ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Poľ 20-93
Registrované ŠÚ SR Č. Vk 103/13 z 25.11.2012
Štrukturálne zisťovanie fariem
Rok 2013
IKF
1
7
9
Rok
9
1
Mesiac
OBEC
PORKOM
PORFARM
IČO
3
Vážený respondent,
Štatistický úrad SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o stave a vývoji ekonomiky
a spoločnosti Slovenskej republiky a pre medzinárodné porovnávania. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych
štatistických zisťovaní schváleného na roky 2012 - 2014 vydaného v Zbierke zákonov SR. Spravodajská povinnosť
vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z § 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších
predpisov.
Vami uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za
ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Vyplnený štatistický formulár doručte podľa pokynov príslušného pracoviska ŠÚ SR.
Ďakujeme Vám za poskytnutie údajov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Názov a adresa sídla organizácie:
Kód okresu:
Formulár vyplnil (meno a priezvisko):
Telefón (vrátane
smerového čísla):
E-mail:
Odoslané dňa:
Pečiatka a podpis vedúceho spravodajskej
jednotky:
Všeobecné metodické pokyny pre spravodajské jednotky, vzory štatistických formulárov, definície pojmov, klasifikácie
a číselníky nájdete na www.statistics.sk
A.Štrukturálne zisťovanie fariem
100019
(1) Kritériá na zápis do zoznamu fariem
Kritériá pre farmu:
výmera aspoň 1,0 ha obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy, alebo 0,5 ha vinohradov alebo ovocných sadov alebo pestovateľských škôlok,
alebo 0,1 ha tabaku alebo chmeľu alebo zeleniny, melónov, jahôd alebo kvetov alebo zakrytých plôch alebo
počet hospodárskych zvierat aspoň 1 ks hov. dobytka alebo 3 ks ošípaných alebo 5 ks kôz alebo 5 ks oviec alebo 100 ks hydiny.
áno = 1,
nie = 2
1
Spĺňate niektoré z kritérií pre farmu?
861
1
(2) Typ farmy
Typ farmy
1
Typ farmy:
fyzická osoba=1,
právnická osoba=2
1
Prevažujúce miesto podnikania - kód obce
2
Prevažujúce miesto podnikania - kód okresu
3
V riadkoch 2 a 3 môžete uviesť názov obce a okresu.
100018
(3) Adresa georeferenčného miesta farmy
1
Názov obce
1
Kód obce
2
PSČ
3
Ulica
4
Orientačné číslo
5
Súpisné číslo
6
811
(4) Cieľ hospodárenia - vyplnia len fyzické osoby
obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013
áno = 1
1
Spotrebovala farma viac ako 50% hodnoty celkovej produkcie?
1
Tvorí priamy predaj konečným spotrebiteľom viac ako 50%
z celkového predaja?
2
2
852
(5) Ekologické hospodárenie
stav k 31. 10. 2013
Výmera v ha (4 des. m.) a počet v ks
1
Výmera ekologicky obhospodarovanej pôdy
Výmera obhospodarovanej pôdy v štádiu prechodu
na ekologické hospodárenie (konverzia)
Výmera plodín pestovaných
na pôde v ekologickom
systéme a v konverzii
Počet zvierat v ekologickom
systéme a konverzii
k 31.10. 2013
2
obilniny (vr. kukurice na zrno)
3
strukoviny na zrno
4
zemiaky spolu
5
cukrová repa
6
olejniny spolu
7
zelenina, melóny a jahody
na ornej pôde
trvalé trávne porasty a dočasné
trávne porasty
8
9
ovocné sady a plantáže
10
vinohrady
11
ostatné plodiny
12
hovädzí dobytok
13
ošípané
14
ovce a barany spolu
15
kozy a capy spolu
16
hydina
17
Ostatné zvieratá (bez kožušinových zvierat)
890
1
áno = 1
18
(6) Podpora rozvoja vidieka za roky 2011, 2012 a 2013
Bola Vám priznaná podpora?
1
Modernizácia fariem
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov
a produktov lesného hospodárstva
Využívanie poradenských služieb
1
Platby v rámci sústavy Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde
Platby súvisiace s rámcovou smernicou 2000/60/ES
o vodnej politike
Agroenvironmentálne platby
4
z toho platby v rámci ekologického poľnohospodárstva
2
3
5
6
7
Platby na životné podmienky zvierat
8
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
Plnenie noriem založených na právnych predpisoch
spoločenstva
Účasť poľnohospodárov v schémach kvality potravín
9
10
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
12
3
11
áno = 1
100016
(7) Stroje
Traktory spolu
1
Obrábacie a okopávacie stroje, rotačné motyky, motorové
kosačky
2
Kombajny na zber zrnín
3
Ostatné plne mechanizované zberové stroje na zber úrody
4
813
Stroje vo vlastníctve
k 31.10.2013
Prenajaté stroje
od 1.11.2012
do 31.10.2013
počet
áno = 1
1
2
(8) Informácie o hospodáriacom, vedúcom a životnom partnerovi hospodáriaceho
osoby 15 ročné a staršie (vypĺňajú len fyzické osoby) za obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013
Poradové
číslo
člena
farmy
Postavenie
člena
farmy 1/
1
2
Pohlavie
muž =1
žena =2
3
Vek
4
Vzdelanie
poľnohospodárske 2/
5
Účasť na
odbornom
vzdelávaní
Zárobkové
činnosti 3/
áno = 1
Počet
odpracovaných hodín
na farme
6
7
8
Zamestnanec farmy
áno = 1
9
1
2
3
1/ Kódy pre stĺpec 2: hospodáriaci = 1, hospodáriaci zároveň vedúci = 2, vedúci-manželka = 3, vedúci-iný rodinný príslušník = 4, vedúci-nie rodinný
príslušník = 5, manžel(ka)-druh(žka) = 6
2/ Kódy pre stĺpec 5: len praktické znalosti = 1, poľn. vzdelanie SV a ÚSV = 2, poľ. vzd. vyššie a vysokoškolské = 3
3/ Kódy pre stĺpec 8 : hlavné súvisiace = 11, hlavné nesúvisiace = 12, vedľajšie súvisiace = 21, vedľajšie nesúvisiace = 22, žiadne = 90
4
892
(9) Ostatní členovia farmy
osoby 15 ročné a staršie (vypĺňajú len fyzické osoby) za obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013
Poradové číslo
člena farmy
Postavenie člena
farmy 1/
1
2
Pohlavie
muž =1
žena =2
3
Počet
odpracovaných
hodín na farme
Zárobkové
činnosti 2/
4
5
Zamestnanec
farmy
áno = 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1/ Kódy pre stĺpec 2: ostatní príslušníci rodiny = 7, nie rodinní príslušníci = 8
2/ Kódy pre stĺpec 5: hlavné súvisiace = 11, hlavné nesúvisiace = 12, vedľajšie súvisiace = 21, vedľajšie nesúvisiace = 22, žiadne = 90
5
6
862
(10) Informácie o vedúcom (vyplnia len právnické osoby)
obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013
Pohlavie
Dosiahnutý vek
muž =1
žena =2
1
Vedúci farmy
Účasť na
odbornom
vzdelávaní
Vzdelanie
poľnohospodárske 1/
2
Počet
odpracovaných
hodín
áno = 1
3
4
5
1
Riadok 1 – vedúci je osoba, ktorá riadi každodennú činnosť farmy. Každá farma môže mať len jedného vedúceho. V prípade, že sa v priebehu
referenčného obdobia vystriedalo viac vedúcich, zapíše sa ten, ktorý riadil činnosť farmy najdlhší čas. V prípade rovnako dlhého funkčného obdobia
sa zapíše ten, ktorý riadi farmu v čase zisťovania.
1/ Kódy pre stĺpec 3: len praktické vzdelanie = 1, SV a ÚSV = 2, vyššie a vysokoškolské = 3
816
(11) Zamestnanci farmy (bez vedúceho, modul vyplnia len právnické osoby)
obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013
Spolu
1
Muži
Ženy
počet osôb
1
počet hodín
2
počet osôb
3
počet hodín
4
857
interval odpracovaných hodín
do 449
450 - 899
900 - 1349
1350 - 1799
1800 a viac
2
3
4
5
6
(12) Počet odpracovaných hodín sezónnymi zamestnancami
obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013
Odpracované hodiny sezónnymi zamestnancami
814
Muži
Ženy
1
2
1
(13) Počet odpracovaných hodín objednanej práce
obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013
V sledovanom období
1
Odpracované hodiny objednanej práce
6
1
849
(14) Iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s farmou 1/
obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013
áno = 1
1
Agroturistika a vidiecky turizmus
1
Remeselné činnosti
2
Spracovanie poľnohospodárskych produktov
3
Spracovanie dreva
4
Chov rýb
5
Zmluvné práce pre inú farmu
6
Zmluvné práce pre nepoľnohospodársky podnik
7
Práca v lesníctve
8
Iné
9
Výroba energie z obnoviteľných zdrojov na predaj
10
Kontrolný súčet (r. 1 až 10)
11
1/ riadok 3 vypĺňajú aj domácnosti, pokiaľ túto činnosť vykonávajú
865
(15) Zariadenia používané na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov
obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013
áno = 1
1
vetra
1
biomasy
2
z toho na výrobu biometánu
Zariadenia na výrobu
energie z:
slnečného žiarenia
4
vodnej energie
5
iného zdroja
6
Kontrolný súčet (r. 1 až 6)
864
3
7
(16) Podiel tržieb z iných zárobkových činností (priamo súvisiace s farmou)
obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013
v % (celé číslo)
1
Podiel tržieb z iných zárobkových činností
7
1
824
(17) Využitie pôdy v ha na 4 des. m.
obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013
Výmera hlavnej plodiny
(v ha na 4 des. m.)
1
Pšenica mäkká
1
Pšenica tvrdá
2
Raž
3
Jačmeň
4
Ovos
5
Kukurica na zrno
6
Ostatné obilniny (vr. tritikale)
7
Strukoviny na zrno spolu
8
v tom
hrach, fazuľa a bôb
ostatné strukoviny na zrno
9
10
Zemiaky spolu
11
Cukrová repa technická
12
Kŕmne okopaniny a kapustoviny
13
Tabak
14
Chmeľ
15
Repka spolu vr. repice
16
Slnečnica
17
Sója
18
Semeno ľanu olejného
19
Ostatné olejniny
20
Aromatické, liečivé a koreninové rastliny
21
Ľan priadny
22
Konopa siata
23
Ostatné priemyselné rastliny
24
Zelenina, melóny a jahody na voľnej pôde
25
Krmoviny na ornej pôde
26
dočasné porasty tráv na or. pôde
27
ostatné krmoviny
28
v tom
v tom z r. 28
Osivá a sadivá na ornej pôde
8
kukurica na zeleno a siláž
29
bielkovinové krmoviny
30
krmoviny inde neuvedené
31
32
Výmera hlavnej plodiny
(v ha na 4 des. m.)
1
Kvety a okrasné rastliny na voľnej pôde
33
Skleníky a fóliovníky
34
v tom
zelenina, melóny, jahody
35
kvety a okrasné rastliny
36
trvalé porasty
37
Iné rastliny na ornej pôde
38
Pestovateľské škôlky na ornej pôde
39
Ladom ležiaca pôda bez dotácií
40
Ladom ležiaca pôda s dotáciami
41
Orná pôda spolu (r. 1 až 8 + 11 až 26 + 32 až 34 + 38 až 41)
42
Domáce záhradky
43
Trvalé trávne porasty
44
z toho
nekultivované pasienky
45
bez úžitku s nárokom na platbu
46
Vinohrady spolu
v tom produkujúce
47
akostné víno
48
ostatné víno
49
stolové hrozno
50
Vinohrady v rekultivácii
51
Ovocné sady a plantáže spolu
52
z toho
bobuľoviny
53
orechy vlašské, mandle, gaštany a iné
54
Iné trvalé rastliny
z toho
55
vianočné stromčeky
Využitá poľnohospodárska pôda spolu (r. 42+43+44+47+51+52+55)
z toho prenajatá využitá poľn. pôda
56
57
58
Nevyužitá poľnohospodárska pôda
59
Lesné pozemky
60
Rýchlo rastúce dreviny
61
Nepoľnohospodárske plochy
62
Celková výmera farmy (r. 57+59 až 62)
63
9
893
(18) Energetické a geneticky modifikované plodiny
obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013
Výmera (v ha na 4 des. m.)
1
Plodiny pestované na energetické účely
1
Geneticky modifikované plodiny
2
855
(19) Zavlažovanie
obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013
Výmera (v ha na 4 des. m.)
1
Zavlažovateľná plocha
1
Zavlažovaná plocha
2
833
(20) Pestovanie húb
obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013
Výmera na pestovanie húb (v m2)
1
Pestované huby
835
1
(21) Hovädzí dobytok v ks k 31. 10. 2013
Počet
1
Hovädzí dobytok spolu (r. 2 až 10)
do 1 roka veku
nad 1 rok do 2 rokov
veku
nad 2 roky veku
býčky
2
jalovičky
3
býčky
4
jalovičky
5
býky
6
voly
7
jalovice
8
kravy
10
1
dojné
ostatné
9
10
838
(22) Ošípané v ks k 31. 10. 2013
Počet
1
Ošípané spolu (r. 2 až 7)
1
Ošípané menej ako 20 kg
2
Prasničky chovné nad 50 kg
Prasnice
pripustené
3
nepripustené
4
pripustené
5
nepripustené
6
Ostatné ošípané inde neuvedené
834
7
(23) Hydina v ks k 31. 10. 2013
Počet
1
Hydina spolu (r. 2 až 12)
v tom
11
1
kurčatá na chov
2
sliepky
3
brojlery vo výkrme
4
kohúty (chovné, plemenné)
5
husi, gunáre a húsatá
6
kačice, káčery a káčatá
7
morky, moriaky a morčatá
8
perličky
9
holuby na mäso
10
pštrosy
11
prepelice, bažanty a iné
12
836
(24) Kozy a ovce v ks k 31. 10. 2013
Počet
1
Kozy a capy spolu (r. 2 až 4)
1
kozy (matky)
2
pripustené kozičky
3
ostatné kozy a capy vr. mláďat
4
v tom
Ovce a barany spolu (r. 6 až 10)
bahnice
v tom
pripustené jahnice
5
dojný typ
6
ostatné bahnice
7
dojný typ
8
ostatné jahnice
9
ostatné barany, ovce a škopce
837
10
(25) Ostatné zvieratá v ks k 31. 10. 2013
Počet
1
Kone
1
Králiky
2
z toho samice
3
Včelstvá
4
Osly, muly a mulice
5
Kontrolný súčet (r. 1 až 5)
6
12
Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu Poľ 20-93 na rok 2013
Formulár Štrukturálne zisťovanie fariem 2013 sa vypĺňa za referenčné obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013 a je
jednotný pre všetky spravodajské jednotky, ktorými sú:
a/ registrované farmy právnických a fyzických osôb s hlavnou alebo vedľajšou poľnohospodárskou činnosťou
b/ neregistrované farmy fyzických osôb (domácnosti) s poľnohospodárskou činnosťou.
Farmou sa na účely tohto zisťovania rozumie samostatná jednotka po stránke technickej aj ekonomickej, ktorá má
samostatné vedenie a vykonáva poľnohospodársku činnosť (rastlinná a živočíšna produkcia). Farma môže popri
poľnohospodárskej činnosti vyrábať aj iné, nie poľnohospodárske výrobky a poskytovať služby.
Kritériá pre farmu:
Výmera:
obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy je najmenej 1,0 ha, výmera vinohradov alebo ovocných sadov alebo
pestovateľských škôlok je najmenej 0,5 ha, výmera tabaku alebo chmeľu alebo zeleniny, melónov, jahôd alebo
kvetov alebo zakrytých plôch je najmenej 0,1 ha,
Počet hospodárskych zvierat:
počet hospodárskych zvierat je najmenej 1 ks hovädzieho dobytka alebo 3 ks ošípaných alebo 5 ks kôz alebo 5 ks oviec
alebo 100 ks hydiny.
Formulár Poľ 20-93 vyplnia len tie spravodajské jednotky, ktoré spĺňajú aspoň jedno z kritérií pre farmu.
Spravodajské jednotky, ktoré nespĺňajú stanovené kritéria (s menším rozsahom alebo bez poľnohospodárskej
činnosti) uvedú v module 1 hodnotu 2 a ďalej formulár nevypĺňajú.
Identifikačná časť
Registrované právnické a fyzické osoby vyplnia len identifikačné číslo organizácie (IČO)
U neregistrovaných fyzických osôb údaje v identifikačnej časti vyplní príslušné pracovisko ŠÚ SR.
Všeobecné zásady:
Výpočet kontrolného súčtu - vypočíta sa ako súčet všetkých položiek v danom stĺpci. Pri spočítavaní celých čísel
s číslami na desatinné miesta treba dodržať zásady spočítavania celých čísel s desatinnými číslami (napr. 1+1,1+10,12
= 12,22).
V ostatných súčtových riadkoch je vždy vyznačené, ktoré položky sa do súčtu spočítavajú.
Členené ukazovatele:
výraz v tom sa používa ak ide o výpočet úplný (napr. v module 17 údaj v riadku 34 = súčtu riadkov 35+36+37),
výraz z toho sa používa ak ide o výpočet neúplný (napr. v module 17 údaj v riadku 52 môže byť väčší ako súčet riadkov
53+54).
Prepočet plošných mier:
1 m2 = 0,0001 ha
10 m2 = 0,0010 ha
100 m2 = 0,0100 ha
1000 m2 = 0,1000 ha
10000 m2 = 1,0000 ha
1 árov = 0,0100 ha
10 árov = 0,1000 ha
100 árov = 1,0000 ha
Pre lepšiu orientáciu sú vo vysvetlivkách uvádzané odkazy na poradové čísla modulov, ktoré sú v zátvorke pred
názvom modulu vo formulári.
A.Štrukturálne zisťovanie fariem
A.100019
Modul 1 – Kritériá na zápis do zoznamu fariem
V riadku 1:
- bude kladná odpoveď (1), ak údaj v module 17 v r. 57 je väčší alebo sa rovná 1,0 ha, alebo
- ak údaj v module 17 v r. 39 alebo r. 47 alebo r. 52 je väčší alebo sa rovná 0,5 ha, alebo
- ak v module 17 v r. 14 alebo r. 15 alebo r. 25 alebo r. 33 alebo r. 35 alebo r. 36 je údaj väčší alebo sa rovná 0,1 ha,
alebo
- ak údaj v module 21 v r. 1 je väčší alebo sa rovná 1 ks, alebo ak údaj v module 22 v r. 1 je väčší alebo sa rovná 3 ks,
alebo ak údaj v module 23 v r. 1 je väčší alebo sa rovná 100 ks, alebo module 24 v r. 1 je väčší alebo sa rovná 5 ks,
alebo ak údaj v module 24 v r. 5 je väčší alebo sa rovná 5 ks.
Spravodajské jednotky, ktoré nespĺňajú stanovené kritéria (s menším rozsahom alebo bez poľnohospodárskej
činnosti) uvedú v module 1 hodnotu 2 a ďalej formulár nevypĺňajú.
13
A.861
Modul 2 – Typ farmy
Riadok 1 - typ farmy
kód 1 = fyzická osoba
a/ ak farma nie je registrovaná a nemá IČO (do úvahy prichádzajú len domácnosti), v takomto prípade musí byť typ
farmy fyzická osoba,
b/ ak je farma registrovaná a má IČO (SHR) ale nie je zapísaná do obchodného registra v takomto prípade musí byť typ
farmy fyzická osoba,
kód 2 = právnická osoba môže byť verejná alebo súkromná, ako napr. štátna, obecná, cirkevná, obchodná spoločnosť,
spoločnosť s ručením obmedzeným, družstevný podnik, akciová spoločnosť, nadácia a všetky ostatné podniky
podobného charakteru. Patrí sem aj SHR, ktorý má pridelené IČO a je zapísaný do obchodného registra.
Prevažujúce miesto podnikania
Riadok 2 - šesťmiestny kód obce podľa vyhlášky 597/2002 Z. z., v ktorej farma prevažne vykonáva svoju činnosť.
Zvyčajne je to tá obec, v ktorej sa nachádza najväčšia časť výmery poľnohospodárskej pôdy. Ak sa podľa výmery nedá
jednoznačne určiť miesto podnikania, uvedie sa tá obec, v ktorej má produkcia vyššiu hodnotu. V prípade, že podnik
nehospodári na pôde, uvedie sa kód obce, v ktorej má najviac zvierat.
Riadok 3 - trojmiestny kód okresu podľa vyhlášky 597/2002 Z. z., v ktorom sa nachádza obec uvedená v riadku 2.
A.100018
Modul 3 – Adresa georeferenčného miesta farmy
Riadok 1 až 6 - uveďte adresu kde sa uskutočňuje hlavná časť alebo celá poľnohospodárska výroba. Sídlo majiteľa
môže byť považované za referenčné miesto len vtedy, ak leží do 5 kilometrov (priamočiaro) od miesta, kde sa
uskutočňuje hlavná časť alebo celá poľnohospodárska výroba.
A.811
Modul 4 – Cieľ hospodárenia
Riadok 1 - tento modul vyplnia len fyzické osoby. Ak spotrebujú viac ako 50 % celkovej vlastnej produkcie, uvedú kladnú
odpoveď, kód = 1
Spotreba zahŕňa:
- výrobky spotrebované domácnosťami farmárov, ktorí ich vyrobili
- dary v rodine bez náhrady
- výrobky pochádzajúce z poľnohospodárskej farmy, ktoré boli použité na platbu v naturáliách alebo vymenené za iný
tovar
Celková produkcia sa rovná sume produkcie poľnohospodárskych produktov (rastlinného a živočíšneho pôvodu),
tovarov a služieb vyrobených v neoddeliteľných nepoľnohospodárskych sekundárnych činnostiach (viď. Základné
definície k modulom 8 a 9).
Riadok 2 - ak predstavuje priamy predaj vlastnej produkcie (v nespracovanom alebo spracovanom stave) konečným
spotrebiteľom viac ako 50% z celkového predaja farmy, odpoveď bude kladná, kód = 1. Konečným spotrebiteľom je vo
väčšine prípadov fyzická osoba, ktorá kupuje pre vlastnú spotrebu. Nepatrí sem predaj iným
spracovateľským, obchodným a reštauračným organizáciám.
A.852
Modul 5 – Ekologické hospodárenie
Tento modul vyplnia farmy, ktoré vykonávajú ekologické hospodárenie podľa zákona 189/2009 Z. z. a ktoré majú
osvedčenie o spôsobilosti na ekologickú poľnohospodársku výrobu a farmy, ktoré v zmysle tohto zákona na ekologické
hospodárenie prechádzajú (sú v konverzii).
Riadok 1 - patrí sem využívaná poľnohospodárska pôda, na ktorej sa uplatňujú metódy ekologického hospodárstva.
Riadok 2 - patrí sem využívaná poľnohospodárska pôda, ktorá je v štádiu prechodu na ekologické hospodárenie
(konverzia).
Ak je celá výmera v ekologickom systéme alebo v konverzii, potom platí, že súčet riadkov 1+2 = riadku 57 v module
17.
Riadky 3 až 12 - uvedie sa výmera pestovaných plodín v ekologickom systéme. Nepatrí sem výmera domácich
záhradiek (modul 17 riadok 43) a extenzívne pasienky (modul 17 riadky 45 a 46).
Upozornenie:
Rovnosť v module 5 medzi riadkami 1+2 = 3 až 12 nastane len vtedy, ak v module 17 riadky 43, 45 a 46 nie sú
vyplnené.
Riadok 9 - patria sem dočasné trávne porasty a trvalé trávne porasty bez plôch nekultivovaných a bez úžitku (modul 17
r. 45 a 46).
14
Riadok 12 - patria sem všetky ostatné plodiny, nevymenované v riadkoch 3 až 11 vrátane ladom ležiacej
pôdy a vinohradov v rekultivácii. Nepatrí sem výmera domácich záhradiek (modul 17 r. 43).
Riadky 13 až 17 - uvedie sa počet zvierat podľa druhov chovaných v ekologickom systéme alebo v konverzii.
Upozornenie:
1/ ak celý chov je v ekologickom systéme alebo v konverzii potom platí väzba: súčet riadkov 13 až 17 sa rovná súčtu
údajov v module 21 riadok 1+ module 22 riadok 1+ module 23 riadok 1+ module 24 riadky 1+ 5.
2/ ak len časť chovu je v ekologickom systéme alebo v konverzii potom platí väzba: súčet riadkov 13 až 17 bude menší
ako súčet údajov v module 21 riadok 1+ module 22 riadok 1+ module 23 riadok 1+ module 24 riadky 1+ 5.
Riadok 18 - kladná odpoveď bude, ak farma chová kone, králiky, včely, osly, muly alebo mulice.
Upozornenie: ak je kladná odpoveď v r. 18 potom aspoň jeden z riadkov v module 25 musí byť väčší ako nula.
A.890
Modul 6 – Podpora rozvoja vidieka - získavajú sa informácie o tom, či farma v posledných 3 rokoch (2011, 2012 a
2013) využívala jedno z uvedených opatrení na rozvoj vidieka podľa pravidiel, špecifikovaných v nariadení Rady (ES) č.
1698/2005 alebo v najnovších právnych predpisoch. Vymedzenie a odôvodnenie jednotlivých podpôr v Slovenskej
republike je popísané v materiáli „Program rozvoja vidieka SR 2007-2013“.
Za farmu, ktorá má prospech z opatrení na rozvoj vidieka je považovaná tá farma, v prípade ktorej bolo urobené
pozitívne rozhodnutie o udelení dotácie (napr. bola prijatá žiadosť o dotáciu) bez ohľadu na to, či bola platba v čase
zisťovania už aj zrealizovaná.
A.100016
Modul 7 – Stroje
V stĺpci 1 - stroje a zariadenia vo vlastníctve farmy k 31.10.2013 - uvedie sa počet vo výlučnom vlastníctve farmy, bez
ohľadu na to, či ich majiteľ využíval alebo nie. V prípade spoločného majetku ich vykáže tá farma, ktorá má najväčší
majetkový podiel. V prípade rovnakého majetkového podielu sa uvedú u toho majiteľa, ktorého priezvisko je v abecede
skôr. Sem sa zahŕňajú aj tie stroje a zariadenia, ktoré sa v deň súpisu nenachádzajú na farme lebo sú zapožičané.
V stĺpci 2 - stroje a zariadenia v prenájme - kóduje sa, či si farma v období od 1.11.2012 do 31.10.2013 prenajala stroje
a zariadenia na výkon vlastnej poľnohospodárskej činnosti. V príslušných riadkoch sa kódujú len kladné odpovede.
Rozumie sa prenájom za úhradu, ale aj bezplatný.
V riadku 1 – traktory spolu - uvedú sa všetky traktory štvorkolesové, pásové a nosiče náradia aspoň s dvoma
nápravami a ostatné motorové vozidlá, ktoré poľnohospodárska farma používa ako poľnohospodárske traktory
V riadku 2 – obrábacie a okopávacie stroje, rotačné motyky, motorové kosačky - zahrnuté sú len stroje s vlastným
pohonom. Uvedú sa stroje s jednou nápravou alebo podobné vozidlá bez nápravy využívané v poľnohospodárstve,
záhradníctve, vinohradníctve, ovocinárstve. Stroje, ktoré sa používajú výlučne v parkoch na udržiavanie trávnikov sú
vylúčené.
V riadku 3 – kombajny na zber zrnín - uvedú sa samohybné stroje, stroje ťahané traktorom alebo upevnené na traktor
na zber zrnín, (obilniny, strukoviny, olejniny, semená tráv). Nepatria sem špecializované stroje na zber zeleného
hrášku.
V riadku 4 – ostatné plne mechanizované stroje na zber úrody - uvedú sa ostatné plne mechanizované zberače,
samohybné stroje, stroje ťahané traktorom alebo upevnené na traktor, používané na nepretržitý zber cukrovej repy,
zemiakov, krmovín, technických plodín, zeleniny atď..
A.813
Základné definície k modulom 8 a 9
Poľnohospodárska práca - pod pojmom poľnohospodárska práca sa rozumie každý druh práce na farme, ktorá
prispieva k produkcii výrobkov a k zachovaniu kapacity týchto výrobkov alebo činností priamo odvodených od týchto
výrobných činností. Prácou, ktorá prispieva k produkcii sa rozumie:
- organizácia a riadenie,
- práce na poli,
- chov zvierat,
- všetky práce vykonané na farme, týkajúce sa skladovania, spracovania a trhovej prípravy prvotných
poľnohospodárskych výrobkov,
- údržba,
- vlastná doprava, pokiaľ ju vykonávajú vlastné pracovné sily farmy,
- všetky neoddeliteľné sekundárne činnosti, ktoré nie sú poľnohospodárskymi činnosťami. Ide o činnosti tesne
prepojené s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých sa využívajú výrobky a výrobné prostriedky farmy a ich náklady
nie je možné sledovať oddelene od tých, ktoré súvisia s hlavnou poľnohospodárskou činnosťou. Napríklad spracovanie
mlieka z vlastnej výroby na maslo alebo iné mliečne výrobky alebo výroba múky z vlastnej produkcie obilia a pod..
15
Do poľnohospodárskej činnosti nepatria nasledovné činnosti:
- práca pre súkromnú domácnosť hospodáriaceho alebo vedúceho farmy a ich rodinných príslušníkov,
- akékoľvek činnosti, týkajúce sa lesníctva, lovu a odchytu zvierat, rybárstva alebo chovu rýb (či už vykonané na farme
alebo mimo nej). Obmedzené množstvo takejto práce vykonanej poľnohospodárskym pracovníkom sa však
zaznamenáva, ak nie je možné zaznamenať ju samostatne,
- oddeliteľné sekundárne činnosti, napr. spracovanie poľnohospodárskych produktov z nakúpených surovín,
- akékoľvek vykonávané činnosti, ktoré nie sú poľnohospodárskymi činnosťami,
- akékoľvek ostatné zárobkové činnosti vykonané hospodáriacim alebo pracovnou silou, vykázané v module 14.
Odpracované hodiny na farme - je pracovný čas skutočne venovaný poľnohospodárskej práci.
Zárobkové činnosti - patria sem všetky nepoľnohospodárske činnosti, vykonané na farme alebo mimo farmy za
odmenu, mzdu, plat, zisk alebo iné platby ako napr. naturálie. Patrí sem aj poľnohospodárska práca vykonaná na inej
farme za odmenu, mzdu, plat, zisk alebo iné platby napr. naturálie. Vylúčené sú všetky neoddeliteľné sekundárne
nepoľnohospodárske činnosti viď. definície poľnohospodárskej práce.
Delíme ich na:
- zárobkové činnosti priamo súvisiace s farmou - sú to činnosti, pri ktorých sa použijú buď zdroje farmy ako pôda,
budovy stroje atď. alebo jej produkty a ktoré majú na farmu ekonomický dopad. Zárobkové činnosti v tomto kontexte
znamenajú aktívnu prácu a z tohto dôvodu sú vylúčené čisté finančné investície, činnosti pri ktorých boli využité iba
pracovné sily farmy alebo prenájom pôdy, budov alebo strojov bez ďalšieho zapojenia farmy do výrobnej činnosti (viď.
modul 14).
- zárobkové činnosti nesúvisiace s farmou - sú všetky činnosti vykonávané na farme alebo mimo farmy, ktoré
nesúvisia so žiadnou poľnohospodárskou činnosťou na farme. Patria sem aj činnosti, ktoré sa vykonávajú na farme ale
nie sú spojené s poľnohospodárskou činnosťou napr. kaderníctvo, prevádzkovanie obchodu v ktorom sa nepredávajú
vlastné výrobky, poľovnícka činnosť atď. a všetky ostatné zárobkové činnosti, vykonávané mimo farmy.
Môžu byť vykonané ako:
- hlavná činnosť - činnosť, na ktorú sa vynakladá viac času než na poľnohospodársku prácu vykonávanú pre farmu.
- vedľajšia činnosť - činnosť, na ktorú sa vynakladá menej času než na poľnohospodársku prácu vykonávanú pre
farmu.
Informácie zisťujeme o:
- rodinných príslušníkoch (kód postavenia člena farmy stĺ. 2 = 1, 2, 3, 4, 6 a 7) u ktorých sledujeme všetky typy
zárobkových činností a môžu byť použité všetky kódy 11, 12, 21, 22 a 90.
- nerodinných príslušníkoch (kód postavenia člena farmy stĺ. 2 = 5 a 8) u ktorých sledujeme iba zárobkové činnosti
súvisiace s farmou a môžu byť použité len kódy 11, 21 a 90.
Pri určovaní kódov je rozhodujúcim faktorom porovnanie pracovného času venovaného na poľnohospodárske a na
nepoľnohospodárske práce.
Kód 11 = hlavné súvisiace - použije sa vtedy, ak zárobkové činnosti súvisiace s farmou zaberali viac pracovného času
ako poľnohospodárske činnosti vykonané na farme.
Kód 12 = hlavné nesúvisiace - použije sa vtedy, ak zárobkové činnosti nesúvisiace s farmou vyžadovali viac
pracovného času ako poľnohospodárske činnosti vykonané na farme.
Kód 21 = vedľajšie súvisiace - použije sa vtedy, ak zárobkové činnosti súvisiace s farmou zaberali menej pracovného
času ako poľnohospodárske činnosti vykonané na farme.
Kód 22 = vedľajšie nesúvisiace - použije sa vtedy, ak zárobkové činnosti nesúvisiace s farmou vyžadovali menej
pracovného času ako poľnohospodárske činnosti vykonané na farme.
Kód 90 = žiadne - použije sa vtedy, ak rodinný príslušník pracujúci na farme nemá príjem zo žiadnej inej činnosti alebo v
prípade nie rodinného príslušníka ak nevykonáva zárobkovú činnosť súvisiacu s farmou (u týchto osôb sa nezisťujú
zárobkové činnosti nesúvisiace s farmou).
Dôchodok a rôzne sociálne dávky sa do príjmu nerátajú.
Modul 8 – Informácie o hospodáriacom, vedúcom a životnom partnerovi hospodáriaceho
Vyplnia len farmy fyzických osôb, a to aj v tom prípade, ak nemajú IČO a spĺňajú aspoň jedno z kritérií pre farmu.
V tomto module sa vyplnia informácie len o hospodáriacom, vedúcom a životnom partnerovi hospodáriaceho,
pokiaľ v referenčnom období vykonávali poľnohospodársku prácu.
Do riadku 1 sa vypĺňajú vždy údaje za hospodáriaceho.
Do riadkov 2 a 3 sa vypĺňajú postupne údaje za vedúceho, ktorý riadi každodennú činnosť farmy a údaje za životného
partnera hospodáriaceho - za životných partnerov sa považujú aj nezosobášené, spolu žijúce osoby.
Každý kód v module sa môže vyskytnúť len raz.
Stĺpec 2 – musia sa dodržať nasledovné kombinácie kódov:
ak sa v riadku 1 použije kód 1 musí byť v riadku dva jeden z kódov 3, 4 alebo 5 (lebo každá farma musí mať
vedúceho, ktorý organizuje prácu) a v riadku tri možno použiť len kód 6.
ak sa v riadku 1 použije kód 2, potom v riadku dva možno použiť len kód 6 a tretí riadok nemôže byť vyplnený.
Stĺpec 4 – vyplní sa vek, dosiahnutý do 31. 10. 2013.
Stĺpec 5 – zisťuje sa vzdelanie len poľnohospodárskeho smeru a použijú sa predpísané kódy 1 až 3.
Stĺpec 6 – sleduje sa účasť vedúceho na odbornom školení v referenčnom období. (v 2. stĺ. bude kód 2, 3, 4 alebo 5).
Odborné školenie je vzdelávanie, ktorého hlavným cieľom je získanie nových poznatkov alebo rozšírenie existujúcich
16
vedomostí, súvisiacich s poľnohospodárskymi činnosťami alebo ostatnými činnosťami farmy. Platí väzba: ak sa v stĺ. 2
uvedie kód 1 alebo 6 potom stĺpec 6 zostane prázdny.
Stĺpec 7 – sem sa započítava čas skutočne venovaný poľnohospodárskym prácam na farme. Nepočíta sa čas venovaný
práci v domácnosti hospodáriaceho alebo vedúceho farmy.
Stĺpec 8 –
Upozornenie! Ak sa v stĺ. 8 uvedie kód 11, 12, 21, a 22 znamená to, že táto osoba má ostatné zárobkové činnosti, preto
treba posúdiť počet odpracovaných hodín na farme v poľnohospodárskej činnosti (stĺ. 7), aby boli reálne z hľadiska
skutočných možností odpracovať daný počet hodín za rok.
Stĺpec 9 – kóduje sa zamestnanecký vzťah k farme. Pod pojmom zamestnanecký vzťah sa rozumie právoplatne
uzatvorená pracovná zmluva. Farmy bez IČO nemôžu mať zamestnancov so zamestnaneckým vzťahom.
A.892
Modul 9 – Ostatní členovia farmy (vypĺňajú len fyzické osoby)
Sem sa zapíšu osoby, ktoré v období od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013 dosiahli vek 15 rokov a staršie, ktoré pravidelne
vykonávali na farme poľnohospodárske práce a sú:
a) ostatní rodinní príslušníci (kód 7) - pod rodinnými príslušníkmi hospodáriaceho sa vo všeobecnosti rozumejú
potomkovia alebo predkovia (vrátane príbuzných nadobudnutých uzavretím manželstva alebo adoptovaním) a súrodenci
hospodáriaceho alebo jeho manželského partnera. Tieto osoby nemusia žiť v spoločnej domácnosti s hospodáriacim, ale
na farme pravidelne vykonávajú poľnohospodárske práce.
b) nie rodinní príslušníci (kód 8) - ktorí nepatria do príbuzenstva, ale pracujú na farme, bez ohľadu na to, či sú
v zamestnaneckom vzťahu k farme, alebo nie.
Sem sa zarátajú aj osoby, ktoré sa v čase zisťovania dočasne nezdržiavali na farme, napr. žiaci, študenti,
práceneschopné osoby, ženy na materskej dovolenke atď., ale v priebehu zisťovaného obdobia vykonávali
poľnohospodársku činnosť na farme.
V tomto module sa kódy 7 a 8 môžu vyskytnúť viackrát.
Stĺpec 4 – sem sa započítava len čas skutočne venovaný poľnohospodárskym prácam na farme. Nepočíta sa čas za
prácu v domácnosti hospodáriaceho alebo vedúceho farmy.
Stĺpec 5 –
Upozornenie! Ak sa v stĺ. 5 uvedie kód 11, 12, 21, a 22 znamená to, že táto osoba má ostatné zárobkové činnosti, preto
treba posúdiť počet odpracovaných hodín na farme v poľnohospodárskej činnosti (stĺ. 4), aby boli reálne z hľadiska
skutočných možností odpracovať daný počet hodín za rok.
Stĺpec 6 – kóduje sa zamestnanecký vzťah k farme. Pod pojmom zamestnanecký vzťah sa rozumie právoplatne
uzatvorená pracovná zmluva. Farmy bez IČO nemôžu mať zamestnancov so zamestnaneckým vzťahom.
A.862
Modul 10 – Informácie o vedúcom (vyplnia len právnické osoby)
Riadok 1 – vedúci je osoba, ktorá riadi každodennú činnosť farmy. Každá farma môže mať len jedného vedúceho.
V prípade, že sa v priebehu referenčného obdobia vystriedalo viac vedúcich, zapíše sa ten, ktorý riadil činnosť farmy
najdlhší čas. V prípade rovnako dlhého funkčného obdobia sa zapíše ten, ktorý riadi farmu v čase zisťovania.
Stĺpec 4 – odborné školenie je vzdelávanie, ktorého hlavným cieľom je získanie nových poznatkov alebo rozšírenie
existujúcich vedomostí súvisiacich s poľnohospodárskymi činnosťami alebo ostatnými činnosťami farmy.
A.816
Modul 11 – Zamestnanci farmy (bez vedúceho, modul vyplnia len právnické osoby)
Sem sa uvedú údaje len za stálych zamestnancov (osoby v pracovnom, služobnom alebo v členskom pomere, kde
súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah), ktorí vykonávajú poľnohospodársku prácu, ktorej vysvetlenie je medzi
základnými definíciami k modulom 8 a 9. Zamestnanci, ktorí vykonávajú výlučne nepoľnohospodársku činnosť sa v
module nevykazujú.
Pod pojmom stály zamestnanec sa rozumie osoba, ktorá za obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013 každý týždeň, bez
ohľadu na dĺžku pracovného týždňa, vykonávala poľnohospodárske práce na farme a za to dostala peňažnú alebo
naturálnu mzdu alebo odmenu. Sem patria aj osoby, ktoré začali na farme pracovať, ale nemohli pracovať počas celého
sledovaného obdobia z nasledovných dôvodov:
- zvláštne výrobné podmienky na farme, napr. farmy, ktoré sa špecializujú na pestovanie hrozna, ovocia alebo zeleniny
mimo skleníkov alebo na výkrm dobytka na pasienkoch a potrebujú pracovné sily iba na obmedzený počet mesiacov,
- neúčasť z dôvodu dovolenky, nemoci, nehody, príp. smrti, študijného voľna,
- začatie alebo ukončenie pracovného pomeru s farmou, napr. zamestnanci, ktorí počas sledovaného obdobia prestali
pracovať pre jednu farmu a začali pre inú,
- úplné zastavenie prác na farme spôsobené nehodami, napr. povodne, požiare.
Vykáže sa celkový počet zamestnancov, ktorí v sledovanom období na farme pracovali, bez ohľadu na počet
17
odpracovaných hodín.
V riadku 1 a 3 – sa vykáže počet mužov/žien, ktorí/é boli v referenčnom období v pracovnom vzťahu s farmou.
V riadkoch 2 a 4 – sa uvedie skutočný počet odpracovaných hodín mužmi/ženami podľa intervalu hodín.
Za základný ročný fond pracovného času bol stanovený počet 1 800 hodín, ktorý vychádza z ročného počtu pracovných
dní po odpočítaní minimálneho zákonného nároku na dovolenku a priemerného počtu neodpracovaných dní pre
pracovnú neschopnosť. Tento počet zodpovedá práci na plný pracovný úväzok.
A.857
Modul 12 – Počet odpracovaných hodín sezónnymi zamestnancami
Riadok 1 – odpracované hodiny sezónnymi zamestnancami - nepravidelne zamestnávané pracovné sily (napr.
dohoda o vykonaní práce), ktoré pracujú nárazovo v pracovných špičkách.
A.814
Modul 13 – Počet odpracovaných hodín objednanej práce
Riadok 1 – uvedie sa počet odpracovaných hodín osobami, ktoré nie sú priamo zamestnané na farme. Je to práca, za
ktorú objednávateľ platí. Sem treba vykázať aj odpracované hodiny živnostníkov, ktorí robia na zákazku. Tieto hodiny sa
nezarátajú do modulu 11 a ani do modulu 12.
A.849
Modul 14 – Iné zárobkové činnosti (priamo súvisiace s farmou) za obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013
V tomto module sa uvádzajú činnosti, ktoré farma vykonáva pravidelne a nepredstavujú poľnohospodárske práce (viď.
základné definície k modulom 8 a 9). Tieto činnosti sú v priamom vzťahu s farmou a majú na farmu ekonomický vplyv.
Nepatria sem príležitostné zárobkové činnosti. Nepatrí sem priamy predaj z dvora, ak farma predáva svoje produkty
konečnému spotrebiteľovi bez spracovania (napr. predaj mlieka, ovocia atď.).
Zárobkové činnosti priamo súvisiace s farmou sú činnosti, pri ktorých sa používajú buď zdroje farmy (pôda,
budovy, stroje atď.) alebo jej produkty. Zárobkové činnosti v tomto kontexte znamenajú aktívnu prácu, z tohto
dôvodu sú vylúčené čisté finančné investície, činnosti pri ktorých boli využité iba pracovné sily farmy, alebo prenájom
pôdy, budov alebo strojov bez ďalšieho zapojenia farmy do výrobnej činnosti.
V riadkoch 1 až 10 - sa kladne kóduje len taká činnosť, ktorú farma vykonáva (nie existencia licencie resp. povolenia bez
skutočnej činnosti).
Riadok 1 - agroturistika - zahŕňa špecifické činnosti agropodnikateľov a poľnohospodárskych podnikov, teda subjektov,
hospodáriacich na pôde, zameraných na uspokojenie rekreačných potrieb turistov s možnosťou zúčastňovania sa prác
na farme a spoznávania života na poľnohospodárskom dvore.
- vidiecky turizmus - je využívanie voľného času na vidieku na rôzne rekreačné činnosti s možnosťou ubytovania
v rodinách, vidieckych domoch alebo v účelových komerčných ubytovacích zariadeniach postavených v tomto prostredí.
Patria sem teda činnosti, ktoré sa približujú službám charakterizujúcim cestovný ruch, ale sú prispôsobené podmienkam
vidieka.
Riadok 2 - remeselné činnosti - patria sem ľudové remeselné činnosti, tradičné remeselné činnosti, napr. tkanie
kobercov, košikárstvo, výroba zo šúpolia, z drôtu, z dreva, z kože, paličkovanie a pod.
Riadok 3 - spracovanie poľnohospodárskych produktov - je akékoľvek spracovanie mäsa, mlieka, ovocia, zeleniny,
obilnín atď. na druhotné výrobky, bez ohľadu na to, či suroviny boli vyprodukované na farme alebo nakúpené. Tento
riadok môžu vyplniť aj domácnosti, ktoré na farme spracovávajú výrobky z vlastnej výroby (napr. syr).
Riadok 4 - spracovanie dreva - je spracovávanie neupraveného dreva na farme (rezanie, hobľovanie). Ďalšie
opracovávanie dreva na hotové výrobky patrí do remeselných činností v r. 2.
Riadok 5 - chov rýb - kladne odpovedajú tí, ktorí majú chov rýb. Do tohto riadku sa neuvádza chov akváriových
rybičiek.
Riadok 6 - zmluvné práce pre inú farmu - sú práce pre inú farmu, pri ktorých sa využívajú zariadenia farmy (napr.
odhŕňanie snehu, nákladná doprava, zachovávanie krajiny, poľnohospodárske a environmentálne služby).
Riadok 7 - zmluvné práce pre nepoľnohospodársky podnik - sú práce pre podnik bez poľnohospodárskej činnosti,
pri ktorých sa využívajú zariadenia farmy (napr. odhŕňanie snehu, nákladná doprava, zachovávanie krajiny,
poľnohospodárske a environmentálne služby).
Riadok 8 - práca v lesníctve - práca v lesníctve, pri ktorej sa používajú pracovné sily, stroje a zariadenie farmy.
Riadok 9 - iné - patria sem všetky ostatné, doteraz neuvedené zárobkové činnosti, prepravná činnosť, výroba kŕmnych
zmesí, chov kožušinových zvierat atď..
Riadok 10 - výroba energie na predaj z obnoviteľných zdrojov - kladne odpovedajú tí, ktorí vyrábajú energiu z
obnoviteľných zdrojov na predaj. Nevykazuje sa výroba energie iba pre vlastné využitie.
18
A.865
Modul 15 - Zariadenia používané na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov
Vykazujú sa zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov určenej na predaj alebo na vlastnú poľnohospodársku
činnosť, používané farmou počas referenčného obdobia od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013. Zahrnuté sú aj zariadenia, ktoré
nepatria farme ale farma v nich má investičný podiel alebo sa aktívne zúčastňuje na výrobe energie. Nepatria sem
zariadenia používané výlučne farmárovou domácnosťou, napr. domáce vykurovacie systémy, solárne panely na výrobu
teplej vody a systémy, ktoré spaľujú len naštiepané drevo.
Riadok 6 – akékoľvek zariadenie používané na výrobu energie, inde neuvedené, napr. zariadenie na výrobu energie
z termálnej vody atď.
A.864
Modul 16 - Podiel tržieb z iných zárobkových činností (priamo súvisiace s farmou) – vyjadruje podiel tržieb
z iných zárobkových činností priamo súvisiacich s farmou na celkových tržbách farmy. Do celkových tržieb farmy sa
zarátajú priame platby, ale nezahŕňajú sa subvencie na investície.
Výpočet:
(tržby z iných zárobkových činnosti priamo súvisiace s farmou / celkové tržby farmy vrátane priamych
platieb)*100
A.824
Modul 17 - Využitie pôdy za obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013
Pri všetkých druhoch pozemkov sa vykazuje výmera daného druhu pozemku podľa skutočného využitia, nie podľa toho
ako bola v minulosti evidovaná na úrade geodézie, kartografie a katastra. Vykázaná výmera druhov pozemkov musí byť
zosúladená s registrom ovocných sadov, vinohradov, chmeľníc a s odsúhlasenými orto – foto mapami. Uvedie sa
využitie pôdy za sledované obdobie podľa druhov uvedených v module za hlavné plodiny. Hlavnou plodinou sa rozumie
plodina, zberaná počas referenčného obdobia, ktorá bola pestovaná len sama. V prípade pestovania viacerých plodín za
sebou bude hlavná tá, ktorá má väčšiu hodnotu produkcie. Ak sa pestuje viac plodín s rovnakou hodnotou produkcie, za
hlavnú sa považuje tá, ktorá zaberá pôdu najdlhšie.
V prípade kombinovaného pestovania plodín sa obhospodarovaná plocha rozdelí medzi jednotlivé druhy v takom
pomere, v akom jednotlivé druhy využívajú pôdu (neplatí pre zmiešané plodiny, ako napr. zmesi obilia, strukovín, ktoré
sa pestujú a žnú súčasne).
Nevykazujú sa sem plodiny zasiate na jeseň 2013 pre úrodu v roku 2014 .
Riadok 1 až 7 – obilniny bez ohľadu na to, či sú jarné alebo ozimné.
Riadok 2 - pšenica tvrdá - vykážu sa sem len odrody tvrdej pšenice (triticum durum) tzv. cestovinárskej, ktoré sú
uvedené v Listine registrovaných odrôd v jarnej forme pod názvami Multidur, Neodur a v ozimnej forme Vendur, Soldur,
Istrodur, Martondur 1 a Riveldur. Vykážu sa aj uznané zahraničné odrody.
Riadok 3 - raž - uvedie sa raž spolu vrátane súraže.
Riadok 6 - kukurica na zrno - nepatria sem plochy cukrovej (lahôdkovej) kukurice ani pukancovej, ktoré patria do riadku
25 zelenina, melóny a jahody na voľnej pôde.
Riadok 7 - ostatné obilniny (vr. tritikale) - uvádzajú sa len tie, ktoré sa pestujú na zrno, napr. proso, pohánka, tritikale,
cirok na zrno, sem sa uvedú aj zmesi napr. ovos s jačmeňom a prípadne zmesi iných obilnín.
Riadok 10 - ostatné strukoviny na zrno - sem sa uvedú všetky strukoviny pestované na zrno, ktoré nie sú samostatne
vymenované, napr. šošovica, cícer, peluška, lupina, vr. strukovinovo-obilných miešaniek.
Riadok 11 - zemiaky spolu - sem sa uvedú všetky zemiaky vrátane skorých aj sadivových.
Riadok 12 - cukrová repa technická - sem sa vykáže cukrová repa na technické spracovanie (v cukrovaroch), bez
sadzačiek a semenačiek.
Riadok 13 - kŕmne okopaniny a kapustoviny - okrem plôch sadzačiek a semenačiek. Sem patria kŕmna repa, cukrová
repa na kŕmenie, kŕmna mrkva, kŕmny kel, kŕmna tekvica, kvaka a pod..
Riadok 20 - ostatné olejniny - sem sa uvedú všetky ostatné druhy u nás pestovaných olejnatých rastlín, napr. mak,
horčica, saflor (požlt farbiarsky), ľaničník, tekvica na produkciu oleja (jadierka), prípadne iné. Neuvádza sa sem semeno
ľanu priadneho.
Riadok 21 - aromatické, liečivé a koreninové rastliny - sem sa vykáže aj paprika koreninová, pažítka a listový typ
petržlenu.
Riadok 22 - ľan priadny - pestovaný najmä na vlákno
Riadok 23 - konopa siata - pestovaná na vlákno
Riadok 24 - ostatné priemyselné rastliny - sem sa vykáže čakanka na koreň (bez sadzačiek a semenačiek
čakanky) a rastliny pestované výlučne na výrobu energie. Nepatria sem plochy rýchlo rastúcich drevín.
Riadok 25 - zelenina, melóny a jahody na voľnej pôde - sem sa vykážu plochy zeleniny, melónov (vr. dýň) a jahôd,
pestovaných na ornej pôde bez krytia, resp. zakryté nízkymi neprístupnými fóliovými tunelmi, fóliami uloženými priamo
19
na zemi alebo prenosnými krytmi. Nepatria sem pestované huby, ktoré sa vykazujú v module 20.
Riadok 26 - krmoviny na ornej pôde - sem sa uvedú všetky jednoročné a viacročné objemové krmoviny, pestované
v systéme rotácie plodín na tej istej pôde menej ako 5 rokov.
Riadok 27 - dočasné porasty tráv - patria sem porasty tráv na ornej pôde, ktoré nie sú na stanovišti dlhšie ako 5 rokov.
Nepatria sem trvalé trávne porasty, ktoré sa vykazujú v riadku 44.
Riadok 30 - bielkovinové krmoviny - patria sem rôzne druhy ďatelinovín (napr. ďatelina červená dvojkosná, ďatelina
jednokosná, ďatelina lúčna), lucerna, vičenec a strukoviny pestované na krmivo (napr. vika, hrachor, lupina, bôb na
zelené kŕmenie) a jarné a ozimné strukovinovo obilné miešanky s podielom viac ako 80% strukovín.
Riadok 31 - krmoviny inde neuvedené - patria sem ročné trávy, facélia vratičolistá ak sa zbiera na zeleno a ostatné
ročné a viacročné krmoviny, inde neuvedené.
Riadok 32 - osivá a sadivá na ornej pôde - sem sa vykážu osivá a sadivá (okrem obilnín, strukovín, zemiakov a
olejnín) pestované len na predaj vr. semien zelených krmovín. Patria sem plochy sadzačiek a semenačiek kŕmnych
okopanín, čakanky, cukrovej repy technickej, zeleniny, ľanu priadneho ponechaného na semeno.
Osivá a sadivá pestované pre vlastné potreby farmy sa vykážu v príslušnom riadku plodiny.
Riadok 33 - kvety a okrasné rastliny na voľnej pôde - bez pestovateľských škôlok. Sem sa vykážu okrasné dreviny,
okrasné traviny, papradiny, okrasné tekvice, okrasné rastliny pestované pre kvety, vrátane kvetov pestovaných za
účelom získania osiva a sadby na ornej pôde bez krytia, resp. zakryté nízkymi neprístupnými fóliovými tunelmi, fóliami
uloženými priamo na zemi alebo prenosnými krytmi.
Riadok 34 - skleníky a fóliovníky - rozumejú sa len plochy v skleníkoch a fóliovníkoch, ktoré sú prístupné. Rôzne kryty
uložené priamo na zemi alebo nízke fóliové tunely, ktoré nie sú pre človeka prístupné alebo prenosné rámy a pareniská
sa považujú za voľnú plochu. Plodiny, ktoré sa čiastočne pestujú v skleníkoch a fóliovníkoch a čiastočne na voľnej pôde
sa uvádzajú ako pestované iba v skleníkoch, resp. fóliovníkoch vtedy, ak boli prevažnú dobu pestovania zakryté. Ak sa
tá istá plocha pod skleníkmi a fóliovníkmi využíva viackrát, uvedie sa iba raz, v prípade viacposchodových skleníkov sa
uvedie iba základná plocha.
Riadok 38 - iné rastliny na ornej pôde - všetky ostatné rastliny na ornej pôde, ktoré nie sú v predchádzajúcich riadkoch
tohto modulu vymenované. Sem treba zarátať aj plochy, na ktorých sú natrvalo zriadené pareniská a plochy na ktorých
sa pestujú trávne koberce. V komentári uveďte, ktoré rastliny ste sem zaradili.
Riadok 39 - pestovateľské škôlky na ornej pôde spolu - patria sem plochy mladých drevnatých rastlín pestovaných
vonku za účelom následného presadenia rastlín na trvalé stanovište (napr. škôlky ovocných drevín, škôlky okrasných
rastlín, lesné škôlky z ktorých produkcia je určená na predaj a škôlky viniča).
Riadok 40 - ladom ležiaca pôda bez dotácie - tvoria ju plochy ponechané na regeneráciu zvyčajne celý jeden
vegetačný rok, nie sú vyňaté zo systému striedania plodín a neposkytuje sa na ne finančná podpora. Môžu byť bez
akýchkoľvek plodín alebo so spontánnou prirodzenou vegetáciou, ktorú možno použiť ako krmivo alebo zaorať alebo sú
osiate výhradne za účelom zeleného hnojenia. Patria sem aj plochy podmáčané, zaplavené a pod., ktoré nemohli byť
pre mimoriadne klimatické podmienky v sledovanom období využité.
Riadok 41 - ladom ležiaca pôda s dotáciou - tvoria ju plochy ponechané na regeneráciu zvyčajne celý jeden
vegetačný rok, nie sú vyňaté zo systému striedania plodín, sú udržiavané v dobrom poľnohospodárskom a ekologickom
stave a farma si môže uplatniť nárok na jednotnú platbu na plochu.
Riadok 42 - orná pôda spolu - je súčet riadkov 1 až 8 +11 až 26 +32 až 34+38 až 41
Riadok 43 - domáce záhradky - sem patria pozemky prevažne pri obytných a hospodárskych budovách, ktoré sú
oddelené od ostatnej časti farmy a sú identifikovateľné ako prídomové záhradky. Na týchto pozemkoch sa prevažne
pestujú plodiny, ktoré sú určené na súkromnú spotrebu členov farmy. Sem patria aj plochy vysadené v týchto
záhradkách ovocnými stromami. Okrasné záhradky (parky a trávniky), v ktorých sa nepestuje zelenina ani ovocie ani iné
úžitkové plodiny sa vykážu v riadku 62 nepoľnohospodárske plochy.
Riadok 44 - trvalé trávne porasty - patria sem plochy lúk a pasienkov.
Riadok 45 - nekultivované pasienky - patria sem plochy pasienkov, ktoré nie sú pravidelne ošetrované, ale sú
využívané na pasenie.
Riadok 46 - bez úžitku s nárokom na platbu - patria sem plochy trvalých trávnych porastov, ktoré sa nevyužívajú na
produkčné účely, ale udržiavajú sa v dobrom poľnohospodárskom a ekologickom stave a farma si môže uplatniť nárok
na jednotnú platbu na plochu.
Riadok 47 - vinohrady spolu - patria sem plochy rodiacich aj nerodiacich vinohradov, viničových podpníkov, ale bez
vinohradníckych plôch v rekultivácii (vykazujú sa v r. 51) a bez škôlok (vykazujú sa v r. 39).
Riadok 48 - akostné víno - patria sem plochy vysadené odrodami viniča, ktoré sú určené na výrobu vín s chráneným
označením pôvodu (CHOP) a odrody viniča pestované na výrobu vín s chráneným zemepisným označením (CHZO).
Zoznam odrôd:
biele: Aurelius, Bouvierovo hrozno, Breslava, Devín, Dievčie hrozno, Feteasca regala, Hetera, Chardonnay, Irsai Oliver,
Milia, Muškát moravský, Muškát Ottonel, Müller-Thurgau, Neuburské, Pálava, Rizling rýnsky, Rizling vlašský,
Rulandské biele, Rulandské šedé, Sauvignon, Silvánske zelené, Tramín červený, Veltlínske červené skoré a Veltlínske
zelené.
tokajské: Furmint, Lipovina a Muškát žltý.
modré: Alibernet, André, Cabernet Sauvignon, Dunaj, Frankovka modrá, Hron, Modrý Portugal, Neronet, Nitria, Rimava,
Rosa, Rudava, Rulandské modré, Svätovavrinecké, Torysa, Váh a Zweigeltrebe.
Riadok 49 - ostatné víno – patria sem plochy vysadené ostatnými odrodami viniča a plochy viničových podpníkov.
20
Riadok 50 - stolové hrozno – patria sem rodiace aj nerodiace vinohrady stolových odrôd.
Zoznam odrôd: Ametyst, Bezsemenka, Diamant, Dora, Guzaľ, Kara, Heliotrop, Chrupka biela, Chrupka červená,
Chrupka Jalabertova, Julski biser, Luna, Negra, Olšava, Onyx, Opál, Panónia Kincse, Pastel, Premier, Rhea, Rubanka a
Vitra.
Riadok 51 - vinohrady v rekultivácii - pod rekultiváciou sa rozumejú plochy, ktoré sa rekultivujú za účelom
znovuvysadenia viniča. Nepatria sem opustené, neobrábané a neošetrované vinohrady, tieto treba vykázať v r. 59.
Riadok 52 - ovocné sady a plantáže spolu – patrí sem výmera ovocných sadov bez ohľadu na to, či sú rodiace alebo
nerodiace, v zmysle registrácie ovocných sadov vedenej ÚKSÚP-om so stupňom agrotechniky 3 a viac. Opustené,
neobrábané sady (stupeň agrotechniky 1 a 2 v registri sadov) treba vykázať v riadku 59. Nepatria sem škôlky ovocných
stromov (vykazujú sa v r. 39). Nepatria sem plochy vysadené rôznymi druhmi ovocných stromov, ktoré sú charakteru
domácej záhradky (vykazujú sa v r. 43).
Riadok 53 - bobuľoviny - patria sem ríbezle (čierne, červené a biele), maliny, egreše, černice a pod. Vzhľadom
na veľkosť plodov sú za bobuľoviny považované aj moruše, baza čierna a rakytník.
Riadok 54 - orechy vlašské, mandle, gaštany a iné – patria sem sady vlašských orechov, lieskových orechov,
mandlí a jedlých gaštanov.
Riadok 55 - iné trvalé rastliny - patria sem trvalé rastliny, napr. prútie, rákosie, trstina a pod.
Riadok 56 - vianočné stromčeky - patrí sem pestovanie vianočných stromčekov na poľnohospodárskej pôde za
účelom predaja. Platí väzba že výmera v riadku 56 je menšia alebo sa rovná údaju v riadku 55.
Riadok 57 - využitá poľnohospodárska pôda spolu = 42+43+44+47+51+52+55
Ak farma počas referenčného obdobia prenajala záhumienky iným a nevykonávala na nich poľnohospodársku činnosť,
nezahrnie túto plochu do výmery využitej poľnohospodárskej pôdy.
Riadok 58 - prenajatá využitá poľnohospodárska pôda - poľnohospodárska pôda z riadku 57, ktorú farma prenajala
na poľnohospodársku výrobu za vopred dohodnuté nájomné (v hotovosti, v naturáliách alebo inak) a v prípade ktorej
existuje dohoda o prenájme (písomná, ústna).
Riadok 59 - nevyužitá poľnohospodárska pôda - plochy, ktoré sa v minulosti využívali ako poľnohospodárska pôda,
ale ktoré počas sledovaného obdobia už neboli obhospodarované z ekonomických, sociálnych alebo iných dôvodov a
ktoré sa už nevyužívajú v systéme rotácie plodín. Takúto pôdu by bolo možné opätovne začať obhospodarovať
prostredníctvom zdrojov dostupných na poľnohospodárskej farme. Nepatrí sem ladom ležiaca pôda.
Riadok 60 - lesné pozemky - patria sem plochy pokryté lesnými stromami alebo kríkmi a lesné škôlky, z ktorých
produkcia je určená pre vlastnú spotrebu.
Riadok 61 - rýchlorastúce dreviny - patria sem plochy vysadené rýchlorastúcimi drevinami na energetické účely
(napr. vŕba, agát, topoľ, jelša).
Riadok 62 - nepoľnohospodárske plochy - patria sem parky, trávniky, dvory, cesty, rybníky, lomy, neúrodná pôda,
skaly, plochy na dobývanie nerastov a iných surovín, výbehy, silážne jamy, tvrdé výbehy pre zvieratá, zdochliniská, pôda
pod budovami a pod.. Nepatrí sem nevyužitá poľnohospodárska pôda, ktorá je už vykázaná v riadku 59.
Riadok 63 - celková výmera farmy - je to súčet riadkov 57 + 59 až 62.
A.893
Modul 18 - Energetické a geneticky modifikované plodiny
Riadok 1 - vykáže sa celková plocha, na ktorej sa pestujú plodiny na výrobu biopalív alebo iného druhu obnoviteľnej
energie. Patria sem aj plochy vysadené rýchlorastúcimi drevinami na energetické účely, ktoré sa vykazujú v module 17 v
riadku 61.
Riadok 2 - uvedie sa celková výmera geneticky modifikovaných rastlín pestovaných v súlade so zákonom 184/2006 Z.
z.. Tieto plochy musia byť započítané do celkovej výmery konkrétnej plodiny, vykázanej v module 17. Geneticky
modifikovaná rastlina je organizmus, ktorého genetický materiál (DNA) bol úmyselne zmenený spôsobom, ktorý sa
nedosiahne prirodzenou rekombináciou.
A.855
Modul 19 - Zavlažovanie
Riadok 1 - zavlažovateľná plocha - maximálna plocha, ktorá je pokrytá stabilným alebo mobilným zavlažovacím
zariadením, ktorú je možné zavlažovať. Nepatria sem výmery skleníkov a domácich záhradiek. Výmera zavlažovateľnej
plochy nemôže byť väčšia ako výmera v module 17 r. 57 - r. 34 - r. 43.
Riadok 2 - zavlažovaná plocha spolu - vykáže sa plocha, ktorá sa v sledovanom období aspoň 1x skutočne
zavlažovala, pričom sa plocha vykáže len raz, nie viackrát pri opakovaných závlahách tej istej výmery. Táto plocha
nemôže byť väčšia ako zavlažovateľná plocha.
21
A.833
Modul 20 - Pestovanie húb
Riadok 1 - uvedie sa výmera plôch v m2 (hriadky, vrecia alebo podobné povrchy), na ktorých sa za sledované
obdobie pestovali huby. Ak sa pestujú na tej istej ploche viackrát, plocha sa započíta iba raz.
A.835
Modul 21 - Hovädzí dobytok (v ks)
Uvedú sa počty zvierat podľa stavu k 31.10. 2013, ktoré sú v určenom termíne na farme bez ohľadu na to, či sú vo
vlastníctve farmy alebo nie. Sem sa uvedú aj zapožičané plemenníky a ostatné zvieratá vykrmované alebo chované pre
tretiu osobu, zvieratá predané, ale dosiaľ neodobraté.
A.838
Modul 22 - Ošípané (v ks)
Uvedú sa počty zvierat podľa stavu k 31.10. 2013, ktoré sú v určenom termíne na farme bez ohľadu na to, či sú vo
vlastníctve farmy alebo nie. Sem sa uvedú aj ostatné zvieratá vykrmované alebo chované pre tretiu osobu, zvieratá
predané, ale dosiaľ neodobraté. Pripustené hospodárske zvieratá – zvieratá po inseminácii alebo prirodzenom
párení, bez ohľadu na to, či došlo k oplodneniu.
Riadok 2 - všetky prasiatka do 20 kg.
A.834
Modul 23 - Hydina (v ks)
Uvedú sa počty zvierat podľa stavu k 31.10. 2013, ktoré sú v určenom termíne na farme bez ohľadu na to, či sú vo
vlastníctve farmy alebo nie. Sem sa uvedú aj zvieratá chované pre tretiu osobu a zvieratá predané, ale dosiaľ
neodobraté.
Riadok 3 - všetky sliepky znáškového a mäsového typu aj plemenné. Sem sa uvedú aj mladé sliepky (mládky cca v 18.
týždni veku) pred znesením prvého vajca.
A.836
Modul 24 - Kozy a ovce v ks k 31. 10. 2013
Uvedú sa počty zvierat podľa stavu k 31.10. 2013, ktoré sú v určenom termíne na farme bez ohľadu na to, či sú vo
vlastníctve farmy alebo nie. Sem sa uvedú aj ostatné zvieratá vykrmované alebo chované pre tretiu osobu, zvieratá
predané, ale dosiaľ neodobraté.
Pripustené hospodárske zvieratá – zvieratá po inseminácii alebo prirodzenom párení, bez ohľadu na to, či došlo
k oplodneniu.
A.837
Modul 25 - Ostatné zvieratá v ks k 31. 10. 2013
Uvedú sa počty zvierat podľa stavu k 31.10. 2013, ktoré sú v určenom termíne na farme bez ohľadu na to, či sú vo
vlastníctve farmy alebo nie.
Riadok 1 - kone - vrátane športových plemien koní a poníkov.
22
Download

Poľ 20-93 - Štatistický úrad SR