Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
a ďalší domáci a zahraniční partneri
Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú
konferenciu s názvom
Medzinárodný dialóg o aspektoch sociálnej patológie
medzi deťmi, adolescentmi a mladými dospelými
SPAY
(Social Pathology Among Youth)
sociálno-patologické javy súčasnej mládeže
Dátum konferencie: 23. apríl 2015
Uzávierka prijímania abstraktov: 10. marec 2015
Miesto konania: Paneurópska VŠ práva, Tomášiková ul., Bratislava, Slovensko
PARTNERI A SPOLUORGANIZÁTORI KONFERENCIE
Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w Gliwicach, Poľsko
Eotvos Lóránd Tudományos Egyetem Budapest, Maďarsko
Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie, Slovensko
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Poľsko
Ministerstvo zdravotníctva Ugandskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Health Initiatives Association
Slovenská katolícka charita
Linka detskej istoty
Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu
s názvom SPAY–sociálno-patologické javy medzi mladými v súčasnosti
(riziká, ohrozenia, výzvy, perspektívy a prevencia).
Zakcelerovaná doba často núti ľudí (tak mladých ako aj staršiu generáciu) riešiť veci okamžite
bez hlbšieho zamyslenia sa, resp. nie sú vytrvalí v hľadaní pravdy, zmyslu. Mnohí potom
vystupujú z rodín, cirkví, spoločenstiev a hľadajú, skúmajú až do takej miery, že sa začína
hovoriť o náboženskom turizme, či turizme v jednotlivých cirkevných spoločenstvách tej
ktorej cirkvi. Nedočkavým hľadaním pravdy však čoraz častejšie prehlbujú svoju priepasť
natoľko, že niekedy strácajú aj obyčajnú pragmatickú orientáciu hodnotových rebríčkov
a zapĺňajú
priečky
často
v nových
dimenziách
sociálno-patologických
javov.
Rodiny, spoločenstvá, cirkvi nielen na Slovensku im otvárajú náruč a dvere v rôznych
sociálnych poradenských centrách a občianskych združeniach, ktoré sú postavené pred nové
výzvy a úlohy.
Cieľom tejto medzinárodnej vedeckej konferencie je vytvoriť platformu na výmenu
informácií a vypracovanie odporúčaní do praxe v hlavných tematických okruhoch vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou. Zároveň je zámerom podporiť aktívnu spoluprácu
učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pedagógov a pracovníkov a iných vedeckých pracovníkov
zo SR a zahraničia.
Hlavný usporiadateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Vedecký výbor:
prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. – rektor VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Slovensko
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr. h. c.mult – zriaďovateľ VŠZaSP sv. Alžbety, Tropic Team
prof. JUDr. Ján Svák, PhD. – rektor Paneurópskej vysokej školy práva, Slovensko
prof. Pawel Czarnecki, PhD. Dr. h. c. - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Poľsko
prof. Dr. hab. Izabela Bieńkowska, PhD. – Gliwicka Wyźsza Szkola Przedsiebiorczości, Poľsko
adj. prof. Dr. Filó Mihály, LLM. PhD. - Eotvos Lóránd Tudományos Egyetem, Maďarsko
MD. Zainab Akol – Ministry of Health, HIV/AIDS and Prevention department, HIA, Uganda, Africa
prof. MUDr. Eva Grey, PhD. – VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Slovensko
prof. Ing. Libuša Radková, PhD - VŠZaSP sv. Alžbety v Nových Zámkoch, Slovensko
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. - VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Slovensko
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. - Paneurópska vysoká škola práva, Slovensko
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - Paneurópska vysoká škola práva, Slovensko
prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, PhD. - Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko
univ. prof. Walter Renner, PhD. - Paneurópska vysoká škola práva, Slovensko
doc. JUDr. Peter Polák, PhD. – Paneurópska vysoká škola práva, Slovensko
doc. JUDr. Peter Potasch, PhD. - Paneurópska vysoká škola práva, Slovensko
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. - VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Slovensko
doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. – VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave a Health Initiatives Association
doc. PaedDr. Jitka Prevendárová, PhD. – PdF UK v Bratislave, Slovensko
doc. PaedDr. PhDr. Pavol Tománek, PhD. - VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Slovensko
doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. – PdF, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko
doc. ThDr. PhDr. Andrej Mátel. PhD., mim. prof. - VŠZaSP sv. Alžbety, Příbram, Česká republika
Ing. Jozef Halcin - Riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR
Mgr. Radovan Gumulák – generálny sekretár SKCH, Slovensko
MUDr. Darina Sedláková – riaditeľka kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie, Slovensko
mjr. Mgr. Eva Čalajdová – KR Policajného zboru v Nitre, Slovensko
Organizačný výbor:
doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.
doc. PaedDr. PhDr. Pavol Tománek, PhD.
doc. JUDr. Vlasta Kunová, PhD.
JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
PhDr. Anna Árpová, PhD.
PhDr. Nataša Bujdová, PhD.
PhDr. Stanislav Špánik, PhD.
PhDr. Jaroslava Poloňová, PhD.
PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.
Bc. Ing. Zsolt Mánya
PhDr. Eva Razzouková
Mgr. Barbora Kuchárová
Mgr. Dionýz Ordódy
Mgr. Ján Mihálik
Mgr. Anna Bartošová
Odborné sekcie vedeckej konferencie
1. Drogová závislosť (látková a nelátková závislosť)
2. Sekty a okultizmus ako sociálno-patologický jav
3. Šikanovanie a kyberšikanovanie
4. Týranie a zneužívanie detí, žien, mužov
5. Prostitúcia
6. Problémové správanie detí, záškoláctvo, delikvencia, kriminalita, násilie a agresivita
7. Šírenie a prevencia HIV a ďalších pohlavných ochorení medzi deťmi a mladými ľuďmi
(aktívnu účasť je možné zahlásiť iba do jednotlivých odborných kategórií 1-7, viac informácií
v prílohe pozvánky)
Organizačné informácie
Technické zabezpečenie: prednáška (dataprojektor), poster (elektronická alebo tlačená
prezentácia)
Ubytovanie: zabezpečuje si každý účastník sám (zľavnené ubytovanie pri prihlásení
sa do 23. februára 2015)
Stravovanie: možnosť zakúpenia obeda (prosíme uviesť v prihláške)
Konferenčný poplatok: 15, - € (príprava a vydanie recenzovaného zborníka, občerstvenie
počas seminára). Platba pri registrácii
Zľava: študenti – vstup voľný, účastníci nad 60 rokov poplatok 5, - €
Výstupy z konferencie
Z vedeckej konferencie bude vydaný recenzovaný domáci a zahraničný zborník.
Príspevok bude uverejnený v zborníku iba v prípade aktívnej účasti a osobnej
prezentácie autora (prípadne po dohovore spoluautora) na vedeckej konferencii.
Dôležité termíny
1. Prihlásenie sa na vedeckú konferenciu: prihlásiť sa môžete elektronicky
- pre aktívnu účasť (prednáška, poster, workshop) zaslaním abstraktu s maximom
1500 slov najneskôr do 10. marca 2015, v slovenskom a anglickom jazyku
- pre pasívna účasť do 1. apríla 2015
zaslaním záväznej prihlášky na e-mail: [email protected]
alebo prostredníctvom online abstraktu: www.socworkmeetings.webnode.sk
2. Termín odovzdania celého príspevku na publikáciu (po oznámení o prijatí tzv.
extended abstract do zahraničnej publikácie): príspevok prosíme zaslať
elektronicky do 10. apríla 2015 na: [email protected]
Bližšie informácie ohľadom vedeckej konferencie budú doručené elektronicky všetkým
účastníkom, ktorí sa záväzne prihlásia.
Prosíme aktívnych účastníkov, aby sa pri písaní príspevku pridržiavali priloženej
šablóny, ktorú nájdete ďalej v prílohe.
Organizátori konferencie si vyhradzujú právo nezaradiť príspevky, ktoré nebudú
spĺňať kritériá po obsahovej i formálnej stránke (hodnotenie príspevkov zabezpečí
vedecký výbor konferencie).
Záväzne sa prihlasujem na medzinárodnú vedeckú konferenciu
“Medzinárodný dialóg o aspektoch sociálnej patológie medzi
deťmi, adolescentmi a mladými dospelými”
Dátum: 23. apríl 2015
Miesto: Bratislava, Slovensko
Meno, akademické titul(y):
Inštitút/Pracovisko:
Poštová adresa:
e-mail:
Forma účasti:
□ aktívna
□ pasívna
Strava
□ mám záujem
□ nemám záujem
Kategória abstraktu (1-7; zvoľte podľa oblasti):
Typ prihlasujúcej práce:
□ teoretická prednáška □ prednáška s výskumom □ pozvaná prednáška
□ poster
□ workshop
□ iné (špecifikujte)
Zaslanie prihlášky – KONFERENCIA emailom na: [email protected]
web: www.socworkmeetings.webnode.sk (prihlásiť sa môžete aj cez web)
Uzávierka zasielania abstraktov: 10. marec 2015
ABSTRAKT
(Maximálne 800 slov)
NÁZOV ABSTRAKTU
(Times New Roman, Veľkým písmom, Bold, veľkosť 14, zarovnanie doľava)
Prezentujúci autor1, spoluautor2, spoluautor3
(napr. JÁNOŠ, J.)
(Times New Roman, Veľkým písmom, Bold, veľkosť 12, zarovnanie doľava)
(Podčiarknite prezentujúceho autora a ak sa prezentujúci autor líši od autora prihlasujúceho
príspevok, uveďte aj jeho e-mailový kontakt)
1Inštitúcia
v ktorej autor pracuje, 2Inštitúcia spoluautora, 3Inštitúcia spoluautora
(napr. Slovenská akadémia vied, Bratislava, SK
(Times New Roman, veľkosť 12, zarovnanie doľava)
Kategória (1-7), prípadne pod-titul
(Times New Roman, Bold, veľkosť 12, zarovnanie doľava)
OBSAH ABSTRAKTU
(Times New Roman, veľkosť 12, zarovnanie doľava)
ÚVOD:
METÓDY:
VÝSLEDKY:
DISKUSIA/ZÁVER:
Kľúčové slová:
Download

(Social Pathology Among Youth) - Vysoká škola zdravotníctva a