STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE
(skrátené SBD III Košice)
Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001 : 2000
so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice
Obchodný register, OS Košice I, Spis. zn.: Dr. 914/V
Právna forma: Družstvo
Výberové konanie
na dodávku (servis)
„motorové vozidlo“
1.Obstarávateľ:
STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice)
Furčianska 60/1013, 040 14 Košice
IČO: 00 222 089
DIČ: 2020761424
IČ DPH: SK2020761424
E-mail:[email protected]
Tel.č.: 055/79 804 41; Fax: 055/67 159 83
2. Miesto určenia:
SBD III Košice.
3. Predmet:
-
Osobné vozidlo v počte 1 ks.
Úžitkové vozidlo v počte 1 ks
4. Obsah ponuky:
PARAMETRE VOZIDLA
Objem valcov
Klimatizácia
Airbagy
Palivo
Dĺžka úložného priestoru
OSOBNÉ
Min. 1,2
Min.mechanická
Min. predné
Benzín
-
ÚŽITKOVÉ
Min. 1,4
Nie je podmienkou
Min. predné
Benzín
Min.2,0 m
POZNÁMKY
Spotreba
Záruka + záručné podmienky
Bonusy
-
-
Uviesť
Uviesť
Uviesť
Servisné podmienky
-
-
Uviesť
Uviesť alt.s klimatizáciou úž.voz.
5. Podklady k spracovaniu ponúk:
Predpokladaný nákup: október 2013
Kontakt obstarávateľa: Ing.Daniel Focko, tel.č. 055/79 804 13, E-mail: [email protected]
tel.: 055/ 79 804 10, 79 804 11
fax: 055/ 67 159 83
email: [email protected]
00222089
IČO:
DIČ:
2020761424
IČD: SK2020761424
č.ú.:
75547 / 5200
STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE
(skrátené SBD III Košice)
Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001 : 2000
so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice
Obchodný register, OS Košice I, Spis. zn.: Dr. 914/V
Právna forma: Družstvo
6. Miesto a spôsob predkladania ponuky:
V prípade záujmu, žiadame o predloženie ponuky v písomnej forme osobne alebo poštou do podateľne SBD III Košice,
Furčianska 60, 040 14 Košice do 20.9.2013 (piatok) najneskôr do 11.00 hod. s uvedením predmetu výberu nasledovne:
„neotvárať – výber na motorové vozidlá“.
Poznámka: Výberové konanie nemá charakter verejného obstarávania.
V Košiciach, dňa 12.9.2013.
Ing. Vladimír Zvirinský, PhD.
Predseda SBD III Košice
tel.: 055/ 79 804 10, 79 804 11
fax: 055/ 67 159 83
email: [email protected]
00222089
IČO:
DIČ:
2020761424
IČD: SK2020761424
č.ú.:
75547 / 5200
Download

Výberové konanie - Stavebné bytové družstvo III Košice