Mikropolaryzacja mózgu w leczeniu i
rehabilitacji osób z uszkodzeniami
centralnego układu nerwowego
lek.med Katarzyna Świątkowska-Wróblewska
Co to jest mikropolaryzacja?
Przezczaszkowa stymulacja mózgu prądem stałym
(mikropolaryzacja)
(ang. transcranial direct current stimulation –
tDCS)
stanowi nową obiecującą metodę nieinwazyjnego,
bezpiecznego i bezbolesnego stymulowania mózgu,
która ma zastosowanie w neurorehabilitacji chorych z
uszkodzeniami mózgowia i różnorodnymi
dysfunkcjami neurologicznymi.
Od wyładowań elektrycznych do
czynności neuronów – czyli po co nam
ten prąd?
•
•
•
•
- defibrylacja
- kardiowersja
- elektrokoagulacja
- przezskórna
stymulacja nerwów
(TENS)
• - elektroterapia
(jonoforeza,
galwanizacja,
diadynamic)
• - terapia
elektrowstrząsowa
Trochę historii….
W 43-48 AC Scribonius Largus zaobserwował, że
przyłożenie żywej ryby elektrycznej (torpedo fish) do głowy
pacjenta powodujące silną stymulację elektryczną prądem
stałym natychmiast uśmierza bóle głowy
Trochę historii….
• Alessandro Volta (University of Pavia 1792)
stwierdził, że zależnie od długości trwania
elektrycznej stymulacji uzyskuje się odmienne
efekty fizjologiczne
Trochę historii….
Luigi Galvani (Uniwersytet w Bolonii, 1763) podczas badań anatomicznych żab, dokonał
słynnego odkrycia zjawiska pobudzenia
elektrycznego narządów
Giovanni Aldini 17 maja 1801 zastosował w bolońskim szpitalu Santo
Orsola stymulację głowy prądem galwanicznym u cierpiącego na
ciężką depresję 27-letni rolnika Luigiego Lanzarini. W 1804 r ogłosił
skuteczność terapii prądem galvanicznym w przypadku melancholii
Guillaume Benjamin Amand Duchenne
francuski neurolog od 1833 roku prowadził doświadczenia nad stosowaniem
elektryczności w medycynie i stał się pierwszym, który systematycznie używał
elektryczności w diagnozie i leczeniu. Z sukcesem za pomocą wczesnej formy
elektrycznej defibrylacji dokonał reanimacji u chorej w stanie śpiączki po zatruciu tlenkiem
węgla.
Deep Brain Stimulation
Kontrowersje : prawdy i mity ….
Mikropolaryzacja mózgu zdecydowanie różni się
od ETC, gdyż nie aktywuje bezpośrednio
neuronów (zbyt mała energia by przekroczyć próg
wzbudzenia neuronu niezbędny do depolaryzacji
błonowej i zmiany potencjału spoczynkowego w
czynnościowy)
•
•
Terapia elektrowstrząsowa ( ang.
electroconvulsive therapy, ECT) psychiatryczna terapia szokowa
polegająca na przepuszczeniu przez
mózg pacjenta prądu elektrycznego
o napięciu do 450 V i natężeniu do
0,9A.
Elektrowstrząsy wprowadzone
zostały w 1938 roku przez Ugo
Cerlettiego i Lucio Biniego
Mikropolaryzacja mózgu (tDCS) jest
metodą:
• NIEINWAZYJNĄ
• BEZBOLESNĄ
• BEZPIECZNĄ
Aktualnie prowadzone badania nad
tDCS
• - National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NIH,
Bethesda USA
• -Harvard Center for Non-invasive Brain Stimulation, Boston, USA
• -University of Luebeck, Germany
• -University of Gottingen , Germany
• -Institute for Clinical Brain Research, Eberhard-Karl University
Tuebingen, Germany
• -Institute of Neurology, University College, London, England
• -University of Occupational and Environmental Health, Japan
• -Universita di Milano, Italy
• -Institute of the Human Brain, St.Petersburg, Russia
Co to jest tDCS
(mikropolaryzacja )
• Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS (transcranial
Direct Current Stimulation) jest to technika mająca na celu
wywołanie kontrolowanej neuromodulacji w spontanicznej
aktywności neuronów.
• Wykorzystuje słaby prąd galwaniczny o natężeniu 1-2 mA
aplikowany za pomocą elektrod powierzchniowych
umieszczanych na głowie pacjenta.
• Prąd o natężeniu 1-2mA i stałym kierunku powoduje
neuromodulację ośrodków korowych, która może zostać
utrwalona cykliczną powtarzalnością wzbudzeń.
Po co stymulujemy mózg?
• * Mózg jest plastycznym układem dynamicznym : zdolnym do
przebudowy, tworzenia nowych lub niszczenia starych połączeń,
przez co zmian swoich możliwości pomimo braku zdolności
regeneracji
• * Odtworzenie naruszonych funkcji nerwowych stanowi jedno z
fundamentalnych celów terapii centralnego układu nerwowego ,
mających kolosalne znaczenie praktyczne dla przywrócenia
czynności i integralności systemu nerwowego.
Uszkodzenie mózgu nie jest stanem
izolowanym!
• Następstwa kliniczne uszkodzeń mózgu nie są
wyłącznie wynikiem samego uszkodzenia.
• Stanowią one również efekt dynamicznych zmian
czynnościowych zachodzących w naruszonych
sieciach neuronalnych i konsekwencję zaburzenia
behawioralnej równowagi międzypółkulowej.
• Neurologiczne objawy kliniczne są sumą
dynamicznych procesów reorganizacji mózgowia w
odpowiedzi na pierwotne uszkodzenie a nie wyłącznie
skutkiem patologii strukturalnej mózgu.
Podstawy naukowe metody
•
Jednostronne uszkodzenie mózgu np. w przebiegu urazu czy udaru
prowadzi do zachwiania równowagi międzypółkulowej – uszkodzona
półkula ma niską aktywność nie tylko w wyniku zniszczenia tkanki
nerwowej, ale również na skutek hamowania przez nieuszkodzoną
konkurencyjną hiperaktywność półkuli nieuszkodzonej strukturalnie dlatego aby przywrócić równowagę stymulację anodową stosuje się
dla uszkodzonej a katodową w zdrowej półkuli.
Podstawy naukowe metody
• Elektrostymulacja przezczaszkowa działa
modulująco na procesy synaptyczne i
pozasynaptyczne w zakresie fizjologicznych
granic i wspomaga naturalne spontanicznie
przebiegające procesy normalizacji
aktywacyjnej.
•
Zamiast walczyć spróbujmy
współdziałać
Technika zabiegu – elektrody
• Do polaryzacji mózgu stosuje się elektrody
powierzchniowe (5x5cm lub 5x7cm). Elektrodę
polaryzującą ( aktywną ) umieszcza się na głowie
ponad okolicą mózgu stanowiącą cel stymulacji.
Elektrodą aktywną może być katoda lub anoda.
• Drugą elektrodę mocuje się nad przeciwną
półkulą (unikając przepływu prądu przez pień
mózgu) albo poza obrębem głowy (np. na
ramieniu) najlepiej tak żeby pole elektryczne
przebiegało równolegle z osią aksonalnodendrytyczną włókien korowo-rdzeniowych.
Technika stymulacji – typy
elektrod
Charakter neuromodulacji jest
uzależniony od typu elektrody:
- katoda (c-tDCS) zmniejsza
- anoda (a-tDCS) zwiększa
poziom wzbudzenia korowego
• anodowa tDCS depolaryzuje neurony korowe, a
katodowa powoduje ich hiperpolaryzację
• Alternatywnie: k-tDCS może selektywnie wzmagać
depolaryzację neuronów hamujących
Czy elektrody działają z jednakową siłą?
• W badaniach na zwierzętach stwierdzono,
że w OUN łatwiej wywołać spadek
wzbudzenia
niż wzrost, dlatego
stymulacja katodowa działa pozornie silniej
• Naukowcy potwierdzają większą siłę i
efektywność katodowej tDCS w
porównaniu z anodową
–
–
Efekt sufitowy
-stymulacja uszkodzenia (blizna, martwica)
Jak sprawdzić czy tDCS
działa ???
• W analizach bierze się m.in. pod uwagę zmiany
• progów motorycznych (wskaźnik pobudliwości błony
neuronalnej zależnej od aktywności kanałów jonowych)
• i powierzchnię MEP -ruchowych potencjałów wywołanych
(wskaźnik wzbudzenia interneuronalnej sieci korowej
warunkowanej aktywnością synaptyczną)
• Zmiany przepływu krwi rejestrowanego w Pozytonowej
Tomografii Emisyjnej /PET/
• Zmiany sygnału w fMRI
Efekt działania stymulacji elektrycznej mózgu w
zależności od lokalizacji elektrod
…zatem jak rozmieścić elektrody?
Mapowanie kory mózgowej
zbyt proste żeby było
prawdziwe…
Trudności ….
Które części mózgu możemy
stymulować?
• Przezczaszkowej stymulacji prądem galwanicznym można poddawać korę
• ruchową, somatosensoryczną, wzrokową i przedczołową wpływając na funkcje
percepcyjne, poznawcze i ruchowe oraz umożliwiając i przyspieszając efektywną
rehabilitację chorych neurologicznych.
• Neuromodulacja prądem o stałym natężeniu może korzystnie modulować
czynność zakłóconych obwodów neuronalnych, torować naturalną kaskadę
procesów samonaprawczych aktywując zjawiska neuroplastyczności
kompensacyjnej a także promować trening ruchowy, poznawczy ( logopedyczny,
pamięciowy, spostrzeganie i koncentrację uwagi) czy afektywny.
ADHD
• - ADHD – anoda w polu F8 gdyż jak wykazały nowoczesne metody neuroobrazowania mózgu oraz
badania genetyczne- typowy dla ADHD zespół cech (słaba samodyscyplina, deficyt uwagi, łatwość
rozpraszania się, brak organizacji, nadpobudliwość) świadczy o zaburzeniu funkcjonowania kory
przedczołowej mózgu. Jest ono wywołane zwykle niedoborem neuroprzekaźnika dopaminy. Przy
próbie koncentracji w zapisie EEG obserwuje się spadek aktywności fal mózgowych beta. Ponieważ
kora przedczołowa osób z ADHD ma zbyt niską aktywność, nie może w pełni hamować układu
limbicznego (odpowiadającego za kontrolowanie emocji), który staje się nadaktywny, co prowadzi do
problemów z kontrolowaniem nastrojów. Koncentracja na negatywnych myślach dla ludzi z ADD jest
formą autostymulacji.
Postymulacyjna poprawa pamięci świeżej oraz nastroju :
Prefrontal transcranial direct current stimulation (tDCS) with the
anode placed on the left dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC)
has been reported to enhance working memory in healthy
subjects and to improve mood in major depression.
Mikropolaryzacja mózgu u
dzieci
•
- tDCS mając właściwości neuromodulujące jest bardzo interesującym narzędziem do badań, które
obszary mózgu są szczególnie ważne na danym etapie rozwoju , zarówno u dzieci zdrowych jak i z
patologiami CUN , takimi jak padaczka , porażenie mózgowe, autyzm i niedorozwój umysłowy
•
-Ponieważ mózg a zwłaszcza kora przedczołowa znajduje się w trakcie intensywnego rozwoju w
okresie dzieciństwa i dorastania podejmuje się intensywne działania w celu zbadania, jak rozijać
procesy poznawcze , emocje, zachowanie i inne funkcje
•
-Ze względu na potencjał do wywoływania zmian neuroplastycznych , tDCS należy stosować
ostrożnie , zwłaszcza podczas ważnych etapów rozwoju mózgu związanych z intensyfikacją procesu
neuroplastyczności , a także z powodu możliwej modyfikacji innych procesów np. synaptycznego
przycinania
•
- podczas stosowania tDCS dotychczas nie stwierdzono działań niepożądanych, ale stosowanie tej
metody jest nadal ograniczone z kilku powodów , w tym braku ustalonych wytycznychi wymaga
dalszych intensywnych badań
•
- tDCS stanowi tez obiecujące narzędzie terapeutyczne w psychiatri dzieciecej, ale nie została jeszcze
dostatecznie przetestowana
Stymulacja przeciwbólowa
• Stymulacja kory ruchowej mózgu ( Motorcortex stimulation)
wywołuje efekt przeciwbolowy , jednak mechanizm działania
przeciwbólowego nie jest do końca poznany.
• wg Tsubokawa T. stymulacja zakrętu przedśrodkowego przez
włókna korowo-korowe wstecznie aktywuje somatosensoryczne
neurony w korze czuciowej hamując hyperaktywne jesnostki we
wzgórzu ( w przypadku bolów wzgórzowych).
• Badania z zastosowaniem PET wykazaly że hamowanie bólu
nastepuje przez bezposrednia stymulacje jąder wzgórza przy
udziale dendrytów neuronów kory ruchowej. Stymulacja kory
mózgu moduluje transmisję bodzców działając poprzez drogi
nerwowe uczestniczące m.in. w odbiorze bodzców czuciowych
Jak to działa???
• Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym pozwala na kontrolowane wytwarzanie
odwracalnej zmiany pobudliwości korowej zwanej ogniskiem wirtualnym.
• Zasięg takiego ogniska odpowiada strumieniom ładunku elektrycznego
powstającego między dwoma oddalonymi od siebie elektrodami.
• Zmiany wzbudzeniowe ujawniają się już w trakcie
• prowadzenia polaryzacji (efekt śródstymulacyjny) i po
• jej zakończeniu (efekt następczy). Efekt następczy pojawia
• się po 3-minutowej tDCS ;
• stymulacja 10-minutowa skutkuje godzinną, a 30-minutowa
• nawet półtoragodzinną zmianą postymulacyjną
-
Jak to działa??? ?
U
Uwalnianie neuroprzekaźników w CUN
-
wzmocnienie polaryzacji neurolemmy
-
Podprogową modulację potencjału spoczynkowego błon
neuronalnych
-
modulację procesów synaptycznych i pozasynaptyczne w obrębie
ich fizjologicznych granic
•
modulację kanałów jonowych (głównie aktywności kanałów
wapniowych i sodowych, obecnych w błonach komórek nerwowych
•
- zwiększenia aktywności receptorów i ich powinowactwa do
przekaźników ( np. za efekt postymulacyjny odpowiada elektryczne
zdepolaryzowanie (identyczne z chemicznym pobudzeniem
Glutaminianem) błony postsynaptycznej, które aktywuje receptor
NMDA (N-metylo-D-asparaginian) w błonie postsynaptycznej i w
dalszy,m etapie kaskadę sygnałową z uwrażliwieniem neuronu
postsynaptycznego na docierające do niego pobudzenia. Zjawiska
te, określane jako długotrwałe
•
wzmacnianie i tłumienie synaptyczne (odpowiednio longterm
•
potentation – LTP, oraz long-term depression – LTD),
•
są podstawą procesu uczenia się, tworzenia śladu pamięciowego
oraz innych przejawów neuroplastyczności. Poza receptorem NMDA,
stałe pole elektryczne powoduje też zmiany czynnościowe
receptorów GABA
•
(kwas γ-aminomasłowy), dominującej grupy interneuronów
•
hamujących w korze mózgowej, których aktywacja osłabia
neuroplastyczność.
• Jak to działa???
• - między dwiema elektrodami ( dodatnią i ujemną )
płynie prąd o stałym natężeniu, którego ok.40%
przez czaszkę dociera do kory mózgowej
• -pole elektryczne pod anodą indukuje przeciek
jonów dodatnich przez błonę podstawną do
wnętrza neuronu prowadząc do depolaryzacji tej
części błony. Depolaryzacja aktywuje kanały Ca i
Na co prowadzi do wzbudzenia neuronu
• -pole elektryczne pod katodą powoduje wypływ
jonów dodatnich na zewnątrz błony podstawnej co
powoduje jej hyperpolaryzację i inaktywuje kanały
Ca i Na
• -
Nobel 2013 medycyna – kanały Ca
Tetraodontiformes (najeżkokształtne)
• Fugu to japoński przysmak
przygotowywany z ryby kolczastej,
zawierającej w narządach wewnetrznych
( wątroba, gonady) tetradoksynę .
Tetradoksyna blokuje wybiórczo
przewodnictwo elektryczne w
napięciowo zależnych kanałach
sodowych neuronów – co w
konsekwencji może wywołać porażenie
mięśniowe i zgon
Technika zabiegu - cykle
• Cykl terapeutyczny wymaga systematycznych codziennych sesji
5-7-10-15-20-30 minutowych w ciągu kolejnych 10-15 dni
( konieczna jest systematyczna terapia z przerwą nie dłuższą
niż dwa dni dla utrwalenia tz. Efektu Postymulacyjnego).
• Przy dobrych rezultatach terapii wskazana jest
• kontynuacja, ale nie wcześniej jak po 2-3
• miesiącach – czas ten powinien być wykorzystany na
intensywną neurorehabilitację.
Technika zabiegu – aparatura
Wskazania do tDCS
•
-udary mózgu
•
-afazja
•
-migrena
•
-dystonia
•
-urazy czaszkowo –mózgowe z deficytem neurologicznym
•
-ból przewlekły
•
- mózgowe porażenie dziecięce
-ADHD
-autyzm
-padaczka lekooporna
•
-dysfunkcje pamięci
•
-choroby zwyrodnieniowe mózgu (ch.Parkinsona, ch.Alzheimera)
•
przebiegające z zaburzeniami poznawczymi i emocjonalno-osobowościowymi
•
-depresja (MDD Major Deppresion Disorder) , i niektóre inne
zab.psychiatryczne
•
-Inne zaburzenia neurologiczne: opóźniony rozwój psychomotoryczny,
opóźniony rozwój mowy, trudności szkolne, tiki, zaburzenia
psychoemocjonalne i psychosomatyczne
•
- uzależnienia
Bezpieczeństwo metody
• mikropolaryzacja mózgu nie powoduje uszkodzeń
neuronalnych ( brak wzrostu markera uszkodzenia
neuronalnego w postaci wzrostu stężenia enolazy w
surowicy) ani zmian w badaniach obrazowych ( MRI) czy
elektroencefalograficznych (EEG).
• Metoda była przebadana na zdrowych ochotnikach – nie
obserwowano żadnych patologicznych efektów ani istotnych
skutków ubocznych
• WNIOSEK:
• mikropolaryzacja mózgu jest metodą bezpieczną !
tDCS a epilepsja….
• Podprogowy krótkotrwały prąd
galwaniczny o częstotliwości 0Hz nie
wywołuje napadów padaczkowych, które
występują w przypadku zastosowania
prądu o wysokich częstotliwościach, przez
długi czas i w dawkach nadprogowych.
Czy tDCS działa?
• Fig. 1. Group analysis of the functional MRI. In the
transcranial direct current stimulation (tDCS) group, the
activations in the left primary sensorimotor cortex (SM1) and
bilateral supplementary motor area were increased, and the
right premotor cortex was activated after tDCS. In contrast,
the activity of the left SM1 was decreased, and the activity of
the left supplementary motor area disappeared after tDCS in
the sham group.
•
The effect of transcranial direct current stimulation on the cortical activation by motor task in the human
brain: An fMRI study
•
Sung Ho Janga, Sang Ho Ahna, Woo Mok Byunb, Chung Sun Kimc,
•
Mi Young Leed, Yong Hyun Kwone,
Efekt działania
• Efekt działania jest obserwowany w
postaci zmian amplitudy i pola ruchowych
potencjałów wywołanych (MEP), zmian
spoczynkowego progu pobudliwości
motorycznej, zwiększenia regionalnego
przepływu krwi w pozytronowej tomografii
emisyjnej (PET) lub BOLD MRI,
synchronizacji wolnych rytmów delta i
theta (EEG) czy zmian aktywacyjnych
widocznych w fMRI.
Zmiany przepływu krwi
Picture-test "Person„
The child at the age of 7 before transcranial
micropolarization and after transcranial
micropolarization (10 treatments)
Czy sama mikropolaryzacja wystarczy?
• Najlepszy efekt uzyskuje się przy
połączeniu mikropolaryzacji
przezczaszkowej z neurorehabilitacją,
gdyż u podłoża mikropolaryzacji i
procesów uczenia behawioralnego leżą te
same mechanizmy neuronalne a
wywołana elektrycznie bierna modulacja
kory przyspiesza i ułatwia uzyskanie
maksymalnego efektu po treningu
fizjoterapeutycznym.
Efektywność metody
• Współtwórca tej metody, prof. Aleksiej M.
Szeliakin na podstawie wieloletnich badań
klinicznych stwierdził iż:
• „ skuteczność leczenia z
zastosowaniem mikropolaryzacji
mózgu jest średnio o 44 proc. wyższa
niż przy zastosowaniu tradycyjnych
metod”.
Co możemy uzyskać?
• W zaburzeniach logopedycznych :
• „zastosowanie mikropolaryzacji skutkowało pojawieniem się nowych
dźwięków i słów. Sama mowa stawała się gramatycznie logiczna,
płynna i wyraźna, pojawiało się lub poprawiało rozumienie mowy.
Obserwowano znaczącą poprawę w testach nazywania.
Zastosowanie mikropolaryzacji razem ze specjalistyczną rehabilitacją
logopedyczną przyspieszało 2-3 krotnie proces poprawy zaburzeń
mowy, zmniejszając przy tym ilość zajęć logopedycznych 2-krotnie.”
•
A.M. Sheliakin,I.G. Preobrażenskaja Instytut Rehabilitacji Medycznej im. prof. O.W. Bogdanowa Sankt Petersburg, Rosja
Co możemy uzyskać?
•
•
•
•
•
WW dysfunkcjach ruchowych:
Normalizacja napięcia mięśni
Redukcja patologicznych odruchów
Aktywizacja motoryczna
Zmniejszenie nieprawidłowych wzorców ułożeniowych i
pozycji (skrzyżowania nog, zgięcia stóp, normalizacja lub
poprawa ułożenia kończyn górnych)
• WW chorobie Parkinsona:
• Poprawa chodu, zmniejszenie bradykinezy w obu on i off
fazach
Co możemy uzyskać?
• Normalizację funkcji psychicznych:
zmniejszenie agresywności, lęku,
poprawę nastroju, zwiększenie motywacji
do dalszego leczenia, wzrost
zainteresowania otoczeniem, poprawę
zdolności do nauki, kojarzenia, uwagi i
koncentracji, pojawiała się
komunikatywność i chęć współpracy,
normalizował się sen, co umożliwiało w
dalszym etapie wykorzystanie innych
metod leczniczych
Co możemy uzyskać?
• Badania przeprowadzone na zdrowych dorosłych
wykazały, że w zależności od obszaru mózgu
poddanego stymulacji tDCS może zwiększyć
zdolności poznawcze i przyspieszyć zdolność
uczenia (ok.2,5x).
• Metoda tDCS została wykorzystana w celu
zwiększenia zdolności językowych i
matematycznych, koncentracji uwagi, zdolności
rozwiązywania problemów, pamięci i koordynacji.
poprawa zdolności matematycznych
Current Biology - 16 May 2013
• Naukowcy z Uniwersytetu w Oxfordzie po przeprowadzeniu najnowszych badań
stwierdzili, że tDCS może pomóc zwiększyć umiejętności matematyczne Naukowcy
poprosili 51 studentów o wzięcie udziału w eksperymencie (25 uczestników brało udział
w głównym eksperymencie, pozostałe 26 osób stanowiło tzw. grupę kontrolną).
"Okazało się, że zaledwie po pięciu dniach szkolenia udało nam się doprowadzić do
długotrwałej poprawy funkcji poznawczych mózgu", podkreśla dr Roi Cohen Kadosh z
Wydziału Psychologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Oksfordzkiego, poprawa zdolności
matematycznych trwała jeszcze przez sześć następnych miesięcy.
•
"Long-Term Enhancement of Brain Function and Cognition Using Cognitive Training and Brain Stimulation"
Albert Snowball, Ilias Tachtsidis, Tudor Popescu, Jacqueline Thompson, Margarete Delazer, Laura Zamarian, Tingting Zhu, Roi Cohen Kadosh
Co możemy uzyskać?
• „U.S. military researchers have had great
success using "transcranial direct current
stimulation" (tDCS) — in which they hook you up
to what's essentially a 9-volt battery and let the
current flow through your brain. After a few years
of lab testing, they've found that tDCS can more
than double the rate at which people learn a
wide range of tasks, such as object recognition,
math skills, and marksmanship.”
•
The full
full article can be found at NewScientist.com
Co możemy uzyskać?
•
•
•
•
•
•
•
W dysfunkcjach kory wzrokowej :
-zwiększenie ostrości wzroku
-zmniejszenie oczopląsu
-rozszerzenie pól widzenia
W dysfunkcjach neurosensorycznych słuchu:
- obniżenie słuchowych progów dźwiękowych
W dysfunkcji prawego płata ciemieniowego i
skroniowego prawej półkuli mozgu ( zesp. pomijania
stronnego)
• - poprawa uwagi wzrokowej
Co możemy uzyskać?
• Wśród chorych z ostrym uszkodzeniem CUN:
• odnotowywano szybsze ustępowanie objawów ,
stabilizację i zmniejszenie obszaru deficytu
neurologicznego. Czas przebywania w zakładzie
lecznictwa zamkniętego chorych, którzy przeszli
przezczaszkową mikropolaryzację, skrócił się 1,5
razy porównaniu z chorymi, leczonymi bez
zastosowania mikropolaryzacji.
Co możemy uzyskać?
•
•
•
•
WW epilepsji:
- zmniejszenie ilości ataków
-zminiejszenie czasu trwania pojedynczego ataku
- poprawę zapisu EEG ( wskażnika stanu
elektrofizjologicznego mózgu) : zmniejszenie
aktywności ogólnej i ogniskowej, pojawienie się
nieobecnych wcześniej reakcji kory na standardowe
próby funkcjonalne, normalizacja amplitudy rytmu alfa
….If you do not step forward ,
You will be always in the same place….!
• Mikropolaryzacja ośrodków centralnego układu nerwowego
(transcranial direct current stimulation) została zastosowana
w latach 80-tych jako metoda eksperymentalna w Institute of
Experimental Medicine w Leningradzie (Vartanian et al.), a
następnie kontynuowana w Instytucie Mózgu Rosyjskiej
Akademii Nauk w Sankt Petersburgu i jako metoda
wprowadzona do terapii jest wciąż doskonalona.
• Oprócz tego rozpowszechniona jest w krajach Europy
Zachodniej takich jak Niemcy, Włochy, Francja , Anglia jak
również w Stanach Zjednoczonych
• W Norwegii terapia tDCS prowadzona jest w ramach rządowego
programu.
„Postęp technologiczny powoduje powstawanie
nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych.
Jeszcze do niedawna wydawały się nierealne, a
dziś są uznane i coraz powszechniej stosowane
na świecie”.
Download

Mikropolaryzacja mózgu w leczeniu i rehabilitacji osób z