Uznesenie z 24. valného zhromaždenia ASCHÚS
konaného dňa 17.5.2014 v Moštenickej kyslej
A.
Valné zhromaždenie súhlasí
S programom valného zhromaždenia tak, ako bol prednesený členom výboru ASCHÚS
Danom Harťanským.
B. Valné zhromaždenie potvrdzuje
že je uznášania schopné v nasledujúcich počtoch:
Celkový počet členov
49
21
Prítomných členov
Splnomocnených členov 12
Neprítomných členov
16
C.
Valné zhromaždenie berie na vedomie
1. Správu o činnosti ASCHÚS za rok 2013, ktorú predniesol člen výboru ASCHÚS Dan
Harťanský
2. Správu o hospodárení ASCHÚS za rok 2013, ktorú predniesla ekonómka ASCHÚS
Katarína Škorvánková
3. Správu revíznej komisie za rok 2013, ktorú predniesol predseda revíznej komisie
ASCHÚS Adalbert Mezei
D. Valné zhromaždenie volí
1. Za zapisovateľa člen výboru ASCHÚS Dan Harťanský
2. Za overovateľa zápisnice predseda revíznej komisie ASCHÚS Adalbert Mezei
3. Návrhovú komisiu v zložení: Rastislav Hlaváčik – predseda, Marián Vaľo – člen,
Miroslav Baťka – člen
E. Valné zhromaždenie schvaľuje
1. Členstvo 7 novým členom:
Marian Zvěřina CHKO Biele Karpaty - garant Miroslav Baťka, Ilavský Martin CHKO Biele
Karpaty - garant Miroslav Baťka, Ilavská Ivana CHKO Biele Karpaty - garant Miroslav
Baťka, Alexander Dóbi CHKO Cerova Vrchovina - garant Vladimír Karola, Peter Štefanides
CHKO Kysuce - garant Alfonz Liška, Peter Kubík NP Malá Fatra - Dan Harťanský, Ivan
Krompaský NP Slovenský Raj - garant Katarína Škorvánková
2. Zrušenie členstva - na vlastnú žiadosť Eva Furčáková NAPANT
3. Plán činností a aktivít ASCHÚS na rok 2014 tak, ako bol prednesený členom výboru
ASCHÚS Danom Harťanským
- Činnosť v organizácii
- Uskutočniť XXIV. Valné zhromaždenie členov ASCHÚS
- Zorganizovať jesenné terénne stretnutie strážcov CHÚ
- Zasadnutie výboru 4x do roka
- Podpísať Dohodu o spolupráci so ŠOP SR
- Zorganizovať a garantovať školenie strážcov a stráže prírody CHÚ
- Oblasť medzinárodnej spolupráce
- Zúčastniť sa na stretnutí strážcov Českej republiky v CHKO Lužické hory
- Zúčastniť sa na seminári, ktorý organizuje Európska rangerská asociácia
v Chorvátsku
- Propagácia
- Propagovať činnosť ASCHÚS ako spoluorganizátora 50. výročia ochrany prírody
v Slovenskom raji
- zorganizovať tlačovú besedu a v nej spropagovať prácu strážcov a ASCHÚS v
médiách
4. Rozpočet a finančný plán na rok 2014 tak, ako bol prednesený ekonómkou ASCHÚS
Katarínou Škorvánkovou
5. Zachovať výšku členského príspevku na rok 2014 na úrovni 10,- €
F. Valné zhromaždenie poveruje
1. Prezidenta ASCHÚS k podpísaniu už pripravenej dohody s generálnym riaditeľom
ŠOP SR Ing. Milanom Borošom, ktoré sa kvôli vážnej pracovnej zaneprázdnenosti Ing.
Boroša súvisiacej s veternou kalamitou neuskutočnilo na tomto valnom zhromaždení
ASCHÚS a ktorá súčasne obnoví a aktualizuje body dohody medzi ASCHÚS a ŠOP SR
podpísanej v roku 2001.
2. Prezidenta a výbor ASCHUS vypracovaním dokumentácie na spropagovanie činnosti
strážcov vo vzťahu k verejnosti (vydanie letáku, brožúry, ročenky a pod.).
G. Valné zhromaždenie ukladá
1. Výboru ASCHÚS aktualizovať „Memorandum strážcov chránených území Českej
republiky a Slovenskej republiky“
2. Všetkým členom ASCHÚS uhradiť jednotlivé dlžné sumy členských príspevkov na
účet ASCHÚS. Tieto platby uskutočniť do 30.6.2014. Neuhradenie členských príspevkov za
roky 2010, 2011, 2012, 2013 bude mať za následok vyradenie z evidencie a zrušenie členstva
v ASCHÚS.
H. Valné zhromaždenie potvrdzuje .
- Výsledky volieb do päť členného výboru ASCHÚS a na funkciu revízora ASCHÚS, kde
bolo odovzdaných 31 hlasovacích lístkov z 33 možných, pričom platných bolo 29 a výsledky
hlasovania sú nasledovné:
Výbor ASCHÚS:
1. Dan Harťanský /NAPANT/ - 29 hlasov
2. Róbert Javorský /NP Slovenský raj/ - 22 hlasov
3. Dušan Marko /CHKO Malé Karpaty/ - 22 hlasov
4. Katarína Škorvánková /NP Slovenský raj/ -22 hlasov
5. Zdeněk Pochop /NP Muránska planina/ -21 hlasov
Revízor ASCHÚS:
- Adalbert Mezei /NAPANT/ - 21 hlasov
- Výsledky volieb prezidenta ASCHÚS, kde bolo odovzdaných 31 hlasovacích lístkov
z 33 možných, pričom platných bolo 29.
Za prezidenta bol zvolený Dan Harťanský /NAPANT/ - 23 hlasov
I. Valné zhromaždenie ďakuje
Za účasť a podporu spriaznenej organizácii Asociace strážců přírody České republiky
zastúpenej Ivou Němečkovou, ktorá nám priblížila prácu kolegov z Českej republiky. Ďakuje
aj organizátorom 24. VZ ASCHÚS - strážcom NAPANT a hostiteľovi - majiteľom Chaty
Slovenka v Moštenickej kyslej.
J. Valné zhromaždenie vyzýva
Všetkých členov ASCHÚS na dodržiavanie platobnej disciplíny pri uhrádzaní členských
príspevkov v budúcom období.
K. Záver z valného zhromaždenia
Prítomní členovia ASCHÚS jednohlasne prijali uznesenie z 24. valného zhromaždenia
ASCHÚS. Týmto sa uznesenie stáva záväzným.
Rastislav Hlaváčik
predseda návrhovej komisie
Download

uznesenia - Asociácia strážcov chránených území Slovenska