Predávajúci:
záručný a dodací list
/2.117/ -
.DF 1.;1;3;
Alza.cz a. s.
Jateční 33a, 17000 Praha 7, IČO: 27082440,
Zapísaná
Jif
Faktúra - daňový doklad - 5114506316
alza.Sk
v obchodnom
rí~7
G
1>1/fZ3Z -- 2-P7~
reqistri Okresného
Daňový doklad:
Dátum
Dátum uskut. daň. plnenia:
IČ DPH: SK4020121402,
súdu Bratislava
Email: [email protected],
Tel: +421257101800
Kupujúci:
Faktúra
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
Dobierkou - Objemná zásilka
Dátum splatnosti:
Spôsob úhrady:
Eshop: www.alza.sk,
l. oddiel Sro, vložka číslo: 35889/B.
Obec
Farná
Farná č.159
93566 Farná
Slovensko
Bankový účet:
a.s. (EUR):
ČSOB,
25682423 17500
IBAN SK1275000000000025682423
SWIFT CEKOSKBX
Variabilný symbol:
5114506316
Konštantný symbol:
0308
IČ: 00306941
DIČ:
E-mail: [email protected]
IČ DPH:
Tel: +421915350005
Objednávky:
Referent:
Michal Pakandi
Ks Cenaks
Kód
Popis
FAP1600v
Práčka Bosch WAE 20359BY
Nehmotný produkt Doprava- Gebruder Weiss, Platba Dobierkou
SL 190m
DPH
DPH %
Cena
Záruka
1
298,50
298,50
bez DPH
59,72
20
358,32
24BCH
1
18,08
18,08
3,52
20
21,70
Celkom:
Vyčíslenie DPH
Základ
20%
DPH
316,68
380,02
EUR
,-- tU alza.sk ------
v EUR:
Sadzba
OAL
Alza,cz a.s., Jateční 33,17000 Praha 7
IČ DPH:SK4020121402
Zaokrúhlenie:
lé: 27082440
63,34
!•••
www .aba.sk/kon takI li+4212
~---
5710 1800
www.alza.sk
0,00
EUR
380,02
EUR
11 448,48
SKK
Celkom:
OJ
v SKK:
Celkom
Sériové čísla:
FAP1600v;
Konverzný
00281029194086001896
kurz 1 €
= 30,1250
SK
Kupujúci je povinný si tovar skontrolovať ihneď po prevzatí, dodatočná reklamácia bude zamietnutá. Kupujúci získava vlastnické práva k tovaru až po úplnom zaplatení kupnej ceny.
Prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje, že prevzatý tovar je bez zjavného mechanického poškodenia a tiež, že sa zoznámil a v plnom rozsahu súhlasí s obchodnými podmienkami a
reklamačným poriadkom predávajúceho (dokumenty sú k dispozícii v prevádzke predávajúceho a na www.alza.sk).
Tovar označený ako" výpredaj" môže by1 použitý a nekompletný
,
kupuiúcí súhlasí prevzatím s jeho stavom. V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok (spracovávatel' REMA a.s. alebo ASEKOL s.r.o.) a autorské odmeny v uzákonenej výške,
ktoré boli zaplatené dovozcom alebo výrobcom.
Neodlepujte prosím sériové čísla a záručné nálepky z tovaru. Pri ich poškodení nebude prípadná reklamácia uznaná. U niektorých produktov je záruka výrobcom obmedzená na dob L
kratšiu ako 24 mesiacov. Práva zo zákona koncového zákazníka tým ale nie sú nijak dotknuté. záruka pre neho platí v zákonom danej lehote. Skrátená záruka sa vzťahuje iba pre
zákazníkov s IČO. Ak je súčasťou zakúpeného n.n'<,,•..•,•• n_+'_"~'·· --'--'-'"
,- -- •__•• -"- _•.. - --'
.•
..
3te
na www.alza.sk/servisy
Úhrady dokladu 5114506316
'*!:~~;~~;
~?!~d~~~.?:1!E:rt.'Ij
Dfť~~:
IČO:
-3.
Vyplatené komu
22. 7. 2014
v
zo dna
.
f~~~!.Jftf.~t>~~.J lí;:{f.~~ 4!....&.:
IČO
DIČ"Č DPH
Suma v EUR bez DPH
.
% nepodlieha
DPH
DPH
CELKOM
K ÚHRADE
EUR
~ 31IJJ PZ
~t/f(J(J ~
i
?!.!i!S.d..1!..(} ..E,.,f. ....-:::..p.. f.l?! ?I..U.
Účel: ..
.
I
útTOVACI
Má dať· účet
PREDPIS
Suma
~..!
Vyhotovil:
Schválil:
I
/
.
~
; ..:
I
:.
Podpis príjemcu:
Ochranný znak 02F7C6F326F43791A7E44j
•..
s
fllĽ
Ľz:au:'č::.:to~v:an::.:é:..v:..d::.:e~n~n::.:ík=-u
.:.Po::.:d::..:p:.:o~r·.2~~~L,lf/-J
1;2.:.::3~2:..:..-!:::.
k1ť!'
J
~f..:...!::D=át=um=2=z.=~
..q=..:!:/'t=I'=(O=dP=iS=====~~
I
I
/
Download

alza.Sk