KREDYT MIESZKANIOWY W£ASNY K¥T HIPOTECZNY/BIZNES/LOKATORSKI/*
PO¯YCZKA HIPOTECZNA/KREDYT KONSOLIDACYJNY/KREDYT HIPOTECZNY MIX/*
Wniosek o
- udzielenie/podwy¿szenie kwoty* kredytu mieszkaniowego W£ASNY K¥T hipoteczny
- udzielenie/podwy¿szenie kwoty* kredytu mieszkaniowego W£ASNY K¥T biznes
- udzielenie/podwy¿szenie kwoty* kredytu mieszkaniowego W£ASNY K¥T lokatorski
- udzielenie po¿yczki hipotecznej
- udzielenie kredytu konsolidacyjnego
- udzielenie/podwy¿szenie* kwoty kredytu hipotecznego MIX
Wniosek wype³niæ DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach
wype³nia Oddzia³
wstawiæ znak X
w
Pracownik udzielaj¹cy informacji i wydaj¹cy wniosek
Telefon
Oddzia³ nr
Nr wniosku
Data z³o¿enia wniosku (dd-mm-rrrr)
Pracownik przyjmuj¹cy wniosek
1. DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCÓW
Imiona Wnioskodawcy
Nazwisko Wnioskodawcy
Nr PESEL
1/
1/
2. WNIOSKOWANY KREDYT/PO¯YCZKA*
1) kwota kredytu przeznaczona na finansowanie inwestycji
z³
2) kwota kredytu przeznaczona na sp³atê zobowi¹zañ
z³
3) kwota po¿yczki/kwota wolna kredytu
z³
RAZEM
z³
s³ownie w z³
Wnioskujê o podwy¿szenie kwoty kredytu/po¿yczki* o:
tak
4) koszty ubezpieczenia z tytu³u utraty pracy
nie
z³
tak
nie
z³
5) kwotê prowizji za udzielenie kredytu/po¿yczki
z³
RAZEM - WNIOSKOWANY KREDYT/PO¯YCZKA*
(suma kwot z poz. 1-5)
s³ownie w z³
Wnioskowana waluta kredytu/po¿yczki/*
PLN
(wype³nia Oddzia³)
2/
Kurs kupna dla danej waluty z dnia przyjêcia wniosku
2/
USD
CHF
EUR
GBP
,
Wnioskowana kwota kredytu/po¿yczki/* wyra¿ona w walucie wymienialnej
s³ownie w walucie
3. INFORMACJE O INWESTYCJI (nie dotyczy po¿yczki i kredytu konsolidacyjnego)
Cel kredytowania:
Nabycie
Wykoñczenie
Wyposa¿enie
Budowa
Dokoñczenie budowy
Remont/modernizacja
Sp³ata kredytu
Refinansowanie
Przebudowa pomieszczenia
niemieszkalnego na cele mieszkalne
inne cele (podaæ):
1/3
Typ nieruchomoœci:
Dom wolnostoj¹cy
Lokal mieszkalny
inny (podaæ):
Segment
Dzia³ka
Wykonawca/zbywca nieruchomoœci:
Osoba fizyczna
Spó³dzielnia mieszkaniowa
Deweloper
TBS
Budowa systemem gospodarczym
Systemem zleconym
Adres inwestycji
Tytu³ prawny do kredytowanej nieruchomoœci
W³asnoœæ/odrêbna w³asnoœæ
Spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu
U¿ytkowanie wieczyste
Spó³dzielcze w³asnoœciowe
prawo do lokalu/domu
zaspokojenie w³asnych potrzeb
Inwestycja przeznaczona na (nie dotyczy po¿yczki i kredytu konsolidacyjnego)
Planowany termin zakoñczenia inwestycji Data (dd-mm-rrrr)
Koszty inwestycji
inny (podaæ):
wynajem
Œrodki w³asne
Cena zakupu/wykupu nieruchomoœci
Zaanga¿owane (koszty poniesione, bez wartoœci dzia³ki)
Koszty remontu/modernizacji
Wartoœæ dzia³ki
Przeznaczone do zaanga¿owania, z czego:
Koszty budowy
Œrodki pieniê¿ne na rachunku bankowym
Koszty wykoñczenia/wyposa¿enia
Wk³ad na ksi¹¿eczce mieszkaniowej wraz z premi¹ gwarancyjn¹
Koszty transakcji (notarialne, podatkowe)
Œrodki w papierach wartoœciowych
Inne koszty (jakie)
Wartoœæ nieruchomoœci do sprzeda¿y
Suma kosztów inwestycji
Inne udokumentowane
Suma œrodków w³asnych
4. INFORMACJE O ZOBOWI¥ZANIACH, PRZEWIDZIANYCH DO SP£ATY KREDYTEM
1) sp³ata zad³u¿enia z tytu³u
z³
2) sp³ata zad³u¿enia z tytu³u
z³
3) sp³ata zad³u¿enia z tytu³u
z³
4) sp³ata zad³u¿enia z tytu³u
z³
5) sp³ata zad³u¿enia z tytu³u
z³
6) sp³ata zad³u¿enia z tytu³u
z³
Razem
5. SPOSÓB UISZCZENIA PROWIZJI
1) Wnioskujê/emy o potr¹cenie prowizji od udzielonego kredytu/po¿yczki z kwoty kredytu/po¿yczki (dot. wy³¹cznie przypadku kredytowania prowizji)
2) Kwota prowizji od udzielonego kredytu/po¿yczki zostanie uiszczona w dniu zawarcia umowy kredytu/po¿yczki
6. WARUNKI KREDYTOWANIA
Uruchomienie
W transzach
Formu³a sp³aty
Raty malej¹ce
Zmienna
Stopa procentowa
Jednorazowo
Raty równe (annuitetowe)
Sta³a
Okres kredytowania
Ca³kowita wyp³ata kredytu nast¹pi do dnia
Data (dd-mm-rrrr)
Termin sp³aty rat kredytu
Bêdê/dziemy korzystaæ z karencji
w sp³acie kredytu 4/ do dnia
Data (dd-mm-rrrr)
Okres karencji wynosi
Sp³ata odsetek z wykorzystaniem bilansowania salda kredytu kwot¹ zgromadzonych oszczêdnoœci
Wnioskujê o ustalenie limitów w moim ROR, dla potrzeb bilansowania salda kredytu, w wysokoœci:
Limit dolny
z³ S³ownie w z³
Limit górny
z³
S³ownie w z³
7. ZABEZPIECZENIE KREDYTU/PO¯YCZKI*
1) docelowe
hipoteka na kredytowanej
KW Nr
nieruchomoœci
hipoteka na innej nieruchomoœci
Wnioskodawcy
KW Nr
hipoteka na innej nieruchomoœci bêd¹cej w³asnoœci¹
(Imiê i nazwisko, adres, nr telefonu)
2/3
Prowadzona przez
Prowadzona przez
pe³nych lat
ka¿dego miesi¹ca
m-cy
z³
KW Nr
Prowadzona przez
cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomoœci od ognia i innych zdarzeñ losowych
Tytu³ prawny do nieruchomoœci stanowi¹cej zabezpieczenie kredytu/po¿yczki
W³asnoœæ/odrêbna w³asnoœæ
Spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu
U¿ytkowanie wieczyste
Inny (podaæ):
Spó³dzielcze w³asnoœciowe
prawo do lokalu/domu
Informacje o nieruchomoœci stanowi¹cej zabezpieczenie kredytu/po¿yczki
Dom wolnostoj¹cy
Inna (podaæ):
Segment
Dzia³ka
Lokal mieszkalny
Powierzchnia dzia³ki
Stan nieruchomoœci:
Nr ewidencyjny
dzia³ki
Nowa
U¿ytkowana
Powierzchnia
u¿ytkowa domu/lokalu
W budowie
z³
Wartoœæ nieruchomoœci wg Wnioskodawcy (orientacyjna)
2) dodatkowe
porêczenie wg prawa cywilnego przez
osób
weksel w³asny in blanco + deklaracja wekslowa Kredytobiorcy i
porêczycieli
ubezpieczenie kredytowanego wk³adu w³asnego
inne
8. INNE WNIOSKI
wnioskujê o ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy
wnioskujê o ubezpieczenie nieruchomoœci w ramach oferty "Superochrona domów i lokali mieszkalnych"
9. OŒWIADCZENIA WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCÓW*
Oœwiadczam, ¿e*:
1) nie skorzysta³em/liœmy z przedstawionej mi w pierwszej kolejnoœci przez PKO BP SA oferty w walucie polskiej i dokona³em/liœmy wyboru oferty w walucie wymienialnej,
maj¹c pe³n¹ œwiadomoœæ ryzyka zwi¹zanego z kredytami/po¿yczkami* zaci¹ganymi w walucie wymienialnej, polegaj¹cego na tym, i¿:
a) w przypadku wzrostu kursów walut podwy¿szeniu ulega zarówno rata sp³aty jak i kwota zad³u¿enia, wyra¿one w walucie polskiej,
b) w przypadku wyp³aty kredytu/po¿yczki* w walucie polskiej, kredyt/po¿yczka* jest wyp³acany/a po ustalonym przez PKO BP SA kursie kupna dla dewiz (kursy walut
zamieszczane s¹ w Tabeli kursów PKO BP SA),
c) w przypadku sp³aty kredytu/po¿yczki* w walucie polskiej kredyt/po¿yczka* jest sp³acany/a po ustalonym przez PKO BP SA kursie sprzeda¿y dla dewiz (kursy walut
zamieszczane s¹ w Tabeli kursów PKO BP SA),
2) zosta³em/liœmy poinformowany/ni o:
a) ryzyku zmiany stóp procentowych polegaj¹cym na tym, i¿ w przypadku wzrostu stawki referencyjnej podwy¿szeniu ulega oprocentowanie kredytu/po¿yczki*, które
spowoduje wzrost raty sp³aty,
b) wp³ywie spreadu walutowego na obci¹¿enia z tytu³u sp³aty kredytu/po¿yczki,
3) poniosê/poniesiemy/ ryzyko zmiany kursów walutowych oraz zmiany stóp procentowych,
4) zosta³em/liœmy poinformowany/ni, i¿ w przypadku kredytu/po¿yczki* udzielanej w walucie wymienialnej w rozliczeniach miêdzy klientami a PKO BP SA w obrocie
dewizowym stosuje siê ustalone przez PKO BP SA kursy walut obcych w z³otych (kursy walut zamieszczane s¹ w Tabeli kursów PKO BP SA),
5) zap³acê/cimy/jednorazowo w dniu z³o¿enia wniosku o udzielenie kredytu/po¿yczki* op³atê przygotowawcz¹ w wysokoœci przewidzianej w Taryfie prowizji i op³at
bankowych w PKO BP SA,
6) przyjmujê/my/ do wiadomoœci, ¿e:
a) op³ata przygotowawcza nie podlega zwrotowi*,
b) wnioskowana kwota kredytu/po¿yczki* mo¿e ulec zmianie z powodu m.in. braku zdolnoœci kredytowej do jej sp³aty, oceny stopnia zaawansowania budowy,
c) wyp³ata kredytu/po¿yczki* nast¹pi w formie bezgotówkowej,
7) wyra¿am/y/ zgodê na dokonywanie przez osoby upowa¿nione przez PKO BP SA kontroli:
a) przebiegu realizacji inwestycji (w tym prawo do wejœcia na teren budowy oraz zaznajamiania siê z dokumentacj¹ budowy) - dotyczy budowy,
b) nieruchomoœci stanowi¹cej zabezpieczenie,
8) przyjmujê/emy/ do wiadomoœci, i¿ przed³o¿enie fa³szywych dokumentów, z³o¿enie nieprawdziwych oœwiadczeñ lub mog¹cych w inny sposób naraziæ PKO BP SA na
straty spowoduje odmowê udzielenia kredytu/po¿yczki/*,
TU Europa
PZU
9) wyra¿am zgodê na przekazanie przez PKO BP SA moich danych osobowych zak³adowi ubezpieczeñ
InterRisk SA
oraz wyra¿am zgodê na przetwarzanie tych danych przez ww. podmioty,
10) inne oœwiadczenia
11) Oœwiadczam, ¿e wyra¿am zgodê na udostêpnienie moich danych osobowych (imiê, nazwisko, numer telefonu) osobie lub firmie, dzia³aj¹cej w imieniu i na rzecz PKO BP
SA, która przeprowadzi kontrolê inwestycji lub nieruchomoœci stanowi¹cej lub maj¹cej stanowiæ zabezpieczenie kredytu/po¿yczki.
Wiarygodnoœæ podanych we wniosku i w za³¹czonych dokumentach danych potwierdzam/my/ w³asnorêcznym podpisem. Jednoczeœnie oœwiadczam/my/, ¿e zawarte we
wniosku i w za³¹cznikach informacje s¹ zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.
Upowa¿niam/my/ PKO BP SA do sprawdzenia wiarygodnoœci danych zawartych w niniejszym wniosku i w za³¹czonych dokumentach.
Podanie przez Wnioskodawców danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz prawnym podlega odpowiedzialnoœci karnej, o której mowa w art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
MiejscowoϾ
Data (dd-mm-rrrr)
Podpis/y/ Wnioskodawcy/ów/
Nr kontraktu
Nr rachunku do sp³aty
Numer oferty NCK
Numer PID
*/
1/
2/
3/
niepotrzebne skreœliæ
dotyczy kredytu mieszkaniowego W£ASNY K¥T biznes,
dotyczy kredytu/po¿yczki udzielonej w walucie wymienialnej,
przy przeliczaniu kwoty wyra¿onej w walucie polskiej na kwotê stanowi¹c¹ równowartoœæ w walucie wymienialnej stosuje siê kurs kupna dla dewiz (Tabela kursów
PKO BP SA), obowi¹zuj¹cy w dniu przyjêcia wniosku o udzielenie kredytu/po¿yczki,
4/ karencja w sp³acie kredytu nie mo¿e skoñczyæ siê przed dniem ca³kowitej wyp³aty kredytu,
5/ dotyczy Wnioskodawcy bêd¹cego jednoczeœnie Inwestorem,
6/ dotyczy Wnioskodawcy, który bêdzie w³aœcicielem nabywanego domu/lokalu mieszkalnego w domu wielomieszkaniowym stanowi¹cym wspó³w³asnoœæ Wnioskodawcy, lokalu u¿ytkowego stanowi¹cego w³asnoœæ lub wspó³w³asnoœæ Wnioskodawcy.
3/3
Download

Tabela oprocentowanie kredytów