MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad v Rožňave, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Rožňava, 12. 2. 2014
č. 844/2014-5435-VYST
VEC
.,VÝSTAVBA ZÁVODU NA ZHODNOCOVANIE PLASTOVÝCH ODPADOV
V PRIEMYSELNOM PARKU V MESTE ROŽŇAVA"
- oznámenie o doručení správy o hodnotení
OZNÁMENIE
podl'a § 34 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Navrhovateľ — EKOPLASTIKA, s. r. o., Areál PD 73, 919 42 Slovenská Nová Ves,
IČO: 35895284 — predložil v súlade s § 31 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (d'alej len „zákon") Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR)
správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie „Výstavba
závodu na zhodnocovanie plastových odpadov v priemyselnom parku v meste Rožňava".
Dila 10. 2. 2014 bola táto správa v súlade s § 33 ods. 1 zákona doručená mestu
Rožňava ako dotknutému orgánu a dotknutej obci.
Mesto Rožňava v súlade s § 34 ods. 1 zákona o doručení správy o hodnotení
informuje verejnost' a zároveň jej oznamuje,
že do správy o hodnotení a do všeobecne zrozumiteľného záverečného zhmutia (prílohy č. 5
správy o hodnotení) je možné nahliadnuť:
1.
počas stránkových hodín na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova 29, 048 01
Rožňava — v Kancelárii prvého kontaktu (prízemie), pracovisku odboru výstavby,
územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií;
2.
na webovej stránke www.enviroportal.sk, v sekcii EIA/SEA, konkrétne:
http://www.enviroportal.sk/sk SKJeia/detail/vvstavba-zavodu-na-zhodnocovanieplastovych-odpadov-v-meste-roznava-1
Podľa § 34 ods. 1 zákona môže verejnosť doručiť MŽP SR písomné stanoviská do 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.
Pavol Burdiga
primát esta
Zverejnené:
od: 12. 2. 2014
do : ..../..../2014
MESTO
1
.... ROŽŇAVA
Príloha: Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie
Textová príloha č. 5
Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie
Výstavba závodu na zhodnocovanie plastových
odpadov v priemyselnom parku v meste Rožňava
Správa o hodnotení podl'a zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
VÝSTAVBA ZÁVODU NA ZHODNOCOVANIE PLASTOVÝCH ODPADOV V PRIEMYSELNOM PARKU V MESTE ROŽ1ZJAVA
Správa o hodnotenŕ podľa zákona NR SR Č24/2006 Z.z o posudzovani vplyvov na
január 2014
životné prostredie
Základné údaje o navrhovatel'ovi
Ekoplastika, s.r.o.
Identifikačné číslo: 35 895 284
Areál PD č. 73,
919 42 Slovenská Nová Ves
Dušan Olah — konateľ spoločnosti
Nová 598/20
972 17 Kanianka
Tel : 00421 917 610 716
Fax : 00421 33 55 99 546
e-mail: [email protected]
Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej
možno dostat' relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie
Za navrhovatel'a:
Dušan Olah — konateľ spoločnosti
Nová 598/20
972 17 Kanianka
Tel : 00421 917 610 716
Fax : 00421 33 55 99 546
e-mail: [email protected]
Za spracovateľa:
Ing. Eva Rybnikárová
Ekoplastika, s.r.o.,
Tel.: +421 33 559 95 46
e-mail: [email protected]
Spoluriešiteľ:
Ing. Juraj Musil
INECO, s.r.o.
Mladých budovateľov 2
974 11 Banská Bystrica
+421 905 481 951
[email protected]
Základné údaje o navrhovanej činnosti
Názov
Výstavba závodu na zhodnocovanie plastových odpadov v priemyselnom parku v meste
Rožňava (Závod na zhodnocovanie plastových odpadov)
Účel
2
VÝSTAVBA ZÁVODU NA ZHODNOCOVANIE PLASTOVÝCH ODPADOV V PRIEMYSELNOM PARKU V MESTE ROŽ.ŇAVA
Správa o hodnotení podfa zákona
NR SR Č.24/2006 Zz o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie
január 2014
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zariadenia na termické zhodnocovanie zmesových
plastov využitím metódy nízkoteplotnej katalytickej depolymerizácie na komponent telcutých a
plynných palív a ich následnej valorizácie využitím technológie kogenerácie na výrobu tepla a
elektrickej energie.
Výstavba a prevádzka navrhovaného zariadenia je navrhovaná tak, aby bola v súlade so
všeobecne platnými záväznými predpismi na úseku ochrany životného prostredia.
Užívater
Ekoplastika, s.r.o.
Umiestnenie
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Rožňava
Katastrálne územie: Rožňava
Parcela číslo: 4408/11
Územie sa nachádza v priemyselnom parku mesta Rožňava na parcele č. 4408/11. Lokalita je
prístupná z cesty druhej triedy, smerujúcej z mesta Rožňava. Lokalita je určená pre priemyselnú
zónu s výrobou. V súčasnosti je územie nevyužívané
Dôvod umiestnenia v danej lokalite
Umiestnenie navrhovanej činnosti na zvolenej lokalite je vhodné z viacerých dôvodov. Lokalita
je v súčasnosti nevyužívaná a v územnom pláne mesta Rožňava je určená na využitie ako
priemyselná zóna s využitím na výrobné a technické účely. V bezprostrednom okolí je dostupné
napojenie na inžinierske siete a dopravné napojenie. V súlade s programom odpadového
hospodárstva Košického samosprávneho kraja je cieľom navrhovanej činnosti materiálové
a energetické zhodnotenie plastového odpadu, čím sa zníži nepriaznivý vplyv skládkovania
odpadu na životné prostredie a šetria sa neobnoviteľné zdroje energie.
Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
Začatie výstavby:
august 2013
Ukončenie výstavby: december 2013
Zahájenie činnosti: február 2014
Varianty navrhovanej činnosti
Navrhovaná činnosť sa bude realizovať na v súčasnosti nevyužívanom území v priemyselnom
parku Rožňava. Vzhl'adom na skutočnosť, že dotknutá parcela je pevne vybratá a v rámci areálu
sú na „Výstavbu závodu na zhodnocovanie plastových odpadov v priemyselnom parku v meste
Rožňava" najvhodnejšie (priemyselný areál je napojený na inžinierske siete) nie je vhodné riešiť
posudzovanú činnosť variantne z lokalitného hľadiska.
Činnosť predpokladá výstavbu a inštaláciu strojno-technologického zariadenia. Technologická
linka je predmetom dodávky od výrobcu a jej parametre, skladba zariadení a funkčnosť sú
3
VÝSTAVBA ZÁVODU NA ZHODNOCOVANIE PLASTOVÝCH ODPADOV V PRIEMYSELNOM PARKU V MESTE ROŽŇAVA
Správa o hodnotení podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z o posuclzovaní vplyvav na
livotné prostredie
január 2014
vopred dané podmienkami dodávky. Vzhľadom na uvedené rovnako nie je možné navrhovanú
činnosť posudzovať variantne ani z technologického hfadiska.
Na základe uvedeného je navrhovaná činnosť posudzovaná jednovariantne (realizačný a nulový
variant).
Stručný popis technického a technologického riešenia
Technológia prípravy vstupných surovín
Surovina na spracovanie — zmesné plasty — sa dovezú kamiónmi vo vellcoobjemových
kontajneroch. Na skladovanie zmesných plastov pred ich úpravou pre potreby technológie
nízkoteplotnej katalytickej depolymerizácie budú slúžiť betónové kóje s výškou 4,7 m a
betónovým povrchom. Plasty sa vysypú na dopravník (ručné pretriedenie), na konci ktorého
drviace zariadenie podrví plast na kusy, ktoré prejdú pásovým dopravníkom, kde sa oddelia
nežiadúce prímesy (magnetický separátor — sklo, kovy a pod.) a následne sa vyseparovaný plast
drví na frakciu maximálne 1 x 1 cm. Drvina sa uskladní v zásobrulcu vstupného drveného
materiálu s rezervou na 30 dní prevádzky technológie nízkoteplotnej katalytickej
depolymerizácie.
Technológia depolymerizácie
Zariadenie Depolymerizačná linka GB 10 TPD, ktoré bude umiestnené v prevádzkovej hale sa
skladá zo zásobníka, dopravnfica materiálu do medzizásobníka, systému dávkovania
katalyzátora, pásových dopravníkov materiálu, reaktorov, ohrevu reaktorov, systému čistenia
spalín, kondenzátorov, nádrží na syntetický olej (polý-fuel), chladiaceho okruhu, odvodu a
uskladnenia tuhého zvyšku uhlíka (poly-carbon) a zásobníka na syntetický plyn (poly-gas).
Termický rozklad plastov bude prebiehať technológiou nízkoteplotnej katalytickej
depolymerizácie v linkeGB 10 TPD, katalyzátor umožní zní*enie reakčnej teploty z cca 800 až
900°C (pyrolýza, termický rozklad bez katalyzátora) na teploty v rozsahu 350-450°C v
závislosti na vstupnom materiáli, ako katalyzátor sa použije oxid kremičitý (Si02). Termický
rozklad v oblasti teplôt okolo 400°C, možno označiť za krakovanie (to crack — štiepiť).
Vlastný technologický proces začína dávkovaním plastovej suróviny zo zásobníka polymémeho
materiálu vyhrievaným závitovkovým (šnekovým) dopravníkom do násypky linky (umiestnená
na najvyššom bode technológie). Ohrevom dopravnfica sa vstupná surovina predohrieva a v
zirnnom období sa zbavuje tuhej fázy vody (sneh, Fad), násypka je vybavená sledovaním výšky
hladiny materiálu, pri znížení výšky pod požadovanú úroveň sa automaticky zapne vyhrievaný
dopravník a násypku znovu dopiní. Z násypky materiál vol'ne prepadáva do DP nádoby cez
medzizásobruk (medzizásobník je vybavený nožovými šupátkami na vstupe aj výstupé
pracujúcimi v protichodnom režime, čím sa eliminuje prienik vzduchu resp. kyslfica do
technológie).
Dvojplášťové DP nádoby sú usporiadané sériovo pod sebou, do plášťov sa budú privádzať
spaliny z horákových komôr, ako palivo bude počas štartu (cca 2 hodiny) bežne používaný
vlastný plyn (poly-gas), ktorého bude po uvedení zariadenia do prevádzky dostatočne množstvo
v zásobníku (plynojeme). Na prvý štart pri uvádzaní zariadenia do prevádzky bude použitý
zemný plyn naltový. Plastový materiál vo vnútri nádob sa bude posúvať závitovkami
4
VÝSTAVBA ZÁVODU NA ZHODNOCOVANIE PLASTOVÝCH ODPADOV V PRIEMYSELNOM PARKU V MESTE ROŽŇAVA
Správa o hodnotení podľa zákona NR SR Č.24/2006 Zz o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie
január 2014
poháňanými elektromotormi ovládanými frekvenčnými meničmi. Spaliny budú odvádzané do
ovzdušia výduchmi nad strechou DP haly.
Prevádzka linky bude kontinuálna, prvá DP nádoba bude pinená vstupnou surovinou
v minútových intervaloch, materiál bude nádobou posúvaný pohybom závitovky „dopredudozadu", počas posunu prebieha depolymerizácia za vzniku organických plynov a pár. Po
určitom čase (cca 15 minútach) materiál prepadáva do druhej DP nádoby, v ktorej pokračuje
depolymerizačný proces.
Depolymerizačný cyklus trvá približne 6 hodín a opakuje sa 4x za deň. V každom cykle sa
surovina dávkuje do DP nádoby 3 hodiny, d'alšie 3 hodiny sa depolymerizačný proces
dokončuje. Nízkoteplotnou katalytickou depolymerizáciou vzniká plynná fáza (poly-gas),
kvapalná fáza - olej (poly-fuel) a tuhý uhlíkový zvyšok (poly-carbon) s inertnými vlastnosťami,
Ictorý sa z druhej nádoby odvádza chladenou závitovkou do zásobnfica.
Vyrobený štiepny plyn sa odvedie cez cyklónové odlučovače (odlučovanie ťažicej uhrovodficovej
frakcie z plynu — voskov resp. dechtov) do kondenzátorov, v ktorých ochladením plynu
vykondenzuje olejová kvapalina (poly-oil). Olej sa dopraví do medzizásobníka a následne
prečerpá do dvoch sedimentačných nádrží (12 hodinové intervaly sedimentácie), z ktorých sa
usadzujú dechty (recyklujú sa do procesu DP) a separuje sa voda, ktorá sa zbiera a využíva na
čistenie reaktorov (čistiaca kvapalina). Sedimentáciou získaný olej sa d'alej dočisťuje filtráciou v
lOks tkaninových priemyselných filtrov z polypropylénovej tkaniny od častíc s velkosťou nad 1
gm. Filtre sa pravidelne v 14 denných intervaloch budú meniť a použitá znečistená fíltračná
tkanina sa tiež bude recyklovať do DP linky. Prečistený olej zo sedimentačných nádrží sa
prečerpá do dvojplášťových nádrží, z ktorých sa bude privádzať do motorov KGJ ako palivo,
alternatívne sa prebytok bude čerpať do prepravných cisterien na odvoz externému
spracovatel'ovi.
Prechodom štiepneho plynu kondenzátormi zostane plynná fáza (poly-gas) ako uhrovodficová
zmes (C1 až C5), ktorá sa využije ako plynné palivo pre ohrev DP nádob sparovaním v horákoch.
Pred zavedením do horákov bude potrebné surový plyn vyčistiť, čo sa bude realizovať tzv.
suchou technikou t.j. prechodom cez adsorpčný filter napinený vápencom alebo aktívnym uhlím
vo forme granúl. Sorbent sa umiestni do železnej valcovej nádoby (vertikálna kolóna) s
automatickou dodávkou a odberom nasýteného materiálu (kontrola sa bude vykonávať vizuálne
a analýzou sorbentu, potrebné otvory budú zhotovené pozdĺž kolóny).
Potrebný katalyzátor bude dávkovaný do dechtov (voskov), ktoré budú recyklované do prvej DP
nádoby, množstvo dávkovaného katalyzátora SiO2 bude od 0,1 do 1 % podl'a druhu
spracovávanej plastovej suroviny (0,5 až 1 kg za hodinu pri spracovávaní polypropylénu PP; cca
5 kg/h pri spracovávaní prevažnej časti polyetylénových materiálov PE).
Vznikajúce teplo v motore KGJ bude využívané jednak na ohrev vstupnej suroviny a predohrev
vstupného vzduchu a prebytok tepla sa využije na ohrev nádrží a rozvodov oleja najmä v
zimných mesiacoch a tiež na vykurovanie objektov.
Systém DP nádob bude v prípade odstávky napustený dusíkom z bezpečnostných dôvodov,
kondenzátory a tiež nádoby budú periodicky čistené od usadenín a nánosov oleja a tiež uhlfica
čistiacou kvapalinou (vodou zo sedimentácie oleja v nádržiach).
5
VÝSTAVBA ZÁVODU NA ZHODNOCOVA2•:IE PLASTOVÝCH ODPADOV V PRIEMYSELNOM PARKU V MESTE ROŽŇAVA
Správa o hodnotenŕ podľa zálcona NR SR Č24/2006 Z.z o posudrovani vplyvov na
životné prostredie
január 2014
Energetické centrum - technológia kogenerácie
Technológia kogenerácie je umiestnená vo vnútomom prostredí prevádzkovej haly. Energetické
centrum s výkonom 999 kWe predstavuje kogeneračnú jednotku typu ENGUL. Podstatou
kogenerácie je premena energie paliva, uvornenej sparovaním zmesi paliva (poly-fuel) so
vzduchom v technologickom zariadení, na elektrickú energiu a teplo. Hlavné časti kogenerácie
tvorí zdrojový agregát so sparovacím motorom a synchrónnym generátorom, elektrické
rozvádzače, sústava výmennficov tepla — tepelný blok a systémy núdzového a prevádzkového
chladenia. Kogeneračná jednotka je zabudovaná v odhlučnenom ocerovom kontajneri pre
európske teplotné podrnienky s tlrničom hluku výfuku -30 dB. Kontajnerové vyhotovenie
znamená, že v kontajneri je umiestnený zdrojový agregát, tepelný blok a všetky elektrické
rozvádzače. Kontajner je vybavený vlastnou vzduchotechnikou vetrania. Ku kogenerácii sú
pripojené elektrické káble, káble komunikácie a potrubia sekundárneho okruhu.
Charakteristika existujúeich zdrojov znečistenia životného prostredia
Posudzované územie sa nachádza v existujúcej premyslenej zóne mesta Rožňava a je
vystavované prevažne antropogénnym stresovým faktorom. Existujúce antropogénne prvky sa
podierajú na znečistení ovzdušia, vody a pôdy, pričom pre znečistenie ovzdušia predstavuje
najväčší zdroj NsP Rožňava — sparovňa. Ďalšie významné zdroje znečisťovania ovzdušia sa
nachádzajú v okolitých obciach (Želba š.p. OZ Siderit Nižná Slaná, Kalcit s.r.o. vápenka a lom
Gombasek, SMZ Kunova Teplica, Slavošovské papieme Slavošovce). Znečistenie pôdy a vody
je spôsobené prítomnosťou a pozostatkami z ťažby v okolitých baniach. Blízko posudzovaného
územia sa nachádza pravdepodobná environmentálna záťaž Rožňavská baňa — okolie.
Komplexné zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov
Do širšieho okolia posudzovaného územia zasahuje Strednogemerská ohrozená oblasť. Ťažisko
tejto oblasti leží na území Banskobystrického kraja. Do Košického kraja zasahujúce teritórium
narušeného a silne narušeného životného prostredia sa viaže tiež na údolie Slanej medzi Nižnou
Slanou a Rožňavou. Dôvodom je činnosť podmicu ŽELBA a.s. Nižná Slaná a sústredenie
komunálnych problémov životného prostredia v okresnom sídle. Pri podrobnejšom pohrade na
územia ohrozených oblastí možno s poukázaním na vysokú mieru environmentálnych záťaž
v tomto subregióne (stredná časť okresu Rožňava, ktorá sa viaže na povodie Slanej medzi
Nižnou Slanou a Rožilavou).
Podra Centra hodnotenia environmentálnej kvality regiónov SAŽP z roku 2010 patrí mesto
Rožňava medzi regióny s vyhovujúcou až mierne narušenou environmentálnou kvalitou.
Celkové hodnotenie environmentálnej kvality je rozdelené do piatich stúpilov:
1. prostredie vysokej úrovne,
2. prostredie vyhovujúce,
3. prostredie mierne narušené,
4. prostredie narušené,
5. prostredie silne narušené.
6
VÝSTAVBA ZÁVODU NA ZHODNOCOVANIE PLASTOVÝCH ODPADOV V PRIEMYSELNOM PARKU V MESTE ROŽŇAVA
Správa o hodnotení podra zákoná NR SR Č.24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie
január 2014
Environmentálne problémy sú spôsobené prevažne antropogénnymi stresovými faktormi, ako
znečistenie ovzdušia zo stacionárnych a mobilných zdrojov, znečistenie vôd, produkcia odpadov,
hluk, zápach, svetelný smog a poškodenie pôvodných biotopov. Posudzované územie
predstavuje priemyselné centrum regionálneho významu, s čím súvisia aj aktuálne
environmentálne problémy.
Medzi hlavné objekty zhoršujúce environmentálnu kvalitu a teda jednotlivé zložky (vodu, pôdu a
ovzdušie) regiónu patria areály ťažby nerastných surovín, z ktorých sa v užšom okolí
posudzovaného územia nac hádza Rožňavská baňa predstavujúca pravdepodobnú
environmentálnu záťaž. Z hl'adiska znečisťovania ovzdušia predstavuje prvok znižujúci
environmentálnu kvalitu NsP Rožňava — spaľovňa a líniový zdroj znečistenia ovzdušia — cesta č.
1/67. Uvedená cestná komunikácia predstavuje hlavý ťah mesta so zodpovedajúcim zaťažením
uvedeným v kapitole č. Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.. Tento prvok sa prispieva
k zhoršeniu kvality aj produkciou hluku. Mesto patrí z hl'adiska triedy znečistenia ovzdušia
podľa miery nadhraničných hodnôt koncentrácií medzi stredne znečistené oblasti (vyskytujú sa
tu 2 látky v nadhraničnej koncentrácii.) Medzi významné zdroje hluku patria okolité prevádzky
priemyselného areálu. V meste a okolí sa nachádzajú aj prvky zvyšujúce úroveň
environmentálnej kvality regiónu, medzi ktoré môžeme zaradiť mestské parky, pamiatkové zóny
mestského typu, v širšom okolí posudzovaného územia aj pamiatkové zóny vidieckeho typu.
Celková kvalita životného prostredia — syntéza pozitívnych a negatívnych
faktorov
Životné prostredie a jeho kvalita je zodpovedajúca územiu s hlavným spôsobom využívania na
výrobné, skladovacie a administratívne účely s výrazne potlačenými prírodnými zložkami
prostredia zodpovedajúce charakteru priemyselného areálu, v ktorom sa posudzované územie
nachádza. Priemyselný areál a teda aj posudzované územie disponuje dobrým napojením na
miestnu dopravnú a technickú infraštruktúru čo predstavuje pozitívny faktor. Ďalšie pozitívne
faktory oblasti z hl'adiska kvality životného prostredia predstavujú prvky zvyšujúce
environmentálnu kvalitu. Takýmito prvkami sú mestské párky a pamiatkové zóny mestského
a vidieckeho typu. Negatívne faktory predstavujú prvky podieľajúce sa na zhoršení kvality
životného prostredia, medzi ktoré môžeme zaradiť hluk z dopravy a výrobných podnikov
a znečistenie ovzdušia emisiami zo stacionárnych zdrojov.
Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnost'
nerealizovala
V prípade ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala je pravdepodobné, že sa pre posudzované
územie nájde iné vhodné využitie. Veľmi pravdepodobne pôjde o výrobnú prevádzku, nakolico
sa jedná o záujem miestnej samosprávy prilákať investorov z oblasti priemyselnej výroby.
Lokalita sa javí obzvlášť vhodná pre investorov z oblasti výroby stavebných a konštrukčných
prvkov, nakol'ko v okruhu 30 km je cementáreň a prebieha tu tiež výroba vápna.
7
VÝSTAVBA ZÁVODU NA ZHODNOCOVANIE PLASTOVÝCH ODPADOV V PRIEMYSELNOM PARKU V MESTE ROŽŇAVA
Správa o hodnotení podl'a zákona NR SR Č.24/2006 Zz o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie
január 2014
Priestorová syntéza vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a
obyvatel'stvo v posudzovanom území
Z priestorového hľadiska možno jednotlivé vplyvy zoradiť podra ich priestorového dosahu,
respektíve plochy územia zasiahnutého daným vplyvom. Od vplyvov s dosahom na veľkú čast'
územia SR až po vplyvy lokalitne obmedzené na samotný areál navrhovanej činnosti.
Z priestorového hl'adiska môže byť d'alej charakter vplyvu bodový, líniový alebo plošný.
Vplyvy regionálne
Medzi vplyvy posudzovanej činnosti s regionálnym dosahom môžeme zaradiť najmä vplyv na
rozšírenie možností materiálového a energetického zhodnocovania plastových odpadov.
Realizáciou predkladaného zámeru sa na regionálnej úrovni zlepší infraštruktúra v odpadovom
hospodárstve a zlepšia sa možnosti materiálového a energetického zhodnocovania plastov.
Z hľadiska vplyvu na životné prostredie sa jedná o pozitívny vplyv.
Medzi regionálne vplyvy môžeme zaradiť aj vplyv na zamestnanosť v regióne. Pri zohľadnení
možnosti dochádzať za zamestnaním zo širšieho regiónu tak vznikne v regióne 26 pracovných
miest, čo je z hl'adiska zamestnanosti málo významný pozitívny vplyv.
Vplyv na dopravu s regionálnym dosahom sa týka predovšetkým nákladnej cestnej dopravy pri
dovoze vstupného materiálu a tiež odvoz produktov k odberatel'om. Vzhl'adom na očakávané
počty jázd nákladných vozidiel v súvislosti s posudzovanou činnosťou sa jedná z regionálneho
hl'adiska o málo významný vplyv.
Vplyvy lokálne
Pozitívne vplyvy obmedzené na posudzované územie a jeho širšie okolie sú hlavne vplyv na
zamestnanosť vytvorením nových pracovných miest a vplyv na infraštruktúru v oblasti
odpadového hospodárstva vytvorením možnosti materiálového a energetického zhodnocovania
odpadov od lokálnych pôvodcov tohto odpadu. Ako lokálny a pozitívny možno hodnotiť vplyv
na krajinný obraz a scenériu krajiny, kedy sa realizáciou navrhovanej činnosti zmení
posudzované územie z v súčasnosti nevyužívaného a spustnutého na územie s prvkami krajiny
charakteristickými pre priemyselnú zónu mesta.
Vplyv na ovzdušie bude mať lokálny dosah a podrobne je posúdený v spracovanej rozptylovej
štúdií. Pri dodržaní všetkých opatrení na ochranu ovzdušia a spinení ustanovených emisných
limitov bude nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie málo významný a obmedzený
na užšie okolie posudzovaného územia.
Vplyv na dopravu z lokálneho hľadiska sa bude prejavovať navýšením intenzity osobnej
a nákladnej dopravy na lokálnych cestných komunikáciách. Na základe výsledkov posúdenia
vplyvu na dopravu možno konštatovať, že vplyv dopravy z posudzovanej činnosti bude
zanedbateľný. Odhad intenzity dopravy s ktorým sa pri posúdení počítalo bol založený na
najnepriaznivejšom možnom stave aj s pridanou rezervou a skutočná doprava generovaná
posudzovanou činnosťou bude nižšia. Na lokálnej úrovni bude mať navýšenie dopravy vplyv aj
na hlučnosť a emisie do ovzdušia, avšak vzhľadom na počty jázd bude aj tento vplyv málo
významný.
8
VÝSTAVBA ZÁVODU NA ZHODNOCOVANIE PLASTOVÝCH ODPADOV V PRIEMYSELNOM PARKU V MESTE ROŽŇAVA
Správa o hodnotení podľa zákona NR SR Č.24/2006 Zz o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie
január 2014
Vplyvy lokalitne obmedzené na posudzované územie
Vplyvy posudzovanej činnosti lokalitne obmedzené na posudzované územie, na samotný areál
prevádzky, sú najmä hluk z prevádzky a potenciálna možnosť havarijného úniku škodlivých
látok.
Hluk zo samotnej prevádzky bude obmedzený na vnútorné priestory haly. V exteriéri bude
zdrojom hluku navážanie vstupného materiálu pomocou mobilnej technilcy a halová
vzduchotechnika. Vzhradom na viaceré bariérové prvky a odstupové vzdialenosti bude vplyv
hluku lokalitne obmedzený.
Všade, kde sa nakladá so škodlivými látkami a nebezpečnými odpadmi sa musí uvažovať
s možnosou ich havarijného úniku. Na minimalizáciu takejto možnosti bude pri prevádzke
posudzovanej činnosti prijatý celý rad technických a organizačných opatrení a bariér. Prevádzka
bude mať vypracovaný Havarijný plán - Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
neovládaterného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na
postup v prípade ich úťnIcu, Opatrenia pre prípad havárie podra zákona o odpadoch a Súbor
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na obmedzenie
havarijného úniku škodlivých látok do ovzdušia.
Bodové, líniové a plošné vplyvy
Medzi bodové vplyvy môžeme zaradiť vplyv vplyv hluku z technologickej linky obmedzený na
areál prevádzky. Líniový vplyv je najmä vplyv dopravy na dopravné zaťaženie komunikácií, a
súvisiaci hluk a emisie z dopravy. Plošné pozitívne vplyvy sú vplyv na zamestnanosť a
rozšírenie potenciálu na materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov. Plošný negatívny
vplyv je hlavne vznik nového stacionárneho zdroja znečistenia ovzdušia.
Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hl'adiska ich významnosti a ich
porovnanie s platnými právnymi predpismi
Hodnotenie vplyvov vychádza z.predbežnej identifikácie najvýznamnejších vstupov a výstupov
navrhovanej činnosti. Cierom špecifikácie dopadov týchto vstupov a výstupov na jednotlivé
zložky prírodného, krajinného a sociálneho prostredia je podchytenie tých okolností, ktoré by
závažným spôsobom modifikovali existujúcu kvaliiu životného prostredia, či už v pozitívnom
alebo negatívnom smere.
V nasledujúcej taburke uvádzame stručný prehl'ad najzávažnejších vplyvov navrhovanej činnosti
z hradiska ich významnosti a časového pôsobenia.
9
VÝSTAVBA ZÁVODU NA ZHODNOCOVANIE PLASTOVÝCH ODPADOV V PRIEMYSELNOM PARKU V MESTE ROŽSLAVA
Správa o hodnotení podľa zákona NR SR Č.24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie
január 2014
•C
Cs.
.E.
:
cu
C
krátkodobý
.,-6
9
kumulatívny
Vplyvy na životné prostredie
>,
pozitívny / negat ívny
Tab. 1 Kompleané posúdenie očakávaných vplyvov z hl'adiska ich významnosti a časového pôsobenia
=>,
..c:. -.z;
> .>,
-,o .
..c:
šE
76
:T-:1
,
1(
Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia
- Iľ
Hlukové zaťaženie obytných oblastí
- ,,
Vplyv na dopravu
- ,
Riziko kontaminácie horninového prostredia, pôdy a vody
-
Produkcia odpadov s potrebou ich odvozu a zneškodnenia
- ,./ i
iľ
Iť
Pracovné prfležitosti a ekonomický efekt
+
,
i
Materiálové a energetické zhodnocovanie odpadu
+ , ,/ ,
Nĺ
.■
Úspora fosílnych palív
+
,
,
Iť
,
s■
.■
sĺ
,
,./
Iĺ
sť
Iĺ
sľ
Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie
Za dodržania všetkých prevádzkových, organizačných, požiarnych a bezpečnostných predpisov
by malo byť eliminované riziko posudzovanej činnosti počas stavebných úprav aj prevádzky.
Potenciálne riziká poškodenia, alebo ohrozenia životného prostredia môžu vzniknúť v dôsledku
nasledovných príčin:
• zlyhanie technických opatrení (havárie na stavebných mechanizmoch a dopravných
prostriedkoch, porušenie tesnosti izolačných vrstiev, nesprávne zaobchádzanie so
skladovanými surovinami, únava materiálu a pod.),
• zlyhanie l'udského faktora (nedodržanie pracovnej alebo technologickej disciplíny pri
výstavbe, ...),
• sabotáže, vlámania a krádeže,
• vonkajšie vplyvy (neovplyvniteľné udalosti — finančný krach prevádzkovateľa, ...),
• prírodné sily (prívalové dažde, povodne, úder blesku, zemetrasenie, ...).
• Nehody a havárie môžu mať tieto následky:
o kontaminácia horninového prostredia a podzemnej vody,
o požiar,
o škody na majetku,
o poškodenie zdravia alebo smrť,
o úraz spôsobený elektrickým prúdom.
10
VÝSTAVBA ZÁVODU NA ZHODNOCOVANIE PLASTOVÝCH ODPADOV V PRIEMYSELNOM PARKU V MESTE ROŽNAVA
Správa o hodnotení podl'a zákona NR SR Č.24/2006 Zz o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie
január 2014
Väčšina rizík je však na úrovni pracovnej disciplíny a dodržiavania bezpečnostných zásad
(v pracovnom procese), takže prevenciou je predovšet1cym
' osobná úroveň vzdelania a miera
zodpovednosti a spôsobilosti vykonávať danú činnosť.
Vo všeobecnosti prevenčným opatrením k nepredvídaným situáciám a haváriám je vypracovanie
havarijných plánov a manipulačných poriadkov a riadne zaškolenie pracovníkov.
V zmysle zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárii a o imene
a dopinení niektorých zákonov sa bude na prevádzke nakladať s nebezpečnými látkami, ktoré
možno zaradiť podľa prílohy č. 1 k tomuto zákonu ako ropné produkty (vrátane dieselových
palív, vykurovacích olejov a tepelne krakovaných plynových olejov). Prahová hodnota pre
kategóriu A je 2500 ton a prahová hodnota pre kategóriu B je 25 000 ton. Predpokladaná denná
produkcia štiepneho oleja je 7 ton, celkové množstvo štiepneho oleja prítomné v podniku pre
účely zaradenia podniku do kategórie podľa §4 zákona č. 261/2002 Z.z. bude menšie ako 2500
ton. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa na posudzovanú prevádzku nevzťahujú povinnosti
vyplývajúce zo zaradenia podniku do kategórie A alebo B.
Mimoriadny prevádzkový stav môže nastať v prípade výpadku dodávky elektrickej energie, kedy
sa zastaví chod všetkých technologických zariadení (závitovkových dopravníkov na dávkovanie
suroviny, jej sušenia, drvenie plastov, depolymerizácia plastov z dôvodu zastavenia ohrevov,
čistenie plynu a oleja a pravdepodobne aj chod KGJ, čerpadiel na dopravu chladiacej vody do
okruhu, ventilátorov, kompresora na výrobu tlakového vzduchu a ovládacích a riadiacich členov.
Za tejto situácie sa čiastočne preruší technologický proces a postupne sa obmedzí aj produkcia
emisií. Určité zvýšenie emisií znečisťujúcich látok sa môže prejaviť v pracovnom priestore
výrobnej haly, vplyv na okolité ovzdušie bude veľmi obmedzený. Je treba uviesť, že výpadok
dodávky elektrickej energie z verejnej siete by nemal dlhodobo narušiť prevádzku
depolymerizačnej stanice, nakoľko stanica bude sama vyrábať elektrinu a dodávať ju aj do siete.
Pre zaistenie bezpečného a spoľahlivého prevádzkovania bude potrebné vypracovať miestny
prevádzkový predpis (Miestny prevádzkový poriadok zdroja znečistenia ovzdušia) pre obsluhu
všetkých technologických zariadení zahrňujúce povinnosti dodržiavania technologických
parametrov a predpísaných podmienok prevádzkovania vrátane riešenia mimoriadnych
prevádzkových stavov a havárií z hľadiska ochrany ovzdušia.
Z hľadiska ochrany vôd prichádza do úvahy potenciálna havarijná situácia v prípade úniku
škodlivých látok z miest ich manipulácie alebo sIdadovania a následné šírenie unknutých
škodlivých látok do povrchových a podzemných vôd.
Požiadavky na zaobchádzanie so škodlivými látkami z hľadiska ochrany vôd sú legislatívne
upravené v zákone č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) v platnom znení. V nadväznosti na tento
zákon upravuje zaobchác17Anie so škodlivými látkami vyhláška č. 100/2005 Z.z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného
plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Vo vyhláške sú viaceré odkazy na platné slovenské technické normy v súvislosti so
zaobchádzaním so škodlivými látkami. Jedná sa najmä o STN 920 800 Požiarna bezpečnosť
stavieb, horľavé kvapaliny a STN 75 3415 Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na
manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie.
11
VÝSTAVBA ZÁVODU NA ZHODNOCOVANĽE PLASTOVÝCH ODPADOV V PRIEMYSELNOM PARKU V MESTE ROŽŇAVA
Správa o hodnotení podľa zákona NR SR Č.24/2006 Z.z o posudzovard vplyvov na
životné prostredie
január 2014
Zaobchádzanie so škodlivými látkami na prevádzke musí byť v súlade s platnými požiadavkami
legislatívy a technických noriem. Pre zariadenie bude pred uvedením do prevádzky vypracovaný
Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládaterného úniku škodlivých a obzvlášť
škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku - havarijný plán podľa
vyhlášky č. 100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými
látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Na prevádzke sa predpokladá nakladanie s nebezpečnými odpadmi. V súvislosti s možným
rizikom havarijného úniku najmä kvapalných odpadov je potrebné dodržiavať legislatívne
požiadavky na skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými odpadmi a vypracovať Opatrenia pre
pripad havárie.
Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu
Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu
Predkladaná Správa o hodnotení je riešená jednovariantne, teda je posudzovaný realizačný
variant a nulový variant, kedy by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
• Prvoradým kritériom pre výber medzi realizačným variantom a nulovým variantom je
súlad navrhovanej činnosti v realizačnom variante s platnými právnymi predpismi a
normami v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany zdravia ľudí.
• balším kritériom pre uprednostnenie realizačného variantu pred nulovým variantom je
posúdenie najvýznamnejších negatívnych vplyvov na životné prostredie a obyvatel'stvo z
hl'adiska ich významnosti a možností ich zmiernenia navrhovanými opatreniami.
Uprednostniť realizačný variant pred nulovým variantom možno len v prípade, že po
aplikácii navrhovaných opatrení nedôjde pôsobením identifikovaných vplyvov k
významnému zhoršeniu kvality životného prostredia a k významným negatívnym
vplyvom na obyvaterstvo. To znamená že identifikované negatívne vplyvy budú
vzhradom na prínosy akceptovaterné.
Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty
Súlad navrhovanej č innosti s platnou legislatívou v oblasti ochrany životného prostredia
a zdravia l'udí je posúdený v jednotlivých kapitolách. V procese vypracovania správy
o hodnotení neboli zistené žiadne skutočnosti ktoré by boli v rozpore s platnou legislatívou
a normami a ktoré by bránili realizácii zámeru z hľadiska legislatívy. Navrhovaná činnosť
využíva technológiu na úrovni najlepšej dostupnej techniky (BAT) a je je pine v súlade s
právnymi predpismi SR v oblasti ochrany ŽP.
Negatívne vplyvy navrhovanej č innosti identifikované v procese posudzovania vplyvov na
' ní navrhovaných opatrení nedosahujú parametre, ktoré by
životné prostredie pri dodrža
spôsobovali významné zmeny kvality životného prostredia posudzovaného územia a jeho
širšieho okolia a taktiež nevytvárajú predpoklady pre negatívne ovplyvnenie zdravotného stavu
obyvatel'ov širšieho okolia posudzovaného územia.
Na základe informácií uvedených v predchádzajúcich kapitolách považujeme realizáciu
posudzovanej činnosti v predkladanom realizačnom variante za environmentálne prijateľnú a
12
VÝSTAVBA ZÁVODU NA ZHODNOCOV.ANIE PLASTOVÝCH ODPADOV V PRIEMYSELNOM P.ARKU V MESTE ROZŇAVA
Správa o hodnotení podĺa zákona NR SR Č.24/2006 Zz o posudzovaní vplyvov na
iivotné prostredie
január 2014
realizačný variant považujeme z hradiska vplyvov na životné prostredie za realizovatel'ný.
Navrhované opatrenia sú z hl'adiska technicko-ekonomickej realizovatel'nosti taktiež
realizovaterné.
Na základe uvedeného navrhujeme ako optimálny realizačný variant.
Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu
Ako optimálny variant bol zvolený realizačný variant z nasledovných dôvodov:
■ posúdením realizačného variantu navrhovanej činnosti neboli zistené žiadne skutočnosti
ktoré by boli v rozpore s platnou legislatívou a normami a ktoré by bránili realizácii
zámeru z hľadiska legislatívy,
■ negatívne vplyvy navrhovanej činnosti identifikované v procese posudzovania vplyvov
na životné prostredie pri dodržaní navrhovaných opatrení nedosahujú parametre, ktoré by
spôsobovali významné zmeny kvality životného prostredia posudzovaného územia a jeho
širšieho okolia a taktiež nevytvárajú predpoklady pre negatívne ovplyvnenie zdravotného
stavu obyvatel'ov širšieho okolia posudzovaného územia.
Zoznam riešitel'ov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o hodnotení
podiel'ali
Zákonný zástupca zhotovitel'a:
Ing. Eva Rybnikárová, Ekoplastika, s.r.o.
Ing. Juraj Musil, INECO, s.r.o., Banská Bystrica
Zákonný zástupca navrhovatel'a:
Dušan Olah
Ekoplastika, s.r.o.
Riešiteľský kolektív:
Zodpovedný riešitel': Ing. Eva Rybnikárová, Ekoplastika, s.r.o.
Spoluriešitel': Ing. Miroslav Vanek, PhD., INECO, s.r.o., Banská Bystrica
Spoluriešitel': Ing. Juraj Musil, INECO, s.r.o., Banská Bystrica
Spoluriešitel': Ing. Jaroslav Čekan, INECO, s.r.o., Banská Bystrica
Spoluriešiter: Jozef Salva, INECO, s.r.o., Banská Bystrica
Autori odborných štúdií
Ing. Juraj Musil
Rozptylová štúdia pre účely posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
13
.
VÝSTAVBA ZÁVODU NA ZHODNOCOVANEE PLASTOVÝCH ODPADOV V PRIEMYSELNOM PARICU V MESTE ROŽŇAVA
Správa o hodnotení podta zákona NR SR č.24/2006 Zz o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie
január 2014
Banská Bystrica, január 2014
Za spracovatel'a
Ing. Eva Rybnikárová
Za spracovatera
Za navrhovatel'a
Ing. Juraj Musil
Dušan Olah
14
Download

VÝSTAVBA ZÁVODU NA ZHODNOCOVANIE