a preto zmluvné
strany budú pri riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho
vyjednávania.
Článok 2
Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy
a) Odbory majú právnu subjektivitu podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v
znení neskorších predpisov a podľa Stanov SOZ ZaSS, z ktorých vyplýva aj oprávnenie
príslušných odborových funkcionárov rokovať a uzatvárať kolektívnu zmluvu.
b) Domov sociálnych služieb má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou od
1.1.1991. Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť Kolektívnu zmluvu
má riaditeľ DSS ALIA, ako štatutárny zástupca zamestnávateľa.
Článok 3
Zmluva je záväzná pre:
a) zmluvné strany a ich prípadných právnych nástupcov,
b) všetkých členov odborov a všetkých zamestnancov v pracovnom pomere zamestnávateľa,
c) ďalších členov odborov (osoby na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke,
dôchodcovia).
Článok 4
Touto kolektívnou zmluvou sa upravuje:
a) vzájomné vzťahy medzi zamestnávateľom a odbormi,
b) formy súčinnosti zamestnávateľa a odborov na základe právnych predpisov,
c) zamestnanosť a pracovnoprávne vzťahy,
d) platové podmienky,
e) sociálna oblasť a sociálny fond,
f) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
g) riešenie sťažností a predchádzanie sporom,
h) prechodné a záverečné ustanovenia.
Časť II.
Vzájomné vzťahy medzi zamestnávateľom a odbormi
Článok 5
Zamestnávateľ uznáva základnú odborovú organizáciu a jej závodný výbor za jediného
predstaviteľa všetkých zamestnancov zamestnávateľa v kolektívnom vyjednávaní.
Pre činnosť odborov bude zamestnávateľ vytvárať priaznivé podmienky, rešpektovať
jej práva, vrátane práva slobodného združovania sa, kolektívneho vyjednávania a odborovej
kontroly v súlade s platnými právnymi predpismi.
Článok 6
Zamestnávateľ nebude diskriminovať členov a funkcionárov základnej organizácie za
ich členstvo, námety, kritické pripomienky a činnosť vyplývajúcu z výkonu odborovej
funkcie. Súčasne bude plne rešpektovať právnu ochranu funkcionárov ZO.
Článok 7
Zamestnávateľ poskytne na prevádzkovú činnosť základnej organizácii bezplatne
miestnosť s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené s ich údržbou a technickou
prevádzkou. Podľa prevádzkových možností poskytne na pracovné cesty spojené s výkonom
funkcie členom ZV služobné vozidlo, v súlade s príslušnými predpismi vydanými VÚC.
Zamestnávateľ poskytne v dohodnutom rozsahu telefónnu, resp. faxovú linku,
internetové spojenie a uhradí s tým súvisiace náklady. V primeranom rozsahu a na základe
svojich možností umožní tlačenie a distribúciu písomných materiálov.
Článok 8
Zamestnávateľ poskytne zamestnancom na výkon funkcie v odborovom orgáne a účasť
na odborových akciách, schôdzach, konferenciách, zjazdoch a odborárskych školeniach
pracovné voľno s náhradou mzdy v sume ich priemerného zárobku. Rovnako poskytne voľno
na vykonávanie administratívnych a technických prác spojených s výkonom odborárskych
činností, ak ich nie je možné vykonávať mimo pracovného času v súlade s § 136, ods. 1 ZP.
Zamestnávateľ poskytne voľno aj pri činnosti bezprostredne súvisiacej s plnením úloh
organizácie. Za činnosti súvisiace s plnením úloh organizácie sú považované najmä
kolektívne vyjednávanie, prípady spolurozhodovania, prerokovania, informovania, kontroly,
dohľad nad ochranou práce podľa ustanovení § 229 odst. 4, 231 odst. 1 a 2 a šiestej časti ZP.
Článok 9
Zamestnávateľ sa zaväzuje, že bude prizývať povereného zástupcu závodného výboru
na gremiálne porady, pokiaľ budú predmetom rokovania pracovné, ekonomické a sociálne
podmienky zamestnancov, finančná situácia a závažné zmeny v činnosti organizácie.
ZV prizýva na svoje zasadnutie zástupcu zamestnávateľa, pokiaľ budú predmetom
rokovania informácie podľa predchádzajúceho odseku.
Článok 10
Zamestnávateľ umožní, aby odbory na pracoviskách zamestnávateľa mohli zverejňovať
informácie a iné údaje o svojej činnosti, ktoré pokladajú za potrebné.
Článok 11
Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ zabezpečí úhradu členských príspevkov
formou zrážky zo mzdy členom základnej organizácie na základe ich predchádzajúceho
písomného súhlasu. Takto získané členské príspevky zamestnávateľ poukáže na účet
základnej organizácie najneskôr do 3 pracovných dní po termíne vyúčtovania mzdy.
Článok 12
Odboroví funkcionári sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých
sa dozvedia pri výkone svojej funkcie. Táto povinnosť trvá aj počas jedného roka po skončení
výkonu funkcie, ak osobitný predpis neustanoví inak.
Časť III.
Formy súčinnosti zamestnávateľa a odborov na základe právnych
predpisov
Článok 13
Súčinnosť zamestnávateľa a príslušného odborového orgánu bude uskutočňovaná
formami, ktoré sú uvedené v § 229 ods. 4 Zákonníka práce, ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov a kolektívnej zmluvy.
1) Kolektívnym vyjednávaním podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v
znení neskorších predpisov, ktorý upravuje najmä procesnú stránku a po obsahovej stránke
je kolektívne vyjednávanie upravené najmä v ZP, Zákone č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme, Zákone č. 553/2003 o odmeňovaní ….. , Zákone o sociálnom fonde a
ďalších súvisiacich právnych predpisoch.
2) Zamestnávateľ s odbormi spolurozhoduje v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka
práce najmä v týchto prípadoch:
Ustanovenia Zákonníka práce
- § 240 ods. 6,7,8, skončenie pracovného pomeru s odborovým funkcionárom zo strany
zamestnávateľa výpoveďou alebo okamžitým skončením, na ktorého sa vzťahuje
zvýšená ochrana
- § 39 ods. 2 vydávanie predpisov a pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- § 48 ods. 4 písm. d/ možnosť dohodnutia ďalších dôvodov na predĺženie, alebo
opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu nad tri roky
- § 91 ods. 2 - podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie
- § 93 ods. 3 - skrátenie nepretržitého odpočinku v týždni
- § 136 ods. 1 a 3 poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy na výkon funkcie
v odborovom orgáne a vytvorenie podmienok na výkon tejto funkcie
- § 152 ods. 8 písm. a/,b/c/, stanovenie podmienok za ktorých bude zamestnancom
poskytované stravovanie počas prekážok v práci , rozšírenie okruhu osôb, ktorým
zamestnávateľ zabezpečí stravovanie
Ustanovenie zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme
- § 12 vydanie pracovného poriadku
Ustanovenie zákona o odmeňovaní č. 553/2003
- § 7 ods. 5 dohodnutie okruhu pracovných činností, ktoré vykonávajú zamestnanci
zaradení do platovej triedy podľa § 5 ods. 4, ktorým sa tarifný plat určí podľa ods. 4
/podmienky vymedzené v Platovom poriadku/.
3) Zamestnávateľ s odbormi prerokuje v zmysle ZP v týchto prípadoch:
- § 237 organizačné zmeny, za ktoré sa považuje obmedzenie alebo zastavenie činnosti
zamestnávateľa alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy
zamestnávateľa
- § 29 ods.1, 2 - najneskôr mesiac vopred pred plánovanými opatreniami pri prechode práv a
povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov
- § 73 ods. 2,4 - opatrenia pri hromadnom prepúšťaní
- § 86 ods. 1 - rovnomerne rozvrhnutie pracovného času
- § 87 ods. 1,2 - nerovnomerne rozvrhnutie pracovného času
- § 88 ods.1 - zavedenie pružného pracovného času
- § 90 ods. 4, 6 a 10 - začiatok a koniec pracovného času
- § 94 ods. 2 nariadenie práce v dňoch pracovného pokoja
- § 97 ods. 6 a 9 - práca nadčas
- § 98 ods. 6, 9 - nočná práca
- § 111 ods.1 - plán riadnych dovoleniek za príslušný rok
- § 141a odst. 1 - dočasné prerušenie výkonu práce
- § 144a odst. 6 - neospravedlnené zameškanie práce
- § 146 ods. 3 spolupráca v oblasti ochrany práce
- § 153 ods. opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov
- § 159 ods. 4 podmienky zamestnávania a starostlivosť o zamestnancov so zdravotným
postihnutím
- § 191 ods. 4 náhrada škody a spôsob jej úhrady zamestnancom
- § 198 ods. 2 zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe
z povolania
4) Právo na informovanie
Informovanie je poskytnutie údajov zamestnávateľom odborom s cieľom oboznámenia
sa s obsahom informácie.
Pre účely tejto Kolektívnej zmluvy sa informovaním rozumie odovzdanie písomnej
alebo ústnej informácie, materiálov alebo podkladov, ak to vyplýva z právnych predpisov.
V súlade s § 238 ods. 2 ZP zamestnávateľ bude informovať zrozumiteľným spôsobom a vo
vhodnom čase príslušný odborový orgán o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o
predpokladanom vývoji jeho činnosti.
5) Právom na kontrolu
Odbory majú oprávnenie :
- vykonávať kontrolu dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, vnútorných mzdových
predpisov a záväzkov podľa § 239 ZP
- kontroly nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 149 ZP
Odborový orgán je povinný o plánovanej kontrole, o požadovaných podkladoch a
informáciách, ako aj o potrebnej súčinnosti zamestnávateľa informovať zamestnávateľa
najmenej tri pracovné dni vopred, vrátane určenia osôb, ktoré ju vykonajú.
Odborový orgán prerokuje výsledky kontroly so zamestnávateľom v lehote do päť dní
po skončení kontroly.
Článok 14
Ak zamestnávateľ požiada príslušný odborový orgán o zaujatie stanoviska odbory
predložia stanovisko bez zbytočného odkladu, spravidla do 7 kalendárnych dní, ak tomu
nebránia iné prekážky.
Časť IV.
Zamestnanosť a pracovnoprávne vzťahy
Článok 15
Základná organizácia uznáva právo zamestnávateľa organizovať riadiť a kontrolovať
pracovnú činnosť zamestnancov a vytvárať priestor pre dodržiavanie pracovnej disciplíny.
Zamestnávateľ prerokuje s odbormi pripravované štrukturálne zmeny, racionalizačné
opatrenia, ktoré sa budú týkať zamestnancov, ďalšie pracovné uplatnenie, prípadne
rekvalifikáciu.
Článok 16
Zamestnávateľ je povinný najneskôr jeden mesiac predtým, ako dôjde k prechodu práv
a povinností z pracovnoprávnych vzťahov písomne informovať odbory o skutočnostiach
uvedených v § 29 ZP.
Ak dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, je zamestnávateľ
povinný dodržiavať KZ dohodnutú s predchádzajúcim zamestnávateľom, a to až do skončenia
jej účinnosti.
Pri prechode práv a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov z doterajšieho
zamestnávateľa na preberajúceho zamestnávateľa, právne postavenie a funkcia členov
príslušného odborového orgánu zostávajú zachované do uplynutia funkčného obdobia, ak sa
nedohodnú inak.
Článok 17
Ak vzniknú
na to dôvody a budú splnené zákonom stanovené podmienky pre
hromadné prepúšťanie, bude zamestnávateľ o tom informovať odbory a bude dôsledne
postupovať podľa ustanovení § 73 ZP.
Článok 18
Za účelom úspešného plnenia svojich úloh, vnútorného poriadku na pracovisku a
zabezpečenia pracovnej disciplíny zamestnávateľ vydá pracovný poriadok so súhlasom
odborového orgánu, inak je neplatný. Zamestnávateľ prerokuje s odborovou organizáciou aj
každú zmenu pracovného poriadku.
Každý zamestnanec musí byť s pracovným poriadkom oboznámený. Pracovný poriadok
musí byť každému zamestnancovi prístupný (napr. v elektronickej forme).
Článok 19
Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa z dôvodov
ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a/ alebo b/ ZP je výpovedná doba v zmysle § 62 Zákonníka
práce.
Článok 20
Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov
uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) ZP patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné
v zmysle § 76 odst. 1 a 2 ZP.
Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo
dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z
povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu
prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri
skončení pracovného pomeru v zmysle § 76 odst. 3 odstupné v sume najmenej desaťnásobku
jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že
zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a
dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil
zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a
zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť
Článok 21
Pracovný čas zamestnanca je 37 a 1⁄2 hodiny týždenne, u zamestnanca, ktorý má
pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v
dvojzmennej prevádzke je 36 a 1⁄4 hodiny týždenne a u zamestnanca, ktorý má pracovný čas
rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej
prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke, je 35 hodín týždenne.
Rozvrh pracovného času určuje Pracovný poriadok. Výnimku z určeného pracovného
času môže v odôvodnených prípadoch povoliť zamestnávateľ.
Ak to prevádzka zamestnávateľa dovoľuje, je povinný zamestnávateľ povoliť
zamestnancovi na jeho žiadosť zo zdravotných dôvodov vhodnú úpravu týždenného
pracovného času na základe lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej
zdravotníckej správy alebo sociálneho zabezpečenia.
Článok 22
Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich týždňov
patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku.
Článok 23
Zrušený
Časť V.
Platové podmienky
Článok 24
Odmeňovanie zamestnancov upravuje zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov.
Článok 25
a) Do doby rozhodnej pre zaradenie zamestnanca do príslušného platového stupňa sa
započítava doba odbornej praxe a doba inej než požadovanej pracovnej činnosti, ktorú má
zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa v rozsahu najviac dvoch tretín, ak
zamestnávateľ rozhodne o využiteľnosti pre úspešný výkon pracovnej činnosti.
b) Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa § 5 ods. 4 môže zamestnávateľ určiť
tarifný plat podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 v rámci
rozpätia najnižšej a najvyššej platovej tarify platovej triedy, do ktorej ho zaradil, nezávisle
od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný
plat určený podľa zaradenia do platového stupňa.
Článok 26
Zamestnávateľ vyplatí príplatok za riadenie vedúcim zamestnancom, ktorí priamo riadia
prácu podriadených zamestnancov, v zmysle platného Platového poriadku.
Článok 27
Zamestnávateľ na ocenenie mimoriadnych osobných schopností a dosahovaných
pracovných výsledkov vyplatí osobný príplatok podľa vypracovaných zásad a podľa
finančných možností domova.
Článok 28
Zamestnancom, ktorí pracujú v dvojzmennej prevádzke a nepretržitej prevádzke patrí
príplatok za zmennosť v zmysle § 13 zákona 553/2003 Z.z. . Výška príplatku bude
poskytovaná v rozpätí 2,1 až 16,7 % a bude poskytovaná podľa finančných možností
domova.
Článok 29
Zamestnávateľ vyplatí zamestnancom po odpracovaní minimálne troch rokov
v zariadení odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 roku života vo výške jeho
funkčného platu.
Zamestnancovi, ktorý pracuje v zariadení menej ako 3 roky môže zamestnávateľ
rozhodnúť o výške odmeny za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 roku života.
Článok 30
Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok
alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako
70% , zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné nad rozsah ustanovený
v § 76a ods.1 ZP v sume jedného funkčného platu zamestnanca. Pri prvom skončení
pracovného pomeru a po priznaní predčasného starobného dôchodku zamestnávateľ poskytne
zamestnancovi odchodné nad rozsah ustanovený v § 76a ods.2 ZP v sume jedného
funkčného platu zamestnanca.
Článok 31
Zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu v noci, v sobotu a nedeľu patrí príplatok za
nočnú prácu v sume 25 % hodinovej sadzby funkčného platu a v sume 30 % za prácu v sobotu
a nedeľu.
Za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi príplatok vo výške 100 % hodinovej sadzby
funkčného platu, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodli na čerpaní náhradného
voľna.
Ak sviatok pripadol na sobotu a nedeľu, poskytne zamestnávateľ aj príplatok za sobotu
a nedeľu vo výške 30 % hodinovej sadzby funkčného platu.
Zamestnávateľ dbá o rovnomerne rozdelenie služieb zamestnancov počas sviatkov
(SO-NE, štátne sviatky).
Zamestnávateľ nezvoláva na porady, školenia, supervízie atď. zamestnancov, ktorí sú
pred a po nočnej službe.
Článok 32
Zamestnávateľ sa stará o zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v súlade s jeho
potrebami.
Časť VI.
Sociálna oblasť a sociálny fond
Článok 33
Tvorba sociálneho fondu
Tvorbu a použitie sociálneho fondu ustanovuje zákon č. 152/1994 Z.z. v platnom znení.
Zamestnávateľ tvorí fond ako úhrn :
a) povinného prídelu 1 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1 zo súhrnu hrubých miezd
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný
zárobok na pracovno-právne účely,
b) ďalšieho prídelu vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1
Rozpočet sociálneho fondu tvorí prílohu tejto kolektívnej zmluvy.
Článok 34
Použitie sociálneho fondu
1) Stravovanie zamestnancov:
Zamestnávateľ zabezpečí zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie
zodpovedajúce zásadám správnej výživy vo vlastnom zariadení na pracovisku a to podávaním
jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny.
Zamestnávateľ prispieva na stravovanie vo výške 55 % hodnoty jedla, najviac však do
výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Okrem toho
zamestnávateľ poskytne aj príspevok podľa osobitného predpisu (zákon č. 152/1994 Z.z. o
sociálnom fonde). Výška príspevku zo sociálneho fondu na jedno hlavné jedlo, ktorým je
obed, je 0,27 € a ktorým je večera, 0,25 €.
Za rovnakých podmienok sa poskytne stravovanie v zmysle § 152 odst. 7 ZP aj počas
prekážok v práci, počas práceneschopnosti, pokiaľ nebude porušený liečebný režim
zamestnanca a počas ošetrovania člena rodiny za podmienok, že tým nebude narušený režim
ošetrovania a zamestnávania na základe dohody o pracovnej činnosti v zmysle §152 odst. 1,2
ZP.
Takisto za rovnakých podmienok sa poskytne stravovanie zamestnancom aj počas
dovolenky v trvaní najviac 10 dní v roku a pracovníkom, ktorí pracujú mimo rámec rozvrhu
pracovných zmien (v čase osobného voľna) v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase,
najviac 2 dni v týždni.
Zamestnanci stravovacej prevádzky a zamestnanci, ktorí distribuujú a podávajú stravu,
sú povinní odobrať a uhrádzať jedno hlavné jedlo za odpracovanú zmenu. Stravovanie
nemožno nahradiť iným plnením.
2) Regenerácia pracovnej sily:
Zamestnávateľ po dohode s odbormi poskytne zamestnancom príspevok
na regeneráciu pracovnej sily formou:
a) úhrady výdavkov športových, kultúrnych , spoločenských podujatí a zakúpenia cien
a občerstvenia pre aktívnych účastníkov týchto podujatí (účel použitia preukazuje
zamestnanec kópiou dokladu). Podujatia, ktorých cena nepresiahne 20 EUR a účasť
zamestnancov nie je menšia ako 9 osôb nie je povinný zamestnávateľ prerokovať
s odbormi.
b) poukážky na nákup služieb a tovaru pre účel regenerácie pracovnej sily vo výške
najmenej 10 €, pričom navýšenie tejto hodnoty poukážky bude závislé od tvorby
a skutočného čerpania sociálneho fondu a vyplatených odmien nad rámec schváleného
bežného ročného rozpočtu. Výška tohto príspevku bude závislá od dĺžky trvania
pracovného pomeru zamestnanca v bežnom roku.
3) Sociálna výpomoc sa môže poskytnúť:
a) pri úmrtí člena rodiny (manžela, manželky, deti - do ukončenia denného štúdia),
b) pri živelných pohromách (požiar, povodeň a pod.),
c) pri dlhodobom a vážnom ochorení pracovníka resp. rodinného príslušníka (manžela,
manželky, dieťaťa), následkom ktorého vzniká invalidita, resp. znížená pracovná
schopnosť.
Pri poskytovaní sociálnej výpomoci sa bude vychádzať zo sociálneho postavenia
zamestnanca. Doklady k tomuto posúdeniu bude žiadateľ povinný na požiadanie predložiť.
Výška príspevku závisí od počtu žiadateľov a výšky rozpočtovaných prostriedkov sociálneho
fondu. Výška príspevkov na sociálnu výpomoc je určená vo výške najviac 10 % sociálneho
fondu. Výšku tohto príspevku pre jednotlivých žiadateľov určí zamestnávateľ po prejednaní
so ZOOZ.
Príspevky podľa odst. 2) b) a odst. 3 sa budú vyplácať vo výplatnom termíne po
odpočítaní dane v zmysle platných predpisov.
Článok 35
Zamestnávateľ pri dočasnej pracovnej neschopnosti, v súlade s § 8 ods. 2 zákona
462/2003 Z.z. a § 55 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, bude zamestnancovi
poskytovať náhradu príjmu, ktorej výška v období od prvého do desiateho dňa dočasnej
pracovnej neschopnosti je 70 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa osobitného
predpisu.
Článok 36
Zásady pre používanie sociálneho fondu
V zmysle § 6 zákona č. 152/1994 Z.z. zostatok prostriedkov sociálneho fondu sa
prevádza do nasledujúceho roka.
Príspevok zo sociálneho fondu sa bude poskytovať všetkým zamestnancom domova.
Príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľ nemôže poskytovať na účely
odmeňovania za prácu.
Zúčtovanie prostriedkov predstavujúce povinný prídel do sociálneho fondu vykoná
zamestnávateľ do 31. januára nasledujúceho roka.
Sociálny fond je fondom zamestnávateľa, ktorý je správcom tohto fondu. Prostriedky
fondu vedie na osobitnom účte a v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť účtovnej evidencie
spojenej s tvorbou a používaním fondu.
V priebehu roka sa prostriedky prevádzajú na osobitný účet fondu na základe
zúčtovaných hrubých miezd platov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac a to do 5
dní po poslednom dohodnutom dni výplaty miezd.
Článok 37
Doplnkové dôchodkové poistenie
Výška
príspevku
zamestnávateľa
na
doplnkové
dôchodkové
sporenie
v zamestnávateľských zmluvách uzatvorených počas roka 2015 je najmenej 2% z objemu
zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.
U zamestnávateľa, u ktorého sa v podnikovej kolektívnej zmluve uzatvorenej do 31.
decembra dohodla určitá výška platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie,
a u zamestnávateľa, ktorý uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou
spoločnosťou do 31. decembra 2014, zostáva dohodnutá výška platenia príspevkov zachovaná
a v roku 2015 je najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na
doplnkovom dôchodkovom sporení.
Ak zamestnávateľ má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu, ale nemá uzatvorenú
zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú
účastnícku zmluvu jeho zamestnanec, je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s touto
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, a to do 30 dní odo dňa, v ktorom sa zamestnávateľ
o tejto skutočnosti dozvedel.
Časť VII.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Článok 38
Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle
zákona č. 124/2006 Z.z., bude vytvárať podmienky pre bezpečnú a zdravotne nezávadnú
prácu a má vymenovaného alebo vymenuje zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci.
Článok 39
Zamestnávateľ zabezpečí pri nástupe zamestnancov do pracovného pomeru vstupné
inštruktáže z predpisov bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. Ďalej zabezpečí vykonávanie
periodických školení všetkých zamestnancov, o ktorých bude viesť preukázateľné záznamy.
Článok 40
Za účelom dodržiavania príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie
BOZP je potrebné:
- zabezpečiť raz za 6 mesiacov previerku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na
všetkých pracoviskách po dohode so ZV a za jeho aktívnej účasti,
- zabezpečí odstránenie nedostatkov v stanovených lehotách.
Zamestnávateľ bude vyžadovať v rámci zdravotnej starostlivosti o zamestnancov
- vstupné lekárske prehliadky u novoprijatých zamestnancov,
- posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci raz za rok,
- preventívne lekárske prehliadky u všetkých zamestnancov v zmysle Zák.124/2006 Zb..
Článok 41
V zmysle vypracovanej smernice pre poskytovanie ochranných pracovných pomôcok
zamestnávateľ tieto poskytne bezplatne, pričom bude dbať na ich efektívne využívanie a
pravidelnú údržbu.
Článok 42
V rámci zdravotnej starostlivosti o zamestnancov zamestnávateľ umožní všetkým
zamestnancom využívanie služieb vlastného rehabilitačného zariadenia a telocvične bezplatne
a v prípade potreby vypracuje pre tento účel časový harmonogram.
Zamestnávateľ umožní rodinným príslušníkom zamestnancov a cudzím osobám
využívanie služieb vlastného rehabilitačného zariadenia a telocvične za úhradu ekonomicky
oprávnených nákladov podľa cenníka služieb a v prípade potreby vypracuje pre tento účel
časový harmonogram.
Zamestnávateľ umožní zamestnancom požičať technické vybavenie organizácie
bezplatne po vzájomnej dohode. Zamestnanec zodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym
využívaním poskytnutého technického vybavenia od prevzatia do doby vrátenia.
Článok 43
a) Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu a registráciu pracovných úrazov, chorôb
z povolania a iných poškodení zdravia v súvislosti s vykonávanou prácou v zmysle
platných predpisov.
b) Náhradu škody spôsobenú pracovnými úrazmi, chorobami z povolania a inými
poškodeniami zdravia v súvislosti s vykonávaním práce bude zamestnávateľ vykonávať
v zmysle ôsmej časti ZP, ako aj podľa zákona č. 461/2003 Z.z..
Časť VIII.
Riešenie sťažností a predchádzanie sporom
Článok 44
Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytovať svojim zamestnancom podľa svojich možnosti
bezplatné poradenstvo najmä v oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálne, s cieľom
predchádzať konfliktným situáciám.
Individuálne nároky :
a) Sťažnosť zamestnanca, alebo spor týkajúci sa pracovnoprávnych vzťahov alebo plnenia
záväzkov z KZ bude riešený bez zbytočného odkladu na úrovni riaditeľa.
b) Ak sťažnosť alebo spor nebude vyriešený do 15 dní , bude sa ním na základe žiadosti
zamestnanca, zaoberať príslušný odborový orgán a poverený zástupca zamestnávateľa, tak
aby boli sťažností alebo spor vyriešené do 30 dní od ich vzniku, ak tomu nebránia iné
vážne dôvody.
c) V prípade neúspešného riešenia sporu na úrovni zamestnávateľa, má zamestnanec právo
obrátiť sa na iný štátny orgán, ktorý je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania
pracovnoprávnych predpisov a plnenia záväzkov z KZ.
Kolektívne spory :
a) Ak vznikne kolektívny spor o plnenie záväzku z KZ, bude na riešenie sporu vytvorená
zmierovacia komisia, a to paritným zastúpením zmluvných strán s cieľom vyriešiť spor
do 15 dní, ak sa nedohodne iná lehota.
b) Ak je konanie pred zmierovacou komisiou neúspešne, potom sa pri riešení sporu postupuje
podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
Časť IX.
Prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 45
Zmluvné strany zabezpečia plnenie prijatých záväzkov v rámci svojej pôsobnosti,
zavinené porušovanie alebo neplnenie záväzkov z tejto KZ vedúcimi zamestnancami bude
zamestnávateľ považovať za porušenie pracovnej disciplíny.
Článok 46
Zamestnávateľ a odborová organizácia budú priebežne vykonávať kontrolu plnenia tejto
KZ. O výsledkoch plnenia KZ sa budú vzájomne informovať. Najmenej raz polročne sa
uskutoční spoločné rokovanie za účelom prehodnotenia KZ a jej prípadnej úpravy.
Článok 47
Zmluvné strany budú pri zmenách alebo dodatkoch ku kolektívnej zmluve postupovať
ako pri jej uzatváraní. Návrh na zmenu alebo dodatok k tejto kolektívnej zmluve môže podať
ktorákoľvek zmluvná strana a to v písomnej forme.
Článok 48
Zmluvné strany sú povinné najmenej 60 dní pred skončením platnosti KZ začať
rokovanie o uzavretí novej kolektívnej zmluvy.
Článok 49
Táto kolektívna zmluva je záväzná pre obidve zmluvné strany a ich právnych
nástupcov. Obe strany sú si vedomé toho, že ustanovenia tejto kolektívnej zmluvy, ktoré budú
v rozpore s platnými právnymi predpismi, sú neplatné.
Článok 50
Táto KZ je vyhotovená v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží dve
vyhotovenia KZ.
Táto kolektívna zmluva je účinná od 1.1.2015 do 31.12.2015.
V Bardejove dňa 29.12.2014.
Mgr. Miriama B r i n č e k o v á
predseda ZO OZ
Ing. Anton K u r n á t
riaditeľ DSS ALIA
Download

K o l e k t í v n a z m l u v a na rok 2015