Grupa B
TEST z działu: Dynamika
W zadaniach 1–17 ka˝de twierdzenie lub pytanie ma tylko jednà
prawidłowà odpowiedê. Nale˝y jà zaznaczyç.
imi´ i nazwisko
data
1
Które z poni˝szych zdaƒ stanowi treÊç I zasady dynamiki Newtona?
a) W ruchu jednostajnym prostoliniowym pr´dkoÊç si´ nie zmienia.
b) Je˝eli na ciało nie działajà ˝adne siły lub działajàce siły si´ równowa˝à, to ciało pozostaje w spoczynku lub
porusza si´ ruchem jednostajnym prostoliniowym.
c) Je˝eli na ciało działa stała siła wypadkowa zgodna ze zwrotem pr´dkoÊci ciała, to porusza si´ ono ruchem
jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działajàcej siły.
d) Je˝eli jedno ciało działa pewnà siłà na drugie ciało, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze siłà równà co do
wartoÊci, majàcà ten sam kierunek, lecz przeciwny zwrot.
2
Jednostkà siły w układzie SI jest:
a) 1 N,
b) 1
kg
,
m
c) 1
m
,
s
d) 1 kg.
3
Uczeƒ naciska Êcian´ wewn´trznà stronà dłoni i jednoczeÊnie czuje nacisk Êciany na dłoƒ.
Zgodnie z III zasadà dynamiki, je˝eli dłoƒ działa na Êcian´ siłà F1, to Êciana działa na dłoƒ siłà F2.
Wska˝ zdanie prawdziwe.
a) Siły F1 i F2 majà ró˝ne wartoÊci.
b) Siły F1 i F2 majà przeciwne zwroty.
c) Siły F1 i F2 majà ró˝ne kierunki.
d) Siły F1 i F2 majà takie same zwroty.
4
Fotografie obrazujà ró˝ne ciała w ruchu. Wska˝ t´ fotografi´, na której ruchowi ciała nie towarzyszà siły
oporu ruchu (w tym tarcie).
a)
b)
c)
d)
Grupa B
5
Spadajàce swobodnie ciało porusza si´:
a) ruchem jednostajnie przyspieszonym,
b) ruchem jednostajnym prostoliniowym,
c) ruchem opóênionym,
d) ruchem jednostajnym po linii krzywej.
6
Kasia pcha szaf´ siłà o wartoÊci 400 N, a Bartek siłà o wartoÊci 700 N. Kierunek obu sił jest jednakowy,
lecz ich zwroty sà przeciwne. Na szaf´ działa wypadkowa siła o wartoÊci:
a) 100 N,
b) 300 N,
c) 700 N,
d) 1100 N.
7
Pasa˝er jadàcego autobusu siedzi w fotelu przodem do kierowcy. Gdy autobus zatrzyma si´ gwałtownie,
wtedy pasa˝er:
a) przechyli si´ w stron´ kierowcy (do przodu pojazdu),
b) nie odczuje ˝adnego oddziaływania,
c) zostanie dociÊni´ty do oparcia fotela,
d) zostanie wyrzucony w gór´.
8
Ziemia przyciàga skrzynk´ siłà o wartoÊci 50 N. Oznacza to, ˝e masa skrzynki wynosi:
a) 0,5 kg,
b) 5 kg,
c) 50 kg,
d) 500 kg.
9
Podczas swobodnego spadania:
a) pr´dkoÊç ciała zale˝y od czasu spadania,
b) pr´dkoÊç ciała zale˝y od masy ciała,
c) pr´dkoÊç ciała zale˝y od kształtu ciała,
d) pr´dkoÊç ciała zale˝y od jego g´stoÊci.
10
1 N to:
a) 1 kg · m · s2,
b) 1
kg · m
,
s
c) 1
kg · m
,
s2
d) 1
kg · s
.
m
Grupa B
11
Niezrównowa˝ona siła, która działajàc na ciało o masie 2 kg nadaje mu przyspieszenie 3
m
, jest równa:
s2
a) 2 N,
b) 3 N,
c) 6 N,
d) 12 N.
12
Spadochroniarz porusza si´ ruchem jednostajnym. Jego ci´˝ar wraz ze spadochronem wynosi 800 N.
Siła oporu powietrza działajàca na spadochroniarza ze spadochronem ma wartoÊç:
a) 400 N,
b) 800 N,
c) 900 N,
d) 1000 N.
13
Na wykresie przedstawiono zale˝noÊç pr´dkoÊci narciarza od czasu.
Która zasada dynamiki opisuje ten ruch?
v
a) I zasada dynamiki Newtona.
b) II zasada dynamiki Newtona.
c) III zasada dynamiki Newtona.
0
d) II i III zasada dynamiki jednoczeÊnie.
14
Wykres przedstawia zale˝noÊç przyspieszenia łódki od czasu.
Która zasada dynamiki opisuje ten ruch?
t
a
a) I zasada dynamiki Newtona.
b) II zasada dynamiki Newtona.
c) III zasada dynamiki Newtona.
0
d) II i III zasada dynamiki Newtona jednoczeÊnie.
15
Siła o wartoÊci 20 N nadaje kulce przyspieszenie 4
t
m
. Masa tej kulki wynosi:
s2
a) 1 kg,
b) 2 kg,
c) 4 kg,
d) 5 kg.
16
Którà z wymienionych sytuacji mo˝na wytłumaczyç bezwładnoÊcià ciała?
a) Wypuszczona z r´ki piłka odbija si´ od podłogi.
b) W momencie zatrzymania si´ samochodu ci´˝arowego le˝àca na nim beczka zaczyna si´ toczyç w stron´
kabiny kierowcy.
c) Wypuszczony z r´ki kamieƒ porusza si´ ruchem jednostajnie przyspieszonym.
d) Wystrzelona kula karabinowa porusza si´ po zakrzywionym torze.
Grupa B
17
Na podstawie wykresu mo˝na obliczyç mas´ skrzyni, która wynosi:
a
a) 0,75 kg,
b) 1,3 kg,
c) 3 kg,
d) 4 kg.
F N
18
Wykres przedstawia zale˝noÊç pr´dkoÊci samochodzika-zabawki
o masie 1 kg od czasu. Oblicz wartoÊç siły powodujàcej ruch zabawki.
19
Lokomotywa o masie 200 t ruszyła ze stacji i w ciàgu pierwszych 30 s ruchu przebyła drog´ 900 m.
Zakładajàc, ˝e ruch lokomotywy jest jednostajnie przyspieszony, oblicz wartoÊç wypadkowej siły działajàcej
na lokomotyw´.
v
Download

TEST 2