Popis online kurzu Webrebel Rebel
Cena: 99 eur
Produkt: HTML/CSS, Responsive Design, Javascript/jQuery, webová aplikácia, The
Hosting na 3 mesiace zdarma
Popis produktu:
Webrebel Professional je kompletný balík online kurzu Webdesigner, ktorý obsahuje všetky
moduly, a to HTML/CSS, Responsive Design a Javascript. Všetky tieto technológie sú
potrebné na tvorbu každej modernej webovej stránky.
HTML/CSS je základom každého webu a prostredníctvom nich tvoríme ich štruktúru, obsah
a design. Bez znalosti tohto modulu nie je možné stať sa plnohodnotným webdesignérom.
Vďaka responzívnemu designu budeme vedieť stránku optimalizovať pre mobilné zariadenia. Stránky sa nám budú zobrazovať prehľadne aj na menších obrázovkách, a tým budú
dostupnejšie pre ľudí. Responzívny design je dnes štandardom kvalitných webov, pretože
už takmer polovica ľudí navštevuje stránky zo svojho mobilu alebo tabletu.
Javascript je posledný modul kompletného kurzu Webdesignu, ktorý našim stránkam pridá
interaktivitu, dynamiku cez animácie a zvýši ich použiteľnosť. Modul učí Javascript prostredníctvom knižnice jQuery. Tieto technológie sú nevyhnutnou súčasťou profesionálnych
webov.
Celý kurz tvorí 115 kvalitne pripravených videotutoriálov, ktoré sú dopĺňané o rôzne zadania
a príklady na precvičenie jednotlivých tém. Všetky témy sú spracované prakticky a na záver
tohto modulu už budete vedieť tvoriť moderné webstránky, optimalizované pre mobilné
zariadenia s rôznymi prvkami interakcie.
Súčasťou balíka je prístup do vzdelávacej aplikácie, v ktorej sú všetky študijné materiály
rozdelené prehľadne podľa kapitol. Aplikácia ponúka rozhranie na odovzdávanie zadaní a
diskusiu medzi študentami. Na záver kurzu má možnosť študent zverejniť svoj finálny projekt
a získať tak pracovnú ponuku alebo zákazku na tvorbu webstránky.
Zoznam kapitol:
HTML/CSS
00: Začiatok HTML/CSS kurzu
01: Úvod do HTML, HTML tagy a prvá stránka
BONUS: inštalujeme Sublime Text 3
02: Doctype a kostra HTML dokumentu
03: Formátovanie textu v HTML
04: Developer Tools a správne štruktúrovaný HTML kód
05: HTML zoznamy - usporiadaný, neusporiadaný a definičný a šafrán
06: Odkazy, linky, emaily a telefónne čísla
07: Obrázky, rozmery obrázkov, obrázky v linkoch, hotlinking
08: Formáty obrázkov, ktoré, kedy a ako použiť a redukcia veľkosti obrázkov
09: Ako funguje načítanie a zobrazenie internetovej stránky
Online kurz začína 08.01.2015
Viac info na www.webrebel.sk
Popis online kurzu Webrebel Rebel
10: Úvod do CSS, CSS vlastnosti, CSS selektory a deklarácie
11: Špecifické CSS selektory, používanie Classov a IDčiek v CSS
12: Úvod do typografie a kompletný redizajn stránky bez dotyku HTML súboru
13: CSS box model a všetko je škatuľa
14: Block level elementy, element DIV a skutočná šírka elementu
15: Inline elementy, inline-block elementy, element SPAN
16: 3 spôsoby pridávania farieb v CSS
17: Typografia, webové fonty a štýlovanie textu v CSS
18: Základná štruktúra HTML stránky a validácia HTML kódu
19: Dizajn blogu - základný layout a hlavička
20: Dizajn blogu - hlavný obsah
21: Dizajn blogu - pätička a finálne úpravy
22: CSS kaskáda, špecificita selektorov
23: Tok dokumentu, pozícia elementov v dokumente a CSS clear float
24: Layout stránky pomocou CSS float, CSS float contain
25: Pozícia elementov pomocou CSS position: relative a position: absolute
26: z-index, position: fixed a ako vycentrovať position: absolute element
27: CSS background, base64 zakódované obrázky
28: Úvod do CSS3, CSS3 prefixy a CSS3 gradienty
29: CSS sprites a CSS3 multi-background
30: Štýlovanie HTML zoznamov
31: CSS reset, CSS normalize, úvod do HTML formulárov
32: Štýlovanie HTML formulárov
33: Štýlovanie HTML tabuliek
34: Spätná kompatibilita so starými prehliadačmi
35: Finálny projekt - dizajnovanie stránky portfólia - 1. časť
36: Finálny projekt - dizajnovanie stránky portfólia - 2. časť
37: Facivons, ďalšie HTML meta tagy
38: Koniec HTML/CSS kurzu
Responsive Design
01: Úvod do responzívneho webdizajnu
02: Static vs Liquid vs Adaptive vs Responsive
03: CSS media queries
04: Prerábka statického blogu na adaptívny dizajn - hlavička
05: Prerábka statického blogu na adaptívny dizajn - hlavný obsah
06: Prerábka statického blogu na adaptívny dizajn - pätička a finiš
07: Viewport, meta viewport na nastavenie šírky zariadenia
08: Box-sizing: border-box, CSS funckia calc()
09: Revolučný vzorec pre responzívnu revolúciu, mockups, dizajnovanie v prehliadači
10: Jednotka em, responzívna typografia
11: Layout pomocou jednotky em
12: Mobile First prístup a responzívne obrázky
13: Dokončenie mobile first stránky a 3 praktické tipy pre responzívny kód
14: Redizajn statického portfólia do responzívneho layoutu - úvodné nastavenia
Online kurz začína 08.01.2015
Viac info na www.webrebel.sk
Popis online kurzu Webrebel Rebel
15: Redizajn statického portfólia do responzívneho layoutu - elastická hlavička
16: Redizajn statického portfólia do responzívneho layoutu - elastický obsah a pätička
17: Redizajn statického portfólia do responzívneho layoutu - media queries part 1
18: Redizajn statického portfólia do responzívneho layoutu - media queries part 2
19: Reponzívna navigácia, používanie jQuery pluginov na štýlovanie formulárov
20: CSS3 Transforms, CSS3 Transitions
21: CSS Bootstrap Part 1
22: CSS Bootstrap Part 2
23: Úvod do CSS Grid systémov, Bootsrap Grid CSS
24: Dokončenia Bootstrap gridu, tvorba vlastného CSS grid systému
25: CSS display: table
26: Flexbox, CSS display: flex
27: Flexbox, responzívny layout cez display: flex
28: Obrázky v dobe responzíveho dizajnu a Retiny
29: Vektorové obrázky, nový img srcset atribút, nový HTML picture element
30: Best practices pre responzívne obrázky, figure a figcaption HTML elementy
31: Background stránky cez responzívny obrázok, Background stránky cez video
32: Koniec Responsive Webdesign kurzu
JavaScript/jQuery
01: Úvod do JavaScriptu a jQuery
02: Úvod do programovania - Javascript konzola a premenné
03: Úvod do programovania - čísla a reťazce
04: Úvod do programovania - polia a objekty
05: Úvod do programovania - funkcie a metódy
06: Document Object Model, reprezentácia HTML kódu v prehliadači, vzťahy medzi elementami
07: jQuery, pridanie knižnice do stránky lokálne alebo cez CDN
08: Úvod do jQuery animácií a reťazenie metód
09: jQuery metódy, getter/setter princíp
10: Vlastné jQuery animácie
11: Javascripty v hlavičke vs. na konci HTML body elementu
12: Document ready funkcia, kompatibilita jQuery s inými Javascript knižnicami
13: Úvod do Javascript eventov / udalostí
14: Traverzovanie po DOM (Document Object Model)
15: Akordeón efekt, jQuery event object
16: Manipulácia s DOM, vytváranie a mazanie HTML elementov
17: Manipulácia s DOM časť druhá, pokročilé jQuery selektory
18: Eventy, event listener, event handler, vybublávanie, delegácia
19: Event object, podmienky, ternárny operátor, zastavenie animácií, príprava na Lightbox
20: jQuery Image Lightbox #1
21: jQuery Image Lightbox #2
22: Animácia scrollovania #1
23: Animácia scrollovania #2, Javascript callback funkcie
24: Späť na vrch, ako pán!
Online kurz začína 08.01.2015
Viac info na www.webrebel.sk
Popis online kurzu Webrebel Rebel
25: jQuery image slider, menič obrázkov
26: jQuery image slider, časť druhá
27: Javascript object literal pattern
28: Slider ako object literal pattern s nastaveniami od usera cez jQuery.extend()
29: Pokročilé jQuery animácie #1 - spolupráca jQuery a CSS3
30: Pokročilé jQuery animácie #1 - animovanie farieb
31: Galéria obrázkov rozdelená na viac strán
32: CSS3 animovaná galéria, HTML5 data atribúty, práca so stringami v Javascripte
33: Dokončenie galérie, Javascript Prototype, tajné dáta cez jQuery.data()
34: Viacstránková galéria cez AJAX, princíp Request-Response
35: AJAXová galéria pomocou jQuery.load() metódy
36: Vylepšenie AJAX galérie cez jQuery.ajax() metódu
37: Pokročilý AJAX - asynchrónny javascript, JSON, princíp promises a metóda
jQuery.each()
38: Interface knižnica jQuery UI, jej metódy a eventy
39: jQuery UI Slider, Tooltip, pokročilé používanie UI komponentov a komunikácia medzi
nimi
40: Úvod do jQuery pluginov
41: Vlastný jQuery lightbox plugin
42: Dokončenie jQuery pluginu, aby mal schopnosť prijímať nastavenia od usera
43: jQuery Parallax efekt
44: jQuery Parallax efekt, časť druhá a taktiež ba priam posledná
45: Záver webdesigner kurzu
Online kurz začína 08.01.2015
Viac info na www.webrebel.sk
Download

Popis online kurzu Webrebel Rebel