R e c e n z e
HUČ(K, J. Edukácia osôb s mentálnym postihnutím v inklúzii
Liptovský Ján : PROHU, 2011. 87 s. ISBN 978-80-89535-00-2.
Autor tejto útlej brožúrky vyučuje
špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej
fakulte PU v Prešove; súčasne má niekolko
desaťročnú prax pokiaľ ide o edukáciu detí
s mentálnym postihnutím. Má teda teoretické aj praktické kompetencie k tomu, aby
sa k predmetnej problematike meritórne
vyjadril. Tieto kompetencie sú totiž mimoriadne dôležité vzhľadom na diskusie
o opodstatnenosti inkluzívnej edukácie
práve u detí s mentálnym postihnutím.
Práca, ktorá je členená d o siedmych
kapitol, predstavuje veľmi stručný sumár
základných informácií súvisiacich s predmetnou problematikou. Na relatívne malom priestore autor rieši p o m e r n e široký
o k r u h p r o b l e m a t í k : j e h o z á u j e m siaha
od historického vývoja, cez rôzne možné
prístupy k edukácií detí s p o s t i h n u t í m ,
narušením a ohrozením, až p o samotnú
edukáciu žiakov s mentálnym postihnutím
z pohľadu inkluzívnej pedagogiky. Autor
pri svojom tézovitom náčrte vychádzal
predovšetkým z monografie Základy
i n k l u z i v n í p e d a g o g i k y ( P r a h a : Portál
2010), d o ktorej sám prispel kapitolou práve o deťoch s mentálnym postihnutím.
Užitočným doplnkom k pertraktovaným
i n f o r m á c i á m sú výsledky p r i e s k u m u ,
ktorý realizoval v oblasti integrácie žiakov s mentálnym postihnutím. Vyplýva
z neho, že školy na integráciu nie sú pripravené po odbornej ani materiálno-technickej stránke. V publikácii n á j d e m e aj
často o p o m í n a n é konkrétne odporúčania
pre pedagógov k uplatneniu inkluzívneho
vzdelávania. Zainteresovaný čitateľ ocení
aj reflexie autora o úlohách tretieho sektora v tejto oblasti.
Recenzovaná práca je teda v h o d n ý m
p r í s p e v k o m p r e čitateľov, hľadajúcich
základné informácie z tejto oblasti,
na ktorých by mohli stavať pri získavaní
podrobnejších poznatkov.
Viktor Lechtá
SOBEK, J., a kol. Lidská práva v každodenním životě lidí s mentálním
poškozením.
Praha : Portus, 2007.67 s. ISBN 978-80-239-9400-1.
Dostala se mi d o rukou zajímavá publikace, která na celkem m i n i m á l n í m
počtu stránek podává ucelený a přehledný
soubor informací o rozsahu a obsahu lidských práv, se zvláštním zřetelem na osoby
s mentálním postižením.
Záměrem autorského kolektivu je poskytnout potřebné informace především
pracovníkům v sociálních službách, kteří
právě s takovými osobami pracují. Nicméně publikace slouží v právní orientaci
i všem dalším, kdož v sociálních službách
327
pracují a samozřejmě i všem těm, kdo tvoří
klientelu těchto služeb a zařízení.
Po úvodních partiích, ve kterých se čtenář seznamuje s p o j m e m práva, lidských
práv a uplatněním lidských práv v sociálních službách obecně, následují stručné,
věcné a výstižné výklady občanskoprávních kategorií, jakými je především
způsobilost k právním ú k o n ů m . N u t n ě
pak následuje výklad týkající se zbavení
a omezení této způsobilosti. Autoři správně zdůrazňují, že tyto postupy realizované
soudem slouží k ochraně osoby, a nikoliv
k jejímu omezování. Jinými slovy řečeno,
člověk zbavený způsobilosti k p r á v n í m
ú k o n ů m není zbaven svých práv, tj. jeho
právní subjektivita zůstává zachována.
Škoda jen, že autoři neupozornili na nebezpečnost určité pověry, která mezi osobami zbavenými nebo omezenými ve způsobilosti v právním ú k o n ů m přetrvává,
a sice, že zbavení způsobilosti k právním
ú k o n ů m se nerovná nepríčetnosti a omezení způsobilosti k právním ú k o n ů m není
sníženou příčetností ve smyslu trestního
zákona.
Důležitou částí publikace jsou výklady týkající se odpovědnosti, a rizika při
poskytování sociálních služeb, s popisem
nejčastěji přicházejících rizikových situací.
V kapitole týkající se osobní svobody
a svobody pohybu autoři vysvětlují důvody nepřípustnosti omezování klientů,
byt' by se toto omezování mohlo zdánlivě
jevit jako pro klienta prospěšné.
Ve zbývající části knihy autoři probírají
jednotlivá práva klientů, vysvětlují jejich
obsah a smysl, podávají celou řadu ilustračních příkladů. Celkově tak dostává
publikace smysl vysoce i n s t r u k t i v n í h o
a p o m o c n é h o materiálu.
Recenzovaná práce je nesporným přínosem pro každého sociálního pracovníka,
a proto ji lze jen a jen doporučit.
Miroslav Mitlôhner
PROUTY, G.; WERDE, D.; PÓRTNER, M. Preterapie.
Praha : Portál, 2005.195 s. ISBN 80-7178-949-6.
P r e t e r a p i e je m e t o d a , která v z n i k l a
v roce 1966 v Americe. Princip metody
spočívá v zrcadlení a reakci t e r a p e u t a
na symboly, projevy chování a j e d n á n í
k o n k r é t n í h o klienta. Podstatné je, že se
j e d n á o z p ů s o b chování klienta, který
se děje právě nyní. Cílem preterapie je
pochopení klientovy přítomnosti a skutečnosti v realitě. Terapeut tedy nesmí pra-
covat s interpretacemi chování a jednání
klienta. Princip preterapie lze aplikovat
u osob dlouhodobě nemocných, osob
s psychiatrickou diagnózou. Z hlediska
speciální pedagogiky je velmi přínosné její
využití u osob s mentální retardací a osob
seniorského věku s demencí.
Publikaci m o h o u ve své praxi uplatnit
psychologové, psychiatři, speciální peda-
Download

HUČ(K, J. Edukácia osôb s mentálnym postihnutím v inklúzii