Príklady spolupráce medzi automobilovým priemyslom a orgánmi
štátnej správy pri plnení požiadaviek smernice o priemyselných
emisiách z pohľadu koncernu Volkswagen
Dr. Roman Meininghaus,
vedúci odd. Ochrana pre emisiami, Konzern Volkwagen
Konferencia priemyselné emisie 2014, 22. Oktober 2014
1. Spracovanie „STS-BREF“ – „BREF - Povrchová úprava s použitím organických rozpúšťadiel“
2. Pracovná skupina Priemyselné emisie spolkovej krajiny Dolné Sasko
22.Okt 2014
Dr. Meininghaus/VW AG
Konferencia Priemyselné emisie 2014SCOUTING
EXPLORATION
TRANSFE
1. Spracovanie „STS-BREF“ – „BREF - Povrchová úprava s použitím organických rozpúšťadiel“
22.Okt 2014
Dr. Meininghaus/VW AG
Konferencia Priemyselné emisie 2014SCOUTING
EXPLORATION
TRANSFE
Spracovanie BREF - Povrchové úpravy s použitím rozpúšťadiel
Účasť na európskej úrovni
Technická pracovná skupina (TWG)
• Hlavné vedenie skupiny je zo strany
EU komisie
• „Kick Off“ pravdepodobne 1. Quartál 2015
• automobilový priemysel zastupuje ACEA
22.Okt 2014
Dr. Meininghaus/VW AG
Konferencia Priemyselné emisie 2014SCOUTING
EXPLORATION
TRANSFE
Spracovanie BREF - Povrchové úpravy s použitím rozpúšťadiel
Postup Nemecka
Rozšírená národná skupina expertov
• Pod vedením Úradu pre Životné
prostredie (UBA)
• Priemyselné zväzy, napr.
Automobilový priemysel VDA;
Letectvo; priemysel obalov; priemysel
lepidiel; priemysel umelých hmôt;
chemický priemysel; dodávatelia;
• Zväzy na ochranu životného prostredia
• Spolkové krajiny
22.Okt 2014
Dr. Meininghaus/VW AG
Konferencia Priemyselné emisie 2014SCOUTING
EXPLORATION
TRANSFE
Spracovanie BREF - Povrchové úpravy s použitím rozpúšťadiel
Postup Nemecka
• Úrad pre Životné prostredie (UBA*)
• UBA je centrálnym úradom pre
životné prostredie Spolkovej Republiky
Nemecko
• Samostatné oddelenie pre BAT
procesy
• Ministerstvo životného prostredia –
ako kontrolný úrad
*UBA – z nem. Umweltbundesamt
22.Okt 2014
Dr. Meininghaus/VW AG
Konferencia Priemyselné emisie 2014SCOUTING
EXPLORATION
TRANSFE
Spracovanie BREF - Povrchové úpravy s použitím rozpúšťadiel
Postup Nemecka
• Národná skupina expertov
• Spracovala stanoviská Nemecka pre závery o BAT a odovzdali ju na EIPPCV
• Vedie prehľad záverov o BAT na národnej/európskej úrovni
• pripravili obsah zasadnutia pre TWG:
• list požiadaviek, resp. Iniciálna pozícia
• zber a úprava údajov, výber referenčných zariadení
• príprava dotazníka, pre súhrn dát vzťahujúcim sa k zariadeniam
• text príspevkov pre jednotlivé témy záverov o BAT
• komentáre návrhov alebo príspevkov iných členských štátov
• výmena informácii medzi jestvujúcimi národnými požiadavkami
• Vyhodnotenie vplyvov BAT
• Zaisťujú:
• Dostupnosť informačnú a rozhodujúcu bázu pre BAT
• Plnenie termínov pre predkladanie dát/ informácií
• Spolkový Úrad pre životné prostredie
UBA
• sprevádza v rámci celkového
procesu
• zastupuje Nemecko v rámci TWG
EIPPCB - European Integration Pollution Prevention Control Bureau
22.Okt 2014
Dr. Meininghaus/VW AG
Konferencia Priemyselné emisie 2014SCOUTING
EXPLORATION
TRANSFE
2. Pracovná skupina Priemyselné emisie spolkovej krajiny Dolné Sasko
22.Okt 2014
Dr. Meininghaus/VW AG
Konferencia Priemyselné emisie 2014SCOUTING
EXPLORATION
TRANSFE
7. vládna komisia a priemyselné emisie
Niektoré aspekty smernice o Priemyselných emisiách boli v Nemecku na úrovni jednotlivých
spolkových krajín delené napríklad na:
- Spracovanie východiskovej správy
- Inšpekcie zariadení spadajúcich pod IED
- Kontrola prevádzok
 ad-hoc bola vytvorená Pracovná skupina priemyselných emisií – pod vedením
Ministerstva životného prostredie Dolného Saska
22.Okt 2014
Dr. Meininghaus/VW AG
Konferencia Priemyselné emisie 2014SCOUTING
EXPLORATION
TRANSFE
Aktivity na úrovni Dolného Saska
Pracovná skupina Priemyselné emisie
• Aktivity 2011-2014
• Približne 4 stretnutia za rok
• Zloženie:
• Vedúci odborného útvaru – Ochrana pred imisiami z Ministerstva životného prostredia
• Priemyselná sféra, napr. automobilový priemysel; chemický priemysel; cukrovarnícky
priemysel
• Zväzy na ochranu životného prostredia
• Povoľovacie orgány
22.Okt 2014
Dr. Meininghaus/VW AG
Konferencia Priemyselné emisie 2014SCOUTING
EXPLORATION
TRANSFE
Aktivity na úrovni Dolného Saska
Pracovná skupina Priemyselné emisie
Výsledok: Príručka na kontrolu prevádzok
• Obsah (príklady):
• Povinnosti kontrolných orgánov
• Správa z kontroly na mieste
• Povinná súčinnosť prevádzkovateľa
• Uľahčenie pre podniky, kde je
zavedený EMAS
22.Okt 2014
Dr. Meininghaus/VW AG
Konferencia Priemyselné emisie 2014SCOUTING
EXPLORATION
TRANSFE
Aktivity na úrovni Dolného Saska
Pracovná skupina Priemyselné emisie
Výsledok: Záznam z kontroly inšpekcie životného prostredia
• Obsah (výňatky):
• Základné údaje (prevádzka, miesto)
• Požiadavky na ochranu ovzdušia a
ochranu vôd
• Relevantné protokoly o skúške
• Znečisťovanie ovzdušia
• Hluk
• Ochrana pôdy
• Bezpečnosť zariadení
22.Okt 2014
Dr. Meininghaus/VW AG
Konferencia Priemyselné emisie 2014SCOUTING
EXPLORATION
TRANSFE
Aktivity na úrovni Dolného Saska
Pracovná skupina Priemyselné emisie – Plány kontrol
…je zverejnený na internete
…obsahuje zoznam kritérií
Konferencia Priemyselné emisie 2014SCOUTING
…obsahuje zoznam IPKZ prevádzok
EXPLORATION
TRANSFE
Ďakujeme Vám za pozornosť
Dr. Roman Meininghaus
Umwelt Produktion / Immissionsschutz
Volkswagen Aktiengesellschaft
Brieffach 011-1897
38436 Wolfsburg
[email protected]
www.volkswagenag.de
22.Okt 2014
Dr. Meininghaus/VW AG
Mgr. Michaela Ploszeková
Životné prostredie
Volkswagen Slovakia, a.s.
J.Jonáša 1
843 02 Bratislava 49
[email protected]
www.volkswagen.sk
Konferencia Priemyselné emisie 2014SCOUTING
EXPLORATION
TRANSFE
Download

Dr. Meininghaus - ASPEK-u