X Lubelski
Festiwal Nauki
•
ka •
u
a
n
pa
s ja
człowiek
14-20 września 2013 r. www.festiwal.lublin.pl
człowiek • nauka • pasja
Komitet Honorowy X Lubelskiego Festiwalu Nauki
prof. dr hab. Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor Instytutu
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr hab. Andrzej Drop
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. Artur Korobowicz, Prezes
Lubelskie Towarzystwo Naukowe
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
prof. dr hab. Tomasz Trojanowski, Prezes
PAN, Oddział Lublin
dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw.
Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
mgr Tomasz Małecki, Prezes Zarządu
Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A.
prof. dr hab. Marian Wesołowski
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
mgr Krzysztof Hołubowicz, PR Menager
Inkubator Technologiczny w Lublinie
prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko
Rektor Politechniki Lubelskiej
dr Piotr Dymmel, Dyrektor
Archiwum Państwowe w Lublinie
gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel
Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
mgr Anna Krzyżowska, Dyrektor
Medyczne Studium Zawodowe im. Prof. Stanisława Liebharta w Lublinie
dr Michał Jarmuł
Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
dr Jan Sęk, Dyrektor
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie
prof. Jolanta Szołno-Koguc
Wojewoda Lubelski
mgr Zygmunt Nasalski, Dyrektor
Muzeum Lubelskie w Lublinie
mgr Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa Lubelskiego
dr Tomasz Kranz, Dyrektor
Państwowe Muzeum na Majdanku
dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
mgr Urszula Szubartowska, Koordynator
Uniwersytet Dziecięcy UNIKIDS
mgr Krzysztof Babisz
Kurator Oświaty w Lublinie
mgr Zofia Ciuruś, Dyrektor
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
prof. dr hab. Józef Horabik, Dyrektor Instytutu
Instytut Agrofizyki Im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
dr Tomasz Rakowski, Dyrektor Oddziału
Telewizja Polska S.A., Oddział w Lublinie
prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski, Dyrektor Instytutu
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
mgr Andrzej Szwabe, Prezes Zarządu
Radio Lublin S.A.
dr n. med. Andrzej Horoch, Dyrektor Instytutu
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
mgr Henryk Szabała, Dyrektor Sieci w Lublinie
Poczta Polska S.A.
mgr Jacek Welter, Dyrektor Instytutu
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin
Patronat Honorowy X Lubelskiego Festiwalu Nauki
– Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbara Kudrycka
– Wojewoda Lubelski, Jolanta Szołno-Koguc
– Marszałek Województa Lubelskiego, Krzysztof Hetman
– Prezydent Maista Lublin, Krzysztof Żuk
2
X Lubelski Festiwal Nauki
14-20 września 2013 r.
www.festiwal.lublin.pl
człowiek • nauka • pasja
3
człowiek • nauka • pasja
Spis treści
Komitet Honorowy X Lubelskiego Festiwalu Nauki __________2
Komitet Naukowy______________________________6
Komitet Organizacyjny ___________________________6
Koordynatorzy ________________________________6
Koordynatorzy uczelniani _________________________8
Inauguracja Festiwalu ___________________________9
PIKNIK NAUKOWY
lokalizacja projektów podczas pikniku ______________ 10
występy na scenie __________________________ 11
projekty naukowe podczas pikniku ________________ 12
festyn naukowy w Stalowej Woli _________________ 16
Zakończenie Festiwalu __________________________ 17
ORGANIZATORZY I ICH PROJEKTY
Uniwersytet Medyczny w Lublinie _________________ 19
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II __________ 26
Politechnika Lubelska ________________________ 45
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ______________ 46
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie _______________ 52
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie _________ 57
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie _____ 58
4
Instytut Agrofizyki PAN _______________________ 59
Instytut Medycyny Wsi _______________________ 59
Instytut Pamięci Narodowej ____________________ 59
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach _________ 60
Archiwum Państwowe w Lublinie _________________ 61
Inkubator Technologiczny w Lublinie _______________ 61
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.___________ 61
Medyczne Studium Zawodowe im. Prof. St. Liebharta _____ 61
Muzeum Lubelskie __________________________ 62
Państwowe Muzeum na Majdanku ________________ 62
Poczta Polska. Region Sieci w Lublinie ______________ 62
Uniwersytet Dziecięcy Unikids ___________________ 63
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie _____________ 63
INDEKSY
autorzy ___________________________________ 64
z jakiego przedmiotu jest projekt? ___________________ 71
Sponsorzy X edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki ___________ 75
Patronat medialny ____________________________ 75
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
Szanowni Państwo,
Przed nami X jubileuszowa edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki. Tym bardziej jest nam przyjemnie, że głównym
organizatorem i koordynatorem prac wszystkich uczelni i instytucji jest w tym roku Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Tegoroczny Festiwal będzie przebiegał pod hasłem Człowiek – nauka - pasja.
Pasja to coś więcej niż marzenie, młodzieńczy entuzjazm, czy chwilowe zauroczenie. Pasja wymaga czasu, który
pozwoli nam rozwinąć swoje zdolności kojarzenia rzeczy na pozór nie powiązanych ze sobą, rozróżniać rzeczy dobre od
złych, prawdę od fałszu, zadawać pytania, na które odpowiedzi nie zawsze są oczywiste. Pasji nie można się nauczyć,
zaplanować czy zamówić. Pasję można za to rozwijać i, jeśli tkwi w nas, zawsze będzie ona motorem chęci poznania
nieznanego. Pasja wspiera wszystkie aspekty nauki, to dzięki niej powstają wynalazki, zostają odkrywane tajniki
natury. Wszystko to ma jeden cel – służyć Człowiekowi.
Lubelski Festiwal Nauki w znacznym stopniu przyczynia się do popularyzacji nauki, integracji środowisk naukowych
Lubelszczyzny i jest okazją do rozwijania współpracy z samorządem, czego przykładem jest współorganizacja Pikniku
naukowego z miastem Lublin, oraz patronat Marszałka Województwa Lubelskiego i Wojewody Lubelskiego.
Piknik naukowy to otwarta impreza plenerowa, w czasie której mieszkańcy naszego miasta będą mogli uczestniczyć
w pokazach naukowych, prezentowanych przez różne jednostki i instytucje biorące udział w Festiwalu. Jest to impreza
dla wszystkich – od przedszkolaków do seniorów.
Dla nas – organizatorów i współuczestników LFN jest to okazja do zaprezentowania szerszemu gronu odbiorców
tego wszystkiego, czym na co dzień się zajmujemy. Mamy nadzieję, że stanie się to inspiracją dla młodych ludzi do
poszerzania wiedzy i zainteresowania się nauką.
Zachęcamy Państwa do wspierania i promowania naszych działań, aby jak najwięcej osób mogło wziąć czynny udział
w lubelskim święcie nauki, jakim niewątpliwie jest nasz Festiwal.
Życzę wszystkim uczestnikom X Lubelskiego Festiwalu Nauki pasjonujących pokazów, a autorom projektów wielu
odwiedzających, zainteresowanych prezentowanymi przez nich tematami.
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w X Lubelskim Festiwalu Nauki
prof. dr hab. Dariusz Matosiuk
Prorektor ds. Nauki UM w Lublinie
5
człowiek • nauka • pasja
Komitet Naukowy
Przewodniczący
prof. dr hab. Dariusz Matosiuk
Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Członkowie
dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL
Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
prof. dr hab. Ryszard Dębicki
Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy
Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. inż. Stanisław Baran
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie
dr hab. Marzenna Dudzińska, prof. PL
Prorektor ds. Nauki Politechniki Lubelskiej
Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. Dariusz Matosiuk – Przewodniczący
dr n. farm. Aleksandra Józefczyk –
Wiceprzewodnicząca
Członkowie
dr n. farm. Barbara Budzyńska – inauguracja
i zakończenie
dr n. med. Mariusz Goniewicz – piknik naukowy
mgr Marek Kwietniewski – piknik naukowy
dr n. med. Monika Jakubiak – kontakt z mediami
i współorganizatorami
dr n. med. Agnieszka Korga – kontakt z mediami
i współorganizatorami
dr n. med. Piotr Stachurski – sponsoring, promocja LFN
mgr Tomasz Słomka – obsługa internetowa
mgr Katarzyna Zielonka – sponsoring, promocja LFN
mgr Anna Gosik – Biuro festiwalowe
mgr Joanna Bogusz – Biuro festiwalowe – budżet
dr Andrzej Zykubek – koncepcja i organizacja strony
internetowej zintegrowanej z bazą projektów, baza danych
projektów, internetowa rejestracja uczestników
Koordynatorzy
dr n. farm. Aleksandra Józefczyk – Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
dr Andrzej Zykubek – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II
dr hab. Krystyna Winiarczyk – Uniwersyteu Marii CurieSkłodowskiej
dr inż. Ernest Stawiarz – Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
dr inż. Małgorzata Ciosmak – Politechnika Lubelska
prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko, dr inż. Stefan Krop
– Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dędlinie
dr Agnieszka Żywicka – Wyższa Szkoła Ekonomii
i Innowacji w Lublinie
mgr Kamil Skic – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
dr Zbigniew Piłat – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
dr Magdalena Florek-Łuszczki – Instytut Medycyny Wsi
mgr Agata Fijuth – Instytut Pamięci Narodowej
6
dr inż. Mariusz Zarychta – Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – PIB w Puławach
dr Elżbieta Wierzbicka – Archiwum Państwowe w Lublinie
mgr inż. Anna Dziubak – Medyczne Studium Zawodowe im.
prof. St. Liebharta w Lublinie
dr Grażyna Jakimińska – Muzeum Lubelskie
mgr Kamila Czuryszkiwewicz – Państwowe Muzeum na
Majdanku
mgr Marzena Łata – Uniwersytet Dziecięcy Unikids
mgr Ewa Hadrian – Wojewódzka Bibliotek Publiczna im.
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
mgr Urszula Hasiec – Lubelski Park NaukowoTechnologiczny S.A.
mgr Krzysztof Hołubowicz – Inkubator Technologiczne
w Lublinie
mgr Izabela Kosowska – Poczta Polskia, Region Sieci
w Lublinie
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
Szanowni Państwo,
Kiedy w maju 2004 roku w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego deklarację powołującą LFN podpisywali rektorzy lubelskich uczelni oraz dyrektorzy Instytutu Medycyny Wsi i Instytutu Agrofizyki PAN nikt z nas nie
przypuszczał, że w ciągu następnych 10 lat Lubelski Festiwal Nauki tak bardzo wrośnie w świadomość mieszkańców
naszego regionu. Rozpoczynaliśmy bardzo skromnie, od kilkudziesięciu projektów festiwalowych, a w tegorocznej
edycji mamy ich 1250! Początkowo były to tylko lubelskie szkoły wyższe, tegoroczna edycja to 21 instytucji – szkoły
wyższe, instytuty naukowo-badawcze, muzea i inne.
Gdybym miała powiedzieć, komu zawdzięczamy obecny kształt festiwalu, musiałabym wymienić tysiące osób zaangażowanych w organizację i przygotowywanie projektów. Chciałabym jednak podkreślić, że największy wpływ na
Lubelski Festiwal Nauki mieli prof. Dobrosław Bagiński (UMCS), który był inicjatorem jego powstania oraz dr Andrzej
Zykubek (KUL) któremu zawdzięczamy obecny kształt naszego festiwalu. Nie sposób w tym miejscu podziękować
również Annie Kowalczyk (KUL) za logo festiwalu, które nam towarzyszy już od 7 lat. Nad wszystkim czuwali koordynatorzy poszczególnych jednostek, biorących udział w Festiwalu. To bardzo często od wielu lat te same osoby. Im
także składam serdecznie podziękowania, za wszystkie dotychczasowe edycje Lubelskiego Festiwalu Nauki.
Festiwal Nauki to autorzy i wykonawcy projektów. W trakcie 10 lat było to ponad 7 tysięcy osób, które stworzyły
i zrealizowały blisko 6 tysięcy projektów. A przede wszystkim na projekty te zapisało się w ciągu tych 10 lat ponad
200 tysięcy uczestników! Oznacza to, że to co robimy spotyka się z Państwa aprobatą, a pomysł stworzenia Festiwalu
i jego formuła spotkania z nauką dla różnych grup wiekowych (od przedszkolaków do seniorów) jest przysłowiowym
„strzałem w 10”. Zachęcam Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej i zapoznania się programem ramowym i szczegółowym.
Wszystkim uczestnikom Festiwalu, organizatorom, autorom projektów życzę nowych doświadczeń, zdobycia
wiedzy, doskonałej zabawy. Mam nadzieję, że jubileuszowa X edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki będzie niezwykle
udana, tak pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym.
Czego Państwu i sobie życzę z całego serca.
Dr n. farm. Aleksandra Józefczyk
Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
X Lubelskiego Festiwalu Nauki
7
człowiek • nauka • pasja
Koordynatorzy uczelniani X LFN
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL
Przewodnicząca Uczelnianego Zespołu ds. X LFN na KUL
Prorektor KUL ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą
dr Andrzej Zykubek Koordynator X edycji LFN na KUL
ks. dr Leszek Pintal Koordynator Wydziału Teologii
dr Lech Buczek Koordynator Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL Koordynator Wydziału Filozofii
dr Katarzyna Kołakowska Koordynator Wydziału Nauk Humanistycznych
dr Grzegorz Wiącek Koordynator Wydziału Nauk Społecznych
dr Armen Grigoryan
Koordynator Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
dr Ludomir Kwietniewski Koordynator Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku
dr Robert Pankiewicz Koordynator Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych
i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
dr Agnieszka Kramek
Koordynator Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
dr Paweł Bucoń
Koordynator Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
mgr Małgorzata Trojnacka
Koordynator projektów przygotowywanych przez Bibliotekę Uniwersytecką
mgr Helena Błazińska Koordynator projektów przygotowywanych przez Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych
Anna Kowalczyk
Koordynator projektów przygotowywanych przez instytuty międzywydziałowe,
jednostki administracyjne, Studium WFiS, projekty KUL na Pikniku Naukowym
Politechnika Lubelska
dr hab. Marzenna Dudzińska, prof. PL
Przewodnicząca Uczelnianego Zespołu ds. X LFN na PL
Prorektor ds. Nauki Politechniki Lubelskiej
dr inż. Małgorzata Ciosmak Koordynator Uczelniany PL
dr inż. Piotr Filipek Wydział Elektrotechniki i Informatyki
dr inż. Bernard Połednik Wydział Inżynierii Środowiska
dr inż. Leszek Gardyński Wydział Mechaniczny
mgr inż. Marcin Barszcz Wydział Podstaw Techniki
dr n. med. Elżbieta Czarnocka Wydział Zarządzania
mgr Jarosław Gajda Biblioteka Politechniki Lubelskiej
mgr Daria Dziedzic Zespoły PL (część artystyczna)
8
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. Ryszard Dębicki
Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. X LFN na UMCS
Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
dr hab. Krystyna Winiarczyk
Koordynator X LFN na UMCS
dr Renata Gozdecka Wydział Artystyczny – Instytut Muzyki
dr Krzysztof Rukasz Wydział Artystyczny – Instytut Sztuk Pięknych
dr Monika Marek-Kozaczuk Wydział Biologii i Biotechnologii
dr Zofia Kloc Wydział Chemii
dr Joanna Świderska Wydział Ekonomiczny
dr Elżbieta Szul Wydział Filozofii i Socjologii
dr Jarosław Cymerman Wydział Humanistyczny
dr Waldemar Berej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
dr Sebastian Bernat Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
dr Grażyna Kwaśniewska Wydział Pedagogiki i Psychologii
dr Jakub Nowak Wydział Politologii
dr Wojciech Konaszczuk Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Dariusz Matosiuk
Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. X LFN na UM
Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr n. farm. Aleksandra Józefczyk Koordynator X edycji LFN na UM
dr n. farm. Barbara Budzyńska
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
dr n. med. Monika Jakubiak I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii
dr n. med. Agnieszka Korga II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
dr n. med. Piotr Stachurski Oddział Stomatologii
dr n. med. Mariusz Goniewicz Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
mgr Tomasz Słomka Obsługa internetowa
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Andrzej Borowy
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego X LFN na UP
Prorektor ds. Organizacji i Kadr Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
dr inż. Ernest Stawiarz Koordynator X edycji LFN w UP
mgr inż. Iwona Niezgoda Sekretarz X edycji LFN w UP
dr Marzena S. Brodowska Wydział Agrobioinżynierii
dr hab. Monika Budzyńska Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
dr hab. Halina Pawlak Wydział Inżynierii Produkcji
dr hab. Leszek Guz Wydział Medycyny Weterynaryjnej
dr hab. Dariusz Stasiak Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
dr inż. Iwona Szot Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
dr Joanna Onuch Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu
mgr inż. Marzena Kopińska Biblioteka Główna UP
mgr Agnieszka Wasilak Specjalista ds. promocji uczelni
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
Inauguracja Festiwalu
sobota, 14 września, godz. 18.00
Aula Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Jaczewskiego 4
uroczyste otwarcie
występ Artystów Teatru Muzycznego w Lubline
Usta milczą, dusza śpiewa...
... czyli przeboje naszej sceny
Artyści Chóru zabiorą Was we wspaniałą podróż do krainy musicali i przebojów muzyki pop.
Zaprezentowane zostanie widowisko, przedstawiające roztańczony świat musicali, w który wprowadzą nas wspaniały
bal maskowy z Upiora w Operze czy pełne gwaru ulice Ameryki z West Side Story. W rytmie największych hitów ABBY
przeniesiemy się w szalone lata siedemdziesiąte, a podczas dalszej podróży w czasie poznamy mroczne strony natury
kobiet z Chicago.
Program koncertu:
1. A.L. Webber – Maskarada z musicalu Upiór w operze
2. Abba – Mamma Mia
3. Abba – Money Money Money
4. J. Jacobs – Letnia noc z musicalu Grease
5. L. Bernstein – I feel pretty z musicalu West side story
6. L. Bernstein – I like to be in America z musicalu West side story
7. F. Lehar – Septet z III aktu operetki Wesoła wdówka
8. J. Kander – Cell block tango z musicalu Chicago
9. Skaldowie – Ktoś mnie pokochał
fot. Michał Torój
9
człowiek • nauka • pasja
Piknik naukowy
na Placu Litewskim w Lublinie 15.09.2013 r.
otwarta impreza plenerowa dla wszystkich mieszkańców miasta;
prezentują się uczelnie i instytuty – niedziela, godz. 10.00-16.00
Plac Litewski – ulica zamknięta na czas trwania
pikniku
lokalizacja projektów podczas pikniku naukowego
AP – Archiwum Państwowe w Lublinie
IA – Instytut Agrofizyki PAN
MSZ – Medyczne Studium Zawodowe
im. prof. St. Liebharta
K – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
U – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
UM – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie
D – Wyższa Szkoła Oficerska Sił
Powietrznych w Dędlinie
PP – Poczta Polska. Region Sieci w Lublinie
GARDEROBA
POMNIK
SCENA
BAOBAB
Krakowskie Przedmieście
10
PL – Poli technika Lubelska
UD – Uniwersytet Dziecięcy Unikids
SANITARIATY
PIKNIK NAUKOWY
fontanna
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
11.00
Pokaz kickboxingu
w wykonaniu zawodników Sportowego Klubu Kick-Boxing Politechniki Lubelskiej
11.30
Flamenco appasionato
12.00
Koncert Orkiestry Garnizonowej Sił Powietrznych z Dęblina
12.30
Pokaz musztry paradnej
w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych
oraz Orkiestry Garnizonowej Sił Powietrznych z Dęblina
13.00
Pokaz szermierki historycznej
13.30
Przygoda w sklepie żab – przedstawienie dzieci z Przedszkola nr 73 w Lublinie
14.15
Pokaz tańca Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA
ok. 15.00 Biało-Czerwone Iskry – promocyjny przelot na Lublinem
15.15
ITP piknikowo krótki recital aktorów „Teatru ITP” z KUL
Joszko Broda
w czasie Pikniku Naukowego IX LFN
fot. Roman Czyrka
współorganizator
pikniku
PIKNIK NAUKOWY
Występy na scenie
podczas
pikniku naukowego
11
człowiek • nauka • pasja
Projekty naukowe podczas pikniku
kod
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
Archiwum Państwowe w Lublinie
AP007
Zaproszenie do Archiwum
MGR RAFAŁ HORDYJEWSKI
Instytut Agrofizyki PAN
IA001
IA007
IA010
IA014
IA017
IA020
Chemia - nauka i pasja
Chemiczne tajemnice żywności
Emulsje - od powstania do złamania
Kolorowy świat mikroorganizmów
Magia napięcia powierzchniowego
Smacznie Zdrowo Naukowo czyli czego nauczysz się w kuchni
MGR JUSTYNA SZEREMENT, mgr Wojciech Kozieł
MGR INŻ. JOANNA MIERCZYŃSKA, mgr Beata Kruk, mgr Monika Chylińska
MGR MAGDALENA KOCZAŃSKA, dr Jolanta Cieśla, mgr inż. Agata Sochan
DR HAB. MAGDALENA FRĄC, mgr Nina Bilińska, mgr Karolina Oszust, mgr Agata Gryta
MGR KAMIL SKIC, mgr Iwona Niemiałkowska-Butrym, mgr Małgorzata Łukowska
MGR INŻ. ALEKSANDRA KRÓL, mgr Katarzyna Król
PIKNIK NAUKOWY
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
12
K027
K129
K476
K561
K579
Piknik z Legią Akademicką KUL
Dobór roślin do ogrodów
Sztuka ulicy - kompetencje medialne nadawcy komunikatu
Zaprojektuj z nami swój ogród
ITP piknikowo
DAMIAN DUDA
DR EWA TRZASKOWSKA, mgr inż. Paweł Adamiec
DR MAŁGORZATA SŁAWEK-CZOCHRA, mgr Łukasz Kuzioła
MGR INŻ. PAWEŁ ADAMIEC, mgr inż. Piotr Szkołut
KS. DR MARIUSZ LACH SDB
Medyczne Studium Zawodowe im. Prof. St. Liebharta
MSZ008
MSZ011
MSZ013
MSZ016
Masaż, naturalny lek na schorzenia XXI wieku
Na ratunek! Pierwsza pomoc w nagłych zdarzeniach
Pielęgnacja twarzy
Wybierz zdrowie - poranek dla zdrowia
MGR DARIUSZ KIEREPKA, mgr Cichocki Grzegorz
MGR ANNA FELIŃSKA, mgr Joanna Czyżewska-Świecka, Rafał Szymanek, Piotr Dzido, Mateusz Taramas
MGR DIANA GOŁĘBIOWSKA, Anna Jaworska, Katarzyna Całka, Sylwia Depta
MGR MONIKA BĘCZKOWSKA
Politechnika Lubelska
DR INŻ. PIOTR FILIPEK, mgr inż. Dariusz Zieliński, inż. Katarzyna Przytuła, mgr inż. Marek Mazurek, Dominik
Pobereszko, inż. Michał Kuśmierz, inż. Mateusz Dobroczyński, Anna Machrowska, Robert Jędruchniewicz,
mgr inż. Tomasz Próchniak
ZBIGNIEW KIERNICKI, Paweł Żelazo
PL020
Lekkie pojazdy osobowe z napędem elektrycznym
PL028
Parada samochodów i motyocykli
Pokaz kickboxingu w wykonaniu zawodników Sportowego Klubu
MGR INŻ. TADEUSZ POLJAŃSKI
Kick-Boxing Politechniki Lubelskiej
DR INŻ. GRZEGORZ ŁAGÓD, mgr inż. Katarzyna Jaromin-Gleń, Tomasz Samuła, Łukasz Grzegorczyk, Rafał
Pokaz Szermierki Historycznej
Mazur
Pokaz tańca Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej
MGR INŻ. PIOTR MOCHOL
GAMZA
Rzut oka i wszystko jasne - eyetracking w rękach biznesu
DR MARIUSZ DZIEŃKOWSKI, dr Elżbieta Czarnocka, dr Marzena Cichorzewska
Strzelać każdy może
DR INŻ. LESZEK GARDYŃSKI, Mateusz Kostyła, Piotr Laskowski
Termografia
DR INŻ. MARIUSZ SKWARCZYŃSKI, mgr inż. Tomasz Cholewa, mgr inż. Marta Korniluk
Wystawa Pojazdów Frapujących
DR INŻ. LESZEK GARDYŃSKI, dr inż. Zbigniew Kiernicki, Marcin Jachymek, Piotr Stopa, Artur Domarski
PL030
PL031
PL032
PL037
PL039
PL046
PL052
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
kod
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
Uniwersytet Dziecięcy Unikids
UDU004
Uniwersytet dla dzieci i nie tylko
URSZULA SZUBARTOWSKA
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
U064
Bonjour la France!
Classic Fairy Tale Quiz
Czy poznajesz to dzieło sztuki antycznej?
Flamenco appasionato
Inny świat - inne zmysły?
Jak pieją niemieckie koguty: a) Kokoriku! b) Kikeriki! a może c)
Kokeldadeldooh! ??? ;-)
Jak się bawić nauką? Eksperymenty do powtórzenia w domu
U071
Jednostka twórcza w organizacji uczącej się
U063
U079
U089
U100
U103
U116
U122
U123
U135
U136
U157
U162
U166
Learning & e-Learning, czyli jak się UCZYĆ i NAUCZYĆ nie
wychodząc z domu? :)
Mikrobiologiczny odcisk palca
Niezwykły świat za kołem podbiegunowym
Od grzybni do kłębka, czyli synteza barwników przy udziale
grzybów
Portret filozoficzny
Przyroda w obiektywie
?Qué copa te gusta más: la del Mundo o una de vino? Czyli
sprawdź, co wiesz o hiszpańskiej piłce i kuchni
Spotkanie z kulturą rosyjską
Starożytna Grecja i Rzym - Kto to powiedział?
W jakim języku potrafisz to powiedzieć?
Write a poem in English
Z nami żaden język nie będzie Ci obcy! Piknik Naukowy z CNiCJO
UMCS
MGR EWA SADOWSKA-WOLSKA
MGR AGNIESZKA MONIES-MIZERA
MGR IWONA KULKA
DR JAKUB NIEDOBOREK, dr Magdalena Budyn-Kulik, dr Jakub Polanowski
MGR MAŁGORZATA LEWICKA, mgr Beata Papuda, dr Magdalena Wójcik, dr Anna Prokopiak
MGR ANNA BORSUK, mgr Iwona Kandzierska, mgr Grażyna Krzyszczak, mgr Elżbieta Parczyńska, mgr Liliana
Sawa
MGR DAWID MYŚLIWIEC, lic. Adam Myśliwiec, mgr Justyna Pawlonka, mgr Tomasz Olejnik
MGR EWELINA BEREZIEWICZ, Jakub Bereziewicz, dr Wioletta Bereziewicz, mgr inż. Piotr Bereziewicz, lic.
Mateusz Bereziewicz
MGR MAŁGORZATA CHMIELEWSKA, mgr Ewa Orłowska, mgr Alicja Krupa
MGR PIOTR KOPER, dr Małgorzata Marczak, Jarosław Grządziel, Joanna Kałafut, mgr Kamil Żebracki
DR INŻ. MIŁOSZ HUBER, mgr Karolina Oszust, mgr Olga Jakowlewa
DR HAB. ANNA JAROSZ-WILKOŁAZKA, mgr Kamila Wlizło, dr Monika Osińska-Jaroszuk, dr Marcin Grąz, mgr
Katarzyna Szałapata
MGR LILIANA KOZAK, dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Szkołut
LIC. ŁUKASZ TKACZYK, Monika Władyczuk, Aleksandra Dąbrowska, dr inż. Miłosz Huber, Katarzyna Kamińska
MGR MAGDALENA JANKIEWICZ-STEINBRICH
DR SZASZKOWA SWIETŁANA, mgr Elwira Michalska, mgr Jarosław Wojtaszko
MGR BOŻENA GŁOS
MGR AGNIESZKA MONIES-MIZERA
MGR AGNIESZKA MONIES-MIZERA
MGR MAŁGORZATA GAJEWSKA, mgr Małgorzata Chmielewska
PIKNIK NAUKOWY
U011
U020
U027
U046
U054
13
człowiek • nauka • pasja
kod
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
UM006
UM013
UM036
UM051
UM069
UM071
UM109
UM118
UM144
PIKNIK NAUKOWY
UM145
14
UM149
UM166
UM167
UM173
UM182
UM205
UM212
UM224
DR EWA CHEMPEREK, lek. med. Renata Korecka, mgr Grzegorz Nowicki, mgr Patryk Rzońca, mgr Jadwiga
Woźniak, dr Mariusz Goniewicz
DR GRAŻYNA ZGÓRKA, dr Aleksandra Józefczyk, dr Małgorzata Kozyra, dr Magdalena Bartnik, mgr Marek
Apteka natury – rośliny w terapii i kosmetyce
Kwietniewski
Cukrzyca typu 2 – cichy zabójca milionów Polaków. Czy i Ty na nią LEK. MED. KATARZYNA SKÓRZYŃSKA-DZIDUSZKO, dr Anna Olszewska, dr Monika Prendecka, Jakub
chorujesz?
Piotrkowicz, Karol Rawicz-Pruszyński
Diagnopolis
DR DARIUSZ DUMA
Gdy Pluszak złamie łapkę -wizyta u ortopedy
MICHAŁ LATALSKI
Gleba środowiskiem życia organizmów biorących udział
DR GRZEGORZ KANIA, dr Grzegorz Raszewski, dr Teresa Kłapeć, dr hab. inż. Jerzy Lechowski
w procesach dekompozycji materii
LEK. MED. ANNA MARCINIAK-NIEMCEWICZ, mgr Alina Dzirba, lek. med. Ewa Chemperek, mgr Katarzyna
Mały bohater - odpowiedzialny dorosły
Zielonka, lek. med. Maja Chrzanowska-Wąsik, dr Mariusz Goniewicz
Nanotechnologia w kosmetyce
DR HAB. ANNA BOGUCKA-KOCKA, mgr Michał Woźniak, mgr Anna Och, mgr Marek Och, mgr Tomasz Kubrak
DR KATARZYNA SAWICKA, dr Beata Kropornicka, mgr Cecylia Olszak, mgr Elżbieta Nowicka, mgr Agnieszka
Ocena występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia
Wawryniuk
Ocena występowania czynników ryzyka zaburzeń metaboliczDR AGNIESZKA ZWOLAK, dr Bożena Baczewska, dr Ewa Krzyżanowska, dr Michał Szczyrek, dr Robert Łuczyk
nych w przebiegu otyłości
MGR GRZEGORZ NOWICKI, mgr Jadwiga Woźniak, dr Ewa Chemperek, mgr Katarzyna Zielonka, mgr Patryk
Opatrunek na ratunek
Rzońca
MGR AGNIESZKA KOWALSKA, dr hab. Marta Makara-Studzińska, dr Katarzyna Sidor, mgr Agnieszka
Powiedz to bez słów
Kowalska, Bartłomiej Komsa
PROF. DR HAB. BEATA KULIK-RECHBERGER, dr Artur Kościesza, dr Elżbieta Szponar, dr Aleksandra BillewiczPoznaj skład swojego ciała
-Kraczkowska, dr Maria Kozłowska
Przygoda w sklepie dla żab
JADWIGA LIPIŃSKA, Małgorzata Michalska
DR MONIKA JAKUBIAK, lek. med. Adrianna Łukasik-Spust, dr Joanna Warchulińska, lek. med. Krzysztof Chara,
Serce jak dzwon, płuca jak miechy!
lek. med. Justyna Wójcik, Mateusz Chapuła
Transtoryna - tajemniczy składnik diety
PROF. DR HAB. WALDEMAR TURSKI, Adam Iwaniuk, Jakub Pelak, Monika Turska
W kleszczach...
MGR MICHAŁ BARTOSIK, Maja Kozłowska, prof. dr hab. Jolanta Rzymowska, mgr inż. Nella Najda
DR KATARZYNA SIDOR, mgr Joanna Milanowska, dr hab. Marta Makara-Studzińska, dr Aleksandra
Zdrowie jest fajne
Rutkowska, mgr Agnieszka Rolińska
AED - przycisk na ratunek!
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
kod
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bakteriobójcze właściwości przypraw kuchennych
Biomasa - odnawialne źródło energii
Ciekawa chemia
UP035
Fizyka jest wokół nas
UP039
Gramy w zielone
UP043
UP046
Jak różnorodne mogą być zboża
Jakość surowców i produktów pochodzenia roślinnego
UP059
Kwiatowa pasja
UP062
UP080
Meteorologiczne źródła energii
Owocowa egzotyka na talerzu
Smak koloru – koloru zapach, czyli bliskie spotkanie z biochemią
DR INŻ. ANNA JAKUBCZYK, Małgorzata Nagajek, Barbara Lasota, Joanna Rusecka, mgr Agnieszka Kowalska
cz.1
Smak koloru – koloru zapach, czyli bliskie spotkanie z biochemią
DR INŻ. ANNA JAKUBCZYK, Agata Durak, Magdalena Dziedzic, Mateusz Kwit, Łukasz Sęczyk
cz.2
DR MAŁGORZATA KOSTECKA, Agnieszka Halska, Joanna Bolesławska, Emilia Szczybyło, Mateusz Kwit, Joanna
Strefa Diety - Studenckie Koło Naukowe Dietetyków
Bolesławska, Emilia Szczybyło, Joanna Rusecka, Mateusz Kwit
DR HAB., PROF. NADZW. MAREK BABICZ, Marcin Letkiewicz, inż. Kinga Kropiwiec, Marcin Hałabis, Mikołaj
Świnia w obiektywie
Firlej
Wypieki obrzędowe w kulturze polskiej
DR INŻ. BOŻENA SOSNOWSKA, dr inż. Anna Stój
DR INŻ. IWONA SZOT, dr inż. Piotr Sienkiewicz, dr inż. Tomasz Lipa, dr inż. Paweł Krawiec, dr inż. Paweł
Zdrowo, bo owocowo
Michalski
UP113
UP114
UP115
UP122
UP148
UP157
LEK. WET. JERZY ZIĘTEK, dr hab. Barbara Majer-Dziedzic
DR ALINA KOWALCZYK-JUŚKO, mgr inż. Adam Malinowski, dr inż. Joanna Onuch
DR DANIEL KAMIŃSKI, mgr Adam Skowroński, mgr Krzysztof Sarna
MGR GRZEGORZ CZERNEL, dr Krzysztof Kornarzyński, dr Marta Arczewska, dr hab., prof. nadzw. Mariusz
Gagoś
DR HAB. KRYSTYNA PUDELSKA, dr inż. Margot Dudkiewicz, mgr inż. Anna Mirosław, mgr inż. Renata
Chyżewska, mgr inż. Ewelina Podgajna
DR ANETA KRAMEK, mgr inż. Marcin Wieremczuk
DR HAB., PROF. NADZW. LESZEK RACHOŃ, dr Grzegorz Szumiło, dr Ewa Kotiuk, mgr inż. Inga Kurzydłowska
DR HAB., PROF. NADZW. ELŻBIETA POGROSZEWSKA, mgr inż. Aleksandra Konopińska-Mamej, dr inż. Alicja
Świstowska, mgr inż. Ewelina Podgajna, inż. Tomasz Chmurski
DR INŻ. JOANNA ONUCH, mgr inż. Marcin Andrzejewski, dr hab. Andrzej Samborski
DR INŻ. MONIKA MICHALAK-MAJEWSKA, Anna Stochmal, Karolina Polit, Katarzyna Wałczuk, Jan Małecki
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
WSEI002
Czego oczy nie widzą? Jak technika pomaga nam obserwować
świat?
DR ANDRZEJ BOBYK, dr inż. Leszek Gil, dr inż. Mirosław Guzik, dr inż. Piotr Ignaciuk
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
D003
Każdy może być Ikarem ...
DR INŻ. STEFAN KROP, mgr Janusz Chojecki
Poczta Polska. Region Sieci w Lublinie
PP1
PP2
Świat na znaczku - pierwsza pasja
MGR IZABELA KOSOWSKA, mgr Agnieszka Cholewa
Świat na znaczku - pierwsza pasja. Warsztaty dla przedszkolaków MGR IZABELA KOSOWSKA, mgr Agnieszka Cholewa
PIKNIK NAUKOWY
UP005
UP008
UP015
15
człowiek • nauka • pasja
Festyn naukowy w Stalowej Woli • 15.09. 2013
Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 8
kod
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
K050
K082
K127
PIKNIK NAUKOWY
K168
16
K285
K286
K025
K315
K331
K343
K364
K377
K503
K524
K544
K545
K555
K027
K029
K033
K036
K036
K035
K034
Chemia w barwnych reakcjach
DR AGNIESZKA KRAMEK, prof. dr hab. Barbara Marczewska, mgr Rafał Kuzioła, Michał Małys, Bartłomiej Skoczylas
Czy azbest nam szkodzi?
MGR ANNA GRONBA, mgr Katarzyna Grąz, dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, dr Jakub Nowak, mgr Dorota Nowak
Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje unoszą się
DR ANNA RÓŻYŁO
honorem? Koncepcja zarządzania przez wartości Kosewskiego
DR MAGDALENA ŁUKA, dr hab., prof. nadzw. Roman B. Sieroń, dr Piotr Tomasz Nowakowski,
Historia książki - od węzełka do e-papieru
dr Jadwiga Daszykowska, dr Mirosław Rewera
Metody oczyszczania wody
MGR INŻ. KATARZYNA SZAMBELAN
Metodyka badania opinii publicznej
DR ANNA WITKOWSKA-PALEŃ, mgr Tomasz Modras, mgr Anna Mazur
Muzealne znalezisko
DR AGNIESZKA KRAMEK, Edyta Lisek-Lubaś
Niezwykłe właściwości wody
MGR INŻ. KATARZYNA SZAMBELAN, dr Agnieszka Kramek
Od nauki do pasji - przykłady z życia Uniwersytetu
DR MAREK PAWELEC, mgr Joanna Kapitan
Pamięć wody
MGR INŻ. KATARZYNA SZAMBELAN
Podstawy świata 4 kół
MGR KATARZYNA GRĄZ, Dawid Romaniak, mgr Anna Gronba
Porozmawiajcie - łatwo powiedzieć! O naprawianiu relacji
DR ANNA RÓŻYŁO
w 5 scenkach. Podstawy skutecznej komunikacji
Upcycling, czyli jak przywrócić życie śmieciom?
DR AGNIESZKA KRAMEK, mgr inż. Katarzyna Szambelan, Róża Tarkowska, Małgorzata Szostak
Włókna mineralne w naszym oczoteczeniu
MGR KATARZYNA GRĄZ, mgr Anna Gronba, dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, mgr Dorota Nowak, dr Jakub Nowak
DR PIOTR TOMASZ NOWAKOWSKI, dr hab., prof. nadzw. Roman B. Sieroń, dr Mirosław Rewera, dr Jadwiga
Wystawa fotograficzna: Nasi partnerzy naukowi
Daszykowska, dr Magdalena Łuka
Wystawa Märchenwelten baśniowe światy braci Grimm
BOŻENA CYGAN
Zabawy z chustą i tunelem
DR JUSTYNA TRUSKOLASKA, dr Magdalena Łuka
Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach
DR AGNIESZKA KRAMEK
Potęga Umysłu z Akademią Nauki
DR AGNIESZKA KRAMEK, Tomasz Pajor
Segregacja odpadów - akcja informacyjno-edukacyjna
DR AGNIESZKA KRAMEK, Aleksandra Bułaś
Spawać każdy może
DR AGNIESZKA KRAMEK, Marcin Pawęzka, Piotr Bartecki
Stop dla narkotyków i alkoholu
DR AGNIESZKA KRAMEK, asp. szt. Andrzej Walczyna
Tajemnica Krainy Dr. Ząbkowej, czyli dentyści na wesoło
DR AGNIESZKA KRAMEK, dr Agnieszka Chmielewska-Cisłak
Teatr lalkowy pod lupą
DR AGNIESZKA KRAMEK, Janina Wań
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
Zakończenie Festiwalu
piątek 20 września, godz. 18.00
Aula Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4
Mięta z czekoladą to odcień smaku ulubiony przez Piotra Selima. Program recitalu zawiera piosenki, które – w sobie właściwy sposób – prowokują do nowego, świeżego a może nawet „odświętnego” spojrzenia na dzisiejszą rzeczywistość, podnoszą zasłonę dając w ten sposób możliwość popatrzenia na współczesnego człowieka i jego sprawy „od wewnątrz” czyli z perspektywy, którą często
przesłania nadmierny zdarzeń bieg mający swoje źródło w świecie zewnętrznym. To piosenki o tym,
co najważniejsze – o uczuciach, które stanowią, że życie człowieka staje się kolorowe, posiada konieczną głębię pozwalającą cieszyć się intensywnością przeżyć; piosenki o miłości, czułości, bliskości
dusz i ciał...
Osobowość Piotra Selima znakomicie wpisuje się
w taką właśnie tematykę. To artysta, który ceni nade
wszystko harmonię tekstu z muzyką oraz, poprzez
ciekawą interpretację utworów, zaprasza każdego
z widzów do wspólnej podróży w magiczną, intymną
przestrzeń.
fot. Wiesław Małachowski
PIKNIK NAUKOWY
Podsumowanie Festiwalu
Piotr Selim - „Mięta z czekoladą” wraz z Chórem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i zaproszonymi
Gośćmi
17
człowiek • nauka • pasja
X Lubel
ski
rześnia Festiwa
l Nauk
2013 r.
i
www
tiwa
l.lu
.fes
.fes
tiwa
www
l.lub
lin.p
l
14-20 w
ny X LF
N
AU K A
• PASJ
wsp
piknikuółorganizato
naukow r
ego
.pl
IEK • N
organiz
ator głó
w
blin
C Z ŁO W
A
Przeds
zkolak
i
Dzieci,
Młodzi
eż
Dorośl
i
–
POLSK
A
Organizatorzy i ich projekty
16-20 września 2013 r.
Festiwal to bezprecedensowe wydarzenie kulturalno-naukowe w Polsce.
Kierowany jest do szerokiej publiczności, zarówno dorosłych, jak i dzieci.
Prezentowane projekty dotyczą zagadnień, które nie mogą być realizowane w szkole
ze względu na potrzebę zaawansowanych demonstracji lub dostępu do specjalnych
materiałów, a poruszane tematy związane są z najciekawszymi lub najnowszymi
osiągnięciami naukowymi.
Specjalną rolę odgrywają warsztaty i lekcje pokazowe organizowane dla przedszkolaków,
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Festiwal Nauki daje
również gwarancję dotarcia do najbardziej aktywnych, innowacyjnych i opiniotwórczych
przedstawicieli świata nauki i szkolnictwa wyższego, pracowników systemu edukacji i nadzoru
pedagogicznego, nauczycieli różnych typów szkół, dyrektorów i organów prowadzących szkoły,
a także całej rzeszy sympatyków i pasjonatów nauki.
Wstęp na wszystkie imprezy festiwalowe jest bezpłatny
Opisy wszystkich projektów znajdują się w serwisie internetowym,
a rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony
www.festiwal.lublin.pl
18
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
Organizatorzy i ich projekty
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
tytuł projektu
UM004 Aby macierzyństwo nie przyszło zbyt szybko
UM005 Adipokiny - wrogowie czy przyjaciele?
Aerozoloterapia. Jak skutecznie i prawidłowo leczyć
UM007
astmę oskrzelową?
UM008 Alergia – co jeszcze może nas zaskoczyć?
UM009 Alkohol - dobra zabawa i co dalej?
KIEROWNIK, autorzy
16.09
DR AGNIESZKA BIEŃ, dr Grażyna Iwanowicz-Palus, mgr Marta
Zarajczyk, mgr Magdalena Korżyńska, mgr Mariola Kicia
DR MONIKA PRENDECKA, dr Anna Olszewska
17.09
18.09
19.09
20.09
12:00
9:00
11:00,
13:00
LEK. MED. ANNA IWONA BODAJKO-GROCHOWSKA, prof. dr hab.
Andrzej Emeryk
miejsca
adresat
20
L
100
L|D
20
L|D
100
100
L|D|50
40
G|L
DR MARIOLA HERBET, dr Monika Gawrońska-Grzywacz
9:00
9:00
UM010 Aminokwasy - cegiełki życia
DR ANNA HORDYJEWSKA, mgr inż. Anna Horecka, dr Anna
Boguszewska-Czubara, mgr inż. Joanna Kocot, dr Łukasz Popiołek
12:00
UM010 Aminokwasy - cegiełki życia
DR ANNA HORDYJEWSKA, mgr inż. Anna Horecka, dr Anna
Boguszewska-Czubara, mgr inż. Joanna Kocot, dr Łukasz Popiołek
40
G|L
UM010 Aminokwasy - cegiełki życia
DR ANNA HORDYJEWSKA, mgr inż. Anna Horecka, dr Anna
Boguszewska-Czubara, mgr inż. Joanna Kocot, dr Łukasz Popiołek
40
G|L
UM011 Analiza jakościowa wybranych jonów
DR ANNA HAWRYŁ, dr Maria Gadzikowska, dr Anna Oniszczuk,
dr Mirosław Hawrył, dr Grzegorz Jóźwiak
20
L
UM011 Analiza jakościowa wybranych jonów
DR ANNA HAWRYŁ, dr Maria Gadzikowska, dr Anna Oniszczuk,
dr Mirosław Hawrył, dr Grzegorz Jóźwiak
20
L
UM011 Analiza jakościowa wybranych jonów
DR ANNA HAWRYŁ, dr Maria Gadzikowska, dr Anna Oniszczuk,
dr Mirosław Hawrył, dr Grzegorz Jóźwiak
20
L
UM011 Analiza jakościowa wybranych jonów
DR ANNA HAWRYŁ, dr Maria Gadzikowska, dr Anna Oniszczuk,
dr Mirosław Hawrył, dr Grzegorz Jóźwiak
20
L
UM012 Anatomia jest ciekawa! Dotknij prawdziwego serca
PROF. DR HAB. RYSZARD MACIEJEWSKI, Jakub Spałek, Dominik Wośko,
Monika Drózd, mgr Karolina Komsta
UM014 Barwy świata. Jak widzimy kolory?
Bądź świadomy melanomy. Fakty i mity na temat
UM015
czerniaka
Bądź zdrów, zbadaj swoją krew. Analiza biochemiczUM016
na krwi
Bądź zdrów, zbadaj swoją krew. Analiza morfologiczUM017
na krwi
DR BARBARA MOLGA-WILCZYŃSKA, dr Beata Sarnicka-Wysokińska
DR MAŁGORZATA LATALSKA, dr Anna Mańkowska
DR MONIKA DUDRA-JASTRZĘBSKA, lek. Magdalena
Raszewska-Famielec
9:00, 10:00,
11:00, 12:00
10:00,
10:00,
12:00,
11:00
14:00
9:00
60
G|L|D|50
100
P
11:00
100
L|D|50
20
L
25
L
20
L|D|50
20
P
30
G
40
D
20
D
14:00
MGR SZYMON ZMORZYŃSKI, Sylwia Popek, Iwona Bronisz, Sylwia
Englert, Ewa Kolobius
PROF. DR HAB. ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, dr hab. Andrzej Tomaszewski,
dr Tomasz Zapolski, dr Wojciech Brzozowski
UM020 Biochemia od kuchni
DR MARTA SWATKO-OSSOR, dr Jarosław Sawiniec, dr hab. Monika
Pitucha, dr Anna Pachuta-Stec, dr Grażyna Czechowska
UM021 Biotechnologia w praktyce
DR KRYSTYNA DWORNICZAK, dr Katarzyna Paradowska, dr Magdalena
Stankiewicz
UM022 Biżuteria na zębach. Ozdoba czy problem?
PROF. DR HAB. TERESA BACHANEK, dr Tomasz Bieżanek, dr Dominika
Piątek, dr Agnieszka Moczulska, dr katarzyna Kamińska-Pikiewicz
Botox w gabinecie stomatologicznym. Nowe
standardy w stomatologii estetycznej
11:00
MGR SZYMON ZMORZYŃSKI, Sylwia Popek, Iwona Bronisz, Sylwia
Englert, Ewa Kolobius
UM018 Bez bólu i lęku zaglądamy do serca
UM023
9:00
DR AGNIESZKA ZWOLAK, lek. Anna Wiktor-Stoma, dr Małgorzata
Stodółkiewicz
G|L|D
14:00
10:00
11:00
9;00,
11:00
10:00
9:00
Projekty Uniwersytetu Medycznego odbywają się na terenie Lublina w różnych lokalizacjach, aktualne sale i lokalizacje dostępne są na stronie inernetowej
UCZELNIE
kod
www.festiwal.lublin.pl
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
19
człowiek • nauka • pasja
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
kod
tytuł projektu
UM024 Bóle głowy. Czy stomatolog może pomóc?
UM025
UM026
UM027
UM028
UM029
UM030
UM030
UCZELNIE
16.09
DR MONIKA LITKO, dr Jacek Szkutnik, dr Marcin Berger, dr Małgorzata
Stodółkiewicz
miejsca
adresat
11:00
25
G
DR BARBARA POŁECKA, dr Ewa Stążka-Gregosiewicz
10:00
25
G|L
DR ŁUKASZ POPIOŁEK, dr Anna Hordyjewska, dr hab. Monika Wujec
9:00
25
L
11:00
10:00,
11:00
40
G|L
20
G|L|D|50
30
L|D|50
30
G|L
30
G|L
40
G|L|D
20
G
20
G|L
100
100
G|L|D|50
25
L
100
L|D|50
30
G|L
25
P|G|L|D
20
G|L|D
25
P
100
G|L|D
25
L|D|50
MGR KINGA GAWEŁ, mgr Małgorzata Jenda
LIC. MACIEJ ANTONIAK, dr Eliza Blicharska
DR JANUSZ BOROWICZ
UM034 Co z tym tłuszczem? Fizyka w rękach medycyny
LEK. MED. PAWEŁ GOŁĘBIOWSKI, dr hab. Teresa Małecka-Massalska,
lek. med. Krzysztof Chara
UM035 Cukier w oku. Dlaczego cukrzyca jest groźna?
UM037 Cukrzyca w świetle współczesnej nauki
DR MAŁGORZATA LATALSKA, dr Anna Mańkowska
UM038 Czaszka w kulturze i sztuce
DR GRZEGORZ STAŚKIEWICZ, dr hab. Kamil Torres, mgr inż. Piotr Rząd
UM039 Czy mnie jeszcze pamiętasz?
Czy nadajesz sie na agenta CSI w Lublinie?
UM040
Wykrywanie narkotyków
UM041 Czy napoje energetyczne dodają nam skrzydeł?
UM045
UM046
UM047
UM048
UM049
UM052
UM053
UM054
Czy słodycze szkodzą? Otyłość i cukrzyca u dzieci
i młodzieży – fakty i mity
Czy uważasz, że odchudzanie jest naprawdę
bezpieczne? Poznaj związki aktywne występujące
w suplementach diety
Czy wszystko co ciemne na powierzchni zęba to
próchnica?
Czy wszystko jest ze mną w porządku? Prawidłowe
i nieprawidłowe wzrastanie i dojrzewanie
Czy zakażenia układu moczowego występujące
w dzieciństwie mogą mieć wpływ na funkcję nerek
w wieku dorosłym?
Diamentowa stomatologia
Dlaczego jedni są otyli a inni szczupli?
Dlaczego serce musi stale bić?
19.09
20.09
10:00,
12:00
DR EWA TARNOWSKA-SOKOŁOW, mgr Irena Iskrzak, mgr Agata
Zdrojewska, mgr Józef Cudny, lic. Marek Nowak
UM033 Co to jest CAD/CAM?
UM044 Czy serduszko naprawdę puka w rytmie cza-cza?
18.09
13:00
DR EWA TARNOWSKA-SOKOŁOW, mgr Irena Iskrzak, mgr Agata
Zdrojewska, mgr Józef Cudny, lic. Marek Nowak
MGR INŻ. ANNA HORECKA, mgr inż. Joanna Kocot, dr Anna
Hordyjewska, dr Anna Boguszewska, dr hab. Irena Musik
Czy próchnicę możemy leczyć bez użycia wiertła?
Alternatywne techniki leczenia
17.09
DR ANNA JAMROZ-WIŚNIEWSKA, prof. dr hab. Halina Bartosik-Psujek,
prof. dr hab. Konrad Rejdak
UM032 Co się kryje w moczu?
UM043
20
Bóle w klatce piersiowej. Czy zawsze są objawem
poważnej choroby nastolatka?
Chemia kombinatoryczna, czyli kombinowanie
w chemii organicznej
Chłopaki na testosteronie , czyli o dopingu w sporcie
Co ma ołów do mięty? Czy zioła zawsze są
bezpieczne?
Co można zrobić by zapobiec rozwojowi i rzutom
stwardnienia rozsianego? Cudowna witamina
Co odbiera i sygnalizuje nasz organizm wytwarzając
i przewodząc prąd elektryczny?
Co odbiera i sygnalizuje nasz organizm wytwarzając
i przewodząc prąd elektryczny?
KIEROWNIK, autorzy
11:00
14:00
9:00
9:00,
10:00
DR ANNA NADULSKA, dr Barbara Borowicz
MGR TOMASZ WRÓBEL, mgr Daniel Kupryciuk, mgr Agata Włodarczyk,
mgr Kamil Wojnicki, dr Monika Aletańska-Kozak
11:00
10:00
DR HAB., PROF. NADZW. JANUSZ KOCKI, Marcin Urbańczyk, Magdalena
Amarowicz, Justyna Grzebyk, lek. Lidia Kotuła
13:00,
15:00
PROF. DR HAB. MARIA MIELNIK-BŁASZCZAK, dr Anna Piątkowska,
dr Dorota Krawczyk, dr hab. Elżbieta Pels
9:00,
10:00
9:00,
10:00
9:00
DR JOANNA WARCHULIŃSKA, dr Monika Jakubiak, lek. med. Adrianna
Łukasik-Spust
LEK. MED. KATARZYNA SKÓRZYŃSKA-DZIDUSZKO, prof. dr hab.
Krystyna Lupa-Zatwarnicka
9:00
9:00
11:00
9:00,
10:00
11:00
BOŻENA BANECKA, dr Bożena Banecka
11:00
10:00
12:00
12:00
MGR ANNA OSINKA, dr hab. Krzysztof Sztanke
D
DR DARIUSZ SAMBORSKI, dr Monika Sapuła, dr Barbara Henzel,
dr Wojciech Maciąg, dr Małgorzata Strycharz
9:00
20
G
DR ANNA BURY, dr Iwona Skowronek
10:00
30
P|G|L
12:00
20
L|D
11:00
20
20
120
G|L|D
DR BEATA BIENIAŚ, prof. dr hab. Małgorzata Zajączkowska
DR ANDRZEJ BOŻYK, dr Paweł Mieszkowski
12:00
DR IWONA BEŃ-SKOWRONEK, dr Anna Szewczyk
DR MARIUSZ TETER, dr Beata Cygan
adresat:
9:00
G|L
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
KIEROWNIK, autorzy
16.09
miejsca
adresat
UM055 Dlaczego warto usuwać kamień nazębny?
tytuł projektu
LEK. KRZYSZTOF KĘDZIERSKI, lek. Monika Nastaj
15:00
17.09
18.09
19.09
20.09
20
P|G|L|D|50
UM056 Dobre bakterie w naszym menu
DR AGNIESZKA GRZEGORCZYK, prof. dr hab. Anna Malm, dr Anna
Biernasiuk, dr Marek Juda
11:00
30
P|G
UM057 Dobre i złe strony pływalni
DR BARBARA RAJTAR, Katarzyna Pawlak, Agata Dubas, Marzena
Badura, Joanna Bednarz
20
P|G
10:00
UM058 Dojrzewanie płciowe - czy jestem już dojrzały?
Droga do nikąd – czyli o anoreksji i zachowaniach
UM059
anorektycznych
UM060 Drugie oblicze tlenu, czyli po co nam antyoksydanty?
DR MARIOLA DEC-SZLICHTYNG, dr Michał Sagan
10:00
110
G|L|D
DR HAB. WITOLD KOŁŁĄTAJ
dr Barbara Kołłątaj, prof. dr hab. Irena Dorota Karwat
11:00
120
G|L
25
L|D|50
UM061 Działaj, potrafisz pomóc w nagłej sytuacji!
DR MAŁGORZATA PŁOWAŚ-GORAL, dr Ewa Chemperek, dr Tomasz
Kucmin
10:00
20
G|L
9:00
30
D
20
D
30
G|L
UM063
Efektywna komunikacja lekarza dentysty
z pacjentem
DR JERZY BŁASZCZAK, mgr Katarzyna Gromadzka
UM064
Egzogenna profilaktyka fluorkowa jako skuteczna
metoda zapobiegania próchnicy
DR MAŁGORZATA SIKORSKA-JAROSZYŃSKA, dr Rafał Wróbel,
prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak, dr Agnieszka Skawińska, dr Artur
Michałowski
UM065 Ergonomiczny czyli jaki?
Etnobotanika inaczej, czyli rzecz o przyczynach
UM066
bliskiego związku człowieka z rośliną
Etnobotanika inaczej, czyli rzecz o przyczynach
UM066
bliskiego związku człowieka z rośliną
Fabryki ludzkich narządów – jeszcze science fiction
UM068
czy już rzeczywistość?
UM070 Geny kontra gluten
UM072 Gra o wpływy w zespole
Grzyby w płucach? Obraz zmian w badaniu
UM074
histopatologicznym
Hodować – jak to łatwo opowiedzieć…, czyli jak
UM075
wyhodować komórkę?
UM077 I ty możesz pomóc w nagłej sytuacji.
I ty możesz zostać rośliną, czyli o próbach
samobójczych wśród dzieci i młodzieży
UM079 Jak bezboleśnie i nowocześnie zbadać serce dziecka?
UM078
DR KINGA KULCZYCKA, dr Bogumiła Kosicka
11:00
9:00
25
G|L|D
DR HAB. RENATA NOWAK, dr Katarzyna Szewczyk, dr Marta Olech, mgr
Wioleta Pietrzak, mgr Natalia Nowacka
12:00
25
G|L|D
25
L
25
30
L
50
G|L|D
20
L
20
G|L
120
G|L|D
25
L|D
49
P|G|L
25
G|L|D
25
G|L|D
30
L
25
L
50
100
G|L|D
30
G|L
DR HAB., PROF. NADZW. JANUSZ KOCKI, mgr Alicja Niedojadło, mgr
Magdalena Sawiuk, mgr Jolanta Karwat
9:00
13:00
MGR INŻ. ANNA GRENDA, mgr inż. Michał Budzyński
DR HAB., PROF. NADZW. ANNA KSYKIEWICZ-DOROTA, dr Ewa Stychno
9:00
14:00
DR MAŁGORZATA ZDUNEK
DR HAB., PROF. NADZW. JANUSZ KOCKI, Natalia Frączek, Ilona Dudek,
mgr Paulina Gil-Kulik, mgr inż. Piotr Chomik
DR MAŁGORZATA PŁOWAŚ-GORAL, dr Tomasz Kucmin, dr Ewa
Chemperek
10:00
9:00
DR HAB. WITOLD KOŁŁĄTAJ, dr Barbara Kołłątaj, prof. dr hab. Irena
Dorota Karwat
11:00
9:00
DR RENATA JAWNIAK
DR HAB. GRAŻYNA OLCHOWIK, dr Jan Warchoł, dr Małgorzata
Gospodarek, dr Justyna Widomska, mgr Agnieszka Młynek
UM081 Jak motywować ludzi do pracy aby osiągnęli sukces?
MGR JADWIGA KLUKOW, dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, lic. Marzena
Kałakucka
UM081 Jak motywować ludzi do pracy aby osiągnęli sukces?
MGR JADWIGA KLUKOW, dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, lic. Marzena
Kałakucka
UM083 Jak namnożyć DNA w probówce?
DR MAREK JUDA, prof. dr hab. Anna Malm, dr Anna Biernasiuk,
dr Agnieszka Grzegorczyk, mgr inż. Sylwia Nowicka
UM087 Jak skutecznie podejmować decyzje?
DR HAB., PROF. NADZW. ANNA KSYKIEWICZ-DOROTA, dr Bogumiła
Kosicka
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
11:00
DR HAB. RENATA NOWAK, dr Katarzyna Szewczyk, dr Marta Olech,
mgr Wioleta Pietrzak, mgr Natalia Nowacka
UM080 Jak Cię słyszą tak Cię widzą, czyli zabawy z akustyką
UM088 Jak skutecznie walczyć z chorobą Parkinsona?
UM090 Jak starzeją się nasze narządy?
Jak umiejętnie rozpoznać, zebrać i mądrze
UM091
zastosować rośliny w lecznictwie i kosmetyce
10:00
MGR DOROTA LUCHOWSKA-KOCOT, dr Małgorzata Sztanke
10:00,
11:00
9:00,
11:00
11:00
14:00
11:00
DR EWA PAPUĆ, prof. dr hab. Konrad Rejdak
DR BARBARA BOROWICZ, dr Anna Nadulska
DR MAŁGORZATA KOZYRA, dr Grażyna Zgórka, dr Aleksandra Józefczyk
9:00
10:00,
12:00
L
50
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
UCZELNIE
kod
21
człowiek • nauka • pasja
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
kod
tytuł projektu
17.09
miejsca
adresat
20
L
40
G|L|D|50
10:00
20
L|D|50
11:00
150
30
20
G|L|D|50
25
L
25
L
20
20
L|D|50
20
L
20
L
UM092 Jak wydobyć RNA z komórki?
12:00
UM093 Jak wykryć podstawowe pierwiastki życia?
MGR INŻ. JOANNA KOCOT, mgr inż. Anna Horecka, dr Anna
Hordyjewska, dr Anna Boguszewska-Czubara, dr hab. Irena Musik
9:00
PROF. DR HAB. INGRID RÓŻYŁO-KALINOWSKA, prof. dr hab.
T. Katarzyna Różyło, dr Anna Michalska, mgr Barbara Chwalewska
Jak zajrzeć do wnętrza zęba nie otwierając go?
Współczesna radiologia stomatologiczna
UM095 Jak zmiażdżyć miażdżycę?
UM096 Kiedy dziecko boli głowa
UM097 Kłopoty ze snem
PROF. DR HAB. ELŻBIETA PAC-KOŻUCHOWSKA, lek. Paulina Krawiec
DR EWA ZIENKIEWICZ, dr Joanna Dubelt
DR BARBARA CHMIELEWSKA, prof. dr hab. Krzysztof Turowski
18.09
19.09
9:00
20.09
9:00
12:00
12:00
UM098 Kolorowy świat chemii
DR ANNA PACHUTA-STEC, dr Grażyna Czechowska, dr hab. Monika
Pitucha, dr Marta Swatko-Ossor, dr Jarosław Sawiniec
10:00
UM099 Komórkowa terapia genowa. „Pistolety genowe”
DR DOROTA KOCZKODAJ, dr hab. Agata Filip, mgr Szymon Zmorzyński
10:00,
12:00
UM100 Komputerowe projektowanie koron protetycznych
UM101 Komputerowy dobór koloru w stomatologii
JANUSZ BOROWICZ
12:00
10:00
11:00
LEK. GRZEGORZ MICHALCZEWSKI, lek. Leszek Szalewski
UM102 Krew jako źródło ciekawych informacji
MGR PRZEMYSŁAW KOŁODZIEJ, mgr Jagoda Abramek, dr Marta
Ziaja-Sołtys, prof. dr hab. Jolanta Rzymowska, mgr Jolanta Dominik
UM103 Kropla krwi - ale morze informacji
DR HAB., PROF. NADZW. JANUSZ KOCKI, mgr inż. Piotr Chomik,
mgr Małgorzata Filas, Justyna Piróg, Natalia Bilska
9:00,
11:00
10:00
P|G|L|D
L|D|50
P|G|L
DR MAŁGORZATA SIKORSKA-JAROSZYŃSKA, dr Artur Michałowski,
prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak, dr Agnieszka Skawińska, dr Beata
Kubić-Filiks
18:00
20
D
UM105 Losy tabletki w organizmie
MGR JAN SOBCZYŃSKI, dr Michał Szumiło, dr Piotr Belniak, dr Łukasz
Zimmer, dr hab. Ewa Poleszak
11:00
30
L|D
UM106 Ludzkie ciało - poznaj je, śmiało!
DR GRAŻYNA GÓRNICKA, Paulina Szara, Kamila Gralec, Katarzyna
Walkosz-Berda, Agnieszka Sikora
11:00
20
L
DR GRAŻYNA GÓRNICKA, Katarzyna Gajo, Marta Szara, Anna Rzepa,
Katarzyna Kumięga
11:00
20
L
UM104
UM107
UCZELNIE
16.09
DR HAB., PROF. NADZW. JANUSZ KOCKI, mgr Paulina Gil-Kulik, Martyna
Markowska, Elżbieta Majewska, Anna Grad
UM094
22
KIEROWNIK, autorzy
Lęk stomatologiczny a jego wpływ na poziom
zaufania stomatologicznego
Ludzkie ciało - poznaj je, śmiało! Wersja dla klas
biologiczno-chemicznych
UM108 Mała, duża rzecz - ciut nauki, ciut zabawy
DR PATRYCJA CHYLIŃSKA-WRZOS, dr hab., prof. nadzw. Barbara
Jodłowska-Jędrych, dr Marta Lis-Sochocka, dr Ewelina Wawryk-Gawda
11:00
30
P
UM110 Mikroby dobre i złe
PROF. DR HAB. MAŁGORZATA POLZ-DACEWICZ, dr Barbara Rajtar,
mgr Agnieszka Stec, mgr Łukasz Świątek, mgr Adrian Jarzyński
10:00
20
P|G
UM111 Mikroskopia w świetle niewidzialnym dla oka
PROF. DR HAB. KRZYSZTOF JÓŹWIAK, mgr Piotr Drączkowski,
mgr Karolina Pająk, mgr Ewelina Rutkowska, Paweł Halczuk
11:00,
12:00
10
L|D
UM112 Mini Muzeum Pasożytów
MGR MICHAŁ BARTOSIK, prof. dr hab. Jolanta Rzymowska,
mgr inż. Nella Najda
10:00
20
G|L|D
UM113 Młody badacz na tropie
Młodzieżowe szaleństwo - czyli wszystko
UM114
o narkotykach
10:00
MGR MARTA MARSZAŁEK, mgr Agnieszka Michalak
12:00
60
G|L
DR JOANNA LISTOS, dr Sylwia Talarek
10:00
150
L
UM115 Moja przyszłość: przedsiębiorca czy pracownik?
DR HAB., PROF. NADZW. ANNA KSYKIEWICZ-DOROTA, mgr Jadwiga
Klukow, lic. Marzena Kałakucka
13:00
25
G|L|D
UM116 Mój kolega ma hemofilię...
DR JOANNA NURZYŃSKA-FLAK, dr Joanna Zawitkowska
20
G|L
UM117 Nalewki nie tylko od babci
ALEKSANDRA SZOPA, dr Regina Kasperek, dr Anna Serefko, dr atarzyna
Świąder, dr hab. Ewa Poleszak
20
P|G|L
Nanotechnologia w medycynie, farmacji,
UM119 kosmetologi. Science fiction czy nieodwołalna
przyszłość?
DR HAB. ANNA BOGUCKA-KOCKA, mgr Tomasz Kubrak
11:00
100
G|L|D
UM120 Napoje energetyczne - dobra czy zła energia?
DR HAB., PROF. NADZW. BARBARA JODŁOWSKA-JĘDRYCH
Paweł Halczuk, Karolina Wójcik, Aleksandra Reczek, Marcin Ciołek
10:00,
11:00,
12:00
20
L|D
adresat:
10:00
11:00
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
tytuł projektu
UM121 Nasze sposoby na złe mikroby
Nauka jest ciekawa - poznaj budowę chromosomów
człowieka
Nauka jest ciekawa - poznaj jak funkcjonuje układ
UM123
krążenia
UM122
UM124 Nauka jest ciekawa - przyjdź i sprawdź swoje zmysły
UM125 Neurony - jak ze sobą rozmawiamy
Nie taki diabeł straszny jak go malują – pierwsza
UM126
wizyta w Poradni dla Kobiet
Przedszkolaku! Nie taki fartuch straszny jak go
UM127
malują!
UM128 Nie taki fartuch straszny jak go malują!
UM129
UM130
UM131
UM132
UM133
Nie tylko narkotyki, alkohol i papierosy, czyli
o uzależnieniu od Internetu
Nie tylko narkotyki czy dopalacze są groźne – legalnie dostępne substancje odurzające
Niebezpieczne rośliny ozdobne
Niezastąpiona rola zwierząt laboratoryjnych
w postępie nauk medycznych
Niezwykły świat ludzkich zmysłów
UM134 Nobel? Za co? Za wszy
UM135
UM137
UM138
UM139
UM140
UM141
UM142
UM146
UM147
UM148
UM150
Nowe koncepcje walki z bólem
Nowe technologie w terapii cukrzycy u dzieci
Nowe zęby. Jak to jest zrobione?
Nowotwór to diagnoza a nie wyrok
O tym jak Pinky i Mózg zdobyli cały świat
Obcy w naszym ciele, czyli testy serologiczne
we współczesnej diagnostyce
Objawy chorób serca
Od Galena do współczesnej receptury
Od myszy polnej do myszy transgenicznej – historia
badań w medycynie
Od pędzlaka do penicyliny - wytwarzanie leków
z antybiotykiem
Opieka domowa nad chorym po udarze mózgu - to
nie musi być trudne
UM151 Ostry zespół wieńcowy – krzyk serca o ratunek
UM153
UM154
UM155
UM156
Otyłość, anoreksja, bulimia może spotkać każdego...
Otyłość kobiet ciężarnych - problem XXI wieku
Padaczka - choroba, której nie należy się wstydzić
Padaczki - dawniej i dziś
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
KIEROWNIK, autorzy
16.09
DR ANNA BIERNASIUK
dr Marek Juda, prof. dr hab. Anna Malm, dr Agnieszka Grzegorczyk
10:00
MGR SZYMON ZMORZYŃSKI
Ewa Kolobius, dr Dorota Koczkodaj, dr hab. Agata Filip, Sylwia Popek
17.09
19.09
20.09
14:00
DR DOROTA KOCZKODAJ
Sylwia Englert, Ewa Kolobius, Sylwia Popek, Iwona Bronisz
MGR SZYMON ZMORZYŃSKI
Sylwia Englert, Iwona Bronisz, Ewa Kolobius, Sylwia Popek
18.09
14:00
14:00
miejsca
adresat
30
P|G
25
L
20
L
25
L
DR MICHAŁ SAGAN, dr Mariola Dec-Szlichtyng
10:00
100
P|G|L
DR AGNIESZKA BIEŃ
mgr Marta Zarajczyk, mgr Agnieszka Sturzak, mgr Ewa Golonka
10:00
20
L
DR GRAŻYNA GÓRNICKA
Paulina Szara, Kamila Gralec, Anna Rzepa, Magdalena Michalska
9:00
9:00, 11:00,
13:00
20
R
DR GRAŻYNA GÓRNICKA, Marta Szara, Katarzyna Gajo, Karolina
Pieczyńska, Katarzyna Walkosz-Berda
9:00
9:00, 11:00,
13:00
20
P
11:00
120
G|L
DR HAB. WITOLD KOŁŁĄTAJ, dr Barbara Kołłątaj, prof. dr hab. Irena
Dorota Karwat
DR MAGDALENA IZDEBSKA, dr Iwona Piątkowska-Chmiel
10:00
60
L|D
DR MONIKA GAWROŃSKA-GRZYWACZ, dr Mariola Herbet
12:00
100
P|G
DR BARBARA BUDZYŃSKA, dr Marta Kruk-Słomka, dr Ewa Kędzierska,
dr Ewa Gibuła-Bruzda, dr Mirosław Łańcut
10:00
25
P
MGR WERONIKA STASIUK
11:00
25
G|D
21
L
9:00,
11:00
MGR JAGODA ABRAMEK, prof. dr hab. Jolanta Rzymowska, dr Marta
Ziaja-Sołtys, mgr Jolanta Dominik, mgr Przemysław Kołodziej
10:00
MGR AGNIESZKA MICHALAK, mgr Marta Marszałek
11:00
20
200
20
20
100
DR ANNA OLSZEWSKA, dr Monika Prendecka, lek. med. Katarzyna
Skórzyńska-Dziduszko, mgr Paweł Zawadzki
10:00
20
L
LEK. ANNA WIKTOR-STOMA, dr Agnieszka Zwolak
DR ROBERT PIEKARSKI, dr Bożena Banecka
12:00
10:00
10:000
DR PAWEŁ MIESZKOWSKI, dr Andrzej Bożyk
11:00
DR JOANNA NURZYŃSKA-FLAK, dr Joanna Zawitkowska
12:00
D
G|L|D|50
L|D|50
L|D|50
G|L
12:00
25
30
L|D|50
DR DOROTA DWORNICKA, dr Maria Zuń, dr Katarzyna Wojciechowska
DR HAB. TOMASZ KOCKI, dr Katarzyna Kocka
11:00
50
G|L|D
DR REGINA KASPEREK, dr Anna Serefko, dr Katarzyna Świąder,
mgr Aleksandra Szopa, dr hab. Ewa Poleszak
10:00
20
P|G|L|D
DR AGATA TARKOWSKA, dr Grażyna Polkowska
P|G|L
DR BARBARA CHMIELEWSKA, prof. dr hab. Krzysztof Turowski
10:00
20
L|D|50
PROF. DR HAB. JAROSŁAW WÓJCIK, dr hab. Piotr Waciński, dr Tomasz
Zapolski , dr Andrzej Madejczyk, dr Zbigniew Pijanowski
10:00
20
L|D|50
13:00
15:00
35
20
30
20
G|L
MARIA KLATKA
DR HAB. ANNA SEMCZUK-SIKORA
PROF. DR HAB. KONRAD REJDAK, dr Iwona Halczuk
DR BEATA GOŁĘBIOWSKA
11:00
10:00
D
L|D
G|L|D|50
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
UCZELNIE
kod
23
człowiek • nauka • pasja
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
kod
tytuł projektu
UM157 Panaceum na wszystko – cała prawda o aspirynie
Parafunkcje - szkodliwe nawyki ruchowe narządu
żucia
UM159 Periodontologia bliżej nas
UM158
DR MAŁGORZATA STODÓŁKIEWICZ, dr Monika Litko, lek. Marcin Berger,
dr Małgorzata Stodółkiewicz, dr Jacek Szkutnik
17.09
18.09
19.09
20.09
miejsca
adresat
9:00
30
G|L
9:00
20
P|G
50
L|D|50
40
G|L|D|50
30
P|G|L
15:00
DR MARTA KUSA-PODKAŃSKA, dr Anna Surtel
UM160 Piękno twarzy
UM161 Podstawowe zabiegi ratujące życie
DR WOJCIECH KRAWCZYK, lek. med. Renata Korecka, mgr Magdalena
Młynarska
UM162 Polacy pionierami radiologii stomatologicznej
PROF. DR HAB. INGRID RÓŻYŁO-KALINOWSKA, lek. Katarzyna Gruszka,
mgr Barbara Chwalewska
12:00
20
L|D|50
LEK. MED. ADRIANNA ŁUKASIK-SPUST, dr Monika Jakubiak, dr Joanna
Warchulińska
10:00
20
D|50
DR EWA STĄŻKA-GREGOSIEWICZ, dr Barbara Połecka
9:00
25
G|L
Pomyślne starzenie - czy to możliwe w dzisiejszym
świecie?
UM164 Porozmawiajmy o dziecięcym sercu
Powiedz mi co jesz, a powiem ci czy będziesz miał
UM165
zęby w przyszłości
UM168 Poznaj swój zespół
UM169 Prawie wszystko o tabletkach
UM170
UM171
UM172
UM174
UM175
UM176
UM178
UCZELNIE
16.09
DR MARZENA RZĄDKOWSKA
dr Elżbieta Szacoń, dr Maria Zuń, dr Monika Aletańska-Kozak,
prof. dr hab. Dariusz Matosiuk
LEK. KRZYSZTOF OWCZAREK, lek. Andrzej Świrski, dr Izabella
Dunin-Wilczyńska, lek. Małgorzata Partyka, lek. Katarzyna Olszewska
UM163
24
KIEROWNIK, autorzy
UM179
Problemy żywieniowe wcześniaków, noworodków
donoszonych i niemowląt
Produkcja leków w aptece
Protezy jak z gumy – prawdy i mity o protezach
elastycznych
Przyłącz się do walki z białaczką!
Pszczoła, osa, szerszeń. Czy słusznie boimy się
użądlenia?
Ranek mądrzejszy od wieczoru, czyli o tym jak
efektywnie i zdrowo przyswajać wiedzę
Rozłóż ręce, otwórz oczy, pewnie wtedy do przodu
kroczysz - badania równowagi ciała człowieka
Samodopasowujące się narzędzia sposobem na
skuteczne leczenie kanałowe naszych chorych zębów
11:00
9:00, 10:00,
11:00
PROF. DR HAB. TERESA BACHANEK, dr Ilona Chęcińska, dr hab. Renata
Chałas, dr Bożena Tarczydło, dr Marcin Hopkała
10:00
40
DR EWA STYCHNO, dr Kinga Kulczycka
10:00
25
L
30
G|L|D
25
D
30
P|G|L
20
D|50
30
L|D
100
G|L|D|50
35
G|L
DR MICHAŁ SZUMIŁO. dr Piotr Belniak, dr Łukasz Zimmer, mgr Sławomir
Wielgus, dr hab. Ewa Poleszak
DR ELŻBIETA SZPONAR, prof. dr hab. Beata Kulik-Rechberger
10:00
11:00
11:00
DR DOROTA DWORNICKA, dr Maria Zuń, dr Katarzyna Wojciechowska
DR ELŻBIETA CZELEJ-PISZCZ, dr Beata Piórkowska-Skrabucha
9:00
13:00
MGR SZYMON ZMORZYŃSKI, Sylwia Popek
10:00
DR BEATA SARNICKA-WYSOKIŃSKA, dr Barbara Molga-Wilczyńska
MGR JOLANTA ORZELSKA, mgr Dorota Kołtunowska
10:00
DR WITOLD OKULSKI, dr hab. Hanna Trębacz, dr Jerzy Cieniawa,
mgr Agnieszka Atras, mgr inż. Bartłomiej Kowalczyk
10:00.
12:00
25
P|G|L
DR PIOTR STACHURSKI, prof. dr hab. Jolanta Szymańska, dr Marek
Tomankiewicz, dr Katarzyna Książek
12:00
20
G|L
UM180 Sekrety reanimacji. Od abstrakcji do specjalizacji!
DR GRAŻYNA GÓRNICKA, Kamila Gralec, Katarzyna Walkosz-Berda,
Magdalena Michalska, Katarzyna Gajo
13:00
20
G
UM181 Sekrety reanimacji. Od abstrakcji do specjalizacji!
DR GRAŻYNA GÓRNICKA, Sebastian Chmielewski, Anna Rzepa, Paulina
Szara, Marta Szara
14:00
20
G
25
L|D|50
Skąd się biorą leki czyli surowce roślinne i zwierzęce
wykorzystywane do ich produkcji?
Skąd się biorą leki? Wizyta w Ogrodzie Roślin
UM184
Leczniczych
DR KRYSTYNA SKALICKA-WOŹNIAK, dr Agnieszka Ludwiczuk, dr Elwira
Sieniawska, dr inż. Stanisław Kwiatkowski, dr Paweł Głowniak
10:00,
12:00
20
G|L|D
UM187 Spotkanie z osobą po przeszczepie serca...
DR HAB., PROF. NADZW. JANUSZ KOCKI, mgr Ewa Kołodziej, mgr Dorota
Kołodziej, lek. Lidia Kotuła, mgr Jarosław Kotuła
13:00
120
G|L|D
UM188 Sprawdź co jesz. Chemia w żywności
DR ANNA BOGUSZEWSKA-CZUBARA, mgr inż. Joanna Kocot,
dr hab. Irena Musik, dr Anna Hordyjewska, mgr inż. Anna Horecka
9:00
40
L
20
L|D|50
20
L
UM183
Sprintem po diagnozę. Wykorzystanie marszu po
bieżni ruchomej dla oceny wydolności serca
Studenckie koła naukowe i obozy naukowe – pierwUM190
szy krok w działalności lekarskiej
UM189
11:00
MGR AGATA MAZIARKA, dr hab. Krzysztof Sztanke
DR EDYTA OPALIŃSKA, dr Marek Prasał, dr Wojciech Brzozowski,
dr Anna Wysocka
DR ELŻBIETA MAZUR-STĄŻKA, Studenci ze Studenckiego Koła
Naukowego studenci
adresat:
12:00
11:00
18:00
11:00
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
UM192
UM193
UM194
UM195
UM196
tytuł projektu
Stwardnienie rozsiane i padaczka. Dlaczego
występują jednocześnie?
Stymulatory i defibrylatory – ratujące życie
wszczepialne urządzenia elektroniczne
Suplementy diety stosowane w trakcie ciąży a rozwój
dziecka
Szczepienia ochronne - konieczność czy potrzeba?
Szmery serca - czy zawsze są groźne?
UM197 Świat pod mikroskopem
UM198 Tajemnica Quasimodo!
Tajemnice ludzkiego mózgu - fascynująca podróż do
UM199
wnętrza naszej głowy
UM200 Technik dentystyczny w świecie wirtualnym
Tetrahydrokannabinol dobry humor mi nawinął, czyli
UM202
fakty i mity o marihuanie
UM203 Tłuszcz i woda. Ile w Twym ciele mieści się tego?
UM204 To wszystko zaczęło się od Hipokratesa...
UM206 Trądzik młodzieńczy - jak zapobiegać i leczyć?
UM207 Trucizna czy lek?
UM208 U podstaw życia, czyli jak działają leki
Uczucia a serce. Zagrożenia miłości – prezentacja
dobowego EKG metodą Holtera
UM210 Udary mózgu u dzieci - nowe oblicze cywilizacji
UM209
UM211 Uratuj życie w świecie ciszy
UM213
Wpływ nieprawidłowego funkcjonowania układu
moczowego na rozwój dziecka
UM214 Współczesne metody leczenia ortodontycznego
Współczesne metody leczenia protetycznego
pacjentów bezzębnych
Wybielanie zębów - efekt estetyczny a aspekt
UM216
zdrowotny
UM217 Wyścig z rakiem – ze mną wygrasz
UM215
Zabawa z umiarem - czynniki wyzwalające napady
UM218
padaczkowe
UM219 Zakażenia przewodu pokarmowego u dzieci
Ząb jak nowy. Prezentacja techniki warstwowej
UM220 odbudowy zniszczonej korony zęba po urazie
mechanicznym
Zdrowe odchudzanie, czyli jak nie zwariować wśród
UM221
diet cud ?
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
KIEROWNIK, autorzy
16.09
17.09
19.09
12:00
9:00
DR ARTUR KOŚCIESZA, dr Aleksandra Billewicz-Kraczkowska
PROF. DR HAB. BEATA KULIK-RECHBERGER, dr Elżbieta Szponar
20.09
11:00
PROF. DR HAB. HALINA BARTOSIK-PSUJEK, dr Iwona Halczuk
DR BOGDAN ŁAKOMSKI, dr Krzysztof Poleszak, dr Jacek Baszak,
dr Andrzej Głowniak
18.09
10:00
10:00
DR RENATA JAWNIAK
DR MARTA LIS-SOCHOCKA, dr hab., prof. nadzw. Barbara
Jodłowska-Jędrych, dr Patrycja Chylińska-Wrzos, dr Ewelina
Wawryk-Gawda
9:00
miejsca
adresat
30
L|D|50
20
L|D|50
25
D
100
25
G|L|D|50
30
G|L
L|D
DR BEATA GOŁĘBIOWSKA
11:00
20
G|L
DR ALEKSANDRA BILLEWICZ-KRACZKOWSKA, dr Artur Kościesza
10:00
25
L|D
20
G|L|D
40
L
10:00
LEK. LESZEK SZALEWSKI, dr Grzegorz Michalczewski
11:00
MGR MAŁGORZATA JENDA, mgr Kinga Gaweł
LEK. MED. KRZYSZTOF CHARA, lek. med. Paweł Gołębiowski
15:00
20
D|50
DR HAB. HALINA ANTOSZ, mgr Magdalena Osiak, mgr Natalia Pająk,
mgr inż. Dorota Choroszyńska, lek. med. Katarzyna Wojciechowska
10:00
30
G|L
100
100
G|L|D
25
L
10:00
DR BEATA CYGAN, dr Mariusz Teter
DR IWONA PIĄTKOWSKA-CHMIEL, dr Magdalena Izdebska
13:00
MGR DAMIAN BARTUZI, dr Marzena Rządkowska, dr Elżbieta Szacoń,
mgr Ewelina Bartuzi, dr hab., prof. nadzw. Dariusz Matosiuk
10:00
G|L
DR JERZY PRZEGALIŃSKI, dr Marek Prasał, dr Wojciech Brzozowski ,
dr Anna Wysocka
11:00
20
L|D|50
DR EWA ZIENKIEWICZ, dr Joanna Dubelt
10:00
30
G|L|D
25
P|G|L
25
G|L|D
40
G|L|D|50
20
50
40
L|D|50
30
G|L|D
20
L|D
25
L|D
MGR AGNIESZKA KOWALSKA, Piotr Szmidt, Iwona Ząbek, Grzegorz
Sołdaj, Michele Kosiński
11:00
DR ANNA WIECZORKIEWICZ-PŁAZA, prof. dr hab. Maria Małgorzata
Zajączkowska
11:00
LEK. MARCIN RUDZKI, dr Monika Smyl-Golianek, dr Magdalena
Dobrowolska-Zarzycka, dr Izabella Dunin-Wilczyńska, lek. Anna
Sękowska
11:00
9:00
LEK. JUSTYNA LISTOPAD, dr Jolanta Robak
PROF. DR HAB. TERESA BACHANEK, dr Dariusz Samborski, dr Marlena
Madejczyk, dr Aneta Komsta, dr Agnieszka Sochaczewska
9:00
10:00
DR HAB. AGNIESZKA KOROLCZUK, dr Iwona Paśnik
PROF. DR HAB. KONRAD REJDAK, Paweł Halczuk
11:00,
12:00,
13:00
11:00
DR GRAŻYNA POLKOWSKA, dr Agata Tarkowska
DR HAB. ELŻBIETA PELS, dr Dorota Krawczyk, dr hab. Elżbieta Pels,
dr Anna Piątkowska
11:00
20
G|L|D
DR HAB., PROF. NADZW. JANUSZ KOCKI, mgr Jolanta Karwat, Karolina
Gil, mgr Alicja Niedojadło, Ilona Dudek
10:00
20
G|L
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
UCZELNIE
kod
25
człowiek • nauka • pasja
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
kod
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
Zdrowe piersi - zdrowa kobieta. Nauka samobadania
UM222
piersi
MGR EWA GOLONKA, mgr Magdalena Korżyńska, mgr Justyna Krysa,
dr Agnieszka Bień
UM223 Zdrowe zęby? Żaden problem!
PROF. DR HAB. MARIA MIELNIK-BŁASZCZAK, dr Magdalena Warsz,
dr Katarrzyna Rudnicka-Siwek, dr Anna Kawiak-Zioło, dr Anna Struska
UM225 Zęby masz, ale czy o nie dobrze dbasz?
DR BEATA PIÓRKOWSKA-SKRABUCHA, dr Elżbieta Czelej-Piszcz
UM226 Zmęczenie - objawy i skutki
DR HAB., PROF. NADZW. ANNA KSYKIEWICZ-DOROTA, dr Kinga
Kulczycka
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
miejsca
adresat
10:00
20
L
10:00
20
R|P
10:00
20
R
10:00
20
G|L
G|L|D|50
Zmiany w nablonku szyjki macicy. Kiedy zapala się
UM227 czerwone światło czyli zagrożenie rozwojem raka
szyjki?
Zobaczyć to co niewidoczne - zastosowanie
UM228
mikroskopu w praktyce stomatologicznej
DR MAŁGORZATA ZDUNEK
12:00
50
DR DARIUSZ SAMBORSKI, dr Ewa Wolańska, dr Mirosław Orłowski,
dr Jarosław Sobieszczański, dr Maria Cieszko-Buk
10:00
20
UM229 Zwierzęta w służbie nauce
DR EWA GIBUŁA-BRUZDA, dr Ewa Kędzierska, dr Barbara Budzyńska,
dr Marta Kruk-Słomka
9:00
15
R|P
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
kod
K001
K002
K003
K004
UCZELNIE
K005
K006
26
tytuł projektu
A może zostanę ambasadorem? O ścieżkach prowadzących
do kariery dyplomatycznej i pracy dyplomatów
ABC myślenia innowacyjnego!
Akademia języka
Ale cóż, my, inkwizytorzy, do igrania z ogniem jesteśmy, jak
by nie patrzeć, przyzwyczajeni. Średniowieczna inkwizycja
w popkulturze, czyli o historii i artystycznej wyobraźni
Ale jezioro... Tajemnice Jeziora Vostok
Algi i spółka - przyszłość kosmetologii
KIEROWNIK, autorzy
17.09
18.09
12:00
MGR NATALIA RAPA
DR HAB. WOJCIECH KRUSZEWSKI
lic. Monika Stasieczek, lic. Małgorzata Adamczyk
13:00
DR HAB., PROF. NADZW. PAWEŁ KRAS,
Łukasz Rysiak
12:00
Angielski...? Bułka z masłem! English...? A piece of cake!
Anglik o Polsce
Annyeong Haseyo! Kim Chi, Hangul - wybrane aspekty
kultury Korei
K011
Anoreksja - pułapka doskonałości
DR ELŻBIETA TALIK
K013
K014
Apologia religii katolickiej
Are you ready to face the music?
PROF. DR HAB. PIOTR MOSKAL
K015
Ateizm i agnostycyzm – sojusz, rozejm, wojna?
MGR PIOTR BIŁGORAJSKI, mgr Sylwia Wilczewska
K016
Autoprezentacja czyli rzecz o wizerunku
MGR MARTA SZYMAŃSKA
K017
Babcia i Dziadek pokazują nam świat
MGR PAWEŁ BRUDEK, Janina Modzelewska, Paula Mierzwińska, Monika
Mazurek, ks. Krzysztof Kuśmider
K018
Badanie umysłu, czyli jak przeprowadzić eksperyment
psychologiczny
DR PIOTR MAMCARZ, mgr Stanisław Mamcarz
DR ŁUKASZ JASINA
10:00
10:00
MGR AGNIESZKA KŁOS-DACKA, mgr Hanna Grygielska-Michalak
9:00
9:00
12:00
11:00
DR LECH BUCZEK
11:00,
13:00
11:00
9:00
9:00
70
G|L
20
G|L
25
G
120 P|G|L|D|50
12:00
MGR KATARZYNA MAJCHEREK
lic. Łukasz Mrugała, lic. Bartosz Wojciechowski, mgr Beata Kraska
K008
K009
12:00
10:00
DR MAŁGORZATA PONIEWOZIK, dr Radosław Mencfel
MGR AGATA MARZEC
20.09 miejsca adresat
9:00
DR ANDRZEJ ZYKUBEK
Analiza obrazu w czasie rzeczywistym
19.09
11:00
DR ANNA SZAREK-ZWIJACZ
K007
K010
16.09
11:00
17:00,
18:00
10:00
9:00
10:00,
11:00
50
30
G|L|D|50
30
L
20
30
G|L|D
60
G|L
30
L|D
0
30
L|D|50
20
D|50
25
L
20
R
20
G|L
L|D|50
R|P
L
Projekty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbywają się na terenie Lublina w różnych lokalizacjach, aktualne sale i lokalizacje
dostępne są na stronie inernetowej www.festiwal.lublin.pl
adresat: R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
K019
Bakterie jako biofabryki białek
DR KONRAD KUBIŃSKI
dr Ewa Sajnaga, dr Maciej Masłyk, dr Monika Jach
K020
K021
K022
Bank elektroniczny
Bankructwo państwa - czy to możliwe?
Bardzo sprawni niepełnosprawni
DR MARIA ZUBA, mgr Marek Momot
K023
Barwy Brazylii
MGR KAROLINA SIEŃKO-FLIS
K026
K027
K028
Bernoulliego eksperymenty z kośćmi i monetami. Schemat
Bernoulliego i prawo wielkich liczb Bernoulliego
Będę kimś... Wielopokoleniowo o życiowych pasjach
Biblia w 3D
19.09
13
G|L
120
40
0
L|D|50
R|P|G|L|D|50
11:00,
13:00
40
G|L|D|50
11:00
50
L
30
30
L|D|50
20
R|P|G|L|D|50
12:00
9:00
9:00
9:00,
12:00
13:00
DR MARIA OPIELA, S., dr Dorota Bis, mgr Ewelina Kozak
12:00
DR MIROSŁAW CHMIELEWSKI
9:00,
10:00,
11:00,
12:00
MGR JOLANTA WASILEWSKA
Stanisława Mazurek, Alicja Żydek, Renata Szalak, Klara Czachorowska
Biec w stronę Ty - spotkanie z reżyserką filmu
Bien ou Bi1 ?
Bitcoin. Pieniądz przyszłości?
Biuro turystyki kosmicznej: bilet na Marsa proszę!
Biznesplan, czyli jak stworzyć dobry plan na biznes
Bolesław Prus jakiego nie znamy, czyli Pozytywista
ewangeliczny w Lublinie
Brzmienie, rytm, znaczenie
Budowanie i programowanie robotów
Budujemy Kościół dawniej i dziś
Buzzwords, czyli o modnych słowach, od których aż brzęczy
w uszach
Bym został zrozumiany tak, jak chcę. O zasadach skutecznej
komunikacji
MGR JOLANTA MAZUR, mgr Hanka Brulińska
K047
K048
20.09 miejsca adresat
12:00
MGR PATRYCJA JĘDRZEJEWSKA, dr Adam Kiersztyn
K031
K032
K037
K038
K039
K045
18.09
10:00,
12:00
DR KATARZYNA ZIELIŃSKA-KRÓL, dr hab. Witold Janocha
Bibułkowy ogród
K041
K042
K044
17.09
DR JUDYTA PRZYŁUSKA
K030
K040
16.09
11:00,
12:00,
13:00,
14:00
11:00,
12:00,
13:00,
14:00
12:00
11:00
MGR JULIEN THIBAUD, mgr Joanna Kudełko
17:00
10:00
DR JACEK GOLBIAK, dr Urszula Czyżewska
DR ANNA SPOZ
10:00
DR GRZEGORZ GŁĄB
12:00
DR IRENEUSZ PIEKARSKI
MGR MIKOŁAJ KOSYRA, mgr Przemysław Kusaj
12:00
17:00
DR INŻ. S. ANNA TEJSZERSKA
P|D
L
100
G|L
25
40 L|D|50
40 G|L|D|50
D|50
20
11:00
11:00
DR JUDYTA PRZYŁUSKA
L|D
50
P|G|L|D
50
70
25
G|L|D|50
50
G|L
25
G|L
50
G|L|D
G|L
P|G
MGR MICHAŁ NARECKI, mgr Dominika Bugno-Narecka
11:00 11:00
MGR JOANNA GRĄDZIEL, mgr Agnieszka Czusz
9:00
California Dreamin'...
MGR MARTA CECHOWICZ
9:00,
10:00
Chemia i jej kolory
DR ROBERT MROCZKA
10:00
20
R
Chemia i jej tajemnice
DR ROBERT MROCZKA
dr Agnieszka Szmagara, mgr Anna Stachniuk, dr Marek Florek
11:00
20
R
K052
Chemiczna analiza zębów
DR JAKUB NOWAK
mgr Dorota Nowak, mgr Anna Gronba, mgr Katarzyna Grąz
10:00
20
P
K053
Chemiczne metody wykrywania metali
DR AGNIESZKA SZMAGARA,
mgr Anna Stachniuk, dr Marek Florek, dr Robert Mroczka
12
G|L
K054
K055
K057
Chińska etykieta
Chrząszcz chrzęści w Lublinie. Konkurs fonetyczny
Co ewolucja ma wspólnego z miłością?
Co jest możliwe w możliwym świecie? Wprowadzenie do
logiki modalnej
50
40
50
G|L|D
25
G|L
K046
K049
K058
9:00
11:00
DR AGNIESZKA KAROLCZUK, dr Natalia Sosnowska, dr Anna Czapla
11:00
MGR ANNA MARIA KARCZEWSKA
mgr Marcin Czakon, mgr Anita Sobczyk, mgr Bartłomiej Krzos
17:00
K061
Co kryją teczki po ludziach nauki z pasją? Spuścizny badaczy
naukowych
MGR JOANNA KAPITAN
10:00,
11:00,
12:00
K062
Co mi mówisz o sobie zanim... otworzysz usta?
MGR DOROTA FILIPIUK
12:00
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
9:00
11:00,
12:00
MGR HELENA BŁAZIŃSKA
MGR ANNA DUTKOWSKA
18
09:00
10:00,
11:00,
12:00
10:00,
11:00,
12:00
10:00
G|L|D
30 P|G|L|D|50
71
G|L|D|50
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
UCZELNIE
kod
27
człowiek • nauka • pasja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
kod
K064
K065
K068
K071
K072
K074
K075
Co skupia nasz wzrok? O badaniach uwagi wzrokowej
w nauce i marketingu
Co to znaczy efektywnie się komunikować?
DR BIBIANNA BAŁAJ
mgr Dariusz Zapała
Co warto wiedzieć o grach komputerowych?
Co wolno psychologowi? Granice ingerencji eksperymentatora, terapeuty, coacha
Cuda a nauka
Cykle koniunkturalne w ujęciu austriackiej szkoły ekonomii
Cykle malarskie w poezji ks. Janusza St. Pasierba
MGR DOROTA FILIPIUK
10:00
Cyprian Norwid - pisarz łatwy czy trudny?
K080
Czarownice - spektakl na podst. dramatu A. Millera
KS. DR MARIUSZ LACH SDB
Kinga Nadłonek, Natalia Mieśnik, Elżbieta Piekorz
K081
Czesław Martyniak (1906-1939). Człowiek, nauka i pasje
DR RAFAL CHARZYŃSKI
K092
G|L|50
40
L|D|50
50
30
G|L|D|50
100
L|D
30
R|P
25
R|P
40
P|G|L
10:00
30
P|G|L
9:00
30
G|L|D|50
25
G|L
30
P|G
30
G|L
13:00
12:00
10:00
11:00
Czy można rozmawiać dotykiem?
DR GRZEGORZ WIĄCEK, mgr Katarzyna Cieślak
K100
Czy można uczyć się lepiej? Techniki pamięciowe, treningi
twórczości, nauka poprzez zabawę
MGR SYLWIA GWIAZDOWSKA
K102
Czy można wierzyć słupkom i wykresom? O potrzebie badań
sondażowych
DR MAŁGORZATA SZYSZKA, dr Dorota Gizicka
10:00,
11:00,
12:00
DR JUSTYNA HERDA
10:00
11:00
9:00
10:00 12:00
adresat:
10:00
10:00
MGR DOROTA FILIPIUK
DR MARTA KACZMARCZYK
11:00
10:00,
11:00
9:00
11:00
9:00
9:00.
11:00
12:00
50
30
12:00
12:00
L
G|L|D
K099
K111
11:00 100
G|L|D|50
12:00
MGR SYLWIA GWIAZDOWSKA
DR AGNIESZKA FUDALI-CZYŻ
G|L|D|50
15
DR ALBERT NOWACKI, dr Dagmara Nowacka
K108
50
40
30
14:00
DR MAŁGORZATA PONIEWOZIK
DR HAB., PROF. NADZW. ZENON ROSKAL
L
10:00,
11:00
DR MAŁGORZATA PONIEWOZIK, dr Radosław Mencfel
DR MARIA ZUBA, mgr Marek Momot
25
L|D|50
Czy Kozacy chodzili w kozakach i nosili śledzie na głowach?
Czy ktoś jeszcze w ogóle coś czyta? Czytanie ze zrozumieniem, szybkie czytanie... a może czytanie dla przyjemności?
Czy można bez słowa zachwycić cały świat? Nieme kino
Chaplina
Czy można żyć bez świadomości?
Czy nasz mózg ma za mało RAM, czy za dużo ram?
Czy nasze pieniądze są bezpieczne?
Czy odkrycia astronomii uściślają astrologię?
Czy patrzeć znaczy widzieć? O badaniach świadomości
wzrokowej za pomocą metody FRP
Czy ruski znaczy rosyjski? Poznaj swoich sąsiadów: Ukraina
(Ruś) – fakty i mity
L|50
100
K094
K103
K105
K106
K107
50
G|L|D
DR JUSTYNA HERDA
DR AGNIESZKA ŻUK
G|L|D
20
Czy koralowiec może zastąpić kość?
K097
20
10:00
11:00, 11:00, 11:00,
18:00 18:00 18:00
K093
K095
L
16:00
MGR EULALIA SMUGA-FRIES
MGR DOROTA NOWAK
dr Jakub Nowak, mgr Anna Gronba, mgr Katarzyna Grąz
20
13:00
DR DOROTA BIS, dr Maria Opiela, s., mgr Ewelina Kozak
DR HAB. PIOTR KIENIEWICZ, mgr Anna Trzos-Mularczyk
20.09 miejsca adresat
9:00,
10:00
DR JUDYTA PRZYŁUSKA
MGR MAŁGORZATA PEROŃ
19.09
12:00
DR LIDIA FIEJDASZ
K078
K091
18.09
12:00
11:00
DR HAB. RYSZARD ZAJĄCZKOWSKI
K086
K087
17.09
DR MAŁGORZATA ARTYMIAK, dr Justyna Iskra, dr Michał Janson
Cyklony jako ekstremalne zjawiska fizyczne
Czy celebryci mają pasje? Wielopokoleniowo o życiowych
pasjach
Czy Doktor House jest filozofem? Filozofia obecna
w serialach amerykańskich
Czy glej to tylko klej? Kilka uwag o komórkach glejowych
Czy glony da się zjeść?
Czy istnieje surogacja w Polsce? Luka prawna w kwestii
macierzyństwa zastępczego
Czy kałuża żyje?
16.09
DR MICHAŁ WYROSTKIEWICZ
mgr Maria Białonoga-Gosik, mgr Ewelina Bal, mgr Wioleta Chajkaluk
K076
K085
UCZELNIE
KIEROWNIK, autorzy
PROF. DR HAB. ZDZISŁAW WROŃSKI,
mgr Mariusz Trzciński, mgr Andrzej Marek
K083
28
tytuł projektu
50
80
120
30
L
L
P|G|L|D
L|D|50
L|D|50
10
L|D|50
40
P|G|L
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
K112
K113
tytuł projektu
Czy technologia informatyczna może pomóc w zarządzaniu
finansami gospodarstwa domowego?
Czy w Zalewie Zemborzyckim mieszka potwór? Wycieczka
krajoznawcza nad Zalewem w Lublinie
K115
Czy wiesz czym oddychasz? Jaką rolę pełni atmosfera?
K116
Czy zawsze warto ufać swojej pamięci?
Czy zmiany klimatu wpłyną na funkcjonowanie naszych
jezior?
Czyżby upadek języka polskiego? O przemianach
we współczesnej polszczyźnie
K117
K119
K120
Dawne zabawy dziecięce
K121
K122
Definicja, perswazja, manipulacja - blaski i cienie
Dekorowanie stołu na co dzień i od święta
Dlaczego cebula i łoś nie muszą chodzić do szkoły? Rzecz
o duszach
K123
K124
K125
K126
K128
K130
K131
K132
K133
K139
K140
K141
K142
K144
K146
K149
Dlaczego Dębska Kuźnia to też Dembiohammer, a Orla - ?????
O nazwach polskich miejscowości w językach mniejszości
Dlaczego lód pływa a woda jest niebieska? Woda jako
środowisko życia roślin
Dlaczego lublimy centra handlowe? O procesie disneizacji
w kulturze
Dlaczego Wielkiego Wybuchu nie należy interpretować
kreacjonistycznie?
Dobre maniery i savoir-vivre - czy tylko w dyplomacji?
Dobry start! O budowaniu więzi z dzieckiem w okresie
okołoporodowym.
Dokuczanie na ekranie
Doniosłość problemu gilotyny Hume'a we współczesnej
filozofii
Dylemat smutnego wyboru - anoreksja czy bulimia?
Analiza psychologiczna dorastającego człowieka
Dziecko w świecie kultury popularnej. Wyzwanie dla
dziadków i babć
Dzieje polskiej bankowości centralnej
Dziennikarstwo - czy to dla mnie?
Efekt tunelowy
Egzamin... to brzmi groźnie? Zdobywanie i wykorzystanie
wiedzy z perspektywy psychologii pozytywnej
Ekonomia w rzeczywistości - dobre i złe strony
KIEROWNIK, autorzy
17.09
18.09
19.09
20.09 miejsca adresat
17:00
MGR JAROSŁAW GRUDA, mgr Zdzisław Błasiak
10:00,
13:00
DR KLAUDIA GIORDANO
DR ANNA SZAFRANEK-NAKONIECZNA, dr Agnieszka Wolińska,
dr Agnieszka Kuźniar, mgr Jakub Ciepielski, mgr inż. Andrzej Górski
10:00 10:00
12
50
35
P
20
R|P
DR JUSTYNA ISKRA, dr Małgorzata Artymiak, dr Michał Janson
10:00
25
L
DR RADOSŁAW MENCFEL, dr Małgorzata Poniewozik
10:00
55
G|L|D
DR AGNIESZKA KAROLCZUK
16:00
40
50
30
P
50
20
G|L|D|50
20
P|G|L
30
L
MGR JOLANTA MAZUR,
Monika Nóżka, Edyta Ogonowska, Paulina Michnowska
11:00
16:00
10:00
DR ROBERT KUBLIKOWSKI
DR INŻ. KATARZYNA KARCZMARZ
10:00,
12:00
DR HAB. WANDA BAJOR, dr Mirosław Socała
MGR IWONA SZEWCZAK
10:00
DR RADOSŁAW MENCFEL
dr Tomasz Lenard, dr Wojciech Ejankowski
10:00
R|P
22 P|G|L|D|50
DR ANNA SUGIER-SZEREGA
10:00
80
L
DR DARIUSZ DĄBEK
16:00
55
L|D|50
70
G|L
40
L|D
50
G|L|D|50
9:00
DR ANNA SZAREK-ZWIJACZ
MGR AGNIESZKA SUCHENEK
14:00
9:00,
11:00
DR MICHAŁ WYROSTKIEWICZ
mgr Ewelina Bal, mgr Maria Białonoga-Gosik, mgr Wioleta Chajkaluk
MGR ANITA MIRA SOBCZYK
mgr Anna Maria Karczewska, mgr Marcin Czakon, mgr Bartłomiej Krzos
16:00
25
L|D
DR ELŻBIETA JANUSZEWSKA
mgr Izabella Januszewska, dr Andrzej Januszewski
11:00
35
G|L|D|50
DR ANNA SUGIER-SZEREGA
14:00
80
D|50
DR AGNIESZKA STOLARSKA
10:00
20
25
50
G|L|D
20
G|L
50
L|D|50
20
G|L
30
G|L|D|50
60
20
P|G|L|D
10:00
DR ANETA WÓJCISZYN-WASIL
11:00
DR JACEK GOLBIAK, dr Monika Hereć
DR AGATA CELIŃSKA-MISZCZUK
9:00,
10:00
9:00
DR ELŻBIETA HŁAWACZ-PAJDOWSKA
K150
Ekstrakcja produktów roślinnych
DR AGNIESZKA SZMAGARA
dr Emilia Fornal, dr Marek Florek, dr Robert Mroczka, mgr Anna Stachniuk
K152
Estonia - niewielki kraj, wielka przygoda
DR AGNIESZKA LENART. Magdalena Nowak, Karolina Wojda, Joanna
Kozieł, Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej KUL
K153
K154
Etniczny Lublin dawniej i dziś
Falujący świat
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
16.09
MGR ALICJA RUT RUTOWICZ
DR JAKUB NOWAK, mgr Dorota Nowak
9:00
9:00
15:00
12:00
L
L|D
UCZELNIE
kod
P
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
29
człowiek • nauka • pasja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
kod
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
K157
K158
K160
Fenomen amoralizmu - ćwiczenia filozoficzne
Fenomen amoralizmu: jego źródła i rodzaje
Finanse w praktyce, czyli co trzeba wiedzieć idąc do banku
From Sherlock Holmes to forensic science: legal vocabulary
in books and films
Gospodarka niskoemisyjna – szansa czy represja?
DR JACEK FRYDRYCH
K162
K164
18.09
DR DOROTA MIKULSKA
MGR BEATA PANASIUK, mgr Anna Rejniewicz
12:00
DR JACEK FRYDRYCH
DR KAMILA SOBIERAJ
19.09
20.09 miejsca adresat
12:00
9:00
30
30
100
D|50
30
G|L
70
G|L
25
L
30
P|G|L
L|D
L|D
K165
Grupy krwi - od czego zależą i jak je badać?
K166
Hic sunt dracones... Czy potrafisz przeczytać średniowieczną
mapę?
MGR JADWIGA JAŹWIERSKA
K167
Historia jest nudna? Nic podobnego! Opowieści o dziejach,
miłości i przygodzie w literaturze polskiej II połowy XIX wieku
DR GRZEGORZ GŁĄB
10:00
50
G|L|D
K169
HTML5 i CSS3 - nowe możliwości
MGR KATARZYNA MAJCHEREK,
lic. Paweł Mazur, Anna Mazur, mgr Beata Kraska
10:00
30
L
K170
Idea chmury obliczeniowej
MGR MIKOŁAJ KOSYRA, lic. Paweł Niewęgłowski
10:00
50
G|L|D|50
K171
Igła czy szpilka, czyli rośliny iglaste wokół nas
MGR INŻ. EWA MACKOŚ-IWASZKO
dr Magdalena Lubiarz, dr inż. Piotr Kulesza, mgr Marek Solski
9:00
25
R
K172
Igraszki słowem w rosyjskiej mowie
MGR BARBARA OKULSKA, dr Marcin Okulski
30
G|L
1
L|D
50
G|L|D|50
50
G|L
K176
Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
MGR MARTA WZIĄTEK, mgr Dorota Maj
K177
Innowacyjne systemy operacyjne
Interesujący układ liczbowy - trójkąt Pascala i jego
zastosowania
MGR MIKOŁAJ KOSYRA, lic. Paweł Niewęgłowski
K180
Italia ? la pizza, czyli w świecie włoskiej pizzy
MGR ALEKSANDRA KRAUZE-KOŁODZIEJ
K181
Jak bardzo hiszpański jest język hiszpański?
DR JANUSZ BIEŃ, mgr Verónica Barrera Gutierrez, mgr Tomasz
Niestorowicz, mgr Piotr Wasilewski
K183
K184
K185
UCZELNIE
17.09
11:00 11:00
10:00 10:00
9:00
DR ANNA SIEROSŁAWSKA
dr Anna Rymuszka, mgr Agnieszka Welman
K179
K186
K187
K188
K189
K190
K191
K192
K193
K194
30
16.09
Jak dobrze przygotować się do wystąpień publicznych?
DR PAWEŁ GONDEK
lic. Aneta Grabowska, Mateusz Maj, Elżbieta Kiergiet-Szkutnik
Jak działają bufory?
Jak Freud opowiedziałby o psychoanalizie w języku
angielskim? English in Psychology
Jak hodować komórki zwierzęce?
Jak komunikować się z dzieckiem niesłyszącym
i słabosłyszącym?
Jak mieszkają owady?
9:00,
10:00
11:00
od 9:00, 9:00,
do 15:00 10:00
9:00, od 9:00, od 9:00,
10:00 do 15:00 do 15:00
11:00
10:00
MGR PATRYCJA JĘDRZEJEWSKA, dr Adam Kiersztyn
Jak być skutecznym w poszukiwaniu pracy? Warsztat
komunikacji interpersonalnej
Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Jak ubrać się z klasą?
Jak czytać, jak słuchać, jak oglądać, by lepiej rozumieć
przekazy medialne? O kompetencjach medialnych seniorów
Jak dalece okoliczności działania mogą zmienić jego ocenę
moralną?
Jak dokonywać prezentacji podczas wystąpień publicznych?
Trening
Jak działa zemsta? Psychologiczne aspekty zachowań
odwetowych
10:00 10:00
9:00
9:00,
11:00
50 P|G|L|D|50
10:00
40
G|L
20
L|D|50
50
G|L|D|50
25
50
10:00
30
L
9:00
20
L|D
11:00
22
L
25
L|D|50
12
G|L
25
G|L
20
L
MGR EWELINA OKONIEWSKA
13:00 13:00 13:00
MGR GRAŻYNA ŁABĘCKA
11:00
DR JUSTYNA SZULICH-KAŁUŻA
16:00
MGR ANNA KRAJEWSKA
dr Wojciech Lewandowski, mgr Maria Pleskaczyńska
10:00
9:00
MGR MARTA WZIĄTEK
DR MICHAŁ JANSON, dr Małgorzata Artymiak, dr Justyna Iskra
11:00
12:00
11:00,
12:00
DR AGNIESZKA SZMAGARA
dr Marek Florek, dr Robert Mroczka, dr Emilia Fornal, mgr Anna Stachniuk
MGR AGNIESZKA CZUSZ, mgr Joanna Grądziel
11:00
10:00
DR IWONA ZWOLAK
DR ALEKSANDRA BOROWICZ
12:00
25
P
MGR MAREK SOLSKI
dr Magdalena Lubiarz, dr inż. Piotr Kulesza, mgr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
13:00
30
R|P
adresat:
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
kod
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
16.09
K197
K199
K201
K202
K204
Jak nie zmarnować okresu młodości?
Jak portale społecznościowe wpływają na nasze życie?
Jak powstaje dom? Chcę być architektem
DR MAŁGORZATA ŁOBACZ
10:00
Jak powstaje energia z wody – wirtualna wycieczka nad Solinę
DR KLAUDIA GIORDANO
Jak przełożyć strategię na działanie?
ROBERT PANKIEWICZ
10:00
25
50
30
30
50
K207
Jak się oduczyć niepożądanych zachowań?
DR JUSTYNA ISKRA
dr Michał Janson, dr Małgorzata Artymiak
11:00
25
L
K208
Jak sobie radzić ze stresem w szkole?
DR ELŻBIETA TALIK
10:00,
12:00
20
G
K209
Jak statystyka może ułatwić życie? Podstawowy kurs obsługi
wybranych pakietów statystycznych
DR ADAM KIERSZTYN, mgr Patrycja Jędrzejewska
11:00, 11:00,
12:00 12:00
15
50
K211
Jak to było zanim zaczęliśmy pisać na papierze?
MGR JOLANTA WASILEWSKA, lic. Andrzej Szponar
11:00,
12:00,
13:00,
14:00
25
K212
Jak udzielić pierwszej pomocy? ASPP KUL zaprasza
DR AGATA CELIŃSKA-MISZCZUK
Dominika Ziółkowska, lic. Emilia Kowalczyk
12:00,
12:00
15:00
25
G|L
K214
Jak wygrać walkę z legalnym okradaniem absolwentów polskich
uczelni z pracy i perspektyw zawodowych, czyli doświadczenia
Szwajcarii, Szwecji, Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii i 20 innych
społeczeństw prawdziwej wolności i socjalizmu
DR HAB., PROF. NADZW. ANTONI STASCH, Dominika Kuik, lic. Patryk
Olszowy , lic. Violetta Pacholarz, mgr Weronika Kuczek
10:00
100
G|D|50
K215
K217
Jak wykorzystac swój potencjał i odnieść sukces zawodowy?
Jak zdrowo żyć? Higiena umysłu i ciała
DR BEATA JAKIMIUK
10:00
10:00
30
25
L
G|L
K218
Jak zostać bankierem?
PROF. DR HAB. MARIAN ŻUKOWSKI, mgr Ilona Skibińska-Fabrowska
9:00,
13:00
120
P|G|L
MGR ALEKSANDRA KRAUZE-KOŁODZIEJ
11:00 11:00
30
G|L|D|50
9:00
20
K222
K223
K224
K226
K227
K229
K230
K231
K232
K233
K236
K237
Jedzą, piją, lulki palą,Tańce, hulanka, swawola w starożytności, czyli jak ucztowali Grecy i Rzymianie?
Jestem dorosły - chcę pracować. Jak skutecznie komunikować sie w miejscu pracy?
Język hiszpański w 20 krajach świata. Mapa interaktywna
Język lata jak łopata. Skargi, plotki i oszczerstwa w antyku
i dziś
Język współczesnych piosenek rosyjskich - analiza
gramatyczna i socjokulturowa (warsztat)
Językowe KULuary
Kiedy inność zaczyna nas pasjonować…, Mobius, czyli jak
rozwijać wrażliwość międzykulturową
Kiedy, jak i dlaczego warto skorzystać z pomocy
psychoterapeuty?
Kiedy jestem płodna, a kiedy nie?
19.09
11:00
DR INŻ. S. ANNA TEJSZERSKA
15:00
10:00,
12:00,
15:00
9:00
DR PIOTR MAMCARZ, mgr Izabela Mamcarz
DR EWA DOMAGAŁA-ZYŚK
10:00,
11:00
DR JANUSZ BIEŃ, mgr Verónica Barrera Gutierrez, mgr Tomasz
Niestorowicz, mgr Piotr Wasilewski
Klonowic, Kochanowski, Kromer. Co ich łączy, a co dzieli?
Kolegować się, kumplować czy przyjaźnić? Instrukcja
budowania mądrej przyjaźni
MGR GRAŻYNA ŁABĘCKA
Kolorowe emocje - czy znamy znaczenie uczuć?
DR BEATA KOSTRUBIEC-WOJTACHNIO
MGR STANISŁAWA KONEFAŁ
P
G|L|D|50
60
G|L|D|50
30
G|L|D|50
20
G|L
22
L|D|50
20
L|D|50
40
G|L
30
G
50
G|L
9:00
30
P|G
10:00,
11:00
20
P
12:00
9:00,
10:00
10:00
14:00
DR KRZYSZTOF CIEPLIŃSKI
MGR AGNIESZKA SUCHENEK
R
G|L
MGR EWA BORKOWSKA
mgr Ewa Batyra, mgr Iwona Fijołek, dr Katarzyna Jakubów
DR MARIUSZ WOŁOŃCIEJ
G|L|D
G|L|D|50
40
11:00,
12:00
DR AGATA ŁUKA
DR MAŁGORZATA WIDEŁ-IGNASZCZAK
20.09 miejsca adresat
17:00
MGR MIKOŁAJ KOSYRA, lic. Piotr Pietras, mgr Przemysław Kusaj
Kiedy szczęście mnie to spotka, jak wygrana w totolotka..., czyli MGR KATARZYNA ZIĘTEK-KWAŚNIEWSKA
elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
18.09
12:00
9:00,
10:00
11:00 11:00
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
UCZELNIE
K221
17.09
31
człowiek • nauka • pasja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
kod
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
K238
Kolorowe laboratorium - wskaźniki pH
DR AGNIESZKA SZMAGARA
dr Marek Florek, dr Robert Mroczka, mgr Anna Stachniuk
K239
K240
K241
K242
Kolory metafory
Kolory pustyni
Komunikacja interpersonalna - rozwiązywanie sporów
Koncert Chóru KUL - John Rutter Magnificat
Kontrola obrazu. O manipulacyjnych kontekstach
wizualności
Koreańska kultura i sztuki walki
K243
K244
K250
Krym - półwysep na styku kultur
K255
K256
K257
K258
K260
UCZELNIE
K261
10:00
20:00
12:00,
13:00
11:00
DR LECH BUCZEK
DR AGNIESZKA LENART
9:00
9:00
G|L|D|50
25
L|D|50
40
G|L
35
G|L|D|50
G|L
P|G
G|L
P
11:00
30
MGR MICHAŁ DOLECKI, lic. Dorota Oleszczuk, lic. Piotr Kurowski
10:00
40
G|L|D
DR INŻ. S. ANNA TEJSZERSKA
9:00
35
G|L
Książka w kołysce
MGR IWONA KASIURA
14:00
30
G|L
Kudłate i skrzydlate zwierzęta chronione wokół nas
MGR INŻ. EWA MACKOŚ-IWASZKO
dr Magdalena Lubiarz, dr inż. Piotr Kulesza, mgr Marek Solski
12:00
25
R
DR MAŁGORZATA WIDEŁ-IGNASZCZAK
10:00
35
G|L|D|50
40
G|L
25
R|P
50
G|L
30
G
13
G|L
20
R|P
25
R
55
P|G|L|D|50
30
L|D|50
30
50
G|L|D|50
30
P
30
R|D
30
60
G|L|D|50
Kultura Rosji – architektura, malarstwo, teatr, muzyka –
prezentacja multimedialna
Kurs na Petersburg
Kwiatozwierz - kwiat, czy zwierzę?
Leonardo Fibonacci i naturalne piękno. O ciągu Fibonacciego
i liczbie Fi
Lepiej kombinować czy wariować? Wprowadzenie do
kombinatoryki
12:00
MONIKA SIDOR
MGR DOROTA NOWAK
dr Jakub Nowak, mgr Anna Gronba, mgr Katarzyna Grąz
11:00
12:00
MGR PATRYCJA JĘDRZEJEWSKA, dr Adam Kiersztyn
9:00,
10:00
10:00,
12:00
DR ADAM KIERSZTYN, mgr Patrycja Jędrzejewska
DR EWA SAJNAGA
dr Maciej Masłyk, dr Monika Jach, dr Konrad Kubiński
K263
Liczymy po marsjańsku
DR ADAM KIERSZTYN, mgr Magdalena Zoła, mgr Patrycja Jędrzejewska
9:00,
10:00
K264
Liście, listki i listeczki, czyli jak rozpoznać drzewo liściaste?
MGR INŻ. EWA MACKOŚ-IWASZKO
dr Magdalena Lubiarz, dr inż. Piotr Kulesza, mgr Marek Solski
10:00
K266
Lublin - miasto trzech rzek
Lublin i Lubelszczyzna (XIV- XX w.) w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
Łże jak pies
Maksymalny przepływ w sieci transportowej
Mała Akademia Demokracji. Warsztaty dla szkół
podstawowych
DR RADOSŁAW MENCFEL, dr Małgorzata Poniewozik
K272
Mały potrafi... Wielopokoleniowo o życiowych pasjach
DR MARIA OPIELA, S., dr Dorota Bis, mgr Edyta Piekarz
K276
K278
Medialny taniec śmierci
Mens sana in corpore sano – fenomen greckiego sportu
DR MIROSŁAW CHMIELEWSKI, mgr Izabela Piątek, mgr Damian Belina
K270
50
60
20
0
L|D|50
Lepsze mleko, czyli biotechnologia na co dzień
K268
K269
P|G
24
K262
K267
20.09 miejsca adresat
12
MGR TOMASZ PECIAKOWSKI, dr hab. Arkadiusz Jabłoński
Kropki i paski, czyli biedronki i stonki
K254
32
MGR ZDZISŁAW CIESZKOWSKI
K248
K253
19.09
12:00
11:00
DR PIOTR MAMCARZ, mgr Izabela Mamcarz
DR MAGDALENA LUBIARZ
mgr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko, dr inż. Piotr Kulesza, mgr Marek Solski
K252
18.09
13:00,
14:00
MGR KATARZYNA ALBINIAK
Koszmar depresji u młodzieży - jak temu zaradzić?
Kryptologia, czyli jak szyfrować wiadomości i jak łamać szyfry
oraz jak użyć do tego celu sztucznych sieci neuronowych
Krzywe domy - czyli przez dziurkę od klucza do pracowni
architekta
17.09
DR IRENEUSZ PIEKARSKI
DR ELŻBIETA JANUSZEWSKA
mgr Izabella Januszewska, dr Andrzej Januszewski
K246
16.09
DR ANGELIKA MODLIŃSKA-PIEKARZ
9:00
9:00
11:00
10:00
9:00
14:00
DR HAB., PROF. NADZW. ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI
DR ARMEN GRIGORYAN
10:00
11:00
MGR EULALIA SMUGA-FRIES
MGR ALICJA NARECKA, dr hab., prof. nadzw. Krzysztof Narecki
adresat:
11:00
11:00
9:00
9:00
L
P|G|L
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
K280
K281
K282
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
16.09
Metoda wyznaczenia opłacalności montażu Instalacj LPG
MGR BEATA KRASKA
lic. Piotr Kurowski, lic. Dorota Oleszczuk, mgr Katarzyna Majcherek
12:00
30
L
BEATA KRASKA
lic. Piotr Kurowski, lic. Dorota Oleszczuk, mgr Katarzyna Majcherek
14:00
30
50
Metoda wyznaczenia opłacalności montażu Instalacji LPG.
Projekt 50+
Metodologiczne granice interpretacji teorii ewolucji
17.09
18.09
19.09
20.09 miejsca adresat
16:00
DR DARIUSZ DĄBEK
55
P|D|50
12:00
20
G|L|D|50
10:00,
11:00
25
P|G
R|P
K283
Metody destylacji
DR MAREK FLOREK, dr Agnieszka Szmagara, mgr Anna Stachniuk, dr
Robert Mroczka
K287
Miasto jako żywy organizm
DR JANINA ZABIELSKA
K288
K289
Mieszkamy wśród roślin egzotycznych
Mikroświat
Młodość muzyka pasja - koncert młodzieżowej orkiestry
Piotra Zabielskiego
DR INŻ. KATARZYNA KARCZMARZ
DR HENRYK SKRZYPEK, mgr Emil Zięba
9:00
30
15
DR HAB. AGNIESZKA SCHULZ-BRZYSKA
dr hab., prof. nadzw. Iwona Sawulska
11:00
161 P|G|L|D|50
K291
Młodzi pasjonaci sztuki - muzyka i plastyka
DR HAB., PROF. NADZW. IWONA SAWULSKA
dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
K292
Modele kobiecości i męskości w przekazach medialnych
DR IWONA ULFIK-JAWORSKA
K293
Modlitwa Babci na wagę złota
Moskwa-Władywostok, czyli podróż Koleją Transsyberyjską
przez Rosję
DR HAB. MAŁGORZATA TATALA, dr Konrad Janowski
K290
K296
DR MAGDALENA KAWĘCKA
12:00
10:00
10:00,
11:00
11:00
10:00
G|L
300
R|P|G|L|D|50
25
G|L|D
30
P|G
50
G|L|D|50
24
P
50
G|L
K298
Mszyce i inne owady w ogrodzie
DR MAGDALENA LUBIARZ
dr inż. Piotr Kulesza, mgr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko, mgr Marek Solski
K299
Multimedia Contest on English Language and Culture
MGR KATARZYNA PLEBANEK-KAROLAK, mgr Agnieszka Turska
Na tropie roślinnego DNA
DR HAB., PROF. NADZW. EWA SKÓRZYŃSKA-POLIT,
mgr Mariusz Spaczyński, dr Aleksandra Seta-Koselska, mgr Agnieszka
Betlej , mgr Paweł Patrzylas
10:00 10:00
30
L
MGR KATARZYNA MAJCHEREK, lic. Bartosz Wojciechowski, lic. Łukasz
Mrugała, mgr Beata Kraska, mgr Magdalena Zoła
9:00
30
L
20
G|L|D
K300
K301
K303
K304
K305
K306
K307
K309
Najciekawsze zagadki Matematyki, z którymi ciężko jest się
zgodzić
Napisz scenariusz swojego SUKCESU
Naruszenie dóbr osobistych w Internecie - symulacja
rozprawy sądowej
Nauczymy cię odpowiednio myśleć - o manipulacji
w mediach
Nauka i społeczeństwo: kto ma prawo do mojego DNA?
Neurofeedback - możliwości regulacji stanu własnego
umusłu
Neuroscience dla zielonych, czyli wprowadzenie do
neuronauki
10:00
10:00
MGR DOROTA FILIPIUK
DR HAB., PROF. NADZW. ANDRZEJ HERBET, dr Paweł Zdanikowski, mgr
Michał Hałasa, mgr Przemysław Filipowicz, mgr Piotr Kędzierski
9:00
150 G|L|D|50
DR LECH BUCZEK
12:00
50
G|L
DR JUSTYNA HERDA, dr Urszula Czyżewska
9:00
50
G|L|D|50
25
G|L|D|50
25
G|L|D
11:00
MGR KATARZYNA SERAFIN
10:00,
11:00
DR BIBIANNA BAŁAJ
Michał Eryk Południok, Marta Ratomska, Bartek Kiljanek, Łukasz Miciuk
DR MICHAŁ WYROSTKIEWICZ
mgr Maria Białonoga-Gosik, mgr Ewelina Bal, mgr Wioleta Chajkaluk
9:00,
11:00
50
L|D|50
Nietypowe kwiaty - wystawa fotografii makro
Niewidzialna orkiestra
Niezwykłe drzewa naszych parków
Nobliści Ameryki Łacińskiej
DR EWA TRZASKOWSKA, mgr inż. Paweł Adamiec
Nowa polszczyzna. Jak zrozumieć (bardzo) młodych Polaków?
DR AGNIESZKA KAROLCZUK
MGR MIKOŁAJ KOSYRA, mgr Przemysław Kusaj
0
20
40
50
40
50
R|P|G|L|D|50
Nowoczesne interfejsy użytkownika
Nowoczesne rozwiazania dla parków i osiedli - wystawa
prac
9:00 9:00 9:00 9:00
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
12:00
11:00
9:00
17:00
14:00
0
R|P|G|L|D|50
K311
Nie mogę żyć bez komórki, czyli o uzależnieniu od mediów
K312
K313
K314
K316
K317
K319
K320
10:00
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
MGR MARCIN MATYS
DR EWA TRZASKOWSKA, dr Joanna Renda, mgr inż. Paweł Adamiec
MGR MONIKA ŁAKUTA
MGR INŻ. PAWEŁ ADAMIEC, dr Ewa Trzaskowska
9:00
9:00
9:00
9:00
R|P
P
G|L|D
50
G|L|D|50
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
UCZELNIE
kod
33
człowiek • nauka • pasja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
kod
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
K321
Nowoczesne technologie w życiu seniora
MGR AGNIESZKA PARADZIŃSKA, dr Magdalena Łapińska-Chrzczonowicz,
mgr Katarzyna Majcherek, mgr Beata Kraska
K322
Nowy wymiar prezentacji
MGR BEATA KRASKA
lic. Dorota Oleszczuk, lic. Piotr Kurowski, mgr Katarzyna Majcherek
Nowy wymiar prezentacji. Projekt 50+
MGR BEATA KRASKA
lic. Dorota Oleszczuk, lic. Piotr Kurowski, mgr Katarzyna Majcherek
K323
K324
K325
K326
K327
K328
K330
K331
K332
K333
K334
K335
K336
K337
K338
K339
UCZELNIE
K340
34
O co walczą terroryści? Czyli o efektywnych sposobach na
zmanipulowanie poczuciem bezpieczeństwa
O czym szumią wierzby? Rośliny w ocenie stanu środowiska
16.09
O wolontariacie z pasją w mediach
DR WOJCIECH WCISEŁ
Obejrzyj świerszcza i pasikonika pod mikroskopem
DR MAGDALENA LUBIARZ
mgr Marek Solski, dr inż. Piotr Kulesza, mgr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
18.09
19.09
20.09 miejsca adresat
20
50
10:00
30
L
13:00
30
50
30
G
30
P|G|L|D
60
P|G|L
24
P
11:00
MGR OKSANA OSZOWSKA
DR WOJCIECH EJANKOWSKI
17.09
9:00,
10:00
9:00
9:00
13:00,
15:00
12:00
Oblicza samotności doświadczane przez osoby będące
w starszym wieku
Ochrona życia nienarodzonych. Tadeusza Stycznia ujęcie
dramatu uczestników aborcji
Od nauki do pasji - przykłady z życia Uniwersytetu
Od poczęcia człowiek
DR ELŻBIETA JANUSZEWSKA
dr Elżbieta Januszewska, dr Andrzej Januszewski
13:00
35
L|D|50
MGR ANITA MIRA SOBCZYK
mgr Anna Maria Karczewska, mgr Marcin Czakon, mgr Bartłomiej Krzos
17:00
25
L|D
R|P|G|L|D|50
Od Żeromskiego do Białoszewskiego. Dzienniki pisarzy polskich
DR HAB. ADAM FITAS
0
60
30
50
G|L|D|50
20
R|P
30
G|L
40
G|L|D
35
R|P|G|L|D|50
30
G|L
20
G|L|D
0
G|L|D
20
G|L
Odkrywanie tajemnic Wszechświata dzięki nowoczesnym
technologiom
Ogrody kieszonkowe , czyli ogród dla dzieci i z dziećmi
Ogrody starożytności – zapomniane skarby
Ojciec też człowiek! Czyli o tym, jak nastolatek może
budować pozytywną relację ze swoim ojcem
Okiełznać ADHD. Jak pomóc dziecku, rówieśnikom, rodzicom
oraz wychowawcom?
Okno i lustro, warsztaty z pisania dziennika bardziej i mniej
osobistego
Optymistycznie... To znaczy jak? Twoja nadzieja a Twój
charakter
DR MAREK PAWELEC, mgr Joanna Kapitan
MGR ALEKSANDRA GRABIAS, mgr Beata Wolska
9:00
10:00
9:00
10:00
DR INŻ. KATARZYNA KARCZMARZ, Olga Kropop
10:00
DR INŻ. PIOTR KULESZA
dr Magdalena Lubiarz, mgr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko, mgr Marek Solski
9:00
16:00
11:00
11:00
9:00
MGR IZABELLA JANUSZEWSKA, dr Elżbieta Januszewska
DR HAB. ADAM FITAS
9:00
9:00
MGR DIANA CISZEWSKA
MGR DAGMARA JABŁOŃSKA
9:00
9:00
9:00
9:00,
10:00
DR AGATA CELIŃSKA-MISZCZUK
G|L
G|L|D
K341
Osobistości socjologii
MGR EWELINA PYZIK
mgr Natalia Kopeć, mgr Joanna Kotlarek, mgr Magdalena Lipnicka
K342
Oznaczanie twardości wody
DR AGNIESZKA SZMAGARA
dr Marek Florek, dr Robert Mroczka, dr Emilia Fornal, mgr Anna Stachniuk
K344
Pan wzywał Milordzie? Czyli savoir vivre w dyplomacji
Pasja życia - sztuki piękne, muzyka na serio i z przymrużeniem oka
MGR ROBERT TABASZEWSKI
11:00
25
P|G
DR HAB. AGNIESZKA SCHULZ-BRZYSKA
dr hab., prof. nadzw. Iwona Sawulska
10:00
350
R|P|G|L|D|50
Pedagogika zabawy - zabawy i tańce integracyjne
MGR MARLENA WILGOCKA
20
L|D|50
Piekło w sieci – może spotkać także Ciebie. Realne
zagrożenia w Internecie
Pierwiastki życia – jak oznaczyć niektóre z nich w materiale
biologicznym
Pies infernalny, miejscowy osiłek i stary Prometeusz.
Bohaterowie prywatnej mitologii Zbigniewa Herberta
DR HAB., PROF. NADZW. ANDRZEJ KICIŃSKI
mgr Izabela Piątek, mgr Damian Belina
60
G|L|D
10
G|L
40
L
K346
K347
K348
K349
K350
9:00
adresat:
9:00
9:00
9:00
10:00,
12:00
10:00
9:00,
12:00
DR AGNIESZKA ŚCIBIOR, mgr Dorota Gołębiowska
MGR MAŁGORZATA PEROŃ
9:00
12:00
9:00
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
K351
Plagiat - kto na nim traci a kto zyskuje?
DR MICHAŁ WYROSTKIEWICZ
mgr Ewelina Bal, mgr Maria Białonoga-Gosik, mgr Wioleta Chajkaluk
K352
Plazma - czwarty szczególny stan materii
PROF. DR HAB. ZDZISŁAW WROŃSKI
mgr Mariusz Trzciński, mgr Andrzej Marek
K354
Po co komu psychologia? Podstawy nauk empirycznych
Pod płaszczem Maryi - jak idea wstawiennictwa Matki Bożej
stała się źródłem ikonograficznej herezji
K357
MGR INŻ. JAN KAMIŃSKI.
Paulina Olszowska, Mateusz Kapusta, Żaneta Pasieczna
Podejmując decyzje, postrzegając innych... kierować się sercem DR AGATA CELIŃSKA-MISZCZUK
czy rozumem? Rozwaga z perpektywy psychologii pozytywnej
K373
K374
19.09
20.09 miejsca adresat
50
Podstawy i gesty liturgiczne w liturgii obrządku łacińskiego
Poeta w muzeum. Inspiracje sztuką w poezji współczesnej
Poetyckie ekfrazy Wisławy Szymborskiej
DR ZBIGNIEW MICHAŁ GŁOWACKI, Dawid Mielnik, Alena Androsik
Poezja dźwignią reklamy, czyli o spodniach, których nie znosisz
DR HAB. ADAM FITAS
Polifonia religijna XVII i XVIII wieku
Polki i Polacy! Sprawdźcie swój język! Test z poprawności
językowej
Polski nie tylko dla Polaków
Pomnik nie musi być wielki - monety i medale z wizerunkiem Jana Pawła II jako dzieła sztuki
Pomysł na ogród inspirowany roślinami mięsożernymi
DR MIŁOSZ ALEKSANDROWICZ
MGR MAŁGORZATA PEROŃ
od 9:00
do 16:00
10:00,
10:00
11:00
11:00,
12:00
10:00
9:00
10:00
DR AGNIESZKA BIELAK
9:00
9:00
DR AGNIESZKA KAROLCZUK
DR AGNIESZKA KAROLCZUK
25
G|L
30
G|L|D|50
20
R
20
G|L|D
30
40
28
30
15
G|L|D
L
L|D|50
P|G|L|D
D
12:00
40
G|L|D
13:00
40
G|L|D
35
G|L|D|50
30
R|P
11:00,
9:00
13:00
DR DOMINIK MAIŃSKI
G|L|D|50
12:00 100 G|L|D|50
MGR PAULINA KOWALCZYK
K359
K372
18.09
12:00
Podchody dla dzieci
K371
17.09
9:00,
11:00
DR PIOTR MAMCARZ
K358
K362
K365
K366
K367
K370
16.09
9:00
DR INŻ. KATARZYNA KARCZMARZ
K378
Portret człowieka w sztuce
MGR ARTUR STRUG, dr inż. Piotr Kulesza, prof. dr hab. Małgorzata Urszula
Mazurczak, mgr Małgorzata Żak
K379
Poszedł Jasio na zakupy. Problemy optymalizacji na
przykładzie programowania liniowego
DR ADAM KIERSZTYN
mgr Patrycja Jędrzejewska
11:00
30
L
K380
Poznaj mikroskop elektronowy
DR JAKUB NOWAK
mgr Dorota Nowak, mgr Anna Gronba, mgr Katarzyna Grąz
12:00
20
P
Poznaj motyle
DR MAGDALENA LUBIARZ
dr inż. Piotr Kulesza, mgr Marek Solski, mgr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
24
P
K382
Poznaj skamieniałe drewno
DR JAKUB NOWAK,
mgr Dorota Nowak, mgr Anna Gronba, mgr Katarzyna Grąz
20
P
K383
Poznaj swoje preferencje zawodowe
DR HAB., PROF. NADZW. WOJCIECH OTRĘBSKI
10
G|L|D
K384
Poznaj tajemnicę ogrodów starożytności
DR INŻ. PIOTR KULESZA,
dr Magdalena Lubiarz, mgr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko, mgr Marek Solski
30
P
K385
Poznajemy to, co ultramałe i ukryte
Pozornie prawdziwe, w rzeczywistości fałszywe - rzecz
o sofizmatach w matematyce
15
G|L|D
50
L
K381
K386
11:00
45
G|L
13:00
13:00
10:00,
11:00
9:00
9:00
DR HENRYK SKRZYPEK, mgr Emil Zięba
10:00
MGR PATRYCJA JĘDRZEJEWSKA, dr Adam Kiersztyn
Pożyteczne czy nie pożyteczne?
MGR MAREK SOLSKI
dr Magdalena Lubiarz, dr inż. Piotr Kulesza, mgr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
12:00
30
R|P
K388
Pracowite dzieło bystrego oka i ostrożnej ręki artysty
MGR AGNIESZKA JARZĘBOWSKA, mgr Anna Krasuska, mgr Anna
Gabłońska, mgr Anna Filipiak, mgr Monika Chamera
10:00 10:00
25
G|L|D
K390
Prawdopodobieństwo - stan rzeczy, czy stan świadomości?
MGR ADAM KUBIAK
13:00
70
L|D
K391
Prawdziwa historia człowieka z La Manchy - musical
DR KS. MARIUSZ LACH SDB
Małgorzata Adamczyk, Łukasz Kmak, Mateusz Prażmo, Paweł Wróblewski
450
G|L|D
K394
Prawo Benforda, czyli jak nie oszukasz fiskusa
MGR PATRYCJA JĘDRZEJEWSKA
dr Adam Kiersztyn
K396
Prenatalna szkoła życia człowieka
DR HAB., PROF. NADZW. DOROTA KORNAS-BIELA
K387
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
11:00,
13:00
9:00
11:00
50
50
UCZELNIE
kod
G|L|D
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
35
człowiek • nauka • pasja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
kod
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
K402
K403
K404
K406
K407
K408
K413
Program Jestem dorosły - chcę pracować
Programowanie aplikacji mobilnych
Programowanie aplikacji na platformy mobilne
Projektowanie dla najmłodszych - warsztaty
Promieniowanie religijności dziadka na wnuka
Proste umysły sprytnych zwierzaków
Przyjrzyj się elektrycznej aktywności Twojego mózgu
DR BOŻENA SIDOR-PIEKARSKA
K414
Przyroda, kultura, człowiek w sztuce europejskiej i polskiej.
Pasjonujący świat codzienności w obrazach dawnych mistrzów
MGR MAŁGORZATA ŻAK, prof. dr hab. Małgorzata Urszula Mazurczak,
dr inż. Piotr Kulesza, mgr Artur Strug
12:00
45
G|L
K415
Przyroda, kultura, człowiek w sztuce europejskiej i polskiej.
Znane i mniej znane rośliny na obrazach
DR INŻ. PIOTR KULESZA, prof. dr hab. Małgorzata Urszula Mazurczak,
mgr Małgorzata Żak, mgr Artur Strug
11:00
45
G|L
K416
Psychodrama - mój świat na scenie
DR KRZYSZTOF CIEPLIŃSKI
20
L|D
K417
Pułapki pamięci - czy zapominanie zawsze jest złe?
Puszka Pandory czy puszka z Pandorą - czyli rzecz
o frazeologizmach pochodzenia antycznego
Reklama i narzędzia promocji wykorzystywane w banku
Romnażanie kwiatów - czyli jak rozmnażamy rośliny?
MGR AGNIESZKA CZUSZ, mgr Joanna Grądziel
11:00
25
G|L
12:00 12:00
50
P|G|L
K418
UCZELNIE
K420
K422
36
MGR MIKOŁAJ KOSYRA, lic. Paweł Niewęgłowski
16.09
17.09
19.09
20.09 miejsca adresat
9:00
18:00
MGR MIKOŁAJ KOSYRA, lic. Piotr Pietras
MGR INŻ. PAWEŁ ADAMIEC, dr Ewa Trzaskowska, dr Joanna Renda
18.09
10:00
10:00
12:00
DR HAB. MAŁGORZATA TATALA, dr Konrad Janowski
11:00
MGR ANNA DUTKOWSKA
12:00
MGR KATARZYNA SERAFIN
10:00,
12:00
MGR EDYTA MICHAŁEK
20
50
50
40
30
50
25
G|L
G|L|D|50
G|L|D|50
P
P|G
P
L|D|50
9:00
10:00
20
20
G|L|D
DR INŻ. KATARZYNA KARCZMARZ
13:00
25
R
DR AGNIESZKA STOLARSKA
R|P
K423
Rośliny chronione w parku i ogrodzie
MGR INŻ. EWA MACKOŚ-IWASZKO
dr Magdalena Lubiarz, dr inż. Piotr Kulesza, mgr Marek Solski
K424
Rośliny pod lupą
DR HAB., PROF. NADZW. EWA SKÓRZYŃSKA-POLIT,
dr Aleksandra Seta-Koselska, mgr Agnieszka Betlej, mgr Paweł Patrzylas,
mgr Mariusz Spaczyński
11:00, 11:00,
12:00 12:00
16
G|L
K425
Rośliny z probówki - nowoczesne metody hodowli
DR HAB., PROF. NADZW. EWA SKÓRZYŃSKA-POLIT
mgr Agnieszka Betlej, dr Aleksandra Seta-Koselska, mgr Paweł Patrzylas,
mgr Mariusz Spaczyński
11:00, 11:00,
12:00 12:00
16
L
K426
Rozwaga i charakter... oręż wobec wyzwań dzisiejszej
rzeczywistości?
DR AGATA CELIŃSKA-MISZCZUK
15:00
16
15:00
20
D|50
K427
RP Workshops
MGR RADOSŁAW FURMAGA
9:00,
10:00,
11:00
45 P|G|L|D|50
K429
Rycerskie rozrywki
MGR JOLANTA MAZUR, Aleksandra Berbeć, Izabela Caboń, Wiktoria
Benedykciuk, Katarzyna Dąbrowska
9:00,
11:00,
14:00
16
09:00
40
P
DR AGATA CELIŃSKA-MISZCZUK
16:00
16:00
20
D|50
9:00
25
L
DR MARIA OPIELA, S., dr Dorota Bis, mgr Ewelina Kozak
11:00
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
11:00
12:00
15:00
30
50
50
25
30
DR HAB., PROF. NADZW. ANTONI STASCH, dr Barbara Lubas, dr Jarosław
Przybytniowski, lic. Violetta Pacholarz, mgr Anna Krawczyk
11:00
100
K430
K431
K432
K433
K434
K437
K440
K441
K443
Rywalizacja gwarancją sukcesu i życiowego spełnienia?
Perspektywa psychologiczna
Rywalizujesz czy rezygnujesz? Myślisz, że wybór jest
konieczny?
Rzeź niewiniątek... - warto znać frazeologię!
Salvador Dalí
Samolubne replikatory. Kilka słów o genach i memach
Sawanci - upośledzeni geniusze
Senior w sieci... Wielopokoleniowo o życiowych pasjach
Setki tysięcy interesujących miejsc pracy. Projekt
Polsko-Niemiecko-Szwajcarska Dolina Ekologiczna - COP XXI
Siła argumentu czy argument siły? Jak zostać dyplomatą?
10:00,
11:00,
12:00
9:00
DR AGATA CELIŃSKA-MISZCZUK, dr Elżbieta Talik
DR JOLANTA KLIMEK
JUSTYNA PYSZCZEK
DR JUSTYNA HERDA
DR JUSTYNA ISKRA, dr Waldemar Klinkosz
MGR ROBERT TABASZEWSKI
13:00
K444
Skarga konstytucyjna w Polsce
MGR KONRAD KOZIOŁ
11:00,
18:00
K445
Skuteczna komunikacja interpersonalna - sztuka rozmowy
MGR ANNA STASIŃSKA-DYKA
18:00
adresat:
G
G|L|D|50
G
L
50
28
P
40
G|L|D|50
20
G|L
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
16.09
K448
Socjologia jest wszędzie!
MGR EWELINA PYZIK, mgr Magdalena Lipnicka, mgr Joanna Kotlarek,
mgr Artur Walasek, mgr Magdalena Jara
11:00 10:00
K449
Socjologia prawdę Ci powie?
Społeczeństwo obywatelskie czy milcząca większość?
Perspektywy i wyzwania.
Stań przed kamerą
Sterowanie komputerem za pomocą ruchów oczu lub głowy
MGR ALICJA RUT RUTOWICZ
9:00
K450
K452
K453
18.09
19.09
20.09 miejsca adresat
11:00 11:00
25
G|L
60 P|G|L|D|50
MGR OKSANA OSZOWSKA
13:00
40
G
MGR ŁUKASZ KACZMAREK
10:00 10:00
11:00
40
20
P|G|L
25
G|L
70
L|D|50
35
D|50
25
G|L
50
G|L|D|50
40
P|G|L
15
G
60
30
L|D|50
50
D|50
DR BIBIANNA BAŁAJ
K454
Stoy :) , czyli pogadanka o języku hiszpańskim w sieci
MGR JOANNA KUDEŁKO
K455
Strasburg, a może Genewa? O możliwości wnoszenia skarg
do międzynarodowych instytucji kontrolujących
przestrzeganie praw człowieka
DR ANNA SZAREK-ZWIJACZ
K456
Stres - radzenie sobie - choroba. Czy grozi Ci nadciśnienie?
MGR IZABELLA JANUSZEWSKA, prof. Stanisława Steuden
K457
Stres okiełznany - warsztaty radzenia sobie ze stresem
MGR JOANNA GRĄDZIEL, mgr Agnieszka Czusz
K458
Stres w szkole - jak sobie z nim radzić
DR MICHAŁ WYROSTKIEWICZ
mgr Wioleta Chajkaluk, mgr Maria Białonoga-Gosik, mgr Ewelina Bal
K459
Studia + pasja = kreatywność
DR ANNA KAWALEC
lic. Mateusz Pastuszak, lic. Albert Panas, lic. Karol Dawidek, lic. Patryk
Przygodzki
K460
Stwórz własną pocztówkę z wakacji
DR MAGDALENA ŁAPIŃSKA-CHRZCZONOWICZ
mgr Agnieszka Paradzińska
K461
K462
Stygmaty a nauka
Substancje, które nie lubią wody i związane z tym zjawiska
Symboliczna podróż poprzez historię Stanów Zjednoczonych: słowo - obraz - muzyka
K463
17.09
10:00,
12:00
10:00
11:00.
17:00
11:00
9:00
9:00,
11:00
12:00
11:00,
12:00
9:00
DR LIDIA FIEJDASZ
11:00
DR LUDOMIR KWIETNIEWSKI, mgr Paweł Adamek
11:00
DR HAB., PROF. NADZW. JAN KŁOS, mgr Dima Panto, Karolina Jurak
L
L
K464
Synteza aspiryny
ROBERT MROCZKA
dr Agnieszka Szmagara, mgr Anna Stachniuk, dr Marek Florek
13:00
20
L
K465
Szacujemy opłacalność wymiany sprzętów AGD i RTV
MGR BEATA KRASKA
lic. Dorota Oleszczuk, lic. Piotr Kurowski, mgr Katarzyna Majcherek
11:00
30
L
K467
Szczur jako organizm modelowy w badaniach biologicznych
DR AGNIESZKA ŚCIBIOR, mgr Dorota Gołębiowska
10
G|L
K468
Szkiełko i oko badacza, czyli jak dzisiaj możemy zbadać
nieznaną próbkę?
DR JAKUB NOWAK, mgr Dorota Nowak
14:00
K469
Szkoła malowania marmurków
MGR JOLANTA WASILEWSKA
mgr Sławomir Stasz, Barbara Wierzchowska, Monika Hunek, Elitsa Rikeva
9:00,
10:00,
11:00,
12:00
K471
Szkoła żydowska w literaturze polskiej
DR IRENEUSZ PIEKARSKI
K472
Sztuka autoprezentacji - czyli jak dobrze się zaprezentować?
MGR AGATA MARZEC
K473
Sztuka komunikacji interpersonalnej
MGR DOROTA MAJ
Sztuka pozytywnego myślenia - poznaj siłę wizualizacji!
MGR EWELINA BONDYRA-ŁUCZKA
K475
K477
K478
Sztuka słuchania
Sztuka ulicy jako forma komunikacji
Sztuka widziana oczami dziecka. Warsztat kreatywności
DR ANETA WÓJCISZYN-WASIL
Sztuki i sztuczki obronne roślin
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
20
11:00,
12:00,
13:00,
14:00
20 P|G|L|D|50
14:00
50
L|D
30
G|L|D
11:00
20
L
9:00
25
D
40
30
20
D|50
40
L|D
13;00,
15:00
K474
K479
9:00,
12:00
DR MAŁGORZATA SŁAWEK-CZOCHRA
MGR JAN KUROWIAK, mgr Urszula Gil
DR HAB., PROF. NADZW. EWA SKÓRZYŃSKA-POLIT
9:00,
14:00
12:00
10:00
10:00
10:00 11:00
11:00
10:00,
12:00
G|L
R
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
UCZELNIE
kod
37
człowiek • nauka • pasja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
kod
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
K480
Śladami wschodnich kultur
PROF. DR HAB. ARKADIUSZ JABŁOŃSKI
Aleksandra Rzewuska, Katarzyna Panasiuk
K481
Średnia modzie powiedziała, że mediana w środku stała...,
czyli o czym mówią podstawowe parametry statystyczne
MGR KATARZYNA ZIĘTEK-KWAŚNIEWSKA
11:00,
12:00,
13:00
K482
Świat liczb całkowitych
MGR MAGDALENA ZOŁA, mgr Katarzyna Majcherek, mgr Beata Kraska,
dr Adam Kiersztyn, Monika Drdzeń
11:00
K483
K484
K485
Świat w skali mikro, czyli rzecz o podglądaniu bakterii
K486
K487
Tajemnice Trylogii
Tak dla życia człowieka
Teoria Wielorakiej Inteligencji – czyli jak poznać swoje
mocne strony?
Terroryzm i filozofia
K488
K489
K491
Tęcza w laboratorium - chemia i świat barw
K492
To, co znasz, w jeszcze lepszym wydaniu
Trzy palce piszą a całe ciało pracuje - warsztaty kaligrafii
średniowiecznej
K493
DR WOJCIECH EJANKOWSKI
19.09
P
30
G
60
L|D|50
11:00
30
G|L|D
9:00
30
R|P|G|L
11:00 11:00
20
R|P|G|50
10:00
50
50
G|L|D
12:00
13:00
12:00
MGR AGATA MARZEC
MGR KARINA GAIK
10:00
MGR MIKOŁAJ KOSYRA, lic. Piotr Pietras, mgr Przemysław Kusaj
18:00
DR ARKADIUSZ ADAMCZUK
9:00
K495
Twoja pasja to Twoje powołanie
DR MICHAŁ WYROSTKIEWICZ, Paulina Stepnowska, Róża Jasionowska
K497
Twórcy współczesnych teorii ekonomicznych
ROBERT PANKIEWICZ
L|D
30
50 P|G|L|D|50
9:00,
10:00
MGR ANNA STACHNIUK, dr Agnieszka Szmagara, dr Emilia Fornal,
dr Marek Florek, dr Robert Mroczka
DR KATARZYNA JAKUBÓW
mgr Ewa Batyra, mgr Ewa Borkowska, mgr Iwona Fijołek
20.09 miejsca adresat
30
10:00
DR GRZEGORZ GŁĄB
DR HAB., PROF. NADZW. DOROTA KORNAS-BIELA
18.09
10:00 10:00
DR AGNIESZKA KUŹNIAR, dr Anna Szafranek-Nakonieczna, mgr Weronika
Goraj, mgr inż. Andrzej Górski
Turniej wiedzy o kulturze krajów niemieckojęzycznych
9:00
9:00,
11:00
10:00,
12:00
11:00
10:00,
11:00
12
G
50
G|L|D|50
20 P|G|L|D|50
20
L
30
L|D
50
G|L|D|50
30
R|P
Ucz się i baw się z Misiem Wową! Język rosyjski dla dzieci
DR MAŁGORZATA WIDEŁ-IGNASZCZAK
Uczuciowość człowieka i jej rozpoznawanie na wybranych
przykładach sztuki. Historia emocji w sztuce
Uczuciowość człowieka i jej rozpoznawanie na wybranych
przykładach sztuki. Ogrody a uczucia i emocje
Uczuciowość człowieka i jej rozpoznawanie na wybranych
przykładach sztuki. Wizerunki chorych i cierpiących w sztuce
MGR ARTUR STRUG, prof. dr hab. Małgorzata Urszula Mazurczak,
mgr Małgorzata Żak, dr inż. Piotr Kulesza
10:00
45
G|L
DR INŻ. PIOTR KULESZA, prof. dr hab. Małgorzata Urszula Mazurczak,
mgr Małgorzata Żak, mgr Artur Strug
11:00
45
G|L
MGR MAŁGORZATA ŻAK, prof. dr hab. Małgorzata Urszula Mazurczak,
dr inż. Piotr Kulesza, mgr Artur Strug
12:00
45
G|L
K502
Uniwersytet Lubelski - historia KULu
MGR IWONA PACHCIŃSKA
10:00,
12:00
K504
Usługi zewnętrzne w aplikacjach mobilnych
MGR MIKOŁAJ KOSYRA, lic. Piotr Pietras
17:00
K505
Utrzymaj kontakt ze światem
DR MAGDALENA ŁAPIŃSKA-CHRZCZONOWICZ
mgr Agnieszka Paradzińska
K506
Vestigiis personarum „Quo vadis” - czyli antyk nad Wisłą
W co ubrany jest wschodni ksiądz? Śpiew cerkiewny
i pokłony do ziemi... Spotkanie z chrześcijańskim Wschodem
W kulturowym tyglu
W poszukiwaniu prawidłowości w świecie bez pamięci.
Wprowadzenie do łańcuchów Markowa.
W świecie, którego nie widać i nie słychać
K499
K500
UCZELNIE
17.09
DR LECH GIEMZA
K494
K498
K501
K507
K508
K509
K511
K512
38
Świat nie jest piłką futbolową... Czy na pewno? Czyli
o związkach literatury i futbolu
Świat roślin mięsożernych
16.09
W świecie reakcji chemicznych
10:00,
12:00
9:00,
10:00
MGR HELENA BŁAZIŃSKA
MGR LESŁAW ŁESYK
DR KATARZYNA SOŁKOWICZ
10:00,
12:00
10:00,
12:00
10:00,
12:00
17
09:00
10:00 10:00 9:00
10:00,
12:00
10:00
25 P|G|L|D|50
50
G|L
15
50
50
G|L|D
60 P|G|L|D|50
25
G|L
DR ADAM KIERSZTYN, mgr Patrycja Jędrzejewska
12:00
30
L|D
DR KATARZYNA MARIAŃCZYK, mgr Małgorzata Kulik
11:00
20
G|L
20
G|L|D|50
DR MAREK FLOREK
dr Agnieszka Szmagara, mgr Anna Stachniuk, dr Robert Mroczka
adresat:
10:00
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
K513
Wady człowieka doskonałego
Walter Lippmann jako „Mover and Shaker”, czyli pasjonujące
losy niepokornego intelektualisty
MGR ANNA DUTKOWSKA
Warsztaty dziennikarsko-redaktorskie dla uczniów
gimnazjum
DR ANNA JEZIORKOWSKA-POLAKOWSKA
lic. Natalia Denysiuk, lic. Magda Małysz, lic. Anna Pudło, lic. Katarzyna
Kuśnierz, Kinga Bogusiewicz, Iwona Kuczyńska
Warsztaty turystyczne – Fascynująca Rosja
Wesołe przygody Maszy i niedźwiedzia (warsztaty językowe
dla dzieci)
Why European Integration is so important? Unknown facts
and data
Wiara w naukę
DR AGNIESZKA LENART
K514
K516
K517
K518
K519
K520
DR DARIUSZ DĄBEK
K522
K527
K528
K530
Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym
Wolontariat - dlaczego ludzie pomagają innym?
Words Matter czyli o znaczeniu słów w języku angielskim
Wpływ społeczny i władza społeczna w ujęciu B.H.Ravena
Współpraca i wojna w przyrodzie: symbioza, konkurencja,
pasożytnictwo
Wszystko ma swoje pH - rzecz o coca-coli, oranżadzie,
mleku, wodzie, herbacie i kwaśnych deszczach
Wychowanie prenatalne wyrazem troski o poczęte dziecko
Wykorzystanie laserowej mikroskopii konfokalnej (LSM)
oraz elektronowej w naukach biomedycznych
Wykreuj swoją kreatywność!
Wymyślmy pieniądz
Wystawa prac introligatorskich wykonanych w Pracowni
Introligatorskiej BU KUL
MGR ALEKSANDRA GRABIAS
K538
K539
K541
K546
K547
19.09
20.09 miejsca adresat
14:00
9:00,
10:00,
11:00,
12:00
9:00
11:00
10:00
10:00,
13:00
17:00
DR ANNA KOSIŃSKA
DR JACEK GOLBIAK, dr Monika Hereć
K536
18.09
12:00
DR AGNIESZKA LENART, Aneta Ciecieląg, Karolina Wojda, Magdalena
Nowak, Katarzyna Siczek, Justyna Kopeć
Wielkości planckowskie a struktura mikroświata
K535
17.09
MGR EULALIA SMUGA-FRIES
K521
K534
16.09
DR KATARZYNA BRAUN
9:00,
14:00
12:00
10:00
10:00 11:00
MGR AGNIESZKA GRYTA
DR MICHAŁ JANSON, dr Justyna Iskra, dr Małgorzata Artymiak
DR ANNA KREFT, mgr Anna Skrabucha, mgr Ewelina Lech-Pituch
11:00
10:00,
12:00
DR AGNIESZKA WOLIŃSKA, dr Anna Szafranek-Nakonieczna, dr Jakub
Ciepielski, mgr Weronika Goraj, dr Artur Banach
10:00 10:00
MGR ALEKSANDRA GRABIAS, mgr Beata Wolska
11:00
DR HENRYK SKRZYPEK, mgr Waldemar Kazimierczak, dr Tomasz Skrzypek
10:00
10:00
10:00
MGR DOROTA FILIPIUK
PROF. DR HAB. MARIAN ŻUKOWSKI, mgr Ilona Skibińska-Fabrowska
10:00
MGR JOLANTA WASILEWSKA
Stanisława Mazurek, Barbara Wierzchowska, Monika Hunek, Alicja Żydek
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00,
11:00
50
G|L|D
40
L|D|50
30
G
25
G|L|D
20
R|P
80
L
55
P|D|50
50
L|D
60
30
25
25
G|L
L|D|50
12
P|L
20
R|P
30
G|L
15
L|D
20
145
G|L|D
0
R|P|G|L|D|50
16
G|L
G|L
P|G|L
P|G|L
Wyznacz obszar Natura 2000
DR MAŁGORZATA CHARYTANOWICZ
K549
Z głową w chmurach XXI w.
MGR KATARZYNA MAJCHEREK, mgr Beata Kraska, lic. Bartosz
Wojciechowski, lic. Łukasz Mrugała, mgr Agnieszka Paradzińska
11:00
30
L
K550
Z Herkulesem Poirot za pan brat
DR EDYTA KOCIUBIŃSKA, dr inż. Andrzej Kociubiński
10:00
25
G|L
K551
Z kwiatka na kwiatek. W barwnym świecie motyli
DR DANIEL KLICH, dr Rafał Łopucki, mgr Krzysztof Wojciechowski,
mgr Katarzyna Żukowska, mgr Sylwia Gielarek
20
P
K552
K556
Z wizytą w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
Zagram to zamiast Lubię to ? O erze grywalizacji słów kilka
Zajrzeć w głąb umysłu - rejestracja fal mózgowych za
pomocą EEG
Zamiast sałaty, jadalne kwiaty!
Zapis genetyczny a możliwości wychowania człowieka
Zarządzanie własną karierą - pierwszy krok
Zastosowanie mikroskopii elektronowej skaningowej oraz
transmisyjnej w chemii, przemyśle i kryminalistyce
60
80
G|L|D|50
20
G|L|D
20
30
20
R|P
15
L|D
K558
K559
K560
K562
K563
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
DR LIDIA FIEJDASZ
MGR DOROTA FILIPIUK
11:00,
13:00
12:00
10:00
MGR EMILIA ZABIELSKA-MENDYK
mgr Cudo Andrzej, dr Stróżak Paweł, mgr Zapała Dariusz
13:00
DR INŻ. KATARZYNA KARCZMARZ
DR MAREK JEZIORAŃSKI
DR HAB. BOHDAN ROŻNOWSKI
DR HENRYK SKRZYPEK, mgr Emil Zięba
11:00,
13:00
18
13:00
12:00
12:00
10:00 10:00
9:00
G|L|D|50
L
L
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
UCZELNIE
kod
39
człowiek • nauka • pasja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
kod
K564
K567
K570
tytuł projektu
Zastosowanie mikroskopii elektronowej skaningowej oraz
transmisyjnej w naukach biologicznych i medycynie
Zielone warsztaty , czyli eko-florystyka
Zobacz rośliny, których nie widać. Fitoplankton jako
producent materii organicznej w jeziorze
KIEROWNIK, autorzy
18.09
19.09
10:00
10:00
DR TOMASZ LENARD, dr Radosław Mencfel, dr Wojciech Ejankowski
DR MONIKA JACH, dr Ewa Sajnaga, dr Konrad Kubiński, dr Marek Pilecki
K573
Zostań mówcą doskonałym!
Zrozumieć cele swojego życia. Jak nadać im bieg i prowadzić
refleksję nad ich bilansem?
MGR DOROTA FILIPIUK
10:00,
12:00
10:00
13:00
DR ANDRZEJ JANUSZEWSKI, dr Elżbieta Januszewska
Zrozumieć dziadzia i babcię
MGR PAWEŁ BRUDEK, Karolina Krawczyk, Katarzyna Kuśmirska, Ewelina
Korfanty, Adrianna Matelowska
K576
Zwierzęta, które mogą żyć 4000 lat
MGR DOROTA NOWAK, mgr Anna Gronba, dr Jakub Nowak
K577
Zwierzęta na giełdzie. Czyli jak wykorzystać BYKA i NIEDŹWIEDZIA do zrobienia sobie przyjemnych wakacji i emerytury
DR KRZYSZTOF BEDNARZ
K578
Zwierzęta widoczne z kosmosu
MGR DOROTA NOWAK
dr Jakub Nowak, mgr Anna Gronba, mgr Katarzyna Grąz
20.09 miejsca adresat
9:00
DR INŻ. KATARZYNA KARCZMARZ, Olga Kropop
Zobacz swoje życie wewnętrzne
K575
17.09
DR HENRYK SKRZYPEK, mgr Emil Zięba, dr Tomasz Skrzypek
K571
K574
16.09
9:00
11:00
12:00
11:00
15
G|L
20
R|P
20
G|L
13
P|G|L|50
20
G|L|D|50
35
L|D|50
20
R
25
R|P
120
L|D|50
25
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Stalowa Wola
UCZELNIE
kod
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
16.09
K024
Barwy chemii
MGR ANNA GRONBA, mgr Katarzyna Grąz, dr hab. Tomasz Białopiotrowicz,
dr Jakub Nowak, mgr Dorota Nowak
9:00
K043
Budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami w szkole warsztaty dla uczniów
DR ANNA WITKOWSKA-PALEŃ, mgr Anna Mazur
K051
Chemia wokół nas
MGR ANNA GRONBA, mgr Katarzyna Grąz, dr hab. Tomasz
Białopiotrowicz, dr Jakub Nowak, Krzysztof Werner
K056
Ciekawa praca w Polsce i IV Rzeszy w sektorze nowych technologii
utylizacji trudnorecyklingowalnych trucizn, czyli ile km możesz
przejechać na wściekłej krowie, a ile na profilaktycznie
zlikwidowanej śwince?
DR HAB., PROF. NADZW. ANTONI STASCH,
mgr Anna Krawczyk, mgr Mariusz Iskra
K059
Co każdy powinien wiedzieć o pigułce gwałtu?
DR PIOTR TOMASZ NOWAKOWSKI, dr Mirosław Rewera, dr Jadwiga
Daszykowska, dr Bogdan Więckiewicz, dr hab., prof. nadzw. Roman
B. Sieroń
K060
K063
Co każdy powinien wiedzieć o sektach?
Co robić kiedy dziecko zaczyna wagarować?
DR PIOTR TOMASZ NOWAKOWSKI
DR PAWEŁ WITEK
17.09
18.09
19.09
20.09 miejsca adresat
20
P
20
G|L
20
P|G
0
G|L|D|50
12:00
30
L|D
13:00
16:00
30
30
L|D
20
P
30
L|D|50
9:00
9:00
9:00
G|L
K066
Co ukrywa w sobie las?
DR KLAUDIA GIORDANO
Jolanta Sokal, Krystian Grabowski, Sebastian Rut
K073
CV i rozmowa kwalifikacyjna - kreatywność i skuteczność
MGR EWELINA NOWAK
K077
Cyklony jako ekstremalne zjawiska fizyczne
PROF. DR HAB. ZDZISŁAW WROŃSKI
mgr Mariusz Trzciński, mgr Andrzej Marek
12:00
100
P|G|L|D
K084
Czy czasopisma młodzieżowe uczą myślenia?
DR PIOTR TOMASZ NOWAKOWSKI
12:00
30
G|L
Czy hałas nam szkodzi?
MGR KATARZYNA GRĄZ, mgr Anna Gronba, dr hab. Tomasz
Białopiotrowicz, dr Jakub Nowak, Michał Małys
25
P
K088
11:00
9:00
11:00
Projekty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbywają się na terenie Stalowej Woli w różnych lokalizacjach, aktualne sale i lokalizacje
dostępne są na stronie inernetowej www.festiwal.lublin.pl
40
adresat:
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
K089
K098
K101
K109
K110
K134
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
Czy i kiedy warto lub trzeba emigrować do IV Rzeszy lub
innych państw?
Czy można nie obawiać się konfliktów? Techniki
negocjacyjne i mediacyjne
Czy można uczyć się mniej a więcej umieć? Trening
koncentracji uwagi
DR HAB., PROF. NADZW. ANTONI STASCH, dr Barbara Lubas, mgr Izabella
Orzechowska, mgr Szymon Psonka, mgr Kornel Grobelny
Czy Polacy są lekomanami?
Czy postępowanie według wartości wyklucza korzyści? Jak
połączyć zdobywanie korzyści z rozwojem moralnym?
Dopalacze w polskim prawie
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09 miejsca adresat
9:00
0
DR MAGDALENA ŁUKA, dr Justyna Truskolaska
13:00
30
G|L|D|50
DR MAGDALENA ŁUKA, dr Justyna Truskolaska
11:00
30
G|L|D
30
G|L|D
20
P|G|L
100
L|D|50
25
G|L|D
DR MIROSŁAW REWERA, dr Piotr T. Nowakowski, dr Jadwiga Daszykowska,
dr Bogdan Więckiewicz, dr hab., prof. nadzw. Roman B. Sieroń
11:00
DR ANNA RÓŻYŁO
12:00
DR PAWEŁ BUCOŃ, dr Łukasz Domański, dr Marta Stepnowska
12:00
10:00,
12:00,
17:00
K135
Doświadczenia pokazowe z fizyki
PROF. DR HAB. ZDZISŁAW WROŃSKI
mgr Andrzej Marek, mgr Mariusz Trzciński
K136
Doświadczenia pokazowe z fizyki dla dzieci i młodzieży
PROF. DR HAB. ZDZISŁAW WROŃSKI
mgr Mariusz Trzciński, mgr Andrzej Marek
10:00,
12:00,
17:00
25
R|P|G
K137
Dotacje na biznes – czyli jak napisać dobry projekt?
MGR ANNA KRAWCZYK-SAWICKA, Wioletta Pacholarz
10:00
30
P|G|L|D
K138
Drugie życie auta
MGR KATARZYNA GRĄZ, mgr Anna Gronba, dr hab. Tomasz
Białopiotrowicz, dr Jakub Nowak, Dawid Romaniak
11:00
30
L
K143
Edukacja wobec młodzieży uzależnienych od gier
komputerowych
DR PAWEŁ WITEK, dr Danuta Grzesiak-Witek
17:00
30
P|G|L
9:00
0
G|L|D|50
9:00
0
K147
K151
K155
K156
K159
e-holdingi i holdingi polsko-szwajcarsko-niemieckie szansą dla
DR HAB., PROF. NADZW. ANTONI STASCH
kolejnych milionów bezrobotnych absolwentów polskich
uczelni lat 2014-2025
Energia boga słońca i boga podziemi - miliony interesujących
DR TOMASZ DZIECHCIARZ
miejsc pracy, niewyczerpane i tanie źródła czystej energii
Fast food dla mózgu, czyli telewizja i okolice
Feminizacja migracji
Filozofia sportu i kultury fizycznej
DR PIOTR TOMASZ NOWAKOWSKI
DR MIROSŁAW REWERA, mgr Mateusz Szast
DR MIROSŁAW REWERA, lic. Magdalena Furman, mgr Mateusz Szast
K161
Formalności skarbowe bez wychodzenia z domu – e-Deklaracje MGR DOROTA TOKARSKA
K163
Gaz łupkowy, czy glupkowy?
Ile kosztuje drzewo? Skarby przed domem i w mieście
DR KLAUDIA GIORDANO
K178
Inspiracje florystyczne
JOANNA NIEMIEC
K195
K200
K202
K205
K206
Jak bezpiecznie korzystać z Internetu i zapewnić
bezpieczeństwo własnemu komputerowi?
Jak napisać na komputerze zgrabny technicznie tekst?
Uwagi edytorskie
Jak postępować z odpadami?
Jak powstaje energia z wody - wirtualna wycieczka nad
Solinę
Jak racjonalnie podejmować decyzję w warunkach
niepewności? O podejmowaniu decyzji w ekonomii, etyce
i życiu codziennym
Jak się dogadać w domu i szkole? Podstawy skutecznej
komunikacji dla nastolatków
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
11:00
13:00
12:00
30
30
30
G|L|D
10:00,
17:00
25
L|D|50
9:00
0
G|L
12:00,
13:00
25
G
20
D
40
G|L|D
30
L|D
25
P
30
P
9:00
DR TOMASZ DZIECHCIARZ
K174
K182
9:00
14:00,
16:00
11:00
DR INŻ. ZBIGNIEW NAGÓRNY
DR PIOTR TOMASZ NOWAKOWSKI
dr Mirosław Rewera, dr Marek Ziemba
MGR ANNA GRONBA, mgr Katarzyna Grąz, dr hab. Tomasz
Białopiotrowicz, dr Jakub Nowak, Krzysztof Werner
13:00
12:00
14:00
DR KLAUDIA GIORDANO
G|L
L|D
MGR MARCIN CZAKON
mgr Anna Karczewska, mgr Anita Sobczyk, mgr Bartłomiej Krzos
17:00
20
G|L|D
DR ANNA RÓŻYŁO
10:00
20
P|G|L
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
UCZELNIE
kod
41
człowiek • nauka • pasja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Stalowa Wola
kod
K259
K271
K273
Märchenwelten - świat bajek braci Grimm
BOŻENA CYGAN
K275
Matematyczna wizja świata
DR MAREK NOWAK
K277
Medycznie kontrolowane stosowanie środków uzupełniających DR KRYSTYNA ANIOŁ-STRZYŻEWSKA
dietę-gwarantem zdrowia, sukcesów w nauce, biznesie i sporcie dr hab., prof. nadzw. Antoni Stasch, mgr Patrycja Prusaczyk
K216
K220
K245
K249
K279
K284
K297
Metoda Weroniki Sherborne w pracy z przedszkolakami
i dziećmi z klas 1-3
Metody efektywnej nauki
Mowa ciała na co dzień
K302
Namaluj muzykę – rozwijanie wyobraźni
K308
K318
Neurologia w służbie edukacji
Nowe Alternatywy (Fundusze Europejskie 50+)
Oblicza umysłu, czyli jak myśleć kreatywnie, lepiej
zapamietywać i uczyć się szybciej
K329
16.09
17.09
MGR PATRYCJA JĘDRZEJEWSKA, dr Adam Kiersztyn
18.09
DR DOMINIK TYRAWA
MGR DOROTA TOKARSKA
9:00
50
10:00 17:00
120 G|L|D
D|50
25
21 G|L|D|50
16:00
D|50
40
20
G|L
20
G|L
9:00
0
G|L|D|50
9:00
100
P|G|L|D
24
R|P
12:00 13:00
MGR DANUTA NOWAK
L
30
DR BEATA JANECZKO, dr Justyna Maciaszek
DR JUSTYNA TRUSKOLASKA, dr Magdalena Łuka
20.09 miejsca adresat
14:00
17:00
MGR ANNA KRAWCZYK-SAWICKA, lic. Patryk Olszowy, Mateusz Sztaba
DR INŻ. FRANCISZEK ŚWITAŁA
19.09
15:00
15:00
10:00,
12:00
12:00
11:00
40
40
P|G|L|D
MGR MATEUSZ SZAST, dr Mirosław Roland Rewera
9:00
DR JADWIGA DASZYKOWSKA, dr hab., prof. nadzw. Roman B. Sieroń,
dr Piotr T. Nowakowski, dr Mirosław Rewera
14:00
20
P|G
DR JADWIGA DASZYKOWSKA
12:00
50
25
D|50
30
P
100
P|G|L|D
G|L
MGR EWELINA NOWAK
16:00
MGR ANNA KRAWCZYK-SAWICKA, Wioletta Pacholarz
DR JUSTYNA MACIASZEK
dr Beata Janeczko, dr Justyna Kula-Lic, mgr Katarzyna Dziuba-Owsianka
11:00
P|G|L
D
K353
Plazma jako czwarty szczególny stan materii
PROF. DR HAB. ZDZISŁAW WROŃSKI
mgr Andrzej Marek, mgr Mariusz Trzciński
K356
Pochodzenie popiołów lotnych
MGR ANNA GRONBA, Bartłomiej Skoczylas, mgr Katarzyna Grąz, dr hab.
Tomasz Białopiotrowicz, dr Jakub Nowak
10:00
20
K363
Podstawy świata 4 kół
Pokolenie 50+ w globalnym Świecie, czyli możliwości XXI
wieku
MGR KATARZYNA GRĄZ, mgr Anna Gronba, Dawid Romaniak
12:00 12:00
30 P|G|L|D|50
MGR ANNA KRAWCZYK-SAWICKA, Patryk Olszowy, Mateusz Sztaba
15:00
30
D|50
Pole elektromagnetyczne wokół nas
MGR KATARZYNA GRĄZ, mgr Anna Gronba, dr hab. Tomasz
Białopiotrowicz, dr Jakub Nowak, Bartłomiej Skoczylas
12:00
30
L
K375
Popiół lotny - sposoby zagospodarowania
MGR KATARZYNA GRĄZ, mgr Anna Gronba, dr hab. Tomasz
Białopirotowicz, dr Jakub Nowak, mgr Dorota Nowak
10:00
25
L
K389
Praktyczne oblicze niezależności finansowej (FOREX), czyli
inwestycje na rynkach kapitałowych w praktyce
MGR ANNA KRAWCZYK-SAWICKA, lic. Patryk Olszowy, Mateusz Sztaba
10:00
30
P|G|L|D
K392
Prawnik pro bono
DR MARTA STEPNOWSKA
dr Janis Plebis, dr Monika Giżyńska, dr Paweł Bucoń
11:00
100
L|D|50
K395
Prawo rodzinne na co dzień
DR PAWEŁ BUCOŃ
prof. Anita Rodi?a, dr Katarzyna Dunaj, dr Marta Stepnowska
10:00
100
L|D|50
K397
Prezentacja klasyki filmu rosyjskiego
DR INŻ. FRANCISZEK ŚWITAŁA
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 100
K400
Problem dopalaczy w Polsce nadal aktualny czyli
„dopalaczowe never ending story”
DR MIROSŁAW REWERA, dr Jadwiga Daszykowska, dr Bogdan
Więckiewicz, dr Piotr T. Nowakowski, dr hab., prof. nadzw. Roman B.
Sieroń
K401
Problematyka współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa
Europy
MGR RENATA MATUSIAK, mgr Aleksandra Piskorowska
K405
Programowanie z wykorzystaniem środowiska programistycznego Microsoft Visual Studio
DR INŻ. ZBIGNIEW NAGÓRNY
K368
UCZELNIE
KIEROWNIK, autorzy
Jak wygrać w teleturnieju, czyli paradoks Monty'ego Halla
oraz inne paradoksy matematyczne
Jak zdobyć uczciwie i/lub legalnie 1 milion €?
Jednostka wobec globalizacji prawa
Korzystny procent. Czy rzeczywiście korzystny?
Krótkie warsztaty dla tych, których wiosna nie cieszy , czyli
jak radzić sobie z depresją?
Legenda o wiernym Gelercie
Małe elektrownie gwarancją bezpieczeństwa energii i wody
K213
42
tytuł projektu
K369
adresat:
13:00
11:00
11:00
10:00
D
30
G|L|D
30
L|D|50
0
G|L|D
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
tytuł projektu
K411
K412
Przemoc - to nie dla mnie! - warsztaty
profilaktyczno-wychowawcze
Przemoc w rodzinie a sposoby ograniczania tego zjawiska
przez procedurę niebieskiej karty
Przemoc w środowisku szkolnym – warsztaty dla nauczycieli
Przestępczość komputerowa a bezpieczeńśtwo w sieci
K421
Rodzina w systemie wartości młodzieży akademickiej
K428
Ruch ludowy na ziemiach polskich - historia i współczesność
Samorząd terytorialny w III RP - doświadczenia
i perspektywy
Segregujesz – odzyskujesz, czyli proste rady na odpady
Signs and notices
Skuteczna perswazja bez manipulacji - warsztaty
komunikacyjne
K409
K410
K435
K438
K442
K446
K451
K466
K510
K525
K529
K531
Sponsoring a prostytucja
Szczególne własności wody jako składnika środowiska
naturalnego
W poszukiwaniu źródeł zła. Od Teda Bundy do Mariusza
Trynkiewicza
Woda źródłem życia
Wpływ mass mediów na odbiorców
Współczesne sąsiedztwo w opinii mieszkańców Stalowej
Woli
K532
Współczesne zjawiska społeczne – nowe uzależnienia
K533
Współczesny obraz anoreksji psychicznej
Wyjść poza schemat, czyli jak zrozumieć i jak się porozumieć
z chorym psychicznie
K537
K543
K548
K554
K565
K566
Wystawa fotograficzna: Nasi partnerzy naukowi
Wzmacnianie pozytywne – czyli sztuka oddziaływania
wychowawczego
Zabawy z chustą
Zastosowanie podpisu elektronicznego w e-biznesie oraz
e-administracji
Zespół Aspergera jako jedna z postaci autyzmu
KIEROWNIK, autorzy
17.09
18.09
19.09
20.09 miejsca adresat
11:00
MGR EWELINA NOWAK
DR PAWEŁ WITEK, dr Danuta Grzesiak-Witek
MGR RENATA MATUSIAK, mgr Aleksandra Piskorowska
40 P|G|L|D|50
18:00
9:00
DR ANNA WITKOWSKA-PALEŃ, mgr Anna Mazur
13:00
30
L|D|50
20
30
L|D|50
D
DR BOGDAN WIĘCKIEWICZ, dr Marek Klimek, dr Mirosław Rewera ,
dr Jadwiga Daszykowska, dr Piotr Nowakowski
11:00
60
G|L|D
DR MAREK KLIMEK, dr Bogdan Więckiewicz
15:00
35
G|L|D|50
DR MAREK KLIMEK, dr Bogdan Więckiewicz
14:00
35
G|L|D|50
30
40
G|L
16:00
DR INŻ. WALDEMAR ZADWORNY, dr Klaudia Giordano
13:00 12:00
MGR DANUTA NOWAK
P
DR ANNA RÓŻYŁO
11:00
20
G|L|D|50
DR DANUTA GRZESIAK-WITEK
mgr Magdalena Stec, lic. Beata Kozdronkiewicz
10:00
25
G|L|D
PROF. DR HAB. ZDZISŁAW WROŃSKI
mgr Mariusz Trzciński, mgr Andrzej Marek
16:00
100
P|G|L|D
DR BEATA JANECZKO, dr Justyna Maciaszek
14:00
98
L|D
20
30
L|D|50
30
L|D
12:00
DR KLAUDIA GIORDANO, Jolanta Sokal, Dominik Szostak, Paweł Piekarz
MGR RENATA MATUSIAK, mgr Aleksandra Piskorowska
12:00
DR MIROSŁAW REWERA
dr Marek Ziemba, mgr Jadwiga Szuba, Bartłomiej Kata, Karolina Sigda
12:00
P
DR MIROSŁAW REWERA
dr Marek Ziemba, mgr Mateusz Szast, lic. Edyta Cyran, Magdalena Socha
17:00
30
L|D
MGR EWELINA NOWAK
11:00
40
D|50
98
L|D
0
R|P|G|L|D|50
15:00
DR BEATA JANECZKO, dr Justyna Maciaszek
DR PIOTR TOMASZ NOWAKOWSKI, dr Mirosław Rewera, dr Jadwiga
Daszykowska, dr Magdalena Łuka, dr hab., prof. nadzw. Roman B. Sieroń
wystawa w godzinach otwarcia obiektu
DR JADWIGA DASZYKOWSKA, dr Piotr T. Nowakowski, dr hab., prof.
nadzw. Roman B. Sieroń, dr Mirosław Rewera
9:00
20
D
DR JUSTYNA TRUSKOLASKA, dr Magdalena Łuka
10:00
24
R|P|50
0
G|L|D
40
L|D|50
100
P|G|L|D
60
G|L|D|50
12:00
DR INŻ. ZBIGNIEW NAGÓRNY
9:00
MGR EWELINA NOWAK
K568
Zjawiska optyczne w przyrodzie
PROF. DR HAB. ZDZISŁAW WROŃSKI
mgr Andrzej Marek, mgr Mariusz Trzciński
K569
Znaczenie demokracji w społeczeństwie polskim na
początku XXI wieku
DR BOGDAN WIĘCKIEWICZ, dr Piotr Nowakowski, dr Marek Klimek,
dr Mirosław Rewera, dr Jadwiga Daszykowska
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
16.09
14:00
14:00
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
UCZELNIE
kod
43
człowiek • nauka • pasja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Tomaszów Lubelski
Projekty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbywają się na terenie Tomaszowa Lubelskiego w różnych lokalizacjach, aktualne sale
i lokalizacje dostępne są na stronie inernetowej www.festiwal.lublin.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Tomaszów Lubelski
kod
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
K070
Co wiemy o zawodzie prawnika?
DR ANNA KOMADOWSKA
K090
Czy istnieją urodzeni przestępcy?
DR MARCIN OKULSKI, mgr Barbara Okulska
K114
Czy warto głosować? Parlament Europejski – historia, skład,
struktura wewnętrzna, organizacja pracy, funkcje, wybory AD2014
DR PIOTR WIŚNIEWSKI, dr Adam Balicki
Igraszki słowem w rosyjskiej mowie
MGR BARBARA OKULSKA, dr Marcin Okulski
Ile kosztuje przedsiębiorcę środowisko naturalne?
Jak poprawnie napisać sprostowanie do mediów?
Jak pracować z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej? Prezentacja i projektowanie pomocy dydaktycznych
Jakość wyrobów i odpowiedzialność producenta
Katastrofa smoleńska i jej konsekwencje prawne, czyli
o śmierci prezydenta i jej następstwach
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz telewizja
i radiofonia publiczna - narzędzia informacji czy
propagandy?
Monografie trobriandzkie . Co fascynuje i zadziwia
w dorobku Bronisława Malinowskiego?
Monteskiusza zasada podziału władz. Znasz ją w całości?
Słyszałeś o postulacie władzy koordynującej działania trzech
pozostałych władz?
Pasja do historii wojskowej jako element promocji
regionalnej
DR MAGDALENA SŁAWIŃSKA
K173
K175
K198
K203
K219
K228
K247
K294
K295
K345
K355
UCZELNIE
K360
44
K361
K393
K419
K496
K523
K553
Po co nam Europejski Trybunał Praw Człowieka? Jak poprawnie
napisać skargę? Ćwiczenia na przykładzie Zbrodni Katyńskiej
Podglądając obcego . Polskie relacje z badań kultur
tubylczych
Podróżuj ściskając w ręku kamień zielony a nie... paszport!
Dzięki strefie Schengen!
Prawny obowiązek nauki
Quo vadis Unio Europejska AD2013?
Tworzenie raportów biznesowych? Nie ma problemu
Wina matki Hitlera, czyli co dziedziczą przestępcy?
Za co Szef może trafić do więzienia, czyli jakie są w Kodeksie
karnym przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową?
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09 miejsca adresat
11:00
10:00,
12:00
P|G|L
50
G|L
15:00
30
9:00
50
0
30
G|L|D|50
9:00
9:00
DR PIOTR WIŚNIEWSKI
40
G|L
DR MARTA BUK-CEGIEŁKA, dr Beata Komorowska
13:00
25
D
ROBERT PANKIEWICZ
12:00
30
G|L|D|50
DR PIOTR WIŚNIEWSKI, dr Adam Balicki
10:00
30
G|L|D|50
DR PIOTR WIŚNIEWSKI
11:00
30
G|L|D|50
30
P|G|D
30
G|L|D|50
50
G|L|D|50
30
G|L|D|50
30
P|G|D
12:00
DR MAŁGORZATA DZIURA
13:00
DR PIOTR WIŚNIEWSKI
13:00
DR MARCIN PALUCH, mgr Jarosław Antoszewski
12:00
DR PIOTR WIŚNIEWSKI
11:00
DR MAŁGORZATA DZIURA
16:00
DR PIOTR WIŚNIEWSKI
18:00
DR GRZEGORZ KOWALSKI
10:00
18:00
DR PIOTR WIŚNIEWSKI, dr Adam Balicki
MGR MIKOŁAJ KOSYRA, lic. Piotr Pietras
12:00
DR ANNA KOMADOWSKA, Paulina Wodzyńska
DR ANNA KOMADOWSKA, dr Magdalena Sławińska
adresat:
30
10:00
50
30
50
45
40
G|L|D
G|L|D|50
L|D|50
G|L|D
G|D
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
Projekty Politechniki Lubelskiej odbywają się na terenie Lublina w różnych lokalizacjach, aktualne sale i lokalizacje dostępne są na stronie inernetowej
www.festiwal.lublin.pl
Politechnika Lubelska
PL001
tytuł
A czym zmierzymy ekstremalne temperatury?
PL003
PL004
Animacja komputerowa od podstaw w programie
Blender
Atomy na ostrzu
Biomateriały polimerowe
PL005
PL002
KIEROWNIK, autorzy
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
miejsca adresat
DR INŻ. PIOTR FILIPEK, dr inż. Leszek Szczepaniak
9:00,
10:00,
11:00
20
G|L|D
MGR INŻ. KRZYSZTOF DZIEDZIC, mgr Marcin Barszcz
10:00,
11:00
25
G|L
9:00
10:00
30
30
G|L
DR INŻ. BRONISŁAW SAMUJŁO
Błona biologiczna jako obiekt badań bioindykacyjnych
DR INŻ. GRZEGORZ ŁAGÓD, inż. Radosław Głowienka, mgr inż. Katarzyna
Jaromin-Gleń, Mariola Jaworska, inż. Ewelina Nowak
10:00
25
G|L
PL006
Co piszczy w osadzie czynnym, czyli badania
mikroskopowe z przymrużeniem oka
DR INŻ. GRZEGORZ ŁAGÓD, dr Mariola Chomczyńska
9:00
25
P|G|L
PL007
Co piszczy w stawie?
DR INŻ. GRZEGORZ ŁAGÓD, inż. Paulina Szostak, inż. Radosław Głowienka,
mgr inż. Katarzyna Jaromin-Gleń, Mariola Jaworska
11:00
25
R|P
PL008
Co płynie w Bystrzycy - monitoring biochemiczny rzeki
DR INŻ. GRZEGORZ ŁAGÓD, inż. Magdalena Nizioł, inż. Małgorzata Łucka,
inż. Radosław Głowienka, mgr inż. Katarzyna Jaromin-Gleń
13:00
25
P|G
PL009
Człowiek w środowisku elektromagnetycznym
PROF. DR HAB. INŻ. HENRYKA STRYCZEWSKA, dr inż. Paweł Mazurek, dr
inż. Grzegorz Komarzyniec, mgr inż. Beata Kondratowicz-Kucewicz, mgr
inż. Michał Kwiatkowski
30
L
PL010
Czym oddychamy w pomieszczeniach?
PROF. DR HAB. MARZENNA DUDZIŃSKA, dr inż. Bernard Połednik, mgr inż.
Sławomira Dumała, mgr Urszula Gąska, dr inż. Mariusz Skwarczyński
25
L|D
PL012
Eyetracking z biznesowej i naukowej perspektywy
DR MARIUSZ DZIEŃKOWSKI, dr Marzena Cichorzewska, dr Elżbieta
Czarnocka
12:00
120 G|L|D|50
PL013
Integracyjne i terapeutyczne znaczenie tańca
towarzyskiego
MGR INŻ. PIOTR MOCHOL
16:00
30
L|D|50
PL014
Jak napisać program komputerowy bez pisania kodu- pro- mgr inż. Sylwester Korga
gramowanie obiektowe w języku G dla początkujących
10:00
90
P|G|L|D|50
PL015
Jak wydobyć energię ze źródeł odnawialnych?
DR INŻ. MAŁGORZATA CIOSMAK, mgr Andrzej Zdunek
PL016
Komputerowa analiza danych medycznych
Komputerowe wspomaganie analizy obrazów
mikroskopowych
Koncert 43 lata GAMZY na 60-lecie Politechniki
Lubelskiej
DR INŻ. PIOTR WOLSZCZAK
DR INŻ. GRZEGORZ ŁAGÓD, mgr inż. Katarzyna Jaromin-Gleń, inż. Aneta
Lefanowicz, inż. Radosław Głowienka, inż. Barbara Kozak
PL017
PL018
AGATA ZDYB
11:00
10:00,
11:00
120
P|G
11:00
20
P|G|L|D|50
12:00
25
P|L
200
R|P|G|L|D|50
0
R|P|G|L|D|50
20
G|L
35
P
30
P|G|L|50
30
L|D|50
35
G
MGR INŻ. PIOTR MOCHOL
18:00
11:00,
12:00,
13:00
PL019
Lekkie pojazdy osobowe z napędem elektrycznym
DR INŻ. PIOTR FILIPEK,
mgr inż. Dariusz Zieliński, inż. Katarzyna Przytuła, mgr inż. Marek Mazurek,
Dominik Pobereszko, mgr inż. Tomasz Próchniak, Robert Jędruchniewicz,
inż. Michał Kuśmierz, Anna Machrowska, inż. Mateusz Dobroczyński
PL022
Metody badania wytrzymałości połączeń klejowych
DR INŻ. JACEK DOMIŃCZUK, mgr inż. Jakub Szabelski
PL023
Metody pomiarowe prędkości w przepływach
bezciśnieniowych
MGR INŻ. KATARZYNA JAROMIN-GLEŃ
inż. Radosław Głowienka, inż. Barbara Kozak, inż. Magdalena Strycharczuk,
dr inż. Grzegorz Łagód
PL024
Metody wytwarzania pojemników oraz butelek
z tworzyw polimerowych
DR INŻ. TOMASZ GARBACZ
PL025
Moja pierwsza faktura - wstęp do własnego biznesu
DR ROBERT LIS
PL026
Możliwość energetycznego wykorzystania osadów
ściekowych
MGR INŻ. KATARZYNA JAROMIN-GLEŃ, inż. Barbara Kozak, inż. Radosław
Głowienka, mgr inż. Agnieszka Mataszek, dr inż. Grzegorz Łagód
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
10:00,
11:00,
12:00
10:00,
11:00,
12:00
12:00
10:00
9:00
10:00,
11:00
11:00
17
11:00
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
UCZELNIE
kod
45
człowiek • nauka • pasja
Politechnika Lubelska
kod
PL027
PL029
PL033
Podatność zanieczyszczeń na biodegradację określana
na podstawie udziału frakcji ChZT
Pomiar mocy silnika w samochodzie
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
10:00,
11:00,
12:00,
13:00
DR INŻ. PIOTR FILIPEK, dr inż. Leszek Szczepaniak
MGR INŻ. ALEKSANDRA SZAJA
inż. Radosław Głowienka, mgr inż. Katarzyna Jaromin-Gleń
11:00
DR INŻ. ZBIGNIEW KIERNICKI, Paweł Żelazo
11:00
11:00
10:00,
11:00
miejsca adresat
20
G|L|D
25
G|L
0
G|L|D|50
24
G|L|D
P|G|L|D|50
Promieniowanie w naszych domach
DR INŻ. BERNARD POŁEDNIK, mgr inż. Izabela Bilska
PL035
PL036
Robosapiens czy robobot? Przyszłość czy teraźniejszość?
Robotyka
Saprobowość rzeki Bystrzycy oraz kompozycja
zbiorowisk peryfitonu określana na podstawie
wybranych gatunków glonów
Stwórz spersonalizowany serwis internetowy za
pomocą systemu CMS w godzinę
DR INŻ. MICHAŁ CHARLAK, dr hab., prof. nadzw. inż. Marek A. Jakubowski
DR INŻ. PIOTR WOLSZCZAK, dr inż. Radosław Cechowicz
12:00
90
20
DR INŻ. GRZEGORZ ŁAGÓD, inż. Ewelina Nowak, inż. Agnieszka Zaręba,
inż. Radosław Głowienka, mgr inż. Katarzyna Jaromin-Gleń
14:00
25
P|G|L
20
G|L
PL041
Taniec towarzyski - pasja człowieka w każdym wieku
MGR INŻ. PIOTR MOCHOL
20
R|P|G|L|D|50
PL042
PL043
PL044
Tańcz po polsku
Tańcz po polsku, z pasją
Techniki wizyjne w systemach inspekcji
Technologia Gwiezdnych Wojen, czyli jak twórczość
filmowa inspiruje inżynierów
MGR HANNA ALEKSANDROWICZ
D|50
R|P|G|L|D|50
PL040
PL045
PL047
PL048
PL049
PL049
PL050
UCZELNIE
Od galwanometru w laboratorium M. Faradaya do
współczesnego systemu pomiarowego
KIEROWNIK, autorzy
PL034
PL038
46
tytuł
PL051
PL053
PL054
Warsztaty eyetrackingowe: jak to się robi w biznesie?
Wodne misie. Niesporczaki - co nam mówią o stanie
środowiska?
Wpływ zmian klimatycznych na jakość życia i zdrowie
człowieka
Wpływ zmian klimatycznych na jakość życia i zdrowie
człowieka
Wykorzystanie metod komputerowych w badaniach
bioindykacyjnych
Wykorzystanie modeli 3D w komputerowym
wspomaganiu projektowania
Wyznaczanie Celów
Zarządzanie czasem
12:00
12:00
MGR INŻ. DANIEL GĄSKA
od 9:00
do15:00
10:00
R|P|G|L|D|50
DR INŻ. PIOTR WOLSZCZAK
10:00
40
30
20
DR INŻ. ANDRZEJ KOCIUBIŃSKI, dr inż. Mariusz Duk, dr Edyta Kociubińska
10:00
100
P|G|L
20
G|L|D|50
13:00
35
R|P
10:00
25
P|G
25
P|G
16:00
HANNA ALEKSANDROWICZ
DR MARIUSZ DZIEŃKOWSKI,
dr Elżbieta Czarnocka, dr Marzena Cichorzewska
13:00
MGR INŻ. KATARZYNA JAROMIN-GLEŃ, mgr inż. Aleksandra Szaja, inż.
Oktawia Pliżga, inż. Radosław Głowienka, dr inż. Grzegorz Łagód
MGR INŻ. ALEKSANDRA SZAJA, Sylwia Wrzos, inż. Barbara Kozak
10:00
MGR INŻ. ALEKSANDRA SZAJA, Sylwia Wrzos, inż. Barbara Kozak
P
MGR INŻ. KATARZYNA JAROMIN-GLEŃ, inż. Barbara Kozak, inż. Radosław
Głowienka, inż. Aneta Lefanowicz-Gronek, dr inż. Grzegorz Łagód
12:00
35
G|L
DR INŻ. GRZEGORZ ŁAGÓD, inż. Oktawia Pliżga, inż. Radosław Głowienka,
Mikołaj Jaczyński, Mariola Jaworska
14:00
25
P|G|L
30
30
L
10:00
DR INŻ. JAKUB BIS
10:00
DR INŻ. JAKUB BIS, Dawid Szkiłądź, Mateusz Repecki, Arkadiusz Lenarcik
9:00
L
Projekty Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbywają się na terenie Lublina w różnych lokalizacjach, aktualne sale i lokalizacje dostępne są na stronie
inernetowej www.festiwal.lublin.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
kod
tytuł
De qué color es tu sonrisa? Jakiego koloru jest Twój
U001 ?uśmiech?
U002 Aerografia w litografii, czyli graffiti na kamieniu
KIEROWNIK, autorzy
16.09
adresat:
18.09
19.09
9:00
MGR MAGDALENA OKŁA
DR KRZYSZTOF RUKASZ, mgr Tomasz Malec
17.09
10:00
20.09
miejsca
adresat
20
R
20
P|G|L|D|50
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
tytuł
U004 Astor Piazzolla - tangowe reminiscencje
U005 Atrakcyjna Lubelszczyzna
Autonomia medium grafiki, a jego udział w tworzeniu
U006
projektów multimedialnych
KIEROWNIK, autorzy
16.09
Business English Exams and Certificates - the devil is not
as black as painted
Być jak Harry Potter, czyli co zrobić aby stać się niewidzialnym?
U014 Zajęcia z optyki odkrywające tajemnice światła
Certyfikat językowy kluczem do sukcesu i kariery. Język
U016
angielski
80
P|G
9:00
0
G|D
25
L|D
20
P|G|L
12:00
od 9:00
do13:00
MGR ANNA KRAJKA, mgr Rita Nykiel
10:00
20
P
DR KATARZYNA SMYK
10:00,
11:00
45
R|P|G|L|50
26
L
25
P
30
L|D
250
L|D|50
25
G
250
200
L|D|50
G|L|D
10:00
MGR KAZIMIERA SIEDLACZEK, mgr Barbara Zięba
10:00,
12:00
DR MAŁGORZATA WIERTEL
Tomasz Madej
12:00,
13:00
MGR DOROTA GIBKA, mgr Natalia Rola
10:00,
11:00
DR JACEK PATKOWSKI
U018 Chemia użyteczna
DR AGNIESZKA KAMIŃSKA-OSTĘP, dr Zofia Jolanta Kloc, Barbara
Michalak
10:00,
12:00
DR JACEK PATKOWSKI
9:00, 10:00
DR HAB., PROF. NADZW. ANDRZEJ ŁUKASIK
11:00
MGR ANNA BORSUK, mgr Grażyna Krzyszczak
10:00
30
DR HAB. MAREK ROGATKO
12:00
10:00
50
30
26
60
BEATA PETKIEWICZ
9:00
MGR SYLWIA GODLEWSKA, dr Elżbieta Wrońska-Bukalska
12:00
DR JOANNA ŚMIECHOWICZ
MGR GRZEGORZ KWIATKOWSKI
mgr Joanna Czaplak, mgr Paweł Augustynowicz
DR INŻ. MIŁOSZ HUBER, Łukasz Tkaczyk, Karol Kowalczyk
12:00
9:00
9:00
U030 Czy sztuczna inteligencja wymaga umiejętności językowych?
DR PIOTR KONDERAK
11:00,
12:00
U031 Czym jest product placement?
Dlaczego jesteśmy jacy jesteśmy? Zasada antropiczna
U032
i inne ciekawe spojrzenia na świat wokół nas
U033 Do lasu po zdrowie
Drewno i bursztyn, tajemnice węgla brunatnego
U034
z Bełchatowa
MGR KORNELIA KWAPISZ
13:00
MGR DAWID MYŚLIWIEC, mgr Justyna Pawlonka
11:00
9:00
14:00
DR INŻ. MIŁOSZ HUBER
9:00
9:00
9:00
U035 Drzewa - przyjaciele ludzi
MGR JOANNA GĘBURA, dr hab. Krystyna Winiarczyk
10:00,
13:00
10:00
10:00,
13:00
U036 Dźwięki i zapachy świata
Edukacja medyczna w mediach społecznościowych na
U037 podstawie analizy filmików zamieszczanych na serwisie
Youtube
U038 Egzaminy i Certyfikaty TELC z języka rosyjskiego
DR SEBASTIAN BERNAT
10:00
9:00
9:00
MGR MARTYNA NOWAKOWSKA
DR ALICJA KAŹMIERAK
9:00
13:00
9:00
G|L
L
G|L
L|D
G|L
32
L|D
0
P|L|D|50
20
L|D|50
30
G|L
250
G|L|D|50
100
D|50
9:00
0
R|P|G|L|D|50
10:00,
13:00
20
P|G|L
100
R|P|G
20
G|L
20
G|L
13:00
DR MARTA ZIÓŁEK
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
adresat
DR HAB. CEZARY KLIMASZEWSKI
U017 Chemia na srebrnym ekranie - nie tylko 'Breaking Bad'
U019 Chemia w motoryzacji i sporcie samochodowym
U021 Co to jest teoria względności?
Co to jest wihajster i dlaczego się hajcuje , chociaż nie
U022
ma cugu ?
U023 Czarne dziury - ciemna strona Wszechświata
U024 Czy Lublin Wieżą Babel był?
U025 Czy można przewidzieć upadłość przedsiębiorstwa?
U026 Czy podatki to naprawdę zło konieczne?
Czy roboty wyprą ludzi z rynku pracy? Czego się uczyć i co
U028
studiować, żeby mieć w przyszłości pracę?
U029 Czy sól może być piękna?
11:00
miejsca
R|P|G|L|D|50
LIC. JOANNA MAJDANIK, lic. Sandra Tusińska, lic. Maria Buczkowska,
lic. Katarzyna Buczek, lic. Tomasz Pacocha
U013
20.09
50
U008 Biblioteka Wspominień
U012 Brodacze ze Sławatycz: o symbolice prastarego obrzędu
19.09
11:00
MGR EWA SOSNOWSKA-BIELICZ, dr Krystyna Kusiak, dr Beata
Bednarczuk
Black or blue, miaow or moo? Gry i zabawy z językiem
angielskim
18.09
DR INŻ. MIŁOSZ HUBER, dr Przemysław Mroczek
U007 Autoprezentacja - jak budować swój wizerunek?
U010
17.09
DR HAB., PROF. NADZW. ELWIRA ŚLIWKIEWICZ-CISAK
dr Jakub Niedoborek, dr Piotr Chilimoniuk, dr Dariusz Drzazga
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
UCZELNIE
kod
47
człowiek • nauka • pasja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
kod
U039
U040
U041
U042
tytuł
KIEROWNIK, autorzy
Egzaminy TELC z języka francuskiego, hiszpańskiego
i włoskiego
Ekrany akustyczne w krajobrazie
E-learning - lubię to!
E-learning - nauka i praca z pasją, czy przykry obowiązek?
MGR MAGDALENA JANKIEWICZ-STEINBRICH
mgr Monika Dagilis, mgr Halina Zaborowska
U043 Elektryczne rośliny
U044
Fałszywi przyjaciele - podobieństwa i różnice między
języki rosyjskim a polskim
11:00
PROF. HALINA DZIUBIŃSKA, dr Maria Stolarz, mgr Beata Krasnopolska,
prof. Kazimierz Trębacz, dr Mateusz Koselski
11:00,
12:00,
13:00
11:00
DR ALICJA KAŹMIERAK
12:00
U062
UCZELNIE
MGR ŁUKASZ WIECHETEK, mgr inż. Michał Szafranek
DR WITOLD WOŁOSZYN
U056
U057
U059
U060
U061
U062
U065
U066
U067
U068
U069
U070
U072
U073
U074
U075
U077
U077
miejsca
adresat
30
G|L|D
100
30
25
G|L
P|G|L|D
12
G|L
20
G|L
300
G|L|D|50
G|L
100
L
DR RENATA GOZDECKA
10:00,
12:00,
14:00
25
P|G
DR MAŁGORZATA CENTNER-GUZ, dr Iwona Zwierzchowska
10:00
20
P
20
L
65
L|D
80
P|G|L|D|50
30
30
25
20
24
250
L|D|50
G|L|D|50
250
G|L|D|50
24
50
G|L|D|50
25
L|D
30
35
L|D|50
17:00
9:00
80
G|L|D
35
D
30
G|L|D
60
20
40
40
R|P|G|L|D
9:00
MGR IZABELLA NIEWIADOMA
12:00
DR JAKUB CZERNIAK
PROF. GABRIELA KLAUZA
mgr Elżbieta Karpińska, dr Jerzy Boń, dr Mirosław Ziomek
Inwestowanie w złoto
Inżynieria genetyczna dla początkujących
Jak Jaś podzieli cukierki urodzinowe?
Jak mózg tworzy wspomnienia i dlaczego zapominamy?
Jak odnieść sukces w negocjacjach?
DR ANNA KASPRZAK-CZELEJ
Jak oszukuje nas reklama? Spojrzenie krytycznego chemika
MGR JUSTYNA PAWLONKA, mgr Dawid Myśliwiec
Jak oszukuje nas reklama? Spojrzenie krytycznego
chemika
Jak skutecznie rozwiązywać problemy?
Jak skutecznie się komunikować?
Jak to się robi w Ameryce? Czyli rzecz o kampaniach
wyborczych w USA
Jak wygrać w lotto?
Jak zrobić rewolucję w XXI wieku?
Jakie barwy ma życie? Budowa i zastosowanie związków
porfirynowych
Katastrofa w Czarnobylu - demon XX wieku
Kaufe die Katze nicht im Sack ein-kaufe mit Sinn und
Verstand! czyli Nie kupuj kota w worku-kupuj z głową!
Kolorowy świat pająków
Komputer wczoraj i dziś - historia i ewolucja
Komunikowanie w sieci. Szansa czy zagrożenie?
Komunikowanie w sieci. Szansa czy zagrożenie?
20.09
9:00
U049 Gaz w łupkach na Lubelszczyźnie – nadzieje i obawy
U055 Instrument orkiestra , instrument solista - organy
19.09
13:00
9:00,
12:00
Historia rozwoju życia na Ziemi w metodzie Marii
Montessori
U052 Honey ,I'm home (Miodzie,jestem domem?)
Innowacje. Dlaczego Facebook, Intel i Google powstały
U053
w tym samym regionie
18.09
MGR IWONA FILIP
MGR PIOTR STASZEWSKI, dr Bożena Zgardzińska, dr Andrzej Droździel,
dr Zbigniew Surowiec, dr Marcin Turek, dr Artur Wójtowicz,
mgr Juliusz Ciemniewski, mgr Krzysztof Kiszczak, mgr Krzysztof
Pyszniak, mgr Karol Standzikowski
U051
17.09
11:00
U045 Festiwal doświadczeń z fizyki
U050 Gdzie szukać muzyki? Tworzymy własne obrazy muzyczne
48
DR SEBASTIAN BERNAT
16.09
11:00
10:00
10:00
DR DOMINIKA KIDAJ, dr hab. Jerzy Wielbo
10:00
DR MILENA BIENIEK
10:00
10:00
BEATA DANILUK, dr hab., prof. nadzw. Ewa Małgorzata Szepietowska
10:00
DR IWONA MENDRYK
10:00
12:00
MGR JUSTYNA PAWLONKA, mgr Dawid Myśliwiec
11:00
DR ELŻBIETA SZUL
12:00
DR BARTŁOMIEJ ZINCZUK
10:00,
11:00
MGR PAWEŁ JAKUBOWSKI
MGR ANNA TATARCZAK
10:00
DR JAROSŁAW CHODAK
DR MAGDALENA MAKARSKA-BIAŁOKOZ
9:00
DR JAKUB OLCHOWSKI
9:00
9:00
10:00
MGR ELŻBIETA PARCZYŃSKA, mgr Iwona Kandzierska
11:00
DR ROBERT ROZWAŁKA
MGR INŻ. MICHAŁ SZAFRANEK, mgr Łukasz Wiechetek
DR KAMIL MAZUREK
DR KAMIL MAZUREK
adresat:
11:00
12:00
10:00
11:00
11:00
L|D
R
L|D|50
G|L
P|G|L
L|D
P
G|L
G|L
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
tytuł
U078 Krym - bajkowe krajobrazy
U080
U081
U082
U083
U084
U085
U086
U087
Legal English made simple. Prezentacja specjalistycznego
certyfikatu językowego
Let's have fun with English words!
Linoryt dziś – tradycyjna grafika w świecie nowoczesnych
technik drukarskich
Magia mediów elektronicznych - polityk w reklamie
wyborczej
Magiczna natura cząsteczek, czyli kilka słów na temat
napięcia powierzchniowego
Marcel Duchamp - rewolucjonista sztuki
Media społecznościowe a przywództwo polityczne. Quo
vadis demokracjo?
Metody pomiarów promieniowania jonizującego
KIEROWNIK, autorzy
miejsca
adresat
DR INŻ. MIŁOSZ HUBER
dr Wiktoria Pantyley, prof. dr hab. Roman Lozynskyy
16.09
14:00,
15:00,
16:00
50
P|G|L|D|50
MGR MAŁGORZATA ALLITT, mgr Małgorzata Jakubaszek
10:00
30
L|D
19.09
30
P|G|L
12
P|G|L|D|50
9:00
25
L
9:00, 10:00,
11:00
20
P|G
9:00,
11:00
AGNIESZKA ZAWADZKA
DR MAŁGORZATA ADAMIK-SZYSIAK
DR MARTA PALUSIŃSKA-SZYSZ, mgr Elżbieta Chmiel
20.09
18 12:00
9:00,
11:00
DR DANUTA KUCIAK
12:00
40
G|L|D|50
MGR AGNIESZKA GRZEGORCZYK
9:00
40
G|L
9:00
20
G|L|D
25
L
30
L
9:00
U088 Michaił Łomonosow - człowiek z pasją
DR SZASZKOWA SWIETŁANA
mgr Elwira Michalska, mgr Jarosław Wojtaszko
11:00
U090 Mity, stereotypy, uprzedzenia - Polska a sąsiedzi
MGR AGNIESZKA STRYKOWSKA
11:00,
13:00
Modernizacja Polski 2013. Doświadczenia historyczne
i współczesne szanse
18.09
12:00
MGR AGNIESZKA MONIES-MIZERA
MGR MAREK RESZKA
U091
17.09
9:00
9:00
9:00
11:00
DR HAB. AGNIESZKA KOLASA-NOWAK
11:00
60
L|D
U092 Moje Karpaty, atrakcje geoturystyczne
DR INŻ. MIŁOSZ HUBER
11:00,
12:00,
13:00
50
R|P|G|L|D|50
U093 Mowa ciała jako rodzaj komunikacji
Możliwości pomimo ograniczeń – o pozytywnych
U094
stronach starzenia się
MGR MAGDALENA PATAJ
9:00
30
L
DR HAB., PROF. NADZW. EWA MAŁGORZATA SZEPIETOWSKA
dr Beata Daniluk
12:00
20
L|D|50
U095 Mrowisko-skomplikowany organizm
DR JACEK CHOBOTOW, mgr Anna Dembicka
10:00,
11:00
20
P|G|L
U096
U097
U098
U099
DR KAMIL FIL
U101
U102
U104
U105
U106
U107
Mythbusters czyli prawdy i mity o public relations
Największa fabryka świata. Azja
Nauczyciel w sieci
Niepoważne metody poważnej nauki
Nowe zawody - przyszłość rynku pracy? Jaki zawód
wybrać, żeby nie żałować...
Obywatel RP
Od pomocy do przemocy. Moc po_mocy!
Od pomysłu do biznesu - kiedy diabeł tkwi w szczegółach,
a pieniądze rozdają anioły
Pająki w mitologii, kulturze i popkulturze
Paradoksy horroru. Film grozy i popkultura
13:00
11:00
40
50
20
250
G|L|D|50
10:00
40
P|G|L
9:00
9:00
0
20
G|L|D|50
9:00, 10:00,
12:00
20
L|D|50
60
40
G|L|D
80
G|L
60
P|G
20
L|D|50
10:00
DR PAWEŁ PASIERBIAK, dr Monika Wojtas, dr Tomasz Białowąs
10:00
MGR IWONA FILIP
11:00
MGR DAWID MYŚLIWIEC
DR DOMINIKA POLKOWSKA
DR WOJCIECH MISZTAL
MGR GRZEGORZ KATA, dr Iwona Gryniuk-Toruń
9:00
DR MARIUSZ KICIA, dr Robert Zajkowski, dr Wojciech Misterek
10:00
DR ROBERT ROZWAŁKA
10:00
DR ALEKSANDER WÓJTOWICZ
U108 Pasją inspirowane
DR HAB., PROF. NADZW. ELWIRA ŚLIWKIEWICZ-CISAK
dr Jakub Niedoborek, dr Beata Dąbrowska, mgr Karol Garwoliński,
dr Piotr Chilimoniuk
U109 Pieniądz i jego historia
DR ANNA KORZENIOWSKA, Lic. Beata Lewicka
U110 Piękno minerałów
DR INŻ. MIŁOSZ HUBER
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
10:00,
11:00
10:00
10:00
13:00
12:00,
13:00
14:00,
15:00,
16:00
10:00
10:00
10:00
L
G|L
D
G
L
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
UCZELNIE
kod
49
człowiek • nauka • pasja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
kod
tytuł
Pismo - klucz do poznania źródeł historycznych.
U111 Wprowadzenie do czytania pism dawnych dla zainteresowanych historią lokalną i genealogią
Po drugiej stronie lustra - o symetriach, ich znaczeniu
i łamaniu w przyrodzie
U113 Podatki. To lubię ;)
U114 Pokazowa lekcja języka francuskiego dla debiutantów
U112
U115
Pokazy z chemii nieorganicznej, czyli to co w chemii
najciekawsze
U116 Portret filozoficzny
U117 Poszerzamy słownictwo j. angielskiego poprzez grę i zabawę
Potrafię być lepszy. Doskonalę swoje kompetencje
U118
społeczne
MGR LILIANA KOZAK
dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Szkołut
Ryzyko zawodowe - o naukowcach, którzy sami sobie
służyli za króliki doświadczalne
Rzeczywistośc i złudzenie, czyli jak konstruujemy
U130
wzrokowy obraz świata
U131 Seks w świecie pająków...
U132 Skąd się bierze głos? Warsztaty emisyjne
17:00
20
L|D|50
9:00
250
L|D|50
40
20
L|D|50
30
P|G
20
R|P|G|L|D|50
30
G|L
od 9:00,
do 14:00
od 10:00
do 15:00
9:00
G|L
20
L
9:00,
11:00
35
G|L
35
G|L
35
L
30
L|D
DR JAKUB NOWAK
9:00, 10:00
MGR PAWEŁ JAKUBOWSKI
15:00,
16:00
DR INŻ. JERZY BARUK
9:00
30
D|50
DR ALEKSANDRA KOWALSKA
10:00
45
G|L
150
R|P|G|L
11:00
250
G|L|D|50
18 12:00
30
P
9:00
12:00
60
30
P|G|L|D
50
G|L|D
11:00
30
G|L
9:00, 10:00,
11:00,
12:00
50
G|L|D
50
L|D
60
15
P|G|L|D|50
30
G|L|D|50
35
G
25
G|L
LIC. ŁUKASZ TKACZYK, Aleksandra Dąbrowska, Mariusz Nowak, dr inż.
Miłosz Huber, Monika Władyczuk
9:00
12:00
MGR DAWID MYŚLIWIEC
12:00
DR EWA ZAWADZKA, dr Łucja Domańska
9:00
DR ROBERT ROZWAŁKA
DR MAGDALENA PIECHOTA
U134 Sposoby komunikowania w nowych mediach
MGR KRZYSZTOF PISKORZ
Superkomputery i akceleracja obliczeń przy pomocy kart
graficznych
U139 Suplementy diety - czy są nam niezbędne?
U140 Szkiełko i oko - zobaczyć świat komórek
adresat
11:00
DR WALDEMAR BEREJ
U138
miejsca
DR AGNIESZKA LEWICKA-ZELENT
dr Anna Wojnarska, mgr Katarzyna Korona
z krawędzi kosmosu - fizyczne aspekty wyczynu Felixa
U133 Skok
Baumgartnera
U137 Sukcesy polskich emigrantów
20.09
11:00
MGR KATARZYNA ZALEWSKA
DR HAB., PROF. NADZW. MAŁGORZATA NOWAK
dr Agnieszka Piekaroś-Padzińska, dr Bożenna Saulska, mgr Hubert
Świeca, dr Piotr Olech
U129
19.09
11:00
DR AGNIESZKA GŁADYSZ-PŁASKA
dr Magdalena Makarska-Białokoz, dr Paweł Sadowski, dr Monika
Wawrzkiewicz, dr hab. Dorota Kołodyńska
Prawidłowy oddech warunkiem dobrej emisji głosu
w mowie i śpiewie
U126 Różne oblicza astronomii
18.09
12:00
MGR ELŻBIETA KOWIESKA-PIŁAT
U119
Rola innowacji w rozwoju społeczno-gospodarczym. Jak
zarządzać innowacjami?
U125 Rolnictwo ekologiczne - pasja czy zysk?
17.09
DR GRZEGORZ MATYSEK
DR HAB., PROF. NADZW. MAŁGORZATA NOWAK
dr Agnieszka Piekaroś-Padzińska, dr Bożenna Saulska, mgr Hubert
Świeca, dr Piotr Olech
U124
UCZELNIE
MGR DAWID MYŚLIWIEC
Prawidłowy oddech warunkiem dobrej emisji głosu
w mowie i śpiewie
U121 Prawo i administracja wyborcza w Polsce
16.09
DR EWA ZIELIŃSKA
U119
U120 Prawo autorskie a „lewo autorskie”: o internecie i piratach
50
KIEROWNIK, autorzy
11:00
11:00
DR ELŻBIETA MUCIEK
12:00
DR HAB., PROF. NADZW. PRZEMYSŁAW STPICZYŃSKI
DR HAB. RENATA ŁYSZCZEK
11:00
DR BARBARA CHUDZIK
U141 Szkodliwe pierwiastki w przedmiotach codziennego użytku
DR INŻ. MIŁOSZ HUBER, dr n. med. Bożena Muraczyńska, dr n. farm.
Eliza Blicharska , mgr Karolina Oszust
U142 Szkoła Oszczędzania
DR EWA WIDZ
U143 Sztuka reklamy audiowizualnej
DR MAŁGORZATA ADAMIK-SZYSIAK
adresat:
11:00
11:00
9:00, 12:00
15:00,
16:00
10:00,
11:00
10:00
L|D
P|G|L
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
tytuł
U144 Świat widziany w skali MIKRO!
U145 Świat zmysłów
Tai Chi Chuan - recepta na zdrowie, czy efektywny styl
walki?
U147 Tajemnica Partenonu
U146
KIEROWNIK, autorzy
16.09
17.09
DR ANETA UNKIEWICZ-WINIARCZYK, lek. wet. Maria Łapińska
10:00,
12:00
DR INŻ. MARIUSZ HOFMAN, mgr Marek Sykała
11:00
11:00
10:00
10:00
10:00
DR ELŻBIETA WOŹNIAK
DR HANNA WÓJCIAK
U149 Techniki manipulacji w reklamach
MGR MAGDALENA PATAJ
20.09
10:00
10:00
10:00,
12:00
9:00
U150 Technologia światłowodów
DR PAWEŁ MERGO, mgr Krzysztof Poturaj, mgr inż. Jacek Klimek,
mgr inż. Krzysztof Skorupski, mgr Aleksander Walewski
10:00,
11:00,
12:00,
13:00
U151 The Anglomaniac Competition
MGR WIESŁAW DACKA
12:00
Toponimika nazw geograficznych na przykładzie
Półwyspu Kolskiego
19.09
12;00,
13:00
DR INŻ. MIŁOSZ HUBER
U148 Tajemnicze porosty
U152
18.09
11:00.
12:00,
13:00
DR INŻ. MIŁOSZ HUBER, mgr Olga Jakowlewa
adresat
20
R|P|G|L|D|50
15
G|L
40
L|D|50
20
G|L|D|50
20
G|L|D|50
30
L
30
G|L
30
L|D|50
50
G|L|D|50
250
G|L|D|50
25
L
35
P|G
20
P|G|L|D
U153 Trucizny w zasięgu ręki
Twoja pamięć Ci się odwdzięczy - jak skutecznie
U154
organizować własną naukę
MGR JUSTYNA PAWLONKA, dr Sylwia Pasieczna-Patkowska
U155 Twórcze pisanie
MGR ELŻBIETA PAWLAK-HEJNO
U156 Uwaga! Biedronki ninja atakują Polskę!
MGR DOROTA SAŁAPA
U158 Warsztaty międzykulturowe
DR AGATA ŚWIDZIŃSKA, mgr Bartosz Dąbrowski
11:00,
13:00
30
G
U159 Warsztaty translatorskie Języki łączą
DR ALICJA KAŹMIERAK, mgr Monika Dagilis, mgr Małgorzata
Dobrzańska-Watanabe, mgr Magdalena Jankiewicz-Steinbrich,
mgr Iwona Kandzierska, mgr Ewa Wolska
12:00
20
L
60
50
G|L|D|50
250
G|L|D|50
20
R|P
DR KRYSTYNA KUSIAK
mgr Ewa Sosnowska-Bielicz, dr Beata Bednarczuk
DR WIESŁAWA WOŁODKIEWICZ
U170 Zagadki psychologii
DR MARTA TARACHA, dr Beata Tęcza, mgr Agnieszka Mielniczuk
U171 Zagłada Żydów lubelskich - początek akcji Reinhardt
MGR JAKUB CHMIELEWSKI
Zarządzanie zmianą: jak kierować zmianą w życiu
osobistym i zawodowym
U174 Zobacz Ziemię z lotu ptaka
U175 Zostań Milionerem z ekonomią!
U173
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
10:00
10:00,
11:00
10:00,
11:00,
12:00
U160 Wielcy uczeni w anegdocie
U161 Witraże i orbity, czyli o lemacie Burnside'a
Wszechświat w dziesiątce - przegląd potęg liczby 10 jako
U163
skali kosmosu
Wyginamy wieżę Eiffela! Nowe życie starych obrazów na
U164
przykładzie kultury francuskiej
Youtubowe „guru”, czyli wizerunek współczesnej kobiety
U165
w nowych mediach
U167 Zaczynamy mówić po rosyjsku
U168 Zaczynamy przygodę z językiem rosyjskim
U169 Zagadki matematyczne - ćwicz umysł i zostań geniuszem
U172 Zamach na wolność? Ograniczenia uzewnętrzniania religii
9:00
miejsca
DR JERZY MYCKA
10:00
10:00
10:00
10:00
MGR DAWID MYŚLIWIEC, mgr Justyna Pawlonka
9:00
10:00,
11:00,
12:00
9:00
10:00
DR ALICJA KOZIEJ
G|L
MGR MARTYNA NOWAKOWSKA
9:00
20
G|L
MGR BARBARA GÓRECKA
11:00
P|G|L|D
9:00
30
30
30
9:00, 10:00,
11:00
20
G|L
40
L|D
30
L|D
20
G|L
0
30
R|P|G|L|D|50
11:00
MGR BARBARA GÓRECKA
MGR ANNA TATARCZAK
14:00
10:00,
11:00
MGR DOROTA MAJ
11:00
MGR JULITA KOŻUCH
9:00
DR INŻ. MIŁOSZ HUBER
DR JOANNA ŚWIDERSKA, dr Mariusz Kicia
10:00
P|G|L|D
G
UCZELNIE
kod
P
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
51
człowiek • nauka • pasja
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Projekty Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbywają się na terenie Lublina w różnych lokalizacjach, aktualne sale i lokalizacje dostępne są na
stronie inernetowej www.festiwal.lublin.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
kod
UP001
UP002
UP003
UP004
UP006
UP006
UP007
UP009
Bakterie i grzyby jako czynnik chorobotwórczy dla
ludzi i zwierząt
Biblioteka XXI wieku
Biblioteka XXI wieku
Biochemia zapachów czyli, jak odstraszyć
karalucha?
Bioróżnorodność - poznaj by zrozumieć
KIEROWNIK, autorzy
16.09
MGR MATEUSZ GORTAT
11:00
LEK. WET. ALEKSANDRA TROŚCIAŃCZYK
10:00
prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska
DR MARIAN BUTKIEWICZ, mgr Krystyna Węcławska
DR INŻ. WIOLETTA SAWICKA-ZUGAJ
Celtycki Horoskop Leśny
Bartłomiej Boćkowski
UP013
Chemia w kuchni
Chleb nasz świąteczny czyli pieczywo
obrzędowe w kulturze polskiej
Ciekawe nicienie z rodzaju Anisakis
Co wspólnego ma dziura ozonowa
z przechowywaniem owoców?
Co zżera bakterie...
MGR INŻ. ANNA GAWRYLUK, mgr Monika Nowogrodzka, mgr
16:00
10:00
10:00
9:00, 11:00 9:00, 11:00 9:00, 11:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
10:00, 11:00
9:00
14:00
LEK. WET. ANNA DUDZIC
DR INŻ. EWA JABŁOŃSKA-RYŚ, dr inż. Marta Zalewska-Korona
UP028
9:00
DR INŻ. PAWEŁ MICHALSKI
Czekolada - kusząca tabliczka
UP027
10:00
10:00
DR HAB. LESZEK GUZ
UP020
UP026
10:00
DR INŻ. BOŻENA SOSNOWSKA, mgr inż. Anna Wlazły
CSI Lublin – kryminalne zagadki pyłkowe
UP025
10:00
10:00, 11:00
UP019
10:00
11:00
10:00,
11:00
DR INŻ. AGNIESZKA LATOCH
inż. Beata Smalej, inż. Grażyna Głuchowska-Gołda
Czy dobrze sadzę drzewo?
DR INŻ. PIOTR KICZOROWSKI
Czy potrafię negocjować?
DR INŻ. WIOLETTA WRÓBLEWSKA
Czy zagraża nam osteoporoza - stan obecny
i perspektywy
Dawne rośliny uprawne - odkryjmy je na
nowo!
Dlaczego warto jeść owoce i warzywa?
DNA – ten sam, lecz różny
Dobrostan zwierząt gospodarskich a ich
zachowanie się
10:00,
11:00
DR JADWIGA STACHOWICZ
MGR WERONIKA HARATYM
dr inż. Marta Dmitruk, mgr Dagmara Sadowska, dr inż. Krystyna
Piotrowska
UP024
12:00
miejsca
adresat
70
G|L
70
L
25
P|G|L|D|50
30
G|L
20
G|L|D
20
G|L|D
25
R|P|G|L|D|50
60
P|G|L
90
D|50
30
G|L|D
0
P|G|L|D|50
30
R|P|G
30
P
28
L|D
45
G|L|D
40
G|L
32
L
30
G
30
P
50
P|G|L|D|50
30
P|G|L
130
G|L|D|50
PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW RZEDZICKI
UP012
UP023
12:00
DR INŻ. AGNIESZKA NAJDA
DR AGATA WAWRZYNIAK-GACEK, dr hab., prof. nadzw. Jadwiga
Jaworska-Adamu, lek. wet. Aleksandra Krawczyk, lek. wet. Karol Rycerz
UP022
20.09
10:00
dr Małgorzata Janiuk, mgr inż. Klaudia Świca
Budowa krwi okiem histologa
Czerwony Kapturek kontra Wilk - kto nakarmi
UP021
babcię?
19.09
DR MARIAN BUTKIEWICZ, mgr Krystyna Węcławska
UP011
UP018
18.09
9:00
DR INŻ. PAWEŁ JANULEWICZ
dr inż. Emilia Sykut-Domańska, dr inż. Aldona Sobota, dr inż. Piotr
Zarzycki, mgr inż. Katarzyna Banaszkiewicz
UP017
17.09
12:00
DR HAB. MONIKA BUDZYŃSKA
Błonnik pokarmowy najważniejszym
wyróżnikiem jakości produktów zbożowych
UP016
UCZELNIE
ABC zachowania zwierząt – czy zwierzęta
widzą, słyszą i czują tak jak ludzie?
Agrobiznes - kluczem Twojego sukcesu
Aromaterapia, czyli terapeutyczne działanie
olejków eterycznych
UP010
UP014
52
tytuł
9:00, 11:00
dr inż. Arkadiusz Chudzik, inż. Martyna Jarzyna, inż. Tomasz Rola
10:00
16:00
DR HAB. MARCIN TATARA
DR INŻ. SYLWIA ANDRUSZCZAK, dr Ewa Kwiecińska-Poppe, dr hab. Piotr
Kraska, prof. dr hab. Edward Pałys
10:00
60
P|G|L
DR INŻ. MARTA ZALEWSKA-KORONA, dr inż. Ewa Jabłońska-Ryś
10:00
30
G
MGR INŻ. MAGDALENA ZAPALSKA, mgr inż. Karolina Dudziak
9:00
24
L
9:00, 10:00
20
L|D
DR HAB. INŻ. JAROSŁAW KAMIENIAK, dr inż. Leszek Sołtys
adresat:
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
UP029
tytuł
KIEROWNIK, autorzy
Domki dla owadów
DR INŻ. MAŁGORZATA BOŻEK
dr hab. inż. Bożena Denisow, dr inż. Monika Strzałkowska -Abramek
16.09
UP033
Działaj w grupie czyli pochwała pracy
zespołowej
Edukacyjne zwiedzanie świata z Misiem
Podróżnikiem
Efekt cieplarniany – fakty i mity
Elektryczne metody pomiaru wilgotności
UP034
Ewolucja zapisana w DNA
MGR INŻ. BEATA DZIĘGIEL, dr Łukasz Adaszek
UP037
Gdzie ukryte są barwy roślin?
DR INŻ. MARTA DMITRUK, dr inż. Agata Konarska, dr inż. Krystyna
Piotrowska, mgr Weronika Haratym, mgr Dagmara Sadowska
UP040
I Ty możesz być liderem
DR INŻ. DARIUSZ PASZKO
mgr inż. Katarzyna Kwiatkowska, dr inż. Joanna Pawlak
Izolacja DNA domowymi sposobami i odrobina
kryminalistyki
Izolacja DNA domowymi sposobami i odrobina
kryminalistyki
MGR INŻ. BEATA DZIĘGIEL, dr Łukasz Adaszek, dr Jerzy Ziętek, mgr inż.
Agata Durak, lek. wet. Marcin Kalinowski
UP042
Jabłko jabłku nierówne
DR INŻ. TOMASZ LIPA, dr inż. Iwona Szot
UP044
Jak zaprojektować ogród na dachu?
DR HAB. PAWEŁ SZOT, mgr inż. Renata Chyżewska
UP030
UP031
UP032
UP041
UP041
DR INŻ. MONIKA SKOWROŃSKA, dr Marzena Sylwia Brodowska
25
G|L|D
8:00, 10:00,
13:00
20
R|P
10:00
100
L
20
G|L
30
G|L
32
P
17 12:00
25
G|L
16 11:00
20
P|G
16 13:00
20
P|G
30
R|P|G|L|D|50
10:00,
15:00
10:00
12:00
11:00,
13:00
10:00,
12:00
13:00
30
P|G|L|D
40
L|D|50
30
R|P|G|L
30
P
16:00
30
L|D|50
PROF. DR HAB. BARBARA SAWICKA
10:00
60
G
DR INŻ. ZBIGNIEW KOBUS
10:00
35
P|G|L
10:00,
11:00
30
G|L|D|50
20
P|G|L
30
G|L|D|50
40
L|D|50
20
G|L
25
P|G|L|D|50
25
G|L
30
P|G|L|D|50
Kolorowy świat roślin - barwniki roślinne
DR INŻ. KATARZYNA RUBINOWSKA, dr Barbara Hawrylak-Nowak
UP056
Koń we współczesnym świecie
DR INŻ. KRZYSZTOF BOCIAN
dr hab. inż. Iwona Janczarek, dr inż. Katarzyna Strzelec
UP057
Krzem- pierwiastek odkrywany na nowo
Kultury in vitro, czyli krótka opowieść
o roślinach w szkle
Leki z zielonej apteki - dziko rosnące zioła
i rośliny lecznicze
DR INŻ. ZBIGNIEW JAROSZ
13:00
9:00, 10:00
DR INŻ. KAROLINA PITURA
DR INŻ. ANNA JAKUBCZYK, dr Monika Karaś, mgr Urszula Szymanowska,
dr Urszula Złotek, dr Michał Świeca
10:00
DR MAŁGORZATA KOSTECKA
12:00
10:00
DR KAMIL NIEŚCIORUK
11:00
11:00
10:00, 11:00,
12:00
10:00
11:00
MGR INŻ. ANNA OLEK
dr inż. Agnieszka Surmacz-Magdziak, prof. dr hab. Romuald Doliński
10:00, 11:00, 10:00, 11:00,
12:00
12:00
12:00
MGR MATEUSZ GORTAT
UP064
Mężczyzna czy kobieta? Ojciec i syn? Europejczyk
MGR INŻ. SYLWIA NISZTUK, dr hab., prof. nadzw. Brygida Ślaska
czy Azjata? Chromosom Y w identyfikacji
molekularnej
UP065
Mięsny NEWS
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
P
30
UP055
UP060
28
13:00
DR JADWIGA STACHOWICZ
UP058
adresat
MGR INŻ. BEATA DZIĘGIEL, dr Łukasz Adaszek, dr Jerzy Ziętek, mgr inż.
Agata Durak, lek. wet. Marcin Kalinowski
Kolorowy świat chemii
UP052
miejsca
15:00
DR INŻ. MAREK ŚCIBISZ, dr inż. Piotr Makarski
UP054
UP051
20.09
12:00
DR ANNA MAZUREK-KUSIAK
UP053
UP049
19.09
MGR INŻ. ŁUKASZ KOPIŃSKI, dr hab. Eugenia Czernyszewicz
Jarmuż - cenny a niedoceniony
Jedz kolorowo, żyj zdrowo - znaczenie
barwników roślinnych jako składników
żywności
Jem kolorowo, ale zdrowo
Już nigdy nie skorzystam z papierowej mapy
- czy aby na pewno?
Kawa fenomenem współczesnego świata
Kawitacja ultradźwiękowa
UP048
18.09
12:00
Jak zaświecić przepaloną żarówkę lub określić ile
UP045 jest wody w ziarnku grochu, czyli o mikrofalach
DR INŻ. PIOTR MAKARSKI, dr inż. Marek Ścibisz
i wysokim napięciu
UP047
17.09
MGR INŻ. MONIKA SKWAREK
mgr inż. Justyna Libera, mgr inż. Anna Okoń, mgr Elżbieta Solska
12:00
9:00, 12:00
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
UCZELNIE
kod
53
człowiek • nauka • pasja
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
kod
tytuł
Możliwości wykorzystania robotów przemysłoUP066
wych w przemyśle rolno-spożywczym
UP067
UP068
UP069
UP070
UP072
UP073
UP074
UP075
UP076
UP077
UP078
UP079
UP081
UP082
UP083
UP084
UCZELNIE
UP085
UP086
UP087
UP088
16.09
miejsca
adresat
10:00, 11:00,
12:00
20
G|L
DR INŻ. WANDA KRUPA
11:00
20
P
MGR INŻ. MAGDALENA SURDYKA, dr hab., prof. nadzw. Brygida Ślaska
12:00
25
P|G
18.09
19.09
20.09
30
G|L|D|50
20
G|L
70
G|L|D|50
18 12:00
11:00
MGR INŻ. MAGDALENA KAMIŃSKA
DR INŻ. KAROLINA WÓJCIAK, mgr inż. Anna Okoń
13:00
DR INŻ. JACEK RECHULICZ
9:00
12:00
DR INŻ. TOMASZ GUZ
MGR INŻ. IWONA BRANKIEWICZ, mgr inż. Ewelina Widelska
9:00
DR HAB. KRYSTYNA PUDELSKA, mgr inż. Anna Mirosław
12:00
PROF. DR HAB. INŻ. JAN DYDUCH
dr inż. Agnieszka Najda, mgr inż. Klaudia Świca
10:00, 11:00,
12:00, 13:00
MGR ADRIANA SOBCZAK
mgr Marek Niewiadomy, mgr inż. Małgorzata Nowak
11:00
20
P|G
40
P|G|L|D|50
30
G|L|D|50
25
G|L|D|50
60
P|G
DR MAGDALENA SUCHORA
9:00
20
L
MGR INŻ. JUSTYNA LIBERA
mgr inż. Monika Skwarek, mgr inż. Anna Okoń, dr inż. Karolina Wójciak
11:00
30
G|L|D|50
10:00
35
G|L
13:00
30
L
30
L
30
P
90
R|P
25
P|G
10:00
MGR MARIA GIL, dr inż. Paulina Studzińska-Jaksim
Pasożytnicze wiciowce z rodzaju Spironucleus sp. LEK. WET. KRZYSZTOF PUK
Pies rasowy - czy rasa ma znaczenie przy
wyborze psa na towarzysza rodziny
Piękne inaczej, czyli fascynujący świat
owadów
DR INŻ. IZABELA KOT, dr inż. Katarzyna Kmieć, dr inż. Katarzyna Golan,
dr inż. Edyta Górska-Drabik, mgr inż. Katarzyna Goliszek
Płatki, kasze i pęczaki - znacie wszystko to
dzieciaki?
DR INŻ. EMILIA SYKUT-DOMAŃSKA
dr inż. Aldona Sobota, dr inż. Piotr Zarzycki, mgr inż. Katarzyna
Banaszkiewicz, mgr inż. Ewelina Kuzawińska
Po nitce do kłębka , czyli krótka przygoda
z DNA
Podłoża ogrodnicze dawniej i dziś
Podróż Jedwabnym Szlakiem
MGR INŻ. MAGDALENA SURDYKA
mgr inż. Sylwia Nisztuk, dr hab., prof. nadzw. Brygida Ślaska
11:00
DR INŻ. MAŁGORZATA GOLEMAN
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
DR INŻ. KATARZYNA DZIDA
14:00
30
G
DR JULIA WOJCIECHOWSKA-SOLIS
12:00
25
P|G
0
G|L|D
25
R|P|G|L|D|50
25
R|P|G|L|D|50
70
G|L|D|50
40
G|L|D
25
L
20
G|L|D
Pomysły skradzione naturze. Dlaczego jeż ma
kolce?
DR HAB. INŻ. GRZEGORZ ŁYSIAK
10:00
UP091
Poznaj nowoczesną bibliotekę
MGR INŻ. TADEUSZ KARMELITA
mgr Bartłomiej Boćkowski, mgr inż. Monika Baltyn
9:00
UP092
Poznajemy tajemnice roślin zielarskich
PROF. DR HAB. BARBARA KOŁODZIEJ
dr inż. Danuta Sugier, mgr inż. Anna Machnacz-Rolla, mgr inż. Adam
Chojecki, mgr inż. Katarzyna Drożdżal
UP093
Pozytywne aspekty cholesterolu
MGR INŻ. KAMILA STACHYRA
dr hab., prof. nadzw. Anna Czech, lek. wet. Paweł Klimiuk
UP096
Probiotyki zamiast antybiotyków?
Proces starzenia oraz możliwość jego
zatrzymania lub cofnięcia u pszczół
Produkcja ekstrudowanych chrupek
kukurydzianych
DR MARTA DEC, dr Andrzej Puchalski
UP097
17.09
DR INŻ. DARIUSZ PLICHTA, dr inż. Marek Ścibisz
UP089
UP098
54
Mój idealny zwierzak - mini warsztaty
behawiorystyczne
Na tropie sprawcy przestępstwa - rozwiązujemy zagadki kryminalne
Niewinni kłamcy, czy wyrafinowani oszuści?
Nieziemskie jedzenie, czyli co jedzą
w kosmosie
Obce i inwazyjne gatunki ryb w Polsce
Obserwacje mikroświata
Ogrody dawnego Lublina
Ogrody UNESCO
Olejki eteryczne i rośliny olejkowe. Pokaz
destylacji olejków eterycznych
Opowieści o zielnikach, herbariach, atlasach
roślin i sekretnych miksturach
Osad prawdę Ci powie - jeziorne archiwa
w poznawaniu zmian środowiska
Oszukać przeznaczenie, czyli jak mądrze
schudnąć?
OZE – wiedza w sieci. Używaj, kopiuj, zmieniaj
i dziel się!
KIEROWNIK, autorzy
adresat:
9:00
9:00
11:00
12:00
11:00
10:00
MGR INŻ. MILENA BAJDA, prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog
MGR INŻ. MACIEJ COMBRZYŃSKI, dr inż. Agnieszka Wójtowicz, mgr inż.
Stanisław Juśko, prof. dr hab. Leszek Mościcki
9:00
10:00,
11:00
9:00
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
tytuł
KIEROWNIK, autorzy
16.09
UP099
Projekt ogrodu przy użyciu programu AutoCad
Prozdrowotne właściwości warzyw
Przygarnij książkę
Rola składników odżywczych w profilaktyce
przeciwnowotworowej
MGR INŻ. MARCIN IWANEK
9:00
MGR ANNA NADULSKA, prof. dr hab. Zdzisław Targoński
UP106
Romantyczna kolacja z bakteriami - czyli
probiotyki w żywności
MGR INŻ. JUSTYNA LIBERA
mgr inż. Natalia Ciesielczuk, mgr inż. Joanna Denesiuk, mgr Monika
Sachadyn-Król, mgr inż. Katarzyna Skrzypczak
UP107
Roślinne kultury in vitro, czyli od komórki do
rośliny
MGR INŻ. WOJCIECH MARECKI, mgr inż. Magdalena Dyduch-Siemińska,
dr inż. Elżbieta Kaczmarska, dr inż. Jacek Gawroński
UP109
Sam zaprojektuję swój ogród
MGR INŻ. KAMILA ROJEK
dr hab. Krystyna Pudelska, mgr inż. Renata Chyżewska
UP100
UP101
UP105
UP110
UP111
UP112
UP116
UP117
UP118
UP119
UP120
UP123
UP124
UP125
UP126
UP127
UP128
UP129
UP133
MGR INŻ. TADEUSZ KARMELITA, mgr inż. Małgorzata Gawęda
20.09
DR HAB. KRYSTYNA PUDELSKA, mgr inż. Anna Mirosław
13:00
Szkiełko i oko czyli świat grzybów
w mikroskopie
DR BEATA ZIMOWSKA, prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak, dr inż.
Ewa Zalewska, mgr inż. Barbara Kowalik
11:00,
12:00,
13:00
Szukaj skarbu z GPS-em
Śródziemnomorskie kardy i karczochy na
polskich polach
Świat piękna w Twoich dłoniach – naturalne,
ręcznie robione mydełka
Tajemnica przestępstwa, czyli o czym mówią
ślady biologiczne pozostawione na miejscu
zdarzenia?
Tajemnice komórki roślinnej
Tajemnice mechanizmów zasypiania
i budzenia się u ludzi i zwierząt
Tlen a trwałość żywności i owoców
Tlenki siarki i azotu - gazowe zanieczyszczenia
atmosfery
Tłoczenie metodą „na zimno” naturalnych
olejów balsamicznych o różnym smaku
i zapachu
Trwałość żywności a aktywność wody
W krainie związków optycznie czynnych, czyli
o chiralności słów kilka”
DR KAMIL NIEŚCIORUK, dr inż. Piotr Maksym
D
P|G|L|D
9:00
0
R|P|G|L|D|50
9:00
0
D
9:00
30
P|G|L|D|50
9:00, 10:00,
11:00, 12:00
20
P|G|L|D|50
25
L|D|50
35
L
30
G|L|50
9:00
9:00
9:00
14:00
9:00
10:00,
9;00, 10:00, 9;00, 10:00,
11:00,
9;00, 10:00
11:00
11:00
12:00
11:00, 13:00
12:00
MGR MATEUSZ GORTAT
adresat
25
9:00
DR INŻ. MAREK ŚCIBISZ, dr inż. Jacek Kapica
miejsca
9:00, 10:00
10:00
MGR INŻ. ANNA OKOŃ, mgr inż. Monika Skwarek, mgr inż. Justyna
Libera, dr inż. Karolina Wójciak
30
G|L
30
G|L|D|50
30
P|G|L
20
P
25
10:00, 11:00,
12:00, 13:00
20
P|G|L
10:00,
11:00
25
G|L
32
P
100
P
12:00
45
G|L|D
DR MARZENA SYLWIA BRODOWSKA, dr inż. Monika Skowrońska
10:00,
11:00
90
G|L
DR HAB., PROF. NADZW. MARIAN KRZYSZTOF PANASIEWICZ
11:00
35
P|G|L|D
20
R|P|G
60
G|L|D|50
25
P|G|L
MGR INŻ. ANNA OLEK, mgr inż. Agnieszka Dylewska, mgr inż. Kamila
Rojek, mgr inż. Magdalena Kamińska
MGR INŻ. SYLWIA NISZTUK
dr hab., prof. nadzw. Brygida Ślaska, mgr inż. Magdalena Surdyka
10:00, 12:00 19 10:00
DR INŻ. BEATA ŻURAW, dr inż. Marta Dmitruk, mgr Weronika Haratym
9:00
DR IWONA ŁUSZCZEWSKA-SIERAKOWSKA
9:00
DR INŻ. PAWEŁ MICHALSKI
9:00
MGR INŻ. JUSTYNA TOMIŁO
9:00
DR JADWIGA STACHOWICZ
UP135
Wielkie Pytania - Genezis
Wielkie Pytania - kierunki rozwoju
Wielkie Pytania - spiskowe teorie dziejów
PROF. DR HAB. DOBIESŁAW NAZIMEK
Własne ścieki oczyścić możesz sam
DR INŻ. MICHAŁ MARZEC, dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, mgr inż.
Magdalena Gizińska, mgr inż. Aneta Pytka, Aleksandra Steszuk
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
19.09
35
MGR INŻ. TOMASZ PRÓCHNIAK, mgr inż. Maciej Sykut
DR JUSTYNA BOHACZ
mgr inż. Weronika Woch, mgr inż. Edyta Kwiatkowska
UP138
9:00
Skoki przez przeszkody - najpopularniejsza
dyscyplina jeździectwa w Polsce
Słodki jak cytryna, kwaśny jak miód, czyli jak
oszukać nasze zmysły
Słońce nie tylko do opalania
Symboliczne znaczenie roślin
Wielki świat niewidzialnych mikroorganizmów
UP137
18.09
DR HAB. INŻ. EWA ROŻEK, mgr inż. Maria Kosior
UP134
UP136
17.09
od 9:00
do 14:00
10:00
13:00
PROF. DR HAB. DOBIESŁAW NAZIMEK
10:00
PROF. DR HAB. DOBIESŁAW NAZIMEK
9:00, 10:00,
11:00
50
G|L|D
0
G|L|D
50
G|L|D
30
P|G|L
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
UCZELNIE
kod
55
człowiek • nauka • pasja
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu
kod
UP140
UP141
UP142
UP145
UP147
UP149
UP150
tytuł
Woda deszczowa w mieście - nieproszony gość
czy dobrodziejstwo?
Wodorowe ogniwa paliwowe jako element
systemu energetycznego wykorzystującego
odnawialne źródła energii
Wpływ witaminy C i magnezu na niektóre
wskaźniki fizjologiczne i koncentrację uwagi
u koni w wybranym teście sprawnościowym
Wykorzystanie roślin leczniczych
w odchudzaniu
Wykorzystanie ziół w profilaktyce i leczeniu
chorób wątroby
Wytłaczanie folii biodegradowalnej metodą
rozdmuchu
Zacznij myśleć systemowo, a bez problemu
znajdziesz pracę
KIEROWNIK, autorzy
16.09
miejsca
adresat
30
G|L
30
G|L
30
G|L|D
25
D
11:00
25
G|L|D|50
9:00, 10:00,
11:00
20
G|L|D
50
G|L|D|50
0
R|P
30
G|L|D
100
P|G|L
30
L|50
20
P|G
DR INŻ. TOMASZ ZUBALA, dr inż. Magdalena Patro
DR HAB. INŻ. JERZY LECHOWSKI, prof. dr hab. inż. Andrzej Stasiak, dr
hab. inż. Anna Kasprzyk, inż. Joanna Sobol, inż. Emilia Nikelewska
10:00
MGR MATEUSZ GORTAT
MGR MATEUSZ GORTAT
DR INŻ. ANDRZEJ REJAK, prof. dr hab. Leszek Mościcki, dr inż. Tomasz
Oniszczuk, mgr inż. Stanisław Juśko, dr inż. Agnieszka Wójtowicz
9:00
DR INŻ. LESZEK RYDZAK
10:00
UP152
Zakochany mózg
Zastosowanie hodowli komórkowych in vitro
w badaniach zaburzeń hormonalnych
i metabolicznych u zwierząt
MGR MATEUSZ GORTAT
10:00
UP158
UP159
UP160
Zielony paragraf dla wynalazców
Zmysły człowieka w ocenie żywności – ocena
czekolad
Zobaczyć DNA
20.09
14:00
MGR RENATA LEWIŃSKA
mgr Agnieszka Penar, mgr inż. Magdalena Piech, mgr Monika Mroczek
Zbrodnie małych wampirów, czyli kleszcze
atakują!
19.09
11:00
DR INŻ. JACEK KAPICA, dr inż. Marek Ścibisz
Zakładki do książek - dziecięce inspiracje
UP156
18.09
10:00,
13:00
UP151
UP154
17.09
10:00
MGR KATARZYNA WITKOWSKA
dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, lek. wet. Paulina Radwańska
12:00
DR MONIKA ROCZEŃ-KARCZMARZ
11:00
DR MARIAN BUTKIEWICZ
14:00
DR INŻ. MONIKA MICHALAK-MAJEWSKA
mgr inż. Dorota Targońska
10:00
30
G|L
9:00, 12:00
20
G|L
MGR INŻ. MAGDALENA ZAPALSKA, mgr inż. Karolina Dudziak
14:00
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu
UCZELNIE
kod
UP036
UP038
UP061
UP061
UP063
UP095
UP103
UP104
UP121
UP130
UP132
UP139
56
tytuł
Gdzie trawa ma języczek, włoski i uszka?
Gleba - źródło życia
Meteorologiczne źródła energii
Meteorologiczne źródła energii
Metody izolowania i hodowli mikroorganizmów z różnych środowisk
Prezentacja metod chromatograficznych
Reakcja aparatu fotosyntetycznego roślin na
stresy środowiskowe
Reakcje barwne w analizie chemicznej
Świat prasy naukowej dawniej i obecnie
Tworzenie prezentacji
W jaki sposób powstała gleba?
Właściwości lecznicze roślin zwanych
chwastami
16.09
KIEROWNIK; autorzy
17.09
18.09
19.09
10:00
DR INŻ. TERESA WYŁUPEK
MGR INŻ. MARCIN ANDRZEJEWSKI
9:00
DR HAB. ANDRZEJ SAMBORSKI, mgr inż. Marcin Ciebień
DR HAB. ANNA KRZEPIŁKO, mgr Iwona Zych-Wężyk, mgr Robert Pawliszak
20
P|G|L|D
60
P|G|L|D|50
60
P|G|L|D|50
20
G|L|D
20
G|L
30
G|L|D|50
20
P|G|L
10:00
11:00
10:00,
11:00
DR HAB., PROF. NADZW. JOLANTA MOLAS, mgr inż. Agnieszka Świst-Kawala
MGR IWONA ZYCH-WĘŻYK, dr hab. Anna Krzepiłko, mgr Robert Pawliszak
9:00, 10:00
R|P|G|L|D|50
9:00
9:00, 10:00, 9:00, 10:00,
11:00, 12:00 12:00
11:00
adresat
60
10:00
DR HAB. ANDRZEJ SAMBORSKI, mgr inż. Marcin Ciebień
DR AGATA ŚWIĘCIŁO, mgr inż. Zuzanna Gardiasz
miejsca
9:00, 10:00
MGR INŻ. HELENA GRUSZECKA, mgr inż. Iwona Antończak
10:00
20
G|L
MGR INŻ. ZBIGNIEW MAZUR
9:00
60
P|G|L|D|50
11:00
20
G|L|D|50
9:00
60
G|L|D
11:00
DR INŻ. JOANNA ONUCH
DR INŻ. ALEKSANDRA GŁOWACKA
adresat:
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
kod
UP144
UP146
UP153
UP161
UP071
UP090
UP108
tytuł
Wykorzystanie metod biologicznych w walce
ze szkodnikami
Wykorzystanie techniki GPS w rolnictwie
Zastosowanie biotechnologii w hodowli roślin
Zróżnicowanie strukturalno-funkcjonalne
komórki zwierzęcej w różnych typach tkanek
O ciągnikach można nieskończenie...
Poznaj aparat ruchu – szkielet i mięśnie
szkieletowe zwierząt i człowieka
KIEROWNIK; autorzy
Rośliny wieloletnie - odnawialne źródło energii
DR ALINA KOWALCZYK-JUŚKO, mgr inż. Adam Malinowski
16.09
17.09
18.09
DR INŻ. DARIUSZ JUSZCZAK
11:00
11:00
DR HAB., PROF. NADZW. HANNA KLIKOCKA
12:00
DR HAB. ROMAN PRAŻAK
DR BARBARA SKWARYŁO-BEDNARZ, mgr inż. Agnieszka Świst-Kawala
19.09
miejsca
adresat
60
G|L|D
60
G|L|D|50
11:00
25
G|L
10:00, 11:00
30
P|G|L|D|50
80
P|G|L|D|50
60
G|L|D
80
P|G|L|D|50
9:00
MGR INŻ. ZBIGNIEW MAZUR
9:00
PROF. DR HAB. BOGDAN SZOSTAK
9:00
10:00
Projekty Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w różnych lokalizacjach, aktualne sale i lokalizacje dostępne są na stronie inernetowej
www.festiwal.lublin.pl
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Lublin, ul. Mełgiewska 7-9
tytuł projektu
WSEI001 Co zrobić by inni uśmiechali się do mnie?
Czy masz refleks godny mistrza kierownicy? Sprawdź swoje
WSEI003
predyspozycje psychiczne
WSEI004 Czy można klonować przedmioty, czyli cyfrowy świat 3D
Do czego jestem stworzony? Diagnoza predyspozycji
WSEI005
zawodowych młodzieży
WSEI006
WSEI007
WSEI008
WSEI009
WSEI010
WSEI011
WSEI012
WSEI013
Funkcjonowanie organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego na przykładzie sesji rady miasta
Ja szantażuję, ty szantażujesz, my szantażujemy…
o szantażu emocjonalnym w relacjach rówieśniczych
Jak być mistrzem świata? Psycholog w przygotowaniu
zawodnika do startu
Jak komputerem podglądać myśli? Badanie funkcjonowania
mózgu EEG
Kocha lubli uwodzi. Czym są emocje i jak sobie z nimi
radzić?
Kompetencje menedżerskie szansą na Twój sukces
Moja ulubiona zabawka - zróbmy jej reklamę. Zabawa
językiem angielskim
Mój pomysł na biznes - projekt logo firmy
WSEI014 Na tropie kłamstwa. Wariograf prawdę Ci powie
KIEROWNIK, autorzy
17.09
18.09
19.09
20.09
R|P
25
P|G|L
10
G|L|D|50
MGR KATARZYNA HARTIF
10:00,
11:00,
12:00,
13:00
25
L
DR JAROSŁAW CZERW, dr Agnieszka Żywicka, mgr Jakub
Winkler
14:00
60
G|L
10:00, 11:00
DR WIESŁAW POLESZAK
DR ANDRZEJ BOBYK
dr inż. Mirosław Guzik, dr inż. Leszek Gil, dr inż. Piotr
Ignaciuk
10:00
miejsca adresat
25
12:00, 13:00
11:00,
11:00,
12:00, 13:00 12:00, 13:00
11:00,
12:00
DR MARTA PAWELEC
DR DOROTA BOREK-CHUDEK
10:00,
11:00, 12:00
10:00,
11:00, 12:00
DR GRZEGORZ WÓJCIK
11:00,
12:00, 13:00
MGR MONIKA BARYŁA-MATEJCZUK
DR MONIKA WAWRZEŃCZYK-KULIK
12:00, 13:00
10:00,
11:00, 12:00
MGR MARIA KOWALCZYK
30
30
G|L
20
G|L
30
G|L
25
G|L
25
R|P
DR AGNIESZKA ŻYWICKA, mgr Sylwia Skrzypek-Ahmed
11:00, 13:00
25
G|L
MGR MONIKA BARYŁA-MATEJCZUK
11:00,
12:00, 13:00
25
P|L|D|50
25
G|L|D|50
WSEI015
Naprawdę jaka/jaki jesteś nie wie nikt. Poznaj swoją
osobowość
DR JACEK ŁUKASIEWICZ
WSEI016
Nie walcz z ludźmi lecz rozwiązuj konflikty. Jak się
porozumieć mimo różnicy interesów
DR WIESŁAW POLESZAK
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
16.09
DR MARTA PAWELEC
11:00
11:00,
12:00,
13:00, 14:00
12:00, 13:00
UCZELNIE
kod
30
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
57
człowiek • nauka • pasja
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
kod
tytuł projektu
WSEI018 Od węzełka do e-booka
WSEI019 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
Poprowadź samochód za pomocą myśli. Biofeedback da ci
WSEI020
taką szansę
KIEROWNIK, autorzy
16.09
17.09
MGR HANNA SOKOŁOWSKA, mgr Małgorzata
Pielecka-Sikorska
DR MARIA PIENIĄŻEK, dr Joanna Girzelska
18.09
19.09
20.09
10:00, 11:00
25
10:00, 12:00
20 P|G|L|D|50
10:00,
11:00, 12:00
DR ROBERT PORZAK
miejsca adresat
R|P
10
L|D
30
L
30
P|G|L
30
P|G|L
25
P|G|L
WSEI021 Przedsiębiorstwo Symulacyjne - Skok Ku Karierze
MGR INŻ. MIROSŁAWA GERKOWICZ, mgr Edmund Wąsik, mgr
inż. Leszek Gońka, mgr Maciej Michałowski
WSEI022 Przygotujmy się do rewolucji w uczeniu się
MGR HANNA SOKOŁOWSKA, mgr Małgorzata
Pielecka-Sikorska
WSEI022 Przygotujmy się do rewolucji w uczeniu się
MGR HANNA SOKOŁOWSKA, mgr Małgorzata
Pielecka-Sikorska
WSEI023 Świadome komunikowanie w Sieci
DR BARBARA KOC-KOZŁOWIEC
WSEI024 Twórcze myślenie jest w cenie!
MGR HANNA SOKOŁOWSKA, mgr Małgorzata
Pielecka-Sikorska
11:00,
12:00, 13:00
30 P|G|L|D|50
WSEI025 Zabawa słowem - warsztaty literackie
DR ANNA KOPER
10:00, 11:00
25
10:00
10:00
11:00,
12:00, 13:00
10:00,
11:00
P
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
kod
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
D001
Awaryjne opuszczanie statku powietrznego z wykorzystaniem fotela
katapultowego
DR INŻ. STEFAN KROP
mgr Dariusz Piątkowski
Ośrodek Szkolenia
Wysokościowo-Ratowniczego WSOSP
Dęblin, ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 4
10:00,12:00
40
L
D004
Lotnicze gimnastyczne przyrządy specjalne (LGPS) w systemie
specjalistycznego szkolenia pilota
DR INŻ. STEFAN KROP
Wydział Lotnictwa – Zakład Wychowania
Fizycznego, Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
9:00,
11:00
25
L
D005
Wykorzystanie symulatorów lotu w szkoleniu pilotów wojskowych
Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego, sala 7C
Dęblin, ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 4
9:00,
11:00
20
G|L|50
Wydział Lotnictwa – Zakład Wychowania
Fizycznego, Sala Przyrządów Specjalistycznych
Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
9:00
25
L
DR INŻ. STEFAN KROP
mgr inż. Maciej Wilczyński
DR INŻ. STEFAN KROP
Zachowanie się wskaźników psychomotorycznych pod wpływem
ćwiczeń na lotniczych gimnastycznych przyrzadach specjalnych (LGPS) dr Zbigniew Wochyński
18.09
19.09
9:00
miejsca adresat
UCZELNIE
D006
mgr inż. Robert Jędrys
lokalizacja
58
adresat:
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
Instytut Agrofizyki PAN
Lublin, ul. Doświadczalna 4
kod
tytuł projektu
KIEROWNIK; autorzy
lokalizacja
18.09
19.09
miejsca
adresat
216
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00
9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00
20
R|P|G|L|D|50
9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00
20
R|P
9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00
20
R|P|G
IA002
Chemia - nauka i pasja
MGR JUSTYNA SZEREMENT, mgr Wojciech Kozieł
IA004
Chemiczne śledztwo, czyli mały detektyw na
tropie nauki
MGR MARTA OLESZEK, mgr Marta Oleszek, mgr inż. Justyna Lalak
IA006
Chemiczne tajemnice żywności
MGR INŻ. JOANNA MIERCZYŃSKA, mgr Beata Kruk, mgr Monika
Chylińska
140
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00
IA008
Chemiczny świat - pełen dźwięków, światła
i barw
MGR INŻ. PIOTR BULAK, mgr inż. Anna Walkiewicz
223
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00
20
R|P|G|L|D|50
IA011
Genetyczny alfabet..., czyli ACGT DNA
MGR INŻ. JUSTYNA LALAK, mgr inż. Ewelina Paprota
124B
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00
20
R|P
IA015
Kuchnia chemika
MGR INŻ. ALEKSANDRA KRÓL, mgr Marta Oleszek
budynek C
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00
20
R|P
IA016
Ładunki, jony, elektrony - z pasją o energii
MGR INŻ. AGATA SOCHAN
dr Jolanta Cieśla, mgr Magdalena Koczańska
235
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00
20
P|G|L
IA018
Magia napięcia powierzchniowego
MGR KAMIL SKIC
mgr Małgorzata Łukowska, mgr Iwona Niemiałkowska-Butrym
131
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00
9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00
20
R|P|G|L
IA019
Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy
energetycznej
MGR EWA KWIETNIEWSKA
dr Izabela Krzemińska, mgr Agata Piasecka, dr inż. Grzegorz Paul
11
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00
9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00
20
G|L|D|50
budynek C
Instytut Medycyny Wsi
kod
IMW001
tytuł
KIEROWNIK; autorzy
16.09
Choroby odzwierzęce ze szczególnym uwzględnieniem brucelozy
i gorączki Q
DR ELŻBIETA MONIKA GALIŃSKA
mgr inż. Paula Wróblewska, dr Jolanta Chmielewska-Badora,
dr inż. Wioletta Żukiewicz-Sobczak, mgr inż. Piotr Adamczuk
11:00
IMW002 Czy dzieci mogą pomagać w pracach rodzinnego gospodsratwa rolnego?
IMW003
Czy przyjmowanie probiotycznych bakterii mlekowych może zapobiegać
alergiom, a nawet je leczyć?
17.09
18.09
12:00
DR STANISŁAW LACHOWSKI
MGR INŻ. PAULA WRÓBLEWSKA
mgr inż. Piotr Adamczuk, dr Wioletta Żukiewicz-Sobczak,
dr Elżbieta Monika Galińska, dr Jacek Zwoliński
11:00
miejsca
adresat
100
G|L|D|50
100
P|G
100
G|L|D|50
MGR INŻ. PIOTR ADAMCZUK
dr Jacek Zwoliński, mgr inż. Paula Wróblewska, dr inż. Wioletta
Żukiewicz-Sobczak, dr Jolanta Chmielewska-Badora
10:00
100
G|L|D|50
IMW005 Nie łam się! Zrozumieć osteoporozę
Przyczyny bólów kręgosłupa, a profilaktyczny wpływ aktywności
IMW006
fizycznej
DR JOLANTA KOWALCZYK-BOŁTUĆ
9:00
40
D|50
MGR AGNIESZKA MARUSZEWSKA
9:00
100
L|D|50
IMW007 Żywność genetycznie modyfikowana - nadzieje i zagrożenia
DR ANNA JURKIEWICZ, dr Franciszek Bujak
10:00
105
G|L|D|50
IMW004 Jak często alergie są skutkiem stosowania popularnych kosmetyków?
Instytut Pamięci Narodowej
Lublin, ul. Stanisława Staszica 22a, sala konferencyjna
kod
IP001
IP002
tytuł projketu
Szpiedzy tacy jak my. Polski wywiad w XX w. Analiza wybranych przypadków
Życie codzienne polskich dyplomatów w dwudziestoleciu międzywojennym
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
KIEROWNIK
17.09 miejsca adresat
DR MARCIN KRUSZYŃSKI
DR MARCIN KRUSZYŃSKI
12:00
12:00
30
30
L|D
L|D
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
INSTYTUTY
Lublin, ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 2, aula
59
człowiek • nauka • pasja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Puławy, ul. Czartoryskich 8
kod
IUNG001
tytuł projketu
KIEROWNIK; autorzy
Charakterystyka wybranych inhibitorów
urolizy oraz zalety i wady ich stosowania
DR INŻ. RYSZARD WINIARSKI
sala Zakładu Żywienia Roślin
i Nawożenia IUNG-PIB
dr inż. Grażyna Hołubowicz-Kliza
mgr Dominik Lipski
Park Puławski
DR HAB., PROF. NADZW. ANDRZEJ
DOROSZEWSKI, mgr Tomasz Jóźwicki
Stacja Meteorologiczna
MGR MONIKA KOZIEŁ, mgr Barbara Gębala
sala kongresowa
DR INŻ. ARKADIUSZ TUJAKA
sala Zakład Nawożenia i Zywienia
Roślin IUNG PIB Puławy
DR INŻ. JAN JADCZYSZYN
sala kongresowa
DR INŻ. MARIUSZ ZARYCHTA
DUW-6
DR INŻ. ELIZA GAWEŁ
1 CSK
9:00
IUNG002 Czy potrafisz rozpoznać drzewa?
IUNG003
IUNG004
IUNG005
IUNG006
IUNG007
IUNG008
Działalność jednej z najstarszych stacji
meteorologicznych w Polsce
Fabryczki azotu - brodawki symbiotyczne
na korzeniach roślin bobowatych
(motylkowatych)
Fosfor pochodzenia rolniczego a ryzyko
zanieczyszczenia wód
Jak ograniczyć erozję na gruntach ornych?
Lubelszczyzna doliną żywności
ekologicznej
Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt
lokalizacja
Mikroświat w glebie - mikrobiologia glebowa DR ANNA GAŁĄZKA
IUNG009
pod mikroskopem (zajęcia praktyczne)
18.09
19.09
20.09
miejsca
adresat
20
L|D
30
R|P|G|L|D
40
P|G|L|D
30
G|L|D|50
11:00 11:00 11:00
20
G|L|D
9:00
9:00
0
12:00 12:00 12:00
60
P|L|D|50
9:00
30
P|G|L|D|50
Zakład Mikrobiologii Rolniczej
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
20
P|G|L
12:00 12:00 12:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
11:00, 11:00, 11:00,
13:00 13:00 13:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
DR ANNA GAŁĄZKA
Sala Kongresowa IUNG-PIB
w Puławach
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
100
R|P|G|L|D
PROF. DR HAB. STEFAN MARTYNIUK
dr Janusz Czaban
sala kongresowa
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
200
G|L|D
IUNG013 Ptaki Puław
MGR PIOTR SAFADER
Park Puławski
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
30
P|G|L|D|50
DR ALINA BOCHNIARZ
DUW7
10:00
40
L
PROF. DR HAB. STANISŁAW KRASOWICZ
dr inż. Mariusz Zarychta
Sala Kongresowa nr 1
9:00
9:00
100
L|D
ROBERT STOCHMAL
Sala Kongresowa nr 3
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
50
P|G|L|D|50
DR INŻ. PIOTR OCHAL
sala Zakład Nawożenia i Zywienia
Roślin IUNG PIB Puławy
9:00
20
L|D
MGR INŻ. BEATA JURGA
sala Zakład Nawożenia i Zywienia
Roślin IUNG PIB Puławy
20
L|D
Stonki małe i duże, czyli bliskie spotkania
na polach, łąkach i w ogrodach
Tradycje historyczne Puławskiego Ośrodka
IUNG016 Nauk Rolniczych i aktualne kierunki
działalności IUNG-PIB w Puławach
Udział studentów Instytutu PolitechniczneIUNG018 go i Rolniczo-Leśnego w Puławach
w powstaniu styczniowym
Wapnowanie gleb - bardzo ważny zabieg
IUNG019
agrotechniczny
IUNG014
YTUTY
17.09
Obieg azotu w przyrodzie - rola bakterii
wiążących azot atmosferyczny
Piękne i bestie - czyli grzyby należące do
IUNG011
rodzaju Fusarium
IUNG010
60
16.09
IUNG020
Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem
środowiska azotanami i azotynami
z uwzględnieniem ryzyka działania
długofalowego
adresat:
9:00
9:00
10:00
9:00
9:00
9:00
9:00
17
10:00
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
Archiwum Państwowe w Lublinie
Lublin, ul. Jezuicka 13
kod
tytuł projketu
KIEROWNIK
lokalizacja
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
miejsca
adresat
11:00
30
P|G|L|D|50
sala wystawowa
11:00
11:00
11:00
11:00,
16:00
MGR JÓZEF KUS
sala konferencyjna
sala konferencyjna
17:00
13:00
10:00
13:00
13:00
17:00
10:00
13:00
13:00
10:00
35
35
P|G|L|D|50
MGR RAFAŁ HORDYJEWSKI
12:00
12:00
45
P|G|L|D|50
17:00
11:00
35
G|L|D|50
AP001 Archiwum-Nauka-Pasje
DR ELŻBIETA WIERZBICKA
AP002 Historia mojej miejscowości
AP003 Jak uprawiać pasje historyczne w archiwum?
AP004 Ludzie nauki w dokumencie archiwalnym
MGR AGNIESZKA KONSTANKIEWICZ
sala konferencyjna
12:00
12:00
12:00,
16:00
AP006 Z genealogią za pan brat
MGR ANNA CHURSAN
sala konferencyjna
10:00
17:00
10:00
P|G|L|D|50
Inkubator Technologiczny w Lublinie
Lublin, ul. Dobrzańskiego 1, sala I.6
kod
tytuł projketu
KIEROWNIK
IT
Drukowanie 3D
MGR KRZYSZTOF HOŁUBOWICZ
17.09
miejsca
adresat
10:00,11:00, 12:00, 13:00
30
P|G|L|D
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
Lublin, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, Centralne Laboratorium Agroekologiczne
kod
LPNT
tytuł projketu
KIEROWNIK
Tajemnice laboratoriów Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
MGR URSZULA HASIEC
17.09
miejsca
adresat
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
20
P|G|L|D
Medyczne Studium Zawodowe im. Prof. St. Liebharta
Lublin, ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 5
kod
tytuł projketu
KIEROWNIK; autorzy
lokalizacja
MSZ001 Bajkoterapia
JUSTYNA RYBKA
aula
MSZ002 Batik
MGR DOROTA MĄCZKA, mgr Joanna Szpara
106
MSZ003 Gipsowe motywy dekoracyjne
MGR RAFAŁ WIŚNIEWSKI
38 – Pracownia
techniczno-plastyczna
MGR BARBARA GABRYEL, mgr Paulina Barcicka
Aula im. Jana Pawła II
MGR INŻ. ANNA DZIUBAK
mgr Anna Pawłowska, mgr Agnieszka Jonik
202
MSZ004
Kobieta na krańcach świata. Wybrane elementy
taneczne kobiet Azji, Afryki i Europy
MSZ005 Laboratorium młodego chemika
16.09
17.09
10:00
MSZ012 Pielęgnacja twarzy
MGR DIANA GOŁĘBIOWSKA
Anna Jaworska, Katarzyna Całka, Sylwia Depta
138
MGR JOANNA SZPARA, mgr Anna Kądziela
106
MGR MONIKA BĘCZKOWSKA
240
10:00,
12:00
MGR RENATA NOWAK, mgr Anna Łaba
105
11:00
Radość to ruch a w ruchu duch - radosna
kinezjologia
Rzeczywistość a świat wirtualny. Wykorzystanie
MSZ015
grafiki komputerowej w różnych aspektach życia
Życiowe origami - czyli o tym, jak dobrze poskładać
MSZ017
własne życie
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
19.09
miejsca
adresat
100
P|L|D
20
P
10
R|P|50
50
G|L|D
9:00
20
R|P
11:00
D|50
10:00
10:00
MSZ006 Leki z polnej apteki
MSZ007 Masaż - Wellness & SPA
MSZ009 Metody rozpoznawania płodności
Na ratunek! Pierwsza pomoc w nagłych
MSZ010
zdarzeniach
MSZ014
18.09
10:00
10:00,
12:00
MGR ANNA PAWŁOWSKA, mgr Monika Budzyńska
204
MGR MAGDALENA LATUS, mgr Ewa Czułczyńska
Aula im. Jana Pawła II
MGR INŻ. MAŁGORZATA KOZIK
106
11:00
20
40
30
MGR ANNA FELIŃSKA, mgr Joanna Czyżewska-Świec253
ka, Mateusz Taramas, Marcin Kapitan, Rafał Szymanek
9:00, 11:00, 9:00, 11:00, od 9:00
13:00
13:00
do 13:00
20
R|P|G|L|D|50
12:00
20
D|50
20
P
10:00
12
G|L
11:00
25
L
11:00
10:00,
12:00
G|L
D
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
61
człowiek • nauka • pasja
Muzeum Lubelskie
Muzeum Lubelskie
Projekty Muzeum Lubelskiego odbywają się na terenie Lublina w różnych lokalizacjach, aktualne sale i lokalizacje dostępne są na stronie inernetowej
www.festiwal.lublin.pl
kod
tytuł projketu
ML003
ML004
Historia jednego eksponatu... Opowieść z tej
ziemi
Jak ubierano się w dawnej Polsce? Strój rycerski i
szlachecki
Janusz Świeży - etnograf z zamiłowania
Poznawcze pasje Wincentego Pola
ML005
W pokoju poety
ML001
ML002
KIEROWNIK, autorzy
17.09
MGR BARBARA ORATOWSKA, mgr Aneta Teterycz, mgr Ewa Mochol
MGR JOLANTA POLAŃSKA, mgr Jolanta Polańska, mgr Magdalena Norkowska
20.09
11:00
MGR WIKTOR KOWALCZYK
MGR EWA ŁOŚ, dr Anna Mazurek, mgr Grażyna Połuszejko
19.09
miejsca
adresat
30
G|L|D|50
30
P|G|L
9:00, 11:009:00, 11:009:00, 11:009:00, 11:00
11:00
MGR MAŁGORZATA SURMACZ
18.09
10:00,
12:00
17 11:00
20
L|D|50
9:00
12:00
30
L|D|50
10:00,
12:00
30
P|G|L|D|50
10:00,
12:00
10:00,
12:00
10:00,
12:00
Państwowe Muzeum na Majdanku
Lublin, Droga Męczenników Majdanka 67
kod
KIEROWNIK, autorzy
lokalizacja
17.09
18.09
19.09
20.09
miejsca
adresat
Lekcja muzealna „Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie
MM001
koncentracyjnym na Majdanku”
EWA BĄBOL, Jolanta Laskowska
wystawa
plenerowa
9:00
9:00
9:00
9:00
30
G|L
MM002 Poznaj historię obozu na Majdanku opowiedzianą po angielsku
MGR KAMILA CZURYSZKIEWICZ
mgr Łukasz Myszala
Pomnik-Brama
25
L|D|50
MM003 Poznaj historię obozu na Majdanku opowiedzianą po francusku
MGR KAMILA CZURYSZKIEWICZ
mgr Łukasz Myszala
Pomnik-Brama
11:00
25
L|D|50
MARTA GRUDZIŃŚKA
Anna Wójcik, Krzysztof Banach
Barak nr 62
9:00
0
G|L|D|50
MM004
tytuł projketu
Wystawa Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie koncentracyjnym na Majdanku
11:00
9:00
9:00
9:00
Poczta Polska. Region Sieci w Lublinie
Lublin, Krakowskie Przedmieście 50 (sala teatralna Poczty Polskiej – wejście przez bramę od Placu Czechowicza)
kod
PP1
PP2
62
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
Świat na znaczku - pierwsza pasja
Świat na znaczku - pierwsza pasja. Warsztaty dla przedszkolaków
MGR IZABELA KOSOWSKA, mgr Agnieszka Cholewa
adresat:
MGR IZABELA KOSOWSKA, mgr Agnieszka Cholewa
20.09
miejsca
adresat
10:00, 11:00
12:00, 13:00
20
20
R
P
R – przedszkole; P – szkoły podstawowe; G – gimnazja; L – szkoły pondgimnazjalne; D – osoby dorosłe; 50 – osoby dorosłe 50+
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
Uniwersytet Dziecięcy Unikids
kod
tytuł projektu
KIEROWNIK, autorzy
lokalizacja
16.09
17.09
URSZULA SZUBARTOWSKA
Marzena Łata
Lublin, ul. Błońskiego 1 sala
warsztatowa
URSZULA SZUBARTOWSKA
Agata Leszczuk
Lublin, ul. Choiny 19, sala
warsztatowa
UDU003 Świat robotyki i robo-informatyki
URSZULA SZUBARTOWSKA
dr Aneta Filipek
Lublin, ul. Choiny 19, sala
warsztatowa
10:00, 11:00,
12:00
UDU005 W poszukiwaniu zaginionego starodruku
URSZULA SZUBARTOWSKA
Lublin, ul. Choiny 19, sala
warsztatowa
14:00
UDU001 Angielski poprzez zabawę
UDU002
Cegiełki organizmów żywych, czyli z czego
jesteśmy zbudowani
18.09
miejsca
adresat
13:00
20
R|P
20
R|P
20
R|P
20
R|P
10:00, 11:00,
12:00
14:00
14:00
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Lublin, ul. Gabriela Narutowicza 4
kod
tytuł projektu
WBP001 Hieronim Łopaciński – uczony, bibliofil, pasjonat
KIEROWNIK, autorzy
lokalizacja
1.09
sala konferencyjna
MGR JAROSŁAW KUS, mgr Anna Oleszek
sala konferencyjna
MGR WOJCIECH MICHALSKI
Galeria Biblioteki
11:00
MGR EWA HADRIAN
Galeria Biblioteki
9:00
WBP005 Lekarze – literaci
MGR EWA HADRIAN
sala
konferencyjna
WBP006 Mediateka Małego Człowieka. Mikroby atakują!
LIC. MAŁGORZATA SETNIK
mgr Marlena Radwan, Grażyna
Pawłowska
sala konferencyjna
9:00
MGR GRZEGORZ WINNICKI
sala konferencyjna
12:00
MGR DOROTA MOŚCIBRODZKA
mgr Agata Kozioł
Czytelnia Naukowa
MGR MARTA TOMASIK
sala konferencyjna
Historia pewnego korka, czyli z rodziną Vetterów przez
Lublin
Historyczne pasje XIV-w. rycerstwa w Szkocji, Anglii i
WBP003
Francji
WBP004 Kreatywni 2013
WBP002
WBP007 Pamięć i codzienność, czyli fotografia
Tak wierszem żyć się rozpoczyna - Julian Tuwim i poeci
WBP008
rosyjscy
WBP009 Warsztaty kaligraficzne z Andrzejem Kotem
miejsca – ilość miejsc w jednej edycji; 0 – wstęp wolny
17.09
18.09
19.09
20.09
miejsca
adresat
40
G|L|D|50
40
G|D|50
11:00
40
L|D|50
9:00
0
L|D|50
40
L|D|50
25
R|P
40
L
0
D|50
40
L|D|50
12:00
MGR TOMASZ DĄBROWSKI
12:00,
17:00
9:00
12:00,
17:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
17:00
12:00
rejestracja udziału w projektach odbywa się TYLKO za pośrednictwem strony www. festiwal.lublin.pl
63
człowiek • nauka • pasja
autorzy
autorzy
Belniak Piotr dr UM105 UM169
Benedykciuk Wiktoria K429
Abramek Jagoda mgr UM102 UM134
Beń-Skowronek Iwona dr UM053
Adamczuk Arkadiusz dr K493
Berbeć Aleksandra K429
Adamczuk Piotr mgr inż. IMW001 IMW003 IMW004 Berej Waldemar dr U133
Adamczyk Małgorzata lic. K003 K391
Bereziewicz Ewelina mgr U071
Adamiec Paweł mgr inż. K129 K312 K314 K320
Bereziewicz Jakub U071
K406 K462 K561
Bereziewicz Mateusz lic. U071
Adamik-Szysiak Małgorzata dr U083 U143
Bereziewicz Piotr mgr inż. U071
Adaszek Łukasz dr UP034 UP041
Bereziewicz Wioletta dr U071
Albiniak Katarzyna mgr K240
Berger Marcin dr lek. med. UM024 UM158
Aleksandrowicz Hanna mgr PL042 PL043
Bernat Sebastian dr U036 U040
Aleksandrowicz Miłosz dr K370
Betlej Agnieszka mgr K300 K424 K425
Aletańska-Kozak Monika dr UM040 UM157
Bęczkowska Monika mgr MSZ015 MSZ016
Allitt Małgorzata mgr U080
Białonoga-Gosik Maria mgr K068 K132 K311 K351
Amarowicz Magdalena UM041
K458
Androsik Alena K362
Białopiotowicz Tomasz dr hab. K375 K024 K051
Andruszczak Sylwia dr inż. UP025
K082 K088 K138 K200 K356 K369 K524
Andrzej Cudo mgr K558
Białowąs Tomasz dr U097
Andrzejewski Marcin mgr inż. UP038 UP062
Bielak Agnieszka dr K366
Anioł-Strzyżewska Krystyna dr K277
Bieniaś Beata dr UM049
Antoniak Maciej lic. UM028
Bieniek Milena dr U059
Antończak Iwona mgr inż. UP121
Bień Agnieszka dr UM004 UM126 UM222
Antosz Halina dr hab. UM204
Bień Janusz dr K181 K223
Antoszewski Jarosław mgr K345
Biernasiuk Anna dr UM056 UM083 UM121
Arczewska Marta dr UP035
Bieżanek Tomasz dr UM022
Artymiak Małgorzata dr K071 K116 K189 K207 K530 Bilińska Nina mgr IA014
Atras Agnieszka mgr UM178
Billewicz-Kraczkowska Aleksandra dr UM167
Augustynowicz Paweł mgr U028
UM194 UM199
Bilska Izabela mgr inż. PL034
Bilska Natalia UM103
B
Biłgorajski Piotr mgr K015
Babicz Marek dr hab., prof. nadzw. UP122
Bis Dorota dr K027 K083 K272 K440
Bachanek Teresa prof. dr hab. UM022 UM165
Bis Jakub dr inż. PL053 PL054
UM216
Blicharska Eliza dr UM028
Baczewska Bożena dr UM145
Blicharska n. farm. Eliza dr U141
Badura Marzena UM057
Błasiak Zdzisław mgr K112
Bajda Milena mgr inż. UP097
Błaszczak Jerzy dr UM063
Bajor Wanda dr hab. K123
Błazińska Helena mgr K054 K506
Bal Ewelina mgr K068 K132 K311 K351 K458
Bobyk Andrzej dr WSEI002 WSEI004
Balicki Adam dr K114 K228 K419
Bochniarz Alina dr IUNG014
Baltyn Monika mgr inż. UP091
Bocian Krzysztof dr inż. UP056
Bałaj Bibianna dr K064 K309 K453
Boćkowski Bartłomiej mgr UP012 UP091
Banach Artur dr K535
Bodajko-Grochowska Anna Iwona lek. med. UM007
Banach Krzysztof MM004
Bogucka-Kocka Anna dr hab. UM118 UM119
Banaszkiewicz Katarzyna mgr inż. UP010 UP085
Bogusiewicz Kinga K516
Banecka Bożena dr UM037 UM136 UM137
Boguszewska Anna dr UM032
Barcicka Paulina mgr MSZ004
Boguszewska-Czubara Anna dr UM010 UM093
Barrera Gutierrez Verónica mgr K181 K223
UM188
Barszcz Marcin mgr PL002
Bohacz Justyna dr UP134
Bartnik Magdalena dr UM013
Bolesławska Joanna UP115 UP115
Bartosik Michał mgr UM112 UM212
Bondyra-Łuczka Ewelina mgr K474
Bartosik-Psujek Halina prof. dr hab. UM029 UM192 Boń Jerzy dr U055
Bartuzi Damian mgr UM208
Borek-Chudek Dorota dr WSEI008
Bartuzi Ewelina mgr UM208
Borkowska Ewa mgr K227 K494
Baruk Jerzy dr inż. U124
Borowicz Aleksandra dr K193
Baryła-Matejczuk Monika mgr WSEI010 WSEI014
Borowicz Barbara dr UM039 UM090
Baszak Jacek dr UM193
Borowicz Janusz dr UM033 UM100
Batyra Ewa mgr K227 K494
Borsuk Anna mgr U022 U063
Bąbol Ewa MM001
Bożek Małgorzata dr inż. UP029
Bednarczuk Beata dr U007 U154
Bożyk Andrzej dr UM052 UM138
Bednarz Joanna UM057
Brankiewicz Iwona mgr inż. UP074
Bednarz Krzysztof dr K577
Braun Katarzyna dr K527
Belina Damian mgr K276 K348
Brodowska Marzena Sylwia dr UP032 UP127
INDEKSY
A
64
Bronisz Iwona UM016 UM017 UM123 UM124
Brudek Paweł mgr K017 K575
Brulińska Hanka mgr K031
Brzozowski Wojciech dr UM018 UM189 UM209
Bucoń Paweł dr K134 K392 K395
Buczek Katarzyna lic. U008
Buczek Lech dr K010 K244 K305
Buczkowska Maria lic. U008
Budyn-Kulik Magdalena dr U046
Budzyńska Barbara dr UM132 UM229
Budzyńska Monika dr hab. UP001
Budzyńska Monika mgr MSZ006
Budzyński Michał mgr inż. UM070
Bugno-Narecka Dominika mgr K045
Bujak Franciszek dr IMW007
Buk-Cegiełka Marta dr K203
Bulak Piotr mgr inż. IA008
Bury Anna dr UM048
Butkiewicz Marian dr UP006 UP158
C
Caboń Izabela K429
Całka Katarzyna MSZ012 MSZ013
Cechowicz Marta mgr K047
Cechowicz Radosław dr inż. PL036
Celińska-Miszczuk Agata dr K146 K212 K340 K359
K426 K430 K431
Centner-Guz Małgorzata dr U051
Chajkaluk Wioleta mgr K068 K132 K311 K351 K458
Chałas Renata dr hab. UM165
Chamera Monika mgr K388
Chapuła Mateusz UM182
Chara Krzysztof lek. med. UM034 UM182 UM203
Charlak Michał dr inż. PL035
Charytanowicz Małgorzata dr K547
Charzyński Rafal dr K081
Chemperek Ewa dr UM006 UM061 UM077 UM109
UM149
Chęcińska Ilona dr UM165
Chilimoniuk Piotr dr U004 U108
Chmiel Elżbieta mgr U084
Chmielewska Barbara dr UM097 UM150
Chmielewska Małgorzata mgr U079 U166
Chmielewska-Badora Jolanta dr IMW001 IMW004
Chmielewski Jakub mgr U171
Chmielewski Mirosław dr K028 K276
Chmielewski Sebastian UM181
Chmurski Tomasz inż. UP059
Chobotow Jacek dr U095
Chodak Jarosław dr U069
Chojecki Adam mgr inż. UP092
Chojecki Janusz mgr D003
Cholewa Agnieszka mgr PP1 PP2
Cholewa Tomasz mgr inż. PL046
Chomczyńska Mariola dr PL006
Chomik Piotr mgr inż. UM075 UM103
Choroszyńska Dorota mgr inż. UM204
Chrzanowska-Wąsik Maja lek. med. UM109
Chudzik Arkadiusz dr inż. UP023
Chudzik Barbara dr U140
Chursan Anna mgr AP006
Chwalewska Barbara mgr UM094 UM162
Chylińska Monika mgr IA006 IA007
Chylińska-Wrzos Patrycja dr UM108 UM197
Chyżewska Renata mgr inż. UP039 UP044 UP109
Cichorzewska Marzena dr PL012 PL037 PL047
Ciebień Marcin mgr inż. UP061
Ciecieląg Aneta K518
Ciemniewski Juliusz mgr U045
Cieniawa Jerzy dr UM178
Ciepielski Jakub dr K535
Ciepielski Jakub mgr K115
Ciepliński Krzysztof dr K230 K416
Ciesielczuk Natalia mgr inż. UP106
Cieszko-Buk Maria dr UM228
Cieszkowski Zdzisław mgr K242
Cieśla Jolanta dr IA010
Cieśla Jolanta dr IA016
Cieślak Katarzyna mgr K099
Ciołek Marcin UM120
Ciosmak Małgorzata dr inż. PL015
Ciszewska Diana mgr K334
Combrzyński Maciej mgr inż. UP098
Cudny Józef mgr UM030
Cygan Beata dr UM054 UM206
Cygan Bożena K273 K545
Cyran Edyta lic. K532
Czaban Janusz dr IUNG011
Czachorowska Klara K030
Czakon Marcin mgr K058 K133 K205 K330
Czapla Anna dr K055
Czaplak Joanna mgr U028
Czarnocka Elżbieta dr PL012 PL037
Czarnocka Elżbieta dr PL047
Czech Anna dr hab., prof. nadzw. UP093
Czechowska Grażyna dr UM020 UM098
Czelej-Piszcz Elżbieta dr UM172 UM225
Czernel Grzegorz mgr UP035
Czerniak Jakub dr U053
Czernyszewicz Eugenia dr hab. UP030
Czerw Jarosław dr WSEI006
Czułczyńska Ewa mgr MSZ007
Czuryszkiewicz Kamila mgr MM002 MM003
Czusz Agnieszka mgr K046 K191 K417 K457
Czyżewska Urszula dr K038 K306
Czyżewska-Świecka Joanna mgr MSZ010 MSZ011
D
Dacka Wiesław mgr U151
Dagilis Monika mgr U039 U159
Daniluk Beata dr U094 U060
Dariusz Zapała mgr K558
Daszykowska Jadwiga dr K059 K109 K168 K302
K308 K400 K421 K543 K544 K548 K569
Dawidek Karol lic. K459
Dąbek Dariusz dr K128 K282 K520
Dąbrowska Aleksandra U122 U126
Dąbrowska Beata dr U108
Dąbrowska Katarzyna K429
Dąbrowski Bartosz mgr U158
Dąbrowski Tomasz mgr WBP001
Dec Marta dr UP096
Dec-Szlichtyng Mariola dr UM058 UM125
Dembicka Anna mgr U095
Demetraki-Paleolog Jerzy prof. dr hab. UP097
Denesiuk Joanna mgr inż. UP106
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
E
Ejankowski Wojciech dr K125 K325 K484 K570
Emeryk Andrzej prof. dr hab. UM007
Englert Sylwia UM016 UM017 UM123 UM124
F
Felińska Anna mgr MSZ010 MSZ011
Fiejdasz Lidia dr K072 K461 K552
Fijołek Iwona mgr K227 K494
Fil Kamil dr U096
Filas Małgorzata mgr UM103
Filip Agata dr hab. UM099 UM122
Filip Iwona mgr U041 U098
Filipek Aneta dr UDU003
Filipek Piotr dr inż. PL001 PL019 PL020 PL027
Filipiak Anna mgr K388
Filipiuk Dorota mgr K062 K065 K105 K303 K539
K556 K573
Filipowicz Przemysław mgr K304
Firlej Mikołaj UP122
Fitas Adam dr hab. K333 K339 K367
Florek Marek dr K049 K053 K150 K190 K238 K283
K342 K464 K491 K512
Fornal Emilia dr K150 K190 K342 K491
Frąc Magdalena dr hab. IA014
Frączek Natalia UM075
Frydrych Jacek dr K157 K158
Fudali-Czyż Agnieszka dr K108
Furmaga Radosław mgr K427
Furman Magdalena lic. K159
G
Gabłońska Anna mgr K388
Gabryel Barbara mgr MSZ004
Gadzikowska Maria dr UM011
Gagoś Mariusz dr hab., prof. nadzw. UP035
Gaik Karina mgr K489
Gajewska Małgorzata mgr U166
Gajo Katarzyna UM107 UM128 UM180
Galińska Elżbieta Monika dr inż. IMW001 IMW003
Gałązka Anna dr IUNG009
Gałązka Anna dr IUNG010
Garbacz Tomasz dr inż. PL024
Gardiasz Zuzanna mgr inż. UP063
Gardyński Leszek dr inż. PL039 PL052
Garwoliński Karol mgr U108
Gaweł Eliza dr inż. IUNG008
Gaweł Kinga mgr UM027 UM202
Gawęda Małgorzata mgr inż. UP101
Gawrońska-Grzywacz Monika dr UM009 UM131
Gawroński Jacek dr inż. UP107
Gawryluk Anna mgr inż. UP012
Gąska Daniel mgr inż. PL040
Gąska Urszula mgr PL010
Gerkowicz Mirosława mgr inż. WSEI021
Gębala Barbara mgr IUNG004
Gębura Joanna mgr U035
Gibka Dorota mgr U016
Gibuła-Bruzda Ewa dr UM132 UM229
Gielarek Sylwia mgr K551
Giemza Lech dr K483
Gil Karolina UM221
Gil Leszek dr inż. WSEI002 WSEI004
Gil Maria mgr UP081
Gil Urszula mgr K478
Gil-Kulik Paulina mgr UM075 UM092
Giordano Klaudia dr K066 K113 K174 K202 K438
K525
Girzelska Joanna dr WSEI019
Gizicka Dorota dr K102
Gizińska Magdalena mgr inż. UP138
Giżyńska Monika dr K392
Gładysz-Płaska Agnieszka dr U115
Głąb Grzegorz dr K040 K167 K486
Głos Bożena mgr U136
Głowacka Aleksandra dr inż. UP139
Głowacki Zbigniew Michał dr K362
Głowienka Radosław inż. PL005 PL007 PL008
PL017 PL023 PL026 PL029 PL038 PL048
PL050 PL051
Głowniak Andrzej dr UM193
Głowniak Paweł dr UM184
Głuchowska-Gołda Grażyna inż. UP021
Godlewska Sylwia mgr U025
Golan Katarzyna dr inż. UP084
Golbiak Jacek dr K038 K144 K521
Goleman Małgorzata dr inż. UP083
Goliszek Katarzyna mgr inż. UP084
Golonka Ewa mgr UM126 UM222
Gołębiowska Beata dr UM156 UM198
Gołębiowska Diana mgr MSZ012 MSZ013
Gołębiowska Dorota mgr K349 K467
Gołębiowski Paweł lek. med. UM034 UM203
Gondek Paweł dr K187
Goniewicz Mariusz dr UM006 UM109
Gońka Leszek mgr inż. WSEI021
Goraj Weronika mgr K485 K535
Gortat Mateusz mgr UP003 UP060 UP119 UP145
UP147 UP152
Gospodarek Małgorzata dr UM080
Gozdecka Renata dr U050
Górecka Barbara mgr U167 U168
Górecka Barbara mgr
Górnicka Grażyna dr UM106 UM107 UM127
UM128 UM180 UM181
Górska-Drabik Edyta dr inż. UP084
Górski Andrzej mgr inż. K115 K485
Grabias Aleksandra mgr K332 K522 K536
Grabowska Aneta lic. K187
Grabowski Krystian K066
Grad Anna UM092
Gralec Kamila UM106 UM127 UM180
Grądziel Joanna mgr K046 K191 K417 K457
Grąz Katarzyna mgr K082 K088 K093 K138 K200
K258 K356 K363 K364 K369 K375 K380
K382 K524 K578
Grąz Marcin dr U103
Grenda Anna mgr inż. UM070
Grigoryan Armen dr K269
Grobelny Kornel mgr K089
Gromadzka Katarzyna mgr UM063
Gronba Anna mgr K024 K051 K052 K082 K088
K093 K138 K200 K258 K356 K363 K364
K369 K375 K380 K382 K524 K576 K578
Gruda Jarosław mgr K112
Grudzińśka Marta MM004
Gruszecka Helena mgr inż. UP121
Gruszka Katarzyna lek. UM162
Grygielska-Michalak Hanna mgr K014
Gryniuk-Toruń Iwona dr U104
Gryta Agata mgr IA014
Gryta Agnieszka mgr K528
Grządziel Jarosław U089
Grzebyk Justyna UM041
Grzegorczyk Agnieszka dr UM056 UM083 UM121
Grzegorczyk Agnieszka mgr U086
Grzegorczyk Łukasz PL031
Grzegorz Cichocki mgr MSZ008
Grzesiak-Witek Danuta dr K143 K410 K451
Guz Leszek dr hab. UP016
Guz Tomasz dr inż. UP073
Guzik Mirosław dr inż. WSEI002 WSEI004
Gwiazdowska Sylwia mgr K095 K100
H
Hadrian Ewa mgr WBP004 WBP005
Halczuk Iwona dr UM155 UM192
Halczuk Paweł UM111 UM120 UM218
Halska Agnieszka UP115
Hałabis Marcin UP122
Hałasa Michał mgr K304
Haratym Weronika mgr UP019 UP037 UP124
Hartif Katarzyna mgr WSEI005
Hasiec Urszula mgr LPNT
Hawrylak-Nowak Barbara dr UP055
Hawrył Anna dr UM011
Hawrył Mirosław dr UM011
Henzel Barbara dr UM047
Herbet Andrzej dr hab., prof. nadzw. K304
Herbet Mariola dr UM009 UM131
Herda Justyna dr K086 K103 K306 K434
Hereć Monika dr K144 K521
Hławacz-Pajdowska Elżbieta dr K149
Hofman Mariusz dr inż. U146
Hołubowicz Krzysztof mgr IT
Hołubowicz-Kliza Grażyna dr inż. IUNG002
Hopkała Marcin dr UM165
Hordyjewska Anna dr UM010 UM026 UM032
UM093 UM188
Hordyjewski Rafał mgr AP003 AP007
Horecka Anna mgr inż. UM010 UM032 UM093
UM188
Huber Miłosz dr inż. U005 U029 U034 U078 U092
U100 U110 U122 U126 U141 U144 U152
U174
Hunek Monika K469 K546
I
Ignaciuk Piotr dr inż. WSEI002 WSEI004
Iskra Justyna dr K071 K116 K189 K207 K437 K530
Iskra Mariusz mgr K056
Iskrzak Irena mgr UM030
Iwanek Marcin mgr inż. UP099
Iwaniuk Adam UM205
Iwanowicz-Palus Grażyna dr UM004
Izdebska Magdalena dr UM130 UM207
J
Jabłońska Dagmara mgr K337
Jabłońska-Ryś Ewa dr inż. UP020 UP026
Jabłoński Arkadiusz prof. dr hab. K243 K480
Jach Monika dr K019 K262 K571
Jachymek Marcin PL052
Jaczyński Mikołaj PL051
Jadczyszyn Jan dr inż. IUNG006
Jakimiuk Beata dr K215
Jakowlewa Olga mgr U100 U152
Jakubaszek Małgorzata mgr U080
Jakubczyk Anna dr inż. UP048 UP113 UP114
Jakubiak Monika dr UM044 UM163 UM182
Jakubowski Marek A. dr hab.prof. nadzw. inż.
PL035
Jakubowski Paweł mgr U067 U121
Jakubów Katarzyna dr K227 K494
Jamroz-Wiśniewska Anna dr UM029
Janczarek Iwona dr hab. inż. UP056
Janeczko Beata dr K249 K329 K510 K537
Janiuk Małgorzata dr UP007
Jankiewicz-Steinbrich Magdalena mgr U039 U123
U159
INDEKSY
Denisow Bożena dr hab. inż. UP029
Denysiuk Natalia lic. K516
Depta Sylwia MSZ012 MSZ013
Dmitruk Marta dr inż. UP019 UP037 UP124
Dobroczyński Mateusz inż. PL019 PL020
Dobrowolska-Zarzycka Magdalena dr UM214
Dobrzańska-Watanabe Małgorzata mgr U159
Dolecki Michał mgr K252
Doliński Romuald prof. dr hab. UP058
Domagała-Zyśk Ewa dr K222
Domańska Łucja dr U130
Domański Łukasz dr K134
Domarski Artur PL052
Dominik Jolanta mgr UM102 UM134
Domińczuk Jacek dr inż. PL022
Doroszewski Andrzej dr hab., prof. nadzw.
IUNG003
Drączkowski Piotr mgr UM111
Drdzeń Monika K482
Droździel Andrzej dr U045
Drożdżal Katarzyna mgr inż. UP092
Drózd Monika UM012 UM177
Drzazga Dariusz dr U004
Dubas Agata UM057
Dubelt Joanna dr UM096 UM210
Duda Damian K027
Dudek Ilona UM075 UM221
Dudkiewicz Margot dr inż. UP039
Dudra-Jastrzębska Monika dr UM015
Dudziak Karolina mgr inż. UP027 UP160
Dudzic Anna lek. wet. UP018
Dudzińska Marzenna prof. dr hab. PL010
Duk Mariusz dr inż. PL045
Duma Dariusz dr UM051
Dumała Sławomira mgr inż. PL010
Dunaj Katarzyna dr K395
Dunin-Wilczyńska Izabella dr UM160 UM214
Durak Agata mgr inż. UP041 UP114
Dutkowska Anna mgr K057 K408
Dutkowska Anna mgr K513
Dwornicka Dorota dr UM146 UM171
Dworniczak Krystyna dr UM021
Dyduch Jan prof. dr hab. inż. UP076
Dyduch-Siemińska Magdalena mgr inż. UP107
Dyjach Katarzyna mgr U048
Dylewska Agnieszka mgr inż. UP120
Dzida Katarzyna dr inż. UP087
Dzido Piotr MSZ011
Dziechciarz Tomasz dr K151 K163
Dziedzic Krzysztof mgr inż. PL002
Dziedzic Magdalena UP114
Dzieńkowski Mariusz dr PL012 PL037 PL047
Dzięgiel Beata mgr inż. UP034 UP041
Dzirba Alina mgr UM109
Dziubak Anna mgr inż. MSZ005
Dziuba-Owsianka Katarzyna mgr K329
Dziubińska Halina prof. U043
Dziura Małgorzata dr K294 K360
65
człowiek • nauka • pasja
autorzy
INDEKSY
Janocha Witold dr hab. K022
Janowski Konrad dr K293 K407
Janson Michał dr K071 K116 K189 K207 K530
Janulewicz Paweł dr inż. UP002
Januszewska Elżbieta dr K139 K246 K328 K328
K338 K574
Januszewska Izabella mgr K139 K246 K338 K456
Januszewski Andrzej dr K139 K246 K328 K574
Jara Magdalena mgr K448
Jaromin-Gleń Katarzyna mgr inż. PL005 PL007
PL008 PL017 PL023 PL026 PL029 PL031
PL038 PL048 PL050
Jarosz Zbigniew dr inż. UP057
Jarosz-Wilkołazka Anna dr hab. U103
Jarzębowska Agnieszka mgr K388
Jarzyna Martyna inż. UP023
Jarzyński Adrian mgr UM110
Jasina Łukasz dr K009
Jasionowska Róża K495
Jawniak Renata dr UM079 UM196
Jaworska Anna MSZ012 MSZ013
Jaworska Mariola PL005 PL007 PL051
Jaworska-Adamu Jadwiga dr hab., prof. nadzw.
UP011
Jaźwierska Jadwiga mgr K166
Jenda Małgorzata mgr UM027 UM202
Jeziorański Marek dr K560
Jeziorkowska-Polakowska Anna dr K516
Jędruchniewicz Robert PL019 PL020
Jędrys Robert mgr inż. D004
Jędrzejewska Patrycja mgr K026 K179 K209 K213
K260 K261 K263 K379 K386 K394 K509
Jodłowska-Jędrych Barbara dr hab., prof. nadzw.
UM108 UM120 UM197
Jonik Agnieszka mgr MSZ005
Józefczyk Aleksandra dr UM013 UM091
Jóźwiak Grzegorz dr UM011
Jóźwiak Krzysztof prof. dr hab. UM111
Jóźwiakowski Krzysztof dr hab. UP138
Jóźwicki Tomasz mgr IUNG003
Juda Marek dr UM056 UM083 UM121
Jurak Karolina K463
Jurga Beata mgr inż. IUNG020
Jurkiewicz Anna dr IMW007
Juszczak Dariusz dr inż. UP144
Juśko Stanisław mgr inż. UP098 UP149
66
K
Kaczmarczyk Marta dr K111
Kaczmarek Łukasz mgr K452
Kaczmarska Elżbieta dr inż. UP107
Kalinowski Marcin lek. wet. UP041
Kałafut Joanna U089
Kałakucka Marzena lic. UM081 UM115
Kamieniak Jarosław dr hab. inż. UP028
Kamińska Katarzyna U122
Kamińska Magdalena mgr inż. UP069 UP120
Kamińska-Ostęp Agnieszka dr U018
Kamińska-Pikiewicz katarzyna dr UM022
Kamiński Daniel dr UP015
Kamiński Jan mgr inż. K358
Kandzierska Iwona mgr U063 U073 U159
Kania Grzegorz dr UM071
Kapica Jacek dr inż. UP112 UP141
Kapitan Joanna mgr K061 K331
Kapitan Marcin MSZ010
Kapusta Mateusz K358
Karaś Monika dr UP048
Karczewska Anna Maria mgr K058 K133 K205
K330
Karczmarz Katarzyna dr inż. K122 K288 K335
K374 K422 K559 K567
Karmelita Tadeusz mgr inż. UP091 UP101
Karolczuk Agnieszka dr K055 K119 K317 K371
K372
Karpińska Elżbieta mgr U055
Karwat Irena Dorota prof. dr hab. UM059 UM078
UM129
Karwat Jolanta mgr UM068 UM221
Kasiura Iwona mgr K254
Kasperek Regina dr UM117 UM148
Kasprzak-Czelej Anna dr U056
Kasprzyk Anna dr hab. inż. UP142
Kata Bartłomiej K531
Kata Grzegorz mgr U104
Kawalec Anna dr K459
Kawęcka Magdalena dr K296
Kawiak-Zioło Anna dr UM223
Kazimierczak Waldemar mgr K538
Kaźmierak Alicja dr U038 U044 U159
Kądziela Anna mgr MSZ014
Kędzierska Ewa dr UM132 UM229
Kędzierski Krzysztof lek. UM055
Kędzierski Piotr mgr K304
Kicia Mariola mgr UM004
Kicia Mariusz dr U105 U175
Kiciński Andrzej dr hab., prof. nadzw. K348
Kiczorowski Piotr dr inż. UP022
Kidaj Dominika dr U057
Kieniewicz Piotr dr hab. K091
Kierepka Dariusz mgr MSZ008
Kiergiet-Szkutnik Elżbieta K187
Kiernicki Zbigniew dr inż. PL028 PL033 PL052
Kiersztyn Adam dr K026 K179 K209 K213 K260
K261 K263 K379 K386 K394 K482 K509
Kiljanek Bartek K309
Kiszczak Krzysztof mgr U045
Klatka Maria UM153
Klauza Gabriela prof. U055
Klich Daniel dr K551
Klikocka Hanna dr hab., prof. nadzw. UP146
Klimaszewski Cezary dr hab. U006
Klimek Jacek mgr inż. U150
Klimek Jolanta dr K432
Klimek Marek dr K421 K428 K435 K569
Klimiuk Paweł lek. wet. UP093
Klinkosz Waldemar dr K437
Kloc Zofia Jolanta dr U018
Klukow Jadwiga mgr UM081 UM115
Kłapeć Teresa dr UM071
Kłos Jan dr hab., prof. nadzw. K463
Kłos-Dacka Agnieszka mgr K014
Kmak Łukasz K391
Kmieć Katarzyna dr inż. UP084
Kobus Zbigniew dr inż. UP053
Kociubińska Edyta dr K550 PL045
Kociubiński Andrzej dr inż. K550 PL045
Kocka Katarzyna dr UM147
Kocki Janusz dr hab., prof. nadzw. UM041 UM068
UM075 UM092 UM103 UM187 UM221
Kocki Tomasz dr hab. UM147
Koc-Kozłowiec Barbara dr WSEI023
Kocot Joanna mgr inż. UM010 UM032 UM093
UM188
Koczańska Magdalena mgr IA010 IA016
Koczkodaj Dorota dr UM099 UM122 UM123
Kolasa-Nowak Agnieszka dr hab. U091
Kolobius Ewa UM016 UM017 UM122 UM123
UM124
Kołłątaj Barbara dr UM059 UM078 UM129
Kołłątaj Witold dr hab. UM059 UM078 UM129
Kołodyńska Dorota dr hab. U115
Kołodziej Barbara prof. dr hab. UP092
Kołodziej Dorota mgr UM187
Kołodziej Ewa mgr UM187
Kołodziej Przemysław mgr UM102 UM134
Kołtunowska Dorota mgr UM176
Komadowska Anna dr K070 K523 K553
Komarzyniec Grzegorz dr inż. PL009
Komorowska Beata dr K203
Komsa Bartłomiej UM166
Komsta Aneta dr UM216
Komsta Karolina mgr UM012
Konarska Agata dr inż. UP037
Konderak Piotr dr U030
Kondratowicz-Kucewicz Beata mgr inż. PL009
Konefał Stanisława mgr K236
Konopińska-Mamej Aleksandra mgr inż. UP059
Konstankiewicz Agnieszka mgr AP004
Kopeć Justyna K518
Kopeć Natalia mgr K341
Koper Anna dr WSEI025
Koper Piotr mgr U089
Kopiński Łukasz mgr inż. UP030
Korecka Renata lek. med. UM006 UM161
Korfanty Ewelina K575
Korga Sylwester mgr inż. PL014
Kornarzyński Krzysztof dr UP035
Kornas-Biela Dorota dr hab., prof. nadzw. K396
K487
Korniluk Marta mgr inż. PL046
Korolczuk Agnieszka dr hab. UM217
Korona Katarzyna mgr U118
Korzeniowska Anna dr U109
Korżyńska Magdalena mgr UM004 UM222
Koselski Mateusz dr U043
Kosicka Bogumiła dr UM065 UM087
Kosińska Anna dr K519
Kosiński Michele UM211
Kosior Maria mgr inż. UP100
Kosior-Korzecka Urszula dr hab. UP154
Kosowska Izabela mgr PP1 PP2
Kostecka Małgorzata dr UP049 UP115
Kostrubiec-Wojtachnio Beata dr K237
Kostyła Mateusz PL039
Kosyra Mikołaj mgr K042 K170 K177 K199 K319
K403 K404 K492 K496 K504
Kościesza Artur dr UM167 UM194 UM199
Kot Izabela dr inż. UP084
Kotiuk Ewa dr UP046
Kotlarek Joanna mgr K341 K448
Kotuła Jarosław mgr UM187
Kotuła Lidia lek. UM041 UM187
Kowalczyk Bartłomiej mgr inż. UM178
Kowalczyk Emilia lic. K212
Kowalczyk Karol U029
Kowalczyk Maria mgr WSEI012
Kowalczyk Paulina mgr K357
Kowalczyk Wiktor mgr ML004
Kowalczyk-Bołtuć Jolanta dr IMW005
Kowalczyk-Juśko Alina dr UP008 UP108
Kowalik Barbara mgr inż. UP117
Kowalska Agnieszka mgr UM166 UM166 UM211
UP113
Kowalska Aleksandra dr U125
Kowalski Grzegorz dr K393
Kowieska-Piłat Elżbieta mgr U114
Kozak Barbara inż. PL017 PL023 PL026 PL049
PL050
Kozak Ewelina mgr K027 K083 K440
Kozak Liliana mgr U116
Kozdronkiewicz Beata lic. K451
Koziej Alicja dr U164
Kozieł Joanna K152
Kozieł Monika mgr IUNG004
Kozieł Wojciech mgr IA001 IA002
Kozik Małgorzata mgr inż. MSZ009
Kozioł Agata mgr WBP008
Kozioł Konrad mgr K444
Kozłowska Maja UM212
Kozłowska Maria dr UM167
Kozyra Małgorzata dr UM013 UM091
Kożuch Julita mgr U173
Krajewska Anna mgr K186
Krajka Anna mgr U010
Kramek Agnieszka dr K050 K315 K503
Kramek Aneta dr UP043
Kras Paweł dr hab., prof. nadzw. K004
Kraska Beata mgr K007 K169 K280 K281 K301
K321 K322 K323 K465 K549 K482
Kraska Piotr dr hab. UP025
Krasnopolska Beata mgr U043
Krasowicz Stanisław prof. dr hab. IUNG016
Krasuska Anna mgr K388
Krauze-Kołodziej Aleksandra mgr K180 K221
Krawczyk Aleksandra lek. wet. UP011
Krawczyk Anna mgr K056 K441
Krawczyk Dorota dr UM043 UM220
Krawczyk Karolina K575
Krawczyk Wojciech dr UM161
Krawczyk-Sawicka Anna mgr K137 K216 K318
K368 K389
Krawiec Paulina lek. UM095
Krawiec Paweł dr inż. UP157
Kreft Anna dr K534
Krop Stefan dr inż. D001 D003 D004 D005 D006
Kropiwiec Kinga inż. UP122
Kropop Olga K335 K567
Kropornicka Beata dr UM144
Król Aleksandra mgr inż. IA015 IA020
Król Katarzyna mgr IA020
Kruk Beata mgr IA006 IA007
Kruk-Słomka Marta dr UM132 UM229
Krupa Alicja mgr U079
Krupa Wanda dr inż. UP067
Kruszewski Wojciech dr hab. K003
Kruszyński Marcin dr IP001 IP002
Krysa Justyna mgr UM222
Krzemińska Izabela dr IA019
Krzepiłko Anna dr hab. UP095 UP104
Krzos Bartłomiej mgr K058 K133 K205 K330
Krzyszczak Grażyna mgr U022 U063
Krzyżanowska Ewa dr UM145
Książek Katarzyna dr UM179
Ksykiewicz-Dorota Anna dr hab., prof. nadzw.
UM072 UM087 UM115 UM226
Kubiak Adam mgr K390
Kubić-Filiks Beata dr UM104
Kubiński Konrad dr K019 K262 K571 K121
Kubrak Tomasz mgr UM118 UM119
Kuciak Danuta dr U085
Kucmin Tomasz dr UM061 UM077
Kuczek Weronika mgr K214
Kuczyńska Iwona K516
Kudełko Joanna mgr K032 K454
Kuik Dominika K214
Kula-Lic Justyna dr K329
Kulczycka Kinga dr UM065 UM168 UM226
Kulesza Piotr dr inż. K171 K194 K248 K255 K264
K298 K327 K336 K378 K381 K384 K387
K414 K415 K423 K499 K500 K501
Kulik Małgorzata mgr K511
Kulik-Rechberger Beata prof. dr hab. UM167
UM170 UM195
Kulka Iwona mgr U027
Kumięga Katarzyna UM107
Kupryciuk Daniel mgr UM040
Kurowiak Jan mgr K478
Kurowski Piotr lic. K252 K280 K281 K322 K323
K465
Kurzydłowska Inga mgr inż. UP046
Kus Jarosław mgr WBP002
Kus Józef mgr AP002
Kusaj Przemysław mgr K042 K199 K319 K492
Kusa-Podkańska Marta dr UM159
Kusiak Krystyna dr U007 U154
Kuśmider ks. Krzysztof K017
Kuśmierz Michał inż. PL019 PL020
Kuśmirska Katarzyna K575
Kuśnierz Katarzyna lic. K516
Kuzawińska Ewelina mgr inż. UP085
Kuzioła Łukasz mgr K476
Kuzioła Rafał mgr K050
Kuźniar Agnieszka dr K115 K485
Kwapisz Kornelia mgr U031
Kwiatkowska Edyta mgr inż. UP134
Kwiatkowska Katarzyna mgr inż. UP040
Kwiatkowski Grzegorz mgr U028
Kwiatkowski Michał mgr inż. PL009
Kwiatkowski Stanisław dr inż. UM184
Kwiecińska-Poppe Ewa dr UP025
Kwietniewska Ewa mgr IA019
Kwietniewski Ludomir dr K462
Kwietniewski Marek mgr UM013
Kwit Mateusz UP114 UP115 UP115
L
Lach Sdb Mariusz ks. dr K080 K391 K579
Lachowski Stanisław dr IMW002
Lalak Justyna mgr inż. IA004 IA011
Laskowska Jolanta MM001
Laskowski Piotr PL039
Lasota Barbara UP113
Latalska Małgorzata dr UM014 UM035
Latalski Michał UM069
Latoch Agnieszka dr inż. UP021
Latus Magdalena mgr MSZ007
Lechowski Jerzy dr hab. inż. UM071 UP142
Lech-Pituch Ewelina mgr K534
Lefanowicz Aneta inż. PL017
Lefanowicz-Gronek Aneta inż. PL050
Lenarcik Arkadiusz PL054
Lenard Tomasz dr K125 K570
Lenart Agnieszka dr K152 K250 K517 K518
Leszczuk Agata UDU002
Letkiewicz Marcin UP122
Lewandowski Wojciech dr K186
Lewicka Beata lic. U109
Lewicka Małgorzata mgr U054
Lewicka-Zelent Agnieszka dr U118
Lewińska Renata mgr UP151
Libera Justyna mgr inż. UP065 UP079 UP106
UP111
Lipa Tomasz dr inż. UP042 UP157
Lipińska Jadwiga UM173
Lipnicka Magdalena mgr K341
Lipnicka Magdalena mgr K448
Lipski Dominik mgr IUNG002
Lis Robert dr PL025
Lis-Sochocka Marta dr UM108 UM197
Listopad Justyna lek. UM215
Listos Joanna dr UM114
Litko Monika dr UM024 UM158
Lozynskyy Roman prof. dr hab. U078
Lubas Barbara dr K089 K441
Lubiarz Magdalena dr K171 K194 K248 K255 K264
K298 K327 K336 K381 K384 K387 K423
Luchowska-Kocot Dorota mgr UM060
Ludwiczuk Agnieszka dr UM184
Lupa-Zatwarnicka Krystyna prof. dr hab. UM045
Łaba Anna mgr MSZ017
Ł
Łabęcka Grażyna mgr K184 K233
Łagód Grzegorz dr inż. PL005 PL006 PL007 PL008
PL017 PL023 PL026 PL031 PL038 PL048
PL050 PL051
Łakomski Bogdan dr UM193
Łakuta Monika mgr K316
Łańcut Mirosław dr UM132
Łapińska Maria lek. wet. U145
Łapińska-Chrzczonowicz Magdalena dr K321
K460 K505
Łata Marzena UDU001
Łesyk Lesław mgr K507
Łobacz Małgorzata dr K197
Łopucki Rafał dr K551
Łoś Ewa mgr ML005
Łucka Małgorzata inż. PL008
Łuczyk Robert dr UM145
Łuka Agata dr K224
Łuka Magdalena dr K098 K101 K168 K279 K543
K544 K554 K555
Łukasiewicz Jacek dr WSEI015
Łukasik Andrzej dr hab., prof. nadzw. U021
Łukasik-Spust Adrianna lek. med. UM044 UM163
UM182
Łukowska Małgorzata mgr IA017 IA018
Łuszczewska-Sierakowska Iwona dr UP125
Łysiak Grzegorz dr hab. inż. UP089
Łyszczek Renata dr hab. U139
M
Machnacz-Rolla Anna mgr inż. UP092
Machowicz-Stefaniak Zofia prof. dr hab. UP117
Machrowska Anna PL019 PL020
Maciaszek Justyna dr K249 K329 K510 K537
Maciąg Wojciech dr UM047
Maciejewski Ryszard prof. dr hab. UM012 UM177
Mackoś-Iwaszko Ewa mgr inż. K171 K194 K248
K255 K264 K298 K327 K336 K381 K384
K387 K423
Madej Tomasz U014
Madejczyk Andrzej dr UM151
Madejczyk Marlena dr UM216
Maiński Dominik dr K373
Maj Dorota mgr K176 K473
Maj Dorota mgr U172
Maj Mateusz K187
Majcherek Katarzyna mgr K007 K169 K280 K281
K301 K321 K322 K323 K465 K482 K549
Majdanik Joanna lic. U008
Majer-Dziedzic Barbara dr hab. UP005
Majewska Elżbieta UM092
Makara-Studzińska Marta dr hab. UM166 UM224
Makarska-Białokoz Magdalena dr U070 U115
Makarski Piotr dr inż. UP033 UP045 UP118
Malec Tomasz mgr U002
Malinowski Adam mgr inż. UP008 UP108
Malm Anna prof. dr hab. UM056 UM083 UM121
Małecka-Massalska Teresa dr hab. UM034
Małecki Jan UP080
Małys Michał K050 K088
Małysz Magda lic. K516
Mamcarz Izabela mgr K217 K241
Mamcarz Piotr dr K018 K217 K241 K354
Mamcarz Stanisław mgr K018
Mańkowska Anna dr UM014 UM035
Marciniak-Niemcewicz Anna lek. med. UM109
Marczak Małgorzata dr U089
Marczewska Barbara prof. dr hab. K050
Marecki Wojciech mgr inż. UP107
Marek Andrzej mgr K076 K077 K135 K136 K352
K353 K466 K568
Mariańczyk Katarzyna dr K511
Markowska Martyna UM092
Marszałek Marta mgr UM113
Marszałek Marta mgr UM140
Martyniuk Stefan prof. dr hab. IUNG011
Maruszewska Agnieszka mgr IMW006
Marzec Agata mgr K008 K472 K488
Marzec Michał dr inż. UP138
Masłyk Maciej dr K019 K262
Mataszek Agnieszka mgr inż. PL026
Matelowska Adrianna K575
Matosiuk Dariusz prof. dr hab. UM157 UM208
Matusiak Renata mgr K401 K412 K529
Matys Marcin mgr K313
Matysek Grzegorz dr U113
Maziarka Agata mgr UM183
Mazur Anna mgr K043 K286 K411
Mazur Anna K169
Mazur Jolanta mgr K031 K120 K429
Mazur Paweł lic. K169
Mazur Rafał PL031
Mazur Zbigniew mgr inż. UP071 UP130
Mazurczak Małgorzata Urszula prof. dr hab. K378
K414 K415 K499 K500 K501
Mazurek Anna dr ML005
Mazurek Kamil dr U077
Mazurek Marek mgr inż. PL019
Mazurek Marek mgr inż. PL020
Mazurek Monika K017
Mazurek Paweł dr inż. PL009
Mazurek Stanisława K030 K546
Mazurek-Kusiak Anna dr UP031
Mazur-Stążka Elżbieta dr UM190
Mączka Dorota mgr MSZ002
Mencfel Radosław dr K006 K087 K117 K125 K266
K570
Mendryk Iwona dr U061
Mergo Paweł dr U150
Michalak Agnieszka mgr UM113 UM140
Michalak Barbara U018
Michalak-Majewska Monika dr inż. UP080 UP159
Michalczewski Grzegorz dr UM101 UM200
Michalska Anna dr UM094
Michalska Elwira mgr U088 U135
Michalska Magdalena UM127 UM180 UM173
Michalski Paweł dr inż. UP017 UP126 UP157
Michalski Wojciech mgr WBP003
Michałek Edyta mgr K418
Michałowski Artur dr UM064 UM104
Michałowski Maciej mgr WSEI021
Michnowska Paulina K120
Miciuk Łukasz K309
Mielniczuk Agnieszka mgr U170
Mielnik Dawid K362
Mielnik-Błaszczak Maria prof. dr hab. UM043
UM064 UM104 UM223
Mierczyńska Joanna mgr inż. IA006 IA007
Mierzwińska Paula K017
Mieszkowski Paweł dr UM052 UM138
Mieśnik Natalia K080
Mikulska Dorota dr K160
Milanowska Joanna mgr UM224
Mirosław Anna mgr inż. UP039 UP075 UP116
Misterek Wojciech dr U105
Misztal Wojciech dr U102
Młynarska Magdalena mgr UM161
Młynek Agnieszka mgr UM080
Mochol Ewa mgr ML001
Mochol Piotr mgr inż. PL013 PL018 PL032 PL041
Moczulska Agnieszka dr UM022
Modlińska-Piekarz Angelika dr K267
Modras Tomasz mgr K286
Modzelewska Janina K017
Molas Jolanta dr hab., prof. nadzw. UP103
Molga-Wilczyńska Barbara dr UM008 UM175
Momot Marek mgr K020 K106
Monies-Mizera Agnieszka mgr U020 U081 U157
U162
Moskal Piotr prof. dr hab. K013
Mościbrodzka Dorota mgr WBP008
Mościcki Leszek prof. dr hab. UP098 UP149
Mroczek Monika mgr UP151
Mroczek Przemysław dr U005
Mroczka Robert dr K048 K049 K053 K150 K190
K238 K283 K342 K464 K491 K512
Mrugała Łukasz lic. K007 K301 K549
Muciek Elżbieta dr U137
Muraczyńska n. med. Bożena dr U141
Musik Irena dr hab. UM032 UM093 UM188
Mycka Jerzy dr U161
Myszala Łukasz mgr MM002 MM003
Myśliwiec Adam lic. U064
Myśliwiec Dawid mgr U032 U062 U064 U099
U112 U129 U163
N
Nadłonek Kinga K080
Nadulska Anna dr UM039 UM090
Nadulska Anna mgr UP105
Nagajek Małgorzata UP113
Nagórny Zbigniew dr inż. K182 K405 K565
Najda Agnieszka dr inż. UP007 UP076
Najda Nella mgr inż. UM112 UM212
Narecka Alicja mgr K278
Narecki Krzysztof dr hab., prof. nadzw. K278
Narecki Michał mgr K045
Nastaj Monika lek. UM055
Nazimek Dobiesław prof. dr hab. UP135 UP136
UP137
Niedoborek Jakub dr U004 U046 U108
Niedojadło Alicja mgr UM068 UM221
Niemiałkowska-Butrym Iwona mgr IA017 IA018
INDEKSY
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
67
człowiek • nauka • pasja
autorzy
Niemiec Joanna K178
Niestorowicz Tomasz mgr K181 K223
Nieścioruk Kamil dr UP051 UP118
Niewęgłowski Paweł lic. K170 K177 K403
Niewiadoma Izabella mgr U052
Niewiadomy Marek mgr UP077
Nikelewska Emilia inż. UP142
Nisztuk Sylwia mgr inż. UP064 UP086 UP123
Nizioł Magdalena inż. PL008
Norkowska Magdalena mgr ML002
Nowacka Dagmara dr K094
Nowacka Natalia mgr UM066
Nowacki Albert dr K094
Nowak Danuta mgr K259 K442
Nowak Dorota mgr K024 K052 K082 K093 K154
K258 K375 K380 K382 K468 K524 K576
K578
Nowak Ewelina inż. PL005 PL038
Nowak Ewelina mgr K073 K284 K409 K533 K566
Nowak Jakub dr K024 K051 K052 K082 K088 K093
K138 K154 K200 K258 K356 K369 K375
K380 K382 K468 K524 K576 K578
Nowak Jakub dr U120
Nowak Magdalena K152 K518
Nowak Małgorzata dr hab., prof. nadzw. U119
Nowak Małgorzata mgr inż. UP077
Nowak Marek dr K275
Nowak Marek lic. UM030
Nowak Mariusz U126
Nowak Renata dr hab. UM066
Nowak Renata mgr MSZ017
Nowakowska Martyna mgr U037 U165
Nowakowski Piotr Tomasz dr K059 K060 K084
K109 K155 K168 K195 K302 K400 K421
K543 K544 K548 K569
Nowicka Elżbieta mgr UM144
Nowicka Sylwia mgr inż. UM083
Nowicki Grzegorz mgr UM006
Nowicki Grzegorz mgr UM149
Nowogrodzka Monika mgr UP012
Nóżka Monika K120
Nurzyńska-Flak Joanna dr UM116 UM139
Nykiel Rita mgr U010
INDEKSY
O
68
Och Anna mgr UM118
Och Marek mgr UM118
Ochal Piotr dr inż. IUNG019
Ogonowska Edyta K120
Okła Magdalena mgr U001
Okoniewska Ewelina mgr K183
Okoń Anna mgr inż. UP065 UP070 UP079 UP111
Okulska Barbara mgr K090 K172 K173
Okulski Marcin dr K090 K172 K173
Okulski Witold dr UM178
Olchowik Grażyna dr hab. UM080
Olchowski Jakub dr U072
Olech Marta dr UM066
Olech Piotr dr U119
Olejnik Tomasz mgr U064
Olek Anna mgr inż. UP058 UP120
Oleszczuk Dorota lic. K252 K280 K281 K322 K323
K465
Oleszek Anna mgr WBP002
Oleszek Marta mgr IA004 IA004 IA015
Olszak Cecylia mgr UM144
Olszewska Anna dr UM005 UM036 UM141
Olszewska Katarzyna lek. UM160
Olszowska Paulina K358
Olszowy Patryk lic. K214 K216 K389
Olszowy Patryk K368
Oniszczuk Anna dr UM011
Oniszczuk Tomasz dr inż. UP149
Onuch Joanna dr inż. UP008 UP062 UP132
Opalińska Edyta dr UM189
Opiela, s. Maria dr K027 K083 K272 K440
Oratowska Barbara mgr ML001
Orłowska Ewa mgr U079
Orłowski Mirosław dr UM228
Orzechowska Izabella mgr K089
Orzelska Jolanta mgr UM176
Osiak Magdalena mgr UM204
Osinka Anna mgr UM046
Osińska-Jaroszuk Monika dr U103
Oszowska Oksana mgr K324 K450
Oszust Karolina mgr IA014 U100 U141
Otrębski Wojciech dr hab., prof. nadzw. K383
Owczarek Krzysztof lek. UM160
P
Pachcińska Iwona mgr K502
Pacholarz Violetta lic. K137 K214 K318 K441
Pachuta-Stec Anna dr UM020 UM098
Pac-Kożuchowska Elżbieta prof. dr hab. UM095
Pacocha Tomasz lic. U008
Pająk Karolina mgr UM111
Pająk Natalia mgr UM204
Paluch Marcin dr K345
Palusińska-Szysz Marta dr U084
Pałys Edward prof. dr hab. UP025
Panas Albert lic. K459
Panasiewicz Marian Krzysztof dr hab., prof.
nadzw. UP128
Panasiuk Beata mgr K162
Panasiuk Katarzyna K480
Pankiewicz Robert K204 K219 K497
Panto Dima mgr K463
Pantyley Wiktoria dr U078
Paprota Ewelina mgr inż. IA011
Papuć Ewa dr UM088
Papuda Beata mgr U054
Paradowska Katarzyna dr UM021
Paradzińska Agnieszka mgr K321 K460 K505 K549
Parczyńska Elżbieta mgr U063 U073
Partyka Małgorzata lek. UM160
Pasieczna Żaneta K358
Pasieczna-Patkowska Sylwia dr U153
Pasierbiak Paweł dr U097
Pastuszak Mateusz lic. K459
Paszko Dariusz dr inż. UP040
Paśnik Iwona dr UM217
Pataj Magdalena mgr U093 U149
Patkowski Jacek dr U017 U019
Patro Magdalena dr inż. UP140
Patrzylas Paweł mgr K300 K424 K425
Paul Grzegorz dr inż. IA019
Pawelec Marek dr K331
Pawelec Marta dr WSEI001 WSEI007
Paweł Stróżak dr K558
Pawlak Joanna dr inż. UP040
Pawlak Katarzyna UM057
Pawlak-Hejno Elżbieta mgr U155
Pawliszak Robert mgr UP095 UP104
Pawlonka Justyna mgr U032 U062 U064 U153
U163
Pawłowska Anna mgr MSZ005 MSZ006
Pawłowska Grażyna WBP006
Peciakowski Tomasz mgr K243
Pelak Jakub UM205
Pels Elżbieta dr hab. UM043 UM220 UM220
Penar Agnieszka mgr UP151
Peroń Małgorzata mgr K075 K350 K365
Petkiewicz Beata U024
Piasecka Agata mgr IA019
Piątek Dominika dr UM022
Piątek Izabela mgr K276 K348
Piątkowska Anna dr UM043 UM220
Piątkowska-Chmiel Iwona dr UM130 UM207
Piątkowski Dariusz mgr D001
Piech Magdalena mgr inż. UP151
Piechota Magdalena dr U132
Pieczyńska Karolina UM128
Piekaroś-Padzińska Agnieszka dr U119
Piekarski Ireneusz dr K041 K239 K471
Piekarski Robert dr UM136 UM137
Piekarz Edyta mgr K272
Piekarz Paweł K525
Piekorz Elżbieta K080
Pielecka-Sikorska Małgorzata mgr WSEI018
WSEI022 WSEI024
Pieniążek Maria dr WSEI019
Pietras Piotr lic. K199 K404 K492 K496 K504
Pietrzak Wioleta mgr UM066
Pijanowski Zbigniew dr UM151
Pilecki Marek dr K571
Piotrkowicz Jakub UM036
Piotrowska Krystyna dr inż. UP019 UP037
Piórkowska-Skrabucha Beata dr UM172
Piórkowska-Skrabucha Beata dr UM225
Piróg Justyna UM103
Piskorowska Aleksandra mgr K401 K412 K529
Piskorz Krzysztof mgr U134
Pitucha Monika dr hab. UM020 UM098
Pitura Karolina dr inż. UP047
Plebanek-Karolak Katarzyna mgr K299
Plebis Janis dr K392
Pleskaczyńska Maria mgr K186
Plichta Dariusz dr inż. UP066
Pliżga Oktawia inż. PL048 PL051
Płowaś-Goral Małgorzata dr UM061 UM077
Pobereszko Dominik PL019 PL020
Podgajna Ewelina mgr inż. UP039 UP059
Pogroszewska Elżbieta dr hab., prof. nadzw.
UP059
Polanowski Jakub dr U046
Polańska Jolanta mgr ML002 ML002
Poleszak Ewa dr hab. UM105 UM117 UM148
UM169
Poleszak Krzysztof dr UM193
Poleszak Wiesław dr WSEI003 WSEI016
Polit Karolina UP080
Poljański Tadeusz mgr inż. PL030
Polkowska Dominika dr U101
Polkowska Grażyna dr UM142 UM219
Polz-Dacewicz Małgorzata prof. dr hab. UM110
Połecka Barbara dr UM025 UM164
Połednik Bernard dr inż. PL010 PL034
Południok Michał Eryk K309
Połuszejko Grażyna mgr ML005
Poniewozik Małgorzata dr K006 K087 K092 K117
K266
Popek Sylwia UM016 UM017 UM122 UM123
UM124 UM174
Popiołek Łukasz dr UM010 UM026
Porzak Robert dr WSEI020
Poturaj Krzysztof mgr U150
Prasał Marek dr UM189 UM209
Prażak Roman dr hab. UP153
Prażmo Mateusz K391
Prendecka Monika dr UM005 UM036 UM141
Prokopiak Anna dr U054
Próchniak Tomasz mgr inż. PL019 PL020 UP110
Prusaczyk Patrycja mgr K277
Przegaliński Jerzy dr UM209
Przybytniowski Jarosław dr K441
Przygodzki Patryk lic. K459
Przyłuska Judyta dr K021 K037 K074
Przytuła Katarzyna inż. PL019 PL020
Psonka Szymon mgr K089
Puchalski Andrzej dr UP096
Pudelska Krystyna dr hab. UP039 UP075 UP109
UP116
Pudło Anna lic. K516
Puk Krzysztof lek. wet. UP082
Pyszczek Justyna K433
Pyszniak Krzysztof mgr U045
Pytka Aneta mgr inż. UP138
Pyzik Ewelina mgr K341 K448
R
Rachoń Leszek dr hab., prof. nadzw. UP046
Radwan Marlena mgr WBP006
Radwańska Paulina lek. wet. UP154
Rajtar Barbara dr UM057 UM110
Rapa Natalia mgr K002
Raszewska-Famielec Magdalena lek. UM015
Raszewski Grzegorz dr UM071
Ratomska Marta K309
Rawicz-Pruszyński Karol UM036
Rechulicz Jacek dr inż. UP072
Reczek Aleksandra UM120
Rejak Andrzej dr inż. UP149
Rejdak Konrad prof. dr hab. UM029 UM088
UM155 UM218
Rejniewicz Anna mgr K162
Renda Joanna dr K314
Renda Joanna dr K406
Repecki Mateusz PL054
Reszka Marek mgr U087
Rewera Mirosław dr K059 K109 K156 K159 K168
K195 K297 K302 K400 K421 K531 K532
K543 K544 K548 K569
Rikeva Elitsa K469
Robak Jolanta dr UM215
Roczeń-Karczmarz Monika dr UP156
Rodiņa Anita prof. K395
Rogala-Pawelczyk Grażyna dr UM081
Rogatko Marek dr hab. U023
Rojek Kamila mgr inż. UP109 UP120
Rola Natalia mgr U016
Rola Tomasz inż. UP023
Rolińska Agnieszka mgr UM224
Romaniak Dawid K138 K363 K364
Roskal Zenon dr hab., prof. nadzw. K107
Rozwałka Robert dr U074 U106 U131
Rożek Ewa dr hab. inż. UP100
Rożnowski Bohdan dr hab. K562
Różyło Anna dr K110 K127 K206 K377 K446
Różyło T. Katarzyna prof. dr hab. UM094
Różyło-Kalinowska Ingrid prof. dr hab. UM094
UM162
Rubinowska Katarzyna dr inż. UP055
Rudnicka-Siwek Katarrzyna dr UM223
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
S
Sachadyn-Król Monika mgr UP106
Sadowska Dagmara mgr UP019 UP037
Sadowska-Wolska Ewa mgr U011
Sadowski Paweł dr U115
Safader Piotr mgr IUNG013
Sagan Michał dr UM058 UM125
Sajnaga Ewa dr K019
Sajnaga Ewa dr K262 K571
Sałapa Dorota mgr U156
Samborski Andrzej dr hab. UP061 UP062
Samborski Dariusz dr UM047 UM216 UM228
Samujło Bronisław dr inż. PL004
Samuła Tomasz PL031
Sapuła Monika dr UM047
Sarna Krzysztof mgr UP015
Sarnicka-Wysokińska Beata dr UM008 UM175
Saulska Bożenna dr U119
Sawa Liliana mgr U063
Sawicka Barbara prof. dr hab. UP052
Sawicka Katarzyna dr UM144
Sawicka-Zugaj Wioletta dr inż. UP009
Sawiniec Jarosław dr UM020 UM098
Sawiuk Magdalena mgr UM068
Sawulska Iwona dr hab., prof. nadzw. K290 K291
K346
Schulz-Brzyska Agnieszka dr hab. K290 K291
K346
Semczuk-Sikora Anna dr hab. UM154
Serafin Katarzyna mgr K307 K413
Serefko Anna dr UM117 UM148
Seta-Koselska Aleksandra dr K300 K424 K425
Setnik Małgorzata lic. WBP006
Sęczyk Łukasz UP114
Sękowska Anna lek. UM214
Siczek Katarzyna K518
Sidor Katarzyna dr UM166 UM224
Sidor Monika K257
Sidor-Piekarska Bożena dr K402
Siedlaczek Kazimiera mgr U013
Sieniawska Elwira dr UM184
Sienkiewicz Piotr dr inż. UP157
Sieńko-Flis Karolina mgr K023
Sieroń Roman B. dr hab., prof. nadzw. K059 K109
K168 K302 K400 K543 K544 K548
Sierosławska Anna dr K165
Sigda Karolina K531
Sikora Agnieszka UM106
Sikorska-Jaroszyńska Małgorzata dr UM064
UM104
Skalicka-Woźniak Krystyna dr UM184 UM104
Skawińska Agnieszka dr UM064
Skibińska-Fabrowska Ilona mgr K218 K541
Skic Kamil mgr IA017
Skic Kamil mgr IA018
Skoczylas Bartłomiej K050 K356 K369
Skorupski Krzysztof mgr inż. U150
Skowronek Iwona dr UM048
Skowrońska Monika dr inż. UP032 UP127
Skowroński Adam mgr UP015
Skórzyńska-Dziduszko Katarzyna lek. med.
UM036 UM045 UM141
Skórzyńska-Polit Ewa dr hab., prof. nadzw. K300
K424 K425 K479
Skrabucha Anna mgr K534
Skrzypczak Katarzyna mgr inż. UP106
Skrzypek Henryk dr K289 K385 K538 K563 K564
K538 K564
Skrzypek-Ahmed Sylwia mgr WSEI013
Skwarczyński Mariusz dr inż. PL010
Skwarczyński Mariusz dr inż. PL046
Skwarek Monika mgr inż. UP065 UP079 UP111
Skwaryło-Bednarz Barbara dr UP161
Sławek-Czochra Małgorzata dr K476 K477
Sławińska Magdalena dr K175 K553
Smalej Beata inż. UP021
Smuga-Fries Eulalia mgr K085 K270 K514
Smyk Katarzyna dr U012
Smyl-Golianek Monika dr UM214
Sobczak Adriana mgr UP077
Sobczyk Anita Mira mgr K058 K205 K133 K330
Sobczyński Jan mgr UM105
Sobieraj Kamila dr K164
Sobieszczański Jarosław dr UM228
Sobol Joanna inż. UP142
Sobota Aldona dr inż. UP010 UP085
Socała Mirosław dr K123
Socha Magdalena K532
Sochaczewska Agnieszka dr UM216
Sochan Agata mgr inż. IA010 IA016
Sokal Jolanta K066 K525
Sokołowska Hanna mgr WSEI018 WSEI022
WSEI024
Solska Elżbieta mgr UP065
Solski Marek mgr K171 K194 K248 K255 K264
K298 K327 K336 K381 K384 K387 K423
Sołdaj Grzegorz UM211
Sołkowicz Katarzyna dr K508
Sołtys Leszek dr inż. UP028
Sosnowska Bożena dr inż. UP014 UP148
Sosnowska Natalia dr K055
Sosnowska-Bielicz Ewa mgr U007 U154
Spaczyński Mariusz mgr K300 K424 K425
Spałek Jakub UM012 UM177
Spoz Anna dr K039
Stachniuk Anna mgr K049 K053 K150 K190 K238
K283 K342 K464 K491 K512
Stachowicz Jadwiga dr UP013 UP054 UP133
Stachurski Piotr dr UM179
Stachyra Kamila mgr inż. UP093
Standzikowski Karol mgr U045
Stankiewicz Magdalena dr UM021
Stasch Antoni dr hab., prof. nadzw. K056 K089
K147 K214 K277 K441
Stasiak Andrzej prof. dr hab. inż. UP142
Stasieczek Monika lic. K003
Stasińska-Dyka Anna mgr K445
Stasiuk Weronika mgr UM133
Stasz Sławomir mgr K469
Staszewski Piotr mgr U045
Staśkiewicz Grzegorz dr UM038
Stążka-Gregosiewicz Ewa dr UM025 UM164
Stec Agnieszka mgr UM110
Stec Magdalena mgr K451
Stepnowska Marta dr K134 K392 K395
Stepnowska Paulina K495
Steszuk Aleksandra UP138
Steuden Stanisława prof. K456
Stochmal Anna UP080
Stochmal Robert IUNG018
Stodółkiewicz Małgorzata dr UM023 UM024
UM158 UM158
Stolarska Agnieszka dr K141
Stolarska Agnieszka dr K420
Stolarz Maria dr U043
Stopa Kinga inż. UP021
Stopa Piotr PL052
Stój Anna dr inż. UP148
Stpiczyński Przemysław dr hab., prof. nadzw.
U138
Strug Artur mgr K378 K414 K415 K499 K500 K501
Struska Anna dr UM223
Strycharczuk Magdalena inż. PL023
Strycharz Małgorzata dr UM047
Stryczewska Henryka prof. dr hab. inż. PL009
Strykowska Agnieszka mgr U090
Strzałkowska -Abramek Monika dr inż. UP029
Strzelec Katarzyna dr inż. UP056
Studzińska-Jaksim Paulina dr inż. UP081
Sturzak Agnieszka mgr UM126
Stychno Ewa dr UM072 UM168
Suchenek Agnieszka mgr K131 K231
Suchora Magdalena dr UP078
Sugier Danuta dr inż. UP092
Sugier-Szerega Anna dr K126 K140
Surdyka Magdalena mgr inż. UP068 UP086 UP123
Surmacz Małgorzata mgr ML003
Surmacz-Magdziak Agnieszka dr inż. UP058
Surowiec Zbigniew dr U045
Surtel Anna dr UM159
Swatko-Ossor Marta dr UM020 UM098
Swietłana Szaszkowa dr U088 U135
Sykała Marek mgr U146
Sykut Maciej mgr inż. UP110
Sykut-Domańska Emilia dr inż. UP010 UP085
Szabelski Jakub mgr inż. PL022
Szacoń Elżbieta dr UM157 UM208
Szafranek Michał mgr inż. U042 U075
Szafranek-Nakonieczna Anna dr K115 K485 K535
Szaja Aleksandra mgr inż. PL029 PL048 PL049
Szalak Renata K030
Szalewski Leszek lek. UM101 UM200
Szałapata Katarzyna mgr U103
Szambelan Katarzyna mgr inż. K285 K315 K343
K503
Szara Marta UM107 UM128 UM181
Szara Paulina UM106 UM127 UM181
Szarek-Zwijacz Anna dr K001 K130 K455
Szast Mateusz mgr K156 K159 K297 K532
Szczepaniak Leszek dr inż. PL001 PL027
Szczybyło Emilia UP115
Szczyrek Michał dr UM145
Szepietowska Ewa Małgorzata dr hab., prof.
nadzw. U060 U094
Szerement Justyna mgr IA001 IA002
Szewczak Iwona mgr K124
Szewczyk Anna dr UM053
Szewczyk Katarzyna dr UM066
Szkiłądź Dawid PL054
Szkołut Piotr mgr inż. K561
Szkołut Tadeusz dr hab., prof. nadzw. U116
Szkutnik Jacek dr UM024 UM158
Szmagara Agnieszka dr K049 K053 K150 K190
K238 K283 K342 K464 K491 K512
Szmidt Piotr UM211
Szopa Aleksandra mgr UM148 UM117
Szostak Bogdan prof. dr hab. UP090
Szostak Dominik K525
Szostak Małgorzata K503
Szostak Paulina inż. PL007
Szot Iwona dr inż. UP042 UP157
Szot Paweł dr hab. UP044
Szpara Joanna mgr MSZ002 MSZ014
Szponar Andrzej lic. K211
Szponar Elżbieta dr UM167 UM170 UM195
Sztaba Mateusz K216 K368 K389
Sztanke Krzysztof dr hab. UM046 UM183
Sztanke Małgorzata dr UM060
Szuba Jadwiga mgr K531
Szubartowska Urszula UDU001 UDU002 UDU003
UDU004 UDU005
Szul Elżbieta dr U065
Szulich-Kałuża Justyna dr K185
Szumiło Grzegorz dr UP046
Szumiło Michał dr UM105 UM169
Szymanek Rafał MSZ010 MSZ011
Szymanowska Urszula mgr UP048
Szymańska Jolanta prof. dr hab. UM179
Szymańska Marta mgr K016
Szymański Mateusz lek. med. UM177
Szyszka Małgorzata dr K102
Ś
Ścibior Agnieszka dr K349 K467
Ścibisz Marek dr inż. UP033 UP045 UP066 UP112
UP141
Ślaska Brygida dr hab., prof. nadzw. UP064 UP068
UP086 UP123
Śliwkiewicz-Cisak Elwira dr hab., prof. nadzw.
U004 U108
Śmiechowicz Joanna dr U026
Świąder Katarzyna dr UM117 UM148
Świątek Łukasz mgr UM110
Świca Klaudia mgr inż. UP007 UP076
Świderska Joanna dr U175
Świdzińska Agata dr U158
Świeca Hubert mgr U119
Świeca Michał dr UP048
Święciło Agata dr UP063
Świrski Andrzej lek. UM160
Świst-Kawala Agnieszka mgr inż. UP103 UP161
Świstowska Alicja dr inż. UP059
Świtała Franciszek dr inż. K271 K397
INDEKSY
Rudzki Marcin lek. UM214
Rukasz Krzysztof dr U002
Rusecka Joanna UP113 UP115
Rut Sebastian K066
Rutkowska Aleksandra dr UM224
Rutkowska Ewelina mgr UM111
Rutowicz Alicja Rut mgr K153 K449
Rybka Justyna MSZ001
Rycerz Karol lek. wet. UP011
Rydzak Leszek dr inż. UP150
Rymuszka Anna dr K165
Rysiak Łukasz K004
Rząd Piotr mgr inż. UM038
Rządkowska Marzena dr UM157 UM208
Rządkowska Marzena dr
Rzedzicki Zbigniew prof. dr hab. inż. UP010
Rzepa Anna UM107 UM127 UM181
Rzewuska Aleksandra K480
Rzońca Patryk mgr UM006 UM149
Rzymowska Jolanta prof. dr hab. UM102 UM112
UM134 UM212
T
Tabaszewski Robert mgr K344 K443
69
człowiek • nauka • pasja
autorzy
Talarek Sylwia dr UM114
Talik Elżbieta dr K011 K208 K431
Taracha Marta dr U170
Taramas Mateusz MSZ010 MSZ011
Tarczydło Bożena dr UM165
Targońska Dorota mgr inż. UP159
Targoński Zdzisław prof. dr hab. UP105
Tarkowska Agata dr UM142 UM219
Tarkowska Róża K503
Tarnowska-Sokołow Ewa dr UM030
Tatala Małgorzata dr hab. K293 K407
Tatara Marcin dr hab. UP024
Tatarczak Anna mgr U068 U169
Tejszerska S. Anna dr inż. K044 K201 K253
Teter Mariusz dr UM054 UM206
Teterycz Aneta mgr ML001
Tęcza Beata dr U170
Thibaud Julien mgr K032
Tkaczyk Łukasz lic. U029 U122 U126
Tokarska Dorota mgr K161 K245
Tomankiewicz Marek dr UM179
Tomasik Marta mgr WBP009
Tomaszewski Andrzej dr hab. UM018
Tomiło Justyna mgr inż. UP129
Torres Kamil dr hab. UM038
Trębacz Hanna dr hab. UM178
Trębacz Kazimierz prof. U043
Trościańczyk Aleksandra lek. wet. UP004
Truskolaska Justyna dr K098 K101 K279 K554
K555
Trzaskowska Ewa dr K129 K312 K314 K320 K406
Trzciński Mariusz mgr K076 K077 K135 K136 K352
K353 K466 K568
Trzos-Mularczyk Anna mgr K091
Tujaka Arkadiusz dr inż. IUNG005
Turek Marcin dr U045
Turowski Krzysztof prof. dr hab. UM097 UM150
Turska Agnieszka mgr K299
Turska Monika UM205
Turski Waldemar prof. dr hab. UM205
Tusińska Sandra lic. U008
Tyrawa Dominik dr K220
INDEKSY
U
70
Ulfik-Jaworska Iwona dr K292
Unkiewicz-Winiarczyk Aneta dr U145
Urbańczyk Marcin UM041
W
Waciński Piotr dr hab. UM151
Walasek Artur mgr K448
Walewski Aleksander mgr U150
Walkiewicz Anna mgr inż. IA008
Walkosz-Berda Katarzyna UM106 UM128 UM180
Wałczuk Katarzyna UP080
Warchoł Jan dr UM080
Warchulińska Joanna dr UM044 UM163 UM182
Warsz Magdalena dr UM223
Wasilewska Jolanta mgr K030 K211 K469 K546
Wasilewski Piotr mgr K181 K223
Wawryk-Gawda Ewelina dr UM108 UM197
Wawryniuk Agnieszka mgr UM144
Wawrzeńczyk-Kulik Monika dr WSEI011
Wawrzkiewicz Monika dr U115
Wawrzyniak-Gacek Agata dr UP011
Wąsik Edmund mgr WSEI021
Wciseł Wojciech dr K326
Welman Agnieszka mgr K165
Werner Krzysztof K051 K200
Węcławska Krystyna mgr UP006
Wiącek Grzegorz dr K099
Widelska Ewelina mgr inż. UP074
Wideł-Ignaszczak Małgorzata dr K226 K256 K498
Widomska Justyna dr UM080
Widz Ewa dr U142
Wiechetek Łukasz mgr U042 U075
Wieczorkiewicz-Płaza Anna dr UM213
Wielbo Jerzy dr hab. U057
Wielgus Sławomir mgr UM169
Wieremczuk Marcin mgr inż. UP043
Wiertel Małgorzata dr U014
Wierzbicka Elżbieta dr AP001
Wierzchowska Barbara K469 K546
Więckiewicz Bogdan dr K059 K109 K400 K421
K428 K435 K569
Wiktor-Stoma Anna lek. UM023 UM135
Wilczewska Sylwia mgr K015
Wilczyński Maciej mgr inż. D005
Wilgocka Marlena mgr K347
Winiarczyk Krystyna dr hab. U035
Winiarski Ryszard dr inż. IUNG001
Winkler Jakub mgr WSEI006
Winnicki Grzegorz mgr WBP007
Wiśniewski Piotr dr K114 K198 K228 K247 K295
K355 K361 K419
Wiśniewski Rafał mgr MSZ003
Witek Paweł dr K063 K143 K410
Witkowska Katarzyna mgr UP154
Witkowska-Paleń Anna dr K043 K286 K411
Wlazły Anna mgr inż. UP014
Wlizło Kamila mgr U103
Władyczuk Monika U122 U126
Włodarczyk Agata mgr UM040
Woch Weronika mgr inż. UP134
Wochyński Zbigniew dr D006
Wodzyńska Paulina K523
Wojciechowska Katarzyna dr UM146 UM171
UM204
Wojciechowska-Solis Julia dr UP088
Wojciechowski Bartosz lic. K007 K301 K549
Wojciechowski Krzysztof mgr K551
Wojda Karolina K152 K518
Wojnarska Anna dr U118
Wojnicki Kamil mgr UM040
Wojtas Monika dr U097
Wojtaszko Jarosław mgr U088 U135
Wolańska Ewa dr UM228
Wolińska Agnieszka dr K115 K535
Wolska Beata mgr K332 K536
Wolska Ewa mgr U159
Wolszczak Piotr dr inż. PL016 PL036 PL044
Wołodkiewicz Wiesława dr U160
Wołońciej Mariusz dr K229
Wołoszyn Witold dr U049
Wośko Dominik UM012 UM177
Woźniak Elżbieta dr U147
Woźniak Jadwiga mgr UM006 UM149
Woźniak Michał mgr UM118
Wójciak Hanna dr U148
Wójciak Karolina dr inż. UP070 UP079 UP111
Wójcik Anna MM004
Wójcik Grzegorz dr WSEI009
Wójcik Jarosław prof. dr hab. UM151
Wójcik Justyna lek. med. UM182
Wójcik Karolina UM120
Wójcik Magdalena dr U054
Wójciszyn-Wasil Aneta dr K142 K475
Wójtowicz Agnieszka dr inż. UP098 UP149
Wójtowicz Aleksander dr U107
Wójtowicz Artur dr U045
Wrońska-Bukalska Elżbieta dr U025
Wroński Zdzisław prof. dr hab. K076 K077 K135
K136 K352 K353 K466 K568
Wróbel Rafał dr UM064
Wróbel Tomasz mgr UM040
Wróblewska Paula mgr inż. IMW001 IMW003
IMW004
Wróblewska Wioletta dr inż. UP023
Wróblewski Paweł K391
Wróblewski Zbigniew dr hab., prof. nadzw. K268
Wrzos Sylwia PL049
Wujec Monika dr hab. UM026
Wyłupek Teresa dr inż. UP036
Wyrostkiewicz Michał dr K068 K132 K311 K351
K458 K495
Wysocka Anna dr UM189 UM209
Wysokiński Andrzej prof. dr hab. UM018
Wziątek Marta mgr K176 K188
Z
Zabielska Janina dr K287
Zabielska-Mendyk Emilia mgr K558
Zaborowska Halina mgr U039
Zadworny Waldemar dr inż. K438
Zajączkowska Maria Małgorzata prof. dr hab.
UM049 UM213
Zajączkowski Ryszard dr hab. K078
Zajkowski Robert dr U105
Zalewska Ewa dr inż. UP117
Zalewska Katarzyna mgr U117
Zalewska-Korona Marta dr inż. UP020 UP026
Zapalska Magdalena mgr inż. UP027 UP160
Zapała Dariusz mgr K064
Zapolski Tomasz dr UM018 UM151
Zarajczyk Marta mgr UM004
Zarajczyk Marta mgr UM126
Zaręba Agnieszka inż. PL038
Zarychta Mariusz dr inż. IUNG007 IUNG016
Zarzycki Piotr dr inż. UP010 UP085
Zawadzka Agnieszka U082
Zawadzka Ewa dr U130
Zawadzki Paweł mgr UM141
Zawitkowska Joanna dr UM116 UM139
Ząbek Iwona UM211
Zdanikowski Paweł dr K304
Zdrojewska Agata mgr UM030
Zdunek Andrzej mgr PL015
Zdunek Małgorzata dr UM074 UM227
Zdyb Agata PL003
Zgardzińska Bożena dr U045
Zgórka Grażyna dr UM013 UM091
Ziaja-Sołtys Marta dr UM102 UM134
Zielińska Ewa dr U111
Zielińska-Król Katarzyna dr K022
Zieliński Dariusz mgr inż. PL019 PL020
Zielonka Katarzyna mgr UM109 UM149
Ziemba Marek dr K195 K531 K532
Zienkiewicz Ewa dr UM096 UM210
Zięba Barbara mgr U013
Zięba Emil mgr K289 K385 K563 K564
Ziętek Jerzy dr UP041 UP005
Ziętek-Kwaśniewska Katarzyna mgr K232 K481
Zimmer Łukasz dr UM105 UM169
Zimowska Beata dr UP117
Zinczuk Bartłomiej dr U066
Ziomek Mirosław dr U055
Ziółek Marta dr U033
Ziółkowska Dominika K212
Ziółkowska Grażyna prof. dr hab. UP004
Złotek Urszula dr UP048
Zmorzyński Szymon mgr UM016 UM017 UM099
UM122 UM124 UM174
Zoła Magdalena mgr K263 K301 K482
Zuba Maria dr K020 K106
Zubala Tomasz dr inż. UP140
Zuń Maria dr UM146 UM157 UM171
Zwierzchowska Iwona dr U051
Zwolak Agnieszka dr UM023 UM135 UM145
Zwolak Iwona dr K192
Zwoliński Jacek dr IMW003 IMW004
Zych-Wężyk Iwona mgr UP095 UP104
Zykubek Andrzej dr K005
Ż
Żak Małgorzata mgr K378 K414 K415 K499 K500
K501
Żebracki Kamil mgr U089
Żelazo Paweł PL028 PL033
Żuk Agnieszka dr K097
Żukiewicz-Sobczak Wioletta dr inż. IMW001
IMW003 IMW004
Żukowska Katarzyna mgr K551
Żukowski Marian prof. dr hab. K218 K541
Żuraw Beata dr inż. UP124
Żydek Alicja K030 K546
Żywicka Agnieszka dr WSEI006 WSEI013
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
biologia
AP004, IA004, IA006, IA007, IA010, IA011, IA014, IA015, IA019, IA020, IMW001, IMW003,
IMW004, IMW006, IMW007, IUNG002, IUNG004, IUNG006, IUNG008, IUNG009, IUNG010,
IUNG011, IUNG013, IUNG014, IUNG020, K005, K006, K011, K018, K019, K024, K038, K051,
K052, K056, K057, K066, K082, K086, K087, K092, K093, K103, K105, K108, K109, K113, K115,
K116, K117, K122, K123, K125, K129, K139, K146, K162, K165, K171, K174, K191, K192, K194,
K200, K202, K207, K212, K217, K231, K240, K246, K248, K255, K258, K262, K264, K268, K277,
K285, K288, K289, K298, K300, K306, K307, K309, K312, K314, K315, K325, K327, K328, K329,
K332, K335, K336, K338, K340, K343, K349, K354, K356, K374, K381, K382, K384, K385, K387,
K390, K396, K400, K406, K408, K413, K415, K416, K417, K422, K423, K424, K425, K434, K437,
K438, K456, K457, K461, K462, K467, K479, K484, K485, K487, K500, K513, K522, K524, K525,
K534, K535, K536, K538, K551, K558, K559, K563, K564, K570, K571, K574, K576, K578, LPNT,
MSZ006, MSZ010, MSZ011, PL005, PL006, PL007, PL008, PL010, PL015, PL017, PL023, PL026,
PL029, PL037, PL038, PL048, PL050, U032, U033, U035, U043, U057, U060, U070, U074, U078,
U084, U089, U094, U095, U100, U103, U106, U110, U112, U116, U122, U125, U129, U130,
U140, U141, U144, U145, U148, U153, U156, U170, U174, UDU002, UM005, UM009, UM010,
UM012, UM013, UM015, UM016, UM017, UM018, UM020, UM021, UM027, UM028, UM032,
UM034, UM037, UM038, UM039, UM041, UM043, UM044, UM046, UM048, UM049, UM051,
UM052, UM053, UM054, UM056, UM057, UM060, UM066, UM068, UM070, UM071, UM074,
UM075, UM079, UM080, UM083, UM090, UM091, UM092, UM093, UM095, UM096, UM097,
UM099, UM102, UM103, UM106, UM107, UM108, UM109, UM110, UM112, UM113, UM114,
UM116, UM118, UM119, UM120, UM121, UM122, UM123, UM124, UM125, UM127, UM128,
UM130, UM131, UM132, UM133, UM134, UM137, UM138, UM139, UM140, UM141, UM148,
UM151, UM153, UM154, UM156, UM175, UM177, UM178, UM179, UM180, UM181, UM183,
UM184, UM187, UM189, UM190, UM193, UM196, UM197, UM198, UM202, UM203, UM205,
UM207, UM208, UM209, UM210, UM212, UM217, UM218, UM220, UM221, UM223, UM226,
UM227, UM229, UP001, UP003, UP004, UP005, UP007, UP008, UP009, UP010, UP011, UP012,
UP016, UP017, UP018, UP019, UP020, UP022, UP024, UP026, UP027, UP028, UP029, UP034,
UP036, UP037, UP038, UP039, UP041, UP042, UP043, UP044, UP046, UP047, UP048, UP052,
UP055, UP056, UP057, UP058, UP060, UP063, UP064, UP065, UP067, UP068, UP069, UP070,
UP072, UP073, UP074, UP076, UP077, UP078, UP079, UP081, UP082, UP083, UP084, UP085,
UP086, UP090, UP091, UP092, UP093, UP095, UP096, UP097, UP100, UP101, UP103, UP106,
UP107, UP108, UP110, UP111, UP113, UP114, UP117, UP119, UP120, UP121, UP122, UP123,
UP124, UP125, UP126, UP127, UP128, UP129, UP132, UP134, UP137, UP138, UP139, UP142,
UP144, UP145, UP147, UP152, UP153, UP154, UP156, UP157, UP158, UP159, UP160, UP161,
WBP004, WBP006, WSEI009, WSEI014, WSEI015, WSEI019, WSEI020
UP135, UP136, UP137, UP145, UP147, UP152, UP159,
edukacja dla bezpieczeństwa
IMW002, K043, K059, K060, K063, K076, K090, K109, K110, K132, K139, K143, K189, K246,
K311, K328, K338, K348, K400, K401, K410, K411, K412, K443, K451, K456, K510, K511, K524,
K529, K532, K562, K574, MSZ010, MSZ011, U034, U072, U090, U146, UM006, UM012, UM065,
UM109, UM130, UM131, UM149, UM176, UM177, UM180, UM181, UP017, WSEI006, WSEI023
edukacja medialna
K002, K009, K017, K027, K028, K031, K037, K062, K064, K068, K073, K074, K083, K084, K085,
K097, K098, K100, K101, K109, K110, K132, K139, K140, K142, K155, K160, K185, K187, K188,
K198, K206, K228, K243, K247, K272, K276, K291, K292, K304, K305, K311, K323, K326, K328,
K329, K338, K346, K348, K351, K377, K400, K412, K440, K443, K446, K449, K452, K458, K463,
K475, K476, K477, K510, K511, K514, K516, K529, K532, K537, K556, K562, K573, K574, PL025,
U007, U030, U031, U036, U037, U042, U054, U066, U077, U079, U083, U090, U093, U096,
U100, U107, U111, U126, U134, U143, U149, U165, UP006, UP081, UP130, UP150, WSEI022,
WSEI023
ekonomia w praktyce
K020, K021, K037, K073, K074, K106, K110, K112, K137, K141, K147, K149, K151, K156, K160,
K161, K163, K174, K175, K183, K204, K205, K214, K215, K216, K218, K219, K245, K269, K271,
K280, K281, K368, K389, K390, K420, K446, K465, K497, K508, K541, K562, K565, K577, ML004,
PL012, PL025, PL037, PL047, U026, U028, U031, U048, U053, U056, U061, U091, U097, U109,
U113, U124, U125, U142, U175, UP002, UP040, UP150, UP158, WSEI011, WSEI021
etyka
K011, K027, K038, K043, K046, K062, K068, K072, K080, K083, K085, K090, K091, K110, K130,
K132, K133, K134, K146, K156, K157, K158, K184, K186, K187, K189, K197, K206, K217, K224,
K246, K270, K276, K305, K306, K311, K328, K332, K337, K338, K348, K351, K354, K377, K392,
K395, K396, K411, K412, K434, K446, K487, K489, K495, K510, K514, K522, K531, K536, K574,
U062, U129, UM063, UM187, UP028
filozofia
AP004, K005, K011, K013, K015, K018, K038, K043, K046, K058, K061, K062, K084, K085,
K103, K121, K123, K128, K130, K133, K139, K146, K157, K158, K186, K187, K197, K205, K217,
K241, K246, K268, K270, K282, K291, K306, K324, K328, K330, K331, K334, K338, K346, K390,
K411, K431, K450, K463, K487, K489, K514, K520, K521, K574, U021, U032, U110, U116, U170,
U171, UP091
chemia
fizyka i astronomia
AP004, IA001, IA002, IA004, IA006, IA007, IA008, IA010, IA011, IA015, IA016, IA017, IA018,
IA019, IA020, IMW004, IMW006, IUNG001, K005, K024, K048, K049, K050, K051, K052, K053,
K056, K082, K086, K115, K138, K150, K151, K162, K190, K191, K200, K238, K258, K262, K277,
K283, K285, K289, K300, K315, K342, K343, K352, K356, K363, K364, K375, K380, K382, K385,
K390, K400, K416, K417, K425, K441, K462, K464, K466, K468, K491, K512, K524, K535, K563,
K564, K576, K578, LPNT, MSZ005, PL003, PL004, PL008, PL010, PL022, PL029, U014, U017,
U018, U019, U032, U062, U064, U070, U087, U099, U110, U112, U115, U129, U144, U150,
U153, UDU004, UDU005, UM010, UM011, UM013, UM016, UM017, UM020, UM021, UM026,
UM028, UM032, UM040, UM041, UM046, UM051, UM060, UM066, UM093, UM098, UM105,
UM111, UM117, UM118, UM119, UM120, UM122, UM123, UM124, UM131, UM141, UM148,
UM157, UM169, UM183, UM184, UM188, UM208, UP003, UP007, UP013, UP015, UP038,
UP048, UP054, UP065, UP068, UP070, UP076, UP078, UP079, UP081, UP086, UP091, UP093,
UP095, UP101, UP104, UP106, UP111, UP113, UP114, UP120, UP126, UP127, UP129, UP133,
IA002, IA015, IA016, IA017, IA018, K005, K076, K077, K107, K128, K135, K136, K144, K146,
K154, K202, K275, K277, K283, K334, K352, K353, K363, K364, K369, K390, K441, K466, K521,
K568, LPNT, PL001, PL003, PL009, PL010, PL012, PL019, PL020, PL022, PL034, PL035, PL052,
U014, U021, U023, U032, U043, U045, U064, U087, U099, U112, U126, U133, U141, U144,
U150, U163, UM030, UM034, UM080, UM111, UM178, UP033, UP035, UP053, UP066, UP070,
UP081, UP091, UP112, UP135, UP136, UP137, WBP007, WSEI002
geografia
IUNG003, K023, K082, K117, K124, K125, K146, K151, K152, K163, K166, K191, K200, K227,
K229, K240, K250, K266, K287, K345, K356, K358, K363, K364, K375, K415, K417, K494, K517,
K524, K547, ML004, MSZ004, U005, U029, U033, U034, U036, U040, U049, U092, U100, U110,
U122, U126, U144, U151, U152, U163, U174, UP051, UP052, UP061, UP062, UP074, UP078,
UP081, UP088, UP091, UP118, UP132, UP158, historiaAP001, AP002, AP003, AP004, AP006,
INDEKSY
z jakiego przedmiotu jest projekt?
71
człowiek • nauka • pasja
z jakiego przedmiotu jest projekt?
AP007, IP001, IP002, IUNG018, K001, K004, K010, K023, K040, K046, K061, K090, K094, K110,
K111, K114, K123, K141, K146, K166, K167, K180, K211, K227, K228, K233, K244, K256, K267,
K286, K291, K294, K295, K316, K331, K336, K344, K345, K346, K355, K360, K361, K363, K364,
K373, K377, K384, K415, K419, K429, K437, K450, K457, K463, K489, K493, K494, K500, K502,
K506, K507, K523, K552, ML001, ML002, ML003, ML004, MM001, MM002, MM003, MM004,
PL031, PL052, U008, U024, U051, U067, U069, U072, U083, U090, U091, U109, U121, U129,
U147, U151, U171, UM134, UM162, UP014, UP074, UP088, UP116, UP121, UP137, WBP001,
WBP002, WBP003, WBP007, WSEI018
historia i społeczeństwo
AP001, AP002, AP003, AP006, AP007, IP001, IP002, K001, K004, K009, K010, K015, K018,
K022, K023, K044, K046, K047, K061, K090, K094, K102, K114, K121, K124, K130, K146,
K153, K156, K168, K189, K215, K217, K220, K221, K227, K228, K253, K267, K286, K287, K291,
K294, K295, K305, K328, K331, K336, K341, K344, K345, K346, K354, K360, K361, K362, K378,
K384, K388, K393, K411, K414, K415, K429, K437, K443, K448, K449, K455, K457, K476, K480,
K489, K499, K500, K502, K507, K514, K519, K529, K531, K569, K574, ML002, ML003, ML004,
MM001, PL031, PL039, U012, U024, U036, U069, U072, U086, U090, U091, U101, U106, U120,
U137, U151, U171, U172, U173, UP088, WBP002, WBP003, WSEI006
historia muzyki
K290, K291, K346, K463, K507, U036, U055, historia sztukiAP001, AP002, AP004, K009, K010,
K044, K061, K097, K153, K221, K224, K244, K253, K254, K291, K331, K336, K344, K346, K357,
K365, K366, K373, K378, K384, K388, K414, K415, K433, K443, K476, K477, K493, K494, K499,
K500, K501, K507, ML002, ML003, ML004, ML005, U024, U055, U085, U147, UM038, UP074,
UP075, UP148, WBP009
informatyka
D005, IT, K007, K042, K068, K112, K143, K169, K170, K177, K182, K199, K209, K214, K245,
K252, K269, K280, K281, K286, K292, K311, K319, K321, K322, K323, K351, K390, K403, K404,
K405, K412, K441, K453, K460, K465, K481, K492, K496, K504, K505, K547, K549, K556, K565,
MSZ015, PL002, PL012, PL014, PL017, PL019, PL020, PL025, PL035, PL037, PL040, PL047,
PL050, PL051, U030, U042, U075, U138, U174, UDU003, UM033, UM129, UP066, UP081,
UP091, UP101, UP130, WSEI002, WSEI004, WSEI009, WSEI023
INDEKSY
język angielski
72
K008, K014, K045, K047, K146, K162, K191, K240, K259, K299, K372, K427, K442, K463, K519,
K528, MM002, U010, U013, U016, U020, U041, U052, U079, U080, U081, U098, U117, U151,
U157, U159, U162, U166, UDU001, UP091, WSEI012
język francuski
K032, K146, K372, K550, MM003, U039, U114, U157, U159, U166, UP091
język hiszpański
K146, K181, K223, K241, K316, K372, K433, K454, U001, U039, U123, U157, U159, U166,
UP091
język łaciński i kult. ant.
K221, K233, K241, K250, K278, K418, K506, U027, U136, U147, U157, U166, UP091
język mniejszości narodowej
K094, K111, K124, K153, K507, U157, U167, U168, język niemieckiK146, K227, K273, K372,
K494, K545, U022, U063, U073, U157, U159, U166, UP091
język obcy (inny)
K009, K010, K023, K054, K094, K111, K146, K180, K191, K229, K241, K244, K256, K372, K417,
K506, U011, U024, U038, U039, U041, U078, U098, U157, U159, U166, UP091
język polski
AP001, AP004, K003, K009, K040, K041, K046, K055, K061, K065, K075, K078, K080, K094,
K095, K098, K110, K111, K116, K119, K121, K124, K142, K146, K157, K158, K167, K168, K172,
K173, K185, K186, K187, K191, K193, K198, K206, K207, K221, K224, K229, K233, K239, K241,
K247, K254, K256, K291, K297, K317, K331, K333, K339, K340, K346, K350, K359, K365, K366,
K367, K371, K372, K377, K388, K391, K417, K418, K431, K432, K437, K443, K445, K446, K448,
K452, K457, K471, K476, K483, K486, K493, K498, K506, K516, K579, ML001, ML004, ML005,
MM004, U012, U030, U107, U111, U134, U152, U155, U158, U170, U171, UP121, WBP001,
WBP005, WBP008, WSEI018, WSEI022, WSEI025
język rosyjski
AP001, K094, K111, K146, K152, K172, K173, K226, K250, K256, K257, K296, K372, K397,
K498, K517, K518, U038, U044, U088, U092, U100, U135, U152, U157, U159, U166, U167,
U168, UP091, matematykaAP004, K018, K026, K058, K179, K191, K205, K209, K213, K229,
K232, K245, K252, K260, K261, K263, K269, K275, K280, K281, K301, K321, K379, K386, K390,
K394, K417, K481, K482, K509, PL009, PL014, PL023, PL035, U023, U032, U059, U064, U068,
U099, U112, U138, U142, U161, U169, UP066, UP081, UP091,
medycyna
AP004, D001, D006, IA004, IA014, IMW001, IMW003, IMW004, IMW006, IMW007, IUNG020,
K011, K019, K072, K082, K086, K093, K103, K108, K109, K116, K123, K131, K139, K165, K212,
K231, K246, K262, K277, K289, K307, K309, K328, K332, K338, K343, K349, K385, K390, K396,
K400, K413, K425, K434, K437, K456, K461, K467, K485, K487, K501, K513, K522, K536,
K538, K558, K563, K564, K574, LPNT, MSZ001, MSZ006, MSZ007, MSZ010, MSZ011, MSZ012,
MSZ013, MSZ016, PL049, U060, U094, U112, U129, U141, U145, U146, U153, U170, UM005,
UM007, UM008, UM009, UM010, UM012, UM014, UM015, UM016, UM017, UM018, UM021,
UM022, UM023, UM024, UM025, UM027, UM029, UM030, UM032, UM033, UM034, UM035,
UM036, UM038, UM039, UM040, UM041, UM043, UM044, UM045, UM046, UM047, UM051,
UM053, UM054, UM055, UM058, UM059, UM060, UM061, UM063, UM064, UM065, UM068,
UM070, UM074, UM075, UM077, UM078, UM079, UM083, UM088, UM090, UM092, UM093,
UM094, UM095, UM096, UM097, UM099, UM100, UM101, UM102, UM103, UM104, UM105,
UM106, UM107, UM109, UM112, UM114, UM116, UM117, UM118, UM119, UM120, UM121,
UM122, UM123, UM124, UM125, UM127, UM128, UM129, UM130, UM131, UM132, UM133,
UM134, UM135, UM137, UM138, UM139, UM141, UM142, UM144, UM145, UM146, UM147,
UM149, UM150, UM151, UM153, UM154, UM155, UM156, UM160, UM162, UM163, UM164,
UM165, UM166, UM167, UM169, UM170, UM171, UM172, UM174, UM175, UM177, UM179,
UM180, UM181, UM182, UM183, UM184, UM187, UM189, UM190, UM192, UM193, UM194,
UM195, UM196, UM198, UM199, UM200, UM202, UM203, UM204, UM205, UM206, UM207,
UM208, UM209, UM210, UM211, UM212, UM213, UM214, UM216, UM217, UM218, UM219,
UM220, UM223, UM226, UM227, UM228, UM229, UP003, UP005, UP007, UP010, UP011,
UP016, UP018, UP024, UP060, UP063, UP065, UP076, UP077, UP085, UP091, UP092, UP093,
UP095, UP100, UP115, UP119, UP142, UP145, UP147, UP152, UP156, WBP005, WSEI002,
WSEI003, WSEI004, WSEI005, WSEI009, WSEI019, WSEI020
muzyka
K014, K242, K291, K313, K346, K347, K370, K391, K463, K478, K494, K507, K579, U004, U036,
U046, U050, U055, U108, U119, U151, UM217
X Lubelski Festiwal Nauki • 14-20 września 2013
K120, K203, K207, K270, K279, K335, K338, K346, K347, K498, K518, K535, K554,
K567, U141, U164, U174, UP021, UP031, UP049, UP067, WSEI022
ochrona środowiska
AP004, IA014, IA016, IA019, IUNG001, IUNG002, IUNG004, IUNG005, IUNG006, IUNG007,
IUNG009, IUNG010, IUNG011, IUNG013, IUNG020, K024, K051, K053, K056, K066, K076,
K082, K088, K092, K093, K113, K115, K117, K129, K138, K147, K151, K163, K164, K174,
K175, K194, K200, K202, K217, K240, K246, K248, K255, K258, K266, K271, K289, K298, K312,
K314, K315, K320, K325, K327, K342, K352, K356, K363, K364, K375, K380, K381, K385, K387,
K390, K406, K408, K416, K423, K425, K438, K441, K456, K468, K484, K491, K503, K524, K534,
K535, K538, K561, K563, K564, K570, K576, K578, LPNT, PL005, PL006, PL007, PL008, PL010,
PL015, PL017, PL019, PL020, PL026, PL029, PL034, PL038, PL048, PL049, U005, U033, U034,
U035, U036, U040, U049, U072, U078, U087, U092, U100, U103, U110, U122, U144, U151,
U153, U156, UM028, UM071, UM131, UM177, UM184, UM226, UP001, UP007, UP008, UP009,
UP010, UP017, UP032, UP036, UP038, UP039, UP044, UP058, UP061, UP062, UP063, UP072,
UP074, UP078, UP081, UP084, UP095, UP103, UP108, UP109, UP117, UP126, UP127, UP132,
UP134, UP135, UP136, UP137, UP138, UP139, UP140, UP144, UP146, UP149, UP153, UP156,
UP161, WBP006, WSEI002
ochrona zdrowia
AP004, D006, IA014, IMW001, IMW002, IMW005, IMW006, IUNG008, IUNG020, K006, K011,
K043, K051, K059, K082, K086, K087, K088, K091, K103, K109, K113, K115, K116, K131, K134,
K138, K139, K159, K164, K207, K208, K212, K217, K230, K231, K246, K262, K277, K292, K306,
K311, K315, K328, K332, K338, K340, K343, K348, K369, K396, K400, K411, K413, K416, K431,
K437, K453, K456, K457, K485, K487, K513, K522, K532, K535, K536, K574, MSZ010, PL010,
PL049, U033, U036, U040, U054, U072, U103, U104, U153, UM005, UM009, UM012, UM013,
UM015, UM018, UM028, UM036, UM040, UM041, UM045, UM046, UM051, UM053, UM059,
UM060, UM063, UM065, UM066, UM074, UM078, UM095, UM097, UM101, UM105, UM112,
UM114, UM118, UM120, UM129, UM132, UM141, UM146, UM149, UM150, UM153, UM156,
UM161, UM163, UM165, UM166, UM169, UM171, UM176, UM177, UM182, UM183, UM187,
UM198, UM203, UM205, UM210, UM211, UM212, UM213, UM217, UM221, UM222, UM224,
UM226, UM227, UP003, UP007, UP010, UP011, UP016, UP018, UP021, UP025, UP048, UP065,
UP076, UP085, UP091, UP100, UP105, UP113, UP114, UP115, UP117, UP119, UP120, UP126,
UP145, UP147, UP156, UP159, WBP006, WSEI001, WSEI002, WSEI005, WSEI007, WSEI008,
WSEI009, WSEI010, WSEI016
plastyka
K030, K044, K166, K201, K253, K256, K291, K312, K314, K320, K335, K347, K357, K358, K373,
K378, K388, K414, K415, K433, K437, K438, K469, K476, K478, K493, K494, K499, K500, K501,
K503, K539, K546, K567, MSZ002, MSZ003, U002, U006, U012, U082, U085, U092, U110, U111,
U116, U126, U135, U147, UDU004, UP014, UP044, UP075, UP109, UP116, UP120, UP151,
WBP004, WBP009, WSEI004, WSEI012
podstawy przedsiębiorczości
K020, K021, K037, K062, K073, K074, K106, K110, K160, K161, K163, K175, K176, K183, K188,
K198, K204, K215, K218, K219, K222, K245, K280, K304, K340, K344, K359, K383, K390, K402,
K419, K420, K431, K443, K446, K496, K530, K541, K556, K562, K573, PL012, PL025, PL037,
PL047, PL053, PL054, U025, U031, U053, U056, U061, U065, U066, U101, U105, U113, U118,
U124, U125, U173, U175, UM072, UM081, UM087, UM115, UM168, UP002, UP023, UP040,
UP150, UP158, WBP004, WSEI011, WSEI013, WSEI021
przyroda
AP004, IA004, IA006, IA007, IA011, IA014, IA015, IA016, IA019, IUNG001, IUNG002, IUNG004,
IUNG006, IUNG007, IUNG008, IUNG009, IUNG010, IUNG011, IUNG013, IUNG020, K005, K006,
K018, K019, K024, K047, K048, K051, K053, K057, K066, K076, K077, K082, K086, K087, K103,
K107, K113, K115, K122, K129, K150, K151, K154, K163, K164, K171, K174, K190, K194, K200,
K202, K212, K238, K240, K248, K255, K258, K264, K288, K289, K298, K306, K309, K312, K314,
K320, K325, K327, K334, K335, K336, K342, K352, K353, K356, K374, K375, K381, K382, K384,
K385, K387, K390, K406, K408, K414, K415, K422, K423, K424, K425, K434, K438, K462, K466,
K468, K479, K484, K491, K500, K501, K513, K520, K521, K524, K525, K534, K538, K551, K559,
K561, K563, K564, K567, K568, K570, K576, K578, LPNT, PL005, PL006, PL007, PL026, PL029,
PL038, PL048, PL049, U005, U014, U021, U023, U032, U033, U034, U035, U036, U040, U051,
U059, U070, U074, U089, U092, U099, U100, U103, U110, U112, U122, U125, U126, U129,
U144, U145, U151, U156, U163, UM012, UM020, UM041, UM043, UM048, UM053, UM057,
UM065, UM066, UM080, UM091, UM098, UM110, UM113, UM119, UM131, UM134, UM138,
UM140, UM147, UM157, UM177, UM178, UM184, UM212, UM217, UM220, UM229, UP001,
UP007, UP009, UP010, UP011, UP012, UP017, UP022, UP025, UP035, UP036, UP038, UP039,
UP041, UP042, UP044, UP056, UP057, UP058, UP060, UP061, UP063, UP067, UP068, UP069,
UP070, UP074, UP075, UP077, UP078, UP080, UP081, UP083, UP084, UP086, UP087, UP090,
UP091, UP092, UP101, UP103, UP108, UP109, UP116, UP117, UP118, UP119, UP120, UP122,
UP126, UP127, UP128, UP129, UP132, UP133, UP134, UP135, UP136, UP137, UP138, UP139,
UP140, UP144, UP146, UP153, UP154, UP156, UP157, UP158, UP161, WSEI002, WSEI004
religia
K010, K013, K015, K028, K043, K044, K060, K072, K091, K110, K128, K130, K146, K153, K157,
K158, K186, K244, K246, K276, K293, K311, K328, K331, K332, K340, K348, K351, K355, K357,
K362, K391, K396, K407, K411, K414, K431, K446, K461, K487, K489, K495, K507, K522, K536,
K552, K574, ML004, U036, U147, UM187, UP074, UP091
rolnictwo
IA006, IA007, IA014, IA017, IA018, IA019, IUNG001, IUNG004, IUNG005, IUNG007, IUNG008,
IUNG009, IUNG010, IUNG011, IUNG013, IUNG014, IUNG016, IUNG019, K087, K129, K171,
K194, K214, K248, K264, K288, K298, K314, K327, K336, K375, K381, K387, K422, K438, K535,
K561, PL015, U122, U125, UM071, UP001, UP002, UP007, UP008, UP009, UP017, UP022,
UP025, UP028, UP036, UP038, UP042, UP043, UP046, UP056, UP057, UP058, UP063, UP066,
UP071, UP074, UP081, UP090, UP091, UP092, UP095, UP100, UP101, UP103, UP104, UP108,
UP117, UP119, UP126, UP128, UP134, UP139, UP142, UP144, UP146, UP157, UP158
technika
D003, IA016, IA019, IT, IUNG003, IUNG004, K044, K056, K072, K108, K129, K138, K147, K154,
K164, K201, K214, K253, K271, K280, K305, K320, K334, K345, K363, K364, K380, K468, K521,
K556, K561, PL001, PL005, PL006, PL008, PL009, PL010, PL012, PL014, PL015, PL017, PL019,
PL020, PL022, PL025, PL027, PL028, PL033, PL034, PL035, PL037, PL038, PL039, PL047,
PL051, PL052, U014, U040, U111, U126, U174, UDU003, UM052, UM100, UM101, UM105,
UM111, UM118, UM119, UM169, UP033, UP045, UP053, UP062, UP066, UP071, UP073,
UP091, UP098, UP099, UP101, UP112, UP128, UP146, UP149, WBP004, WSEI002, WSEI004
technologia informacyjna
D005, K037, K042, K045, K064, K068, K112, K132, K147, K161, K168, K169, K182, K183, K199,
K243, K245, K252, K280, K286, K292, K304, K305, K311, K319, K351, K403, K404, K405, K452,
K465, K492, K496, K504, K547, K556, K565, MSZ015, PL012, PL016, PL017, PL025, PL027,
PL035, PL036, PL037, PL040, PL044, PL046, PL051, U025, U031, U042, U086, UM119, UP066,
UP081, WSEI002, WSEI004, WSEI023
INDEKSY
nauczanie początkowe
73
z jakiego przedmiotu jest projekt?
wiedza o kulturze
wych. do życia w rodzinie
AP001, AP002, AP003, AP004, AP007, K002, K009, K010, K011, K013, K014, K015, K017, K023,
K027, K028, K040, K043, K044, K047, K054, K061, K068, K078, K080, K083, K084, K085, K094,
K097, K098, K099, K100, K107, K109, K110, K111, K116, K121, K123, K124, K126, K130, K132,
K140, K146, K152, K153, K156, K159, K166, K168, K180, K185, K186, K187, K189, K197, K206,
K211, K221, K224, K229, K236, K240, K241, K243, K244, K246, K247, K250, K253, K254, K256,
K257, K259, K267, K272, K278, K286, K287, K290, K291, K292, K294, K297, K299, K305, K311,
K316, K320, K323, K326, K328, K329, K331, K333, K336, K339, K340, K346, K351, K357, K360,
K365, K366, K367, K373, K377, K378, K384, K391, K397, K400, K406, K411, K414, K415, K418,
K427, K429, K433, K434, K437, K438, K443, K446, K449, K456, K459, K463, K476, K477, K480,
K489, K493, K494, K499, K500, K501, K506, K507, K510, K511, K516, K517, K519, K528, K529,
K531, K532, K537, K552, K574, K575, K579, ML002, ML003, ML004, ML005, MM004, MSZ004,
PL042, PL043, U005, U007, U012, U024, U031, U034, U036, U055, U063, U078, U085, U090,
U091, U096, U100, U106, U107, U108, U111, U120, U123, U134, U135, U137, U143, U147,
U151, U152, U158, U170, UM038, UM066, UP006, UP014, UP074, UP075, UP088, UP116,
UP122, UP148, WBP001, WBP002, WBP005, WBP008, WSEI023
K017, K027, K043, K057, K083, K091, K098, K101, K110, K123, K130, K131, K139, K146, K156,
K185, K206, K208, K231, K237, K246, K272, K292, K328, K332, K337, K338, K346, K354, K359,
K377, K396, K410, K411, K419, K421, K431, K446, K456, K457, K487, K510, K522, K536, K574,
K575, MSZ009, U054, U104, U170, U173, UM004, UM009, UM048, UM053, UM126, UM153,
UM156, UM177, UM198, UP145, UP152
wiedza o społeczeństwie
INDEKSY
AP001, AP003, AP006, AP007, IP001, IP002, K001, K002, K009, K010, K011, K017, K018, K043,
K044, K046, K054, K060, K061, K065, K070, K073, K074, K090, K098, K099, K102, K109, K110,
K114, K116, K121, K124, K126, K130, K134, K139, K140, K146, K152, K153, K155, K156, K159,
K183, K186, K187, K189, K191, K197, K198, K202, K206, K207, K211, K212, K215, K217, K228,
K237, K241, K243, K246, K247, K253, K267, K270, K286, K287, K291, K292, K293, K295, K297,
K304, K305, K324, K326, K328, K329, K331, K336, K340, K341, K344, K346, K355, K359, K360,
K361, K392, K393, K395, K396, K400, K401, K407, K411, K412, K415, K417, K419, K421, K428,
K435, K437, K438, K440, K443, K444, K445, K446, K448, K449, K450, K451, K455, K456, K457,
K476, K477, K487, K489, K499, K507, K510, K511, K519, K523, K527, K529, K530, K531, K532,
K537, K553, K560, K562, K569, K574, K575, ML004, MM004, MSZ004, U005, U007, U028,
U031, U034, U042, U054, U063, U065, U067, U069, U072, U078, U083, U086, U090, U091,
U096, U101, U102, U104, U106, U120, U121, U134, U151, U158, U171, U172, U173, UM063,
UP006, UP010, UP040, UP150, UP152, WBP007, WSEI006, WSEI011, WSEI023
74
człowiek • nauka • pasja
wychowanie fizyczne
D001, D004, D006, IMW006, K009, K120, K159, K212, K244, K278, K279, K340, K430, K431,
K456, K554, MSZ004, PL013, PL031, PL039, PL041, PL042, PL043, U146, UM065, UM120,
UM177, UP056, UP145
zajęcia artystyczne
K009, K031, K044, K062, K080, K092, K122, K201, K253, K256, K290, K291, K313, K314, K323,
K335, K346, K367, K391, K406, K415, K433, K459, K463, K469, K476, K478, K493, K500, K503,
K539, K567, K579, ML002, MM004, MSZ002, MSZ003, MSZ004, PL013, PL041, PL042, PL043,
U002, U012, U092, U111, U119, U122, U132, U135, U164, UM173, UP044, UP074, UP109,
UP148, UP151, WBP004, WBP007, WBP009
zajęcia komputerowe
IT, K007, K042, K112, K161, K170, K177, K182, K195, K199, K214, K245, K252, K281, K311,
K318, K319, K322, K323, K403, K404, K405, K440, K465, K492, K496, K504, K547, K549, K556,
K565, PL012, PL014, PL016, PL025, PL035, PL037, PL040, PL044, PL047, PL050, U030, U075,
U079, U126, U134, UM129, UP066, UP081, UP130, WSEI002, WSEI004, WSEI005
zajęcia techniczne
IT, K044, K122, K201, K253, K280, K335, K358, K363, K364, K403, K406, K567, MSZ003, PL004,
PL009, PL012, PL022, PL024, PL033, PL035, PL036, PL037, PL039, PL044, PL052, U012, U126,
UP066, UP098, UP149, WBP004, WSEI002, WSEI004
Sponsorzy X edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki
Patronat medialny
Organizatorzy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Politechnika Lubelska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Instytut Agrofizyki PAN Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Instytut Medycyny Wsi Instytut Pamięci Narodowej Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Inkubator Technologiczny w Lublinie Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A. Archiwum
Państwowe w Lublinie Medyczne Studium Zawodowe im. prof. St. Liebharta Muzeum Lubelskie Państwowe Muzeum na Majdanku Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Uniwersytet Dziecięcy Unikids Poczta Polska. Region Sieci w Lublinie
UNIWERSYTET MEDYCZNY w LUBLINIE
– organizator główny
Biuro X Festiwalu Nauki
e-mail: [email protected]
projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
współorganizator
Patronat honorowy
Wstęp na wszystkie imprezy festiwalowe
jest BEZPŁATNY.
KRZYSZTOF HETMAN
Opisy wszystkich projektów znajdują się
w serwisie internetowym Festiwalu,
a rejestracja udziału w projektach odbywa
się TYLKO za pośrednictwem strony www.
festiwal.lublin.pl
Download

Paradygmaty kultury organizacyjnej